Sagsøgeren, Aggersund og Omegns Borgerforening, har påstået sagsøgte, Gunnar Kristensen, dømt efter følgende påstand:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsøgeren, Aggersund og Omegns Borgerforening, har påstået sagsøgte, Gunnar Kristensen, dømt efter følgende påstand:"

Transkript

1 RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. marts 2015 i sag nr. BS /2013: Aggersund om Omegns Borgerforening Brogade 23, Aggersund 9670 Løgstør mod Gunnar Kristensen Vestergade Fjerritslev Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag drejer sig om, hvorvidt Gunnar Kristensen i forbindelse med køb af en ejendom af Aggersund og Omegns Borgerforening er bundet af en deklarion, underskrevet i forbindelse med handlen. Sagsøgeren, Aggersund og Omegns Borgerforening, har påstået sagsøgte, Gunnar Kristensen, dømt efter følgende påstand: Sagsøgte tilpligtes respektere indholdet af deklarion tinglyst d. 8. april 2013 på ejendommene mr. nr. 5h og 1k Aggersund by, Aggersborg, beliggende Ullerupvej 2 og 3, 9670 Løgstør. Sagsøgte tilpligtes ryddeliggøre ejendommene mr.nr. 5b og 1k Aggersund by, Aggersborg i den udstrækning, der opbevares biler og andet meriel i strid med den tinglyst deklarion. Sagsøgte tilpligtes til sagsøger betale konventionalbod stor kr ,00 med tillæg af sædvanlig procesrente fra stævningens indgivelse til betaling sker. Der påstås frifindelse for sagsøgtes påstand om friholde sagsøgte for udgifterne ved opfyldelse af Vesthimmerlands Kommunes påbud om ryddeliggørelse af ejendommen mr.nr. 1k Aggersund By, Aggersborg. Gunnar Kristensen har nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte frifindes for sagsøgerens påstand om fjernelse af biler m.v., der opbevares på ejendommene, Ullerupvej 2 og 3, Løgstør og for påstanden om betaling af en bod på kr , Sagsøgeren tilpligtes friholde sagsøgte for udgifterne ved opfyldelse

2 Side 2/12 af Løgstør Kommunes påbud om ryddeliggøre ejendomme, mr.nr. 1 k Aggersund by, Aggersborg, som meddelt sagsøgte ved skrivelse af den 24. maj 2013 fra Vesthimmerlands kommune. Sagens omstændigheder Ved købsaftale, underskrevet 2. januar 2013, købte Gunnar Kristensen af Aggersund og Omegns Borgerforening ejendommen, Ullerupvej 2 og 3, Aggersund, 9670 Løgstør. Ejendommen var efter det oplyste tidligere anvendt som bankfilial og p-plads, og opdelt på to mr.nr., mr.nr. 1k og 5h, Aggersund by, Aggersborg. Af købsaftalen, punkt 16, servitutter fremgår følgende: "... Køber er bekendt med og accepterer sælgere i forbindelse med salget forlanger, der tinglyses servitutter på såvel Ullerupvej 2, 5h Aggersund by, Aggersborg, som Ullerupvej 3, 1k Aggersund by, Aggersborg. Servitutten vil indeholde teksten - forbud mod drivelse af bilhandel, autoværksted, opbevarelse af biler og beslægtede forhold...." Gunnar Kristensen overtog ejendommen 1. februar februar 2013 underskrev Gunnar Kristensen følgende deklarion: "... Undertegnede Aggersund og Omegns Borgerforening, cvr.nr , som ejere af ejendommen mr.nr. 5h Aggersund By, Aggersborg og 1 k Aggersund By, Aggersborg, nedlægger herved forbud mod drift af bilhandel, autoværksted, opbevarelse af biler, metal, metalskrot og andre beslægtede formål på ejendommene mr.nr. 5h Aggersund By, Aggersborg og 1 k Aggersund By, Aggersborg, herunder må der ingensinde på ejendommen ske opbevaring af nogen former for affald eller merialer, der kan være til gene for omkringboende. Den til enhver tid værende ejer eller bruger af ejendommen mr.nr. 5h Aggersund By, Aggersborg og 1k Aggersund By, Aggersborg skal stedse være uberettiget til drift af virksomhed eller oplagring, jf. ovenstående, i strid med indholdet i denne deklarion. Påtaleberettiget er Aggersund og Omegns Borgerforening, cvr.nr , subsidiært Vesthimmerlands Kommune. Enhver overtrædelse af forbuddet udløser en konventionalbod stor kr ,00. Betaling af konventionalbod gør ikke overtrædelsen lovlig. En konventionalbod vil kunne gøres gældende over for ejer af ejendommen mr.nr. 5h Aggersund by, Aggersborg og 1 k Aggersund

3 Side 3/12 By, Aggersborg, hvis bruger/lejer i forbindelse med sin benyttelse af arealet i strid med nærværende deklarion. Forbuddet kan håndhæves via fogedretten uden sikkerhedsstillelse, så vel over for ejeren af mr.nr. 5g Aggersund By, Aggersborg og 1k Aggersund by, Aggersborg som over for lejer eller bruger af arealet. Omkostningerne ved nærværende deklarions udfærdigelse og tinglysning betales af Aggersund og Omegns Borgerforening. Nærværende vejdeklarion vil efter fremsendelse til Vesthimmerlands Kommune i medfør af bestemmelsen i Planlovens 42, være tinglyse ejendommen mr.nr. 5h Aggersund by, Aggersborg og 1k Aggersund By, Aggersborg...." Ved påbud af 24. maj 2013, udstedt af Vesthimmerlands Kommune, blev det pålagt Gunnar Kristensen ryddeliggøre ejendommen for udendørs oplag af biler/skrot senest 31. maj 2013, idet der henvises til planlovens 51, stk. 5. Der er i sagen fremlagt en række fotos optaget af henholdsvis ejendomsmæglerfirmaet EDC Løgstør, Frandsen og Olsen, primo december 2012, af Vesthimmerlands kommune i marts og maj 2013, samt af advoken for Aggersund og Omegns Borgerforening i oktober Gunnar Kristensen har til brug for sagen indhentet en uderet lægeerklæring, udstedt af egen læge. Fogedretten i Aalborg afviste ved kendelse af 8. oktober 2013, behandle sagen. Sagen er anlagt den 25. oktober Forklaringer Mads Krarup har forklaret blandt andet, han var formand for Aggersund om Omegns Borgerforening fra 2011 til 2012, og igen fra april Ejendommene Ullerupvej 2 og 3, Aggersborg, modtog foreningen som gave fra Sparekassen Himmerland, da denne nedlagde sin filial i byen. Efter man i ca. 1 års tid forgæves havde forsøgt starte købmandshandel i bygningerne, ste foreningen ejendommene til salg ultimo november Ejendomsmæglerfirmaet EDC, Løgstør, oplyste få dage efter, Gunnar Kristensen var interesseret i købe ejendommen. Der havde i mange år været problemer med, en nærliggende bilforhandler, Kenneth Haastrup, benyttede ejendommens arealer til oplagring af biler uden nummerplader. Sparekassen havde i flere år kæmpet hermed, og havde på et

4 Side 4/12 tidspunkt s p-vagter på for forhindre oplagringen. I foreningens ejertid var der ikke problemer med oplagring af biler i større omfang. Da foreningen frygtede, Kenneth Haastrup enten ville købe ejendommen eller fortsætte med benytte arealerne til opbevaring af skrottede biler, besluttede man lade det indgå som vilkår i ejendomshandlen, der skulle tinglyses en deklarion på ejendommene med forbud mod, der blev drevet bilforretning, autoværksted m.v., samt med forbud med oplagring af biler. Det var på advokens forslag, der i deklarionen blev inds en konventionalbod på kr., så man havde hånd i hanke med tingene. Vidnet var til stede, da Gunnar Kristensen overtog ejendommen 1. februar 2013 og fik nøgler udleveret. Gunnar Kristensen virkede helt normalt og u- svækket. Kort efter Gunnar Kristensens overtagelse af ejendommen genopstod problemet med oplagring af et stort antal biler, der skæmmede og var til gene for hele byen. Foreningen bad derfor deres advok iværksætte lysning af den påtænkte deklarion. Det voldsomme oplag af biler blev først ryddet væk i efteråret 2014, og i dag står der ingen biler. Gunnar Kristensen forklarede blandt andet, han er 71 år gammel. Han købte den omhandlede ejendom for benytte den som bolig for sig selv og sin familie. Han underskrev købsaftalen den 2. januar 2013 på mæglerens kontor. Han husker ikke nærmere, hvad der skete under mødet. Så vidt han husker talte de ikke om servitutter og deklarioner. Han var selv ligeglad med servitutter på ejendommen, da han skulle benytte den til bolig. Da han overtog ejendommen den 1. februar 2013, stod der omkring 25 biler på ejendommens arealer med og uden nummerplader, og der var meget rodet på området. Han sagde til Mads Krarup, han ikke ville have med disse biler gøre, og det var Borgerforeningens problem få dem fjernet. Næstformanden i foreningen, Anders Hundahl, var der også. Han husker ikke nærmere, hvem han talte med, og hvad de talte om. I løbet af foråret 2013 ville han have en ende på oplagringsproblemerne, og kontaktede foreningens formand for finde en løsning. Han havde bedt Kenneth Haastrup om lade være med stille biler på ejendommene, og det hjalp. Det kan godt passe, han i maj 2013 fik et påbud fra Vesthimmerlands Kommune om rydde ejendommene. Han kan bekræfte have underskrevet deklarionen om forbud mod oplagring af biler m.v. Han husker ikke hvor og hvornår dette skete, og husker ikke have læst deklarionen inden sin underskrift. Det foregik vist nok hos en mægler. Hvis han havde kendt til indholdet af deklarionen, ville han al-

5 Side 5/12 drig have skrevet den under. Han havde ikke advokbistand i forbindelse med handlen, det skønnede han ikke nødvendig, da det var en kontant handel. Han var på dette tidspunkt meget syg, og tog en del medicin. Der stod mange biler på ejendommene på købstidspunktet. Han har gennem de seneste 10 år handlet mange ejendomme, og altid gjort det uden advokbistand. Anders Hundahl har forklaret blandt andet, han er tidligere næstformand i Borgerforeningen. Han deltog i den egenskab i forberedelse og gennemførelse af handlen vedrørende Ullerupvej 2 og 3, Aggersborg. I foreningens ejertid på ca. 1 år havde der ikke været problemer med oplagring af biler. Foreningen gjorde det klart for mægleren, man ønskede en servitut lyst på ejendommen med forbud mod oplagning af biler på grund af de mange problemer, dette tidligere havde givet i byen. Vidnet var til stede, da Gunnar Kristensen 1. februar 2013 overtog ejendommen og fik udleveret nøgler. Han talte med Gunnar Kristensen om, der ikke måtte være problemer med oplagrede biler, som der tidligere havde været. Det var Gunnar Kristensen helt med på, det ville han sørge for, sagde han. På dette tidspunkt stod der stadig kun 3-4 biler på ejendommenes arealer. Gunnar Kristensen var helt klar og upåfaldende under mødet. Kort tid efter begyndte der stå et stort antal campingvogne, trailere og såvel registrerede som uregistrerede biler på ejendommen. Både Gunnar Kristensen og Kenneth Haastrup - som var den, der foretog oplagringen - blev kontaktet af foreningen i den forbindelse. Haastrup oplyste da, han mente kunne bruge arealerne, som det passede ham. Foreningen havde derefter en kontakt til Vesthimmerlands Kommune, der ikke mente kunne hjælpe foreningen med få grunden ryddet - det måtte de selv klare. I dag er stedet ryddet for biler, de sidste blev fjernet i går. Det har været kendetegnende for forløbet, bilerne blev fjernet, hver gang sagen skulle behandles i retten, hvorefter bilerne blev oplagret igen, f.eks. straks efter fogedretten havde afvist behandle sagen i oktober Allan Kristensen har forklaret blandt andet, han er ejendomsmægler og ans i EDC, Løgstør. I forbindelse med de fik ejendommene Ullerupvej 2 og 3, Aggersborg, til salg talte han med Borgerforeningen om, der skulle lyses en deklarion på ejendommen med forbud mod oplag af biler. Da han kom ind i sagen primo december 2012, stod der ganske få parkerede biler på ejendommene. Han udformede derfor købsaftalen med et vilkår om, en køber skulle medvirke til en sådan deklarion blev lyst på ejendommen. Vidnet optog fotos til brug for salgsmerialet den 5. december Få dage efter blev han kontaktet af Gunnar Kristensen, der ønskede købe ejendommen. Han beså

6 Side 6/12 ejendommen sammen med Gunnar Kristensen, hvor der stod højst 5-6 biler. Han nævnte, der skulle lyses en deklarion på ejendommen om forbud mod oplagring af bl.a. biler, og det havde Gunnar Kristensen ingen bemærkninger til. Købsaftalen blev gennemgået af vidnet med Gunnar Kristensen, før han underskrev. Da de modtog deklarionen fra Borgerforeningens advok, indkaldte han Gunnar Kristensen til skrive den under. Det var hans kollega, Per Olsen, der tog mødet med Gunnar Kristensen. Han så Gunnar Kristensen pågældende dag, denne virkede frisk og var meget snakkende. Vidnet havde i forbindelse med handlen rådet Gunnar Kristensen til selv antage rådgiver. Dette afviste Gunnar Kristensen med henvisning til, han var en meget erfaren ejendomshandler, der ikke havde behov for rådgivning. Vidnet var til stede, da Gunnar Kristensen overtog ejendommen den 1. februar 2013, og da stod der kun ganske få biler på ejendommene. Per Olsen har forklaret blandt andet, han er ejendomsmægler og ans i EDC, Løgstør. I forbindelse med ekspeditionen af den omhandlede ejendomshandel holdt vidnet et møde med Gunnar Kristensen den 15. februar 2013 med henblik på underskrift af den deklarion, Borgerforeningen ønskede lyst på ejendommen. Han læste hele deklarionen højt for Gunnar Kristensen under mødet, da han vidste, deklarionen var vigtig, og indeholdt en stor konventionalbod. Gunnar Kristensen sagde til ham, "det er jo som det er aftalt", hvorefter han skrev under. Deklarionen har en ret enkel tekst, som vidnet ikke mener, Gunnar Kristensen kan have misforstået. Gunnar Kristensen fortalte ham, han var en meget erfaren ejendomshandler, der aldrig havde brug for bistand ved ejendomshandler eller problemer med få finansieret sine køb. Gunnar Kristensen var helt klar under mødet, og på ingen måde svækket. Den passus, der var inds i købsaftalen vedrørende servitutten/deklarionen var tænkt som et vilkår, der skulle følges op med en egentlig deklarion. Det var vidnet selv, der havde foreslået foreningen få en deklarion lyst i forbindelse med ejendomshandlen, for undgå de mange tidligere problemer, der havde været i Aggersund by med oplagring af skrottede biler. Der havde været oplagring af biler på ejendommen i mange år, og i svingende omfang. Efter Gunnar Kristensens køb af ejendommen steg problemets opfang straks. Kenneth Haastrup har forklaret blandt andet, han har drevet autoværksted i Aggersund by i ca. 25 år. Han har i den forbindelse haft mange biler oplagret, såvel med som uden nummerplader. Oplagringen er sket dels på hans egen grund, og dels på bankens grunde, der nu ejes af Gunnar Kristensen. Hans virksomhed ligger skråt over for grundene. Han bruger grundene som sine egne, og henstillede ofte 20 biler eller flere på grundene - det har han gjort gennem ihvertfald 15 år. Banken brokkede sig godt nok af og til, men det ordnede sig. På et tidspunkt havde banken ans p-vagt for undgå oplagringen af biler, og så var han selvfølgelig nødt til fjerne dem. Hans praksis har været køre dem over på bankens grunde om morgenen, og hjem om aftenen, af hensyn til risikoen for tyveri.

7 Side 7/12 Han er dømt flere gange for have overtrådt planloven i forbindelse med sin oplagring af biler, disse sager har også vedrørt oplagring af biler på bankens grunde. Han har brugt grundene som sine egne, uanset om det var banken, Borgerforeningen eller Gunnar Kristensen, der ejede dem. Gunnar Kristensen har intet sagt til vidnet om, han ikke måtte bruge grundene til stille biler på. Da han pt. har nedbragt salget af biler i sin virksomhed, står der kun omkring 10 i øjeblikket, og d.d. stod der ingen, der han kørte fra Aggersund. Hvis der er fotos, der viser grundene uden biler på, må de være camoufleret eller retoucheret væk fra fotoene. Henriette Haastrup har forklaret blandt andet, hun er gift med Kenneth Haastrup. Hun forklarede i overensstemmelse med denne, Kenneth altid har brugt nabogrundene, som af ham forklaret. Niels R. Nielsen har forklaret blandt andet, han har været ans hos Kenneth Haastrup i 3 år som mekaniker. Kenneth har brugt nabogrundene som oplagringsplads til biler, som der ofte har været mange af. Dette er sket uanset hvem der har stået som ejer af grundene. Ulrik Pedersen har forklaret blandt andet, han er ans som landinspektør i Vesthimmerlands Kommune, hvor han varetager byggesagsbehandlingen i landdistrikter. Aggersund og omegns Borgerforeningen henvendte sig til kommunen om problemer i forbindelse med oplagring af biler på de tidligere bankgrunde, som Borgerforeningen havde solgt til Gunnar Kristensen. Vidnet optog i den forbindelse fotos af grundene i marts og maj 2013, hvor han konsterede, der henstod en del biler uden nummerplade, en campingvogn samt flere biler med nummerplade. Kommunen har i overensstemmelse med planlovgivningen i den forbindelse anmeldt Gunnar Kristensen til politiet. Parternes anbringender Aggersund og Omegns Borgerforening har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet, der er sålydende: sagsøgte før underskrift af købsaftale, det vil sige i forbindelse med salgsopstilling, ved fremvisning af ejendommene og underskrift af købsaftale var blevet gjort klart, det var en forudsætning for sagsøger, der blev tinglyst en sådan deklarion på ejendommene, sagsøgte har fået deklarionen grundigt gennemgået af ejendomsmægler Per Olsen forinden underskrift, sagsøgte trods opfordring hertil ikke ønskede benytte egen rådgiver i forbindelse med ejendomshandlen,

8 Side 8/12 sagsøgte ved underskrift af deklarionen var fuldt bekendt med dennes indhold, herunder også konventionalbod stor kr ,00, sagsøgte i hele forløbet fremstod særdeles klar og opmærksom på handlens vilkår, ligesom sagsøgte på ingen måde fremstod som svækket af sygdom el.lign., sagsøgte personligt både har underskrevet købsaftale med aftale om, der skulle tinglyses en deklarion samt selve deklarionen, sagsøgte således i hele forløbet har været fuldt oplyst om sagsøgers forudsætning om et forbud mod oplagring af biler m.v. samt om indholdet af og tinglysning af deklarion, hverken aftalelovens 30, 31, 32, 33 eller 36 finder anvendelse, sagsøgte ikke har respekteret indholdet af deklarionen, eftersom der blev opbevaret biler og andet i strid med deklarionen, sagsøgte trods påkrav herom ikke har sørget for, de henstillede biler blev fjernet, sagsøgte trods påkrav herom ikke har betalt konventionalbod stor kr ,00, der ikke på tidspunktet for sagsøgtes besigtigelse og erhvervelse af ejendommene var problemer med oplagring af biler m.v., problemet med oplagring af biler, skrot m.v. først opstod efter sagsøgtes erhvervelse af ejendommene, sagsøgte således ikke kan være ansvarlig for sagsøgtes omkostninger ved få ryddet grunden eller ved et påbud fra Vesthimmerlands Kom mune, sagsøgte i overensstemmelse med sagsøgers påstande bør dømmes til respektere deklarionen, fjerne evt. henstillede biler m.v. samt betale konventionalbod kr ,00, Gunnar Kristensen har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sin påstandsdokument, der er sålydende: sagsøgte ikke har været bevidst om indholdet af den deklarion, der blev tinglyst på sagsøgtes ejendomme kort tid efter sagsøgtes erhvervelse af disse og i øvrigt på foranledning af sagsøger, sagsøgte måske på grund af sine personlige forhold havde fået

9 Side 9/12 opftelsen af, der som led i handelen af sagsøger ønskedes tinglyst en deklarion på ejendommen med forbud mod bankvirksomhed, og det var en sådan deklarion, sagsøgte tiltrådte ved sin underskrift, sagsøgte var bekendt med, der på ejendommenes parkeringsarealer henstod biler med og uden nummerplader, sagsøgte orienterede sagsøger om ikke ville have med bilerne eller for så vidt med mekanikergenboen gøre, sagsøger accepterede denne tilkendegivelse fra sagsøgte, sagsøgte ikke blev orienteret om indholdet af den deklarion, som sagsøgte underskrev, sagsøgte i øvrigt ikke ville drive nogen virksomhed på ejendommene, der ville være uforenelig med deklarionens indhold, sagsøgte heller ikke har overtrådt disse bestemmelser, sagsøgte før handelen under denne og i tiden herefter kendeligt for sagsøger var meget syg med talrige hospitalsindlæggelser og store operioner samt indtagelse af stærk medicin til følge, hvilket kendeligt for andre påvirkede sagsøgtes evne til disponere, jf. sagens (bilag Ø), sagsøgte efterfølgende blev bekendt med, genboen til ejendommene, mekaniker Haastrup gennem mange år anvendte parkeringsarealerne til hensætning af biler, parkeringspladserne ligeledes gennem mange år har været anvendt af kunderne til den virksomhed, der var på ejendommen, af beboere i området, pendlere og turister, hvorfor der som oftest holdt biler på arealerne, sagsøgte ikke har kunnet formå den nævnte mekaniker til rydde parkeringsarealerne for henste biler efter sagsøgtes overtagelse, rette vedkommende til påse overholdelse af Planlovens bestemmelser om forbud mod oplæg af biler, ville være miljømyndighederne, jf. (bilag E), hvorfor sagsøger har måttet holde sig til disse myndigheder, det ikke kan lastes sagsøgte, sagsøgeren har anvendt uhensigtsmæssige retsmidler for undgå parkeringsarealernes anvendelse som parkeringsarealer af andre, og sagsøger har været bekendt med de problemer med hensyn til placering af biler m.v., som den nævnte mekaniker gav anledning til i området, jf.

10 Side 10/12 (bilag Å). Det gøres videre gældende, sagsøgte er ubundet af den tinglyste deklarion, (bilag 2), idet sagsøgte fik indtryk af, deklarionen vedrørte noget andet, nemlig forbud mod bankvirksomhed, jf. Aftalelovens 32, stk. 1. Det gøres videre gældende, sagsøger ikke kan påberåbe sig deklarionens indhold overfor sagsøgte, idet sagsøger har udnyttet sagsøgtes forhold, jf. Aftalelovens 31, til opnå en forøgelse af købesummen på kr ,00, jf. konventionalboden, ved den anvendte fremgangsmåde, sagsøger ikke kan påberåbe sig deklarionens indhold overfor sagsøgte i medfør af Aftalelovens 33, og endelig fører Aftalelovens 36 til, det vil være i strid med redelig handlemåde, hvis sagsøger skulle påberåbe sig en deklarion med det nævnte indhold med henblik på opnå sig betalt et betydeligt beløb, kr ,00, idet sagsøger har påduttet sagsøgte det nævnte handelsvilkår om konventionalbod. Endelig er sagsøgte ikke bundet ved deklarionens indhold i medfør af Aftalelovens 30. Så vidt det er sagsøgte bekendt anvender den nævnte mekaniker, Haastrup, ikke parkeringsarealerne længere som sted for hensætning af biler, uden sagsøgte har nærmere kendskab til, hvorfor mekanikeren er ophørt hermed. Under disse omstændigheder gøres det endvidere gældende, sagsøger er pligtig friholde sagsøgte for de omkostninger, der måtte fremkomme som en følge af det af Vesthimmerlands Kommune meddelte påbud og tinglysning af deklarion på sagsøgtes ejendomme i overensstemmelse med påbuddet. Sagsøgte har ikke haft egen rådgiver under handelen beskrevet i (bilag 1). Bilag 1 indeholder ikke den senere i deklarionen (bilag 2) indste bestemmelse om en konventionalbod på kr ,00, og sagsøgtes opmærksomhed har ikke været henledt herpå. Havde sagsøgte været klar over en sådan bestemmelse, havde sagsøgte ikke tiltrådt deklarionen. Også denne fremfærd er i strid med de citerede bestemmelser i Aftaleloven. Bilag 1 indeholder en bestemmelse om, den ene grund hidtil havde været anvendt som parkeringsplads, hvorfor det virker nurstridigt, om en køber skulle betale en betydelig bod til sælger, hvis ejendommen efter købers erhvervelse forts bevarede denne stus uden særlig vedtagelse om det

11 Side 11/12 modste i handelsdokumenterne. Berigtigende advok har ikke sikret sig sagsøgtes forståelse af, på hvilken måde deklarionen afveg/afviger fra bilag 1. Konsekvensen heraf må sagsøger og sagsøgers advok berigtige indbyrdes, idet forholdet er kritisabelt og ikke kan lastes sagsøgte. Rettens begrundelse og afgørelse Det lægges efter sagens oplysninger til grund, det fremgår af såvel salgsmerialet som af den af parterne underskrevne købsaftale, der på ejendommene måtte forventes tinglyst en deklarion vedrørende forbud mod bl.a. opbevaring af biler mv. Det må videre lægges til grund, den deklarion, som sagsøgte underskrev ca. 2 uger efter sin overtagelse af ejendommen, indeholder det omhandlede forbud, sammen med en konventionalbod for overtrædelse af forbuddet. Efter bevisførelsen, herunder navnlig ejendomsmæglerne Kristensens og Olsens forklaringer, finder retten det godtgjort, baggrunden for sagsøgerens ønske om tinglysning af en deklarion på ejendommen var kendt for sagsøgte, ligesom det efter ejendomsmægler Kristensens forklaring anses for godtgjort, sagsøgte i forbindelse med handlens indgåelse angav, han var en erfaren ejendomshandler, der ikke behøvede rådgivning i forbindelse med ejendomshandelen. Det findes videre godtgjort, deklarionens indhold blev nøje gennemgået af vidnet Olsen med sagsøgte ved oplæsning, før sagsøgte skrev under, og sagsøgte under mødet med vidnet Olsen fremtrådte klar og velovervejet, før han skrev under på deklarionen. Retten finder på denne baggrund intet grundlag for antage, sagsøgte ved sin underskrift på deklarionen har været i en underlegen eller på anden måde svækket tilstand, ligesom der ikke i øvrigt ses være grundlag for tilsidesætte hans underskrift på deklarionen i medfør af aftalelovens 30, 31, 32 stk.1, 33 og 36. Sagsøgte er derfor bundet af deklarionen og er som ejer af de omhandlede ejendomme således forpligtet til sørge for, deklarionens indhold efterkommes. Det følger heraf, sagsøgte er forpligtet til sørge for, ejendommene ryddes i det omfang, der måtte henstå oplagrede og parkerede biler i strid med deklarionen, samt sagsøgte skal betale en konventionalbod på kr., såfremt denne forpligtelse ikke overholdes. Efter vidneforklaringerne, afgivet af ejendomsmæglerne Kristensen og Olsen, sammenholdt med de fotos af ejendommene, der til brug for salgs-merialet er optaget primo december 2012, finder retten det godtgjort, der ikke henstod oplagrede biler i større omfang på tidspunktet for sagsøgtes overtagelse af ejendommen d. 1.februar Det findes videre med fotos, optaget på ejendommene i henholdsvis marts, maj og oktober 2013 godtgjort, der efter sagsøgtes overtagelse af ejendommen henstod oplagrede biler på ejendommene i et omfang, der må anses for en

12 Side 12/12 overtrædelse af deklarionen. Betingelsen for udløsning af den fastste konventionalbod på kr. er derfor opfyldt. Sagsøgerens påstande tages derfor i det hele til følge. Retten finder det ikke godtgjort af sagsøgte, der er grundlag for pålægge sagsøgeren friholde sagsøgte for udgifterne til opfylde Vesthimmerland Kommunes påbud om ryddeliggørelse af ejendommene, hvorfor sagsøgeren frifindes for sagsøgtes påstand herom. Thi kendes for ret: Gunnar Kristensen skal respektere indholdet af deklarion tinglyst den 8. april 2013 på ejendommene mr.nr. 5h og 1k Aggersund By, Aggersborg, beliggende Ullerupvej 2 og 3, 9670 Løgstør. Gunnar Kristensen skal ryddeliggøre ejendommene m.nr. 5h og 1k Aggersund By, Aggersborg i den udstrækning, der opbevares biler og andet meriel i strid med den tinglyste deklarion. Gunnar Kristensen skal betale konventionalbod stor kr ,00 med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 25. oktober 2013 til betaling sker. Gunnar Kristensen skal betale sagsomkostninger til Aggersund og Omegns Borgerforening med kr. Sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8 a. Jytte Tørsløv dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Aalborg, den 6. marts Miriam Maria Sigsgaard, Elev

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sagsøgeme, og har over for de sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet (sagsøgte 1) og Syddjurs Kommune (sagsøgte 2), nedlagt følgende påstande:

Sagsøgeme, og har over for de sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet (sagsøgte 1) og Syddjurs Kommune (sagsøgte 2), nedlagt følgende påstande: RETTEN I RANDERS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 9. juli 2013 i sag nr. BS 3-1986/2011: og 8200 ÅrhusN (advok Gitte Nedergaard, Aarhus) mod Nur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 121-2010 KK og MM mod Ejendomsmægler FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. marts 2010 har KK og MM indbragt ejendomsmægler FF for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i RETTEN I ESBJERG Udskrift af dombogen Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i sag. V.L. B-1998-07. DOM Afsagt den 6. december 2007 i sag nr. BS 5-541/2007: Dansk Svej se Teknik

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere