Kilder til Hernings historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilder til Hernings historie"

Transkript

1 Kilder til Hernings historie Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække

2 Landsarkivet i Viborg: Denne fortegnelse over kilder til Herning bys historie er fremkommet ved en gennemgang af samtlige relevante arkivgruppers registratur på Landsarkivets læsesal. Udeladt er alle arkiver, der primært har med slægtsforskning og ejendomshistorie at gøre, dvs. kirkebøger, folketællinger, realregistre, forsikringsprotokoller, skifteprotokoller, skødeog panteprotokoller samt lægdsruller. For mange af nedenstående arkivgruppers vedkommende er listen en komplet afskrift fra registraturen. I flere tilfælde er der udeladt irrelevant materiale, og her har arkivgruppen fået behæftelsen udvalg. For enkelte af Landsarkivets arkivgrupper er fortegnelsen her ikke opført i samme rækkefølge som i registraturen. Det skyldes, at flere registraturer er skrevet fortløbende, som afleveringerne er faldet gennem årene. For så at fastholde den tematiske rækkefølge er registraturen flettet sammen til én liste. (Undtaget herfra er amtsarkivet) Derfor kan man ikke nødvendigvis finde de enkelte sager, som her står i rækkefølge, i samme orden i registraturen, hvilket så kræver lidt ledearbejde. Til gengæld risikerer man ikke at overse vigtige arkivalier. Nogle arkivgrupper berører andre områder end Herning, f.eks. Ringkøbings Amts arkiv. Her er kun medtaget sager, som kan have hel eller delvis, direkte eller indirekte relation til Herning-området. Arkivgrupper, der dækker hele Ringkøbing Amt, er som regel ikke medtaget, med mindre det af registraturen fremgår, at der findes noget specifikt for Herning. Godsarkiver Herningsholm G Retsakt, i sagen major de Friedenrich ktr. N. S. Hasselbach, forpagter på Herningsholm Regnskaber og bilag hertil Skifteprotokol Forskellige sager, Skøder og andre papirer vedr. køb og salg Sagsbeskrivelse 1771, 1776 Jordebøger 1745, 1778 Fæstebreve 1849 Mejeriforpagtningskontrakt 1778 Konceptskifte Lægdsvæsenet Korn- og kraftfoderregnskab, især mængde og anv Lønningsregnskab, med enkelte oplysninger om arbejdets art. Se desuden i Ringkøbing Amts arkiv: 1779 Stævning fra kommissionen til at påkende en trætte mellem major Frants de Friedenreich og Niels Schiøt Hasselbalch af Randers ang. forpagtningen af Herningsholm Kirkelige arkiver Herning Kirkeinspektion C 626A Kirkeinspektionsprotokol Korrespondance Regnskaber (se også bispearkivet) Div. sager vedr. kirkegården Menighedsråd Herning Provsti Fredens sogn Gjellerup sogn Herning sogn Forhandlingsprotokoller Forhandlingsprotokoller Kirkeprotokol Forhandlingsprotokoller 2

3 Fælles menighedsrådsmøder vedr. de i fællesskab ejede kirkegårde i Herning Kommune Sager vedr. valg Kirkegårdsudvalget Korrespondance Forhandlingsprotokol vedr. kirkens udvidelse Forhandlingsprotokol for kapeludvalget Forhandlingsprotokol for orgeludvalget Sager vedr. kirken Sager vedr. opførelsen af kirkehuset Sager vedr. præsteboligen og kapellet Regnskaber for præstelønningskassen Regnskabsbilag til præstelønningskassen Regnskaber med overslag for kirke- og kirkebetjeningskassen Regnskabsbilag til kirke- og kirkebetjeningskassen Regnskab m.m. for frøken Maren Lauesens Legat Frøken Maren Lausens Legat Kirkebetjentens regnskabsbog Forskellige sager vedr. kirkegårde Regnskaber og overslag Regnskaber og overslag Rind sogn Forhandlingsprotokoller Kirkegårdsprotokol Kassebog Protokol for Rind Kirkes restaurering Sankt Johannes sogn Intet (endnu) Tjørring sogn Kirkeprotokol Begravelsesprotokol Kirkegårdsprotokol Kassebog Diverse sager Snejbjerg sogn Forhandlingsprotokoller Forhandlingsprotokoller for kirkeværgerne Kirkekassens regnskaber Regnskaber for Kirkekassen og Præstelønningskassen Regnskaber over gravsteder Maskinsynsbog Diverse, bl.a. tegninger og beskrivelser vedr. kirkens istandsættelse 1964, tegninger vedr. alterskranken 1952, ligkapellet 1950 og sager vedr. gl. præstegård i Gødstrup m.m. Kollund sogn Forhandlingsprotokol Tegninger m.v. af Kollund Kirke Præstearkiver Rind-Herning præstearkiv C 517 A (Udvalg) 1849 Kornbog ved Rind præstegård 3

4 Provstearkiver Tiendesager Rind præstearkiv C 517 B Intet udover kirkebøger Herning præstearkiv C 518 (Udvalg) Tilsynsbog 1910 Instrukser for kordegn og regulativ for Herning Kirke 1946 Registreringsprotokol for tyske flygtninge i flygtningelejren i Herning Diverse dokumenter vedr. flygtningene i lejrene i Herning, korrespondance og attester Diverse dokumenter, Herning residerende Kapellani Snejbjerg-Tjørring præstearkiv C 519 (Udvalg) Embedsbog Indkomne breve 1813 Fortegnelse over samtlige ukonfirmerede børn, som er fyldt 6 år Foreviste vaccinationsattester Bog over offer Offer og accidenser Protokol vedr. skolevæsenet Eksamensprotokol Diverse dokumenter, tiendesager, fattigvæsenssager, skolesager Snejbjerg skolekommissions forhandlingsprotokol, med skoleklasseregnskab Tjørring skolekommissions forhandlingsprotokol, med skoleklasseregnskab Sogneforstanderskabets indkomne breve Sogneforstanderskabets diverse dokumenter Gjellerup præstearkiv C 515 A Intet udover kirkebøger Gjellerup og Sunds præstearkiv C 515 C Intet udover kirkebøger Gjellerup præstearkiv C 515 D (udvalg) Tillysningsbøger Se også under bygningsinspektoratet Hammerum Herreds Provsti C 40B Indeholder provstiets arkiv indtil Bl.a. synsprotokoller og korrespondance. Hammerum Herreds Provsti C 40C (udvalg) Forskellige sager ang. præstekald Synsprotokoller for kirker og præstegårde Kopibøger for provsten og skoledirektionen Embedsbreve fra ikke-autoriteter Embedsbreve fra autoriteter Journaler og kopibøger for provsten og skoledirektionen Journalsager Diverse, bl.a. inventarlister fra skolerne Årlige beretninger fra præsterne om skolevæsenets tilstand Årllige beretninger fra præsterne om gymnastikkens tilstand Skolernes eksamenslister Diverse, bl.a. indberetniner om skolebygninger Årlige indberetninger om døvstumme og blinde 4

5 Hammerum Herreds Provsti C 42 (udvalg) Synsprotokoller for kirker og præstegårde Skolevisitationsprotokol Journaler for provstiudvalg og kirkesager Korrespondance Diverse dokumenter ang. menighedsrådsvalg 1912, tilmeldelser til Herning Valgmenighed , sognenes indbyggertal ved den kirkelige omordning i 1870 og 1880 samt indberetninger fra kommissionen vedr. kirkelige forhold i herredet Journal for skolesager Journalsager, skoledirektionen Journalsager, skoledirektionen Skoleindberetninger Skoledirektionsjournal Skoledirektionssager Ringkøbing søndre amtsprovsti C 43 (udvalg) Kirkesyn m. register Synsprotokol for præstegårde og degneboliger Præstegårdssyn Visitatsprotokol Kopibøger Journaler Indkomne breve vedr. Hammerum Herred, samlet pastoratsvis Cirkulærebøger for Hammerum Herred 1815 Præste- og degnekaldets indkomster i bl.a. Hammerum Hrd Embedsdokumenter ang. Hammerum Hrd. s skolevæsen Årlige indberetninger vedr. skolevæsenets tilstand Årlige indberetninger vedr. skolekassernes status Årlige indberetninger vedr. gymnastikkens tilstand Bispearkivet Ribe Bispearkiv C 4 (udvalg) (indtil 1924, herefter Viborg Stift) Korrespondance Korrespondance vedr. Hammerum Herred Hardsyssels kirkeregnskaber, bl.a. Hammerum Herred Bispens jounalsager vedr. bl.a. Hammerum Hrd Journalsager vedr. nye kirker, kontorhold m.m Korrespondance Hammerum Hrd. s provsti Journaler, Hammerum Herred Indberetninger 1649,1690 Herredsbøger, Hammerum Herred 1693 Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred 1714 Indberetninger om præsternes indkomster Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred 1768 Indberetninger om gejstlighedens indkomster Indberetninger om de gejstlige embeders beskaffenhed, præster, degne, skoleholdere, kirkeejere Indberetninger om præstekaldenes økonomiske beskaffenhed Kirke- og præstegårdssyn Indberetninger om kirke- og præstegårdssyn 5

6 Degne- og skolevæsen 1630 Indberetninger om degnenes vilkår og lokkede kvinder 1685 Indberetninger om degnekaldenes beskaffenhed Indberetninger om degnekaldenes beskaffenhed 1816 Indberetninger om skolevæsenets organisation Indberetninger om skolevæsen og degneboliger Indberetninger fra provsterne om visitatser i skolerne Katekisation 1862 Præsteindberetninger om kirkekatekisationer og skolebesøg Menighedspleje 1889 Indberetninger fra stiftets præster vedrørende menighedsplejen Indberetninger om blinde og døvstumme Kapitelstakster Indberetninger til kapiteltakster Årlige indberetninger Årlige indberetninger om altergangs forsømmelse, kirkesalg og konfirmation til usædvanlige tider Årlige indberetninger om katekisationer, successorer til præstekald m.m Div. indberetninger, bl.a. ang. skolevæsenets fremme, bekendere af fremmede religioner, vaccinerede, smitsomme sygdomme Årlige indberetninger, bl.a. kirkernes tilstand, degneboligernes tilstand, skolehusenes tilstand, lærernes beskaffenhed, skolebesøg m.m. Topografiske indberetninger Præsteindberetninger fra Hammerum Herred Præster og provster Vedr. besættelse af præsteembeder bl.a. i Hammerum Hrd. Præstegårde Tegninger til præstegårde samt korrespondance herom, bl.a. fra Rind Sogn Visitatser Beskrivelse af kaldene, med sogneregister Provsternes årlige visitatsberetninger Degne- og skolevæsenet på landet Indkomne indberetninger Skolelærernes undervisning m.m Skoleplaner Fortegnelse over kaldsbreve og kollatser for skolelærere Fortegnelser over kirker, præster og degne Fortegnelse over kirker, præster og degne samt disses indtægter og udgifter Ribe Stifts præsteembeder og præster Deciderede regnskaber Herning Kirkes regnskaber Kirkeregnskaber for bl.a. Hammerum Herred Viborg Bispearkiv C 2 (udvalg) (1924-) Journalsager Sager vedr. enkelte provstier, bl.a. Fredens, Gjellerup og Sct. Johannes sogne Indberetninger om kirkelige forhold Skoleplaner Menighedsrådsvalg Hovedbog over præsteembederne Hovedbog over kirkerne Hovedbog over stiftelser og legater 6

7 Præstegårdssyn Forhandlingsprotokol for præstegårdskommissionen Skolehistorie Landsarkivets særlige registratur over skolehistorie er en ekstrakt af ovenstående bispe-, provste- og præstearkivers indhold af skolehistorisk materiale. Seminarier Herning Seminarium C 640 B Bestyrelsen/repræsentantskabet Forhandlingsprotokoller Bilag til referater fra bestyrelsesmøder Dagbøger/skoleårets forløb Sager vedr. første skoledag Skoleårets forløb, rammeplaner, arbejdsplaner, informationshæfter. Korrespondance Korrespondance, bl.a. sager vedr. Jørgen Buch Petersen, Heide Ottosen og Kornbech Rasmussen samt diverse vedr. undervisningen Sager vedr. nedlæggelserne i 1968 og 1982 samt nedskæringer i 1976 m.v Sager vedr. nedlæggelsen Kommunens overtagelse af Brændgårdskolen og jordareal mod vest til plejecenter, lejekontrakt Blandede sager, korrespondance med aspiranter m.v. Regnskabsvæsenet Årsregnskaber Bygnings- og inventarsager 1970 Samlinger og inventar, apparatur Byggesager Skoleråd, skolenævn, lærermøder og forskellige udvalg Bilag til lærerrådets forhandlingsprotokoller Lærerrådets forhandlingsprotokoller Protokol for fællesudvalget Referater fra fællesudvalget Referater fra pædagogisk råd m.v. Eleverne Eksamensbeviser 1980 Ikke optagne aspiranter Sager vedr. eleverne; protokolkort, karakterer og kurser Klassenavnelister og klassefotos Udmeldte enkeltfagsstuderende Ansøgningsskemaer Ansøgningsskemaer Ansøgningspapirer m.v. u.å. Elevmapper over udmeldte studerende 1970 Historieopgaver i dimissionsåret Uddannelsesstatistik Lærerne Læreransøgninger, pedelansøgninger Sager vedr. pædagogikum Personaleakter vedr. lærerne; skemaer, løntimer Lærerkartotek 7

8 Elever, lærere, fag- og timefordeling Time- og fagfordeling Den daglige undervisning Kurser Ugeskema med signatur for lokale og lærer Lejrskoleophold De studerendes praktik Eksamen og karaktergivning Eksamensprotokoller Eksamensprotokoller Censurprotokoller Sager vedr. eksamen Eksamensplaner Eksamensopgaver Diverse Livet på Seminariet; indvielse, jubilæer, jubilæumsskrifter, juleafslutninger Sager vedr. dimission Afgang af lærer og medarbejdere samt bestyrelsesfester. Foreninger med tilknytning til seminariet De studerendes blad og Flodhesten (intern information) Latinskoler og gymnasier Intet Sygekasser Gjellerup sogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Fortegnelse over udvalgsbedømte medlemmer Revisionsprotokoller Herning Landsogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Herning statsanerkendte sygekasse SKS Love m.m Forhandlingsprotokoller Breve, ansøgninger Medlemsfortegnelser og regnskabsoversigt Kassebog Forhandlingsprotokol for begravelseskassen m. medlemsliste Revisionsprotokoller Avisudklip, fotos m.m. Rind sogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Snejbjerg sogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Medlemsbog Statusbog Tjørring sygekasse SKS Forhandlingsprotokoller Revisionsprotokol Embedslæger Herning lægedistrikt B 187 (udvalg) Indkomne breve 8

9 Kopibøger Medicinalberetninger med bilag Fuldbårenhedsskemaer over uægte fødte børn Dødsattester Vaccinationsprotokoller Protokoller for distriktsjordemoderen i Herning Protokol for M. Bach, jordemoder i Herning Protokol for Dorthea Christensen, jordemoder i Herning Protokol for Mariane Christiansen, jordemoder i Herning Protokol for Julie Eriksen, jordemoder i Herning Protokol for Marie Eriksen, jordemoder i Herning Protokol for Dorthea Fløe, jordemoder i Herning Protokoller for Kirstine Lund, jordemoder i Herning Protokol for Anna Nielsen, jordemoder i Herning Protokol for Marie Pedersen, jordemor i Herning Protokoller for Anna Petersen, jordemoder i Herning Protokol for Sidsel Rasmussen, jordemoder i Herning Protokoller for distriktsjordemoderen i Gjellerup Protokol for distriktsjordemoderen i Snejbjerg Protokol for Anine Pedersen, jordemoder i Snejbjerg Herning lægekreds B 288 (udvalg) Journaler Kopibøger Dagbøger over embedsforretninger Fuldbårenhedsskemaer over børn, fødte udenfor ægteskab Kartotek over veneriske patienter Dødsattester Vaccinationsprotokoller Protokoller for distriktsjordemoderen i Herning Fødselsprotokoller for centerjordemoder Marit Bones, Herning Fødselsprotokoller for centerjordemoder Lone E. Borggren, Herning Fødselsprotokoller for Herning Amtssygehus Fødselsprotokoller for Agnes Skovsbo Christensen, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder Johanne Lyhne Christensen, Herning Samme Fødselsprotokoller for jordemoder Jytte Vester Christensen, Herning 1919 Protokol for jordemoder Julie Eriksen, Herning Fødselsprotokoller for privat praktiserende jordemoder Anna Grønne, Herning Protokol for jordemoder G. P. A. Hansen, Herning Jordemoderprotokoller for jordemoder Bente Hansen, Herning Fødselsprotokol for Solveig Jensen Fødselsprotokol for klinik-jordemoder Ingelise Enø Jørgensen, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder Ruth Jørgensen, Herning Fødselsprotokoller for Henny Nybo Kristensen, Herning Fødselsprotokoller for Martha Mørn, Herning Protokoller for jordemoder Anna Nielsen, Herning Protokoller for jordemoder Olga Olesen, Herning Fødselsprotokoller for Kirstine Pedersen, Herning Protokoller for jordemoder Ane Petersen, Herning 1976 Fødselsprotokol for jordemoder Karin Trolle, Herning 9

10 Sociale institutioner Herning Spædbørnehjem SOC Stambøger Fødselsprotokoller for jordemoder Norma Vistisen, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder Kristine Boe, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder J. Smedegaard, Herning Protokoller for jordemoderen i Gjellerup Protokoller for jordemoderen i Snejbjerg Hospitaler og sygehuse Intet Toldmyndigheder Herning Toldarkiv B 305 (udvalg) Korrespondance Kopibøger Journaler Klarering af varer og indførsel Tjenesteforhold Toldvæsenets bygninger, lejebolig, tjenestebolig Inventar Årsberetninger Årsberetninger Personale og bygninger Ledige stillinger og forflyttelser Tjenestemænd, personaleakter Lønninger Toldbygninger Synsprotokol for tjenesteboliger Bygningsudgifter, kontorudgifter Inventar Indførsel og udførsel Varebøger Sager vedr. ind- og udførsel Kontrol og inspektion Protokol over adgangsbevillinger for handelsrejsende Strafferegistre Toldrapporter Ca. 1939, Virksomhedsfortegnelser Herning Distriktstoldkammer DT Kopibøger Journaler Journalsager Se også under bygningsinspektoratet Skattemyndigheder Herning Skatteråd SKR-32 Arbejdstilsynet Kreds Ringkøbing Amt AT Journaler Forhandlingsprotokoller Beslutningsprotokol Virksomheder (tilsyn) 10

11 Arbejdsformidlingen AF i Ringkøbing Amt AF-04 Herning Indeholder bl.a. arbejdsgiverkartotek, oplysningsskemaer vedr. langvarigt ledige, ansøgninger og sager vedr. mobilitetsfremmende ydelser, særlige beskæftigelsesforanstaltninger, arbejdsformidling til udlandet, erhvervsvejledning, revalidering, klientsager, intern administration og korrespondance, journaler, medlemssager, lærlingekort m.m. Forligskommissioner Ringkøbing Amts 4. forligskreds, Herning B Protokol for forligsmæglerne i Ring og Herning Sogne Forligskommissionsprotokoller Landsretten Dommere Herning dommer B 373 Herning Byret B 373A For landsrettens vedkommende behøver man en specifik sag som indgangsvinkel. Yderår Indeholder retslister, retsbøger, dombøger, retssager, straffesager, auktionsbøger, tinglysning o.a. Yderår Indeholder sagslister, retsbøger, straffesager, foged- og auktionsvæsen, skiftevæsen, legater o.a. Herning By- og Herredsret/Retten i Herning Yderår Indeholder sagslister, retsbøger, dombøger, stævninger, straffesager, foged- og auktionsvæsen, skiftevæsen, o.a. Retsbetjente Hammerum Herred B 79 (udvalg) Justits- og politivæsen Justitsprotokoller Sagsliste til justitsprotokollen 1711, Enkelte Justitssager Dokumenter til justitsprotokollen Syns- og taksationsforretninger Vurderingsforretninger Politiprotokoller Sagsliste til politiprotokollen Dokumenter til politiprotokollen Forhørsprotokoller Sagsliste til forhørsprotokollen Domprotokoller Domskoncepter 1806 Landstingsekstrakt 1844 Matriklen af Matrikel, afskrift af Matrikler, udstykninger og forandringer Udstykningsjournal u.å. Forskelligt vedk. Den nye matrikel og de nye skøde- og panteregistre Journaler over tinglæste dokumenter, givne anmærkninger Tinglæsningsjournal 11

12 Genparter af konverteringsobligationer Liste over læste obligationer, sognevis og kronologisk Vurderingsprotokoller for Snejbjerg Sogn Taksationsprotokol for Snejbjerg og Tjørring Brandbog for Snejbjerg sogn Fogedforretninger Fogedprotokoller Fogeddokumenter Notarialvæsen Notarialprotokoller Skifte- og overformynderivæsen Dødsanmeldelsesprotokol Dødsanmeldelsesprotokol Skifteprotokoller Skifteregister Registreringsbøger Skiftebøger Dokumenter til skifteprotokollen Løjtnant H. Bagges fallitbo Etatsråd S. A. Fjelstrups dødsbo (ejer af Sindinggård) Overformynderiprotokoller Kassebøger for overformynderiet Overformynderiregnskaber m.m. Auktionsvæsen Auktionsprotokoller Dokumenter til auktionsprotokollen Auktionskataloger Auktionskataloger Politiforvaltning Politirapporter Politisager Sagsliste over private politisager Arrestjournal Visitationsprotokoller Strafferegistre Strafferegistre ,1864 Straffeattester Dokumenter vedr. næringsvæsen Journal over paternitetssager Pasjournaler Protokol over udstedte kludesamlerpas Stadebog, navne over dem, der har taget stadeplads på markederne Dokumenter vejvæsenet angående Statspolitiets sager Politiretsakter Næringsvæsen Register over firmaer m.v Dokumenter vedr. firmaregistret Anmeldelser til handelsregistret Fortegnelse over næringsbeviser og borgerskaber for Herning Købstad og Hammerum Herred Næringsprotokoller Almindelig regnskabsvæsen 1858 Hovedbog for vejkassen Forskelligt vedr. regnskabsvæsenet Alimentationsprotokoller Udskrivningsvæsen 12

13 Diverse Herning byfogedarkiv B 79A Lægdsruller Lægdsruller for Herning Arbejdere ved Herning-Skjern banen med signalement o.a Skattehovedbog for Herning Kommune Fremmedprotokol, for senere se politimesteren Dokumenter vedr. sundhedskommissionen, bl.a. indeholdende flere planer over bygninger, gader o.a Brandprotokol for 2. brandkreds Lægdsjournaler Politiets journaler, sager, rapporter, retsakter og erklæringssager Politimestre Herning Politimester B 409 (udvalg) Rapportbøger og politiprotokoller Alimentationsjournaler med bilag Faderskabsprotokoller Faderskabsjournaler Register til bidragssager Bidragsjournaler u.å. Kartotek over bidragspligtige u.å. Kartotek over bidragsberettigede Navneforandringsprotokol Nærings- og vandrebreve Næringsprotokoller Sager til næringsprotokoller Aktieselskabsregistret Diverse sager til næringsprotokoller og aktieselskabsregistre Anmeldelser til firmaregistret Handelsregisterprotokoller Sager til handelsregister Protokoller for Herning Sundhedskommission Dokumenter vedr. sundhedskommissionen Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen i Hammerum Herred Lægdsjournaler og indberetninger Diverse sager vedr. lægdsvæsenet Indberetninger vedr. indkaldelsesordrer Statspolitiets journaler og sager Oversigt over anholdte Statspolitiets journaler Statspolitiets sager Registre til sagslister over politisager Sagslister over politisager Anholdelsesprotokol, ordenspolitiet Anholdelsesprotokol, ordens- og kriminalpolitiet Anmeldelsesjournaler Kriminalpolitiets journaler Kriminalpolitiets sagslister over statsadvokatsager Kriminalpolitiets saglister Anmelderkort kriminalpolitiet Register ordenspolitiets sagsliste Ordenspolitiets sagsliste Journaler Erklæringssager 13

14 Arresthuset Straffekort og straffeakter Henlagte sager Politikasseregnskaber Regnskabsbilag Fogedbøger Panteprotokol 1925 Fortegnelse over skærslippere og posetivspillere med tilladelse i Herning Pasjournal Brandprotokol Brandsager Oversigt over branddamme Lægdsjournaler Fremmedprotokoller u.å. Personkartotek til politijournaler, krise- og værnemagtssager u.å. Sigtede kartotek vedr. krise- og værnemagtsager u.å. Personkartotek til krise- og værnemagtsager Registre til krisejournaler Krisejournaler Journal over beslaglagte varer Sager til krisejournaler Registre til værnemagtssager Værnemagtssager 1945 Anholdelsesjournal, sikkerhedspolitiet Journal for sikkerhedspolitiet 1945 Henlagte sager, sikkerhedspolitiet Henlagte sikkerhedspolitisager af statsadvokaten Luftværnsrapporter 1944 Tysk vagtprotokol fra vagtposten på Herning Missionshotel 1943 Protokol over afleverede skydevåben Herning Kommunes vagtværns anmeldelsesjournal CB-sager, værnepligtssager og søfartsbøger CF alarmerings- evakueringsplaner CF-øvelser CF-skrivelser Diverse sager fra besættelsen u.å. Medlemskartotek for DNSAP Ansøgninger om ikke-bevilgede polititilladelser Sager vedr. politimesterboligen Nørregade 1A Forsikringssager 1956 Mødeprotokol Fotos af politiske og kriminelle fanger Dagsbefalinger Hertil kommer hovedjournaler, korrespondance o.a Personregistre til arrestjournaler Arrestjournaler Arbejdsprotokoller og regnskabsbøger Regnskabsbøger over fangernes indtægter og udgifter Visitationsprotokoller Lægevisitationsprotokoller Regnskabsbog Kassebog for fangearbejdsvirksomheden Protokoller over arrestanternes antal Protokol over arrestdagenes og arrestanternes antal Protokol over indsatte i detentionen Besøgsprotokol 14

15 Tjenestebøger Månedsrapporter Ugerapport Inventarprotokol Protokol over arrestanternes arbejdstimer Sognefogedarkiver Herning Sognefogeddistrikt Sfg 316a/ Tyendeprotokol Snejbjerg Sognefogeddistrikt Sfg 704/ Udpantningsprotokol Landkommuner Rind-Herning Landkommune ( ) LK 679 Den kommunale administration Indkomne breve Journalprotokol over korrespondance Protokol over bestillingsmænd (findes i Rind Landkommune LK /1) Skoleregnskaber Fattig- og kommunale regnskaber med bilag Regnskabsbog Overslag Kommunal valgbog Skattevæsen 1859 Skoleligninger Fattigligninger 1878 Hartkornsliste Ligningslister Kommuneligninger Socialvæsen Forsørgelsesplaner Forsørgelsesplaner Skolevæsen Forhandlingsprotokol Skoleregnskaber 1859 Skoleligning Skolemulkteringslister Skoleindberetninger Skoler Embedsbøger for Kirkeskolen, Lind og Rind skole Rind Landkommune ( ) LK 678 Kommunalbestyrelsen Forhandlingsprotokoller Korrespondance Journalsager Brevjournaler, kopibog og dagbøger over ind- og afgåede breve Protokol over bestillingsmænd Forhandlingsprotokol for kasse- og regnskabsudvalget Regnskaber med overslag Skoleregnskaber med overslag Hovedbøger Kontokort Kontokort over alimentanter Hovedkassebøger 15

16 Kassebøger Revisionsprotokol Budget og overslag Kassebog over fejlposteringer Kommunale valgprotokoller Kommunale valgbøger Valgbøger vedr. valgmandsvalg Valglister vedr. folketingsvalg Amtsrådsvalg Folkeregisterkort Tilgangsprotokoller Afgangsprotokoller Mandtalslister Forhandlingsprotokol ang. kommunesammenlægning med Arnborg 1967 Kommunesammenlægningssager Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner, udstykning m.m Sager vedr. brandprotokoller 1948 Brandsynsprotokol for 2. brandkreds Brandfogedprotokoller Forhandlingsprotokol vedr. byggeudvalget Beslutningsprotokoller/byggesager Statslån til boligbyggeri 1967 Forhandlingsprotokoller for byplansudvalget Skattevæsen Forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser 1931 Ejendomsskemaer Ligningsmateriale Skattesager Børnetilskudslister Mandtals- og ansættelseslister Statsskattelister Skattelister over samtlige afgifter med beregning af hartkornsskat/grundskyld/ejendomsskyld Skattelister for personlig indkomst Kassebog angående skatteopkrævning Skatteopkrævningslister Efterbetalingsprotokol vedr. formueopgørelse Vurderingsfortegnelser og omvurderinger Ejendomsskat u.å. Ejendomsskyldsregister Ejendomsskattelister Beregning af erhvervsskat Sømandsskat og til- og afgangsskat Udpantningsbøger Restancelister for Kølkær, Lind, Nr. Kollund, Søby, Voulund og Høgild skoledistrikter Kassebog over af- og tilgang af skatter m.m Udpantningsprotokoller vedr. begæringer fra fremmede kommuner Udpantningsbog for fremmede kommuner Revisionsprotokol vedr. pantefogedcentral i Hammerum Herred 16

17 Socialvæsen Forhandlingsprotokol vedr. pantefogedcentral i Hammerum Herred Forhandlingsprotokoller for børneværnsudvalget Register over børneværnssager Børneværnssager Diverse børneværnssager Protokol over børn født uden for ægteskab samt tilsynsprotokol over plejebørn Forhandlingsprotokol vedr. udvalget for Lind Børnehave Protokoller vedr. underholdsbidragsudbetaling af det offentlige Protokoller over afkrævning af underholdsbidrag fra fremmede kommuner Kassebog over alimentationsbidrag Alimentationssager Fødselsprotokoller Forhandlingsprotokoller for Det sociale udvalg Sociale personsager Socialkort u.å. Socialregister og registerbog Sygekasseprotokol Kommunal hjemmesygepleje Hovedbøger over alderdomsunderstøttede/alders- og invaliderenter Brændselsudvalgets protokol Regnskabsbog for Rind Hjælpekasse Socialregnskaber Hovedkassebøger for Det sociale udvalg Kassebøger Skolevæsen Forhandlingsprotokol Ungdoms- og aftenskolenævnets forhandlingsprotokol Indberetninger vedr. indtægter og udgifter for skolevæsenet Forhandlingsprotokol for byggeudvalget vedr. Rind Vester Centralskole 1953 Synsprotokol for Høgild Skole Forhandlingsprotokol for Rind Vester bibliotek Hovedkassebøger Vejvæsen, jernbane, trafikforhold m.m Ekspropriationsprotokol 1962 Forhandlingsprotokol for vejudvalget Forhandlingsprotokol for vejudvalget i Rind Kommune Forhandlingsprotokol for ekspropriation Kommunal licitationsprotokol Kassebøger vedr. Kølkær kloak Kassejournal over kloakbidrag Fortegnelser over snemandskab og arbejdsbøger Protokol vedr. partsfordeling af udgifter til vandløb m.m Indberetninger over tilsyn med vandløb Samfundsforhold i øvrigt Valgbog ang. valg til nævningegrundlisten Forligsmæglingsprotokol vedr. tyende- og aftægtsmægling Forhandlingsprotokol for sundhedskommission Forhandlingsprotokol for huslejenævnet Maskinsynsprotokol Bikassebog for endelig regnskab ang. indtægter og udgifter ved fordeling ved fordeling af naturalier 17

18 Landbrugstilskud vedr. tilskud og kornudligningsfonden u.å. Protokol over kriselån, grundskyld og ejendomsskyld Sociale institutioner, offentlige værker m.m Protokol for Rind Fattiggårds udvalg Kassebøger vedr. Rind Fattiggård Gæsteprotokol for Rind Fattiggård Arnborg-Rind Landkommune ( ) LK 612 Den kommunale administration Forhandlingsprotokol Journalsager Regnskab Kontokort Budgetsager og overslag Folkeregisterkort Afgangsprotokol Forhandlingsprotokol vedr. kommunesammenlægning 1967,1970 Kommunesammenlægningssager Skattevæsen Ejendomsskatteliste Ejendomsskat for fremmede ejendomsbesiddere Sømandsskat og til- og afgangsskat Socialvæsen Forhandlingsprotokoller for socialudvalget 1969 Stamkort vedr. invalidepension Vejvæsen, jernbane, trafikforhold m.m Forhandlingsprotokol for ekspropriation Samfundsforhold i øvrigt Maskinsynsprotokoller Snejbjerg-Tjørring Landkommune ( ) LK 692 Kommunalbestyrelsen Forhandlingsprotokoller for sognerådet Indkomne breve Sogneforstanderskabets/sognerådets diverse dokumenter, bilag til regnskaber, overslag og bilag til fattigregnskaber og folketællingslister Hovedregnskaber Kassebøger Kassebøger 1894,1890 Stemmelister vedr. sognerådsvalg Valgprotokol vedr. kommunevalg Folketingsvalglister Valgprotokol for Hjælpekassen Folketællingslister 1920 Rationeringskort Brand- og bygningsvæsen, egnsplan, udstykning m.m Brandbog for Snejbjerg Sogn Skattevæsen Forhandlingsbog for ligningsmyndighederne Skatteligningslister Mandtals- og ansættelseslister Skattelister vedr. indkomst og formueskat Skattelister vedr. flere typer skat Tillægsskat til staten 1884 Skatteligningsliste over gammel skat og hartkornsskat i Snejbjerg Sogn 18

19 Socialvæsen Skatteligningslister over samtlige afgifter med beregning af hartkornsskat samt tillægsligning Vurderingsfortegnelser over 2., 3. og 4. alm. vurdering Omvurderinger Fødselsprotokol Forhandlingsprotokol for fattigkommissionen med fattigregnskaber, fattigligning og lister over fattige Fattigkommissionens indkomne breve Sociale personsager Den frie fattigkasse. Forhandlingsprotokol og regnskabsbog Protokol for Den fri fattigkasse/hjælpekassen Skolevæsen Skolekommissionens forhandlingsprotokol for Snejbjerg og Tjørring skoler Protokol vedr. skolevæsenet i Snejbjerg Sogn Protokol vedr. skolevæsenet i Tjørring Sogn Snejbjerg skolekommissions indkomne breve Tjørring skolekommissions indkomne breve Diverse vedr. skolerne i Tjørring m. indskrivningsbog, eksamenslister, flytteattester m.m Eksamensprotokol Sociale institutioner, offentlige værker m.m Fortegnelse over fattiglemmerne i Snejbjerg fattiggård samt liste over beboere og liste over lemmernes fortjeneste ved husflidsarbejde Fattiggårdens husholdningsregnskab med oversigt over slagtninger og kornbog Fattiggårdens regnskab Kulturelle institutioner, skoler m.v Embedsbøger for Tjørring Skole Embedsbog for skolelæreren og kirkesangeren i Tjørring Dagbog og eksamensprotokol for Tjørring Skole Embedsbog for Trælund biskole Snejbjerg Landkommune ( ) LK 691 Den kommunale administration Forhandlingsprotokoller for sognerådet Journalsager Journalkort Brevjournaler Scrapbog Kommunens bestillingsmænd Hovedregnskaber Hovedbøger Hovedkontoret Kontoførte kassebøger Valgprotokol vedr. valg til sognerådet Valgbøger vedr. valgmandsvalget Kommunale valgbøger Valgliste vedr. folketingvalg Valgbøger vedr. folketingsvalg Valgbøger vedr. amtsrådsudvalg Folkeafstemninger Folkeregisterkort Afgangsprotokoller u.å. Afgangsprotokoller Til- og afgangsprotokoller 19

20 Forhandlingsprotokol for 3. mandsudvalget vedr. tillægsjord Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner, udstykninger m.m Korrespondance vedr. brandvæsenet Brandbog for den sydvestlige brandfogedkreds Brandfogedprotokoller Forhandlingsprotokoller for byggekommissionen Forhandlingsprotokol for Byplanudvalget Skattevæsen Ligningslister Mandtals- og foreløbige ansættelseslister Mandtalslister Skattelister vedr. statsskat Forskellige former for skat, m. krigskonjunkturskat, værneskat, bunden opsparing, børnetilskudslister m.m Skattelister over samtlige afgifter Fortegnelser over vurderinger Vurderingsfortegnelser Årsomvurderinger Årsomvurderinger Ejendomsskatter Udpantningsbog for pantefogeden Protokoller over udpantningsbegæringer Bunden opsparing Socialvæsen Forhandlingsprotokoller for børneværnsudvalget Protokol over plejebørn under tilsyn Protokol over børn født uden for ægteskab 1949 Alimentationsprotokol Protokol over underholdsbidrag Forhandlingsprotokoller for Det sociale udvalg Hovedbog over fattigunderstøttelsen Sociale personsager Årsregistrant Brevjournal for Den fri hjælpekasse og regnskab Forhandlingsprotokol og regnskabsbog for Den fri fattigkasse/hjælpekassen Kassebøger for Det sociale Udvalg Samfundsforhold i øvrigt Tyendeforligsprotokol Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen Forhandlingsprotokol for huslejenævnet Maskinsynsprotokoller Sociale institutioner, offentlige værker m.m Forhandlingsprotokol for Snejbjerg Alderdomshjem Kasse- og regnskabsbog for Snejbjerg Alderdomshjem Fattiggårdens/Asylets regnskaber Tjørring Landkommune ( ) LK 713 Den kommunale administration Forhandlingsprotokoller Regnskaber Kontoførte kassebøger 1962 Sager vedr. valg m. kandidatsliste til sognerådsvalg samt valgbog til amtsrådsvalg Folkeregisterkort Skattevæsen 20

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 1 LEMVIG 1869-1970 KK 15 1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Kommunalbestyrelsen 101/1-28 1861-1970 Forhandlingsprotokoller for Byrådet... 27 bd./1 pk. 101/1 1861-1880 101/2 1881-1891 101/3 1891-1900 101/4

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Råbjerg Landkommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunebestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol 1842 1891, 1892 1899, 1899 1905, 1905 1913, 1913 1926, 1926 1932, 1932 1935, 1935 1938,

Læs mere

Humble kommunale arkiv

Humble kommunale arkiv Humble kommunale arkiv DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Sogneforstanderskabet/rådet 10/1 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1842-53 1 pk. 10/2 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1853-65

Læs mere

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Torslev Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1882-1894, 1894-1910, 1910-1928, 1928-1935, 1935-1942, 1942-1950, 1950-1955, 1955-1959,

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Sæby Købstad. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Sæby Købstad. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Sæby Købstad 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Realregister til byrådets forhandlingsprotokol, 1882-1897 10-0 Byrådets forhandlingsprotokol, 1839-1850 (kopi), 1850-1861 (kopi),

Læs mere

Volstrup Sognekommune

Volstrup Sognekommune Volstrup Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1842-1888, 1888-1906, 1906-1922, 1922-1936, 1936-1954, 1954-1960, 1960-1963, 1963-1966,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Skagen Købstad Skagen Folkeregisterkort 1924-1978 Skagen Folkeregisterkort, henlagt efter vejnavne 1924-1978 Folkeregisterkort 10-19 Den kommunale administration 10 Kommune bestyrelsen 10-0 Byrådets forhandlingsprotokol

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR HØRSHOLM KOMMUNE LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR HØRSHOLM KOMMUNE LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER HØRSHOLM KOMMUNE 1842-1940 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1984 KOMMUNEARKIVER HØRSHOLM KOMMUNE 1842-1940 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Faderskabssager (indtil 1919)

Faderskabssager (indtil 1919) Børn født uden for ægteskab - Hvordan finder vi de udlagte barnefædre? Disposition: 1. Indledning 2. Børn født uden for ægteskab - definition, kirkegangskone og stå åbenbart skrifte 3. Straffe 4. Lovgivning

Læs mere

KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1991 KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER

Læs mere

Albæk-Voer Sognekommune

Albæk-Voer Sognekommune Albæk-Voer Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol, 1849-1858 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1880-1891, 1900-1907,

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg. PU møde 16. august Kl Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg. PU møde 16. august Kl Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg PU møde 16. august 2016. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning Mødepunkt 1 Herning / vedr. skelsagen Sag: Ekstra bevilling 2016 (820) Bevilget

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

wwk>ê%?:%c4wç4å/%v47pa + mz>%z -//V (h)5'g? %W4%?%! u %. %låg? .Hfáiváë (M191) pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ .éøuøa_æ?ë?

wwk>ê%?:%c4wç4å/%v47pa + mz>%z -//V (h)5'g? %W4%?%! u %. %låg? .Hfáiváë (M191) pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ .éøuøa_æ?ë? _ -.... u..... 3...",.,.- ' "W E1: i -...,._=_\ AF; Hanne Rasmussen, feb.85 pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ NAVN= mmm.: 555 OOMPACTNIL: 14 1895-1982 36 PERI0DE= ca 1895-1970 0MFANG:,2Q kasser + é9_88_1

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: konstitueret provst Anne Margrethe Hvas Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Kim Eriksen. Øvrige mødt. 2 5% midler til

Læs mere

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund,

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund, 1980 1 7 10 7 8 7 12 7 6 7 3 7 22 4 4 7 28/10 21 4 21 7 28 4 2 1 12012 21 8 AF: Per Askbo, Henning Gre11e januar 1984 NAVN: Dansk Skotøjsarbejderforbund ARKIVNR.:581 COMPACTNR.:lo A ( 175 + 2 bd.) Dansk

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen.

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 14. august 2014. Kl. 15.00 Mødested: Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen. Fraværende:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

1 732 / Provstiudvalgskassen. Provstiudvalgskassens årsregnskab 2015 til godkendelse.

1 732 / Provstiudvalgskassen. Provstiudvalgskassens årsregnskab 2015 til godkendelse. Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 15. februar 2016 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Afbud fra Henrik

Læs mere

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning FORVALTNING Give kommune Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning Odder-journalarkiv efter 1970 Der forefindes delvis journalkort til arkivet (Kalkerne). Sager er senere overført til KL, der er blevet

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond.

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond. Kirkearkiver Arkiv K 30 Den danske Menighed i Flensborg og Omegn/ Dansk Kirke i Sydslesvig. Førstepræsten. afl. jr. 1990/I 33, 1994/I 83 og 1996/I 100. Pastor C.W. Noack 1921-37 1. 1921-37. Pastor C.W.Noacks

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN DISPOSITION 1. Indledning 2. Begravelser i kirker og på kirkegårde 3. Landet: eksempel fra Gelsted sogn

Læs mere

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 18. august 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Dagsorden 1 980 /

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET Frederikshavn Stadsarkiv - Kommunens hukommelse 1 2 INDLEDNING 5 HVAD ER PÅ LANDSARKIVET? 5 GODE RÅD/VÆRD AT OVERVEJE 5 STADSARKIVERNES KIRKEBØGER 6 DATABASER OG HJEMMESIDER

Læs mere

KOMMUNEARKIVER HØNG REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE I 1966 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER HØNG REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE I 1966 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER HØNG KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE I 1966 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1987 KOMMUNEARKIVER HØNG KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Arkivskabers arkivserier

Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Brahetrolleborg godsarkiv Fra Til Officielle navne 1672 Baroniet Brahetrolleborg 1661 Brahetrolleborg godsarkiv Fra Til Kaldenavne 1661 Holmekloster 1661 Rantzausholm Arkivnummer:

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 8. januar 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 8. januar 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 8. januar 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fravær med afbud: Laura Madsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde

Læs mere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere ved Michael Dupont Hvad kan vi nå? Generel intro til AO Udvalgte arkivalier: Lægdsruller Faderskabssager Ejendomshistorie Hvad er AO? AO er en

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. januar 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 2

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. januar 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 2 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 20. januar 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Kl. 14.00-15.00

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30 Mødested:

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30 Mødested: Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30 Mødested: Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Hove kirkegård Sag: Hove kirkegård (1007)

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001)

Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001) Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001) I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

Trolovelse og vielse

Trolovelse og vielse Trolovelse og vielse Trolovelsen var en kirkelig ceremoni, der fandt sted forud for vielsen, altså kirkens velsignelse af ægteskabet. Den var juridisk bindende og kunne kun ophæves ved dom, hvis den var

Læs mere

KOMMUNEARKIVER MØN I STEG E K Ø BSTA D STEG E K Ø BSTAD S LA N D D ISTR IK T STEG E LA N D SO GN NYO RD

KOMMUNEARKIVER MØN I STEG E K Ø BSTA D STEG E K Ø BSTAD S LA N D D ISTR IK T STEG E LA N D SO GN NYO RD KOMMUNEARKIVER MØN I STEG E K Ø BSTA D 1869-1968 STEG E K Ø BSTAD S LA N D D ISTR IK T 1873-1962 STEG E LA N D SO GN 1842-1968 NYO RD 1846-1962 1968 IN D G Å ET I M Ø N KOMMUNE REGISTRATUR LA N D SA R

Læs mere

Trap Danmark En kildekritisk benyttelse af det topografiske værk. Mette Ladegaard Thøgersen Kartografisk Dokumentationscenter Syddansk Universitet

Trap Danmark En kildekritisk benyttelse af det topografiske værk. Mette Ladegaard Thøgersen Kartografisk Dokumentationscenter Syddansk Universitet Trap Danmark En kildekritisk benyttelse af det topografiske værk Mette Ladegaard Thøgersen Kartografisk Dokumentationscenter Syddansk Universitet Disposition 1) Min baggrund og motivation 2) Kildekritik

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 9. april 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Nana Schiøtt Hansen Ole Frank Jørgensen Vita Fischer Afholdes

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 7. juli 2017. Kl. 10.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Niels Christian Henneberg. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Kjeld Sørensen, Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger er det =? Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Lidt om skifteprotokoller

Lidt om skifteprotokoller Lidt om skifteprotokoller Det skal du vide for at finde et skifte: 1. Navnet på den person, som er død. 2. Et årstal -og en dato for dødsfaldet. Har man kun et cirka-år, er det en god idé, også at lede

Læs mere

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste Kirkearkiver Arkiv K 4 Dansk Menighedspleje "Ansgar", Flensborg Afleveret o. 1983 fra kontoret i Toosbüygade 7 arkivfortegnelsen udarbejdet 1989 Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Arne Dupont, Gitte Hansen, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Lene Brietzke, Valborg

Læs mere

Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik Lund, Mogens Sørensen, Per Harfeld, Jens Peter Madsen, Winnie Nørholm Rischel & Thomas Reinholdt Rasmussen

Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik Lund, Mogens Sørensen, Per Harfeld, Jens Peter Madsen, Winnie Nørholm Rischel & Thomas Reinholdt Rasmussen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 2. maj 2017. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik

Læs mere

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR FEJØ FEMØ HORSLUNDE-NORDLUNDE KØ BELEV SANDBY U TTER SLEV VIN D EBY SAMMENLAGT T IL RAVNSBORG KOMMUNE KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR FEJØ FEMØ HORSLUNDE-NORDLUNDE KØ BELEV SANDBY U TTER SLEV VIN D EBY SAMMENLAGT T IL RAVNSBORG KOMMUNE KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER B IR K ET FEJØ FEMØ H E R R E D SK IR K E -LØ JTO FTE HORSLUNDE-NORDLUNDE KØ BELEV SANDBY U TTER SLEV VIN D EBY 1842-1970 1970 SAMMENLAGT T IL RAVNSBORG KOMMUNE REGISTRATUR LANDSARKIVET

Læs mere

PASTORATSARKIVER MØN OG BOGØ ARKIVREGISTRATUR (PRÆSTE- OG MENIGHEDSRÅDSARKIVER) LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

PASTORATSARKIVER MØN OG BOGØ ARKIVREGISTRATUR (PRÆSTE- OG MENIGHEDSRÅDSARKIVER) LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN PASTORATSARKIVER (PRÆSTE- OG MENIGHEDSRÅDSARKIVER) MØN OG BOGØ ARKIVREGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1988 PASTORATSARKIVER (PRÆSTE- OG MENIGHEDSRÅDSARKIVER)

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Hvad døde Maren af? Arkivalier om SUNDHED og SYGDOM

Hvad døde Maren af? Arkivalier om SUNDHED og SYGDOM Hvad døde Maren af? Arkivalier om SUNDHED og SYGDOM Disposition 1. Hvad kan I bruge aftenens gennemgang til? 2. En helt ny kildegruppe 3. Gennemgang af vigtige kilder 4. Gennemgang af andre kilder 5. Historie

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Dagsorden for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. oktober Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Version: 1

Dagsorden for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. oktober Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Version: 1 Dagsorden for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 27. oktober 2016. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Version: 1 Mødedeltagere: Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen,

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1833 - Fødes 20.10.1833 uægte barn af Caroline Larsdatter og Jonas (?) Mogensen, udlagte fader 1: i Nyrup By (Tikøb Sogn) ELLER 2: i Horneby (Tikøb Sogn) 1: Kirkebog. Den Danske Folkekirke Tikøb Sogn,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere