Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest"

Transkript

1 Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for brugen af jydske heste. 3 Avlsforeningen Den Jydske Hest står som medlem af Landsudvalget for Heste, der stiller konsulentbistand og stambogskontor til rådighed for dansk hesteavl. 4 Personer og lokale hesteavlsforeninger, som anerkender foreningens formål og love, kan optages som medlemmer. Alle der ønsker at fremstille dyr, skal være aktiv medlem af foreningen, ligeledes alle, der ønsker foreningens medvirken ved køb eller salg af avlsdyr. Medlemmer kan optages til enhver tid ved henvendelse til foreningens kasserer, men udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden 1. oktober. Familiekontingent omfatter to personer med samme adresse. Passive medlemmer kan optages uden stemmeret. Medlemmer som ikke har betalt kontingent slettes automatisk ved årsskiftet. Kan optages igen efter skriftlig anmodning til kasseren. 5 Avlsforeningens styrelse. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen indvarsles ved meddelelse til medlemmerne mindst 14 dage forud for afholdelse. Til medlemmer, som har betalt kontingent i det pågældende år, gives der en stemme pr. aktivt medlem, og 2 stemmer til familiemedlemskab, såfremt der møder to personer fra samme adresse ellers gives kun 1 stemme. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: o Valg af dirigent o Beretning om foreningens virksomhed

2 o Beretning om avlsarbejdet o Beretning om regnskabet o Valg til bestyrelsen o Valg af dommere til hingste- og hoppekåring samt afkomsskuer og afstamningsbedømmelse o Valg af revisor o Virksomhedsplan for det kommende år o Fastsættelse af stambogsbidrag o Drøftelse og eventuelt vedtagelse af forslag o Eventuelt Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: o Valg af dirigent o Drøftelse og eventuelt vedtagelse af forslag o Eventuelt 6 Avlsforeningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer skal være bosat på øerne. Bestyrelsen holder ordinært 2 årlige møder, men i øvrigt kan bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsen finder det formålstjenligt. Formanden repræsenterer foreningen i Landsudvalget for Heste. 7 Valgene Alle valg foregår på den måde, at forslag fremsættes mundtligt, og afstemningen foregår skriftligt. Hvert aktivt medlem, der er til stede, får en stemmeseddel. Skal der vælges et medlem, skal der skrives et navn på stemmesedlen. Skal der vælges to, skrives der to osv. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter for dem, de var opstillet sammen med. Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der selv har jydske heste (af anerkendt afstamning). Der vælges: En bestyrelse på 7 medlemmer. Valgperioden er 3 år, og medlemmerne er på valg 3, 2 og 2 hvert år. Revisorer, i alt 2. Valgperioden er 2 år, og revisorerne er på valg 1 hvert år. Valg af dommerhold på hver 3 medlemmer. formanden for Avlsforeningen Den Jydske Hest er formand for dommerholdene: Hingste- og hop-

3 pekåring samt afkomsskuer og afstamningsbedømmelse. De to andre vælges for 2 år af gangen 1 hvert år. 8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden inden 1. december og skal meddeles i indvarslingen til generalforsamlingen. Forslag kan fremsættes af ethvert medlem. 9 Om bestyrelsens arbejde Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne og til generalforsamlingens beslutninger. Avlsarbejdet ledes og gennemføres af bestyrelsen, som også er ansvarlig for foreningens midler. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for de forskellige arrangementer. Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen indstiller dyrskuedommere i det omfang, arrangører af dyrskuer beder derom. Bestyrelsen kan udpege Æresmedlemmer, som bliver præsenteret på den årlige generalforsamling. Æresmedlemmer bliver udpeget pga. vedkommendes særlige indsats for Avlsforeningen Den Jydske Hest. Æresmedlemmer er kontingent fritaget. 10 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. Bestyrelsen vælger også en kasserer. Disse valg gælder for et år af gangen. 11 Stambogen føres som en lukket stambog og angiver de heste, som er registreret som tilhørende den samlede avlsbestand (population). Ved minimum 4 kendte led af jysk race, anses hesten som værende raceren. Stambogen følger retningslinjer fastlagt i EU-direktiv og ministeriel bekendtgørelse med hensyn til hovedafsnit og bilag til hovedafsnit. Føl efter racerene forældre, dvs. som er optaget i stambogens hovedafsnit, fødes ind i stambogens hovedafsnit. De kan som 3 års fremstilles til kåring. Efter kåring optages de i den traditionelle stambog over kårede dyr. Regler for kåring Alle hingste og hopper af jysk race, der opfylder betingelserne, kan kåres og indføres i stambogen som kårede dyr efter kåring eller præmiering med mindst 22 point ved et af følgende skuer: Aulum, Gl. Estrup, Roskilde, Hjørring, Odense, Åbenrå, Herning, Års (Kimbrerskuet) eller Gørlev, såfremt hingste/hoppen er afgået inden normalt kåringstidspunkt.

4 Hingste og hopper fremstilles normalt til kåring det år, hvor de fylder 3 år. Hingste, der ønskes fremstillet til kåring, skal være anmeldt og optaget i kataloget som 3 års. Landshingstekåringen afholdes hvert år i marts måned. Hoppekåringen afholdes normalt om efteråret på enkelte pladser. For hjemmekåring betales et beløb, der svarer til de dermed forbundne kørselsudgifter. Ved kåring af hingste benyttes skalaen: 10 p. + guldmedalje, 9 p.+ sølvmedalje 8 p., og 7 p. Ved kåring af hopper benyttes skalaen: 10 p.+ guldmedalje, 9 p.+ sølvmedalje, 8 p., 7 p., 6 p., og 5 p. Ved kåringen udarbejdes en grundig beskrivelse af dyret, som påføres dyrets blad i stambogen. Lydighedstest kan afholdes i forbindelse med kåring eller på særlige pladser efter bestyrelsens bestemmelser. Stambogen er hovedopdelt i et hovedafsnit og et bilag hertil. Hovedafsnittet er opdelt i 3 afsnit: Elitestambog: Hopper og hingste der er optaget i hovedstambogen og som har mindst 1 stk. afkom kåret med mindst 8 p. Betegnelsen for elitestambogen, bogstav E, tildeles automatisk ved stambogsføringen. Hingste og hopper med elitestambogsnummer har således vist deres avlsværdi. Hovedstambog: Stambog: Hopper og hingste med kåring i alle 4 led. Hopper i hovedstambogen: tildeles ved kåring HJY foran stambogsnummeret Hopper, hvor der på mødrene side mangler kåring. Hopper i stambogen: tildeles ved kåring JY foran stambogsnummeret På fædrene side skal der være kåring i 4 led. Hopper der ikke er optaget i hovedstambogen kan ikke blive hingstemødre. Bilag (forregister) omfatter 3 klasser:

5 Hopper i forregisteret: tildeles ved kåring JYN foran registernummeret F3 = Kræver at både mor og mormor begge er bedømt og far er avlsgodkendt (kåret). F2 = Kræver bedømt mor og avlsgodkendt far. F1 = Kræver kun, at individet er bedømt og typemæssigt godkendt. Der kræves således ikke nogen anerkendelse af forældrene, men individets type og kvalitet skal kunne godkendes ved en besigtigelse. Afkom efter en F1 hoppe og en avlsgodkendt hingst kan bedømmes og godkendes til F2. Afkom efter en F2 hoppe og en avlsgodkendt hingst kan bedømmes og godkendes til F3, - og herefter kan afkom efter avlsgodkendte hingste møde til kåring på lige fod med "de rene jyder". Optagelse i forregister kan kun ske på kåringspladser anvist af bestyrelsen. I øvrigt følger Avlsforeningen Den Jydske Hest de af Landsudvalget for Heste vedtagne generelle retningslinjer for kåring, afkomsskuer og stambogsføring. Alle kårede dyr tildeles et stambogsnummer. 12 Lovændringer kan vedtages ved en generalforsamling, når der i dagsordnen for denne er indvarslet derom, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. 13 For at vedtage foreningens opløsning, skal afholdes to generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum. På begge generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for opløsningen. 14 Ved foreningens opløsning skal dens formue anvendes til fremme af den Jydske hesteavl efter den sidste generalforsamlings bestemmelser. 15 Ovenstående vedtægter afløser alle tidligere vedtægter for De samvirkende jydske Hesteavlsforeninger og De samvirkende danske Hesteavlsorganisationer for jydsk avl. Disse foreningers aktiver og passiver overtages af avlsforeningen Den Jydske hest. Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 3. februar 1978 i Herning, og enkelte rettelser er vedtaget på generalforsamlingen den 4. februar 1989 og 17. februar 1990 på Koldkærgård, 2. februar 1991 på Høver Kro og 3. februar 1996 på Veng Klosterkro og 1. februar 2003 på Veng Klosterkro, og 5.

6 februar 2005 på Veng Klosterkro samt 9. februar 2013 på Agroskolen i Hammerum. Formand Helle Dalsgaard

7

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere