DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?"

Transkript

1 Hellerup DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Retningslinierne forklarer, hvorfor I bør lave en forretningsorden for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen og hvad der kan stå i den. Retningslinierne her er nr. 2 i en række af DUAB-retningslinier, som forklarer de forskellige arbejdsopgaver i DUAB og i afdelingerne. Retningslinierne gennemgår de regler, som er fastlagt i bl.a. lovgivningen, DUAB s vedtægter og administrationsaftalen med UngesBoligService.dk, men kommer også med forslag til, hvad I som afdelingsbestyrelse selv kan vælge at gøre. Retningslinierne er en vejledning til afdelingsbestyrelserne i deres løbende arbejde ikke en fortolkning af lovgivning, vedtægter osv. Hvis der opstår tvivl om forhold, der er omtalt i retningslinierne, er det derfor altid lovgivningen, DUAB s vedtægter, indgåede kontrakter og konkrete beslutninger truffet i DUAB s repræsentantskab og organisationsbestyrelse, der gælder. DUAB s organisationsbestyrelse har startet arbejdet med at lave retningslinierne, fordi vi gerne vil gøre det lettere for afdelingsbestyrelserne, ejendomsinspektørerne og UngesBoligService.dk at løse deres opgaver og samarbejde, samtidig med at vi sikrer at vi får en fælles forståelse for, hvem der gør hvad og hvordan det skal gøres. Retningslinierne har været sendt til gennemlæsning i afdelingsbestyrelserne, inden de blev endelig godkendt af organisationsbestyrelsen. Vi vil gerne takke de afdelingsbestyrelser, der kom med kommentarer og forslag, for deres bidrag. Retningslinierne kommer ud til jer efterhånden som vi får dem udarbejdet, så vi kan lære af jeres erfaringer med at bruge dem, når vi skal lave de næste retningsliner eller samle op på dem, vi allerede har lavet. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til retningslinierne, så skriv til Gregers Andersen, Vi kommer også gerne ud til et afdelingsbestyrelsesmøde eller afdelingsmøde og gennemgår dem sammen med jer. Med venlig hilsen - DUAB s organisationsbestyrelse Denne retningslinie er vedtaget af DUAB s organisationsbestyrelse den 8. januar

2 Overskrifter: 1. Hvad er en forretningsorden? 2. Hvorfor bør I lave en forretningsorden? 3. Sådan laver I en forretningsorden 4. DUAB s forslag til forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde 5. Hvordan ændrer I jeres forretningsorden? 6. Når I har lavet en forretningsorden 1. Hvad er en forretningsorden? En forretningsorden er en liste over alle de regler, I selv beslutter skal gælde for arbejdet i jeres afdelingsbestyrelse både under møderne og i det arbejde, der foregår mellem møderne. Det er jeres egne regler, som I selv kan ændre, hvis der er behov for det. 2. Hvorfor bør I lave en forretningsorden? Den vigtigste grund til at I bør lave en forretningsorden for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen er, at alle både bestyrelsesmedlemmer og beboere i afdelingen bør vide, hvordan de vigtigste ting skal foregå og hvem der kan beslutte hvad. Hvis I skriver en god forretningsorden i et sprog I selv forstår, kan I undgå tvivl og konflikter om, hvad der skal gøres i situationer hvor I ikke alle er enige i afdelingsbestyrelsen. På den måde er forretningsordenen med til at sikre, at I kan koncentrere jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen om de vigtige konkrete sager, fordi I er enige om spillereglerne. Forretningsordenen gør det også lettere for nye medlemmer af bestyrelsen at sætte sig ind i, hvordan bestyrelsen arbejder. DUAB har et sæt vedtægter, som er de overordnede regler for, hvordan ting skal foregå i DUAB og afdelingerne. Disse regler kan der ikke laves undtagelser for, for de er fastlagt for at sikre, at beboernes lovsikrede minimumsrettigheder overholdes. Men på en række områder har DUAB ikke fastlagt detaljerede regler for, hvordan arbejdet skal foregå i den enkelte afdelingsbestyrelse. Her er det op til den enkelte afdelingsbestyrelse at bestemme, så længe det I beslutter ikke er i modstrid med DUAB s vedtægter (det er derfor, DUAB skal gennemlæse jeres forretningsorden når I har lavet den, så vi er sikre på at de passer med vedtægterne). I kan finde DUAB s vedtægter på Det er især vedtægternes om ledelsen af afdelingerne, der er interessant for jer, når I laver jeres forretningsorden. 3. Sådan laver I en forretningsorden I dette papir finder I DUAB-organisationsbestyrelsens forslag til, hvordan en forretningsorden for en afdelingsbestyrelse kan se ud. Nogle steder står der kommentarer i kursiv for at forklare et forslag eller komme med gode ideer til, hvad I også kan tage med i jeres forretningsorden. 2

3 Det er jer som afdelingsbestyrelse, der selv bestemmer, om I vil have en forretningsorden, hvad der skal med i den og hvordan det skal formuleres. Det, vi har taget med i dette forslag, er prøvet af med gode resultater og formuleringerne er lavet så klart som muligt for at undgå, at man kan blive uenige om hvordan de skal læses og forstås. Men gode forslag kan ikke erstatte jeres egne oplevelser og erfaringer med, hvordan virkeligheden er i jeres afdeling. Derfor er det vigtigt, at I gennemtænker, hvordan jeres forretningsorden skal se ud for at fungere hos jer. Hvis I fx er en lille afdeling eller det er svært at få valgt en afdelingsbestyrelse med mange medlemmer, kan I vælge i forretningsordenen, at jeres afdelingsbestyrelse består af relativt få medlemmer (så længe det bare er et ulige antal og mindst tre). Hellere have en lille afdelingsbestyrelse, der fungerer, end en stor, der ikke gør. Vi har sikret, at alle forslagene er i overensstemmelse med de overordnede krav i DUAB s vedtægter. Hvis I skriver noget andet end det, vi foreslår, eller ændrer det senere, skal I selv kontrollerere, at det ikke er i modstrid med DUAB s vedtægter. Hvis I gerne vil have hjælp i jeres afdelingsbestyrelse til at lave en forretningsorden eller har spørgsmål til noget i vores forslag, kan I kontakte Gregers Andersen på Vi kommer også gerne ud og deltager i et møde om det. 4. DUAB s forslag til forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde: Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i afdelingsbestyrelsen som fastsat i DUAB s vedtægter 17 stk. 12. Afdelingsbestyrelsen vedtager selv forretningsordenen. Forretningsordenen diskuteres og vedtages hvert år på det første afdelingsmøde efter den nye afdelingsbestyrelse er valgt, men kan i øvrigt ændres efter de regler, der er fastsat i forretningsordenen. Det er klogt at have et fast tidspunkt, hvor man gennemgår forretningsordenen for at se om den trænger til ændringer og hvis man gør det, når der er valgt ny bestyrelse, sikrer man også at nye bestyrelsesmedlemmer lærer forretningsordenen at kende fra starten. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og må derfor ikke være i modstrid med dem. 1. Afdelingsbestyrelsens opgaver Afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne på afdelingsmødet til at træffe beslutninger i spørgsmål som handler om afdelingen. Det er afdelingsmøderne, hvor alle afdelingens beboere kan deltage og stemme, der beslutter hvilke opgaver afdelingsbestyrelsen skal eller må træffe beslutninger om. Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være valgt på et afdelingsmøde for at afdelingsbestyrelsen er lovlig. Afdelingsbestyrelsen må ikke selv udpege nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Hvis I har brug for nye 3

4 bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter i løbet af året, må I indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde for at få dem valgt. I den sammenhæng skal I huske, at der ikke er noget krav til, hvor mange beboere der møder op til afdelingsmødet hvis det er lovligt indkaldt til alle beboere, er det nok hvis de der gerne vil vælges, selv er til stede. Hvis jeres afdelingsmøde har besluttet, at afdelingsbestyrelsen har nogle særlige tilbagevendende opgaver hvert år, fx at sørge for at den årlige sommerfest eller julefrokost bliver afholdt, kan det være en god ide at skrive dem ind i forretningsordenen så behøver I ikke lede i gamle referater for at huske, at det er jeres opgave. Men husk samtidig at lade være med at fylde forretningsordenen med alle mulige småting og engangs-opgaver ellers bliver den uoverskuelig og svær at bruge. 2. Afdelingsbestyrelsens rolle som bindeled Afdelingsbestyrelsen er bindeled mellem afdelingens beboere, DUAB s organisationsbestyrelse, administrationen som foretages af UngesBoligService.dk og afdelingens ejendomsinspektør. Hvis I vil, kan I skrive noget mere om, hvordan denne kontakt foregår, fx hvis det er formanden, der står for kontakten med UngesBoligService.dk. Det er især en god ide at skrive lidt om, hvordan bestyrelsens kontakt med ejendomsinspektøren skal foregå, fx at han skal med til minimum et afdelingsbestyrelsesmøde hvert halve år (se også punkt 21). 3. Arbejdsdelingen mellem Afdelingsbestyrelsen, DUAB og UngesBoligService.dk Arbejdsdelingen mellem afdelingsbestyrelsen, DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk er, at organisationsbestyrelsen og UngesBoligService.dk har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen og administrationen af afdelingen. Afdelingsbestyrelsens ansvar er at holde øje med, at det sociale liv i afdelingen fungerer på en tilfredsstillende måde, at der bliver taget godt mod nye beboere, at beboerne følger de spilleregler, der er fastsat i afdelingens husorden og at samarbejdet i hverdagen mellem afdelingen, ejendomsinspektøren og kontaktpersonerne i UngesBoligService.dk fungerer som det er aftalt. Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at diskutere disse emner og sørge for, at der bliver stillet forslag og truffet beslutninger på afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsens møder, hvis der er behov for ændringer eller løsninger på problemer. 4. Nedsættelse af udvalg under afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg til at tage sig af særlige opgaver og udpege beboere eller andre med tilknytning til afdelingen til at sidde i dem. Afdelingsbestyrelsen bestemmer sammen med udvalgets/arbejdsgruppens medlemmer, hvilke opgaver udvalget/arbejdsgruppen skal arbejde med og hvordan ansvarsfordelingen er mellem afdelingsbestyrelsen og udvalget/arbejdsgruppen. Det kan være en god ide at skrive lidt mere om, hvordan I kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, fx om alle beboere skal have tilbuddet om at melde sig, hvordan man konkret udvælger folk, hvordan de skal være i kontakt med afdelingsbestyrelsen, om der for hver udvalg/arbejdsgruppe skal laves et stykke papir der beskriver de opgaver der skal løses osv. Husk at selv om I giver fx en arbejdsgruppe ansvaret for at løse nogen af de opgaver, der hører under afdelingsbestyrelsen, er det stadig jer som afdelingsbestyrelse der i sidste ende har det overordnede ansvar for at opgaverne 4

5 bliver løst tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt, at I sikrer jer at I kan følge med i, hvad arbejdsgrupper og udvalg laver. 5. Afdelingsbestyrelsens oplysningspligt Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for at oplyse afdelingens beboere om, hvad der sker i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan vælge at give udvalg ansvar for at informere beboerne. Hvis I vil have beboernes opbakning til jeres arbejde, skal de vide at det er vigtigt og det kan de bedst se, hvis I med jævne mellemrum fortæller dem hvad I laver. Det kan også være en måde at inspirere nye folk til at gå med i bestyrelsen. I kan uddybe punktet ved at skrive, hvordan beboerne skal oplyses om I laver et nyhedsbrev eller beboerblad, om oplysningerne skal slås op på særlige opslagstavler eller findes på afdelingens hjemmeside osv. Tænk jer godt om, så I vælger en løsning, I også har kræfter til at føre ud i livet; det er bedre at love lidt og så holde det, end at love mere end man kan holde. I bør også overveje, hvordan jeres beboere skal kunne komme i kontakt med jer. Har formanden fx en ugentlig træffetid på telefonen eller skal man skrive en emai? 6. Markvandringer og fornyelses- og forbedringsplaner Det er afdelingsbestyrelsens opgave at diskutere og tage stilling til fornyelses- og forbedringsplaner, der vedrører afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal diskutere fornyelses- og forbedringsplaner med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk, inden der træffes beslutninger. Beslutningerne om fornyelser og forbedringer skal holdes inden for det budget, der er fastlagt for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen deltager sammen med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk i den årlige markvandring, hvor afdelingens tilstand gennemgås og behov for fornyelser og forbedringer diskuteres. I kan læse mere om markvandringen i DUAB-retningslinie nr. 1 om ejendomsinspektørens arbejde. Det er en god ide at fastsætte et eller to tidspunkter på året, hvor afdelingsbestyrelsen fast har på sin dagsorden at der skal tales om fornyelses- og forbedringsplaner, så det bliver en fast arbejdsgang I kan planlægge efter og så jeres ejendomsinspektør kan forberede det. 7. Afdelingens budget Efter den årlige markvandring i foråret gennemgår afdelingsbestyrelsen forslaget til afdelingens budget fra UngesBoligService.dk og kommer med kommentarer og forslag, inden det fremlægges til godkendelse på afdelingsmødet. 8. Beslutninger på afdelingsmøder eller ved beboerafstemninger Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at indkalde afdelingsmødet. De nærmere forhold omkring indkaldelsen aftales med UngesBoligService.dk. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at diskussioner og beslutninger, der ellers er afdelingsbestyrelsens opgave, skal foregå på et afdelingsmøde / beboermøde eller ved afstemning blandt alle afdelingens husstande. Beslutninger der fører til større udgifter i afdelingen og dermed huslejestigning for beboerne, skal fremlægges for beboerne til godkendelse på et ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde / beboermøde. 5

6 I kan også skrive, hvis I har besluttet at gøre det til en fast tradition, at der skal foregå noget særligt i forbindelse med afdelingsmødet, fx den årlige beboerfest, udnævnelsen af årets beboer eller lignende. Den slags ting kan gøre det mere hyggeligt og socialt at være med til afdelingsmødet og det kan få flere beboere til at deltage. 9. Det konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde Senest to uger efter at afdelingsbestyrelsen er valgt på det ordinære afdelingsmøde holder afdelingsbestyrelsen sit konstituerende møde, hvor den gennemgår og vedtager sin forretningsorden og fordeler poster og opgaver. Hvis afdelingsmødet ikke har valgt formand, næstformand og kasserer, fordeler afdelingsbestyrelsen disse poster på sit konstituerende møde. I kan også vælge at oprette andre faste poster, fx en netværks-ansvarlig eller en ansvarlig for festlokalet, som I så fordeler blandt bestyrelsens medlemmer på det konstituerende møde, hvis ikke de vælges direkte på afdelingsmødet. Det er en god ide at skrive et par linier om hvilke opgaver, der ligger i den enkelte tillidspost, så der er klarhed over hvem der skal gøre hvad. 10. Kassereren og afdelingsbestyrelsens økonomi Afdelingsbestyrelsen vælger et af sine medlemmer til kasserer. Kassereren er ansvarlig for, at afdelingsbestyrelsen bruger sit rådighedsbeløb efter DUAB s regler. Kassereren laver regnskabet for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og fremlægger det til godkendelse på afdelingsbestyrelsesmødet, inden det skal fremlægges på afdelingsmødet. I kan læse mere om rådighedsbeløbet i DUAB-retningslinie nr. 5. Det er op til afdelingsmødet at bestemme, om afdelingsbestyrelsens regnskab for rådighedsbeløbet skal godkendes på afdelingsmødet, eller om bestyrelsen selv godkender det og kun fremlægger det til orientering på afdelingsmødet så det skal I huske at få afdelingsmødet til at træffe en beslutning om. 11. Indkaldelse af afdelingsbestyrelsen Det er afdelingsbestyrelsens formand eller næstformanden, hvis formanden er forhindret der har ansvar for at indkalde afdelingsbestyrelsen til møde på de tidspunkter bestyrelsen har valgt (fx en fast dag hver måned), når formanden mener der er brug for et møde, eller hvis et medlem af bestyrelsen vil have indkaldt til møde. Dagsordenen til et bestyrelsesmøde skal sendes til alle medlemmer af bestyrelsen senest en uge før mødet afholdes. I kan også overveje at sætte en tidsfrist for, hvornår skriftlige oplæg til beslutninger skal udsendes, for at sikre at bestyrelsesmedlemmerne har tid til at læse det ordentligt igennem. Tænk også over, hvordan I vil informere beboerne om, at der er indkaldt til bestyrelsesmøde og hvad der er på dagsordenen. Slår I indkaldelsen op på opslagstavlen, lægger I den ud på hjemmesiden eller skal den omdeles/ es til alle beboere? Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker indkaldt til bestyrelsesmøde, skal mødet indkaldes med en uges varsel senest tre hverdage efter at bestyrelsesmedlemmet har bedt om at få indkaldt til møde. 6

7 I kan også overveje at skrive, om der er en fast mødeleder typisk formanden, og hvis ikke vedkommende er til stede, så næstformanden eller I kan lade mødeleder-posten gå på omgang. 12. Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde Afdelingsbestyrelsen kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med kortere varsel end der ellers er fastsat, hvis det er nødvendigt for at træffe en hastebeslutning. Hvis der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, skal formanden forsøge at finde et tidspunkt for mødet, hvor flest mulige bestyrelsesmedlemmer kan deltage trods det korte varsel. 13. Afbud til bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer, som er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal melde afbud til formanden (eller næstformanden, hvis formanden er forhindret) hurtigst muligt efter at have modtaget indkaldelsen og senest dagen før mødet. 14. Beslutningsdygtighed For at et bestyrelsesmøde kan tage beslutninger skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder enten formanden eller næstformanden, være til stede. I kan også vælge et mindre antal end halvdelen, hvis I synes det er for højt. Det vigtigste er at I er enige om, hvor mange der skal være til stede for at kunne træffe beslutninger. 15. Afstemninger I udgangspunktet stemmer bestyrelsen ved håndsoprækning, hvis en beslutning skal træffes ved afstemning. Hvis mindst ét medlem af bestyrelsen ønsker det, skal en beslutning træffes ved skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er flere opstillede kandidater end der skal vælges, skal valget altid foregå ved skriftlig afstemning. Hvis et forslag får lige mange stemmer for og imod ved en afstemning, falder forslaget. Resultatet af afstemninger skal altid stå i mødereferatet. Det er vigtigt, at det altid står klart i mødereferatet, hvilke beslutninger der bliver truffet og hvordan det skete, så I undgår uenigheder senere om, hvad der egentlig blev besluttet. 16. Formandsafgørelser Mellem afdelingsbestyrelsens møder kan formanden træffe afgørelse i mindre væsentlige sager. Formanden skal orientere bestyrelsen som sine afgørelser på det næste bestyrelsesmøde. I kan overveje at skrive mere præcist, hvilke slags afgørelser formanden kan træffe på den måde fx om der er en grænse for, hvor mange penge en sådan afgørelse må koste, før bestyrelsen skal spørges. 17. Bestyrelsesmedlemmernes habilitet Før bestyrelsen træffer en beslutning, skal der tages stilling til, om et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til den konkrete beslutning. Inhabilitet kan enten afgøres ved en flertalsafstemning, hvor det eller de bestyrelsesmedlemmer, hvis habilitet der er tvivl om, deltager i debatten og afstemningen, 7

8 eller ved at vedkommende på forhånd erklærer sig inhabil og afstår fra at deltage i sagens videre behandling. Folk, som er erklæret inhabile, må ikke være til stede i lokalet under behandlingen af den sag, hvor de er inhabile. Grundlaget for vurderingen er Lov om almene boligers 18, som siger at et medlem af en afdelingsbestyrelse ikke må deltage i behandlingen af sager, hvori den pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært knyttet til, har en særinteresse. Det er dog ikke nok til at blive erklæret inhabil, at man kender eller er uven med en person, hvis sag skal behandles i afdelingsbestyrelsen. Det skal altid nævnes i referatet, hvis et eller flere afdelingsbestyrelsesmedlemmer erklærer sig eller bliver erklæret inhabile i en sag. Hvis I kommer i tvivl om, om et bestyrelsesmedlem er inhabilt i forhold til en konkret beslutning, kan I kontakte UngesBoligService.dk og få rådgivning. 18. Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt om sager, der vedrører en eller flere beboeres personlige forhold, fx i forbindelse med behandlingen af klagesager. I kan læse mere om behandlingen af beboerklager i DUAB-retningslinie nr Referat Til hvert bestyrelsesmøde skal der tages et referat, hvor det som minimum skal fremgå: Hvor og hvornår mødet blev holdt Hvilke bestyrelsesmedlemmer der var til stede på mødet og hvem der havde meldt afbud og om nogen forlod eller ankom til mødet undervejs Hvem der var mødeleder og hvem der tog referat Hvad der var på mødets dagsorden Hvilke beslutninger der blev truffet under de enkelte punkter på dagsordenen herunder hvis nogen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker taget til referat, at de var uenige i en bestyrelsesbeslutning og hvorfor de var uenige. I fastsætter selv, hvem der skal tage referatet om I har en fast referent eller lader det gå på omgang - og om det skal dække mere end de fire punkter ovenfor. Nogen gange kan det være vigtigt, at man også refererer de diskussioner, der foregik før man traf en beslutning, for at man bagefter kan huske hvorfor man traf beslutningen. Men man skal også gerne undgå at gøre referaterne så lange og komplicerede, at det bliver svært at bruge dem til noget. Det er også en god ide at I fastlægger, hvordan referaterne skal opbevares, så I eller afdelingsbestyrelsen efter jer kan finde dem igen. I kan enten lave en bestyrelsesmappe eller lægge dem ud på jeres hjemmeside det sidste har den fordel, at referaterne så også kan læses af de beboere, der er interesseret. Referatet skal sendes eller omdeles til alle bestyrelsesmedlemmer, alle afdelingens husstande, ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk (Gregers Andersen, senest to uger efter mødet. Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde. 8

9 20. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen Suppleanter til afdelingsbestyrelsen kan deltage i bestyrelsens møder og modtager indkaldelser og referater på lige fod med de almindelige bestyrelsesmedlemmer, bortset fra at suppleanterne ikke har stemmeret ved afstemninger i bestyrelsen. Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen flytter fra afdelingen eller på grund af længevarende sygdom eller lignende træder ud af afdelingsbestyrelsen, skal suppleanten indkaldes. Hvis et bestyrelsesmedlem vil trække sig fra sin post, skal beskeden gives til formanden eller næstformanden eller på et bestyrelsesmøde. Derefter indtræder bestyrelsesmedlemmets suppleant i bestyrelsen. Husk at suppleanter også skal være valgt på et afdelingsmøde for at være med i bestyrelsen. 21. Gæster fra DUAB og UngesBoligService.dk Repræsentanter for DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk, herunder afdelingens ejendomsinspektør, kan deltage uden stemmeret i afdelingsbestyrelsens møder. 22. Øvrige gæster Repræsentanter for udvalg og arbejdsgrupper i afdelingen kan deltage uden stemmeret i afdelingsbestyrelsens møder, hvis der er relevante emner på dagsordenen. Desuden kan afdelingsbestyrelsen beslutte at invitere andre som gæster uden stemmeret til møderne, hvis det er relevant i forhold til behandlingen af et emne. Overvej om møderne i afdelingsbestyrelsen (på nær lukkede punkter, hvor I behandler personfølsomme sager) skal være åbne for alle beboere. Det kan være en god måde for beboere, som har lyst til at snuse til bestyrelsesarbejdet før de overvejer at selv at stille op til bestyrelsen, til at finde ud af hvad arbejdet går ud på og det kan bruges til at involvere beboerne i diskussioner om sager, de er særligt interesserede i. 5. Hvordan ændrer I jeres forretningsorden? Forretningsordenen er jeres egne spilleregler, så I bestemmer også selv, hvordan de skal kunne ændres. Men hvis man skal kunne stole på, at spillereglerne holder, skal man ikke kunne ændre dem når som helst og uden forudgående varsel, hvis et flertal ønsker det i en situation. En af de vigtigste funktioner, en forretningsorden har, er nemlig at beskytte mindretal ved at sikre, at de har ret til at få indkaldt til møder, få deres holdninger taget til referat, få skriftlige afstemninger osv. Derfor foreslår vi, at I som en del af forretningsordenen nedskriver nogle regler for, hvordan forretningsordenen kan ændres. Her er nogle ofte anvendte forslag, I kan overveje: Forslag til ændringer af forretningsordenen skal udsendes på skrift til alle medlemmer af bestyrelsen et antal dage inden et møde, for at de kan behandles på mødet. Udsendes de for sent, må de vente til næste møde. Ændringer af forretningsordenen kan kun foretages under et særligt punkt i starten af et møde. De ændringer, der vedtages her, gælder så fra det øjeblik de er vedtaget, dvs. også resten af mødet. Derimod kan der ikke undervejs i resten af mødet stilles 9

10 forslag om at ændre forretningsordenen. Man kan også i stedet vælge at skrive, at vedtagne ændringer af forretningsordenen først gælder fra og med næste bestyrelsesmøde. Formålet er, at et flertal ikke midt i behandlingen af en sag skal kunne ændre spillereglerne og dermed stille mindretallet svagere end den minimumsbeskyttelse, forretningsordenen gav dem fra starten. Hvis I allerede har en forretningsorden, men er i tvivl om, om den overholder DUAB s vedtægter eller hvordan I bør ændre den, er I velkomne til at kontakte DUAB s organisationsbestyrelse så hjælper vi jer gerne med gode råd og vurderinger i den konkrete situation (find adresserne på 6. Når I har lavet en forretningsorden Når I har lavet jeres forretningsorden for afdelingsbestyrelsen, skal I sende den til Gregers Andersen fra UngesBoligService.dk så DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk ved hvordan arbejdet foregår hos jer og så vi er sikre på, at de er i overensstemmelse med DUAB s vedtægter. På den måde er I også med at hjælpe os i vores arbejde med at klæde nye afdelingsbestyrelser på, fordi vi kan bruge forretningsordener fra forskellige afdelinger til at vise, hvordan man kan indrette sig. I får besked fra UngesBoligService.dk, hvis DUAB s organisationsbestyrelse senere beslutter at ændre disse retningslinier for afdelingsbestyrelsernes forretningsorden. 10

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere