Dansk Faldskærms Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Faldskærms Union"

Transkript

1 Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf REFERAT DFU bestyrelsesmøde d. 8. februar 2010 Mødedatoer. Fredag d. 12.marts 2010 Bestyrelsesmøde (Sorø) (kl ) Lørdag d. 13. marts 2010 Repræsentantskabsmøde, Comwell Sorø (kl Kommentarer og rettelser til referat fra møde d. 20. november 2010 På forrige bestyrelsesmøde blev spørgsmålet om gaveregulativet som en mulighed i DFU drøftet. Denne sag er der endnu ikke blevet fulgt op. Jan vil tage aktion på opgaven snarest. 3. Repræsentantskabsmøde Vedtægtsrevision a)nedlæggelse af forretningsudvalg Der var enighed om at stille forslag om nedlæggelse af DFU s forretningsudvalg, da dette længe ikke har været i funktion, og der med den nuværende bestyrelse på kun 6 personer ikke er behov for et forretningsudvalg. b) Ændring af økonomiske dispositionsret. Bestyrelsen kan i dag disponere i enkeltsager op til kr ,- Der var enighed om at stille forslag om, at dette øges til ,- udfra normale prisforhøjelsesbetragtninger. c) Ændring vedrørende revisorer I dag er DFU undergivet revision både af et professionelt revisionsfirma og de såkaldt folkevalgte revisorer. Der var enighed om, at brugen af folkevalgte revisorer har ikke længere nogen reel betydning, specielt da de i mange år ikke har foretaget løbende gennemgang af regnskabet, jf. vedtægternes 11, men alene gennemgået årsregnskabet, efter dette har været godkendt af den officielle revision. Derfor stilles forslag om afskaffelse af folkevalgte revisorer. Jan udarbejder forslag til vedtægtsændringer med opstilling af gældende bestemmelse og forslaget til ny formulering med begrundelse på samme måde som oplægget til den seneste vedtægtsændring. 3.2 Valg Formand Bjarne Andersen er på valg og vil gerne fortsætte. Teknisk sekretær Katrine Eriksen er på valg og vil gerne fortsætte.

2 To bestyrelsesmedlemmer er på valg. Ole Kobberup og Ina Nielsen, vil gerne fortsætte. De to suppleanter er på valg. Bjarne spørger Alex, om han vil genopstille. Katrine spørger Helle. De folkevalgte revisorer, Georg Messmann og Hans Carøe spørges om villighed til genvalg for det tilfælde, at ændringsforslaget om afskaffelse af de folkevalgte revisorer ikke vedtages. Tilsvarende spørges de to suppleanter, Hans Otto Larsen og Dan Vendelbo. Vedrørende ordensudvalget har Katrine talt med Annette Hagdrup, der har givet tilsagn om at ville genopstille. Bent Simonsen skal spørges, om han ønsker at genopstille. 3.3 Dirigent Der var enighed om at foreslå Henrik Sternberg, Katrine spørger ham. Alternative forslag var.. 4. Økonomi 4.1. Regnskab 2009 Jan gav en redegørelse og gennemgang af regnskabet. I anledning af, at en del af budgetoverskridelsen skyldes de manglende indtægter fra elevpakker, var der enighed om, at der bør være tale om realistisk til pessimistisk budgetudarbejdelse og ikke for optimistisk. Der var enighed om, at det er uacceptabelt, at et udvalg uden godkendelse overskrider deres budgetmæssige bevillig, i det konkrete tilfælde endda med mere end 30 %. Bestyrelsen besluttede, at der løbende skal holdes øje med udvalgenes udgifter og straks skrides ind, hvis der sker overskridelser. Udvalgene må i givet fald aflyse planlagte aktiviteter, hvis allerede afholdte aktiviteter ikke levner økonomi til gennemførelse af resten af årets program. Aktiviteterne skal afregnes senest 14 dage efter afviklingen for at sikre en god opfølgning på budgettet. FFU skal anmodes om i deres årsberetning at komme med en skriftlig redegørelse for budgetoverskridelsen. Jan orienterede om, at revisionsfirmaet havde påpeget det problematiske i, at dispositioner over konti kan foretages af en enkelt person. Derudover havde der været stillet spørgsmålstegn ved accepten af bilag i kopi, herunder elektronisk fremsendte bilag. Bestyrelsen bemærkede hertil, at der ikke ses nogen praktisk mulighed for et system, hvor to personer skal underskrive for udbetaling, og at et krav om originale bilag kan være meget tungt administrativt Budget 2010 Budgettet blev gennemgået igen og tilpasset specielt med hensyn til administrationen og aktivitetsmidlerne. Det blev drøftet, hvornår og til hvem der med rimelighed kan dækkes udgifter til transport, diæter, stævnegebyr med mere ved arrangementer. Der var enighed om, at der skal udarbejdes retningslinier omkring spørgsmålet. Jan er i samarbejde med Johnny ansvarlig for et oplæg. Der skal udarbejdes revideret budget for i forhold til fordelingsnøglen. Der var enighed om på baggrund af bevillingsoverskridelsen i 2009 at ændre FFU udvalgets 2010

3 bevilling til kr ,- FB revision Katrine redegjorde for de forslag til FB-ændring, som er godkendt af ISU efter oplæg gennem IU og MU, herunder specielt, at oversigterne over godkendt elevgrej, der nu er en del af den egentlige FB, flyttes til PA-afsnittet. pakkefristerne for reserveskærme forlænges til 6 måneder for elev- og tandemgrej og ét år for privat grej. sikkerhedsudløser Vigil godkendes til elevbrug, og det anføres udtrykkeligt, at alle typer Cypres er godkendt. fristerne for årskontrol i MB 60, pkt. 8, indskrænkes til 3 måneder på hver side af årsskiftet. der indføres regler omkring tandemspring, hvor tandemmasteren anvender håndholdt kamera, FFU har sendt forslag til ændringer af udtjek til VFS-spring, GB 44. ISU har blandt andet tiltrådt, at udtjek opdeles i to trin, først til head-up og siden til head-down. ISU har til gengæld ikke kunnet anbefale, at der indføres examinere, der skal godkendes af FFU. Bestyrelsen godkendte ISU s indstillinger. De endelige formuleringer vil blive udarbejdet af Katrine og derpå forelagt bestyrelsen pr. mail. 4. FAI Bjarne og Jan oplyste, at der arbejdes på et møde med DFI s formand Niels Nygaard og direktør Karl Christian Koch omkring den 8. marts 5. Klage over reeksamen hos IU. 8. DFU som Grønt Specialforbund? Jan og Hans fremlagde DIF s oplæg omkring muligheden for godkendelse som grønt forbund. Der var enighed om, at DFU principielt gerne vil fremstå med en positiv miljøprofil. Endelig beslutning udsættes på nærmere oplysninger. Hans formulerer det fulde grundlag for en beslutning til næste bestyrelsesmøde. 9.Bekræftelse af beslutninger siden sidste bestyrelsesmøde december 2009 West Jump har ansøgt om, at DFU garanterer for en låneansøgning til DIF på kr ,-. Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen december 2009 Bestyrelsen er blevet kontaktet af en række forbund, der har etableret et samvirke benævnt Elitekurs i anledning af Team Danmarks afvisning af støtte til talentudvikling. DFU s bestyrelse besluttede at være repræsenteret i Elitekurs. Johnny Nielsen repræsenterer DFU på de to årlige møder. 9.3.

4 Bestyrelsen har behandlet en henvendelse fra pensionist.dk om oprettelse af link på dfu.dk til pensionist.dk. DFUs bestyrelse besluttede at sige nej til oprettelse af link, idet dette ikke fandtes relevant januar 2010 Bestyrelsen har med baggrund i konkret udsendt nyhedsbrev besluttet, at indlæg til nyhedsbrevet skal godkendes af de relevante udvalg og bestyrelsen inden udsendelsen januar 2010 Hans Vixø havde fået mulighed for gennem KDA at deltage i et FAI-seminar omkring miljø. Bestyrelsen besluttede at støtte deltagelse, specielt fordi KDA betalte omkostningerne januar 2010 m.fl. havde ansøgt om støtte til wingsuit rekordforsøg. Bestyrelsen besluttede ikke at støtte ansøgningen, da den er mangelfuld og ikke følger retningslinierne for ansøgninger februar 2010 FFU har anmodet om, at domænenavnet Freefly.dk, der tilhører DFU, udlånes som domæne til en eksisterende dansk webside om freefly. Bestyrelsen har godkendt det på følgende betingelser: FFU sørger til enhver tid for at, at FFU s del af DFU s hjemmeside ikke kun indeholder aktivitetskalender, men også indeholder spændende stof, billeder, referater osv. Det skal udtrykkeligt fremgå, at det ikke er et officielt DFU-site DFU s bestyrelse forbeholder sig at inddrage brugsretten, hvis det konstateres, at FFUunderafdelingen af DFU s hjemmeside nedprioriteres til fordel for det andet site. Etableres forum på sitet, forpligter webredaktøren sig til at optræde som moderator og sikre, at indlæg holdes i en rimelig tone og ikke er til skade for DFU s interesser. 10. Orientering administration 10.1 Hans Vixø har møde med DIF og KDA vedrørende. afgift på fuel den 11. februar 10.2 DFU s konsulentevaluering med DIF er udsat til uge DIF er gået ind i sagen omkring flyuheldet på Aversi og den deraf følgende forsikringssag 10.4 Lis Lunn har meddelt, at hun forventer at stoppe på kontoret den 15. juni 2010, men har endnu ikke indgivet formel opsigelse. 11. EVT 11.1 Pokaler Der var enighed om at tildele Dan Vendelbo fortjenstpokalen som anerkendelse af hans mangeårige virke på næsten alle områder inden for dansk faldskærmssport og at tildele Peter Kallehave sportspokalen for hans flotte internationale placeringer i CP i Kontoret får lavet erstatningsplaketter Henvendelse fra Q-Klub om tilbagebetaling for ikke benyttede elevpakker. Jan redegjorde nærmere for henvendelsen. Der var enighed om, at det ikke er muligt at refundere betalingen for elevpakker under de oplyste omstændigheder.

5 11.3 Springarrangementer på Herning Flyveplads Bjarne oplyste, at Steen Ulrich har meddelt, at man fra Herning Flyveplads er interesseret i springarrangementer Statistik Katrine spurgte til statistikindberetningerne. Jan oplyste, at der kun er modtaget omkring halvdelen; men at der nu rykkes Havarigruppen Katrine orienterede om drøftelserne i ISU omkring udskiftning i havarigruppen. Dan Vendelbo udgår på grund af sygdom, og for at skaffe rimelig dækning er det ISU s oplæg, at der udpeges tre nye medlemmer,.. Bestyrelsen anmodede om, at det nøjere overvejes, hvor mange der er behov for, men var enige i, at de nævnte er egnede og vil kunne godkendes. Referent: Jan Nielsen

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Faldskærms Bestemmelser

Faldskærms Bestemmelser Faldskærms Bestemmelser Dansk Faldskærms Union MArts 2014 DFU Indholdsfortegnelse 5. udg. APR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FB-ÆNDRINGER DFU s VEDTÆGTER BL 9-1 INDHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRATIVE

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Vi ønsker at være et attraktivt sted for både nybegyndere, tandemgæster, erfarne springere og for dem, der bare har lyst til at kigge på.

Vi ønsker at være et attraktivt sted for både nybegyndere, tandemgæster, erfarne springere og for dem, der bare har lyst til at kigge på. Q Faldskærms Center Instruktørmappe Målsætning Vi ønsker at være et attraktivt sted for både nybegyndere, tandemgæster, erfarne springere og for dem, der bare har lyst til at kigge på. At tilbyde faldskærmsuddannelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere