Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9"

Transkript

1 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv Grundlaget for detentionsanbringelsen Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret Fremstilling Visitation mv Kontakt med pårørende m.fl Tilsyn Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Tidspunktet for det sidste tilsyn Intervallet mellem tilsyn Karakteren af de udførte tilsyn Vejledning om klageadgang mv Opfølgning Underretning... 20

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Den 14. maj 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 15. november 2006 af detentionen på politistationen i Rødovre. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 18. juli 2007 fra Københavns Vestegns Politi med bilag i form af en instruks om sagsbehandling vedrørende anholdte udfærdiget af vagtcentrallederen den 2. maj 2007 og en kopi af Rigspolitiets brev af 22. november 2002 om godkendelse af overvågningsudstyr. Det fremgår ikke at politidirektøren har haft nogen bemærkninger til udtalelsen til mig. Jeg har endvidere modtaget en udtalelse af 19. november 2007 fra Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 1. Detentionslokalerne Indgang til detentionen kan ske via en bagindgang til politigården. Normalt føres personer der skal anbringes i detentionen dog ind via hovedreceptionen. Det blev oplyst at der normalt ikke er publikum, da detentionsanbringelserne typisk sker om aftenen. Jeg gik bl.a. på den baggrund ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. Københavns Vestegns Politi har oplyst at indbringelse til politistationen i Rødovre som hovedregel sker via bagindgangen i gården til politistationen, hvorved der opnås den fornødne diskretion.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Jeg har noteret mig det oplyste. Ad pkt. 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. I 9 tilfælde er Rigspolitichefens detentionsrapport (P152 03/06 POLSAS) anvendt. Ved anbringelsen den 3. august 2006 er Rigspolitichefens detentionsrapport (P152 01/06 POLSAS) anvendt. Der ses umiddelbart ikke at være forskel på de to udgaver af detentionsrapporten, bortset fra skrifttypen og layoutet. Jeg anmodede Københavns Vestegns Politi om at oplyse nærmere herom. Københavns Vestegns Politi har oplyst at detentionsrapport P 152 (01/06 POLSAS) og vedhæftet tilsynsliste er anvendt når blanketten er fundet i POL- NET og udskrevet fra RPVH, kdg. B 55. Detentionsrapport P 152 (01/03 POLSAS) ligeledes vedhæftet tilsynsliste er anført med Politimesteren i Hvidovre og anvendt når blanketsættet er udskrevet i POLSAS. Blanketterne er stort set identiske bortset fra skrifttype og layout. Jeg har noteret mig det oplyste, og foretager mig ikke yderligere vedrørende dette forhold. For så vidt angår frihedsberøvelsen den 18. september 2006 var der udfyldt to detentionsrapporter med tilhørende tilsynsskema. Rapporterne og skemaerne var ikke udfyldt helt ens. Jeg anmodede om at få oplysning om baggrunden for de to udgaver af detentionsrapporten. Jeg anmodede endvidere om at få oplys-

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 ning om hvilken af detentionsrapporterne jeg kan lægge til grund for så vidt angår de divergerende oplysninger. Københavns Vestegns Politi har i sin udtalelse af 18. juli 2007 oplyst: at der i den nævnte sag er 2 udgaver af detentionsrapporten. Det har sin baggrund i, at den ene er en kopi, hvor det øverst fremgår, at den er faxet til vagthavende på Albertslund Politigård, idet den anholdte person blev indbragt dertil mandag aften kl til videre detentionsanbringelse. Det skyldes, at natberedskabet på Rødovre Politistation er lukket for tilsyn m.v. søndag, mandag, tirsdag og onsdag nat fra kl Der er således detentionsrapporten, der er udfyldt i forbindelse med anholdelsen og indbringelse til Rødovre politistation, der skal lægges til grund for dokumentationen i den konkrete sag. Jeg har noteret mig det oplyste. Nederst på forsiden af samtlige detentionsrapporter var der noteret OK, initialer og dato. Jeg formodede at dette er udtryk for at der foretages en lokal kvalitetskontrol af detentionsrapporterne. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt dette er korrekt. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt dette er en praksis der vil blive videreført ved Københavns Vestegns Politi. Københavns Vestegns Politi har oplyst at denne praksis vil blive videreført. Jeg har noteret mig det oplyste vedrørende den indførte kvalitetskontrolordning. Københavns Vestegns Politi har bekræftet at Københavns Vestegns Politi er opmærksom på Rigspolitichefens Kundgørelse og de senere ved følgebrev af 28. juni 2001 anførte forudsætninger for at berusere bringes hjem.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Jeg har noteret mig det oplyste. Det tilføjes at jeg går ud fra at politiet er opmærksomt på at der skal udfyldes en detentionsrapport i disse tilfælde med afkrydsning i rubrikken transport til hjemmet. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen I min endelige rapport af 14. maj 2007 anførte jeg at det i 4 af de 10 tilfælde fremgik af rubrikken om årsagen til frihedsberøvelsen at den frihedsberøvede var beruset. I de øvrige tilfælde fremgik det af den øvrige del af detentionsrapporten (afkrydsningsrubrikkerne vedrørende graden af alkoholpåvirkning) at den frihedsberøvede var beruset/påvirket. Dog var den pågældende i 1 tilfælde påvirket af andre berusende og/eller bedøvende midler (medicin/narkotika). Jeg bemærkede at det fremgår af kundgørelsens 4 og af Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 om kundgørelsen at samtlige relevante punkter i detentionsrapporten skal udfyldes. Københavns Vestegns Politi har i sin udtalelse oplyst at der straks efter modtagelsen af min foreløbige inspektionsrapport af 8. februar 2007 blev iværksat en række tiltag for at sikre at detentionsrapporterne fremover bliver udfyldt i overensstemmelse med kundgørelsens 4. Københavns Vestegns Politi oplyser endvidere at der bl.a. er udsendt en af 12. februar 2007 til samtlige vagthavende, hvor proceduren for visitation er indskærpet. Frem til maj måned 2007 blev proceduren ligeledes indskærpet på ledermøder for de vagthavende. Den 2. maj 2007 blev der udsendt en instruks fra vagtcentrallederen om sagsbehandling vedrørende anholdte. Instruksen er udsendt til alle vagthavende og er nøje gennemgået på ledermøder for de vagthavende. Videre har politikredsen iværksat en månedlig gennemgang af samtlige anholdelsesblanketter både hvad angår detentionsanbragte og anholdte uden detentionsanbringelse. Fejl og mangler i forbindelse med gennemgangen vil straks blive udbedret og påtalt over for de implicerede. Fejl og mangler i forbindelse

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 med udfyldelse af detentionsrapporterne der er konstateret i forbindelse med inspektionen, er endvidere blevet påtalt over for de implicerede. Justitsministeriet har i sin udtalelse af 19. november 2007 anført at ministeriet finder det beklageligt at Københavns Vestegns Politi ikke har sikret at detentionsrapporten er blevet udfyldt korrekt, jf. kundgørelsens 4. Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker at jeg er enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at Københavns Vestegns Politi ikke i alle tilfælde har sikret at detentionsrapporten er blevet udfyldt korrekt. Ved detentionsanbringelsen den 18. september 2006 blev den pågældende skønnet påvirket af alkohol i middel grad. Beruselse er angivet som årsagen til frihedsberøvelsen. Jeg bad om at modtage oplysning om retsgrundlaget for anbringelsen den 18. september Jeg henviste i den anledning til Randers Rets dom af 21. december Københavns Vestegns Politi har hertil oplyst at retsgrundlaget er til stede i lov om politiets virksomhed 11, stk. 1, jf. 2, stk. 2. Endvidere oplyser Københavns Vestegns Politi at vagthavende vicepolitikommissær i døgnrapportbemærkninger har anført at anholdte blev skønnet beruset i middel til svær grad. Justitsministeriet har anført at det er beklageligt at oplysningerne om detentionsrapporten om den pågældendes beruselsestilstand i det pågældende tilfælde ikke stemte overens med oplysningerne i døgnrapporten. Og anfører endvidere at det ud fra oplysningerne i døgnrapporten må antages at detentionsanbringelsen havde hjemmel i politilovens 11, stk. 1, og skete i overensstemmelse med detentionskundgørelsen 2, stk. 1 og 2. På baggrund heraf og i lyset af de til-

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 tag der er iværksat af Københavns Vestegns Politi foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt Tidspunktet for tilkald af læge Formålet med bestemmelserne om lægetilsyn er at det skal vurderes om det er forsvarligt at lade den detentionsanbragte være anbragt i detentionen, eller om der eventuelt skal ske indlæggelse, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 2. Dette forudsætter at tilkald af læge sker snarest muligt efter underretningen af vagthavende, jf. kundgørelsens 6, stk. 1, (uden unødigt ophold) med henblik på at lægeundersøgelse af den detentionsanbragte kan ske hurtigst muligt efter indbringelsen, jf. pkt. 4 i rundskrivelsen af 2. februar I 1 tilfælde er lægetilkald sket før indbringelsen. I 1 tilfælde er lægen tilkaldt samtidig med indbringelsen, og i de øvrige 7 tilfælde er lægen først tilkaldt efter indbringelsen. Transporttiderne i de 8 tilfælde hvor der enten er tilkaldt læge samtidig med indbringelsen eller efter indbringelsen, er på 0-43 minutter. At lægen først blev tilkaldt samtidig med eller efter indbringelsen, kan i flere tilfælde henføres til bestemmelsen om transporttid af kortere varighed, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, sidste pkt. Jeg bad dog for en god ordens skyld Københavns Vestegns Politi om nærmere oplysninger om praksis med underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter bekendtgørelsens 5, stk. 1. Københavns Vestegns Politi har hertil oplyst at praksis er at vagthavende af patruljen under transporten til politistationen bliver underrettet om tilbageholdel-

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 sen og anledningen hertil. Vagthavende skal herefter uden nødigt ophold tilkalde en læge med henblik på lægeundersøgelse af den frihedsberøvede. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet ikke foretager sig yderligere i anledning af det anførte af Københavns Vestegns Politi. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg har tidligere i forbindelse med inspektion af detentioner udtalt at lægetilkald der sker mere end minutter efter indbringelsen til politistationen, ikke er snarest muligt. I 4 tilfælde er lægetilkald sket henholdsvis 25, 30, 45 og 60 minutter efter indbringelsen til politistationen. Det drejer sig om anbringelserne den 30. juli 2006, 3. august 2006, 12. august 2006 og 10. september I alle 4 tilfælde er årsagen til frihedsberøvelsen angivet at være en anden end beruselse. Jeg anmodede om oplysning om baggrunden for de relativt sene lægetilkald i disse 4 tilfælde. Københavns Vestegns Politi har i sin udtalelse oplyst: vedr. den 30. juli 2006 har den vagthavende vicepolitikommissær oplyst, at den frihedsberøvede blev indbragt til stationen kl belagt med håndjern. Den frihedsberøvede var meget ophidset og havde en truende adfærd, ligesom han nægtede at oplyse sine generalia ved fremstillingen over for vagthavende. I forbindelse med den efterfølgende indsættelse i detentionslokalet skete dette under kraftig modstand fra den frihedsberøvedes side. Hele dette optrin medførte, at der var så store personaleressourcer indblandet at der gik 25 minutter fra indbringelsen til lægen blev indkaldt, vedr. den. 3. august 2006 har den vagthavende vicepolitikommissær oplyst, at der på grund af anden efterfølgende travlhed på politistationen først skete tilkaldelse af læge efter 60 minutter.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 vedr. den 12. august 2006 har den vagthavende vicepolitikommissær oplyst, at der er tale om en skrivefejl på detentionsrapporten. Det anførte tidspunkt kl var anholdelsestidspunktet på Hvidovre hospital, men tidspunktet burde rettelig have været anført med Der blev efterfølgende brugt tid på gerningsstedet, samt tid på indtransport til Rødovre politistation, hvor anholdte blev fremstillet for vagthavende kl. 0952, som også er indbringelsestidspunktet. Der er således ikke anvendt 45 minutter før lægen blev tilkaldt men 22 minutter. vedr. den 10. september 2006 har den vagthavende vicepolitikommissær oplyst, at den frihedsberøvede blev fremstillet for vagthavende kl Der var en del uklarhed omkring hændelsesforløbet, hvilket medførte, at fremstillingen tog længere tid og som medførte, at lægen først blev tilkaldt kl Justitsministeriet har i sin udtalelse anført at i instruksen vedrørende detentionsanbringelse at det er magtpåliggende at vagthavende så tidligt i forløbet som muligt sikrer tilkald af læge, såfremt den tilbageholdte skal detentionsanbringes. Justitsministeriet har videre beklaget at der i et tilfælde på grund af efterfølgende travlhed er gået 60 minutter, før der blev tilkaldt en læge. Under henvisning til at det er blevet klart indskærpet herunder i instruksen af 2. maj 2007 at der i alle tilfælde skal tilkaldes en læge så hurtigt som muligt, finder Justitsministeriet ikke anledning til at foretage yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker at jeg er enig med Justitsministeriet i at en læge skal tilkaldes uden unødigt ophold, men jeg foretager mig heller ikke yderligere i den anledning. 2.5 Oplysninger fra Kriminalregisteret Indhentelse af oplysninger fra Kriminalregisteret skal ske før visitationen (og anbringelsen i detentionen). Tidspunktet for visitation fremgår i alle 9 tilfælde hvor der er foretaget visitation.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 I et tilfælde er der indhentet oplysninger fra Kriminalregisteret allerede inden frihedsberøvelsen (den 15. september 2006). Jeg bad om at få oplysning om baggrunden for dette. Københavns Vestegns Politi har i sin udtalelse oplyst at der den 15. september 2006 var opstået nogle uoverensstemmelser om et betalingsspørgsmål mellem en kunde og en hyrevognschauffør. Ved politiets ankomst til stedet blev kundens generalia kontrolleret i kriminalregistret, hvilet er normalt i den slags opgaver. På grund af stærk spirituspåvirkning blev kunden efterfølgende frihedsberøvet med henblik på detentionsanbringelse. Kunden var påvirket af spiritus i svær grad og således ude af stand til at klare sig selv. Jeg har noteret mig det oplyste. I min endelige rapport bemærkede jeg at oplysningerne fra kriminalregistret i 8 tilfælde var indhentet efter visitationen. Jeg gik ud fra at oplysningerne var printet ud i forbindelse med forespørgslen i Kriminalregisteret, og at der i så fald i disse tilfælde ikke var sket indhentelse af oplysninger fra Kriminalregisteret i overensstemmelse med kundgørelsens 10, dvs. forud for visitationen. Det er beklageligt. Jeg formodede at Københavns Vestegns Politi ville indskærpe pligten til at indhente oplysninger i Kriminalregisteret i overensstemmelse med 10 i kundgørelsen, og oplyste at jeg ikke foretog mig yderligere i den anledning. Københavns Vestegns Politi har oplyst at pligten til at indhente oplysninger i Kriminalregisteret er blevet beskrevet i vagtcentrallederens instruks af 2. maj Justitsministeriet finder det ligeledes beklageligt at der tilsyneladende i flere tilfælde ikke er indhentet oplysninger fra Kriminalregisteret i overensstemmel-

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 se med kundgørelsens 10. Da pligten til at indhente oplysninger er blevet indskærpet foretager ministeriet sig ikke yderligere vedrørende dette forhold. Jeg har noteret mig det oplyste om indskærpelsen, og at ministeriet har tilsluttet sig min beklagelse. Jeg foretager mig ikke yderligere vedrørende dette punkt Fremstilling I min endelige rapport nævnte jeg 1 tilfælde hvor fremstillingen for vagthavende skete 22 minutter efter indbringelsen (den 12. august 2006). Jeg bad i den forbindelse om at få oplysning om baggrunden for den sene fremstilling. Københavns Vestegns Politi har oplyst at der som anført under pkt er tale om en skrivefejl i detentionsrapporten. Det korrekte indbringelsestidspunkt er kl , hvor også fremstilling for vagthavende skete. Justitsministeriet har gentaget sin beklagelse som anført under pkt Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg foretager mig herefter ikke yderligere vedrørende dette punkt Visitation mv. Ved frihedsberøvelsen den 12. august 2006 skete visitationen 20 minutter efter den foreløbige anbringelse. Det drejede sig om den frihedsberøvelse hvor der blev foretaget visitation efter kundgørelsens 11, stk. 3, og hvor en kvindelig betjent foretog visitationen af en frihedsberøvet kvinde. Jeg bad om at få oplysning om baggrunden for at der først blev foretaget visitation 20 minutter efter den foreløbige anbringelse. Jeg bemærkede at det fremgår af kundgørelsens 11, stk. 3, 2. pkt., at der skal foretages en foreløbig visi-

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 tation efter bestemmelsens stk. 2 hvis det ikke er muligt at gennemføre en visitation efter bestemmelsens stk. 3 inden endelig anbringelse i detentionen. Københavns Vestegns Politi har oplyst at der den pågældende dag ikke var kvindelige polititjenestemænd på arbejde. Der blev derfor alene foretaget en foreløbig sikkerhedsvisitation af den kvindelige frihedsberøvede, der herefter blev foreløbigt anbragt i detentionen under skærpet tilsyn, indtil den endelige visitation blev gennemført 20 minutter senere af en kvindelig polititjenestemand, som var blevet tilkaldt fra det daværende Glostrup Politi. Justitsministeriet har oplyst i sin udtalelse at ministeriet ikke har grundlag for at kritisere politiets fremgangsmåde i det pågældende tilfælde, og foretager sig ikke yderligere vedrørende dette forhold. Jeg har noteret mig det oplyste. Detentionsrapporten indeholder både et felt til afkrydsning hvis den frihedsberøvede er frataget effekter og/eller penge, og et felt til afkrydsning hvis den frihedsberøvede ikke er frataget noget. Hvis den frihedsberøvede er frataget effekter, skal det angives hvilke effekter der er tale om. I det sidste tilfælde detentionsrapporten fra den 18. september 2006 foreligger der både en udgave hvor der er krydset nej, og en udgave hvor der er krydset nej, hvilket dog er streget ud. Der er i den sidste udgave også krydset ja, og det er angivet at den frihedsberøvede er frataget nøgler. Idet der både foreligger en udgave hvor der er krydset ja, og en udgave hvor der er krydset nej, foretog jeg mig ikke yderligere på daværende tidspunkt. Jeg henviste til at jeg ovenfor havde anmodet om at få oplyst hvilket skema jeg kan lægge til grund.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Københavns Vestegns Politi har oplyst at pligten til fuldstændig udfyldelse af detentionsblanketten nu er tydeliggjort i vagtcentrallederens instruks af 2. maj Justitsministeriet har i sin udtalelse anført at det er beklageligt at notatpligten herved ikke er overholdt men henviser i øvrigt til det ministeriet har anført under pkt Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold Kontakt med pårørende m.fl. Efter 9 i kundgørelsen skal den frihedsberøvede inden anbringelsen i detentionen gøres bekendt med retten til at få kontakt med pårørende og/eller arbejdsgiver. Er den pågældende endvidere frihedsberøvet i anledning af et strafbart forhold, anvendes reglerne i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr af 12. juni Efter bestemmelsens stk. 2 skal det i detentionsrapporten noteres at den pågældende er vejledt i overensstemmelse med stk. 1. I 1 tilfælde er det angivet at det ikke har været muligt på grund af beruselse, og i 1 tilfælde (30. juli 2006) er blot anført ej muligt. Jeg anmodede om at få oplyst hvorfor der ikke var givet en sådan vejledning i det sidste tilfælde. Københavns Vestegns Politi har oplyst at den frihedsberøvede person på indbringelsestidspunktet var en næsten 61-årig person der i CPR-registeret står anført som ugift, alene boende og ikke registreret med børn. Der har således ikke været muligt at kontakte pårørende hvorfor der i denne rubrik er anført ej muligt

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Jeg har noteret mig det oplyste. 2.7 Tilsyn Jeg gik ud fra at overvågningsudstyret er godkendt af Rigspolitichefen, men for god ordens skyld bad jeg om oplysning herom. Københavns Vestegns Politi har oplyst: at Rigspolitiet jf. skrivelse af 22. november 2002 har foretaget godkendelse af overvågningsudstyret der er placeret i detentionen på politistationen i Rødovre. Overvågningsudstyret er den 19. november 2002 serviceret og efterset af Rigspolitiet, afd. C så tilsyn af detentionen kan foretages via lytte- og overvågningsudstyret under iagttagelse af de i Kundgørelse II, nr. 55, 18, stk. 2 og 3 anførte betingelser. Kopi af skrivelsen vedlægges i bilag. Jeg har noteret mig det oplyste Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) I 1 tilfælde (3. august 2006) er der foretaget tilsyn med fremmøde i detentionen 35 minutter efter den foreløbige anbringelse. Det næste tilsyn ved fremmøde er foretaget efter 30 minutter. Lægeundersøgelsen er foretaget 10 minutter efter det sidste tilsyn. I 1 tilfælde (10. september 2006) er der foretaget tilsyn ved personligt fremmøde 30 minutter efter den foreløbige anbringelse. Lægeundersøgelsen er foretaget 25 minutter herefter. Jeg noterede mig at der blev ført tilsyn ved personligt fremmøde i disse tilfælde, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 3. Det er beklageligt at tilsynene ikke har været ført hyppigere end hver halve time, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 2. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe denne bestemmelse. Jeg bad om underretning om hvad der sker i den anledning.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Københavns Vestegns Politi har i sin udtalelse oplyst at der den 2. maj 2007 blev udsendt en instruks om sagsbehandling vedrørende anholdte. Under instruksens pkt. 9 er der om skærpet tilsyn blandt andet anført, at der er tale om et intensivt tilsyn som foregår ved fysisk fremmøde. Det er under ledermøder indskærpet at tilsyn skal ske hyppigere en 1 gang hver halve time. Justitsministeriet finder det beklageligt at bekendtgørelsens 15, stk. 2 og 3, ikke i alle tilfælde er blevet fulgt. Idet Justitsministeriet har forstået at Københavns Vestegns Politi har indskærpet de relevante regler over for vagthavendegruppen, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg tager til efterretning at Københavns Vestegns Politi har indskærpet overholdelsen af det skærpede tilsyn. Jeg har endvidere noteret mig at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik af at tilsynene ikke har været ført hyppigere end hver have time. På baggrund af politidirektørens indskærpelse, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold Tidspunktet for det sidste tilsyn Rigspolitichefens blanket (P152) indeholder en rubrik til angivelse af hvornår den detentionsanbragte er udtaget af detentionen. Denne rubrik er ikke udfyldt i 1 af de 9 tilfælde. I dette tilfælde er det dog angivet oppe i listen med tilsyn hvornår den pågældende er løsladt. I alle tilfælde er rubrikken i detentionsrapporten til angivelse af dato og klokkeslæt for løsladelse af den detentionsanbragte udfyldt. I 1 tilfælde (den 18. september 2006) er det anført i listen over tilsyn at den pågældende blev kørt til Glostrup kl I rubrikkerne om endelig udtagelse og løsladelse er det imidlertid anført at den pågældende blev henholdsvis ende-

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 ligt udtaget og løsladt kl Det sidste tilsyn inden transporten til Glostrup blev foretaget kl Jeg formodede at den pågældende er endeligt udtaget af detentionen og løsladt på stationen i Glostrup. Jeg bad om at få oplyst om dette er korrekt. Københavns Vestegns Politi har i sin udtalelse bekræftet min formodning om at pågældende blev løsladt fra Politigården i Albertslund (Glostrup) den 18. september 2006 kl Jeg foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål. I 1 tilfælde (den 10. september 2006) er det sidste tilsyn foretaget kl den 11. september Det er angivet at den pågældende blev endeligt udtaget af detention kl den 11. september I rubrikken til angivelse af hvem der har udtaget den frihedsberøvede af detention, er anført varetægtsfængsel. Endvidere er der i rubrikken Løsladt af angivet varetægtsfængslet. Det er ikke anført nogen steder hvornår den pågældende blev overført til varetægtsfængsel. Jeg anmodede om oplysning om hvornår den pågældende blev overført til Vestre Fængsel. Københavns Vestegns Politi har oplyst at pågældende frihedsberøvede blev fremstillet i grundlovsforhør den 11. september 2006 kl i Rødovre Ret. Retsmødet sluttede kl , hvorefter den nu fængslede blev overført til Vestre Fængsel og indsat kl Jeg har noteret mig det oplyste og foretager ikke mere vedrørende dette forhold.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Intervallet mellem tilsyn I 7 af de 8 tilfælde har der med ganske få undtagelser været ført tilsyn med intervaller på højst 30 minutter. De få undtagelser omfatter 3 detentionsanbringelser hvor enkelte tilsyn har fundet sted op til 40 minutter efter det forrige tilsyn. Det er beklageligt at der ikke i alle tilfælde er foretaget tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsens 14, stk. 1 og 3. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe denne bestemmelse, og jeg bad om underretning om hvad der sker i den anledning. Københavns Vestegns Politi har oplyst at vagtcentrallederen den 2. maj 2007 har udsendt en instruks til vagthavende, for sagsbehandling vedrørende anholdte. Under instruksens pkt. 8 er anført tilsyn hvoraf intervallet mellem de enkelte tilsyn er beskrevet. Justitsministeriet finder det meget beklageligt at tilsyn ikke i alle tilfælde er ført i overensstemmelse med bekendtgørelsens 14, stk. 1 og stk. 3. Under hensyn til at vagthavende er blevet indskærpet intervallet mellem de enkelte tilsyn foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste Karakteren af de udførte tilsyn Der er i 2 tilfælde foretaget tilsyn ved fremmøde de 2 første gange efter lægetilsyn. I 1 tilfælde er der foretaget tilsyn ved fremmøde den første gang efter lægetilsynet og elektronisk tilsyn den næste. I 2 tilfælde er der foretaget elektronisk tilsyn den første gang efter lægetilsynet og tilsyn ved fremmøde den næste. I de resterende 3 tilfælde er der hverken ved første eller andet tilsyn efter lægeundersøgelsen foretaget tilsyn ved fremmøde.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 Det er beklageligt at der ikke er ført tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsens 14, stk. 2. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens 14, stk. 2, og jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning. Københavns Vestegns Politi har oplyst at der ved udsendelse af instruks om sagsbehandling vedrørende anholdte er sket en skærpelse af den tidligere sagsbehandling. Justitsministeriet anser det for meget beklageligt at kundgørelsens 14, stk. 2 ikke i alle tilfælde er blevet overholdt. Under hensyn til at reglerne er blevet indskærpet over for vagthavendegruppen, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig at overholdelsen af bestemmelsen i detentionskundgørelsens 14, stk. 2 er indskærpet. Jeg har endvidere noteret mig at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik i rapporten af manglende overholdelse af denne bestemmelse i de konkrete tilfælde. På baggrund af centralvagtlederens indskærpelse, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Der var i 4 tilfælde ikke angivet bemærkninger i feltet hertil ved alle tilsynene. Jeg gik ud fra at de manglende notater var udtryk for at der ikke har været noget at bemærke ved tilsynene. Efter min opfattelse bør det udtrykkeligt, fx blot ved et minus, som det også er sket i flere tilfælde, eller et gentagelsestegn, angives at tilsynet ikke har givet anledning til bemærkninger. Justitsministeriet mener at det er beklageligt at notatpligten ikke er overholdt, men foretager sig ikke mere på baggrund af de iværksatte tiltag.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Jeg har noteret mig det oplyste. Kundgørelsens 33 giver mulighed for fastsættelse af særlige regler om fremgangsmåden ved detentionsanbringelse og om tilsynets forløb hvor geografiske forhold gør det nødvendigt. Lokale bestemmelser om tilsyn må ikke være lempeligere end kundgørelsens regler. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der foreligger sådanne særlige regler. Københavns Vestegns Politi har oplyst at der ikke foreligger særlige lokale bestemmelser om tilsyn vedrørende detentionsanbringelser. Jeg har noteret mig det oplyste. 2.9 Vejledning om klageadgang mv. Under inspektionen konstaterede jeg, som nævnt i min endelige rapport under pkt. 1, at der ikke i eller ved visitationsskranken i kælderetagen lå et oplag af Rigspolitichefens vejledning om alkoholafvænning og -behandling, Hvor går du hen, når du går ud?, men det blev oplyst at de fandtes i skranken ved receptionen ovenpå. I 2 tilfælde er rubrikken udfyldt med initialer. I 2 tilfælde er der noteret ja i rubrikken. I 1 tilfælde er der noteret nægter at modtage den, og i 3 tilfælde er der noteret nej. Det er beklageligt at der således i hvert fald i 3 tilfælde ikke er gjort notat om årsagen til at vejledningen ikke er udleveret. Hvis vejledningen ikke udleveres, fx fordi den pågældende ikke ønsker at modtage vejledningen, bør der efter min opfattelse gøres notat om årsagen hertil.

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til at gøre notat om vejledning efter 26, stk. 2, i detentionskundgørelsen, jf. 26, stk. 3. Jeg anmodede om underretning om hvad der sker i den anledning. Københavns Vestegns Politi har oplyst at instruksen af 2. maj 2007 under pkt. 10 beskriver vejledningspligten og klageadgang i forbindelse med detentionsanbringelse. Justitsministeriet finder det beklageligt at der ikke udtrykkeligt er gjort notat om årsagen til at vejledningen i visse tilfælde ikke er blevet udleveret. Da reglerne er blevet indskærpet og der i øvrigt er iværksat en række tiltag med henblik på at notatpligten fremover overholdes, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. På baggrund af indskærpelsen i centralvagtlederens instruks, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Opfølgning Jeg betragter hermed sagen om min inspektion af detentionen i Rødovre som afsluttet. Underretning Denne rapport sendes til Københavns Vestegns Politi, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 Ad punkt 2. Rapportgennemgang...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere