Kilder til Hernings historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilder til Hernings historie"

Transkript

1 Kilder til Hernings historie Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække

2 Landsarkivet i Viborg: Denne fortegnelse over kilder til Herning bys historie er fremkommet ved en gennemgang af samtlige relevante arkivgruppers registratur på Landsarkivets læsesal. Udeladt er alle arkiver, der primært har med slægtsforskning og ejendomshistorie at gøre, dvs. kirkebøger, folketællinger, realregistre, forsikringsprotokoller, skifteprotokoller, skødeog panteprotokoller samt lægdsruller. For mange af nedenstående arkivgruppers vedkommende er listen en komplet afskrift fra registraturen. I flere tilfælde er der udeladt irrelevant materiale, og her har arkivgruppen fået behæftelsen udvalg. For enkelte af Landsarkivets arkivgrupper er fortegnelsen her ikke opført i samme rækkefølge som i registraturen. Det skyldes, at flere registraturer er skrevet fortløbende, som afleveringerne er faldet gennem årene. For så at fastholde den tematiske rækkefølge er registraturen flettet sammen til én liste. (Undtaget herfra er amtsarkivet) Derfor kan man ikke nødvendigvis finde de enkelte sager, som her står i rækkefølge, i samme orden i registraturen, hvilket så kræver lidt ledearbejde. Til gengæld risikerer man ikke at overse vigtige arkivalier. Nogle arkivgrupper berører andre områder end Herning, f.eks. Ringkøbings Amts arkiv. Her er kun medtaget sager, som kan have hel eller delvis, direkte eller indirekte relation til Herning-området. Arkivgrupper, der dækker hele Ringkøbing Amt, er som regel ikke medtaget, med mindre det af registraturen fremgår, at der findes noget specifikt for Herning. Godsarkiver Herningsholm G Retsakt, i sagen major de Friedenrich ktr. N. S. Hasselbach, forpagter på Herningsholm Regnskaber og bilag hertil Skifteprotokol Forskellige sager, Skøder og andre papirer vedr. køb og salg Sagsbeskrivelse 1771, 1776 Jordebøger 1745, 1778 Fæstebreve 1849 Mejeriforpagtningskontrakt 1778 Konceptskifte Lægdsvæsenet Korn- og kraftfoderregnskab, især mængde og anv Lønningsregnskab, med enkelte oplysninger om arbejdets art. Se desuden i Ringkøbing Amts arkiv: 1779 Stævning fra kommissionen til at påkende en trætte mellem major Frants de Friedenreich og Niels Schiøt Hasselbalch af Randers ang. forpagtningen af Herningsholm Kirkelige arkiver Herning Kirkeinspektion C 626A Kirkeinspektionsprotokol Korrespondance Regnskaber (se også bispearkivet) Div. sager vedr. kirkegården Menighedsråd Herning Provsti Fredens sogn Gjellerup sogn Herning sogn Forhandlingsprotokoller Forhandlingsprotokoller Kirkeprotokol Forhandlingsprotokoller 2

3 Fælles menighedsrådsmøder vedr. de i fællesskab ejede kirkegårde i Herning Kommune Sager vedr. valg Kirkegårdsudvalget Korrespondance Forhandlingsprotokol vedr. kirkens udvidelse Forhandlingsprotokol for kapeludvalget Forhandlingsprotokol for orgeludvalget Sager vedr. kirken Sager vedr. opførelsen af kirkehuset Sager vedr. præsteboligen og kapellet Regnskaber for præstelønningskassen Regnskabsbilag til præstelønningskassen Regnskaber med overslag for kirke- og kirkebetjeningskassen Regnskabsbilag til kirke- og kirkebetjeningskassen Regnskab m.m. for frøken Maren Lauesens Legat Frøken Maren Lausens Legat Kirkebetjentens regnskabsbog Forskellige sager vedr. kirkegårde Regnskaber og overslag Regnskaber og overslag Rind sogn Forhandlingsprotokoller Kirkegårdsprotokol Kassebog Protokol for Rind Kirkes restaurering Sankt Johannes sogn Intet (endnu) Tjørring sogn Kirkeprotokol Begravelsesprotokol Kirkegårdsprotokol Kassebog Diverse sager Snejbjerg sogn Forhandlingsprotokoller Forhandlingsprotokoller for kirkeværgerne Kirkekassens regnskaber Regnskaber for Kirkekassen og Præstelønningskassen Regnskaber over gravsteder Maskinsynsbog Diverse, bl.a. tegninger og beskrivelser vedr. kirkens istandsættelse 1964, tegninger vedr. alterskranken 1952, ligkapellet 1950 og sager vedr. gl. præstegård i Gødstrup m.m. Kollund sogn Forhandlingsprotokol Tegninger m.v. af Kollund Kirke Præstearkiver Rind-Herning præstearkiv C 517 A (Udvalg) 1849 Kornbog ved Rind præstegård 3

4 Provstearkiver Tiendesager Rind præstearkiv C 517 B Intet udover kirkebøger Herning præstearkiv C 518 (Udvalg) Tilsynsbog 1910 Instrukser for kordegn og regulativ for Herning Kirke 1946 Registreringsprotokol for tyske flygtninge i flygtningelejren i Herning Diverse dokumenter vedr. flygtningene i lejrene i Herning, korrespondance og attester Diverse dokumenter, Herning residerende Kapellani Snejbjerg-Tjørring præstearkiv C 519 (Udvalg) Embedsbog Indkomne breve 1813 Fortegnelse over samtlige ukonfirmerede børn, som er fyldt 6 år Foreviste vaccinationsattester Bog over offer Offer og accidenser Protokol vedr. skolevæsenet Eksamensprotokol Diverse dokumenter, tiendesager, fattigvæsenssager, skolesager Snejbjerg skolekommissions forhandlingsprotokol, med skoleklasseregnskab Tjørring skolekommissions forhandlingsprotokol, med skoleklasseregnskab Sogneforstanderskabets indkomne breve Sogneforstanderskabets diverse dokumenter Gjellerup præstearkiv C 515 A Intet udover kirkebøger Gjellerup og Sunds præstearkiv C 515 C Intet udover kirkebøger Gjellerup præstearkiv C 515 D (udvalg) Tillysningsbøger Se også under bygningsinspektoratet Hammerum Herreds Provsti C 40B Indeholder provstiets arkiv indtil Bl.a. synsprotokoller og korrespondance. Hammerum Herreds Provsti C 40C (udvalg) Forskellige sager ang. præstekald Synsprotokoller for kirker og præstegårde Kopibøger for provsten og skoledirektionen Embedsbreve fra ikke-autoriteter Embedsbreve fra autoriteter Journaler og kopibøger for provsten og skoledirektionen Journalsager Diverse, bl.a. inventarlister fra skolerne Årlige beretninger fra præsterne om skolevæsenets tilstand Årllige beretninger fra præsterne om gymnastikkens tilstand Skolernes eksamenslister Diverse, bl.a. indberetniner om skolebygninger Årlige indberetninger om døvstumme og blinde 4

5 Hammerum Herreds Provsti C 42 (udvalg) Synsprotokoller for kirker og præstegårde Skolevisitationsprotokol Journaler for provstiudvalg og kirkesager Korrespondance Diverse dokumenter ang. menighedsrådsvalg 1912, tilmeldelser til Herning Valgmenighed , sognenes indbyggertal ved den kirkelige omordning i 1870 og 1880 samt indberetninger fra kommissionen vedr. kirkelige forhold i herredet Journal for skolesager Journalsager, skoledirektionen Journalsager, skoledirektionen Skoleindberetninger Skoledirektionsjournal Skoledirektionssager Ringkøbing søndre amtsprovsti C 43 (udvalg) Kirkesyn m. register Synsprotokol for præstegårde og degneboliger Præstegårdssyn Visitatsprotokol Kopibøger Journaler Indkomne breve vedr. Hammerum Herred, samlet pastoratsvis Cirkulærebøger for Hammerum Herred 1815 Præste- og degnekaldets indkomster i bl.a. Hammerum Hrd Embedsdokumenter ang. Hammerum Hrd. s skolevæsen Årlige indberetninger vedr. skolevæsenets tilstand Årlige indberetninger vedr. skolekassernes status Årlige indberetninger vedr. gymnastikkens tilstand Bispearkivet Ribe Bispearkiv C 4 (udvalg) (indtil 1924, herefter Viborg Stift) Korrespondance Korrespondance vedr. Hammerum Herred Hardsyssels kirkeregnskaber, bl.a. Hammerum Herred Bispens jounalsager vedr. bl.a. Hammerum Hrd Journalsager vedr. nye kirker, kontorhold m.m Korrespondance Hammerum Hrd. s provsti Journaler, Hammerum Herred Indberetninger 1649,1690 Herredsbøger, Hammerum Herred 1693 Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred 1714 Indberetninger om præsternes indkomster Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred 1768 Indberetninger om gejstlighedens indkomster Indberetninger om de gejstlige embeders beskaffenhed, præster, degne, skoleholdere, kirkeejere Indberetninger om præstekaldenes økonomiske beskaffenhed Kirke- og præstegårdssyn Indberetninger om kirke- og præstegårdssyn 5

6 Degne- og skolevæsen 1630 Indberetninger om degnenes vilkår og lokkede kvinder 1685 Indberetninger om degnekaldenes beskaffenhed Indberetninger om degnekaldenes beskaffenhed 1816 Indberetninger om skolevæsenets organisation Indberetninger om skolevæsen og degneboliger Indberetninger fra provsterne om visitatser i skolerne Katekisation 1862 Præsteindberetninger om kirkekatekisationer og skolebesøg Menighedspleje 1889 Indberetninger fra stiftets præster vedrørende menighedsplejen Indberetninger om blinde og døvstumme Kapitelstakster Indberetninger til kapiteltakster Årlige indberetninger Årlige indberetninger om altergangs forsømmelse, kirkesalg og konfirmation til usædvanlige tider Årlige indberetninger om katekisationer, successorer til præstekald m.m Div. indberetninger, bl.a. ang. skolevæsenets fremme, bekendere af fremmede religioner, vaccinerede, smitsomme sygdomme Årlige indberetninger, bl.a. kirkernes tilstand, degneboligernes tilstand, skolehusenes tilstand, lærernes beskaffenhed, skolebesøg m.m. Topografiske indberetninger Præsteindberetninger fra Hammerum Herred Præster og provster Vedr. besættelse af præsteembeder bl.a. i Hammerum Hrd. Præstegårde Tegninger til præstegårde samt korrespondance herom, bl.a. fra Rind Sogn Visitatser Beskrivelse af kaldene, med sogneregister Provsternes årlige visitatsberetninger Degne- og skolevæsenet på landet Indkomne indberetninger Skolelærernes undervisning m.m Skoleplaner Fortegnelse over kaldsbreve og kollatser for skolelærere Fortegnelser over kirker, præster og degne Fortegnelse over kirker, præster og degne samt disses indtægter og udgifter Ribe Stifts præsteembeder og præster Deciderede regnskaber Herning Kirkes regnskaber Kirkeregnskaber for bl.a. Hammerum Herred Viborg Bispearkiv C 2 (udvalg) (1924-) Journalsager Sager vedr. enkelte provstier, bl.a. Fredens, Gjellerup og Sct. Johannes sogne Indberetninger om kirkelige forhold Skoleplaner Menighedsrådsvalg Hovedbog over præsteembederne Hovedbog over kirkerne Hovedbog over stiftelser og legater 6

7 Præstegårdssyn Forhandlingsprotokol for præstegårdskommissionen Skolehistorie Landsarkivets særlige registratur over skolehistorie er en ekstrakt af ovenstående bispe-, provste- og præstearkivers indhold af skolehistorisk materiale. Seminarier Herning Seminarium C 640 B Bestyrelsen/repræsentantskabet Forhandlingsprotokoller Bilag til referater fra bestyrelsesmøder Dagbøger/skoleårets forløb Sager vedr. første skoledag Skoleårets forløb, rammeplaner, arbejdsplaner, informationshæfter. Korrespondance Korrespondance, bl.a. sager vedr. Jørgen Buch Petersen, Heide Ottosen og Kornbech Rasmussen samt diverse vedr. undervisningen Sager vedr. nedlæggelserne i 1968 og 1982 samt nedskæringer i 1976 m.v Sager vedr. nedlæggelsen Kommunens overtagelse af Brændgårdskolen og jordareal mod vest til plejecenter, lejekontrakt Blandede sager, korrespondance med aspiranter m.v. Regnskabsvæsenet Årsregnskaber Bygnings- og inventarsager 1970 Samlinger og inventar, apparatur Byggesager Skoleråd, skolenævn, lærermøder og forskellige udvalg Bilag til lærerrådets forhandlingsprotokoller Lærerrådets forhandlingsprotokoller Protokol for fællesudvalget Referater fra fællesudvalget Referater fra pædagogisk råd m.v. Eleverne Eksamensbeviser 1980 Ikke optagne aspiranter Sager vedr. eleverne; protokolkort, karakterer og kurser Klassenavnelister og klassefotos Udmeldte enkeltfagsstuderende Ansøgningsskemaer Ansøgningsskemaer Ansøgningspapirer m.v. u.å. Elevmapper over udmeldte studerende 1970 Historieopgaver i dimissionsåret Uddannelsesstatistik Lærerne Læreransøgninger, pedelansøgninger Sager vedr. pædagogikum Personaleakter vedr. lærerne; skemaer, løntimer Lærerkartotek 7

8 Elever, lærere, fag- og timefordeling Time- og fagfordeling Den daglige undervisning Kurser Ugeskema med signatur for lokale og lærer Lejrskoleophold De studerendes praktik Eksamen og karaktergivning Eksamensprotokoller Eksamensprotokoller Censurprotokoller Sager vedr. eksamen Eksamensplaner Eksamensopgaver Diverse Livet på Seminariet; indvielse, jubilæer, jubilæumsskrifter, juleafslutninger Sager vedr. dimission Afgang af lærer og medarbejdere samt bestyrelsesfester. Foreninger med tilknytning til seminariet De studerendes blad og Flodhesten (intern information) Latinskoler og gymnasier Intet Sygekasser Gjellerup sogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Fortegnelse over udvalgsbedømte medlemmer Revisionsprotokoller Herning Landsogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Herning statsanerkendte sygekasse SKS Love m.m Forhandlingsprotokoller Breve, ansøgninger Medlemsfortegnelser og regnskabsoversigt Kassebog Forhandlingsprotokol for begravelseskassen m. medlemsliste Revisionsprotokoller Avisudklip, fotos m.m. Rind sogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Snejbjerg sogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Medlemsbog Statusbog Tjørring sygekasse SKS Forhandlingsprotokoller Revisionsprotokol Embedslæger Herning lægedistrikt B 187 (udvalg) Indkomne breve 8

9 Kopibøger Medicinalberetninger med bilag Fuldbårenhedsskemaer over uægte fødte børn Dødsattester Vaccinationsprotokoller Protokoller for distriktsjordemoderen i Herning Protokol for M. Bach, jordemoder i Herning Protokol for Dorthea Christensen, jordemoder i Herning Protokol for Mariane Christiansen, jordemoder i Herning Protokol for Julie Eriksen, jordemoder i Herning Protokol for Marie Eriksen, jordemoder i Herning Protokol for Dorthea Fløe, jordemoder i Herning Protokoller for Kirstine Lund, jordemoder i Herning Protokol for Anna Nielsen, jordemoder i Herning Protokol for Marie Pedersen, jordemor i Herning Protokoller for Anna Petersen, jordemoder i Herning Protokol for Sidsel Rasmussen, jordemoder i Herning Protokoller for distriktsjordemoderen i Gjellerup Protokol for distriktsjordemoderen i Snejbjerg Protokol for Anine Pedersen, jordemoder i Snejbjerg Herning lægekreds B 288 (udvalg) Journaler Kopibøger Dagbøger over embedsforretninger Fuldbårenhedsskemaer over børn, fødte udenfor ægteskab Kartotek over veneriske patienter Dødsattester Vaccinationsprotokoller Protokoller for distriktsjordemoderen i Herning Fødselsprotokoller for centerjordemoder Marit Bones, Herning Fødselsprotokoller for centerjordemoder Lone E. Borggren, Herning Fødselsprotokoller for Herning Amtssygehus Fødselsprotokoller for Agnes Skovsbo Christensen, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder Johanne Lyhne Christensen, Herning Samme Fødselsprotokoller for jordemoder Jytte Vester Christensen, Herning 1919 Protokol for jordemoder Julie Eriksen, Herning Fødselsprotokoller for privat praktiserende jordemoder Anna Grønne, Herning Protokol for jordemoder G. P. A. Hansen, Herning Jordemoderprotokoller for jordemoder Bente Hansen, Herning Fødselsprotokol for Solveig Jensen Fødselsprotokol for klinik-jordemoder Ingelise Enø Jørgensen, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder Ruth Jørgensen, Herning Fødselsprotokoller for Henny Nybo Kristensen, Herning Fødselsprotokoller for Martha Mørn, Herning Protokoller for jordemoder Anna Nielsen, Herning Protokoller for jordemoder Olga Olesen, Herning Fødselsprotokoller for Kirstine Pedersen, Herning Protokoller for jordemoder Ane Petersen, Herning 1976 Fødselsprotokol for jordemoder Karin Trolle, Herning 9

10 Sociale institutioner Herning Spædbørnehjem SOC Stambøger Fødselsprotokoller for jordemoder Norma Vistisen, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder Kristine Boe, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder J. Smedegaard, Herning Protokoller for jordemoderen i Gjellerup Protokoller for jordemoderen i Snejbjerg Hospitaler og sygehuse Intet Toldmyndigheder Herning Toldarkiv B 305 (udvalg) Korrespondance Kopibøger Journaler Klarering af varer og indførsel Tjenesteforhold Toldvæsenets bygninger, lejebolig, tjenestebolig Inventar Årsberetninger Årsberetninger Personale og bygninger Ledige stillinger og forflyttelser Tjenestemænd, personaleakter Lønninger Toldbygninger Synsprotokol for tjenesteboliger Bygningsudgifter, kontorudgifter Inventar Indførsel og udførsel Varebøger Sager vedr. ind- og udførsel Kontrol og inspektion Protokol over adgangsbevillinger for handelsrejsende Strafferegistre Toldrapporter Ca. 1939, Virksomhedsfortegnelser Herning Distriktstoldkammer DT Kopibøger Journaler Journalsager Se også under bygningsinspektoratet Skattemyndigheder Herning Skatteråd SKR-32 Arbejdstilsynet Kreds Ringkøbing Amt AT Journaler Forhandlingsprotokoller Beslutningsprotokol Virksomheder (tilsyn) 10

11 Arbejdsformidlingen AF i Ringkøbing Amt AF-04 Herning Indeholder bl.a. arbejdsgiverkartotek, oplysningsskemaer vedr. langvarigt ledige, ansøgninger og sager vedr. mobilitetsfremmende ydelser, særlige beskæftigelsesforanstaltninger, arbejdsformidling til udlandet, erhvervsvejledning, revalidering, klientsager, intern administration og korrespondance, journaler, medlemssager, lærlingekort m.m. Forligskommissioner Ringkøbing Amts 4. forligskreds, Herning B Protokol for forligsmæglerne i Ring og Herning Sogne Forligskommissionsprotokoller Landsretten Dommere Herning dommer B 373 Herning Byret B 373A For landsrettens vedkommende behøver man en specifik sag som indgangsvinkel. Yderår Indeholder retslister, retsbøger, dombøger, retssager, straffesager, auktionsbøger, tinglysning o.a. Yderår Indeholder sagslister, retsbøger, straffesager, foged- og auktionsvæsen, skiftevæsen, legater o.a. Herning By- og Herredsret/Retten i Herning Yderår Indeholder sagslister, retsbøger, dombøger, stævninger, straffesager, foged- og auktionsvæsen, skiftevæsen, o.a. Retsbetjente Hammerum Herred B 79 (udvalg) Justits- og politivæsen Justitsprotokoller Sagsliste til justitsprotokollen 1711, Enkelte Justitssager Dokumenter til justitsprotokollen Syns- og taksationsforretninger Vurderingsforretninger Politiprotokoller Sagsliste til politiprotokollen Dokumenter til politiprotokollen Forhørsprotokoller Sagsliste til forhørsprotokollen Domprotokoller Domskoncepter 1806 Landstingsekstrakt 1844 Matriklen af Matrikel, afskrift af Matrikler, udstykninger og forandringer Udstykningsjournal u.å. Forskelligt vedk. Den nye matrikel og de nye skøde- og panteregistre Journaler over tinglæste dokumenter, givne anmærkninger Tinglæsningsjournal 11

12 Genparter af konverteringsobligationer Liste over læste obligationer, sognevis og kronologisk Vurderingsprotokoller for Snejbjerg Sogn Taksationsprotokol for Snejbjerg og Tjørring Brandbog for Snejbjerg sogn Fogedforretninger Fogedprotokoller Fogeddokumenter Notarialvæsen Notarialprotokoller Skifte- og overformynderivæsen Dødsanmeldelsesprotokol Dødsanmeldelsesprotokol Skifteprotokoller Skifteregister Registreringsbøger Skiftebøger Dokumenter til skifteprotokollen Løjtnant H. Bagges fallitbo Etatsråd S. A. Fjelstrups dødsbo (ejer af Sindinggård) Overformynderiprotokoller Kassebøger for overformynderiet Overformynderiregnskaber m.m. Auktionsvæsen Auktionsprotokoller Dokumenter til auktionsprotokollen Auktionskataloger Auktionskataloger Politiforvaltning Politirapporter Politisager Sagsliste over private politisager Arrestjournal Visitationsprotokoller Strafferegistre Strafferegistre ,1864 Straffeattester Dokumenter vedr. næringsvæsen Journal over paternitetssager Pasjournaler Protokol over udstedte kludesamlerpas Stadebog, navne over dem, der har taget stadeplads på markederne Dokumenter vejvæsenet angående Statspolitiets sager Politiretsakter Næringsvæsen Register over firmaer m.v Dokumenter vedr. firmaregistret Anmeldelser til handelsregistret Fortegnelse over næringsbeviser og borgerskaber for Herning Købstad og Hammerum Herred Næringsprotokoller Almindelig regnskabsvæsen 1858 Hovedbog for vejkassen Forskelligt vedr. regnskabsvæsenet Alimentationsprotokoller Udskrivningsvæsen 12

13 Diverse Herning byfogedarkiv B 79A Lægdsruller Lægdsruller for Herning Arbejdere ved Herning-Skjern banen med signalement o.a Skattehovedbog for Herning Kommune Fremmedprotokol, for senere se politimesteren Dokumenter vedr. sundhedskommissionen, bl.a. indeholdende flere planer over bygninger, gader o.a Brandprotokol for 2. brandkreds Lægdsjournaler Politiets journaler, sager, rapporter, retsakter og erklæringssager Politimestre Herning Politimester B 409 (udvalg) Rapportbøger og politiprotokoller Alimentationsjournaler med bilag Faderskabsprotokoller Faderskabsjournaler Register til bidragssager Bidragsjournaler u.å. Kartotek over bidragspligtige u.å. Kartotek over bidragsberettigede Navneforandringsprotokol Nærings- og vandrebreve Næringsprotokoller Sager til næringsprotokoller Aktieselskabsregistret Diverse sager til næringsprotokoller og aktieselskabsregistre Anmeldelser til firmaregistret Handelsregisterprotokoller Sager til handelsregister Protokoller for Herning Sundhedskommission Dokumenter vedr. sundhedskommissionen Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen i Hammerum Herred Lægdsjournaler og indberetninger Diverse sager vedr. lægdsvæsenet Indberetninger vedr. indkaldelsesordrer Statspolitiets journaler og sager Oversigt over anholdte Statspolitiets journaler Statspolitiets sager Registre til sagslister over politisager Sagslister over politisager Anholdelsesprotokol, ordenspolitiet Anholdelsesprotokol, ordens- og kriminalpolitiet Anmeldelsesjournaler Kriminalpolitiets journaler Kriminalpolitiets sagslister over statsadvokatsager Kriminalpolitiets saglister Anmelderkort kriminalpolitiet Register ordenspolitiets sagsliste Ordenspolitiets sagsliste Journaler Erklæringssager 13

14 Arresthuset Straffekort og straffeakter Henlagte sager Politikasseregnskaber Regnskabsbilag Fogedbøger Panteprotokol 1925 Fortegnelse over skærslippere og posetivspillere med tilladelse i Herning Pasjournal Brandprotokol Brandsager Oversigt over branddamme Lægdsjournaler Fremmedprotokoller u.å. Personkartotek til politijournaler, krise- og værnemagtssager u.å. Sigtede kartotek vedr. krise- og værnemagtsager u.å. Personkartotek til krise- og værnemagtsager Registre til krisejournaler Krisejournaler Journal over beslaglagte varer Sager til krisejournaler Registre til værnemagtssager Værnemagtssager 1945 Anholdelsesjournal, sikkerhedspolitiet Journal for sikkerhedspolitiet 1945 Henlagte sager, sikkerhedspolitiet Henlagte sikkerhedspolitisager af statsadvokaten Luftværnsrapporter 1944 Tysk vagtprotokol fra vagtposten på Herning Missionshotel 1943 Protokol over afleverede skydevåben Herning Kommunes vagtværns anmeldelsesjournal CB-sager, værnepligtssager og søfartsbøger CF alarmerings- evakueringsplaner CF-øvelser CF-skrivelser Diverse sager fra besættelsen u.å. Medlemskartotek for DNSAP Ansøgninger om ikke-bevilgede polititilladelser Sager vedr. politimesterboligen Nørregade 1A Forsikringssager 1956 Mødeprotokol Fotos af politiske og kriminelle fanger Dagsbefalinger Hertil kommer hovedjournaler, korrespondance o.a Personregistre til arrestjournaler Arrestjournaler Arbejdsprotokoller og regnskabsbøger Regnskabsbøger over fangernes indtægter og udgifter Visitationsprotokoller Lægevisitationsprotokoller Regnskabsbog Kassebog for fangearbejdsvirksomheden Protokoller over arrestanternes antal Protokol over arrestdagenes og arrestanternes antal Protokol over indsatte i detentionen Besøgsprotokol 14

15 Tjenestebøger Månedsrapporter Ugerapport Inventarprotokol Protokol over arrestanternes arbejdstimer Sognefogedarkiver Herning Sognefogeddistrikt Sfg 316a/ Tyendeprotokol Snejbjerg Sognefogeddistrikt Sfg 704/ Udpantningsprotokol Landkommuner Rind-Herning Landkommune ( ) LK 679 Den kommunale administration Indkomne breve Journalprotokol over korrespondance Protokol over bestillingsmænd (findes i Rind Landkommune LK /1) Skoleregnskaber Fattig- og kommunale regnskaber med bilag Regnskabsbog Overslag Kommunal valgbog Skattevæsen 1859 Skoleligninger Fattigligninger 1878 Hartkornsliste Ligningslister Kommuneligninger Socialvæsen Forsørgelsesplaner Forsørgelsesplaner Skolevæsen Forhandlingsprotokol Skoleregnskaber 1859 Skoleligning Skolemulkteringslister Skoleindberetninger Skoler Embedsbøger for Kirkeskolen, Lind og Rind skole Rind Landkommune ( ) LK 678 Kommunalbestyrelsen Forhandlingsprotokoller Korrespondance Journalsager Brevjournaler, kopibog og dagbøger over ind- og afgåede breve Protokol over bestillingsmænd Forhandlingsprotokol for kasse- og regnskabsudvalget Regnskaber med overslag Skoleregnskaber med overslag Hovedbøger Kontokort Kontokort over alimentanter Hovedkassebøger 15

16 Kassebøger Revisionsprotokol Budget og overslag Kassebog over fejlposteringer Kommunale valgprotokoller Kommunale valgbøger Valgbøger vedr. valgmandsvalg Valglister vedr. folketingsvalg Amtsrådsvalg Folkeregisterkort Tilgangsprotokoller Afgangsprotokoller Mandtalslister Forhandlingsprotokol ang. kommunesammenlægning med Arnborg 1967 Kommunesammenlægningssager Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner, udstykning m.m Sager vedr. brandprotokoller 1948 Brandsynsprotokol for 2. brandkreds Brandfogedprotokoller Forhandlingsprotokol vedr. byggeudvalget Beslutningsprotokoller/byggesager Statslån til boligbyggeri 1967 Forhandlingsprotokoller for byplansudvalget Skattevæsen Forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser 1931 Ejendomsskemaer Ligningsmateriale Skattesager Børnetilskudslister Mandtals- og ansættelseslister Statsskattelister Skattelister over samtlige afgifter med beregning af hartkornsskat/grundskyld/ejendomsskyld Skattelister for personlig indkomst Kassebog angående skatteopkrævning Skatteopkrævningslister Efterbetalingsprotokol vedr. formueopgørelse Vurderingsfortegnelser og omvurderinger Ejendomsskat u.å. Ejendomsskyldsregister Ejendomsskattelister Beregning af erhvervsskat Sømandsskat og til- og afgangsskat Udpantningsbøger Restancelister for Kølkær, Lind, Nr. Kollund, Søby, Voulund og Høgild skoledistrikter Kassebog over af- og tilgang af skatter m.m Udpantningsprotokoller vedr. begæringer fra fremmede kommuner Udpantningsbog for fremmede kommuner Revisionsprotokol vedr. pantefogedcentral i Hammerum Herred 16

17 Socialvæsen Forhandlingsprotokol vedr. pantefogedcentral i Hammerum Herred Forhandlingsprotokoller for børneværnsudvalget Register over børneværnssager Børneværnssager Diverse børneværnssager Protokol over børn født uden for ægteskab samt tilsynsprotokol over plejebørn Forhandlingsprotokol vedr. udvalget for Lind Børnehave Protokoller vedr. underholdsbidragsudbetaling af det offentlige Protokoller over afkrævning af underholdsbidrag fra fremmede kommuner Kassebog over alimentationsbidrag Alimentationssager Fødselsprotokoller Forhandlingsprotokoller for Det sociale udvalg Sociale personsager Socialkort u.å. Socialregister og registerbog Sygekasseprotokol Kommunal hjemmesygepleje Hovedbøger over alderdomsunderstøttede/alders- og invaliderenter Brændselsudvalgets protokol Regnskabsbog for Rind Hjælpekasse Socialregnskaber Hovedkassebøger for Det sociale udvalg Kassebøger Skolevæsen Forhandlingsprotokol Ungdoms- og aftenskolenævnets forhandlingsprotokol Indberetninger vedr. indtægter og udgifter for skolevæsenet Forhandlingsprotokol for byggeudvalget vedr. Rind Vester Centralskole 1953 Synsprotokol for Høgild Skole Forhandlingsprotokol for Rind Vester bibliotek Hovedkassebøger Vejvæsen, jernbane, trafikforhold m.m Ekspropriationsprotokol 1962 Forhandlingsprotokol for vejudvalget Forhandlingsprotokol for vejudvalget i Rind Kommune Forhandlingsprotokol for ekspropriation Kommunal licitationsprotokol Kassebøger vedr. Kølkær kloak Kassejournal over kloakbidrag Fortegnelser over snemandskab og arbejdsbøger Protokol vedr. partsfordeling af udgifter til vandløb m.m Indberetninger over tilsyn med vandløb Samfundsforhold i øvrigt Valgbog ang. valg til nævningegrundlisten Forligsmæglingsprotokol vedr. tyende- og aftægtsmægling Forhandlingsprotokol for sundhedskommission Forhandlingsprotokol for huslejenævnet Maskinsynsprotokol Bikassebog for endelig regnskab ang. indtægter og udgifter ved fordeling ved fordeling af naturalier 17

18 Landbrugstilskud vedr. tilskud og kornudligningsfonden u.å. Protokol over kriselån, grundskyld og ejendomsskyld Sociale institutioner, offentlige værker m.m Protokol for Rind Fattiggårds udvalg Kassebøger vedr. Rind Fattiggård Gæsteprotokol for Rind Fattiggård Arnborg-Rind Landkommune ( ) LK 612 Den kommunale administration Forhandlingsprotokol Journalsager Regnskab Kontokort Budgetsager og overslag Folkeregisterkort Afgangsprotokol Forhandlingsprotokol vedr. kommunesammenlægning 1967,1970 Kommunesammenlægningssager Skattevæsen Ejendomsskatteliste Ejendomsskat for fremmede ejendomsbesiddere Sømandsskat og til- og afgangsskat Socialvæsen Forhandlingsprotokoller for socialudvalget 1969 Stamkort vedr. invalidepension Vejvæsen, jernbane, trafikforhold m.m Forhandlingsprotokol for ekspropriation Samfundsforhold i øvrigt Maskinsynsprotokoller Snejbjerg-Tjørring Landkommune ( ) LK 692 Kommunalbestyrelsen Forhandlingsprotokoller for sognerådet Indkomne breve Sogneforstanderskabets/sognerådets diverse dokumenter, bilag til regnskaber, overslag og bilag til fattigregnskaber og folketællingslister Hovedregnskaber Kassebøger Kassebøger 1894,1890 Stemmelister vedr. sognerådsvalg Valgprotokol vedr. kommunevalg Folketingsvalglister Valgprotokol for Hjælpekassen Folketællingslister 1920 Rationeringskort Brand- og bygningsvæsen, egnsplan, udstykning m.m Brandbog for Snejbjerg Sogn Skattevæsen Forhandlingsbog for ligningsmyndighederne Skatteligningslister Mandtals- og ansættelseslister Skattelister vedr. indkomst og formueskat Skattelister vedr. flere typer skat Tillægsskat til staten 1884 Skatteligningsliste over gammel skat og hartkornsskat i Snejbjerg Sogn 18

19 Socialvæsen Skatteligningslister over samtlige afgifter med beregning af hartkornsskat samt tillægsligning Vurderingsfortegnelser over 2., 3. og 4. alm. vurdering Omvurderinger Fødselsprotokol Forhandlingsprotokol for fattigkommissionen med fattigregnskaber, fattigligning og lister over fattige Fattigkommissionens indkomne breve Sociale personsager Den frie fattigkasse. Forhandlingsprotokol og regnskabsbog Protokol for Den fri fattigkasse/hjælpekassen Skolevæsen Skolekommissionens forhandlingsprotokol for Snejbjerg og Tjørring skoler Protokol vedr. skolevæsenet i Snejbjerg Sogn Protokol vedr. skolevæsenet i Tjørring Sogn Snejbjerg skolekommissions indkomne breve Tjørring skolekommissions indkomne breve Diverse vedr. skolerne i Tjørring m. indskrivningsbog, eksamenslister, flytteattester m.m Eksamensprotokol Sociale institutioner, offentlige værker m.m Fortegnelse over fattiglemmerne i Snejbjerg fattiggård samt liste over beboere og liste over lemmernes fortjeneste ved husflidsarbejde Fattiggårdens husholdningsregnskab med oversigt over slagtninger og kornbog Fattiggårdens regnskab Kulturelle institutioner, skoler m.v Embedsbøger for Tjørring Skole Embedsbog for skolelæreren og kirkesangeren i Tjørring Dagbog og eksamensprotokol for Tjørring Skole Embedsbog for Trælund biskole Snejbjerg Landkommune ( ) LK 691 Den kommunale administration Forhandlingsprotokoller for sognerådet Journalsager Journalkort Brevjournaler Scrapbog Kommunens bestillingsmænd Hovedregnskaber Hovedbøger Hovedkontoret Kontoførte kassebøger Valgprotokol vedr. valg til sognerådet Valgbøger vedr. valgmandsvalget Kommunale valgbøger Valgliste vedr. folketingvalg Valgbøger vedr. folketingsvalg Valgbøger vedr. amtsrådsudvalg Folkeafstemninger Folkeregisterkort Afgangsprotokoller u.å. Afgangsprotokoller Til- og afgangsprotokoller 19

20 Forhandlingsprotokol for 3. mandsudvalget vedr. tillægsjord Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner, udstykninger m.m Korrespondance vedr. brandvæsenet Brandbog for den sydvestlige brandfogedkreds Brandfogedprotokoller Forhandlingsprotokoller for byggekommissionen Forhandlingsprotokol for Byplanudvalget Skattevæsen Ligningslister Mandtals- og foreløbige ansættelseslister Mandtalslister Skattelister vedr. statsskat Forskellige former for skat, m. krigskonjunkturskat, værneskat, bunden opsparing, børnetilskudslister m.m Skattelister over samtlige afgifter Fortegnelser over vurderinger Vurderingsfortegnelser Årsomvurderinger Årsomvurderinger Ejendomsskatter Udpantningsbog for pantefogeden Protokoller over udpantningsbegæringer Bunden opsparing Socialvæsen Forhandlingsprotokoller for børneværnsudvalget Protokol over plejebørn under tilsyn Protokol over børn født uden for ægteskab 1949 Alimentationsprotokol Protokol over underholdsbidrag Forhandlingsprotokoller for Det sociale udvalg Hovedbog over fattigunderstøttelsen Sociale personsager Årsregistrant Brevjournal for Den fri hjælpekasse og regnskab Forhandlingsprotokol og regnskabsbog for Den fri fattigkasse/hjælpekassen Kassebøger for Det sociale Udvalg Samfundsforhold i øvrigt Tyendeforligsprotokol Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen Forhandlingsprotokol for huslejenævnet Maskinsynsprotokoller Sociale institutioner, offentlige værker m.m Forhandlingsprotokol for Snejbjerg Alderdomshjem Kasse- og regnskabsbog for Snejbjerg Alderdomshjem Fattiggårdens/Asylets regnskaber Tjørring Landkommune ( ) LK 713 Den kommunale administration Forhandlingsprotokoller Regnskaber Kontoførte kassebøger 1962 Sager vedr. valg m. kandidatsliste til sognerådsvalg samt valgbog til amtsrådsvalg Folkeregisterkort Skattevæsen 20

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

Humble kommunale arkiv

Humble kommunale arkiv Humble kommunale arkiv DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Sogneforstanderskabet/rådet 10/1 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1842-53 1 pk. 10/2 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1853-65

Læs mere

Volstrup Sognekommune

Volstrup Sognekommune Volstrup Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1842-1888, 1888-1906, 1906-1922, 1922-1936, 1936-1954, 1954-1960, 1960-1963, 1963-1966,

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET Frederikshavn Stadsarkiv - Kommunens hukommelse 1 2 INDLEDNING 5 HVAD ER PÅ LANDSARKIVET? 5 GODE RÅD/VÆRD AT OVERVEJE 5 STADSARKIVERNES KIRKEBØGER 6 DATABASER OG HJEMMESIDER

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001)

Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001) Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne (Bilag 1 ajourført 30-03-2001) I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Børn født uden for ægteskab

Børn født uden for ægteskab Børn født uden for ægteskab Når børn var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes både i dag og tidligere med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: konstitueret provst Anne Margrethe Hvas Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl. 13.00 Mødested: Bjergby Præstegård, herefter hos Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version:

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 20. august 2012.

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune ÅRSREGNSKAB 2010 Bevtoft kirkekasse Bevtoft menighedsråd Haderslev provsti Haderslev kommune Kirkeministeriet, december 2010 Skovbo - Udskrevet - 06.03.2011 kl.14:33 Bevtoft kirkekasse Side 1 Årsregnskab

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra 24. april 2013 Referat godkendt og underskrevet 2 Anvendelse

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt.

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.11.25 (869) Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat 2 2014

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts 2012. Beslutning Godkendt og underskrevet. 2

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift

Læs mere

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Knud Føhns, Heidi Sandholm,

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 2. maj 2013 kl. 17.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Budgetsamråd vedr. budget

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck inviteres til deltagelse i PU-mødet 9.11.2011. Sag:

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Edith Harriet

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 543 / Budget 2013 a) Orientering vedr. budget

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse Det årlige syn Forberedelse, afvikling og udførelse Menighedsrådets opgaver og ansvar for synsarbejdet Et menighedsråd har det grundlæggende ansvar for, at sognets kirke og kirkegård samt de bygninger

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden 1. Velkomst og sang 2. Præsentationsrunde Budgetsamråd i Tryggevælde provsti Dagsorden 3. Udskrivningsgrundlag og budgetgrundlag for 2014 4. Økonomi 5. Vikarer 6. Ny ansættelser 7. GIAS kurser 8. Fælles

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7676. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7676. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7676 CVR-nr. 67690311 Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 67690311,, Afleveret d. 15-04-2013

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2010. Godkendt og underskrevet på referatet.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15.-16. april 2013 kl. 09.00-16.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Fastlæggelse

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. maj 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. maj 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. maj 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende: Holger Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Sorø Kommune - mellemregning

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere