Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle."

Transkript

1 Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR Att. Morten Stabel Tjørnevej Uldum T: Bjarke Horst Jensen Dir: Mob: Sagsnr P Udkast til afgørelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udlægning af gydegrus og udbedring af eksisterende vandingssted i offentligt vandløb, Knarre Bæk (Hornum Bæk) Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven 1 og dispensation efter naturbeskyttelsesloven 2 til udlægning af gydegrus 6 steder i Knarre Bæk i henhold til vedlagte kortbilag. Der gives samtidig tilladelse til udbedring af eksisterende vandingssted. Projektområdet er beliggende opstrøms Enggårdsvej 8763 Rask Mølle, fra vejen og ca. 500 meter opstrøms. Udnyttelse af tilladelsen forudsætter udførelse af anlægsarbejder. Anlægsarbejder må ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis godkendelsen påklages, må anlægsarbejder ikke påbegyndes, før afgørelse foreligger fra Natur- og Miljøklagenævnet. Anlægsarbejder skal senest 1 uge inden opstart meddeles Hedensted Kommune således, at der er mulighed for at føre tilsyn med anlægsarbejder. Afslutning af anlægsarbejder skal meddeles til Hedensted Kommune. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) er bygherre på projektet og afholder udgifter forbundet med projektet. Projektet forventes gennemført i sidste halvdel af Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Tilladelse til udlægning af gydegrus og udbedring af vandingssted i Knarre Bæk gives desuden på en række vilkår, som angivet herunder. Vilkår for tilladelsen a. Aflejret materiale der er med til at give Knarre Bæk et slynget forløb må ikke fjernes. b. Gydegruset skal anlægges så det ikke får væsentlig indvirkning på vandløbets afstrømningsevne på strækningen. 1 Afgørelse er truffet i henhold til 37 (gydegrus) og 47 (vandingssted) i lov nr af 30. september 2013 om vandløb (Vandløbsloven) og 3 (gydegrus) og 9 (vandingssted) i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandløbsregulering og restaurering m.v. 2 Dispensationen meddeles i henhold til 65, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) Love, bekendtgørelser og lovbekendtgørelser kan findes på det Fælles Statslige Retsinformationssystem

2 c. Gydegruset må ikke hindre afstrømning fra dræn og andre rørledninger ved vandløbet. d. Gydebankerne skal anlægges i henhold til DTU/AQUA s anvisning Sådan laver man en gydebanke rigtigt. DTU/AQUA s anvisning kan downloades fra adressen e. Vandingsstedet skal etableres således, at der efter etablering ikke er risiko for afstrømning af jord og mudder til vandløbet, det kan fx være som angivet i Bedre vandløb En praktisk håndbog udgivet år 2000 af de tidligere Vejle- og Sønderjyllands Amter. f. Til vandingsstedet skal anvendes natur-træ. Behandlet træ må ikke anvendes til vandingsstedet. g. Vandløbet må ved anlægsarbejder ikke tilføres flydende eller faste stoffer, der medfører risiko for forurening af vandløbets vand. h. Hvis der sker skader på anden mands ejendom i forbindelse med etableringen, skal ejer straks underrettes herom, og skaden skal udbedres efter aftale mellem bygherre og ejer. i. Fremkommer spor af fortidsminder under arbejdet gælder museumslovens bestemmelser, 27 stk. 2: Arbejdet skal standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Horsens Museum tlf eller Er tilladelsen ikke udnyttet indenfor 3 år bortfalder denne automatisk og ny tilladelse skal søges, såfremt projektet ønskes gennemført. Det bemærkes, at vandløbsmyndigheden med denne tilladelse ikke påtager sig ansvar eller forpligtigelser i forbindelse med projektets gennemførelse. Eventuelle skader på andres ejendom vil være vandløbsmyndigheden uvedkommende. Der kan klages over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til klagevejledning. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse på kommunens hjemmeside Klagefristen udløber xx. måned 2015 kl Sagsfremstilling Ansøgningen Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) har den 9. april 2015 ansøgt vandløbsmyndigheden ved Hedensted kommune om tilladelse til udlægning af gydegrus 6 steder i Knarre Bæk. Vand og Natur har besigtiget vandløbsstrækningen og omkringliggende arealer den 22. april Den 23. april 2015 er der telefonisk indhentet supplerende oplysninger ved ansøger omkring vandingsstedets udformning, som beskrevet herunder. Formålet med projektet er at forbedre forholdende for gydende ørred i bækken. Projektområdet er beliggende opstrøms Enggårdsvej, fra vejen og ca. 500 meter opstrøms. HOS angiver, at lodsejer på begge bredder er indforstået med projektet. Projektet består i en opgravning af sand og vandplanter på 6 steder efterfulgt af udlægning af 6 gydebanker à 20 meters længde. Det opgravede materiale vil blive fordelt på tilstødende areal. Den indledningsvise opgravning sikrer, at vandløbsbunden forbliver i samme kote. Gydebankerne er placeret mindst 10 meter fra bestående drænudløb. Der 2

3 anvendes en blanding af grus tilpasset mindre vandløb med 15 % singels (håndsten) og 85 % sten i nøddestørrelse, i alt ca. 24 kbm. Udlægningen af grus foretages med tipvogn fra nordbredden, hvor der kan køres hele vejen langs bredden. Planeringen foretages af frivillige fra HOS, Tørring-Mossø Sammenslutningen og en skoleklasse fra Rask Mølle Skole. Til maskinarbejdet anvendes lokal entreprenør. I sammenhængen udbedres eksisterende vandingssted, ved at placere stolper i vandløbskanten, hvorimellem en horisontal planke etableres. Efterfølgende opfyldes det bagvedliggende område med stabilt materiale. Arbejdet forventes udført hurtigst muligt efter tilladelse er opnået, og skoleklassen kan medvirke. Grus og maskinarbejde søges finansieret ved konverterede udsætningsmidler fra Øvre Gudenå. Frigivelsen af midlerne søges ved DTU/AQUA. Beskrivelse af vandløbet Knarre Bæk er på projektstrækningen et mindre offentligt vandløb omfattet af regulativ for Knarre Bæk fra Jf. regulativet udgør vandløbet en strækning på 1819 m. Vandløbet starter 72 m øst for Honum Markvej og har udløb i Gudenåen få hundrede meter sydvest for Åstedbro. Af regulativet fremgår, at vandløbets øverste del, har særligt potentiale som gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk. Af udsætningsplanen for Gudenåen (Udsætningsplan nr ) står om Honum Bæk (Knarre Bæk): et mindre vandløb med gode gyde- og opvækstforhold for ørred. Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Der kan dog gives dispensation til naturforbedrende tiltag. Jf. Vandplan er der mål om god økologisk tilstand og mål om faunaklasse 5. Miljømålene vurderes opfyldt i vandplanen. Vandløbet bærer præg af, at have været reguleret og kraftigt vedligeholdt i en årrække. Den efterfølgende skånsomme vandløbsvedligeholdelse, har bevirket, at vandløbet er begyndt at få et svagt snoet forløb forårsaget af aflejrede materialer ved hhv. venstre og højre bred. Vandløbet ligger fortsat i det regulerede tracé. Vandløbet er svagt til friskstrømmende med mange vandplanter og flere steder med grus i bunden. De fysiske forhold vurderes tilfredsstillende med mulighed for forbedring. Natura 2000 Projektområdet ligger 3,6 km fra Natura 2000 område nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Det vurderes, at det ansøgte er beliggende med så stor afstand, at det ikke berører naturtyper eller yngle- og rasteområder for fugle på udpegningsgrundlagene. Arter på habitatdirektivets bilag IV Der er ikke registreret fund af bilag IV arter i området, men det er sandsynligt, at der i området findes bilag IV arter knyttet til naturområder. Det vurderes dog ikke, at projektet vil have nogen påvirkning på evt. bilag IV arter knyttet til naturområdet. Vurderingen tager udgangspunkt i arealernes nuværende tilstand og den eksisterende viden, som kommunen er i besiddelse af. VVM Hedensted Kommune har VVM-screenet projektet og vurderer på baggrund heraf, at projektet, ved overholdelse af de stillede vilkår, på grund af dets art, dimensioner og placering, ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes på baggrund heraf, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. VVM-screeningen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 12. maj Høring Udkast til afgørelse er inden den endelige afgørelse sendt i 8 ugers høring ved ansøger og til parter samt offentlige myndigheder m.v. jf. partslisten. Udkast til afgørelse har været offentligt tilgængeligt på Hedensted Kommunes hjemmeside i 8 uger. 3

4 Eventuelle høringssvar indsættes og vurderes Samlet vurdering Det vurderes, at vandløbets egnethed som yngle- og opvækstområde for fisk kan forbedres ved udlægning af grus og at det kan ske således, at naturværdierne i vandløbet og på de omkringliggende arealer ikke forringes. Anlægsfasen vil være kortvarig og vurderes ikke at påvirke områdets dyreliv negativt. Det vurderes, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser ved vandløbet og at disse ikke påvirkes væsentligt. Klagevejledning m.v. Hvem kan klage over afgørelser efter vandløbsloven? Klage kan adressaten for afgørelsen, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter lovens kap. 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelser. Hvem kan klage over afgørelser efter naturbeskyttelsesloven? Klage kan adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Afgørelsen bekendtgøres offentligt på kommunens hjemmeside Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været annonceret, regnes fristen fra annonceringsdatoen. Klagen skal være i Natur- & Miljøklagenævnets klageportal og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Klageportalen inden klagefristens udløb. Borgere, virksomheder og organisationer som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via eller Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen findes på og samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, spørgsmål og svar samt telefonnummer og adresse til supportfunktionen ved Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 4

5 Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen, som følge af den tid der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, så tilbagebetales gebyret ikke. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. I øvrigt Hvis kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. I henhold til lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) og bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven (Forvaltningsloven) kan der søges om aktindsigt i sagen. Begæring om aktindsigt kan ske ved at kontakte Hedensted Kommune. Denne afgørelse fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning. Kommunens afgørelse er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside den dag afgørelsen er meddelt. Er der spørgsmål til denne tilladelse eller sagen i øvrigt, kan kontakt ske til undertegnede. Med venlig hilsen Bjarke H. Jensen Biolog./. Kortbilag med angivelse af projektområde Parts- og høringsliste 5

6 Kortbilag 6

7 Parts- og høringsliste via Digital Post Myndigheder, organisationer og foreninger: - Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - Fiskeriinspektoratet Øst, Nørrebrogade 141, 7000 Fredericia - Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF), Skyttevej 5, 7182 Bredsten - Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K - Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV - Dansk Kano & Kajakforbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby - Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Vesterbrogade 140, 1620 København V - Horsens Museum, Sundvej 1, 8700 Horsens - Glud Museum, Museumsvej 44, 7130 Juelsminde Ejer af arealer hvor gydebanker udlægges: - Dorte & Thule Møldrup, Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle Opstrøms beliggende lodsejere: - Poul Erik Hougård Pedersen, Nørre Snedevej 122, 8763 Rask Mølle - Jette & Andre Sørensen, Rask Markvej 7, 8763 Rask Mølle - Mai & Thorkild Sommer, Honumvej 35, 8763 Rask Mølle - Alice & Johannes Jensen, Honum Markvej 1, 8763 Rask Mølle - Lone Schmidt Larsen & Per Jørgensen, Honum Markvej 4, 8763 Rask Mølle - Conni & Jørn Rasmussen, Honum Markvej 2, 8763 Rask Mølle 7

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet.

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet. Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Ståle Ullestad Dato: 30. 3 marts 2015 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til shelter på matr. nr.

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk CVR nr.: 29 18 85 05 Landzonetilladelse til opstilling af

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere