Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,"

Transkript

1 Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge.

2 Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. 01/07/2014 2/14

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Den ordregivende myndighed 5 3. Tilbudsgrundlag 5 4. Udbudsform 5. Udbudsprocessen Spørgsmål til udbudsmaterialet Aflevering af tilbud og tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tavshedspligt Udgifter ved tilbudsgivning Behandling og vurdering af tilbud Underretning om leverandørvalg 7 6. Beskrivelse af opgaven Overordnede rammer Eksisterende forhold/grundlag Projektindhold 8 7. Tilbudsafgivelse Projektledelse (ATR skema 1) Deltaet og dets render projektering (ATR skema 2) Fordelingsveje og huses placering projektering (ATR skema 3) Fælleshuse og renovationløsning projektering (ATR skema 4) Grønne arealer og stier projektering (ATR skema 5) Økonomi Tidsplan Alternative tilbud Forbehold Udvælgelseskriterier ift. formåen Evaluering og tildeling 13 Bilag: Bilag 1 Bebyggelsesplanen for Deltakvarteret Bilag 2 Vinge_Helhedsplan_A3hæfte Bilag 3 Udkast til spildevandsplan Bilag 4 A3 hæfte med bebyggelsesplan Bilag 5 kvalitetsprogram Bilag 6 Geoteknisk undersøgelse af B1 Bilag 7 Tidsplan Bilag 8 Blankt ATR skema Bilag 9 Skitse belysning Bilag 10 Skitse kloark Bilag 11 DGNB_screening_deltakvarteret Bilag 12 Tro- og love erklæring Bilag 13 Nøgletalsformular Bilag 14 Referenceliste Bilag 15 ABR 89 Bilag 16 Evt. Rettelsesark (udsendes medio juli) 3/14

4 1. Indledning Frederikssund Kommune har igangsat arbejdet med at etablere en ny by Vinge. Vinge udvikles omkring den fremtidige S-togstation mellem Frederikssund og Ølstykke, og vil være hjem for indbyggere. Med et udviklingsareal på 370 hektar er Vinge det største samlede byudviklingsområde i Danmark. I forbindelse med realiseringen af Vinge, skal Deltakvarteret udvikles. Deltakvarteret bliver det første boligområde i Vinge og dermed på mange måder retningsgivende for, hvordan byen vil udvikle sig fremover. Bebyggelsesplanen for Deltakvarteret, som er markeret i bilag 1, er udarbejdet på baggrund af helhedsplanen for Vinge (bilag 2), gennemførte geotekniske undersøgelser af området (bilag 6) og i almindelig samarbejde med Frederikssund Kommune (bygherre). Helhedsplanen er udviklet som et stærkt greb for hele byen, hvor de enkelte delområder sidenhen detaljeres og udvikles. Dette er nu sket med Deltakvarteret, hvor visionerne og tankerne bag helhedsplanen blev konkretiseret i et A3 hæfte med bebyggelsesplan (bilag 4) samt i et kvalitetsprogram (bilag 5). Bebyggelsesplanen skal således være det værktøj som Deltakvarteret skal projekteres og byggemodnes ud fra, og dermed vise hvilken by Vinge bliver. Generelt set skal Vinge være en tæt by, bygget op omkring en tæt bymidte ved stationen og langs Det Grønne Hjerte. Omkring den tætte bykerne placeres boligområder, hvis konkrete tæthed, varieres afhængig af deres placering, men hele tiden med fokus på en tæt by. Den tætte by skal kombineres med grønne kiler og gode forbindelser til åbne naturområder. Disse vil også blive en del af Det Grønne Hjerte, og der vil dermed være en markant overgang fra åbne grønne områder til den tætte by. Deltakvarteret ligger tæt på bymidten, og afgrænses af Det Grønne Hjerte mod vest og Hagerup Mose mod Øst (Se bilag 4 s.2). Dalvejen og Vinge Station ligger lige syd for området og sikrer en høj tilgængelighed i en grøn beliggenhed. Arealet er på ca. 14 ha og består af 12 storparceller med forskellige bebyggelsestyper. Nærværende udbud drejer sig om projektering af de første 6 af disse storparceller (markeret med rød stiplet linje på bilag 1). Projekteringen er omfattet af projektering af Deltaet (hele regnvandshåndteringen), fordelingsveje, grønne arealer, stier, belysning, div. lednings tracéer, bygningers placering, renovation mm. 2 af de 6 storparceller forventes solgt til bofællesskaber, som selv skal stå for byggemodningen af deres storparcel. Disse 2 skal derfor kun projekteres i forhold til opkobling af det omkringliggende (markeret med blå stiplet linje på bilag 1). Parallelt med dette udbud er et udbud i gang omkring projektering af den nye hovedvej i Deltakvarteret samt udvidelse af Dalvejen, så disse indgår ikke i dette udbud, men der må forventes en del grænseflade koordinering med det rådgivende team som projekterer dette. Deltakvarterets første 6 storparceller skal projekteres med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af myndighedsgodkendelsens betingelser samt for udbud, kontrahering og udførelse. Det er Frederikssund Kommune som er bygherre for byggemodningen. Der er ikke private developere involveret og det er hensigten at der sælges direkte til private eller bo/byggefællesskaber 4/14

5 2. Den ordregivende myndighed Frederikssund Kommune Torvet 2, 3600 Frederikssund Telefon: (45) Alle henvendelser, herunder spørgsmål m.v. skal i udbudsprocessen rettes til: Projektleder Rikke Grendal Telefon: (45) Udbudsmaterialets dokumenter Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbeskrivelse. Bilag Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt EU udbud, jf. Udbudsdirektivet, hvilket indebærer, at enhver kan afgive tilbud. Udbuddet er underlagt ABR 89 (bilag 15) Det er angivet i ABR 89 pkt at rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Frederikssund Kommune ønsker at fastsætte et erstatningsansvar svarende til 6 gange honorarets størrelse, hvilket vil indgå som en del af det kommende aftalegrundlag. 5. Udbudsprocessen/Henvendelse 5.1 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiverne har mulighed for på dansk skriftligt at stille spørgsmål til eller anmode om en uddybende beskrivelse af enkelte punkter, der vedrører udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Foruden skriftligt fremsendte spørgsmål, vil det være muligt at stille spørgsmål ved et spørgemøde d kl Slangerup Gamle Rådhus Kongensgade 18, 3550 Slangerup, hvor de bydende kan spørge ind til udbuddet samt forudsætningerne for opgaven. Der ønskes en tilbagemelding fra de bydende om deres eventuelle deltagelse i mødet senest d Der vil blive udarbejdet et referat fra mødet som udsendes til samtlige bydende. 5/14

6 5.2 Aflevering af tilbud og tilbudsfrist Tilbud skal sendes/afleveres til Frederikssund Kommune, på adressen: Slangerup Gamle Rådhus Kongensgade Slangerup Forsendelsen bedes være mærket att.: Rikke Grendal Første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret Vinge_udbud Sidste frist for aflevering af tilbud er d kl , hvor tilbuddet skal være Frederikssund Kommune i hænde. Tilbud, der modtages efter det angivne tidspunkt, vil ikke komme i betragtning. Tilbud skal sendes/afleveres i to papir eksemplarer, samt i ét digitalt eksemplar (cd-rom, USB-nøgle eller tilsvarende). Tilbuddet skal være mærket: Første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret Vinge_udbud Tilbuddet skal afgives på dansk. Referenceark må gerne afleveres på andet skandinavisk sprog eller engelsk. Rådgiveren skal afdække sit ansvar i henhold til nærværende aftale via en rådgiveransvarsforsikring. 5.3 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i 3 måneder fra tilbudsfristens udløb. 5.4 Tavshedspligt Tilbudsgivere samt evt. underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til enhver oplysning, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbuddet. 5.5 Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgiverens udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, samt eventuelle udgifter i forbindelse med efterfølgende dialog og drøftelser er Frederikssund Kommune uvedkommende. 5.6 Behandling og vurdering af tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Frederikssund Kommune. Vurdering og udvælgelse af tilbuddene vil ske på baggrund af tildelingskriteriet, Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder delkriterierne anført i pkt /14

7 5.7 Underretning om leverandørvalg Alle tilbudsgivere vil hurtigst muligt blive skriftligt underrettet om Frederikssund Kommunes endelige valg af leverandør. Ved denne underretning vil det økonomiske og kvalitets tilbud relative fordel blive oplyst. Underretningen sker elektronisk. Underretningen forventes gennemført i uge 34. Kontrakt skrivning med det valgte team 10 dage herefter. 6. Beskrivelse af opgaven 6.1 Overordnede rammer Opgaven udbydes som en totalrådgivning. Totalrådgiveren tilknytter nødvendige underrådgivere og har ansvaret over for Frederikssund Kommune for disses arbejder. Nærværende udbud omfatter rådgivningen vedrørende projektering, udbud og gennemførelse af anlægsarbejdet herunder tilsynsarbejdet. Følgende er ikke indeholdt i nærværende udbud: Landinspektørarbejdet. Geotekniske og miljømæssige undersøgelser. Trafiktællinger. Projektering af Deltaet: Deltaet er skitseret til at være et rekreativt spildevandsteknisk anlæg. Det er karakter skabende for området, så det er vigtigt at der i projekteringen af det lægges stor vægt på de landskabelige muligheder det giver. Kanterne skal have landskabelig bearbejdning og det skal dimensioneres, så der kan sejle kajakker på det. Intentionerne for deltaet og dets render ses i bilag 1,3,4 og 5. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. Projektering af fordelingsveje og huses placering: Rækkehusene og villaerne vil blive solgt til private enkeltvis. Der skal derfor i projekteringen kunne sættes præcise matrikelgrænser samt tages hensyn til opkobling til div. ledninger. Klyngehusene tænkes solgt til bofællesskaber. Der skal derfor ikke projekteres veje, fælleshuse, jordslanger og renovation mm. på disse to storparceller, da bofællesskaberne selv skal stå for dette. Der skal dog påregnes sparring med disse. Da der kun foreligger et dispositionsforslag, skal der påregnes en del videreudvikling til et projekteringsniveau. Fordelingsvejene skal projekteres med valg af belægning, udformning, parkering, shared space, ankomst til boligerne, tilkobling til hovedvej mm. Fordelingsvejene indgår som en del af byggemodningen og skal derfor med i anlægsudbuddet. De enkelte huse bliver opført af de kommende beboere og skal derved ikke projekteres og ikke indgå i anlægsudbuddet. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. Projektering af fælleshuse og renovationløsning: Varmeforsyningen til Deltakvarteret sker via et for hver storparcel fælles jordslangeanlæg. Fælleshusene skal kunne rumme dette anlæg samtidig med at det kan danne ramme om fælles møde. 7/14

8 Fælleshusene er i dispositionsforslaget ikke præciseret nærmere, så der skal påregnes en del videreudvikling til et projekteringsniveau. Renovationen er tiltænkt værende en nedgravet løsning, men alternative muligheder må gerne belyses. Både fælleshuse og renovation indgår som en del af byggemodningen og skal derfor med i anlægsudbuddet. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. Projektering af grønne arealer og stier: De grønne fællesarealer og stier er en af de fremhævende værdier for Deltakvarteret. Der skal i projekteringen af disse arbejdes med beplantning, aktiviteter, belægning mm. Det vil være en stor fordel, hvis man i projekteringsplanlægningen kan lave en plan for grøn byggemodning, så træer kan plantes som noget af det første uden at være i vejen for fremtidige byggepladser. Jordhåndtering samt kotering indgår som en del af projekteringen. 6.2 Eksisterende forhold/grundlag. Generelt. De eksisterende forhold fremgår i dag som bar mark samt den smalle Dalvejen og de få nærliggende gårde. Samtidig med at nærværende projekt bliver udført vil der foregå byggearbejder med anlæggelse af ny hovedvej samt udvidelse af Dalvejen. Rådgiveren bør på forhånd gøre sig bekendt med forholdene og besigtige det aktuelle område. Grundlag. Kommunen stiller alt foreliggende, relevant materiale til rådighed for rådgiveren, jf. listen over bilag. Der foreligger digitalt grundkort over området. Dispositionsforslaget vil ligeledes være til rådighed i digitalform som CAD fil. Frederikssund Forsynings skitsering af ledningsplaner for vand- og kloakforsyning vil ligeledes være til rådighed. Der vil blive udarbejdet digitalt opmålt landinspektørplan for området, efter nærmere aftale med rådgiver. Såfremt det i processen findes nødvendigt. Der vil blive udført geotekniske og miljømæssige undersøgelser, efter nærmere aftale med rådgiver. Såfremt det i processen findes nødvendigt. 6.3 Projektindhold. Følgende særlige krav til rådgiverydelserne fremhæves: 8/14

9 - Projekteringen udføres i henhold til alle gældende regler. - Supplerende opmålinger / landinspektørbistand rekvireres af rådgiveren, men afregnes særskilt af bygherren efter forudgivende skriftlig aftale. - Hensyn til eksisterende trafik under udførelsen. - Rådgiveren skal foretage en fotoregistrering af omkringliggende bygninger som grundlag for Bygherrens entrepriseforsikring. Projektet dokumenteres med nødvendige tegninger, beskrivelser, betingelser og overslag, og alle nødvendige undersøgelser skal udføres. Alle myndighedsforhold i forbindelse med projektet er omfattet, ligesom der må påregnes kontakt til og forhandlinger med en række parter, interessenter og lignende. Dette kan omfatte, politi, tele- og elselskaber, miljømyndigheder m.fl. Det vil sige, at rådgiver skal indhente evt. nødvendige myndighedstilladelser; dette gælder også tilladelser hos Frederikssund Kommune. Anlægsarbejdet påregnes efter nærmere aftale udbudt i indbudt licitation. Der forventes indbudt 4 entreprenører efter nærmere aftale med rådgiver. Rådgiveren skal koordinere evt. ledningsarbejder med forsyningsselskaberne, men rådgiveren skal ikke projektere disse forsyninger. Rådgiveren skal sørge for at der afholdes ledningsmøde. Der vil komme ledninger fra bl.a. følgende ledningsejere: - Tele. Telefonkabler fra TDC el. øvrige selskaber. - Jordvarme Antenne. Antennekabler fra Dansk Kabel TV. - Elforsyning. Elforsyning fra DONG Energy. - Vejbelysning. - Vandforsyning. Vandforsyning fra Frederikssund Forsyning. - Kloakforsyning. Kloakforsyning fra Frederikssund Forsyning. Som en del af projektet skal der udføres et nyt belysningsanlæg. Der er udarbejdet en skitse for belysningsprincipper (bilag 9). Rådgiver skal i samarbejde med bygherre videreudvikle denne skitse og vælge konkrete armaturer. Rådgiveren skal udføre: Hovedprojekt Udbud Entrering med entreprenør Tilsyn En gang om måneden skal rådgiveren udarbejde en status for projektets samlede økonomi. Der vil midt i forløbet være en midtvejs- 9/14

10 gennemgang, hvor alle overordnet beslutninger skal være truffet til et lokalplan niveau (jf. tidsplanen) Rådgivningen udføres som pkt. 3.4 Hovedprojekt i henhold til Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning 2013 Danske Ark og FRI 7. Tilbudsafgivelse Løsningen af opgaven ønskes beskrevet i fem ATR skemaer (bilag 8 ). Disse skemaer skal angive forslag til løsning af opgaven, som derved bliver grundlaget for vurderingen af rådgivers forståelse for opgaven og dens løsning. Derudover skal skemaerne angive hvilke medarbejdere der tilknyttes opgaven. ATR skemaerne er opdelt med et til overordnet koordineringsopgaver Projekteringsledelse (ATR skema 1), og fire til den overordnet hovedopgave dvs. byggemodning af Deltakvarterets 6 første storparceller (ATR skema 2-5 ). 7.1 Projektledelse (ATR skema 1) I forbindelse med den samlede totalrådgivningudviklingen af Deltakvarterets 6 første storparceller, skal rådgiver stille en overordnet projektleder til rådighed for projektet. Denne skal forstå kontakten til bygherre, og er ansvarlig for det samlede rådgiverteam. Ved vurderingen af dette ATR skema vil der blive lagt særlig vægt på den tilbudte projektleders erfaring med lignende projekter og dennes evne til at koordinere opgaver på tværs af forskellige fagligheder. Projektlederen er desuden ansvarlig for koordinering og styring med eksterne partere ved f.eks. ledningsejere. Disse snitflader skal angives i ATR skemaet. 7.2 Deltaet og dets render projektering (ATR skema 2) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af Deltaet og dets render dertil. Der skal i denne ATR redegøres for valg af beplantning, samt de øvrige forhold skitseret i bilag 1. Ligeledes skal der stilles forslag til dimensioner, kantbearbejdning tilslutning til eksisterende mose og vådområde, 3 hensyn, vandlaug bestemmelser mv. Det forventes at den endelige plan samt evt. snit er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 10/14

11 7.3 Fordelingsveje og huses placering projektering (ATR skema 3) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af fordelingsvejene og husenes placering. Der skal i denne ATR redegøres for belægning, vejlovens regler for vedligehold, parkeringsnormer, afstandskrav til vej for boligerne ifht. støjberegninger, byggefelter, bygningsvoluminer mm. De to storparceller med klyngehuse skal ikke tages med i denne ATR. Det forventes at den endelige plan samt evt. snit og opstalter er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 7.4 Fælleshuse og renovationløsning projektering (ATR skema 4) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af fælleshuse til bl.a. teknik samt projektering af en renovationsløsning for de enkelte storparceller. Der skal i denne ATR redegøres for hvilken renovationsløsning der bør vælges, hvor renovation skal placeres, fælleshusenes størrelse, arkitektur, placering, materiale. Fælleshusene skal projekteres til at kunne indgå i et entreprenørudbud. Renovationsløsning aftales sammen med bygherre De to storparceller med klyngehuse skal ikke tages med i denne ATR. Det forventes at den endelige plan samt evt. snit og opstalter er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 7.5 Grønne arealer og stier projektering (ATR skema 5) Dette ATR skema skal angive hvorledes rådgiver vil løse opgaven vedrørende projektering af grønne arealer og stier. Der skal i denne ATR redegøres for beplantning af grønne arealer, 11/14

12 brug af fælles arealer, belægning på stier, hierarki for stier, hvilke er offentlige, hvilke er private, belysning. Der skal i denne ATR tages hensyn til ønsket om grøn byggemodning, - hvor der kan plantes som det første. Det forventes at den endelige plan er af minimum samme detaljering og standard som pkt. 3.4 i Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg og Planlægning foreskriver. Bebyggelsesplanen skal leveres i koordinater i Euref89 UTM32 således at den kan integreres i kommunens GIS systemer. Ved vurdering af bemandingen på denne ydelse, vil der blive lagt vægt på de tilbudte medarbejderes erfaring med lignende projekter. 8. Økonomi Frederikssund Kommune forventer, at anlægssummen vil blive på ca. 25 mio. kr. 9. Tidsplan Opgaven udbydes fra til Kontraktudfyldning påbegyndes 10 dage efter annoncering af udbuddets resultater, som forventes offentliggjort i uge 34. Efter kontraktunderskrift, udarbejdes projektet i perioden september 2014 januar Alternative tilbud Der er ikke mulighed for at afgive alternative tilbud. Alternative tilbud vil således ikke blive taget i betragtning. 11. Forbehold Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet og redegøre for, hvorfor forbeholdet er taget. Grundet konsekvenserne ved at tage forbehold, opfordres tilbudsgiver til hurtigst muligt at søge eventuelle uklarheder mv. opklaret i udbudsprocessen ved at stille spørgsmål. 12/14

13 12. Udvælgelseskriterier ift. formåen Ordregiver vil på baggrund af den nedenstående dokumentation foretage en egenthedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver med henblik på at vurdere, om tilbudsgiver vil kunne løfte opgaven. Såfremt den eftersprugte dokumentation mangler eller tilbudsgiver vurderes ikke at være egnet, er Ordregiver forpligtet til at se bort fra tilbuddet. Dokumentation for formåen Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation: 1) General præsentation af tilbudsgivers virksomhed/organisation. 2) Underskrevet tro-loveerklæring (bilag 12) 3) Nøgletalsformular (bilag 13) 4) Kopi af gyldig ansvarsforsikring 5) Referenceliste (bilag 14) Mindstekrav Tilbudsgiver må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger DKK , med mindre, der er truffet aftale om afvikling af gælden. 13. Evaluering af tilbud Tilbudsgivere skal udfylde ATR skemaer som beskrevet under pkt. 5. Heraf skal det fremgå hvilke ydelser der tilbydes til løsning af den pågældende opgave, hvilke medarbejdere der skal løse disse opgaver, samt det antal timer de sættes til. Tildeling af aftalen vil ske på grundlag af kriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Frederikssund Kommune vil i den forbindelse lægge nedenstående delkriterier til grund, med den angivne vægtning: Pris (50 %) Vurderingen vil ske på baggrund af de af tilbudsgiver oplyste priser. Den endelige pris, der bliver evalueret, er summen af tilbuddene i ATR skemaerne. Den laveste pris vil opnå den højeste pointscore. Kvalitet (50 %) Ved vurderingen af delkriteriet vil der blive lagt vægt på projektledelse samt team sammensætning og forslag til løsning af opgaven under hvert ATR skema. Dette vil resultere i én samlet karakter for ATR skemaet. Vurderingen vil forgå på følgende vis: 13/14

14 Team sammensætning. Der gives én karakter fra 1-10 ud fra en vurdering af de tilbudte medarbejders kompetencer og erfaring set i relation til opgaven. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på de konkrete medarbejdere, der sættes på hver opgave. Karakteren vil blive givet ud fra en betragtning af de bærende kræfters kompetencer. Dette vil blive vurderet ud fra de angivet timeantal i ATR skemaerne, f.eks. vil en medarbejder der sættes til 70 timer blive vægtet højt i vurderingen, hvorimod en medarbejder der kun sættes til 10 timer i opgaven, vil blive vægtet tilsvarende lavt. Selve vurderingen vil fokusere på de valgte medarbejders kompetencer og erfaringer inden for lignende opgaver. Dette gøres ud fra de opdaterede CVer. Bygherre forbeholder sig retten til at kontakte relevante personer fra projekter der refereres til i CVerne. Eksempel: Ved ét af ATR. Sættes der 3 medarbejdere på med henholdsvis 100, 20, og 5 timer(fiktiv time angivelse). Den medarbejder til 100 timer(vurderet som nøglemedarbejderen) vil blive vægtet højst. Derudover vil der blive set nærmere på de to øvrige medarbejdere og blive vurderet hvorvidt de supplerer nøglemedarbejderen og i hvilket omfang. Der vil kun blive givet én karakter for bemandingen af den opgave, som dermed kan baseres på én nøglemedarbejder eller flere medarbejdere der supplere hinanden. Løsning af opgaven. Dette kriterium vil blive vurderet ud fra de udfyldte ATR skemaer. Der gives én karakter fra 1-10 ud fra en vurdering af løsningsforslag til opgaven. De udfyldte ATR skemaer skal bl.a. illustrere rådgivers forståelse af opgaven, relevante problemstillinger og indsigt i hvorledes den skal håndteres. Ved tildeling af karakteren for ATR skemaet under kvalitet, vægtes team sammensætning med 70 % og løsning af opgaven med 30 %. Den endelige samlede karakter for kvalitet gives som gennemsnit af karaktererne for de ATR skemaer. Således vil karaktererne resultere i et gennemsnit, der vægtes 50 % i den endelige vurdering. 14/14

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere