Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011"

Transkript

1 Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Som lovet på Integrationsministeriets temadag om udsatte børn og unges fritidsliv den 13. maj 2011, får I hermed en kort opsamling på dagens vigtigste diskussioner og emner. Opsamlingen er på ingen måde udtømmende, men vil, som selve temadagen, kort berøre en række af de mange udfordringer, metoder og indsatser, der er forbundet med udsatte børn og unges fritidsliv. Opsamlingen er struktureret efter temadagens emneblokke. Slides fra de forskellige oplæg kan findes på Integrationsministeriets underside om Partnerskab om ungestrategier (www.inm.dk/partnerskab). Velkomst og indledning Oplæg: Baggrunden for Integrationsministeriets partnerskab med seks udvalgte kommuner v. Karen Binger Holm, projektkoordinator for partnerskaber for ungestrategier i Integrationsministeriet. Det er en forudsætning for en vellykket integrationsindsats, at kommunerne prioriterer indsatsen, at de opstiller klare mål for indsatsens resultater og følger konsekvent op på, om målene nås. Derudover er det centralt, at de lokale aktører samarbejder om indsatsen og afklarer, hvem der har ansvaret for, at barnet eller den unge får de nødvendige tilbud. Det interessante er netop, at redskaberne til at styrke børnene og de unges inklusion faktisk allerede er udviklet og tilstede i kommunerne det er manglende koordination af indsatsen på tværs, der er den største barriere! Derfor har denne temadag også særligt fokus på samarbejde om fritidsindsatsen, og hvordan vi ved styrket samarbejde og koordination kan give disse børn og unge mulighed for at aktivt fritidsliv. På den baggrund indgik Integrationsministeriet i 2009 partnerskabsaftaler med Fredensborg, Albertslund, Hvidovre, Slagelse, Odense og Holstebro Kommune. Partnerskaberne er med til at sikre, at der igangsættes en lang række forskellige aktiviteter målrettet forskellige grupper af nydanske børn og unge - tidlig indsats i småbørnsfamilier, fagligt svage elever i grundskolen, unge uden uddannelse og job, kriminalitetstruede, og isolerede nydanske piger og kvinder. 1

2 Integration igennem det frivillige idræts- og foreningsliv Oplæg: Potentialer og udfordringer ved integration gennem det frivillige idræts- og foreningsliv v. Ditte Rejnholdt Rudolfsen, fuldmægtig i Integrationsministeriet - Mange forskellige indsatser og aktører: Idræts- og foreningslivet samt frivillige sociale aktører. De etniske minoritetsforeninger ligger sig under begge og kan noget helt særligt de er både brobyggere og ambassadører. - Udfordringer ved integration gennem idræts- og foreningslivet: o De frivillige har ikke altid lyst til at løse de sociale udfordringer forbundet med socialt udsatte unge i foreninger. o Det som bærer en klub er ofte forældreopbakningen: Hvordan honorerer og styrker man dette forældresamarbejde? o De frivillige er: gråhårede, veluddannede kvinder over 50. Vi får derfor én type aktiviteter. Rammer de målgruppen? Aktiviteterne bliver på den måde ikke særlig nuancerede. o 67 % etniske danskere deltager i foreningsaktiviteter, her er tilsvarende kun 40 % for nydanskere. - Integrationsministeriets strategi på det frivillige område: Mangfoldigt foreningsdanmark: o Flere frivillige (kvalificerede frivillige) o Styrke lokalt samarbejde om integrationsindsatsen o Vi skal prioritere de brede samarbejdsrelationer. - Spørgsmål: Hvad er en socialt frivillig? o Svar: I en idrætsforening er der en frivillig som typisk vil spille fodbold med sine unger. Er der for mange problemer, så stopper de. Den sociale frivillige kan også rumme disse udsatte unger. - Spørgsmål: Hvordan mobiliserer man disse frivillige? o Svar: Rekrutteringen skal måske ske bredere, ikke bare forældre, men også udefrakommende. Evt. i lokalsprøjten. o Som idrætsforening sætter man sig selv i et dilemma er ungerne engagerede nok. Det kræver også en erkendelse fra foreningernes side. Har man også behov for moren. Den skal sælges internt. - Integrationsministeriet udgiver snarest (foråret 2011) fem forskellige konkrete, og praktiske metodekatalog relateret til den frivillige integrationsindsats: forældreinddragelse, kapacitetsopbygning og øget inddragelse af etniske minoritetsforeninger i foreningslivet, venskabsog kontaktfamilier, mentorprogrammer samt styrket samarbejde om den lokale integrationsindsats. 2

3 Oplæg: Organisering af integrationsindsatsen gennem det lokale fritids- og foreningsliv v. Michala Holm, integrationskoordinator i Slagelse Kommune - Arbejdet med fritidsliv i en kommune: o Traditionelt, så er fritidsliv som en blok under uddannelse og job. Men et aktivt fritidsliv handler også om at have et godt skoleforløb. Det skal ses som en sammenhæng og ikke adskilt. o Det handler ligeså meget om at man internt i kommunen får slået fast, hvilken betydning fritidslivet har. o Hvad kan forvaltningen kultur og fritid. De skal forstå sig som et sted, hvor man også arbejder med udsatte børn og unge. - Styrke, støtte og aflastning af vores frivillige foreningsliv. Hvis de skal løfte integrationsopgaven, har de en række udfordringer, der skal mødes bl.a. af kommunen o Hvad sker der i Slagelse. Vi har mange foreninger, og de ligger spredt gerne langt fra de udsatte boligområder. Det er en udfordring, eftersom disse tilbud gerne skal ligge tæt på boligen. o De unge føler sig ikke repræsenteret det frivillige foreningsliv. Der er groft sagt tre grupper: Pigerne +12 (dem vi hører mindst til). De må ikke lave aktiviteter med det andet køn, de er derhjemme og holder sig i baggrunden. Storebrorgruppen: Deres identitet er bygget op om, at de ikke passer ind nogle steder. De er udfordrende, er ikke nødvendigvis længere i systemet og har en offermentalitet. Lillebror/søster-gruppen: Nødvendigt at aktivere forældrene inden de bliver marginaliseringstruede. o De klassiske foreninger skal åbnes op (det er de også indstillede på, men det kræver en aktiv indsats). De har også brug for at rekruttere børn og unge (motivation), men de har ikke redskaberne. - Anbefalinger til samarbejdet med det frivillige idræts- og foreningsliv: o Når vi går ind i samarbejdet med foreningerne, er det vigtigt at vi ikke forlanger en masse papirmateriale af foreningerne. o Det handler også om at hype at fodboldklubberne kan noget særligt. o Det er vigtigt, at der er én indgang til kommunen, så man ikke som forening er i tvivl om, hvor man skal henvende sig. o Man skal turde noget, når man arbejder med storebror-målgruppen, det er ofte en meget udadreagerede gruppe, man skal være modig. Hvis de vil have en thaiboksingklub, så er det det, man skal gå efter. 3

4 o Tænk i alternative, kreative baner: Eksempelvis et familiegolf-projekt. Kvinderne inviteres ud for at spille golf. Børnene rekrutteres gennem forældrene. Forældrene får en oplevelse, som smitter af på ungerne. o Lav en fritidssommercamp i samarbejde med SSP. Her støttes de frivillige til også at have noget med denne gruppe af unge at gøre. o Det er afgørende, at man har noget fedt at tilbyde den unge noget de virkelig gider komme for at lave. Det handler om at være innovative. Man skal turde prøve nogle ting af. - Vedr. fritidsguider og foreningsmentorer: o Fritidsguider: Det er nemmere at rekruttere seniorer end unge. Slagelse har et godt samarbejde med Ældresagen. Rollemodeller, der tager ud på skolerne. De ældre kan være gode til at tage hjem til familierne, og tage den kontakt, men de unge tager ud på skolerne. o Foreningsmentorer: Fordelen er, at man har én kontaktperson. Den første man møder tager en rundt og viser hvordan og hvorfor. Forældrekontakten afgørende. Vil man være en mangfoldig forening, kræver det en mentor, som kan gøre tingene på en ny måde og skabe forbindelse til foreningens udsatte børn og unge. Genkendelse og tryghed er meget vigtig. Fritidspas og fritidsliv i kommunen Oplæg: Samarbejde på tværs om fritidspas v. Baris Atak, integrationskoordinator i Høje-Taastrup Kommune - Lokale udfordringer: o 20 % af unge i års alderen er ikke aktive i det organiserede fritidsliv. De fordeler sig relativt ujævnt med mange i sportsklubber og langt færre i fx musiske skoler. En udfordring er, at man skal skrive sig op på fx de kreative musiske skoler et halvt år i forvejen. - Fritidspas: o Efter prøveperioden med fritidspas forsætter over halvdelen som betalende medlemmer. Det spreder sig som ringe i vandet, vennerne kommer med, når først deres kammerat starter. Ungerne klarer meget af det selv. o Da projektmidlerne udløb fik byrådet gennemført en permanentliggørelse i budgetforhandlingerne i 2008 o Udsatte børn og unge er sikret frit kontingent på op til seks måneder. Den maksimale værdi er på 1000 kr. o Fritidspas skal være ét tiltag blandt mange. De forskellige tiltag skal hænge sammen. - De forskellige parters roller: o Kontaktlærerne: Kontakt til forældre, det skal ikke kun være én lærer, der tager denne ordning til sig. Alle lærere på alle skoler, skal kende til denne lærer. Kontaktlæreren er også en, der følger op på om eleverne fortsætter. Husk løbende fællesmøder. 4

5 o Den kommunale tovholder: kontakten til foreningerne. Kommer med forespørgslen. Den ansvarlige for mødet med foreningen. Ikke det samme som at man følger den enkelte til og fra aktiviteten - Anbefalinger: o Skab først et overblik: Træd eksempelvis ind i et klasselokale, tæl hvor mange går til noget? (cirka 20 % var ikke aktive i gennemsnit) o Nødvendigt at sikre opbakning fra skolerne: Beskrivelse af ordningen sendes ud til lærerne fra start. Vigtigt de er med, så det ikke er noget, som påduttes af forvaltningen. Det handler om, at lærerne skal tage ordningen til sig! Opbakningen fra skolerne er ofte afhængig af, at kontaktlæreren er engageret og kan motivere lærerne. Det er et langt træk, men bliver gradvist bedre og nemmere med tiden, når ordningen efterhånden er blevet hverdag. o Nødvendigt at sikre opbakning fra foreningslivet: Nogle foreninger gav meget modspil til at starte med. Man skal bruge tid i opstartsfasen på at forklare, at kommunen ikke vil tørre det sociale ansvar af på foreningerne: Når I får problemer, så kom med dem, så tager vi den som forvaltning videre. Fritidspasset blev vendt til noget positivt. o Nødvendigt med kontinuerlig opfølgning på de udsatte børn og unge: Hvis der er problemer, så indgå i dialog om løsninger med foreningerne og skolerne. - Udfordringer: o Forældreopbakningen mangler. Kommunen har søgt midler til deltids-folk : Målet er at få engageret forældrene. Det skal gøres til stævner, i forhold til vasketøj og kagebagning. De frivillige skal også fastholdes. o Der skal skaffes flere frivillige trænere. o konsekvens: der er ikke nok frivillige ressourcer til at løfte den sociale opgave. Oplæg: Fritidspas på det kommunale budget v. Merete Scheelsbeck, Formand for Fritids- og Kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune. - Fra politik til virkelighed: o Som de fleste andre kommuner, har Høje-Taastrup kommune formuleret nogle relativt abstrakte politiske hensigtserklæringer på fritidsområdet. Det er svært at være uenig i disse hensigtserklæringer. Udfordringen er at efterleve det, og nå hen til målet i praksis. o Udfordringerne i Høje-Taastrup: Lav foreningsdeltagelse, specielt blandt udsatte nydanske børn og unge, borgernes sundhedstilstand, udsatte boligområder (manglende netværk). o Fordele i Høje-Taastrup: Et veludviklet foreningsliv og gode idrætsfaciliteter o Politisk forslag: Ansøge satspuljemidler til fritidspas. 5

6 - Spørgsmål: Hvordan skal man som projektmager præsentere erfaringerne og resultaterne fra et projekt, hvis man skal have størst sandsynlighed for at projektet økonomisk set bliver forankret i kommunens driftsbudget? o Svar: Politikerne læser utroligt mange forslag, erfaringsopsamlinger mv. dagligt. Det er derfor nødvendigt, at projektets resultater præsenteres kort, klart og helst statistisk: hvad kan man få ud af det nu og i fremtiden? Eventuelt skal man også komme med forslag til hvor man alternativt kan spare penge i budgettet. Derudover skal der være konstant opfølgning flere gange om året. Workshop 1: Fritidsguider og mentorer Oplæg: Guideprojektet et samarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Flygtningehjælp v. Mette Ovgaard Jensen, integrationskonsulent i Københavns Kommune: - Kort om guideprojektet: o Mere end 15 lokale partnere, der har ansat studentermedhjælpere til at rekruttere unge, servicere frivillige, samarbejde lokalt mv. Helhedsplaner, lokaludvalg, biblioteker mv. o Mange aktører med i projektet (9 lokale koordinatorer, frivillige, foreninger, kommunen, DFH): Svært for projektleder at have kontakt med familier og børn, ikke ressourcer hertil. o Frivillige hovedsageligt rekrutteret på længerevarende uddannelser. o Fokus på lokale partnerskaber: Eksempelvis Haraldsgadeskvarterets Områdeløft, Helhedsplanen i Mjølnerparket, helhedsplanen i Aldersrogade, 2200 Kultur (bibliotek), Nørrebro lokaludvalg, Integration og Fritid: Man deler alle udgifterne, men der er selvfølgelig mange interesser i forhold til hvilke børn der skal guides i hvilke situationer. - Udfordringer o Frivillige: Hvordan får man fat i ældre frivillige, hvis der ikke er uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. o Forældreopbakningen er en konstant udfordring o Det er stressende konstant at skulle arbejde under tidsbegrænsede pulje- eller fondsmidler o Foreningsguiderne er støttet af INM, men bevillingen stopper ved årets udgang. - Dilemmaer: o Skal deltagelse være gratis for udsatte børn og unge? Mange argumenter for og imod det kan være problematisk at fordre en gratiskultur, men på den anden side, er det måske nødvendigt at risikere frem for at de unge ikke laver noget i deres fritid. - Anbefalinger: o Fokusér på det sociale for at fastholde de gode frivillige kræfter: Det er sagen der får folk ind, men det sociale der fastholder folk. 6

7 o Brug studentermedhjælpere til så mange ting som muligt de er effektive, dygtige og frem for alt: billige! o Metode: Få fat i børnene på de lokale skoler igennem det personlige møde, én til én. o Den frivillige står for kontakt til foreningen, opfølgning for at sikre fastholdelse. Oplæg: Arbejdet med at oprette et korps af fritidsguides i Avedøre Stationsby v. Camilla Graversgaard Nielsen, projektmedarbejder i Fritidsbutikken i Avedøre - Udgangspunktet: o Tre skoler: Avedøre Skole, Frydenhøjskole og Enghøjskolen, hvoraf den sidste er eneste skole inden for bymurene o På Enghøjskolen er eleverne generelt mindre aktive målet er at øge elevernes deltagelse i fritidslivet både i Avedøre Stationsby (inden for murene) og i de omkringliggende kvarterer. - Fritidsguiderne: o Bred sammensætning meget forskellige baggrunde, dog er alle studerende. o Aflønnede for at sikre gode rollemodeller med en helt afgørende - naturlig tilgang til børnene. - Anbefalinger: o Hvis børnene ikke kan komme til aktiviteterne (uden for bymurene ) lad aktiviteterne komme til dem: Lav fx streetaktiviteter (Streetmekka og GAM3) eller satellitklubber til etablerede foreninger uden for bymurene. o Nødvendigt at sikre, at der er forankring i foreningerne, når man laver arrangementer og events i udsatte boligområder. Det skal være muligt for foreningerne at kunne tage imod de mange nye børn som bliver rekrutteret via sådanne events. Ofte er der ikke plads. - Spørgsmål: Hvordan kan man bedst klæde fritidsguider og mentorer på til arbejdet med udsatte unge? Svar: o Frivillige skal i starten følges med en erfaren guide og møde hyppigt med andre guides. o Introkursus, introhæfte, hjælpsom hjemmeside mv. o Forskellige sociale arrangementer skal prioriteres o En mangfoldig frivilligskare sikrer et godt arbejdsmiljø o Der skal være en klar rollefordeling og nogle engagerede og hjælpsomme ledere o Anerkendelse o Imødekommenhed fra organisationen o Mulighed for videreudvikling af kompetencer og indflydelse på sigt 7

8 - Spørgsmål: Hvordan kan guides og mentorer bidrage til at fastholde de unge i fritidsaktiviteter? Svar: o Nødvendigt med et tæt samarbejde med foreningerne o Kapacitetsopbygning af de lokale foreninger o Flere frivillige og frivillige der konstant følger op o Familierne skal inddrages i langt højere grad - Spørgsmål: Hvordan kan kommunen bedst støtte op om fritidsguiderne og mentorerne? Svar: o Ved at skabe én indgang for frivillige, ledere og andre fra det lokale foreningsliv o Ved at give foreningslivet og mentorerne en følelse af opbakning o Sikre synlighed o Lave partnerskaber med frivillige organisationer Workshop 2: Fritidsjob og lommepengeprojekt Oplæg: Fritidsjobindsatsen i København v. Tine Michael-Lindhard, projektleder i Københavns Kommune - Baggrund for indsatsen: o Målsætning: Skaffe fritidsjobs til under 18 år i folkeskole. Mere specifikt er det unge i udsatte boligområder. Spørgsmålet er, hvordan vi bryder den sociale arv. o Jobcenter København skal behandle fritidsjobs på lige fod med ordinære jobs, herunder opslag, samtale, ansættelsesforhold, fyringer mv. o Prøvede først at lave en kampagne med fokus på positive rollemodeller. Det eneste de unge fik ud af det var tegnet overskæg. Det virkede ikke og blev meget kritiseret for ikke at tænke på de unges præmisser. Kampagnen blev i samarbejde med unge revideret til: Vil du være psyko-rig? - det virkede. o Det de unge efterspurgte var reelle jobs. o Faktum: De, der får et fritidsjob, kommer statistisk set ofte videre både i en ungdomsuddannelse og senere rigtige jobs. - Fritidsjobindsatsen o Konceptet er unikt for København, men der er stadig elementer, der kan overføres. o Det er ikke noget problem for de unge at få et job, men udfordringen er, hvordan de unge beholder det. o Har samarbejde med jobindex, hvilket er en platform, som kommunerne kan koble sig op på. Her kan man uploade sit CV. Selvom virksomhederne ofte ikke gider de unge, har dette samarbejde alligevel skaffet de unge rigtig mange jobs. o Har hjemmeside med do s & dont s, en hvordan beholder man sit job-quiz. Grundlæggende er det de unge, der fortæller. 8

9 o Fra 2009 til 2013 er der internt i Københavns Kommune afsat 2 mio. kr. årligt til oprettelse af interne fritidsjobs rettet mod unge fra 14 års alderen til 18 år på ordinære vilkår. Det er en stor succes selvom nogle kollegaer har været skeptiske. o Fagbevægelsen var dog skeptisk, da de frygtede, at ordningen ville erstatte reelle stillinger både i forvaltningen og fx i institutioner. Der ligger dog nu en overenskomst med Københavns Kommune, som løser stridighederne. o Der bliver ikke foretaget en visitering. Det er for alle, også pigerne med Louis Vuitton. Det er nødvendigt, for at det skal være så normalt som muligt. Du bliver også fyret. Der er samtale og du skal skrive en ansøgning. o Dog bliver der lavet enkelte undtagelser hvis SSP eller Hotspot påpeger at en specifik ung ville have godt af et tilbud om fritidsjob. Det er en fordel, for i andre udsatte boligområder (fx Vollsmose) går der blandt de unge rygter om, at du skal lave ballade for at kunne få et job. o Indsatsen er forankret i jobcenteret (Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning) for at understrege betydningen af skabelsen og formidlingen af ordinære fritidsjobs frem for mere socialt anlagte projekter og ordninger i BUF i regi af fx ungdomsskoler. Men det skal understreges, at projektet har en sådan karakter, at tværsektorielt samarbejde mellem forvaltninger ofte er nødvendigt. Derudover kræver denne indsats, at BIF tænker ud over forvaltningens normale ressortområde (arbejdsdygtige på 18 år eller derover), idet målgruppen reelt er yngre end 18 år. o Der er ansat tre konsulenter i projektet, der varetager kontakten til virksomheder. - Anbefalinger o Lokale jobsøgningskurser: konsulenter tager ud i udsatte boligområder og i jobcentret o Tværgående samarbejde, herunder også internt mellem forvaltninger o Positive rollemodeller - Udfordring: o Når du bliver 18, så forsvinder alle mulighederne. På sigt vil KK gerne opdrage virksomhederne til at præmiere de unge, der tager en ungdomsuddannelse, ved at give dem et studiejob. Oplæg: Lommepengeprojekt i Tjansen v. Frits Lebahn, projektleder i Vejle Kommune - Baggrund: o Vi er ikke et projekt, men en fast del af Vejle Kommune. Vi anskuer fritidsjobs på samme måde som ordinære jobs. o Fokuserer på Løget By og Nørremarken. Unge i disse to områder kan blive ansat via os. Vi vejleder alle, men ift. Ansættelse så ligger fokus på disse to boligområder. Flytter man fra disse områder, mens man er ansat, så fortsætter man. o Vi vil gerne give de samme muligheder, som de unge børn fra villakvartererne. 9

10 o Et fritidsjob giver langt mere end bare jobbet. Det giver en mulighed for at arbejde med den forpligtende relation, at opnå tillid til en voksen. - Tjansens formidling af fritidsjobs og lommepengeprojekter: o I modsætning til Københavns Kommunes strategi med at bruge ordinære jobkanaler til at finde fritidsjobs, bruger Tjansen i langt højere grad lokale netværk til at skabe og formidle fritidsjobs. Derfor er lokalkendskab og opsøgende arbejde fra Tjansens medarbejdere en helt afgørende forklaring på succesen. o Man får 49 kr. i timen arbejder normalt ca. 12 timer om ugen. o Tjansen arbejder for at skabe almindelige coolie-jobs. Men vil også gerne belønne de unge, som tager en uddannelse ved at tilbyde stillinger, som kræver en boglig uddannelse. o Mange unge i de to boligområder har hverken primær (har selv haft et job) eller sekundær (forældrene har haft et job) erhvervserfaring. De ved derfor ikke hvordan de skal håndtere at ansøge, være til samtale eller at udføre et job på lige vilkår med andre. De mangler en arbejdsidentitet. Problemet ligger dog ofte også hos forældrene, der mangler en forståelse for de krav der stilles, når man er på arbejde. Til gengæld har unge med fritidsjobs ofte en sekundær afsmitning på vennerne. o Processen: Vi starter med at skitsere de unges eksisterende netværk. Hvem kender de, der har et job. Mange afviser, men når vi udfylder skemaet sammen, kommer de i tanke om flere. Vi bruger dette netværk bevidst. Dette skema er et af de vigtigste værktøjer og bruges ved alle de unge. Herefter udformes en standardkontrakt og en guide til regler for arbejdsmarkedet. o Som udgangspunkt er det for alle børn og unge. Der er dog enkelte grupper, som er sværere at skaffe jobs til, og det er de piger, der bærer tørklæde, de unge, der går på Charlotteskolen (en specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder) samt de børn som ikke er særligt gamle. Det er dog vigtigt at man allerede fokuserer indsatsen i 5-6-års alderen. o Selvom Tjansen laver meget af forarbejdet, skal den unge dog selv lave et CV, skrive en jobansøgning og til samtale førend de kan få et fritidsjob. Hvis vi sørgede for alle trin i processen, ville de unge ikke få ejerskab til arbejdspladsen i samme grad. o Kontakten til virksomhederne er en konstant udfordring: Dels udfordrende at etablere den første kontakt, men også nødvendigt at overbevise dem om, at selv udsatte unge skal have en chance (eller tre) mere. 10

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv 10 gode råd Udsatte børn og unges fritidsliv Indhold Indledning 4 Råd nr. 1 Skab enighed om hvem målgruppen er 6 Råd nr. 2 Forankring af fritidspas i kultur- og fritidsforvaltningen 8 Råd nr. 3 Aktiv inddragelse

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere