Kilder til Hernings historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilder til Hernings historie"

Transkript

1 Kilder til Hernings historie Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække

2 Landsarkivet i Viborg: Denne fortegnelse over kilder til Herning bys historie er fremkommet ved en gennemgang af samtlige relevante arkivgruppers registratur på Landsarkivets læsesal. Udeladt er alle arkiver, der primært har med slægtsforskning og ejendomshistorie at gøre, dvs. kirkebøger, folketællinger, realregistre, forsikringsprotokoller, skifteprotokoller, skødeog panteprotokoller samt lægdsruller. For mange af nedenstående arkivgruppers vedkommende er listen en komplet afskrift fra registraturen. I flere tilfælde er der udeladt irrelevant materiale, og her har arkivgruppen fået behæftelsen udvalg. For enkelte af Landsarkivets arkivgrupper er fortegnelsen her ikke opført i samme rækkefølge som i registraturen. Det skyldes, at flere registraturer er skrevet fortløbende, som afleveringerne er faldet gennem årene. For så at fastholde den tematiske rækkefølge er registraturen flettet sammen til én liste. (Undtaget herfra er amtsarkivet) Derfor kan man ikke nødvendigvis finde de enkelte sager, som her står i rækkefølge, i samme orden i registraturen, hvilket så kræver lidt ledearbejde. Til gengæld risikerer man ikke at overse vigtige arkivalier. Nogle arkivgrupper berører andre områder end Herning, f.eks. Ringkøbings Amts arkiv. Her er kun medtaget sager, som kan have hel eller delvis, direkte eller indirekte relation til Herning-området. Arkivgrupper, der dækker hele Ringkøbing Amt, er som regel ikke medtaget, med mindre det af registraturen fremgår, at der findes noget specifikt for Herning. Godsarkiver Herningsholm G Retsakt, i sagen major de Friedenrich ktr. N. S. Hasselbach, forpagter på Herningsholm Regnskaber og bilag hertil Skifteprotokol Forskellige sager, Skøder og andre papirer vedr. køb og salg Sagsbeskrivelse 1771, 1776 Jordebøger 1745, 1778 Fæstebreve 1849 Mejeriforpagtningskontrakt 1778 Konceptskifte Lægdsvæsenet Korn- og kraftfoderregnskab, især mængde og anv Lønningsregnskab, med enkelte oplysninger om arbejdets art. Se desuden i Ringkøbing Amts arkiv: 1779 Stævning fra kommissionen til at påkende en trætte mellem major Frants de Friedenreich og Niels Schiøt Hasselbalch af Randers ang. forpagtningen af Herningsholm Kirkelige arkiver Herning Kirkeinspektion C 626A Kirkeinspektionsprotokol Korrespondance Regnskaber (se også bispearkivet) Div. sager vedr. kirkegården Menighedsråd Herning Provsti Fredens sogn Gjellerup sogn Herning sogn Forhandlingsprotokoller Forhandlingsprotokoller Kirkeprotokol Forhandlingsprotokoller 2

3 Fælles menighedsrådsmøder vedr. de i fællesskab ejede kirkegårde i Herning Kommune Sager vedr. valg Kirkegårdsudvalget Korrespondance Forhandlingsprotokol vedr. kirkens udvidelse Forhandlingsprotokol for kapeludvalget Forhandlingsprotokol for orgeludvalget Sager vedr. kirken Sager vedr. opførelsen af kirkehuset Sager vedr. præsteboligen og kapellet Regnskaber for præstelønningskassen Regnskabsbilag til præstelønningskassen Regnskaber med overslag for kirke- og kirkebetjeningskassen Regnskabsbilag til kirke- og kirkebetjeningskassen Regnskab m.m. for frøken Maren Lauesens Legat Frøken Maren Lausens Legat Kirkebetjentens regnskabsbog Forskellige sager vedr. kirkegårde Regnskaber og overslag Regnskaber og overslag Rind sogn Forhandlingsprotokoller Kirkegårdsprotokol Kassebog Protokol for Rind Kirkes restaurering Sankt Johannes sogn Intet (endnu) Tjørring sogn Kirkeprotokol Begravelsesprotokol Kirkegårdsprotokol Kassebog Diverse sager Snejbjerg sogn Forhandlingsprotokoller Forhandlingsprotokoller for kirkeværgerne Kirkekassens regnskaber Regnskaber for Kirkekassen og Præstelønningskassen Regnskaber over gravsteder Maskinsynsbog Diverse, bl.a. tegninger og beskrivelser vedr. kirkens istandsættelse 1964, tegninger vedr. alterskranken 1952, ligkapellet 1950 og sager vedr. gl. præstegård i Gødstrup m.m. Kollund sogn Forhandlingsprotokol Tegninger m.v. af Kollund Kirke Præstearkiver Rind-Herning præstearkiv C 517 A (Udvalg) 1849 Kornbog ved Rind præstegård 3

4 Provstearkiver Tiendesager Rind præstearkiv C 517 B Intet udover kirkebøger Herning præstearkiv C 518 (Udvalg) Tilsynsbog 1910 Instrukser for kordegn og regulativ for Herning Kirke 1946 Registreringsprotokol for tyske flygtninge i flygtningelejren i Herning Diverse dokumenter vedr. flygtningene i lejrene i Herning, korrespondance og attester Diverse dokumenter, Herning residerende Kapellani Snejbjerg-Tjørring præstearkiv C 519 (Udvalg) Embedsbog Indkomne breve 1813 Fortegnelse over samtlige ukonfirmerede børn, som er fyldt 6 år Foreviste vaccinationsattester Bog over offer Offer og accidenser Protokol vedr. skolevæsenet Eksamensprotokol Diverse dokumenter, tiendesager, fattigvæsenssager, skolesager Snejbjerg skolekommissions forhandlingsprotokol, med skoleklasseregnskab Tjørring skolekommissions forhandlingsprotokol, med skoleklasseregnskab Sogneforstanderskabets indkomne breve Sogneforstanderskabets diverse dokumenter Gjellerup præstearkiv C 515 A Intet udover kirkebøger Gjellerup og Sunds præstearkiv C 515 C Intet udover kirkebøger Gjellerup præstearkiv C 515 D (udvalg) Tillysningsbøger Se også under bygningsinspektoratet Hammerum Herreds Provsti C 40B Indeholder provstiets arkiv indtil Bl.a. synsprotokoller og korrespondance. Hammerum Herreds Provsti C 40C (udvalg) Forskellige sager ang. præstekald Synsprotokoller for kirker og præstegårde Kopibøger for provsten og skoledirektionen Embedsbreve fra ikke-autoriteter Embedsbreve fra autoriteter Journaler og kopibøger for provsten og skoledirektionen Journalsager Diverse, bl.a. inventarlister fra skolerne Årlige beretninger fra præsterne om skolevæsenets tilstand Årllige beretninger fra præsterne om gymnastikkens tilstand Skolernes eksamenslister Diverse, bl.a. indberetniner om skolebygninger Årlige indberetninger om døvstumme og blinde 4

5 Hammerum Herreds Provsti C 42 (udvalg) Synsprotokoller for kirker og præstegårde Skolevisitationsprotokol Journaler for provstiudvalg og kirkesager Korrespondance Diverse dokumenter ang. menighedsrådsvalg 1912, tilmeldelser til Herning Valgmenighed , sognenes indbyggertal ved den kirkelige omordning i 1870 og 1880 samt indberetninger fra kommissionen vedr. kirkelige forhold i herredet Journal for skolesager Journalsager, skoledirektionen Journalsager, skoledirektionen Skoleindberetninger Skoledirektionsjournal Skoledirektionssager Ringkøbing søndre amtsprovsti C 43 (udvalg) Kirkesyn m. register Synsprotokol for præstegårde og degneboliger Præstegårdssyn Visitatsprotokol Kopibøger Journaler Indkomne breve vedr. Hammerum Herred, samlet pastoratsvis Cirkulærebøger for Hammerum Herred 1815 Præste- og degnekaldets indkomster i bl.a. Hammerum Hrd Embedsdokumenter ang. Hammerum Hrd. s skolevæsen Årlige indberetninger vedr. skolevæsenets tilstand Årlige indberetninger vedr. skolekassernes status Årlige indberetninger vedr. gymnastikkens tilstand Bispearkivet Ribe Bispearkiv C 4 (udvalg) (indtil 1924, herefter Viborg Stift) Korrespondance Korrespondance vedr. Hammerum Herred Hardsyssels kirkeregnskaber, bl.a. Hammerum Herred Bispens jounalsager vedr. bl.a. Hammerum Hrd Journalsager vedr. nye kirker, kontorhold m.m Korrespondance Hammerum Hrd. s provsti Journaler, Hammerum Herred Indberetninger 1649,1690 Herredsbøger, Hammerum Herred 1693 Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred 1714 Indberetninger om præsternes indkomster Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred 1768 Indberetninger om gejstlighedens indkomster Indberetninger om de gejstlige embeders beskaffenhed, præster, degne, skoleholdere, kirkeejere Indberetninger om præstekaldenes økonomiske beskaffenhed Kirke- og præstegårdssyn Indberetninger om kirke- og præstegårdssyn 5

6 Degne- og skolevæsen 1630 Indberetninger om degnenes vilkår og lokkede kvinder 1685 Indberetninger om degnekaldenes beskaffenhed Indberetninger om degnekaldenes beskaffenhed 1816 Indberetninger om skolevæsenets organisation Indberetninger om skolevæsen og degneboliger Indberetninger fra provsterne om visitatser i skolerne Katekisation 1862 Præsteindberetninger om kirkekatekisationer og skolebesøg Menighedspleje 1889 Indberetninger fra stiftets præster vedrørende menighedsplejen Indberetninger om blinde og døvstumme Kapitelstakster Indberetninger til kapiteltakster Årlige indberetninger Årlige indberetninger om altergangs forsømmelse, kirkesalg og konfirmation til usædvanlige tider Årlige indberetninger om katekisationer, successorer til præstekald m.m Div. indberetninger, bl.a. ang. skolevæsenets fremme, bekendere af fremmede religioner, vaccinerede, smitsomme sygdomme Årlige indberetninger, bl.a. kirkernes tilstand, degneboligernes tilstand, skolehusenes tilstand, lærernes beskaffenhed, skolebesøg m.m. Topografiske indberetninger Præsteindberetninger fra Hammerum Herred Præster og provster Vedr. besættelse af præsteembeder bl.a. i Hammerum Hrd. Præstegårde Tegninger til præstegårde samt korrespondance herom, bl.a. fra Rind Sogn Visitatser Beskrivelse af kaldene, med sogneregister Provsternes årlige visitatsberetninger Degne- og skolevæsenet på landet Indkomne indberetninger Skolelærernes undervisning m.m Skoleplaner Fortegnelse over kaldsbreve og kollatser for skolelærere Fortegnelser over kirker, præster og degne Fortegnelse over kirker, præster og degne samt disses indtægter og udgifter Ribe Stifts præsteembeder og præster Deciderede regnskaber Herning Kirkes regnskaber Kirkeregnskaber for bl.a. Hammerum Herred Viborg Bispearkiv C 2 (udvalg) (1924-) Journalsager Sager vedr. enkelte provstier, bl.a. Fredens, Gjellerup og Sct. Johannes sogne Indberetninger om kirkelige forhold Skoleplaner Menighedsrådsvalg Hovedbog over præsteembederne Hovedbog over kirkerne Hovedbog over stiftelser og legater 6

7 Præstegårdssyn Forhandlingsprotokol for præstegårdskommissionen Skolehistorie Landsarkivets særlige registratur over skolehistorie er en ekstrakt af ovenstående bispe-, provste- og præstearkivers indhold af skolehistorisk materiale. Seminarier Herning Seminarium C 640 B Bestyrelsen/repræsentantskabet Forhandlingsprotokoller Bilag til referater fra bestyrelsesmøder Dagbøger/skoleårets forløb Sager vedr. første skoledag Skoleårets forløb, rammeplaner, arbejdsplaner, informationshæfter. Korrespondance Korrespondance, bl.a. sager vedr. Jørgen Buch Petersen, Heide Ottosen og Kornbech Rasmussen samt diverse vedr. undervisningen Sager vedr. nedlæggelserne i 1968 og 1982 samt nedskæringer i 1976 m.v Sager vedr. nedlæggelsen Kommunens overtagelse af Brændgårdskolen og jordareal mod vest til plejecenter, lejekontrakt Blandede sager, korrespondance med aspiranter m.v. Regnskabsvæsenet Årsregnskaber Bygnings- og inventarsager 1970 Samlinger og inventar, apparatur Byggesager Skoleråd, skolenævn, lærermøder og forskellige udvalg Bilag til lærerrådets forhandlingsprotokoller Lærerrådets forhandlingsprotokoller Protokol for fællesudvalget Referater fra fællesudvalget Referater fra pædagogisk råd m.v. Eleverne Eksamensbeviser 1980 Ikke optagne aspiranter Sager vedr. eleverne; protokolkort, karakterer og kurser Klassenavnelister og klassefotos Udmeldte enkeltfagsstuderende Ansøgningsskemaer Ansøgningsskemaer Ansøgningspapirer m.v. u.å. Elevmapper over udmeldte studerende 1970 Historieopgaver i dimissionsåret Uddannelsesstatistik Lærerne Læreransøgninger, pedelansøgninger Sager vedr. pædagogikum Personaleakter vedr. lærerne; skemaer, løntimer Lærerkartotek 7

8 Elever, lærere, fag- og timefordeling Time- og fagfordeling Den daglige undervisning Kurser Ugeskema med signatur for lokale og lærer Lejrskoleophold De studerendes praktik Eksamen og karaktergivning Eksamensprotokoller Eksamensprotokoller Censurprotokoller Sager vedr. eksamen Eksamensplaner Eksamensopgaver Diverse Livet på Seminariet; indvielse, jubilæer, jubilæumsskrifter, juleafslutninger Sager vedr. dimission Afgang af lærer og medarbejdere samt bestyrelsesfester. Foreninger med tilknytning til seminariet De studerendes blad og Flodhesten (intern information) Latinskoler og gymnasier Intet Sygekasser Gjellerup sogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Fortegnelse over udvalgsbedømte medlemmer Revisionsprotokoller Herning Landsogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Herning statsanerkendte sygekasse SKS Love m.m Forhandlingsprotokoller Breve, ansøgninger Medlemsfortegnelser og regnskabsoversigt Kassebog Forhandlingsprotokol for begravelseskassen m. medlemsliste Revisionsprotokoller Avisudklip, fotos m.m. Rind sogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Snejbjerg sogns sygekasse SKS Forhandlingsprotokol Medlemsbog Statusbog Tjørring sygekasse SKS Forhandlingsprotokoller Revisionsprotokol Embedslæger Herning lægedistrikt B 187 (udvalg) Indkomne breve 8

9 Kopibøger Medicinalberetninger med bilag Fuldbårenhedsskemaer over uægte fødte børn Dødsattester Vaccinationsprotokoller Protokoller for distriktsjordemoderen i Herning Protokol for M. Bach, jordemoder i Herning Protokol for Dorthea Christensen, jordemoder i Herning Protokol for Mariane Christiansen, jordemoder i Herning Protokol for Julie Eriksen, jordemoder i Herning Protokol for Marie Eriksen, jordemoder i Herning Protokol for Dorthea Fløe, jordemoder i Herning Protokoller for Kirstine Lund, jordemoder i Herning Protokol for Anna Nielsen, jordemoder i Herning Protokol for Marie Pedersen, jordemor i Herning Protokoller for Anna Petersen, jordemoder i Herning Protokol for Sidsel Rasmussen, jordemoder i Herning Protokoller for distriktsjordemoderen i Gjellerup Protokol for distriktsjordemoderen i Snejbjerg Protokol for Anine Pedersen, jordemoder i Snejbjerg Herning lægekreds B 288 (udvalg) Journaler Kopibøger Dagbøger over embedsforretninger Fuldbårenhedsskemaer over børn, fødte udenfor ægteskab Kartotek over veneriske patienter Dødsattester Vaccinationsprotokoller Protokoller for distriktsjordemoderen i Herning Fødselsprotokoller for centerjordemoder Marit Bones, Herning Fødselsprotokoller for centerjordemoder Lone E. Borggren, Herning Fødselsprotokoller for Herning Amtssygehus Fødselsprotokoller for Agnes Skovsbo Christensen, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder Johanne Lyhne Christensen, Herning Samme Fødselsprotokoller for jordemoder Jytte Vester Christensen, Herning 1919 Protokol for jordemoder Julie Eriksen, Herning Fødselsprotokoller for privat praktiserende jordemoder Anna Grønne, Herning Protokol for jordemoder G. P. A. Hansen, Herning Jordemoderprotokoller for jordemoder Bente Hansen, Herning Fødselsprotokol for Solveig Jensen Fødselsprotokol for klinik-jordemoder Ingelise Enø Jørgensen, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder Ruth Jørgensen, Herning Fødselsprotokoller for Henny Nybo Kristensen, Herning Fødselsprotokoller for Martha Mørn, Herning Protokoller for jordemoder Anna Nielsen, Herning Protokoller for jordemoder Olga Olesen, Herning Fødselsprotokoller for Kirstine Pedersen, Herning Protokoller for jordemoder Ane Petersen, Herning 1976 Fødselsprotokol for jordemoder Karin Trolle, Herning 9

10 Sociale institutioner Herning Spædbørnehjem SOC Stambøger Fødselsprotokoller for jordemoder Norma Vistisen, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder Kristine Boe, Herning Fødselsprotokoller for jordemoder J. Smedegaard, Herning Protokoller for jordemoderen i Gjellerup Protokoller for jordemoderen i Snejbjerg Hospitaler og sygehuse Intet Toldmyndigheder Herning Toldarkiv B 305 (udvalg) Korrespondance Kopibøger Journaler Klarering af varer og indførsel Tjenesteforhold Toldvæsenets bygninger, lejebolig, tjenestebolig Inventar Årsberetninger Årsberetninger Personale og bygninger Ledige stillinger og forflyttelser Tjenestemænd, personaleakter Lønninger Toldbygninger Synsprotokol for tjenesteboliger Bygningsudgifter, kontorudgifter Inventar Indførsel og udførsel Varebøger Sager vedr. ind- og udførsel Kontrol og inspektion Protokol over adgangsbevillinger for handelsrejsende Strafferegistre Toldrapporter Ca. 1939, Virksomhedsfortegnelser Herning Distriktstoldkammer DT Kopibøger Journaler Journalsager Se også under bygningsinspektoratet Skattemyndigheder Herning Skatteråd SKR-32 Arbejdstilsynet Kreds Ringkøbing Amt AT Journaler Forhandlingsprotokoller Beslutningsprotokol Virksomheder (tilsyn) 10

11 Arbejdsformidlingen AF i Ringkøbing Amt AF-04 Herning Indeholder bl.a. arbejdsgiverkartotek, oplysningsskemaer vedr. langvarigt ledige, ansøgninger og sager vedr. mobilitetsfremmende ydelser, særlige beskæftigelsesforanstaltninger, arbejdsformidling til udlandet, erhvervsvejledning, revalidering, klientsager, intern administration og korrespondance, journaler, medlemssager, lærlingekort m.m. Forligskommissioner Ringkøbing Amts 4. forligskreds, Herning B Protokol for forligsmæglerne i Ring og Herning Sogne Forligskommissionsprotokoller Landsretten Dommere Herning dommer B 373 Herning Byret B 373A For landsrettens vedkommende behøver man en specifik sag som indgangsvinkel. Yderår Indeholder retslister, retsbøger, dombøger, retssager, straffesager, auktionsbøger, tinglysning o.a. Yderår Indeholder sagslister, retsbøger, straffesager, foged- og auktionsvæsen, skiftevæsen, legater o.a. Herning By- og Herredsret/Retten i Herning Yderår Indeholder sagslister, retsbøger, dombøger, stævninger, straffesager, foged- og auktionsvæsen, skiftevæsen, o.a. Retsbetjente Hammerum Herred B 79 (udvalg) Justits- og politivæsen Justitsprotokoller Sagsliste til justitsprotokollen 1711, Enkelte Justitssager Dokumenter til justitsprotokollen Syns- og taksationsforretninger Vurderingsforretninger Politiprotokoller Sagsliste til politiprotokollen Dokumenter til politiprotokollen Forhørsprotokoller Sagsliste til forhørsprotokollen Domprotokoller Domskoncepter 1806 Landstingsekstrakt 1844 Matriklen af Matrikel, afskrift af Matrikler, udstykninger og forandringer Udstykningsjournal u.å. Forskelligt vedk. Den nye matrikel og de nye skøde- og panteregistre Journaler over tinglæste dokumenter, givne anmærkninger Tinglæsningsjournal 11

12 Genparter af konverteringsobligationer Liste over læste obligationer, sognevis og kronologisk Vurderingsprotokoller for Snejbjerg Sogn Taksationsprotokol for Snejbjerg og Tjørring Brandbog for Snejbjerg sogn Fogedforretninger Fogedprotokoller Fogeddokumenter Notarialvæsen Notarialprotokoller Skifte- og overformynderivæsen Dødsanmeldelsesprotokol Dødsanmeldelsesprotokol Skifteprotokoller Skifteregister Registreringsbøger Skiftebøger Dokumenter til skifteprotokollen Løjtnant H. Bagges fallitbo Etatsråd S. A. Fjelstrups dødsbo (ejer af Sindinggård) Overformynderiprotokoller Kassebøger for overformynderiet Overformynderiregnskaber m.m. Auktionsvæsen Auktionsprotokoller Dokumenter til auktionsprotokollen Auktionskataloger Auktionskataloger Politiforvaltning Politirapporter Politisager Sagsliste over private politisager Arrestjournal Visitationsprotokoller Strafferegistre Strafferegistre ,1864 Straffeattester Dokumenter vedr. næringsvæsen Journal over paternitetssager Pasjournaler Protokol over udstedte kludesamlerpas Stadebog, navne over dem, der har taget stadeplads på markederne Dokumenter vejvæsenet angående Statspolitiets sager Politiretsakter Næringsvæsen Register over firmaer m.v Dokumenter vedr. firmaregistret Anmeldelser til handelsregistret Fortegnelse over næringsbeviser og borgerskaber for Herning Købstad og Hammerum Herred Næringsprotokoller Almindelig regnskabsvæsen 1858 Hovedbog for vejkassen Forskelligt vedr. regnskabsvæsenet Alimentationsprotokoller Udskrivningsvæsen 12

13 Diverse Herning byfogedarkiv B 79A Lægdsruller Lægdsruller for Herning Arbejdere ved Herning-Skjern banen med signalement o.a Skattehovedbog for Herning Kommune Fremmedprotokol, for senere se politimesteren Dokumenter vedr. sundhedskommissionen, bl.a. indeholdende flere planer over bygninger, gader o.a Brandprotokol for 2. brandkreds Lægdsjournaler Politiets journaler, sager, rapporter, retsakter og erklæringssager Politimestre Herning Politimester B 409 (udvalg) Rapportbøger og politiprotokoller Alimentationsjournaler med bilag Faderskabsprotokoller Faderskabsjournaler Register til bidragssager Bidragsjournaler u.å. Kartotek over bidragspligtige u.å. Kartotek over bidragsberettigede Navneforandringsprotokol Nærings- og vandrebreve Næringsprotokoller Sager til næringsprotokoller Aktieselskabsregistret Diverse sager til næringsprotokoller og aktieselskabsregistre Anmeldelser til firmaregistret Handelsregisterprotokoller Sager til handelsregister Protokoller for Herning Sundhedskommission Dokumenter vedr. sundhedskommissionen Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen i Hammerum Herred Lægdsjournaler og indberetninger Diverse sager vedr. lægdsvæsenet Indberetninger vedr. indkaldelsesordrer Statspolitiets journaler og sager Oversigt over anholdte Statspolitiets journaler Statspolitiets sager Registre til sagslister over politisager Sagslister over politisager Anholdelsesprotokol, ordenspolitiet Anholdelsesprotokol, ordens- og kriminalpolitiet Anmeldelsesjournaler Kriminalpolitiets journaler Kriminalpolitiets sagslister over statsadvokatsager Kriminalpolitiets saglister Anmelderkort kriminalpolitiet Register ordenspolitiets sagsliste Ordenspolitiets sagsliste Journaler Erklæringssager 13

14 Arresthuset Straffekort og straffeakter Henlagte sager Politikasseregnskaber Regnskabsbilag Fogedbøger Panteprotokol 1925 Fortegnelse over skærslippere og posetivspillere med tilladelse i Herning Pasjournal Brandprotokol Brandsager Oversigt over branddamme Lægdsjournaler Fremmedprotokoller u.å. Personkartotek til politijournaler, krise- og værnemagtssager u.å. Sigtede kartotek vedr. krise- og værnemagtsager u.å. Personkartotek til krise- og værnemagtsager Registre til krisejournaler Krisejournaler Journal over beslaglagte varer Sager til krisejournaler Registre til værnemagtssager Værnemagtssager 1945 Anholdelsesjournal, sikkerhedspolitiet Journal for sikkerhedspolitiet 1945 Henlagte sager, sikkerhedspolitiet Henlagte sikkerhedspolitisager af statsadvokaten Luftværnsrapporter 1944 Tysk vagtprotokol fra vagtposten på Herning Missionshotel 1943 Protokol over afleverede skydevåben Herning Kommunes vagtværns anmeldelsesjournal CB-sager, værnepligtssager og søfartsbøger CF alarmerings- evakueringsplaner CF-øvelser CF-skrivelser Diverse sager fra besættelsen u.å. Medlemskartotek for DNSAP Ansøgninger om ikke-bevilgede polititilladelser Sager vedr. politimesterboligen Nørregade 1A Forsikringssager 1956 Mødeprotokol Fotos af politiske og kriminelle fanger Dagsbefalinger Hertil kommer hovedjournaler, korrespondance o.a Personregistre til arrestjournaler Arrestjournaler Arbejdsprotokoller og regnskabsbøger Regnskabsbøger over fangernes indtægter og udgifter Visitationsprotokoller Lægevisitationsprotokoller Regnskabsbog Kassebog for fangearbejdsvirksomheden Protokoller over arrestanternes antal Protokol over arrestdagenes og arrestanternes antal Protokol over indsatte i detentionen Besøgsprotokol 14

15 Tjenestebøger Månedsrapporter Ugerapport Inventarprotokol Protokol over arrestanternes arbejdstimer Sognefogedarkiver Herning Sognefogeddistrikt Sfg 316a/ Tyendeprotokol Snejbjerg Sognefogeddistrikt Sfg 704/ Udpantningsprotokol Landkommuner Rind-Herning Landkommune ( ) LK 679 Den kommunale administration Indkomne breve Journalprotokol over korrespondance Protokol over bestillingsmænd (findes i Rind Landkommune LK /1) Skoleregnskaber Fattig- og kommunale regnskaber med bilag Regnskabsbog Overslag Kommunal valgbog Skattevæsen 1859 Skoleligninger Fattigligninger 1878 Hartkornsliste Ligningslister Kommuneligninger Socialvæsen Forsørgelsesplaner Forsørgelsesplaner Skolevæsen Forhandlingsprotokol Skoleregnskaber 1859 Skoleligning Skolemulkteringslister Skoleindberetninger Skoler Embedsbøger for Kirkeskolen, Lind og Rind skole Rind Landkommune ( ) LK 678 Kommunalbestyrelsen Forhandlingsprotokoller Korrespondance Journalsager Brevjournaler, kopibog og dagbøger over ind- og afgåede breve Protokol over bestillingsmænd Forhandlingsprotokol for kasse- og regnskabsudvalget Regnskaber med overslag Skoleregnskaber med overslag Hovedbøger Kontokort Kontokort over alimentanter Hovedkassebøger 15

16 Kassebøger Revisionsprotokol Budget og overslag Kassebog over fejlposteringer Kommunale valgprotokoller Kommunale valgbøger Valgbøger vedr. valgmandsvalg Valglister vedr. folketingsvalg Amtsrådsvalg Folkeregisterkort Tilgangsprotokoller Afgangsprotokoller Mandtalslister Forhandlingsprotokol ang. kommunesammenlægning med Arnborg 1967 Kommunesammenlægningssager Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner, udstykning m.m Sager vedr. brandprotokoller 1948 Brandsynsprotokol for 2. brandkreds Brandfogedprotokoller Forhandlingsprotokol vedr. byggeudvalget Beslutningsprotokoller/byggesager Statslån til boligbyggeri 1967 Forhandlingsprotokoller for byplansudvalget Skattevæsen Forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser Selvangivelser 1931 Ejendomsskemaer Ligningsmateriale Skattesager Børnetilskudslister Mandtals- og ansættelseslister Statsskattelister Skattelister over samtlige afgifter med beregning af hartkornsskat/grundskyld/ejendomsskyld Skattelister for personlig indkomst Kassebog angående skatteopkrævning Skatteopkrævningslister Efterbetalingsprotokol vedr. formueopgørelse Vurderingsfortegnelser og omvurderinger Ejendomsskat u.å. Ejendomsskyldsregister Ejendomsskattelister Beregning af erhvervsskat Sømandsskat og til- og afgangsskat Udpantningsbøger Restancelister for Kølkær, Lind, Nr. Kollund, Søby, Voulund og Høgild skoledistrikter Kassebog over af- og tilgang af skatter m.m Udpantningsprotokoller vedr. begæringer fra fremmede kommuner Udpantningsbog for fremmede kommuner Revisionsprotokol vedr. pantefogedcentral i Hammerum Herred 16

17 Socialvæsen Forhandlingsprotokol vedr. pantefogedcentral i Hammerum Herred Forhandlingsprotokoller for børneværnsudvalget Register over børneværnssager Børneværnssager Diverse børneværnssager Protokol over børn født uden for ægteskab samt tilsynsprotokol over plejebørn Forhandlingsprotokol vedr. udvalget for Lind Børnehave Protokoller vedr. underholdsbidragsudbetaling af det offentlige Protokoller over afkrævning af underholdsbidrag fra fremmede kommuner Kassebog over alimentationsbidrag Alimentationssager Fødselsprotokoller Forhandlingsprotokoller for Det sociale udvalg Sociale personsager Socialkort u.å. Socialregister og registerbog Sygekasseprotokol Kommunal hjemmesygepleje Hovedbøger over alderdomsunderstøttede/alders- og invaliderenter Brændselsudvalgets protokol Regnskabsbog for Rind Hjælpekasse Socialregnskaber Hovedkassebøger for Det sociale udvalg Kassebøger Skolevæsen Forhandlingsprotokol Ungdoms- og aftenskolenævnets forhandlingsprotokol Indberetninger vedr. indtægter og udgifter for skolevæsenet Forhandlingsprotokol for byggeudvalget vedr. Rind Vester Centralskole 1953 Synsprotokol for Høgild Skole Forhandlingsprotokol for Rind Vester bibliotek Hovedkassebøger Vejvæsen, jernbane, trafikforhold m.m Ekspropriationsprotokol 1962 Forhandlingsprotokol for vejudvalget Forhandlingsprotokol for vejudvalget i Rind Kommune Forhandlingsprotokol for ekspropriation Kommunal licitationsprotokol Kassebøger vedr. Kølkær kloak Kassejournal over kloakbidrag Fortegnelser over snemandskab og arbejdsbøger Protokol vedr. partsfordeling af udgifter til vandløb m.m Indberetninger over tilsyn med vandløb Samfundsforhold i øvrigt Valgbog ang. valg til nævningegrundlisten Forligsmæglingsprotokol vedr. tyende- og aftægtsmægling Forhandlingsprotokol for sundhedskommission Forhandlingsprotokol for huslejenævnet Maskinsynsprotokol Bikassebog for endelig regnskab ang. indtægter og udgifter ved fordeling ved fordeling af naturalier 17

18 Landbrugstilskud vedr. tilskud og kornudligningsfonden u.å. Protokol over kriselån, grundskyld og ejendomsskyld Sociale institutioner, offentlige værker m.m Protokol for Rind Fattiggårds udvalg Kassebøger vedr. Rind Fattiggård Gæsteprotokol for Rind Fattiggård Arnborg-Rind Landkommune ( ) LK 612 Den kommunale administration Forhandlingsprotokol Journalsager Regnskab Kontokort Budgetsager og overslag Folkeregisterkort Afgangsprotokol Forhandlingsprotokol vedr. kommunesammenlægning 1967,1970 Kommunesammenlægningssager Skattevæsen Ejendomsskatteliste Ejendomsskat for fremmede ejendomsbesiddere Sømandsskat og til- og afgangsskat Socialvæsen Forhandlingsprotokoller for socialudvalget 1969 Stamkort vedr. invalidepension Vejvæsen, jernbane, trafikforhold m.m Forhandlingsprotokol for ekspropriation Samfundsforhold i øvrigt Maskinsynsprotokoller Snejbjerg-Tjørring Landkommune ( ) LK 692 Kommunalbestyrelsen Forhandlingsprotokoller for sognerådet Indkomne breve Sogneforstanderskabets/sognerådets diverse dokumenter, bilag til regnskaber, overslag og bilag til fattigregnskaber og folketællingslister Hovedregnskaber Kassebøger Kassebøger 1894,1890 Stemmelister vedr. sognerådsvalg Valgprotokol vedr. kommunevalg Folketingsvalglister Valgprotokol for Hjælpekassen Folketællingslister 1920 Rationeringskort Brand- og bygningsvæsen, egnsplan, udstykning m.m Brandbog for Snejbjerg Sogn Skattevæsen Forhandlingsbog for ligningsmyndighederne Skatteligningslister Mandtals- og ansættelseslister Skattelister vedr. indkomst og formueskat Skattelister vedr. flere typer skat Tillægsskat til staten 1884 Skatteligningsliste over gammel skat og hartkornsskat i Snejbjerg Sogn 18

19 Socialvæsen Skatteligningslister over samtlige afgifter med beregning af hartkornsskat samt tillægsligning Vurderingsfortegnelser over 2., 3. og 4. alm. vurdering Omvurderinger Fødselsprotokol Forhandlingsprotokol for fattigkommissionen med fattigregnskaber, fattigligning og lister over fattige Fattigkommissionens indkomne breve Sociale personsager Den frie fattigkasse. Forhandlingsprotokol og regnskabsbog Protokol for Den fri fattigkasse/hjælpekassen Skolevæsen Skolekommissionens forhandlingsprotokol for Snejbjerg og Tjørring skoler Protokol vedr. skolevæsenet i Snejbjerg Sogn Protokol vedr. skolevæsenet i Tjørring Sogn Snejbjerg skolekommissions indkomne breve Tjørring skolekommissions indkomne breve Diverse vedr. skolerne i Tjørring m. indskrivningsbog, eksamenslister, flytteattester m.m Eksamensprotokol Sociale institutioner, offentlige værker m.m Fortegnelse over fattiglemmerne i Snejbjerg fattiggård samt liste over beboere og liste over lemmernes fortjeneste ved husflidsarbejde Fattiggårdens husholdningsregnskab med oversigt over slagtninger og kornbog Fattiggårdens regnskab Kulturelle institutioner, skoler m.v Embedsbøger for Tjørring Skole Embedsbog for skolelæreren og kirkesangeren i Tjørring Dagbog og eksamensprotokol for Tjørring Skole Embedsbog for Trælund biskole Snejbjerg Landkommune ( ) LK 691 Den kommunale administration Forhandlingsprotokoller for sognerådet Journalsager Journalkort Brevjournaler Scrapbog Kommunens bestillingsmænd Hovedregnskaber Hovedbøger Hovedkontoret Kontoførte kassebøger Valgprotokol vedr. valg til sognerådet Valgbøger vedr. valgmandsvalget Kommunale valgbøger Valgliste vedr. folketingvalg Valgbøger vedr. folketingsvalg Valgbøger vedr. amtsrådsudvalg Folkeafstemninger Folkeregisterkort Afgangsprotokoller u.å. Afgangsprotokoller Til- og afgangsprotokoller 19

20 Forhandlingsprotokol for 3. mandsudvalget vedr. tillægsjord Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner, udstykninger m.m Korrespondance vedr. brandvæsenet Brandbog for den sydvestlige brandfogedkreds Brandfogedprotokoller Forhandlingsprotokoller for byggekommissionen Forhandlingsprotokol for Byplanudvalget Skattevæsen Ligningslister Mandtals- og foreløbige ansættelseslister Mandtalslister Skattelister vedr. statsskat Forskellige former for skat, m. krigskonjunkturskat, værneskat, bunden opsparing, børnetilskudslister m.m Skattelister over samtlige afgifter Fortegnelser over vurderinger Vurderingsfortegnelser Årsomvurderinger Årsomvurderinger Ejendomsskatter Udpantningsbog for pantefogeden Protokoller over udpantningsbegæringer Bunden opsparing Socialvæsen Forhandlingsprotokoller for børneværnsudvalget Protokol over plejebørn under tilsyn Protokol over børn født uden for ægteskab 1949 Alimentationsprotokol Protokol over underholdsbidrag Forhandlingsprotokoller for Det sociale udvalg Hovedbog over fattigunderstøttelsen Sociale personsager Årsregistrant Brevjournal for Den fri hjælpekasse og regnskab Forhandlingsprotokol og regnskabsbog for Den fri fattigkasse/hjælpekassen Kassebøger for Det sociale Udvalg Samfundsforhold i øvrigt Tyendeforligsprotokol Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen Forhandlingsprotokol for huslejenævnet Maskinsynsprotokoller Sociale institutioner, offentlige værker m.m Forhandlingsprotokol for Snejbjerg Alderdomshjem Kasse- og regnskabsbog for Snejbjerg Alderdomshjem Fattiggårdens/Asylets regnskaber Tjørring Landkommune ( ) LK 713 Den kommunale administration Forhandlingsprotokoller Regnskaber Kontoførte kassebøger 1962 Sager vedr. valg m. kandidatsliste til sognerådsvalg samt valgbog til amtsrådsvalg Folkeregisterkort Skattevæsen 20

Volstrup Sognekommune

Volstrup Sognekommune Volstrup Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1842-1888, 1888-1906, 1906-1922, 1922-1936, 1936-1954, 1954-1960, 1960-1963, 1963-1966,

Læs mere

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET Frederikshavn Stadsarkiv - Kommunens hukommelse 1 2 INDLEDNING 5 HVAD ER PÅ LANDSARKIVET? 5 GODE RÅD/VÆRD AT OVERVEJE 5 STADSARKIVERNES KIRKEBØGER 6 DATABASER OG HJEMMESIDER

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

DANSK KVINDESAMFUNDS ARKIV

DANSK KVINDESAMFUNDS ARKIV DANSK KVINDESAMFUNDS ARKIV Registrant over Dansk Kvindesamfunds Arkiv i Kvindehistorisk Samling Statsbiblioteket Udarbejdet af Eva Lous.. Statsbiblioteket 1996 Dansk Kvindesamfunds Arkiv Registrant over

Læs mere

ODDER-ARKIVSYSTEMET. på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser. forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger

ODDER-ARKIVSYSTEMET. på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser. forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger ODDER-ARIVSYSTEMET på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april 1970 Statens Arkiver 2005 25-1-3

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner

Læs mere

Årsrapport for fællesfonden 2002

Årsrapport for fællesfonden 2002 Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2003 2 Indholdsfortegnelse 1. KIRKEMINISTERENS FORORD 3 10.3 Kordegne-,

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

ISBN: 978.87-986141-6-6

ISBN: 978.87-986141-6-6 Frederiksberg Stadsarkiv Fra arkivkasser til det digitale Frederiksberg, 2013. Billedredaktion og layout: Formidlingskonsulent Pia H. Jacobsen.Frederiksberg Stadsarkiv Farvejustering af omslagsfotos: Kreativ

Læs mere

TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998

TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998 TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998 TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998 af Martin Gubi Jens Åge Petersen Birgitte Dedenroth-Schou KOLDING STADSARKIV 1 998 Teknisk Forvaltning Kolding

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Tvis kirke 1886-2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

100 års jubilæum SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD

100 års jubilæum SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD 100 års jubilæum FOR BORUP KIRKES SELVEJE 7.FEBRUAR 2012 SAMMENSKREVET OG FORFATTET AF ERIK AUGUSTINUSSEN, GAMMERØD Den 7. februar 2012 kan Borup sogn fejre 100-året for, at kirken overgik til selveje

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholder Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Allan Bork-Larsen Pensioneret

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN HARDSYSSELS AARBOG UDG IVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 45. BI ND KØBENHAVN l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN 1951 Samfundets styrelse: Amtmand A. Karberg. Ringkøbing (formand). Forf,1tteren,

Læs mere