Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,"

Transkript

1 Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge.

2 Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. 01/07/2014 2/14

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Den ordregivende myndighed 5 3. Tilbudsgrundlag 5 4. Udbudsform 5. Udbudsprocessen Spørgsmål til udbudsmaterialet Aflevering af tilbud og tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tavshedspligt Udgifter ved tilbudsgivning Behandling og vurdering af tilbud Underretning om leverandørvalg 7 6. Beskrivelse af opgaven Overordnede rammer Eksisterende forhold/grundlag Projektindhold 8 7. Tilbudsafgivelse Projektledelse (ATR skema 1) Deltaet og dets render projektering (ATR skema 2) Fordelingsveje og huses placering projektering (ATR skema 3) Fælleshuse og renovationløsning projektering (ATR skema 4) Grønne arealer og stier projektering (ATR skema 5) Økonomi Tidsplan Alternative tilbud Forbehold Udvælgelseskriterier ift. formåen Evaluering og tildeling 13 Bilag: Bilag 1 Bebyggelsesplanen for Deltakvarteret Bilag 2 Vinge_Helhedsplan_A3hæfte Bilag 3 Udkast til spildevandsplan Bilag 4 A3 hæfte med bebyggelsesplan Bilag 5 kvalitetsprogram Bilag 6 Geoteknisk undersøgelse af B1 Bilag 7 Tidsplan Bilag 8 Blankt ATR skema Bilag 9 Skitse belysning Bilag 10 Skitse kloark Bilag 11 DGNB_screening_deltakvarteret Bilag 12 Tro- og love erklæring Bilag 13 Nøgletalsformular Bilag 14 Referenceliste Bilag 15 ABR 89 Bilag 16 Evt. Rettelsesark (udsendes medio juli) 3/14

4 1. Indledning Frederikssund Kommune har igangsat arbejdet med at etablere en ny by Vinge. Vinge udvikles omkring den fremtidige S-togstation mellem Frederikssund og Ølstykke, og vil være hjem for indbyggere. Med et udviklingsareal på 370 hektar er Vinge det største samlede byudviklingsområde i Danmark. I forbindelse med realiseringen af Vinge, skal Deltakvarteret udvikles. Deltakvarteret bliver det første boligområde i Vinge og dermed på mange måder retningsgivende for, hvordan byen vil udvikle sig fremover. Bebyggelsesplanen for Deltakvarteret, som er markeret i bilag 1, er udarbejdet på baggrund af helhedsplanen for Vinge (bilag 2), gennemførte geotekniske undersøgelser af området (bilag 6) og i almindelig samarbejde med Frederikssund Kommune (bygherre). Helhedsplanen er udviklet som et stærkt greb for hele byen, hvor de enkelte delområder sidenhen detaljeres og udvikles. Dette er nu sket med Deltakvarteret, hvor visionerne og tankerne bag helhedsplanen blev konkretiseret i et A3 hæfte med bebyggelsesplan (bilag 4) samt i et kvalitetsprogram (bilag 5). Bebyggelsesplanen skal således være det værktøj som Deltakvarteret skal projekteres og byggemodnes ud fra, og dermed vise hvilken by Vinge bliver. Generelt set skal Vinge være en tæt by, bygget op omkring en tæt bymidte ved stationen og langs Det Grønne Hjerte. Omkring den tætte bykerne placeres boligområder, hvis konkrete tæthed, varieres afhængig af deres placering, men hele tiden med fokus på en tæt by. Den tætte by skal kombineres med grønne kiler og gode forbindelser til åbne naturområder. Disse vil også blive en del af Det Grønne Hjerte, og der vil dermed være en markant overgang fra åbne grønne områder til den tætte by. Deltakvarteret ligger tæt på bymidten, og afgrænses af Det Grønne Hjerte mod vest og Hagerup Mose mod Øst (Se bilag 4 s.2). Dalvejen og Vinge Station ligger lige syd for området og sikrer en høj tilgængelighed i en grøn beliggenhed. Arealet er på ca. 14 ha og består af 12 storparceller med forskellige bebyggelsestyper. Nærværende udbud drejer sig om projektering af de første 6 af disse storparceller (markeret med rød stiplet linje på bilag 1). Projekteringen er omfattet af projektering af Deltaet (hele regnvandshåndteringen), fordelingsveje, grønne arealer, stier, belysning, div. lednings tracéer, bygningers placering, renovation mm. 2 af de 6 storparceller forventes solgt til bofællesskaber, som selv skal stå for byggemodningen af deres storparcel. Disse 2 skal derfor kun projekteres i forhold til opkobling af det omkringliggende (markeret med blå stiplet linje på bilag 1). Parallelt med dette udbud er et udbud i gang omkring projektering af den nye hovedvej i Deltakvarteret samt udvidelse af Dalvejen, så disse indgår ikke i dette udbud, men der må forventes en del grænseflade koordinering med det rådgivende team som projekterer dette. Deltakvarterets første 6 storparceller skal projekteres med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af myndighedsgodkendelsens betingelser samt for udbud, kontrahering og udførelse. Det er Frederikssund Kommune som er bygherre for byggemodningen. Der er ikke private developere involveret og det er hensigten at der sælges direkte til private eller bo/byggefællesskaber 4/14

5 2. Den ordregivende myndighed Frederikssund Kommune Torvet 2, 3600 Frederikssund Telefon: (45) Alle henvendelser, herunder spørgsmål m.v. skal i udbudsprocessen rettes til: Projektleder Rikke Grendal Telefon: (45) Udbudsmaterialets dokumenter Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbeskrivelse. Bilag Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt EU udbud, jf. Udbudsdirektivet, hvilket indebærer, at enhver kan afgive tilbud. Udbuddet er underlagt ABR 89 (bilag 15) Det er angivet i ABR 89 pkt at rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Frederikssund Kommune ønsker at fastsætte et erstatningsansvar svarende til 6 gange honorarets størrelse, hvilket vil indgå som en del af det kommende aftalegrundlag. 5. Udbudsprocessen/Henvendelse 5.1 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiverne har mulighed for på dansk skriftligt at stille spørgsmål til eller anmode om en uddybende beskrivelse af enkelte punkter, der vedrører udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Foruden skriftligt fremsendte spørgsmål, vil det være muligt at stille spørgsmål ved et spørgemøde d kl Slangerup Gamle Rådhus Kongensgade 18, 3550 Slangerup, hvor de bydende kan spørge ind til udbuddet samt forudsætningerne for opgaven. Der ønskes en tilbagemelding fra de bydende om deres eventuelle deltagelse i mødet senest d Der vil blive udarbejdet et referat fra mødet som udsendes til samtlige bydende. 5/14

6 5.2 Aflevering af tilbud og tilbudsfrist Tilbud skal sendes/afleveres til Frederikssund Kommune, på adressen: Slangerup Gamle Rådhus Kongensgade Slangerup Forsendelsen bedes være mærket att.: Rikke Grendal Første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret Vinge_udbud Sidste frist for aflevering af tilbud er d kl , hvor tilbuddet skal være Frederikssund Kommune i hænde. Tilbud, der modtages efter det angivne tidspunkt, vil ikke komme i betragtning. Tilbud skal sendes/afleveres i to papir eksemplarer, samt i ét digitalt eksemplar (cd-rom, USB-nøgle eller tilsvarende). Tilbuddet skal være mærket: Første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret Vinge_udbud Tilbuddet skal afgives på dansk. Referenceark må gerne afleveres på andet skandinavisk sprog eller engelsk. Rådgiveren skal afdække sit ansvar i henhold til nærværende aftale via en rådgiveransvarsforsikring. 5.3 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i 3 måneder fra tilbudsfristens udløb. 5.4 Tavshedspligt Tilbudsgivere samt evt. underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til enhver oplysning, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbuddet. 5.5 Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgiverens udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, samt eventuelle udgifter i forbindelse med efterfølgende dialog og drøftelser er Frederikssund Kommune uvedkommende. 5.6 Behandling og vurdering af tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Frederikssund Kommune. Vurdering og udvælgelse af tilbuddene vil ske på baggrund af tildelingskriteriet, Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder delkriterierne anført i pkt /14

7 5.7 Underretning om leverandørvalg Alle tilbudsgivere vil hurtigst muligt blive skriftligt underrettet om Frederikssund Kommunes endelige valg af leverandør. Ved denne underretning vil det økonomiske og kvalitets tilbud relative fordel blive oplyst. Underretningen sker elektronisk. Underretningen forventes gennemført i uge 34. Kontrakt skrivning med det valgte team 10 dage herefter. 6. Beskrivelse af opgaven 6.1 Overordnede rammer Opgaven udbydes som en totalrådgivning. Totalrådgiveren tilknytter nødvendige underrådgivere og har ansvaret over for Frederikssund Kommune for disses arbejder. Nærværende udbud omfatter rådgivningen vedrørende projektering, udbud og gennemførelse af anlægsarbejdet herunder tilsynsarbejdet. Følgende er ikke indeholdt i nærværende udbud: Landinspektørarbejdet. Geotekniske og miljømæssige undersøgelser. Trafiktællinger. Projektering af Deltaet: Deltaet er skitseret til at være et rekreativt spildevandsteknisk anlæg. Det er karakter skabende for området, så det er vigtigt at der i projekteringen af det lægges stor vægt på de landskabelige muligheder det giver. Kanterne skal have landskabelig bearbejdning og det skal dimensioneres, så der kan sejle kajakker på det. Intentionerne for deltaet og dets render ses i bilag 1,3,4 og 5. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. Projektering af fordelingsveje og huses placering: Rækkehusene og villaerne vil blive solgt til private enkeltvis. Der skal derfor i projekteringen kunne sættes præcise matrikelgrænser samt tages hensyn til opkobling til div. ledninger. Klyngehusene tænkes solgt til bofællesskaber. Der skal derfor ikke projekteres veje, fælleshuse, jordslanger og renovation mm. på disse to storparceller, da bofællesskaberne selv skal stå for dette. Der skal dog påregnes sparring med disse. Da der kun foreligger et dispositionsforslag, skal der påregnes en del videreudvikling til et projekteringsniveau. Fordelingsvejene skal projekteres med valg af belægning, udformning, parkering, shared space, ankomst til boligerne, tilkobling til hovedvej mm. Fordelingsvejene indgår som en del af byggemodningen og skal derfor med i anlægsudbuddet. De enkelte huse bliver opført af de kommende beboere og skal derved ikke projekteres og ikke indgå i anlægsudbuddet. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. Projektering af fælleshuse og renovationløsning: Varmeforsyningen til Deltakvarteret sker via et for hver storparcel fælles jordslangeanlæg. Fælleshusene skal kunne rumme dette anlæg samtidig med at det kan danne ramme om fælles møde. 7/14

8 Fælleshusene er i dispositionsforslaget ikke præciseret nærmere, så der skal påregnes en del videreudvikling til et projekteringsniveau. Renovationen er tiltænkt værende en nedgravet løsning, men alternative muligheder må gerne belyses. Både fælleshuse og renovation indgår som en del af byggemodningen og skal derfor med i anlægsudbuddet. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. Projektering af grønne arealer og stier: De grønne fællesarealer og stier er en af de fremhævende værdier for Deltakvarteret. Der skal i projekteringen af disse arbejdes med beplantning, aktiviteter, belægning mm. Det vil være en stor fordel, hvis man i projekteringsplanlægningen kan lave en plan for grøn byggemodning, så træer kan plantes som noget af det første uden at være i vejen for fremtidige byggepladser. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. 6.2 Eksisterende forhold/grundlag. Generelt. De eksisterende forhold fremgår i dag som bar mark samt den smalle Dalvejen og de få nærliggende gårde. Samtidig med at nærværende projekt bliver udført vil der foregå byggearbejder med anlæggelse af ny hovedvej samt udvidelse af Dalvejen. Rådgiveren bør på forhånd gøre sig bekendt med forholdene og besigtige det aktuelle område. Grundlag. Kommunen stiller alt foreliggende, relevant materiale til rådighed for rådgiveren, jf. listen over bilag. Der foreligger digitalt grundkort over området. Dispositionsforslaget vil ligeledes være til rådighed i digitalform som CAD fil. Frederikssund Forsynings skitsering af ledningsplaner for vand- og kloakforsyning vil ligeledes være til rådighed. Der vil blive udarbejdet digitalt opmålt landinspektørplan for området, efter nærmere aftale med rådgiver. Såfremt det i processen findes nødvendigt. Der vil blive udført geotekniske og miljømæssige undersøgelser, efter nærmere aftale med rådgiver. Såfremt det i processen findes nødvendigt. 6.3 Projektindhold. Følgende særlige krav til rådgiverydelserne fremhæves: 8/14

9 - Projekteringen udføres i henhold til alle gældende regler. - Supplerende opmålinger / landinspektørbistand rekvireres af rådgiveren, men afregnes særskilt af bygherren efter forudgivende skriftlig aftale. - Hensyn til eksisterende trafik under udførelsen. - Rådgiveren skal foretage en fotoregistrering af omkringliggende bygninger som grundlag for Bygherrens entrepriseforsikring. Projektet dokumenteres med nødvendige tegninger, beskrivelser, betingelser og overslag, og alle nødvendige undersøgelser skal udføres. Alle myndighedsforhold i forbindelse med projektet er omfattet, ligesom der må påregnes kontakt til og forhandlinger med en række parter, interessenter og lignende. Dette kan omfatte, politi, tele- og elselskaber, miljømyndigheder m.fl. Det vil sige, at rådgiver skal indhente evt. nødvendige myndighedstilladelser; dette gælder også tilladelser hos Frederikssund Kommune. Anlægsarbejdet påregnes efter nærmere aftale udbudt i indbudt licitation. Der forventes indbudt 4 entreprenører efter nærmere aftale med rådgiver. Rådgiveren skal koordinere evt. ledningsarbejder med forsyningsselskaberne, men rådgiveren skal ikke projektere disse forsyninger. Rådgiveren skal sørge for at der afholdes ledningsmøde. Der vil komme ledninger fra bl.a. følgende ledningsejere: - Tele. Telefonkabler fra TDC el. øvrige selskaber. - Jordvarme Antenne. Antennekabler fra Dansk Kabel TV. - Elforsyning. Elforsyning fra DONG Energy. - Vejbelysning. - Vandforsyning. Vandforsyning fra Frederikssund Forsyning. - Kloakforsyning. Kloakforsyning fra Frederikssund Forsyning. Som en del af projektet skal der udføres et nyt belysningsanlæg. Der er udarbejdet en skitse for belysningsprincipper (bilag 9). Rådgiver skal i samarbejde med bygherre videreudvikle denne skitse og vælge konkrete armaturer. Rådgiveren skal udføre: Hovedprojekt Udbud Entrering med entreprenør Tilsyn En gang om måneden skal rådgiveren udarbejde en status for projektets samlede økonomi. Der vil midt i forløbet være en midtvejs- 9/14

10 gennemgang, hvor alle overordnet beslutninger skal være truffet til et lokalplan niveau (jf. tidsplanen) Rådgivningen udføres som pkt. 3.4 Hovedprojekt i henhold til Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning 2013 Danske Ark og FRI 7. Tilbudsafgivelse Løsningen af opgaven ønskes beskrevet i fem ATR skemaer (bilag 8 ). Disse skemaer skal angive forslag til løsning af opgaven, som derved bliver grundlaget for vurderingen af rådgivers forståelse for opgaven og dens løsning. Derudover skal skemaerne angive hvilke medarbejdere der tilknyttes opgaven. ATR skemaerne er opdelt med et til overordnet koordineringsopgaver Projekteringsledelse (ATR skema 1), og fire til den overordnet hovedopgave dvs. byggemodning af Deltakvarterets 6 første storparceller (ATR skema 2-5 ). 7.1 Projektledelse (ATR skema 1) I forbindelse med den samlede totalrådgivningudviklingen af Deltakvarterets 6 første storparceller, skal rådgiver stille en overordnet projektleder til rådighed for projektet. Denne skal forstå kontakten til bygherre, og er ansvarlig for det samlede rådgiverteam. Ved vurderingen af dette ATR skema vil der blive lagt særlig vægt på den tilbudte projektleders erfaring med lignende projekter og dennes evne til at koordinere opgaver på tværs af forskellige fagligheder. Projektlederen er desuden ansvarlig for koordinering og styring med eksterne partere ved f.eks. ledningsejere. Disse snitflader skal angives i ATR skemaet. 7.2 Deltaet og dets render projektering (ATR skema 2) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af Deltaet og dets render dertil. Der skal i denne ATR redegøres for valg af beplantning, samt de øvrige forhold skitseret i bilag 1. Ligeledes skal der stilles forslag til dimensioner, kantbearbejdning tilslutning til eksisterende mose og vådområde, 3 hensyn, vandlaug bestemmelser mv. Det forventes at den endelige plan samt evt. snit er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 10/14

11 7.3 Fordelingsveje og huses placering projektering (ATR skema 3) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af fordelingsvejene og husenes placering. Der skal i denne ATR redegøres for belægning, vejlovens regler for vedligehold, parkeringsnormer, afstandskrav til vej for boligerne ifht. støjberegninger, byggefelter, bygningsvoluminer mm. De to storparceller med klyngehuse skal ikke tages med i denne ATR. Det forventes at den endelige plan samt evt. snit og opstalter er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 7.4 Fælleshuse og renovationløsning projektering (ATR skema 4) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af fælleshuse til bl.a. teknik samt projektering af en renovationsløsning for de enkelte storparceller. Der skal i denne ATR redegøres for hvilken renovationsløsning der bør vælges, hvor renovation skal placeres, fælleshusenes størrelse, arkitektur, placering, materiale. Fælleshusene skal projekteres til at kunne indgå i et entreprenørudbud. Renovationsløsning aftales sammen med bygherre De to storparceller med klyngehuse skal ikke tages med i denne ATR. Det forventes at den endelige plan samt evt. snit og opstalter er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 7.5 Grønne arealer og stier projektering (ATR skema 5) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af grønne arealer og stier. Der skal i denne ATR redegøres for beplantning af grønne arealer, 11/14

12 brug af fælles arealer, belægning på stier, hierarki for stier, hvilke er offentlige, hvilke er private, belysning. Der skal i denne ATR tages hensyn til ønsket om grøn byggemodning, - hvor der kan plantes som det første. Det forventes at den endelige plan er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 8. Økonomi Frederikssund Kommune forventer, at anlægssummen vil blive på ca. 25 mio. kr. 9. Tidsplan Opgaven udbydes fra til Kontraktudfyldning påbegyndes 10 dage efter annoncering af udbuddets resultater, som forventes offentliggjort i uge 34. Efter kontraktunderskrift, udarbejdes projektet i perioden september 2014 januar Alternative tilbud Der er ikke mulighed for at afgive alternative tilbud. Alternative tilbud vil således ikke blive taget i betragtning. 11. Forbehold Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet og redegøre for, hvorfor forbeholdet er taget. Grundet konsekvenserne ved at tage forbehold, opfordres tilbudsgiver til hurtigst muligt at søge eventuelle uklarheder mv. opklaret i udbudsprocessen ved at stille spørgsmål. 12/14

13 12. Udvælgelseskriterier ift. formåen Ordregiver vil på baggrund af den nedenstående dokumentation foretage en egenthedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver med henblik på at vurdere, om tilbudsgiver vil kunne løfte opgaven. Såfremt den eftersprugte dokumentation mangler eller tilbudsgiver vurderes ikke at være egnet, er Ordregiver forpligtet til at se bort fra tilbuddet. Dokumentation for formåen Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation: 1) General præsentation af tilbudsgivers virksomhed/organisation. 2) Underskrevet tro-loveerklæring (bilag 12) 3) Nøgletalsformular (bilag 13) 4) Kopi af gyldig ansvarsforsikring 5) Referenceliste (bilag 14) Mindstekrav Tilbudsgiver må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger DKK , med mindre, der er truffet aftale om afvikling af gælden. 13. Evaluering af tilbud Tilbudsgivere skal udfylde ATR skemaer som beskrevet under pkt. 5. Heraf skal det fremgå hvilke ydelser der tilbydes til løsning af den pågældende opgave, hvilke medarbejdere der skal løse disse opgaver, samt det antal timer de sættes til. Tildeling af aftalen vil ske på grundlag af kriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Frederikssund Kommune vil i den forbindelse lægge nedenstående delkriterier til grund, med den angivne vægtning: Pris (50 %) Vurderingen vil ske på baggrund af de af tilbudsgiver oplyste priser. Den endelige pris, der bliver evalueret, er summen af tilbuddene i ATR skemaerne. Den laveste pris vil opnå den højeste pointscore. Kvalitet (50 %) Ved vurderingen af delkriteriet vil der blive lagt vægt på projektledelse samt team sammensætning og forslag til løsning af opgaven under hvert ATR skema. Dette vil resultere i én samlet karakter for ATR skemaet. Vurderingen vil forgå på følgende vis: 13/14

14 Team sammensætning. Der gives én karakter fra 1-10 ud fra en vurdering af de tilbudte medarbejders kompetencer og erfaring set i relation til opgaven. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på de konkrete medarbejdere, der sættes på hver opgave. Karakteren vil blive givet ud fra en betragtning af de bærende kræfters kompetencer. Dette vil blive vurderet ud fra de angivet timeantal i ATR skemaerne, f.eks. vil en medarbejder der sættes til 70 timer blive vægtet højt i vurderingen, hvorimod en medarbejder der kun sættes til 10 timer i opgaven, vil blive vægtet tilsvarende lavt. Selve vurderingen vil fokusere på de valgte medarbejders kompetencer og erfaringer inden for lignende opgaver. Dette gøres ud fra de opdaterede CVer. Bygherre forbeholder sig retten til at kontakte relevante personer fra projekter der refereres til i CVerne. Eksempel: Ved ét af ATR. Sættes der 3 medarbejdere på med henholdsvis 100, 20, og 5 timer(fiktiv time angivelse). Den medarbejder til 100 timer(vurderet som nøglemedarbejderen) vil blive vægtet højst. Derudover vil der blive set nærmere på de to øvrige medarbejdere og blive vurderet hvorvidt de supplerer nøglemedarbejderen og i hvilket omfang. Der vil kun blive givet én karakter for bemandingen af den opgave, som dermed kan baseres på én nøglemedarbejder eller flere medarbejdere der supplere hinanden. Løsning af opgaven. Dette kriterium vil blive vurderet ud fra de udfyldte ATR skemaer. Der gives én karakter fra 1-10 ud fra en vurdering af løsningsforslag til opgaven. De udfyldte ATR skemaer skal bl.a. illustrere rådgivers forståelse af opgaven, relevante problemstillinger og indsigt i hvorledes den skal håndteres. Ved tildeling af karakteren for ATR skemaet under kvalitet, vægtes team sammensætning med 70 % og løsning af opgaven med 30 %. Den endelige samlede karakter for kvalitet gives som gennemsnit af karaktererne for de ATR skemaer. Således vil karaktererne resultere i et gennemsnit, der vægtes 50 % i den endelige vurdering. 14/14

Udbud for projektering af de første veje i Vinge.

Udbud for projektering af de første veje i Vinge. Udbud for projektering af de første veje i Vinge. Udbud for projektering af de første veje i Vinge 04/06/2014 2/14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Den ordregivende myndighed 5 3. Tilbudsgrundlag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Mini udbud af rådgivningsopgave for Vinge

Mini udbud af rådgivningsopgave for Vinge Mini udbud af rådgivningsopgave for Vinge Udbud af rådgivningsydelsen for planlægningen af Vinge 16/12/2011 2/12 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Den ordregivende myndighed 4 3. Tilbudsgrundlag 4

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af Hjemmeplejebiler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Betingelser for udbud af Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning vedr ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM TØNDER KOMMUNE OG REGION SYDDANMARK... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkurrencebetingelser nov. 2012 1. Generel information... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Regler for afgivelse af tilbud... 3 4. Vurdering

Læs mere

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering Udbudsbetingelser Undervisning i Hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 2 7.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere