DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?"

Transkript

1 Hellerup DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Retningslinierne forklarer, hvorfor I bør lave en forretningsorden for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen og hvad der kan stå i den. Retningslinierne her er nr. 2 i en række af DUAB-retningslinier, som forklarer de forskellige arbejdsopgaver i DUAB og i afdelingerne. Retningslinierne gennemgår de regler, som er fastlagt i bl.a. lovgivningen, DUAB s vedtægter og administrationsaftalen med UngesBoligService.dk, men kommer også med forslag til, hvad I som afdelingsbestyrelse selv kan vælge at gøre. Retningslinierne er en vejledning til afdelingsbestyrelserne i deres løbende arbejde ikke en fortolkning af lovgivning, vedtægter osv. Hvis der opstår tvivl om forhold, der er omtalt i retningslinierne, er det derfor altid lovgivningen, DUAB s vedtægter, indgåede kontrakter og konkrete beslutninger truffet i DUAB s repræsentantskab og organisationsbestyrelse, der gælder. DUAB s organisationsbestyrelse har startet arbejdet med at lave retningslinierne, fordi vi gerne vil gøre det lettere for afdelingsbestyrelserne, ejendomsinspektørerne og UngesBoligService.dk at løse deres opgaver og samarbejde, samtidig med at vi sikrer at vi får en fælles forståelse for, hvem der gør hvad og hvordan det skal gøres. Retningslinierne har været sendt til gennemlæsning i afdelingsbestyrelserne, inden de blev endelig godkendt af organisationsbestyrelsen. Vi vil gerne takke de afdelingsbestyrelser, der kom med kommentarer og forslag, for deres bidrag. Retningslinierne kommer ud til jer efterhånden som vi får dem udarbejdet, så vi kan lære af jeres erfaringer med at bruge dem, når vi skal lave de næste retningsliner eller samle op på dem, vi allerede har lavet. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til retningslinierne, så skriv til Gregers Andersen, Vi kommer også gerne ud til et afdelingsbestyrelsesmøde eller afdelingsmøde og gennemgår dem sammen med jer. Med venlig hilsen - DUAB s organisationsbestyrelse Denne retningslinie er vedtaget af DUAB s organisationsbestyrelse den 8. januar

2 Overskrifter: 1. Hvad er en forretningsorden? 2. Hvorfor bør I lave en forretningsorden? 3. Sådan laver I en forretningsorden 4. DUAB s forslag til forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde 5. Hvordan ændrer I jeres forretningsorden? 6. Når I har lavet en forretningsorden 1. Hvad er en forretningsorden? En forretningsorden er en liste over alle de regler, I selv beslutter skal gælde for arbejdet i jeres afdelingsbestyrelse både under møderne og i det arbejde, der foregår mellem møderne. Det er jeres egne regler, som I selv kan ændre, hvis der er behov for det. 2. Hvorfor bør I lave en forretningsorden? Den vigtigste grund til at I bør lave en forretningsorden for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen er, at alle både bestyrelsesmedlemmer og beboere i afdelingen bør vide, hvordan de vigtigste ting skal foregå og hvem der kan beslutte hvad. Hvis I skriver en god forretningsorden i et sprog I selv forstår, kan I undgå tvivl og konflikter om, hvad der skal gøres i situationer hvor I ikke alle er enige i afdelingsbestyrelsen. På den måde er forretningsordenen med til at sikre, at I kan koncentrere jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen om de vigtige konkrete sager, fordi I er enige om spillereglerne. Forretningsordenen gør det også lettere for nye medlemmer af bestyrelsen at sætte sig ind i, hvordan bestyrelsen arbejder. DUAB har et sæt vedtægter, som er de overordnede regler for, hvordan ting skal foregå i DUAB og afdelingerne. Disse regler kan der ikke laves undtagelser for, for de er fastlagt for at sikre, at beboernes lovsikrede minimumsrettigheder overholdes. Men på en række områder har DUAB ikke fastlagt detaljerede regler for, hvordan arbejdet skal foregå i den enkelte afdelingsbestyrelse. Her er det op til den enkelte afdelingsbestyrelse at bestemme, så længe det I beslutter ikke er i modstrid med DUAB s vedtægter (det er derfor, DUAB skal gennemlæse jeres forretningsorden når I har lavet den, så vi er sikre på at de passer med vedtægterne). I kan finde DUAB s vedtægter på Det er især vedtægternes om ledelsen af afdelingerne, der er interessant for jer, når I laver jeres forretningsorden. 3. Sådan laver I en forretningsorden I dette papir finder I DUAB-organisationsbestyrelsens forslag til, hvordan en forretningsorden for en afdelingsbestyrelse kan se ud. Nogle steder står der kommentarer i kursiv for at forklare et forslag eller komme med gode ideer til, hvad I også kan tage med i jeres forretningsorden. 2

3 Det er jer som afdelingsbestyrelse, der selv bestemmer, om I vil have en forretningsorden, hvad der skal med i den og hvordan det skal formuleres. Det, vi har taget med i dette forslag, er prøvet af med gode resultater og formuleringerne er lavet så klart som muligt for at undgå, at man kan blive uenige om hvordan de skal læses og forstås. Men gode forslag kan ikke erstatte jeres egne oplevelser og erfaringer med, hvordan virkeligheden er i jeres afdeling. Derfor er det vigtigt, at I gennemtænker, hvordan jeres forretningsorden skal se ud for at fungere hos jer. Hvis I fx er en lille afdeling eller det er svært at få valgt en afdelingsbestyrelse med mange medlemmer, kan I vælge i forretningsordenen, at jeres afdelingsbestyrelse består af relativt få medlemmer (så længe det bare er et ulige antal og mindst tre). Hellere have en lille afdelingsbestyrelse, der fungerer, end en stor, der ikke gør. Vi har sikret, at alle forslagene er i overensstemmelse med de overordnede krav i DUAB s vedtægter. Hvis I skriver noget andet end det, vi foreslår, eller ændrer det senere, skal I selv kontrollerere, at det ikke er i modstrid med DUAB s vedtægter. Hvis I gerne vil have hjælp i jeres afdelingsbestyrelse til at lave en forretningsorden eller har spørgsmål til noget i vores forslag, kan I kontakte Gregers Andersen på Vi kommer også gerne ud og deltager i et møde om det. 4. DUAB s forslag til forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde: Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i afdelingsbestyrelsen som fastsat i DUAB s vedtægter 17 stk. 12. Afdelingsbestyrelsen vedtager selv forretningsordenen. Forretningsordenen diskuteres og vedtages hvert år på det første afdelingsmøde efter den nye afdelingsbestyrelse er valgt, men kan i øvrigt ændres efter de regler, der er fastsat i forretningsordenen. Det er klogt at have et fast tidspunkt, hvor man gennemgår forretningsordenen for at se om den trænger til ændringer og hvis man gør det, når der er valgt ny bestyrelse, sikrer man også at nye bestyrelsesmedlemmer lærer forretningsordenen at kende fra starten. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og må derfor ikke være i modstrid med dem. 1. Afdelingsbestyrelsens opgaver Afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne på afdelingsmødet til at træffe beslutninger i spørgsmål som handler om afdelingen. Det er afdelingsmøderne, hvor alle afdelingens beboere kan deltage og stemme, der beslutter hvilke opgaver afdelingsbestyrelsen skal eller må træffe beslutninger om. Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være valgt på et afdelingsmøde for at afdelingsbestyrelsen er lovlig. Afdelingsbestyrelsen må ikke selv udpege nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Hvis I har brug for nye 3

4 bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter i løbet af året, må I indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde for at få dem valgt. I den sammenhæng skal I huske, at der ikke er noget krav til, hvor mange beboere der møder op til afdelingsmødet hvis det er lovligt indkaldt til alle beboere, er det nok hvis de der gerne vil vælges, selv er til stede. Hvis jeres afdelingsmøde har besluttet, at afdelingsbestyrelsen har nogle særlige tilbagevendende opgaver hvert år, fx at sørge for at den årlige sommerfest eller julefrokost bliver afholdt, kan det være en god ide at skrive dem ind i forretningsordenen så behøver I ikke lede i gamle referater for at huske, at det er jeres opgave. Men husk samtidig at lade være med at fylde forretningsordenen med alle mulige småting og engangs-opgaver ellers bliver den uoverskuelig og svær at bruge. 2. Afdelingsbestyrelsens rolle som bindeled Afdelingsbestyrelsen er bindeled mellem afdelingens beboere, DUAB s organisationsbestyrelse, administrationen som foretages af UngesBoligService.dk og afdelingens ejendomsinspektør. Hvis I vil, kan I skrive noget mere om, hvordan denne kontakt foregår, fx hvis det er formanden, der står for kontakten med UngesBoligService.dk. Det er især en god ide at skrive lidt om, hvordan bestyrelsens kontakt med ejendomsinspektøren skal foregå, fx at han skal med til minimum et afdelingsbestyrelsesmøde hvert halve år (se også punkt 21). 3. Arbejdsdelingen mellem Afdelingsbestyrelsen, DUAB og UngesBoligService.dk Arbejdsdelingen mellem afdelingsbestyrelsen, DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk er, at organisationsbestyrelsen og UngesBoligService.dk har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen og administrationen af afdelingen. Afdelingsbestyrelsens ansvar er at holde øje med, at det sociale liv i afdelingen fungerer på en tilfredsstillende måde, at der bliver taget godt mod nye beboere, at beboerne følger de spilleregler, der er fastsat i afdelingens husorden og at samarbejdet i hverdagen mellem afdelingen, ejendomsinspektøren og kontaktpersonerne i UngesBoligService.dk fungerer som det er aftalt. Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at diskutere disse emner og sørge for, at der bliver stillet forslag og truffet beslutninger på afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsens møder, hvis der er behov for ændringer eller løsninger på problemer. 4. Nedsættelse af udvalg under afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg til at tage sig af særlige opgaver og udpege beboere eller andre med tilknytning til afdelingen til at sidde i dem. Afdelingsbestyrelsen bestemmer sammen med udvalgets/arbejdsgruppens medlemmer, hvilke opgaver udvalget/arbejdsgruppen skal arbejde med og hvordan ansvarsfordelingen er mellem afdelingsbestyrelsen og udvalget/arbejdsgruppen. Det kan være en god ide at skrive lidt mere om, hvordan I kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, fx om alle beboere skal have tilbuddet om at melde sig, hvordan man konkret udvælger folk, hvordan de skal være i kontakt med afdelingsbestyrelsen, om der for hver udvalg/arbejdsgruppe skal laves et stykke papir der beskriver de opgaver der skal løses osv. Husk at selv om I giver fx en arbejdsgruppe ansvaret for at løse nogen af de opgaver, der hører under afdelingsbestyrelsen, er det stadig jer som afdelingsbestyrelse der i sidste ende har det overordnede ansvar for at opgaverne 4

5 bliver løst tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt, at I sikrer jer at I kan følge med i, hvad arbejdsgrupper og udvalg laver. 5. Afdelingsbestyrelsens oplysningspligt Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for at oplyse afdelingens beboere om, hvad der sker i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan vælge at give udvalg ansvar for at informere beboerne. Hvis I vil have beboernes opbakning til jeres arbejde, skal de vide at det er vigtigt og det kan de bedst se, hvis I med jævne mellemrum fortæller dem hvad I laver. Det kan også være en måde at inspirere nye folk til at gå med i bestyrelsen. I kan uddybe punktet ved at skrive, hvordan beboerne skal oplyses om I laver et nyhedsbrev eller beboerblad, om oplysningerne skal slås op på særlige opslagstavler eller findes på afdelingens hjemmeside osv. Tænk jer godt om, så I vælger en løsning, I også har kræfter til at føre ud i livet; det er bedre at love lidt og så holde det, end at love mere end man kan holde. I bør også overveje, hvordan jeres beboere skal kunne komme i kontakt med jer. Har formanden fx en ugentlig træffetid på telefonen eller skal man skrive en emai? 6. Markvandringer og fornyelses- og forbedringsplaner Det er afdelingsbestyrelsens opgave at diskutere og tage stilling til fornyelses- og forbedringsplaner, der vedrører afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal diskutere fornyelses- og forbedringsplaner med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk, inden der træffes beslutninger. Beslutningerne om fornyelser og forbedringer skal holdes inden for det budget, der er fastlagt for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen deltager sammen med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk i den årlige markvandring, hvor afdelingens tilstand gennemgås og behov for fornyelser og forbedringer diskuteres. I kan læse mere om markvandringen i DUAB-retningslinie nr. 1 om ejendomsinspektørens arbejde. Det er en god ide at fastsætte et eller to tidspunkter på året, hvor afdelingsbestyrelsen fast har på sin dagsorden at der skal tales om fornyelses- og forbedringsplaner, så det bliver en fast arbejdsgang I kan planlægge efter og så jeres ejendomsinspektør kan forberede det. 7. Afdelingens budget Efter den årlige markvandring i foråret gennemgår afdelingsbestyrelsen forslaget til afdelingens budget fra UngesBoligService.dk og kommer med kommentarer og forslag, inden det fremlægges til godkendelse på afdelingsmødet. 8. Beslutninger på afdelingsmøder eller ved beboerafstemninger Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at indkalde afdelingsmødet. De nærmere forhold omkring indkaldelsen aftales med UngesBoligService.dk. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at diskussioner og beslutninger, der ellers er afdelingsbestyrelsens opgave, skal foregå på et afdelingsmøde / beboermøde eller ved afstemning blandt alle afdelingens husstande. Beslutninger der fører til større udgifter i afdelingen og dermed huslejestigning for beboerne, skal fremlægges for beboerne til godkendelse på et ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde / beboermøde. 5

6 I kan også skrive, hvis I har besluttet at gøre det til en fast tradition, at der skal foregå noget særligt i forbindelse med afdelingsmødet, fx den årlige beboerfest, udnævnelsen af årets beboer eller lignende. Den slags ting kan gøre det mere hyggeligt og socialt at være med til afdelingsmødet og det kan få flere beboere til at deltage. 9. Det konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde Senest to uger efter at afdelingsbestyrelsen er valgt på det ordinære afdelingsmøde holder afdelingsbestyrelsen sit konstituerende møde, hvor den gennemgår og vedtager sin forretningsorden og fordeler poster og opgaver. Hvis afdelingsmødet ikke har valgt formand, næstformand og kasserer, fordeler afdelingsbestyrelsen disse poster på sit konstituerende møde. I kan også vælge at oprette andre faste poster, fx en netværks-ansvarlig eller en ansvarlig for festlokalet, som I så fordeler blandt bestyrelsens medlemmer på det konstituerende møde, hvis ikke de vælges direkte på afdelingsmødet. Det er en god ide at skrive et par linier om hvilke opgaver, der ligger i den enkelte tillidspost, så der er klarhed over hvem der skal gøre hvad. 10. Kassereren og afdelingsbestyrelsens økonomi Afdelingsbestyrelsen vælger et af sine medlemmer til kasserer. Kassereren er ansvarlig for, at afdelingsbestyrelsen bruger sit rådighedsbeløb efter DUAB s regler. Kassereren laver regnskabet for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og fremlægger det til godkendelse på afdelingsbestyrelsesmødet, inden det skal fremlægges på afdelingsmødet. I kan læse mere om rådighedsbeløbet i DUAB-retningslinie nr. 5. Det er op til afdelingsmødet at bestemme, om afdelingsbestyrelsens regnskab for rådighedsbeløbet skal godkendes på afdelingsmødet, eller om bestyrelsen selv godkender det og kun fremlægger det til orientering på afdelingsmødet så det skal I huske at få afdelingsmødet til at træffe en beslutning om. 11. Indkaldelse af afdelingsbestyrelsen Det er afdelingsbestyrelsens formand eller næstformanden, hvis formanden er forhindret der har ansvar for at indkalde afdelingsbestyrelsen til møde på de tidspunkter bestyrelsen har valgt (fx en fast dag hver måned), når formanden mener der er brug for et møde, eller hvis et medlem af bestyrelsen vil have indkaldt til møde. Dagsordenen til et bestyrelsesmøde skal sendes til alle medlemmer af bestyrelsen senest en uge før mødet afholdes. I kan også overveje at sætte en tidsfrist for, hvornår skriftlige oplæg til beslutninger skal udsendes, for at sikre at bestyrelsesmedlemmerne har tid til at læse det ordentligt igennem. Tænk også over, hvordan I vil informere beboerne om, at der er indkaldt til bestyrelsesmøde og hvad der er på dagsordenen. Slår I indkaldelsen op på opslagstavlen, lægger I den ud på hjemmesiden eller skal den omdeles/ es til alle beboere? Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker indkaldt til bestyrelsesmøde, skal mødet indkaldes med en uges varsel senest tre hverdage efter at bestyrelsesmedlemmet har bedt om at få indkaldt til møde. 6

7 I kan også overveje at skrive, om der er en fast mødeleder typisk formanden, og hvis ikke vedkommende er til stede, så næstformanden eller I kan lade mødeleder-posten gå på omgang. 12. Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde Afdelingsbestyrelsen kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med kortere varsel end der ellers er fastsat, hvis det er nødvendigt for at træffe en hastebeslutning. Hvis der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, skal formanden forsøge at finde et tidspunkt for mødet, hvor flest mulige bestyrelsesmedlemmer kan deltage trods det korte varsel. 13. Afbud til bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer, som er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal melde afbud til formanden (eller næstformanden, hvis formanden er forhindret) hurtigst muligt efter at have modtaget indkaldelsen og senest dagen før mødet. 14. Beslutningsdygtighed For at et bestyrelsesmøde kan tage beslutninger skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder enten formanden eller næstformanden, være til stede. I kan også vælge et mindre antal end halvdelen, hvis I synes det er for højt. Det vigtigste er at I er enige om, hvor mange der skal være til stede for at kunne træffe beslutninger. 15. Afstemninger I udgangspunktet stemmer bestyrelsen ved håndsoprækning, hvis en beslutning skal træffes ved afstemning. Hvis mindst ét medlem af bestyrelsen ønsker det, skal en beslutning træffes ved skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er flere opstillede kandidater end der skal vælges, skal valget altid foregå ved skriftlig afstemning. Hvis et forslag får lige mange stemmer for og imod ved en afstemning, falder forslaget. Resultatet af afstemninger skal altid stå i mødereferatet. Det er vigtigt, at det altid står klart i mødereferatet, hvilke beslutninger der bliver truffet og hvordan det skete, så I undgår uenigheder senere om, hvad der egentlig blev besluttet. 16. Formandsafgørelser Mellem afdelingsbestyrelsens møder kan formanden træffe afgørelse i mindre væsentlige sager. Formanden skal orientere bestyrelsen som sine afgørelser på det næste bestyrelsesmøde. I kan overveje at skrive mere præcist, hvilke slags afgørelser formanden kan træffe på den måde fx om der er en grænse for, hvor mange penge en sådan afgørelse må koste, før bestyrelsen skal spørges. 17. Bestyrelsesmedlemmernes habilitet Før bestyrelsen træffer en beslutning, skal der tages stilling til, om et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til den konkrete beslutning. Inhabilitet kan enten afgøres ved en flertalsafstemning, hvor det eller de bestyrelsesmedlemmer, hvis habilitet der er tvivl om, deltager i debatten og afstemningen, 7

8 eller ved at vedkommende på forhånd erklærer sig inhabil og afstår fra at deltage i sagens videre behandling. Folk, som er erklæret inhabile, må ikke være til stede i lokalet under behandlingen af den sag, hvor de er inhabile. Grundlaget for vurderingen er Lov om almene boligers 18, som siger at et medlem af en afdelingsbestyrelse ikke må deltage i behandlingen af sager, hvori den pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært knyttet til, har en særinteresse. Det er dog ikke nok til at blive erklæret inhabil, at man kender eller er uven med en person, hvis sag skal behandles i afdelingsbestyrelsen. Det skal altid nævnes i referatet, hvis et eller flere afdelingsbestyrelsesmedlemmer erklærer sig eller bliver erklæret inhabile i en sag. Hvis I kommer i tvivl om, om et bestyrelsesmedlem er inhabilt i forhold til en konkret beslutning, kan I kontakte UngesBoligService.dk og få rådgivning. 18. Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt om sager, der vedrører en eller flere beboeres personlige forhold, fx i forbindelse med behandlingen af klagesager. I kan læse mere om behandlingen af beboerklager i DUAB-retningslinie nr Referat Til hvert bestyrelsesmøde skal der tages et referat, hvor det som minimum skal fremgå: Hvor og hvornår mødet blev holdt Hvilke bestyrelsesmedlemmer der var til stede på mødet og hvem der havde meldt afbud og om nogen forlod eller ankom til mødet undervejs Hvem der var mødeleder og hvem der tog referat Hvad der var på mødets dagsorden Hvilke beslutninger der blev truffet under de enkelte punkter på dagsordenen herunder hvis nogen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker taget til referat, at de var uenige i en bestyrelsesbeslutning og hvorfor de var uenige. I fastsætter selv, hvem der skal tage referatet om I har en fast referent eller lader det gå på omgang - og om det skal dække mere end de fire punkter ovenfor. Nogen gange kan det være vigtigt, at man også refererer de diskussioner, der foregik før man traf en beslutning, for at man bagefter kan huske hvorfor man traf beslutningen. Men man skal også gerne undgå at gøre referaterne så lange og komplicerede, at det bliver svært at bruge dem til noget. Det er også en god ide at I fastlægger, hvordan referaterne skal opbevares, så I eller afdelingsbestyrelsen efter jer kan finde dem igen. I kan enten lave en bestyrelsesmappe eller lægge dem ud på jeres hjemmeside det sidste har den fordel, at referaterne så også kan læses af de beboere, der er interesseret. Referatet skal sendes eller omdeles til alle bestyrelsesmedlemmer, alle afdelingens husstande, ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk (Gregers Andersen, senest to uger efter mødet. Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde. 8

9 20. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen Suppleanter til afdelingsbestyrelsen kan deltage i bestyrelsens møder og modtager indkaldelser og referater på lige fod med de almindelige bestyrelsesmedlemmer, bortset fra at suppleanterne ikke har stemmeret ved afstemninger i bestyrelsen. Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen flytter fra afdelingen eller på grund af længevarende sygdom eller lignende træder ud af afdelingsbestyrelsen, skal suppleanten indkaldes. Hvis et bestyrelsesmedlem vil trække sig fra sin post, skal beskeden gives til formanden eller næstformanden eller på et bestyrelsesmøde. Derefter indtræder bestyrelsesmedlemmets suppleant i bestyrelsen. Husk at suppleanter også skal være valgt på et afdelingsmøde for at være med i bestyrelsen. 21. Gæster fra DUAB og UngesBoligService.dk Repræsentanter for DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk, herunder afdelingens ejendomsinspektør, kan deltage uden stemmeret i afdelingsbestyrelsens møder. 22. Øvrige gæster Repræsentanter for udvalg og arbejdsgrupper i afdelingen kan deltage uden stemmeret i afdelingsbestyrelsens møder, hvis der er relevante emner på dagsordenen. Desuden kan afdelingsbestyrelsen beslutte at invitere andre som gæster uden stemmeret til møderne, hvis det er relevant i forhold til behandlingen af et emne. Overvej om møderne i afdelingsbestyrelsen (på nær lukkede punkter, hvor I behandler personfølsomme sager) skal være åbne for alle beboere. Det kan være en god måde for beboere, som har lyst til at snuse til bestyrelsesarbejdet før de overvejer at selv at stille op til bestyrelsen, til at finde ud af hvad arbejdet går ud på og det kan bruges til at involvere beboerne i diskussioner om sager, de er særligt interesserede i. 5. Hvordan ændrer I jeres forretningsorden? Forretningsordenen er jeres egne spilleregler, så I bestemmer også selv, hvordan de skal kunne ændres. Men hvis man skal kunne stole på, at spillereglerne holder, skal man ikke kunne ændre dem når som helst og uden forudgående varsel, hvis et flertal ønsker det i en situation. En af de vigtigste funktioner, en forretningsorden har, er nemlig at beskytte mindretal ved at sikre, at de har ret til at få indkaldt til møder, få deres holdninger taget til referat, få skriftlige afstemninger osv. Derfor foreslår vi, at I som en del af forretningsordenen nedskriver nogle regler for, hvordan forretningsordenen kan ændres. Her er nogle ofte anvendte forslag, I kan overveje: Forslag til ændringer af forretningsordenen skal udsendes på skrift til alle medlemmer af bestyrelsen et antal dage inden et møde, for at de kan behandles på mødet. Udsendes de for sent, må de vente til næste møde. Ændringer af forretningsordenen kan kun foretages under et særligt punkt i starten af et møde. De ændringer, der vedtages her, gælder så fra det øjeblik de er vedtaget, dvs. også resten af mødet. Derimod kan der ikke undervejs i resten af mødet stilles 9

10 forslag om at ændre forretningsordenen. Man kan også i stedet vælge at skrive, at vedtagne ændringer af forretningsordenen først gælder fra og med næste bestyrelsesmøde. Formålet er, at et flertal ikke midt i behandlingen af en sag skal kunne ændre spillereglerne og dermed stille mindretallet svagere end den minimumsbeskyttelse, forretningsordenen gav dem fra starten. Hvis I allerede har en forretningsorden, men er i tvivl om, om den overholder DUAB s vedtægter eller hvordan I bør ændre den, er I velkomne til at kontakte DUAB s organisationsbestyrelse så hjælper vi jer gerne med gode råd og vurderinger i den konkrete situation (find adresserne på 6. Når I har lavet en forretningsorden Når I har lavet jeres forretningsorden for afdelingsbestyrelsen, skal I sende den til Gregers Andersen fra UngesBoligService.dk så DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk ved hvordan arbejdet foregår hos jer og så vi er sikre på, at de er i overensstemmelse med DUAB s vedtægter. På den måde er I også med at hjælpe os i vores arbejde med at klæde nye afdelingsbestyrelser på, fordi vi kan bruge forretningsordener fra forskellige afdelinger til at vise, hvordan man kan indrette sig. I får besked fra UngesBoligService.dk, hvis DUAB s organisationsbestyrelse senere beslutter at ændre disse retningslinier for afdelingsbestyrelsernes forretningsorden. 10

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afdelingsmøder i afdelingerne

Afdelingsmøder i afdelingerne Afdelingsmøder i afdelingerne AFDELINGSMØDER I AFDELINGERNE Der afholdes ordinært afdelingsmøde i samtlige afdelinger hvert år senest 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse, det vil sige senest den

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere