HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. februar 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. februar 2013 Sag 317/2012 A, B og C (advokat Tyge Trier for alle) mod D og E (advokat Niels Gyde Poulsen for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Østre Landsrets 18. afdeling den 5. juli I påkendelsen har deltaget tre dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne og Michael Rekling. Påstande mv. De kærende, A, B og C, har nedlagt påstand om, at Østre Landsrets kendelse af 5. juli 2012 omgøres således, at begæringerne om edition af 29. marts 2012 over for henholdsvis Selskab 1 ehf., D og F tages til følge, subsidiært at Selskab 1 ehf., D og F tilpligtes at fremlægge et antal af de i editionsbegæringen anførte dokumenter efter Højesterets nærmere bestemmelse, og mere subsidiært et uddrag af de i editionsbegæringen anførte dokumenter eller et antal heraf efter Højesterets nærmere bestemmelse. De indkærede, D og E, har nedlagt påstand om, at Østre Landsrets kendelse af 5. juli 2012 stadfæstes, subsidiært hjemvisning af sagen til Østre Landsret med henblik på landsrettens stillingtagen til, hvilke dokumenter/dele af dokumenter, der må antages at have betydning og relevans for sagen samt stillingtagen til, hvem editionspligten i givet fald skal påhvile. Landsretten har henholdt sig til sin afgørelse.

2 - 2 - Sagsfremstilling D og E indgik den 23. december 2010 en aftale om køb af ejendommen X-vej i Holte for 13,5 mio. kr. Sælgerne var A, B og C kr. blev ved underskrivelse af købsaftalen deponeret hos sælgernes ejendomsmægler. Købsaftalens individuelle vilkår i punkt 16 indeholdt bl.a. følgende bestemmelse: Betinget købstilbud: Nærværende købstilbud er betinget af at der opnås afklaring af partnerskab på Island, således at finansiering af nærværende ejendomshandel kan opfyldes. Meddelelse herom skal være sælger / sælgers ejendomsmægler i hænde senest den Sælger har ret til at fortsætte salgsarbejdet vedr. nærværende ejendom, indtil nærværende købsaftale er endelig. Hvis sælger modtager yderligere købstilbud, er sælger berettiget til at tiltræde dette, betinget af, at nærværende handel bortfalder. Køber efter nærværende købstilbud har herefter 2 dage fra meddelelsen herom er kommet frem til køber (excl. informationsdagen) til at acceptere en købsaftale betingelsesløst. Sælger vælger, om det er nærværende købsaftale eller en købsaftale på vilkår som det andet fremsatte købstilbud, som køber skal acceptere. Parterne er i denne forbindelse gjort opmærksomme på, at såfremt køber tiltræder det andet fremsatte købstilbud, opnår køber en ny fortrydelsesfrist på 6 hverdage. Sælger er herefter frit stillet til at vælge mellem de indkomne købstilbud. Den 17. januar 2011 skrev Ds og Es advokat til sælgernes ejendomsmægler bl.a., at D havde kontaktet ham fra Island og oplyst, at handelen desværre ikke kunne gennemføres, idet hans klienters kapitalbehov i forbindelse med det i 16 anførte Islandsprojekt var blevet større end forventet. Hans klienter kunne således allerede nu se, at finansieringen ikke kunne gennemføres som forudsat, hvorfor han under henvisning til 16 i det betingede købstilbud meddelte, at handelen ikke kunne gennemføres. A, B og C bestred, at D og E på det angivne grundlag var berettigede til ikke at opfylde handelen, og de afslog at frigive deponeringen på kr. I et brev af 28. januar 2011 opfordrede sælgernes advokat D og E til at fremlægge fuldstændig dokumentation for projektet i Island, hvis de fastholdt at ville påberåbe sig betingelsen i købsaftalens 16. I svarbrev af 2. februar 2011 afslog Ds og Es advokat dette. Advokaten oplyste,

3 - 3 - at der i forbindelse med forhandlingerne om partnerskabet i Island den 14. december 2009 var indgået en Mutual Confidentiality Undertaking, der fuldstændig udelukkede enhver form for fremlæggelse af dokumentudkast eller lignende. Advokaten henviste endvidere til, at købsaftalen var indgået således, at D og E blot skulle give meddelelse om, hvorvidt betingelsen i punkt 16 blev opfyldt. D og E anlagde sag mod A, B og C. Ved Retten i Lyngbys dom af 7. februar 2012 blev A, B og C dømt til at frigive det deponerede beløb. D og E blev samtidig frifundet for A, B og C påstand om betaling af ,81 kr. i erstatning for tab i forbindelse med dækningssalg mv. Som begrundelse for afgørelsen anførte Retten i Lyngby: Sagsøgernes tilbud om køb af ejendommen X-vej i Holte var udtrykkeligt betinget af, at der opnås afklaring af partnerskab på Island, således at finansieringen af nærværende ejendomshandel kan opfyldes. Meddelelse herom skulle være sælger/sælgers ejendomsmægler i hænde senest den 1. marts Da sagsøgerne ikke inden udløbet af den fastsatte frist har givet de sagsøgte/mette Lykken Bolig sådan meddelelse, og den stedfundne bevisførelse ikke findes at kunne føre til, at det desuagtet mod sagsøgernes benægtelse lægges til grund, at der var opnået afklaring af partnerskab på Island, således at finansiering af handelen kunne opfyldes, er grundlaget for at anse sagsøgerne for bundet af det af de sagsøgtes repræsentant formulerede betingede købstilbud ikke opfyldt. Sagsøgerne var følgelig ikke forpligtede til at overtage ejendommen på de i købsaftalen i øvrigt angivne vilkår og har krav på tilbagebetaling af den deponerede del af købesummen. A, B og C ankede dommen til Østre Landsret og gentog i deres ankestævning en række provokationer vedrørende det i købsaftalens punkt 16 nævnte partnerskab i Island. I ankesvarskriftet fremlagde D og E ekstraktudskrift af Partnership Agreement dateret den 17. februar 2011 mellem Selskab 1 Ehf. og Selskab 2. Af ekstraktudskriften fremgår bl.a.: This Agreement has been entered into between on the one side Selskab 1 Ehf ( Selskab 1 ) and on the other side Selskab 2 ( Selskab 2 ), (each a Party or together the Parties ) to confirm the commercial agreement between the Parties, to build and operate a silicon production plant in Helguvik, Iceland (the Project ), which is placed in the legal entity Icelandic Silicon Corporation Ehf. ( ISC or The Company ), which will be jointly owned by the Parties, all in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

4 SUBSCRIPTION AGREEMENT The Parties shall as promptly as practicable within 45 days from the signing of this Agreement negotiate and prepare a definitive subscription agreement reflecting the terms of the subscription of shares in ISC as set forth in this AGREEMENT, including the Articles of Incorporation and Articles of Association of ISC. 8. EXECUTION OF AGREEMENT The parties anticipate execution of this Agreement to result in a construction start in April 2011 and production start on June 30, 2013, subject to receipt of financing and all third party consents, and the terms of this Agreement including without limitation Section 10 below. 10. CONDITIONS PRECEDENT The obligation of Selskab 2 to proceed as contemplated in this AGREEMENT is subject to the satisfaction or waiver, in the sole discretion of Selskab 2, of the following conditions: (i) Final approval by the board of directors of Selskab 2 of the agreements to be entered into, which are intended to be in place prior to March 15, (ii) Successful Power Contract for electricity. The obligation of Selskab 1 to proceed as contemplated in this AGREEMENT is subject to the satisfaction or waiver, in the sole discretion of Selskab 1, of the following conditions: (i) Final approval by the board of directors of Selskab 1 of this agreements to be entered into, which are intended to be in place prior to March 15, CONFIDENTIALITY That certain Mutual Confidentiality Undertaking stated December 14 th 2009 is hereby incorporated by this reference as if set forth herein. D og E afviste i øvrigt at efterkomme de fremsatte provokationer. I deres ankereplik af 29. marts 2012 fremsatte A, B og C herefter følgende editionsbegæringer:

5 - 5 - Editionsbegæring nr. 1: I henhold til retsplejelovens 299 begæres Selskab 1 ehf. hermed pålagt at fremlægge aftalegrundlaget vedrørende partnerskabet med Selskab 2. Dette vil inkludere: 1. Den fulde "Partnership Agreement" af 17. februar 2011 mellem Selskab 1 ehf. og Selskab 2, som delvist er fremlagt som sagens bilag 14, der vedlægges nærværende begæring. 2. Den version af "Partnership Agreement", der forelå på tidspunktet for købsaftalens underskrift den 22. december Fortrolighedsaftale af 14. december 2009 mellem Selskab 1 ehf. og Selskab Dokumentation for godkendelse af "Partnership Agreement" af 17. februar 2011 hos henholdsvis Selskab 1 ehf. og Selskab 2, samt dokumentation for meddelelse herom mellem selskaberne. 5. Andre relevante aftaler mellem Selskab 1 ehf. og Selskab 2, der vedrører opførelsen af siliciumfabrikken og partnerskabet vedrørende Icelandic Silicon Corporation ehf. 6. Regnskaber for Selskab 1 ehf. for regnskabsårene fra 17. februar 2011 og fremefter. 7. Andre relevante aftaler, som Selskab 1 ehf. har indgået i forlængelse af "Partnership Agreement" med Selskab 2. Editionsbegæring nr. 2: I henhold til retsplejelovens 298 begæres D pålagt at fremlægge aftalegrundlaget vedrørende projektet i Selskab 1 ehf. vedrørende finansiering og opførelse af en siliciumfabrik på Island, som regulerer Ds økonomiske udbytte af dette projekt. Dette vil inkludere: 1. Den fulde "Partnership Agreement" af 17. februar 2011 mellem Selskab 1 ehf. og Selskab 2, som delvist er fremlagt som sagens bilag 14, der vedlægges nærværende begæring. 2. Den version af "Partnership Agreement", der forelå på tidspunktet for købsaftalens underskrift den 22. december Fortrolighedsaftale af 14. december 2009 mellem Selskab 1 ehf. og Selskab Dokumentation for godkendelse af "Partnership Agreement" af 17. februar 2011 hos henholdsvis Selskab 1 ehf. og Selskab 2, samt dokumentation for meddelelse herom mellem selskaberne.

6 Andre relevante aftaler mellem Selskab 1 ehf. og Selskab 2, der vedrører opførelsen af siliciumfabrikken og partnerskabet vedrørende Icelandic Silicon Corporation ehf. 6. Regnskaber for Selskab 1 ehf. for regnskabsårene fra 17. februar 2011 og fremefter. 7. Andre relevante aftaler, som Selskab 1 ehf. har indgået i forlængelse af "Partnership Agreement" med Selskab Aktionæraftaler i Selskab 1 ehf. 9. Investeringsaftaler, udbytteaftaler og lignende aftaler indgået med Selskab 1 ehf. og/eller selskabets øvrige aktionærer. 10. Dokumentation for Ds indbetalinger til Selskab 1 ehf. efter 22. december Andre aftaler med Selskab 1 ehf. og/eller selskabets øvrige aktionærer, der har betydning for Ds personlige økonomiske forhold. Editionsbegæring nr. 3: I henhold til retsplejelovens 299 begæres F, Reykjanesbær, Island, hermed pålagt at fremlægge aftalegrundlaget vedrørende projektet i Selskab 1 ehf. vedrørende finansiering og opførelse af en siliciumfabrik på Island, som regulerer Ds økonomiske udbytte af dette projekt. Dette vil inkludere: 1. Den fulde "Partnership Agreement" af 17. februar 2011 mellem Selskab 1 ehf. og Selskab 2, som delvist er fremlagt som sagens bilag 14, der vedlægges nærværende begæring. 2. Den version af "Partnership Agreement", der forelå på tidspunktet for købsaftalens underskrift den 22. december Fortrolighedsaftale af 14. december 2009 mellem Selskab 1 ehf. og Selskab Dokumentation for godkendelse af "Partnership Agreement" af 17. februar 2011 hos henholdsvis Selskab 1 ehf. og Selskab 2, samt dokumentation for meddelelse herom mellem selskaberne. 5. Andre relevante aftaler mellem Selskab 1 ehf. og Selskab 2, der vedrører opførelsen af siliciumfabrikken og partnerskabet vedrørende Icelandic Silicon Corporation ehf. 6. Regnskaber for Selskab 1 ehf. for regnskabsårene fra 17. februar 2011 og fremefter. 7. Andre relevante aftaler, som Selskab 1 ehf. har indgået i forlængelse af "Partnership Agreement" med Selskab Aktionæraftaler i Selskab 1 ehf.

7 Investeringsaftaler, udbytteaftaler og lignende aftaler indgået med Selskab 1 ehf. og/eller selskabets øvrige aktionærer. 10. Dokumentation for Ds indbetalinger til Selskab 1 ehf. efter 22. december Andre aftaler med Selskab 1 ehf. og/eller selskabets øvrige aktionærer, der har betydning for Ds personlige økonomiske forhold. Til støtte for editionsbegæringerne og deres anbringender i hovedsagen har A, B og C bl.a. henvist til sagens bilag P, som er en udskrift af en nyhed bekendtgjort den 17. februar 2011 på hjemmesiden for Invest in Iceland. Af denne udskrift fremgår bl.a.: New Silicon-Metal Facility in Helguvik The Icelandic Silicon Corporation, the ministers of industry and finance and the mayor of Reykjanesbaer have signed investment agreements on the construction of new Silicon-Metal Facility in Iceland the Icelandic Silicon Corporation, HS Energy and Landsvirkjun (National Power Company) have signed agreements on energy supply for the production. Construction is expected to start in Helguvik early this summer The project is fully funded with no public aid except those incentives stipulated in a special investment contract between the company, the government and the township Reykjanesbær. D og E protesterede mod editionsbegæringerne. Ved kendelse af 5. juli 2012 afviste Østre Landsret editionsbegæringerne. Anbringender A, B og C har til støtte for deres påstande navnlig anført, at en begæring om edition skal imødekommes, når det ikke kan udelukkes, at de omfattede dokumenter har betydning for sagen. Editionsbegæringerne i denne sag er afgørende for sagens materielle afgørelse, og de har vedrørende alle de begærede dokumenter beskrevet de konkrete kendsgerninger, der ønskes bevist med dokumenterne. Partsedition afskæres ikke af, at der tidligere har været fremsat provokationer med samme indhold, og det samme gælder tredjemandsedition uanset, at en edi-

8 - 8 - tionsbegæring vedrørende samme dokumenter samtidig er fremsat over for en part. Den fortrolighedsforpligtelse, som D har påberåbt sig, er ikke dokumenteret under sagen, og det er således ikke dokumenteret, at forhold omfattet af retsplejelovens er relevante i sagen. Ds indsigelser kan i øvrigt imødekommes ved dørlukning. D og E har til støtte for deres principale påstand navnlig anført, at der ved fremlæggelsen af ekstraktudskrift af Partnership Agreement dateret den 17. februar 2011mellem Selskab 1 Ehf og Selskab 2 og afgivelse af partsforklaring til fulde er givet de fornødne, relevante oplysninger. Editionsbegæringerne indeholder ikke angivelse af de konkrete kendsgerninger, som efter de kærendes opfattelse må forventes at kunne bevises ved fremlæggelse af de mange dokumenter, og editionsbegæringerne angår dokumenter og oplysninger, der ikke har relevans for landsrettens afgørelse af sagen. D er underkastet streng fortrolighed vedrørende størstedelen af dokumenterne, og det samme må formodes at gøre sig gældende for de tredjeparter, der er rettet editionsbegæringer mod. Der er ikke i parternes aftalegrundlag indsat krav om dokumentation som forudsætning for at kunne annullere aftalen, hvorfor A, B og C allerede af den grund er afskåret fra via editionsreglerne at foretage en ensidig ændring af parternes aftalegrundlag for så vidt angår krav om dokumentation. Til støtte for deres subsidiære påstand har D og E anført, at hvis Højesteret ikke stadfæster kendelsen om afvisning af editionsbegæringerne i sin helhed, vil det være mest korrekt, at sagen hjemvises til Østre Landsret med henblik på afgørelse af editionspligtens omfang. Højesterets begrundelse og resultat Det forhold, at D og E under sagens forberedelse har afvist at opfylde provokationer, der omfatter materiale, som også fremgår af editionsbegæringen, og at manglende opfyldelse af provokationerne kan tillægges processuel skadevirkning, kan ikke alene begrunde, at editionsbegæringen mod D ikke tages til følge. D og E har for landsretten fremlagt et uddrag af Partnership Agreement af 17. februar Højesteret finder, at der ikke er fornødent grundlag for herudover at pålægge D at fremlægge en række til dels fortrolige dokumenter vedrørende partnerskabet i Island, herunder vedrørende Selskab 1 ehf. med henblik på en undersøgelsesmæssigt præget gennemgang heraf.

9 - 9 - Med denne begrundelse tages A, B og C principale, subsidiære og mere subsidiære påstande om edition over for D ikke til følge. Af de samme grunde stadfæstes landsrettens kendelse vedrørende editionsbegæringerne rettet mod Selskab 1 ehf. og F. Højesteret bemærker, at retten ikke har fundet det fornødent at indhente disse tredjeparters udtalelse om editionsbegæringerne. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen P0015012 - HAS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen P-15-03 René Arnfeldt Møller (advokat Christian Riewe) mod Pro:Con A/S under konkurs ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011 NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseierne er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001030822.4

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman DOM Afsagt den 1. oktober 2013 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (Advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S) 2) Advent International Ltd 3) Lehman Brothers Comm.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon 3376 0909 Fax 3376 0808 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J CVR-nr. 10242894 EAN-nr. 5798000033726 Isr@lsr.dk www.lsr.dk Vibeke Persson

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere