Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup"

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup Projektkoordinator: Christina Lehtinen Aarhus Kommune Ungerådgivningen, Gudrunsvej 78, 1 sal, 8220 Brabrand Telefon Mail: Sikk

2 Indholdsfortegnelse Formål. 3 Målgruppe..3 Metode..3 Organisering.4 Forandringsteori...6 Screeningsværktøj...8 Forløbet Evaluering opstart/afslut Mapping...12 Skabelon for skalering...13 Kontrakt...14 Afslutning & evaluering.15 2

3 EN NY START Formål Dels at give 10 familier fra Bispehaven og Gellerup en chance for at komme på ret kurs igen, ved at tilbyde dem en ny start i et andet boligområde i Aarhus kommune, samt forebygge gentagelse af den kriminelle fødekæde. Der ligges vægt på at indsatsen i forhold til familierne er helhedsorienteret, og at der arbejdes tværfagligt omkring familien, således at der arbejdes med familiens samlede sociale problemer i tæt samarbejde med lokalområdet. Målgruppe Det er essentielt at målgruppen afklares inden projektets opstart. Hvorfor der er udviklet screeningsværktøjer, som vurderer hvorvidt en familie er egnet til projektet eller ej. Det er projektkoordinatoren, som beslutter udvælgeskriterierne, med input fra ungerådgiverne og ledelse. Da der arbejdes tæt sammen med boligforeningerne i Aarhus, har disse ligeledes mulighed for at drøfte deres krav til screening, og herunder tænkes især på økonomi i forbindelse med fraflytning. Metode Som afsæt benyttes motivationsarbejde, en helhedsorienteret indsats, SoS, empowerment og systematisk sagsbehandling. Såfremt det er relevant, justeres metodevalget i løbet af projektet og i forhold til de enkelte familier. Familierne og rådgiverne får udleveret en projektmappe i opstarten, som ud over at skabe overblik og systematisere forløbet, også skal give familierne en større følelse af ejerskab og involvering i projektet. De familier, som udvælges, inviteres til et informationsmøde på forvaltningen og orienteres om projektet. De unge deltager ikke i dette møde, da det er forældrenes ansvar og beslutning at tage stilling til tilbuddet. De unge vil senere hen medinddrages i forhold til valg, herunder f.eks. hvorvidt de ønsker at skifte skole i forbindelse med flytning. Der ligges stor vægt på at indsatsen omkring beskæftigelse prioriteres, såfremt dette er muligt. Erfaringer har vist, at det er af stor betydning for familiens samlede situation og har en signifikant betydning for at familien klarer sig bedre generelt. Inddragelse af lokalområdet vil blandt andet betyde forsøg på at matche familierne med venskabsfamilier i det nye boligområde med henblik på at inkludere dem bedst og hurtigst muligt i deres nye boligområde. 3

4 Organisering Styregruppe Udsatte Bydele Fagchef/afdelingsleder Projektkoordinator Driftsgruppe Kontaktperson i DSB/boligforening Projektet er organiseret således at styregruppen modtager tilbagemeldinger fra koordinatoren, som refererer til afdelingsleder og driftsgruppen. Det er projektkoordinatoren, som har den daglige beslutningskompetence, herunder facilitering af projektet, metodevalg, screeningskompetence m.m. Afdelingslederen orienteres og tages i samråd ved mere komplekse problemstillinger. Styregruppens formål er at bane vejen ind i de forskellige magistrater i kommunen og indbyde til samarbejde, samt formidle kontakt og platform for samarbejde med boligorganisationerne. Disse er vigtige og afgørende samarbejdspartnere i projektet, da de skal indvillige i at støtte op om at afsøge og finde nye boliger til familierne i samarbejde med Den Sociale Boligtildeling. Desuden refererer styregruppen videre til direktørgruppen, som er de endelige beslutningstagere i forhold til projektet. 4

5 Den økonomiske administration henstår ligeledes i Styregruppen, nærmere betegnet i Borgmesterens Afdeling. Bevillingskompetencen beror ved projektkoordinatoren, som har tæt indblik i, og kendskab til budgettet. Driftsgruppen består af en repræsentant fra: Børn og Unge Beskæftigelsesforvaltningen Kultur og Borgerservice Socialforvaltningen, Voksenhandicap, Den Sociale Boligtildeling Formålet med driftsgruppen er at sikre den tværfaglige helhedsorienterede indsats i forhold til hver enkelt familie. Repræsentanterne har til opgave at formidle kontakt videre ind i egen organisation til relevant medarbejder, hvis der opstår et behov herfor. Driftsgruppen mødes 1 gang i kvartalet med koordinatoren. Møderne afholdes efter en fast dagsorden, hvor koordinator får sparring på en konkret familie med udgangspunkt i relevant støtte/samarbejde i de forskellige organisationer, formidling af kontakt m.m. Desuden opdaterer koordinator driftsgruppen på proces, tidsplan, status quo m.m. og mulige dilemmaer eller eventuelle ændringer drøftes. Koordinator har ydermere et tæt samarbejde med kontaktpersonen fra Den Sociale Boligtildeling, som administrerer boligerne. I dette forum er der ligeledes mulighed for sparring og afklaring af relevant matchning mellem familie og boligområde. Endelig samarbejder koordinator med boligforeningerne. Hver boligforening har udpeget en medarbejder, som forestår kommunikationen med koordinator og formidling af kontakt til relevante medarbejdere. 5

6 Forandringsteori Problembeskrivelse: Bispehaven og Gellerup er udsatte boligområder med høj kriminalitet, især blandt unge. Dette skaber sociale problemer for de unge og deres familier, samt skaber utryghed i området. Baggrund for problemet: Bispehaven og Gellerup har en meget ens beboersammensætning, som er kendetegnet ved mange unge/familier med komplekse sociale problemstillinger og få ressourcer. Dette skaber kriminalitet, hvilket også smitter af på mindre søskende - den kriminelle fødekæde aktiveres. Afgræns og beskriv målgruppen: Unge under 18 år, som er kriminelle eller kriminalitetstruede. Geografisk skal de tilhøre Bispehaven eller Gellerup. Familierne skal være motiveret for at indgå i EN NY START og opfylde screeningskriterierne. Aktivitet: Flytning til nyt boligområde i Aarhus Aktivitet: Flytning fra Bispehaven/Gellerup Aktivitet: Motivationsarbejde med familien Aktivitet: Motivationsarbejde med nyt bolig/lokalområde Aktivitet: Helhedsorienteret indsats (ny skole, klub, venner, forældre integreres, i arbejde) Aktivitet: SOS Aktivitet: Udlevering af projektmappe 6

7 Ønsket effekt: Familien kommer på ret kurs Ønsket effekt: Kriminaliteten i Bispehaven/Gellerup daler Ønsket effekt: Den kriminelle fødekæde i familien brydes Ønsket effekt: De sociale problemer i familien formindskes Ønsket effekt: De sociale problemer i Bispehaven/Gellerup mindskes Ønsket effekt: Trygheden i Bispehaven/Gellerup optimeres Ønsket effekt: Familien tager ejerskab over eget liv Indsatser og aktiviteter Proces og delresultater Effekter Puljens formål: Give familier en frisk start og bryde den kriminelle fødekæde. Tildeling af Puljemidler: Januar 2014 Igangsættelse af aktiviteter: Projektbeskrivelse. Igangsættelse af aktiviteter: Formidling af projektet. Igangsættelse af aktiviteter: Løbende samarbejdsmøder med boligforeningerne. Projektets aktiviteter gennemføres som planlagt Projektet tilrettes løbende i forhold til metode, screening m.m. Løbende evaluering med familierne og samarbejdspartnere i forhold til indsatsen i hver enkelt familie. Målgruppen bliver motiveret for samarbejde + tager ejerskab over eget liv. Målgruppens livsbetingelser ændres og forbedres. Kriminaliteten i hver enkelt familie formindskes. Projektets formål, metode og facilitering forberedes. Den kriminelle fødekæde brydes Familiens generelle trivsel forbedres. Igangsættelse af aktiviteter: Indskrivning af familier. Forandringsteori for projekt EN NY START 7

8 Screeningsværktøj Mindst et barn/ung under 18 år, som er kriminalitetstruet. Mindst et eller flere yngre søskende, som er hjemmeboende, og som ikke er kriminelle. Den unge og/eller familien skal have sociale problemer. Den unge, som er kriminalitetstruet skal have et udviklingspotentiale, og ikke være styrende indenfor kriminalitet og/eller leve med en kriminel identitet. Familien skal have et ønske om, at ville ændre deres liv. Forældrene skal kunne gøre sig forståelige på dansk uden brug af tolk. Forældrene skal have ressourcer, så de kan integrere sig i et nyt lokalområde. Familien og den/de unge skal indvillige i at underskrive kontrakten gældende for projektet. Familien må have en gammel bolig gæld på max kr. Den/de unge er kendetegnet ved enten at have begået kriminalitet, være kriminalitetstruet eller er kategoriseret på 115 møde. 8

9 Forløbet Rådgiver byder ind med en familie. Familien screenes. Rådgiver laver harm/danger statement jf. SoS metoden fra EN NY START. Familien inviteres til et møde med rådgiver og koordinator, hvor koordinator fortæller om projektet. Der laves mapping+skalering. Der foretages forsyn af lejlighed og herefter endelig godkendelse af familien. Familien interviewes med fokus på deres drømme og koordinator laver mapping med familien. Familien underskriver kontrakt. Dette vil blandt andet sige, at der foretages den første evaluering af familiens samlede situation. Både familien og rådgiver evaluerer. Nuværende netværk omkring familien indkaldes også til dette første møde, hvis relevant. Projektmappen for forløbet udleveres til rådgiver og familien. Koordinator afklarer sammen med familien og eventuelt driftsgruppen og boligforening, hvilket område familien skal tilflytte. Kontrakt og boligindstilling fremsendes til DSB Koordinator indkalder til professionelt samarbejdsmøde med det nuværende netværk, hvor flytning, skoleskift m.m. drøftes. Når den nye bolig er fundet, indkaldes der til netværksmøde med repræsentanter fra det nye område, herunder boligforening, skole/ institution, klub, forening m.m. Herefter afholdes der løbende møder (f.eks. hver uge/14. dag) med netværk og familie omkring planlægning af flytning. Nogle familier har behov for en kort fase og andre vil have behov for at denne fase er længere. Der skaleres til alle møderne. Familien flytter. Senest 2 uger efter flytningen, afholdes der netværksmøde i det nye område med rådgiver, familie og det nye netværk. Der holdes efterfølgende 1-3 netværksmøder med ca. 1 måneds mellemrum, inden familien afsluttes i projektet. Ved det afsluttende møde, evalueres der som i starten. Familien afsluttes. Eventuelt en opfølgning med familien og rådgiver ½ år efter afsluttet indsats. 9

10 Evaluering opstart/afslut Unge Ja Nej Ved ikke Er kriminalitetstruet Er sigtet Er under 15 år Har begået kriminalitet og erkendt det Har modtaget en dom Har et skoletilbud Fungerer og møder i sit skoletilbud Har afsluttet 9. klasse Er truet i sin udvikling Modtager støtte via 52 Er anbragt udenfor hjemmet Deltager i et fritidstilbud Har et fritidsjob Har sociale relationer til andre unge, som ikke er kriminalitetstruede eller kriminelle Er motiveret for EN NY START Færdes ikke længere i Gellerup/Bispehaven Oplever at være faldet til i det nye boligområde Netværket oplever at den unge er faldet til i det nye boligområde Netværket oplever at trygheden er steget i Gellerup/Bispehaven Netværket oplever at kriminaliteten er faldet i Gellerup/Bispehaven 10

11 Forældre Ja Nej Ved ikke Modtager støtte via SL 52 Faren er i arbejde Moren er i arbejde Faren er motiveret for at indgå i EN NY START Moren er motiveret for at indgå i EN NY START Faren oplever selv at være faldet til i det nye boligområde Moren oplever selv at være faldet til i det nye boligområde Netværket oplever at forældrene er faldet til i det nye boligområde Faren er aktiv i lokalområdet, enten via frivilligt arbejde i klub, skole, forening m.m. Moren er aktiv i lokalområdet, enten via frivilligt arbejde i klub, skole, forening m.m. 11

12 Mapping Hvad bekymrer Hvad fungerer Hvad er nødt til at ske 12

13 Skabelon for skalering Der skaleres til alle møder. Som udgangspunkt, udføres skaleringen ud fra nedenstående skabelon, men justeres efter behov ved hver enkelt møde. På en skala fra 0 til 10, hvor 10 betyder at problemet er løst så godt som muligt, og 0 betyder at problemet på ingen måde er løst, hvor vil du så skalere problemet i dag? Følgende skaleres: Kriminalitet Kriminalitetstruet Motiveret for samarbejde (den unge, familien, netværket, lokalområdet) Samarbejdet omkring den unge/familien fungerer Skole Fritid Relation til forældre Den unges færden i lokalområdet Indsatsen via projektet Trivsel generelt

14 Kontrakt SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Familiecentret Fam. Vest Gudrunsvej Brabrand Tlf.: Direkte telefon: Direkte Sag: EN NY START Projektkoordinator: Christina Lehtinen Vi er som familie indstillet på, at ingså i projekt EN NY START med det formål at ændre vores liv. Vi vil gerne flytte fra Bispehaven/Gellerup og til en ny budel i Aarhus. Vi vil gerne integreres i det nye lokalområde. Dette indebærer: Vores børn skal gå i skole. Vores børn skal passe klub og/eller fritidsjob. Vores børn skal ikke opholde sig i Bispehaven/Gellerup. Vores børn skal ikke begå ny kriminalitet. Vi vil samarbejde med ungerådgiver og det netværk, som tilknyttes i det nye lokalområde, samt med koordinator fra EN NY START. I forbindelse med flytning fra nuværende bolig, accepterer vi at indgå i en afdragsordning ved en eventuel boliggæld i forbindelse med fraflytningen. Denne boliggæld udgør d.d. kr. Vi accepterer ligeledes at samarbejde omkring vores økonomi generelt, såsom oprette og planlægge budget og indgå i afdragsordninger. Hvis projektkoordinator skønner det nødvendigt, accepterer vi endvidere, at vores sociale ydelser sættes under administration via ydelsescenter, som del af budgetplanlægningen. Vi giver hermed samtykke til at projektkoordinator fra EN NY START kan indhente og udveksle, samt videregive alle relevante oplysninger om vores familie fra alle offentlige/private instanser, herunder Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen, Boligforening, skole/daginstitutioner, læge m.m. Navn: Adresse: Cpr. nr.: Dato: Underskrift: 14

15 Afslutning & evaluering afsluttes som udgangspunkt i projektet senest 3 må- Et forløb varer mellem 6-12 måneder. Der indskrives 3-4 familier ad gangen, som afsluttes løbende. Familierne afsluttes som udgangspunkt i projektet senest 3 måneder efter flytningen. I takt med at den enkelte familie afsluttes, anvendes erfaringerne løbende i tilpasningen af fremgangsmåden i projektet. Afsluttede familier, kan eventuelt fungere som ambassadører for de endnu ikke påbegyndte forløb. Desuden anvendes evalueringen og skaleringen både løbende i forhold til afstemning af arbejdsmetoden, men også i relation til en potentiel forankring efter afsluttet projektperiode. Såfremt det er muligt, foretages der opfølgning med afsluttede familier ca. 12 måneder efter afslutning i projektet. Resultatdokumentation og interview af afsluttende familier, kan ligeledes indgå i evalueringen. 15

16 EN NY START IT Design: Lykke Rasmussen Aarhus Kommune Ungerådgivningen 16

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Mod en fælles indsats

Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen Tina Mouritsen Edith Montgomery Mod en fælles indsats Netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier Rehabiliterings- og Forskningscentret

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere