Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,"

Transkript

1 Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge.

2 Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. 01/07/2014 2/14

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Den ordregivende myndighed 5 3. Tilbudsgrundlag 5 4. Udbudsform 5. Udbudsprocessen Spørgsmål til udbudsmaterialet Aflevering af tilbud og tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tavshedspligt Udgifter ved tilbudsgivning Behandling og vurdering af tilbud Underretning om leverandørvalg 7 6. Beskrivelse af opgaven Overordnede rammer Eksisterende forhold/grundlag Projektindhold 8 7. Tilbudsafgivelse Projektledelse (ATR skema 1) Deltaet og dets render projektering (ATR skema 2) Fordelingsveje og huses placering projektering (ATR skema 3) Fælleshuse og renovationløsning projektering (ATR skema 4) Grønne arealer og stier projektering (ATR skema 5) Økonomi Tidsplan Alternative tilbud Forbehold Udvælgelseskriterier ift. formåen Evaluering og tildeling 13 Bilag: Bilag 1 Bebyggelsesplanen for Deltakvarteret Bilag 2 Vinge_Helhedsplan_A3hæfte Bilag 3 Udkast til spildevandsplan Bilag 4 A3 hæfte med bebyggelsesplan Bilag 5 kvalitetsprogram Bilag 6 Geoteknisk undersøgelse af B1 Bilag 7 Tidsplan Bilag 8 Blankt ATR skema Bilag 9 Skitse belysning Bilag 10 Skitse kloark Bilag 11 DGNB_screening_deltakvarteret Bilag 12 Tro- og love erklæring Bilag 13 Nøgletalsformular Bilag 14 Referenceliste Bilag 15 ABR 89 Bilag 16 Evt. Rettelsesark (udsendes medio juli) 3/14

4 1. Indledning Frederikssund Kommune har igangsat arbejdet med at etablere en ny by Vinge. Vinge udvikles omkring den fremtidige S-togstation mellem Frederikssund og Ølstykke, og vil være hjem for indbyggere. Med et udviklingsareal på 370 hektar er Vinge det største samlede byudviklingsområde i Danmark. I forbindelse med realiseringen af Vinge, skal Deltakvarteret udvikles. Deltakvarteret bliver det første boligområde i Vinge og dermed på mange måder retningsgivende for, hvordan byen vil udvikle sig fremover. Bebyggelsesplanen for Deltakvarteret, som er markeret i bilag 1, er udarbejdet på baggrund af helhedsplanen for Vinge (bilag 2), gennemførte geotekniske undersøgelser af området (bilag 6) og i almindelig samarbejde med Frederikssund Kommune (bygherre). Helhedsplanen er udviklet som et stærkt greb for hele byen, hvor de enkelte delområder sidenhen detaljeres og udvikles. Dette er nu sket med Deltakvarteret, hvor visionerne og tankerne bag helhedsplanen blev konkretiseret i et A3 hæfte med bebyggelsesplan (bilag 4) samt i et kvalitetsprogram (bilag 5). Bebyggelsesplanen skal således være det værktøj som Deltakvarteret skal projekteres og byggemodnes ud fra, og dermed vise hvilken by Vinge bliver. Generelt set skal Vinge være en tæt by, bygget op omkring en tæt bymidte ved stationen og langs Det Grønne Hjerte. Omkring den tætte bykerne placeres boligområder, hvis konkrete tæthed, varieres afhængig af deres placering, men hele tiden med fokus på en tæt by. Den tætte by skal kombineres med grønne kiler og gode forbindelser til åbne naturområder. Disse vil også blive en del af Det Grønne Hjerte, og der vil dermed være en markant overgang fra åbne grønne områder til den tætte by. Deltakvarteret ligger tæt på bymidten, og afgrænses af Det Grønne Hjerte mod vest og Hagerup Mose mod Øst (Se bilag 4 s.2). Dalvejen og Vinge Station ligger lige syd for området og sikrer en høj tilgængelighed i en grøn beliggenhed. Arealet er på ca. 14 ha og består af 12 storparceller med forskellige bebyggelsestyper. Nærværende udbud drejer sig om projektering af de første 6 af disse storparceller (markeret med rød stiplet linje på bilag 1). Projekteringen er omfattet af projektering af Deltaet (hele regnvandshåndteringen), fordelingsveje, grønne arealer, stier, belysning, div. lednings tracéer, bygningers placering, renovation mm. 2 af de 6 storparceller forventes solgt til bofællesskaber, som selv skal stå for byggemodningen af deres storparcel. Disse 2 skal derfor kun projekteres i forhold til opkobling af det omkringliggende (markeret med blå stiplet linje på bilag 1). Parallelt med dette udbud er et udbud i gang omkring projektering af den nye hovedvej i Deltakvarteret samt udvidelse af Dalvejen, så disse indgår ikke i dette udbud, men der må forventes en del grænseflade koordinering med det rådgivende team som projekterer dette. Deltakvarterets første 6 storparceller skal projekteres med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af myndighedsgodkendelsens betingelser samt for udbud, kontrahering og udførelse. Det er Frederikssund Kommune som er bygherre for byggemodningen. Der er ikke private developere involveret og det er hensigten at der sælges direkte til private eller bo/byggefællesskaber 4/14

5 2. Den ordregivende myndighed Frederikssund Kommune Torvet 2, 3600 Frederikssund Telefon: (45) Alle henvendelser, herunder spørgsmål m.v. skal i udbudsprocessen rettes til: Projektleder Rikke Grendal Telefon: (45) Udbudsmaterialets dokumenter Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbeskrivelse. Bilag Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt EU udbud, jf. Udbudsdirektivet, hvilket indebærer, at enhver kan afgive tilbud. Udbuddet er underlagt ABR 89 (bilag 15) Det er angivet i ABR 89 pkt at rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Frederikssund Kommune ønsker at fastsætte et erstatningsansvar svarende til 6 gange honorarets størrelse, hvilket vil indgå som en del af det kommende aftalegrundlag. 5. Udbudsprocessen/Henvendelse 5.1 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiverne har mulighed for på dansk skriftligt at stille spørgsmål til eller anmode om en uddybende beskrivelse af enkelte punkter, der vedrører udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Foruden skriftligt fremsendte spørgsmål, vil det være muligt at stille spørgsmål ved et spørgemøde d kl Slangerup Gamle Rådhus Kongensgade 18, 3550 Slangerup, hvor de bydende kan spørge ind til udbuddet samt forudsætningerne for opgaven. Der ønskes en tilbagemelding fra de bydende om deres eventuelle deltagelse i mødet senest d Der vil blive udarbejdet et referat fra mødet som udsendes til samtlige bydende. 5/14

6 5.2 Aflevering af tilbud og tilbudsfrist Tilbud skal sendes/afleveres til Frederikssund Kommune, på adressen: Slangerup Gamle Rådhus Kongensgade Slangerup Forsendelsen bedes være mærket att.: Rikke Grendal Første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret Vinge_udbud Sidste frist for aflevering af tilbud er d kl , hvor tilbuddet skal være Frederikssund Kommune i hænde. Tilbud, der modtages efter det angivne tidspunkt, vil ikke komme i betragtning. Tilbud skal sendes/afleveres i to papir eksemplarer, samt i ét digitalt eksemplar (cd-rom, USB-nøgle eller tilsvarende). Tilbuddet skal være mærket: Første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret Vinge_udbud Tilbuddet skal afgives på dansk. Referenceark må gerne afleveres på andet skandinavisk sprog eller engelsk. Rådgiveren skal afdække sit ansvar i henhold til nærværende aftale via en rådgiveransvarsforsikring. 5.3 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i 3 måneder fra tilbudsfristens udløb. 5.4 Tavshedspligt Tilbudsgivere samt evt. underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til enhver oplysning, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbuddet. 5.5 Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgiverens udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, samt eventuelle udgifter i forbindelse med efterfølgende dialog og drøftelser er Frederikssund Kommune uvedkommende. 5.6 Behandling og vurdering af tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Frederikssund Kommune. Vurdering og udvælgelse af tilbuddene vil ske på baggrund af tildelingskriteriet, Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder delkriterierne anført i pkt /14

7 5.7 Underretning om leverandørvalg Alle tilbudsgivere vil hurtigst muligt blive skriftligt underrettet om Frederikssund Kommunes endelige valg af leverandør. Ved denne underretning vil det økonomiske og kvalitets tilbud relative fordel blive oplyst. Underretningen sker elektronisk. Underretningen forventes gennemført i uge 34. Kontrakt skrivning med det valgte team 10 dage herefter. 6. Beskrivelse af opgaven 6.1 Overordnede rammer Opgaven udbydes som en totalrådgivning. Totalrådgiveren tilknytter nødvendige underrådgivere og har ansvaret over for Frederikssund Kommune for disses arbejder. Nærværende udbud omfatter rådgivningen vedrørende projektering, udbud og gennemførelse af anlægsarbejdet herunder tilsynsarbejdet. Følgende er ikke indeholdt i nærværende udbud: Landinspektørarbejdet. Geotekniske og miljømæssige undersøgelser. Trafiktællinger. Projektering af Deltaet: Deltaet er skitseret til at være et rekreativt spildevandsteknisk anlæg. Det er karakter skabende for området, så det er vigtigt at der i projekteringen af det lægges stor vægt på de landskabelige muligheder det giver. Kanterne skal have landskabelig bearbejdning og det skal dimensioneres, så der kan sejle kajakker på det. Intentionerne for deltaet og dets render ses i bilag 1,3,4 og 5. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. Projektering af fordelingsveje og huses placering: Rækkehusene og villaerne vil blive solgt til private enkeltvis. Der skal derfor i projekteringen kunne sættes præcise matrikelgrænser samt tages hensyn til opkobling til div. ledninger. Klyngehusene tænkes solgt til bofællesskaber. Der skal derfor ikke projekteres veje, fælleshuse, jordslanger og renovation mm. på disse to storparceller, da bofællesskaberne selv skal stå for dette. Der skal dog påregnes sparring med disse. Da der kun foreligger et dispositionsforslag, skal der påregnes en del videreudvikling til et projekteringsniveau. Fordelingsvejene skal projekteres med valg af belægning, udformning, parkering, shared space, ankomst til boligerne, tilkobling til hovedvej mm. Fordelingsvejene indgår som en del af byggemodningen og skal derfor med i anlægsudbuddet. De enkelte huse bliver opført af de kommende beboere og skal derved ikke projekteres og ikke indgå i anlægsudbuddet. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. Projektering af fælleshuse og renovationløsning: Varmeforsyningen til Deltakvarteret sker via et for hver storparcel fælles jordslangeanlæg. Fælleshusene skal kunne rumme dette anlæg samtidig med at det kan danne ramme om fælles møde. 7/14

8 Fælleshusene er i dispositionsforslaget ikke præciseret nærmere, så der skal påregnes en del videreudvikling til et projekteringsniveau. Renovationen er tiltænkt værende en nedgravet løsning, men alternative muligheder må gerne belyses. Både fælleshuse og renovation indgår som en del af byggemodningen og skal derfor med i anlægsudbuddet. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. Projektering af grønne arealer og stier: De grønne fællesarealer og stier er en af de fremhævende værdier for Deltakvarteret. Der skal i projekteringen af disse arbejdes med beplantning, aktiviteter, belægning mm. Det vil være en stor fordel, hvis man i projekteringsplanlægningen kan lave en plan for grøn byggemodning, så træer kan plantes som noget af det første uden at være i vejen for fremtidige byggepladser. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. 6.2 Eksisterende forhold/grundlag. Generelt. De eksisterende forhold fremgår i dag som bar mark samt den smalle Dalvejen og de få nærliggende gårde. Samtidig med at nærværende projekt bliver udført vil der foregå byggearbejder med anlæggelse af ny hovedvej samt udvidelse af Dalvejen. Rådgiveren bør på forhånd gøre sig bekendt med forholdene og besigtige det aktuelle område. Grundlag. Kommunen stiller alt foreliggende, relevant materiale til rådighed for rådgiveren, jf. listen over bilag. Der foreligger digitalt grundkort over området. Dispositionsforslaget vil ligeledes være til rådighed i digitalform som CAD fil. Frederikssund Forsynings skitsering af ledningsplaner for vand- og kloakforsyning vil ligeledes være til rådighed. Der vil blive udarbejdet digitalt opmålt landinspektørplan for området, efter nærmere aftale med rådgiver. Såfremt det i processen findes nødvendigt. Der vil blive udført geotekniske og miljømæssige undersøgelser, efter nærmere aftale med rådgiver. Såfremt det i processen findes nødvendigt. 6.3 Projektindhold. Følgende særlige krav til rådgiverydelserne fremhæves: 8/14

9 - Projekteringen udføres i henhold til alle gældende regler. - Supplerende opmålinger / landinspektørbistand rekvireres af rådgiveren, men afregnes særskilt af bygherren efter forudgivende skriftlig aftale. - Hensyn til eksisterende trafik under udførelsen. - Rådgiveren skal foretage en fotoregistrering af omkringliggende bygninger som grundlag for Bygherrens entrepriseforsikring. Projektet dokumenteres med nødvendige tegninger, beskrivelser, betingelser og overslag, og alle nødvendige undersøgelser skal udføres. Alle myndighedsforhold i forbindelse med projektet er omfattet, ligesom der må påregnes kontakt til og forhandlinger med en række parter, interessenter og lignende. Dette kan omfatte, politi, tele- og elselskaber, miljømyndigheder m.fl. Det vil sige, at rådgiver skal indhente evt. nødvendige myndighedstilladelser; dette gælder også tilladelser hos Frederikssund Kommune. Anlægsarbejdet påregnes efter nærmere aftale udbudt i indbudt licitation. Der forventes indbudt 4 entreprenører efter nærmere aftale med rådgiver. Rådgiveren skal koordinere evt. ledningsarbejder med forsyningsselskaberne, men rådgiveren skal ikke projektere disse forsyninger. Rådgiveren skal sørge for at der afholdes ledningsmøde. Der vil komme ledninger fra bl.a. følgende ledningsejere: - Tele. Telefonkabler fra TDC el. øvrige selskaber. - Jordvarme Antenne. Antennekabler fra Dansk Kabel TV. - Elforsyning. Elforsyning fra DONG Energy. - Vejbelysning. - Vandforsyning. Vandforsyning fra Frederikssund Forsyning. - Kloakforsyning. Kloakforsyning fra Frederikssund Forsyning. Som en del af projektet skal der udføres et nyt belysningsanlæg. Der er udarbejdet en skitse for belysningsprincipper (bilag 9). Rådgiver skal i samarbejde med bygherre videreudvikle denne skitse og vælge konkrete armaturer. Rådgiveren skal udføre: Hovedprojekt Udbud Entrering med entreprenør Tilsyn En gang om måneden skal rådgiveren udarbejde en status for projektets samlede økonomi. Der vil midt i forløbet være en midtvejs- 9/14

10 gennemgang, hvor alle overordnet beslutninger skal være truffet til et lokalplan niveau (jf. tidsplanen) Rådgivningen udføres som pkt. 3.4 Hovedprojekt i henhold til Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning 2013 Danske Ark og FRI 7. Tilbudsafgivelse Løsningen af opgaven ønskes beskrevet i fem ATR skemaer (bilag 8 ). Disse skemaer skal angive forslag til løsning af opgaven, som derved bliver grundlaget for vurderingen af rådgivers forståelse for opgaven og dens løsning. Derudover skal skemaerne angive hvilke medarbejdere der tilknyttes opgaven. ATR skemaerne er opdelt med et til overordnet koordineringsopgaver Projekteringsledelse (ATR skema 1), og fire til den overordnet hovedopgave dvs. byggemodning af Deltakvarterets 6 første storparceller (ATR skema 2-5 ). 7.1 Projektledelse (ATR skema 1) I forbindelse med den samlede totalrådgivningudviklingen af Deltakvarterets 6 første storparceller, skal rådgiver stille en overordnet projektleder til rådighed for projektet. Denne skal forstå kontakten til bygherre, og er ansvarlig for det samlede rådgiverteam. Ved vurderingen af dette ATR skema vil der blive lagt særlig vægt på den tilbudte projektleders erfaring med lignende projekter og dennes evne til at koordinere opgaver på tværs af forskellige fagligheder. Projektlederen er desuden ansvarlig for koordinering og styring med eksterne partere ved f.eks. ledningsejere. Disse snitflader skal angives i ATR skemaet. 7.2 Deltaet og dets render projektering (ATR skema 2) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af Deltaet og dets render dertil. Der skal i denne ATR redegøres for valg af beplantning, samt de øvrige forhold skitseret i bilag 1. Ligeledes skal der stilles forslag til dimensioner, kantbearbejdning tilslutning til eksisterende mose og vådområde, 3 hensyn, vandlaug bestemmelser mv. Det forventes at den endelige plan samt evt. snit er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 10/14

11 7.3 Fordelingsveje og huses placering projektering (ATR skema 3) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af fordelingsvejene og husenes placering. Der skal i denne ATR redegøres for belægning, vejlovens regler for vedligehold, parkeringsnormer, afstandskrav til vej for boligerne ifht. støjberegninger, byggefelter, bygningsvoluminer mm. De to storparceller med klyngehuse skal ikke tages med i denne ATR. Det forventes at den endelige plan samt evt. snit og opstalter er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 7.4 Fælleshuse og renovationløsning projektering (ATR skema 4) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af fælleshuse til bl.a. teknik samt projektering af en renovationsløsning for de enkelte storparceller. Der skal i denne ATR redegøres for hvilken renovationsløsning der bør vælges, hvor renovation skal placeres, fælleshusenes størrelse, arkitektur, placering, materiale. Fælleshusene skal projekteres til at kunne indgå i et entreprenørudbud. Renovationsløsning aftales sammen med bygherre De to storparceller med klyngehuse skal ikke tages med i denne ATR. Det forventes at den endelige plan samt evt. snit og opstalter er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 7.5 Grønne arealer og stier projektering (ATR skema 5) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af grønne arealer og stier. Der skal i denne ATR redegøres for beplantning af grønne arealer, 11/14

12 brug af fælles arealer, belægning på stier, hierarki for stier, hvilke er offentlige, hvilke er private, belysning. Der skal i denne ATR tages hensyn til ønsket om grøn byggemodning, - hvor der kan plantes som det første. Det forventes at den endelige plan er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 8. Økonomi Frederikssund Kommune forventer, at anlægssummen vil blive på ca. 25 mio. kr. 9. Tidsplan Opgaven udbydes fra til Kontraktudfyldning påbegyndes 10 dage efter annoncering af udbuddets resultater, som forventes offentliggjort i uge 34. Efter kontraktunderskrift, udarbejdes projektet i perioden september 2014 januar Alternative tilbud Der er ikke mulighed for at afgive alternative tilbud. Alternative tilbud vil således ikke blive taget i betragtning. 11. Forbehold Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet og redegøre for, hvorfor forbeholdet er taget. Grundet konsekvenserne ved at tage forbehold, opfordres tilbudsgiver til hurtigst muligt at søge eventuelle uklarheder mv. opklaret i udbudsprocessen ved at stille spørgsmål. 12/14

13 12. Udvælgelseskriterier ift. formåen Ordregiver vil på baggrund af den nedenstående dokumentation foretage en egenthedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver med henblik på at vurdere, om tilbudsgiver vil kunne løfte opgaven. Såfremt den eftersprugte dokumentation mangler eller tilbudsgiver vurderes ikke at være egnet, er Ordregiver forpligtet til at se bort fra tilbuddet. Dokumentation for formåen Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation: 1) General præsentation af tilbudsgivers virksomhed/organisation. 2) Underskrevet tro-loveerklæring (bilag 12) 3) Nøgletalsformular (bilag 13) 4) Kopi af gyldig ansvarsforsikring 5) Referenceliste (bilag 14) Mindstekrav Tilbudsgiver må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger DKK , med mindre, der er truffet aftale om afvikling af gælden. 13. Evaluering af tilbud Tilbudsgivere skal udfylde ATR skemaer som beskrevet under pkt. 5. Heraf skal det fremgå hvilke ydelser der tilbydes til løsning af den pågældende opgave, hvilke medarbejdere der skal løse disse opgaver, samt det antal timer de sættes til. Tildeling af aftalen vil ske på grundlag af kriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Frederikssund Kommune vil i den forbindelse lægge nedenstående delkriterier til grund, med den angivne vægtning: Pris (50 %) Vurderingen vil ske på baggrund af de af tilbudsgiver oplyste priser. Den endelige pris, der bliver evalueret, er summen af tilbuddene i ATR skemaerne. Den laveste pris vil opnå den højeste pointscore. Kvalitet (50 %) Ved vurderingen af delkriteriet vil der blive lagt vægt på projektledelse samt team sammensætning og forslag til løsning af opgaven under hvert ATR skema. Dette vil resultere i én samlet karakter for ATR skemaet. Vurderingen vil forgå på følgende vis: 13/14

14 Team sammensætning. Der gives én karakter fra 1-10 ud fra en vurdering af de tilbudte medarbejders kompetencer og erfaring set i relation til opgaven. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på de konkrete medarbejdere, der sættes på hver opgave. Karakteren vil blive givet ud fra en betragtning af de bærende kræfters kompetencer. Dette vil blive vurderet ud fra de angivet timeantal i ATR skemaerne, f.eks. vil en medarbejder der sættes til 70 timer blive vægtet højt i vurderingen, hvorimod en medarbejder der kun sættes til 10 timer i opgaven, vil blive vægtet tilsvarende lavt. Selve vurderingen vil fokusere på de valgte medarbejders kompetencer og erfaringer inden for lignende opgaver. Dette gøres ud fra de opdaterede CVer. Bygherre forbeholder sig retten til at kontakte relevante personer fra projekter der refereres til i CVerne. Eksempel: Ved ét af ATR. Sættes der 3 medarbejdere på med henholdsvis 100, 20, og 5 timer(fiktiv time angivelse). Den medarbejder til 100 timer(vurderet som nøglemedarbejderen) vil blive vægtet højst. Derudover vil der blive set nærmere på de to øvrige medarbejdere og blive vurderet hvorvidt de supplerer nøglemedarbejderen og i hvilket omfang. Der vil kun blive givet én karakter for bemandingen af den opgave, som dermed kan baseres på én nøglemedarbejder eller flere medarbejdere der supplere hinanden. Løsning af opgaven. Dette kriterium vil blive vurderet ud fra de udfyldte ATR skemaer. Der gives én karakter fra 1-10 ud fra en vurdering af løsningsforslag til opgaven. De udfyldte ATR skemaer skal bl.a. illustrere rådgivers forståelse af opgaven, relevante problemstillinger og indsigt i hvorledes den skal håndteres. Ved tildeling af karakteren for ATR skemaet under kvalitet, vægtes team sammensætning med 70 % og løsning af opgaven med 30 %. Den endelige samlede karakter for kvalitet gives som gennemsnit af karaktererne for de ATR skemaer. Således vil karaktererne resultere i et gennemsnit, der vægtes 50 % i den endelige vurdering. 14/14

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere