KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr GI. Århusvej Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN Den ubebyggede grund, betegnet som

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som"

Transkript

1 KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr GI. Århusvej Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge tingbogen * m 2, heraf vej * rrr', beliggende Bjergsnæs Mose *, 8800 Viborg. Overdragelsen sker p~ følgende

2 V I L K A R 3. BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3.1. Ejendommen er en ubebygget grund. Ejendommen sælges, som den er og forefindes, og som beset af køber, med de på grunden værende ledninger, installationer, hegn, træer, beplantninger m.m Køber erklærer sig bekendt med oplysningerne kommunalt ejendomsoplysningsskema vedr. ejendommen. 4. SERVITUTTER M.V Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold Køber er bekendt med, at der er tinglyst følgende servitutter: Lokalplan nr køber er bekendt med, at der er pligt til medlemskab af grundejerforening, der skal oprettes jfr. lokalplanens bestemmelser. Grundejerforeningen skal drive og vedligeholde private fællesveje, stier, torve fælles opholdsarealer og grønne områder. Grundejerforeningen skal erhverve de nævnte arealer Køber er gjort bekendt med den af kommunen godkendte udstykningsplan Køber er bekendt med og respekterer, at der oprettes deklaration vedrørende det skovområde der er beliggende indenfor lokalplanens område. Deklarationen medfører både rettigheder (færdsel på sti) og forpligtelser (vedligeholdelse) for grundejerforeningen. Deklarationen tinglyses på fællesarealet. s. OVERTAGELSESDAG - REFUSIONSOPGØRELSE 5.1. Overtagelsesdagen er fastsat til den *, fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende henligger for køberens regning og risiko Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant Køber er bekendt med, at køber er forpligtet til at betale alle ydelser vedrørende ejendommen, der forfalder efter overtagelsesdagen, herunder specielt forpligtelsen til at betale ejendomsskatter til normal forfaldstid, uanset at girokort ikke forefindes

3 5.4. Indtil ejendommen er selvstændig skatteansat, betaler køber forholdsmæssig ejendomsskat i henhold til det overdragne areals størrelse. 6. SÆLGERS OPLYSNINGER OG SÆLGERS FORPLIGTELSER 6.1. Sælger oplyser: at der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, at forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning, jf. dog nedenfor, og at der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller truffet beslutninger, som senere vil medføre en udgift for ejendommen Grunden skal være angivet med skelpæle, og såfremt disse ikke er til stede på overtagelsesdagen, kan køber anskaffe og etablere disse for sælgers regning, idet depositar er bemyndiget til at udbetale beløbet til køber Køber har modtaget oplysninger om bestemmelser for bebyggelse, benyttelse, byggelinjer og grundejerforening, som måtte gælde for ejendommen. Hvis disse ikke er endeligt vedtaget, skal køber respektere eventuelle ændringer i forhold til foreliggende forslag eller udkast, der er udleveret til køber Sælger afholder udgifterne til byggemodning, herunder alle tilslutningsafgifter og ledningsudgifter til tilslutningssted for kloak og vand. Køber skal selv afholde udgifterne til tilslutningsafgifter og ledningsudgifter til tilslutningssted for el og varme Sælger betaler samtlige tilslutningsafgifter til områdets færdiggørelse med veje, stier m.v. alt i overensstemmelse med den gældende lokalplan og de af kommunen i så henseende stillede krav. Køber er gjort bekendt med, at slidlag på stamvejen først vil blive lagt, når 75 % af grundene i området er solgt Køber forpligter sig til at acceptere de gener, der følger af, at området generelt er under bebyggelse, herunder byggestøj i dagtimerne og ikke færdiggjorte tilkørselsforhold. 7. KØBESUMMEN 7.1. Købesummen er aftalt til kr. * skriver kroner * 00/100, der berigtiges således:

4 A. Kontant udbetaling erlægges således: Kontant købesum, jf. pkt kr. kr. 0,00 0,00 KØBESUM I ALT kr. 0, Senest 7 dage efter sælgers tiltrædelse af nærværende købsaftale, stiller køber bankgaranti p~ anfordrmqsvilkår for købesummens betaling Bankgarantien afløses af kontant deponering pr. overtagelsesdagen sælgers bank p~ en særskilt oprettet deponeringskonto i sælgers navn Garantibeløbetjdet deponerede beløb skal p~ anfordring af den, der berigtiger handlen, frigives til sælger, n~r der foreligger endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger For sen betaling af restkøbesummen forrentes med 7 % p.a. over diskontoen jfr. Renteloven Køber afholder alle finansieringsomkostninger Kursrisikoen er i enhver henseende købers, idet køber erklærer at have modtaget r~dgivning fra egen r~dgiver om låntype og vilkår. 8. GÆLD UDENFOR KØBESUMMEN 8.1. Køber overtager ingen gæld uden for købesummen Gæld, som ikke overtages af køber i henhold til købsaftalen, indfries af sælger i forbindelse med handlens berigtigelse Løbende og eventuel fremtidig p~lignet gæld til offentlige foranstaltninger af enhver art er sælger uvedkommende, hvorved bemærkes, at sælger ikke er bekendt med verserende sager, optaget til kendelse, der vil medføre økonomiske forpligtelser for ejendommen. 9. JORDBUNDSUNDERSØGELSE 9.1. Køber er gjort bekendt med Geoteknisk Rapport nr. l, maj 2009, udarbejdet af Grontmij ICarl Bro Køber har ret til ornqående og for egen regning at lade jordbunden undersøge yderligere. Køber er berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis køber senest 20 dage efter købsaftalens indgåelse giver meddelelse herom til sælger, samtidig med at det ved geoteknisk rapport dokumenteres, at der kræves ekstrafun

5 dering(jfr. SBI anvisning nr. 181)/pilotering. Det skal tillige af rapporten eller bilag til denne fremgå, hvad omkostningerne til denne ekstrafundering/pilotering forventes at ville udgøre Sælger er dog berettiget til at fastholde handlen, såfremt denne inden 10 dage efter at have modtaget rapport og omkostningsoverslag accepterer at betale udgifterne til den nødvendige ekstrafundering og/eller pilotering Sælgers andel af udgifterne til ekstrafundering/pilotering kan ikke overstige det nævnte overslag med mere end 10 %, idet beløb herudover afholdes af køber Samtidig hermed stiller sælger betryggende sikkerhed for betaling af overslagets pålydende med tillæg af 10 %, idet sælger oppebærer evt. forrentning af en deponering. Sikkerheden skal ske ved deponering af beløbet eller bankgaranti. Beløbet kan alene udbetales til det firma, som har udført arbejdet mod behørigt attesteret regning. Attestationen skal foreligge i form af bekræftelse fra køber på, at arbejdet er udført tilfredsstillende, og at køber ikke kan gøre yderligere krav gældende vedrørende ekstrafundering og/eller pilotering. 10. MILJØFORHOLD Fremtidige krav til miljøforhold for købers anvendelse af ejendommen er sælger uvedkommende Sælger oplyser, at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen, ligesom der ikke fra sælger side er sket forurening af jorden/undergrunden med kemikalier eller andre særligt forurenende stoffer, at ejendommen sælger bekendt ikke tidligere er forurenet, og der sælger bekendt ikke fra offentlige myndigheder foreligger uopfyldte krav om eventuel registrering som affaldsdepot og/eller forurening Køber er bekendt med reglerne i Bekendtgørelse nr af om forurenet jord, hvorved at ejendommen pr er områdeklassificeret som lettere forurenet. 11. MUSEUMSLOVEN Sælger har indhentet oplysninger i henhold til Museumslovens 25 om fortidsminder. Køber er gjort bekendt med udtalelse i henhold til Museumslovens 25 af 19. maj 2009 fra Viborg Stiftsmuseum. Sælger kan hverken nu eller senere gøres ansvarlig såfremt køber måtte træffe spor efter fortidsminder

6 12. HANDLENS DOKUMENTER Køber har f~et udleveret følgende bilag forinden underskrift af købsaftalen : 1. Tingbogsoplysning 2. Kommunal ejendomsoplysningsskema 3. Udstykningsplan 4. Bilag fra Region Midtjylland vedrørende forurening 5. Geoteknisk rapport 6. Vedtægter for grundejerforeningen Bjergsnæs Mose 7. Budget for grundejerforeningen Bjergsnæs Mose 8. Lokalplan nr Matr. kort 10. Udtalelse i henhold til Museumslovens Salgsprospekt med finansieringsforslag 13. KØBERS FORTRYDELSESRET Nærværende købsaftale vedhæftes blanket vedrørende fortrydelsesret, der underskrives af køber samtidig med underskrift af nærværende købsaftale. 14. VÆRDIERKLÆRING Ejendommen er endnu ikke selvstændig vurderet Værdien p~ anmeldelsestidspunkter udgør efter sælgers bedste skøn kr. *. ls. OPLYSNING I HENHOLD TIL LOV OM OMSÆTNING AF FAST EJENDOM M.V Køber er specielt gjort opmærksom på:.al købsaftalen, hvis den alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger,.al sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selvom det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. at køberen - hvis denne er forbruger i henhold til Lovbekendtgørelse nr af om Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 7 stk. 2 - vederlagsfrit kan tilbagekalde sit tilbud, s~ længe et tilbud om køb ikke er antaget af sælgeren

7 at købers tilbud automatisk bortfalder efter en eventuel fastsat frist - dog senest 6 måneder efter købers underskrift på nærværende købsaftale. at sælger har samarbejde med realkreditinstitutter, pengeinstitutter m.v. jf. salsgsprospektet, men ikke modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, annoncering eller andet. at der tidligere kan være udleveret salgsopstillinger som efterfølgende er blevet korrigeret. Den salgsopstilling der er vedhæftet denne købsaftale er den gældende. at køber bærer den finansielle risiko straks fra tidspunktet for købsaftalens udarbejdelse. at køber er vejledt om behov og mulighed for at have egen rådgiver og er opfordret til at søge egen rådgiver. 16. LEGITIMATION Parterne er gjort opmærksom på at der i henhold tillovbekendtgørelse nr. 442 af om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme er pligt til at kræve at kunder legitimerer sig, når der optages en forbindelse med disse, og at disse oplysninger opbevares i mindst 5 o ar. 17. BERIGTIGELSE Handlen er fra købers side betinget af advokats godkendelse. 18. OMKOSTNINGER Tinglysningsafgiften for skødet betales af køber Der har ikke medvirket ejendomsmægler Hver part afholder egne advokatomkostninger Handlen berigtiges af sælgers advokat, Jesper Pape Larsen, DAHL, Lundborgvej 18, 8800 Viborg Køber afholder alle finansieringsomkostninger. 19. UNDERSKRIFTER Viborg, den Som køber:

8 Viborg, den Som sælger: For John Staaling Eksport ApS: Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Bopæl: Underskrift: Navn: Stilling: Bopæl: Underskrift :

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG * cpr * og * cpr. i lige sameje begge boende

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Rangstrupvej 13, 6534 Agerskov. Dok. 13/101739-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Gilbjergvej 8, 6630 Rødding. Dok. 13/101763-2 1/12 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere