Sagsøgeren, Aggersund og Omegns Borgerforening, har påstået sagsøgte, Gunnar Kristensen, dømt efter følgende påstand:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsøgeren, Aggersund og Omegns Borgerforening, har påstået sagsøgte, Gunnar Kristensen, dømt efter følgende påstand:"

Transkript

1 RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. marts 2015 i sag nr. BS /2013: Aggersund om Omegns Borgerforening Brogade 23, Aggersund 9670 Løgstør mod Gunnar Kristensen Vestergade Fjerritslev Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag drejer sig om, hvorvidt Gunnar Kristensen i forbindelse med køb af en ejendom af Aggersund og Omegns Borgerforening er bundet af en deklarion, underskrevet i forbindelse med handlen. Sagsøgeren, Aggersund og Omegns Borgerforening, har påstået sagsøgte, Gunnar Kristensen, dømt efter følgende påstand: Sagsøgte tilpligtes respektere indholdet af deklarion tinglyst d. 8. april 2013 på ejendommene mr. nr. 5h og 1k Aggersund by, Aggersborg, beliggende Ullerupvej 2 og 3, 9670 Løgstør. Sagsøgte tilpligtes ryddeliggøre ejendommene mr.nr. 5b og 1k Aggersund by, Aggersborg i den udstrækning, der opbevares biler og andet meriel i strid med den tinglyst deklarion. Sagsøgte tilpligtes til sagsøger betale konventionalbod stor kr ,00 med tillæg af sædvanlig procesrente fra stævningens indgivelse til betaling sker. Der påstås frifindelse for sagsøgtes påstand om friholde sagsøgte for udgifterne ved opfyldelse af Vesthimmerlands Kommunes påbud om ryddeliggørelse af ejendommen mr.nr. 1k Aggersund By, Aggersborg. Gunnar Kristensen har nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte frifindes for sagsøgerens påstand om fjernelse af biler m.v., der opbevares på ejendommene, Ullerupvej 2 og 3, Løgstør og for påstanden om betaling af en bod på kr , Sagsøgeren tilpligtes friholde sagsøgte for udgifterne ved opfyldelse

2 Side 2/12 af Løgstør Kommunes påbud om ryddeliggøre ejendomme, mr.nr. 1 k Aggersund by, Aggersborg, som meddelt sagsøgte ved skrivelse af den 24. maj 2013 fra Vesthimmerlands kommune. Sagens omstændigheder Ved købsaftale, underskrevet 2. januar 2013, købte Gunnar Kristensen af Aggersund og Omegns Borgerforening ejendommen, Ullerupvej 2 og 3, Aggersund, 9670 Løgstør. Ejendommen var efter det oplyste tidligere anvendt som bankfilial og p-plads, og opdelt på to mr.nr., mr.nr. 1k og 5h, Aggersund by, Aggersborg. Af købsaftalen, punkt 16, servitutter fremgår følgende: "... Køber er bekendt med og accepterer sælgere i forbindelse med salget forlanger, der tinglyses servitutter på såvel Ullerupvej 2, 5h Aggersund by, Aggersborg, som Ullerupvej 3, 1k Aggersund by, Aggersborg. Servitutten vil indeholde teksten - forbud mod drivelse af bilhandel, autoværksted, opbevarelse af biler og beslægtede forhold...." Gunnar Kristensen overtog ejendommen 1. februar februar 2013 underskrev Gunnar Kristensen følgende deklarion: "... Undertegnede Aggersund og Omegns Borgerforening, cvr.nr , som ejere af ejendommen mr.nr. 5h Aggersund By, Aggersborg og 1 k Aggersund By, Aggersborg, nedlægger herved forbud mod drift af bilhandel, autoværksted, opbevarelse af biler, metal, metalskrot og andre beslægtede formål på ejendommene mr.nr. 5h Aggersund By, Aggersborg og 1 k Aggersund By, Aggersborg, herunder må der ingensinde på ejendommen ske opbevaring af nogen former for affald eller merialer, der kan være til gene for omkringboende. Den til enhver tid værende ejer eller bruger af ejendommen mr.nr. 5h Aggersund By, Aggersborg og 1k Aggersund By, Aggersborg skal stedse være uberettiget til drift af virksomhed eller oplagring, jf. ovenstående, i strid med indholdet i denne deklarion. Påtaleberettiget er Aggersund og Omegns Borgerforening, cvr.nr , subsidiært Vesthimmerlands Kommune. Enhver overtrædelse af forbuddet udløser en konventionalbod stor kr ,00. Betaling af konventionalbod gør ikke overtrædelsen lovlig. En konventionalbod vil kunne gøres gældende over for ejer af ejendommen mr.nr. 5h Aggersund by, Aggersborg og 1 k Aggersund

3 Side 3/12 By, Aggersborg, hvis bruger/lejer i forbindelse med sin benyttelse af arealet i strid med nærværende deklarion. Forbuddet kan håndhæves via fogedretten uden sikkerhedsstillelse, så vel over for ejeren af mr.nr. 5g Aggersund By, Aggersborg og 1k Aggersund by, Aggersborg som over for lejer eller bruger af arealet. Omkostningerne ved nærværende deklarions udfærdigelse og tinglysning betales af Aggersund og Omegns Borgerforening. Nærværende vejdeklarion vil efter fremsendelse til Vesthimmerlands Kommune i medfør af bestemmelsen i Planlovens 42, være tinglyse ejendommen mr.nr. 5h Aggersund by, Aggersborg og 1k Aggersund By, Aggersborg...." Ved påbud af 24. maj 2013, udstedt af Vesthimmerlands Kommune, blev det pålagt Gunnar Kristensen ryddeliggøre ejendommen for udendørs oplag af biler/skrot senest 31. maj 2013, idet der henvises til planlovens 51, stk. 5. Der er i sagen fremlagt en række fotos optaget af henholdsvis ejendomsmæglerfirmaet EDC Løgstør, Frandsen og Olsen, primo december 2012, af Vesthimmerlands kommune i marts og maj 2013, samt af advoken for Aggersund og Omegns Borgerforening i oktober Gunnar Kristensen har til brug for sagen indhentet en uderet lægeerklæring, udstedt af egen læge. Fogedretten i Aalborg afviste ved kendelse af 8. oktober 2013, behandle sagen. Sagen er anlagt den 25. oktober Forklaringer Mads Krarup har forklaret blandt andet, han var formand for Aggersund om Omegns Borgerforening fra 2011 til 2012, og igen fra april Ejendommene Ullerupvej 2 og 3, Aggersborg, modtog foreningen som gave fra Sparekassen Himmerland, da denne nedlagde sin filial i byen. Efter man i ca. 1 års tid forgæves havde forsøgt starte købmandshandel i bygningerne, ste foreningen ejendommene til salg ultimo november Ejendomsmæglerfirmaet EDC, Løgstør, oplyste få dage efter, Gunnar Kristensen var interesseret i købe ejendommen. Der havde i mange år været problemer med, en nærliggende bilforhandler, Kenneth Haastrup, benyttede ejendommens arealer til oplagring af biler uden nummerplader. Sparekassen havde i flere år kæmpet hermed, og havde på et

4 Side 4/12 tidspunkt s p-vagter på for forhindre oplagringen. I foreningens ejertid var der ikke problemer med oplagring af biler i større omfang. Da foreningen frygtede, Kenneth Haastrup enten ville købe ejendommen eller fortsætte med benytte arealerne til opbevaring af skrottede biler, besluttede man lade det indgå som vilkår i ejendomshandlen, der skulle tinglyses en deklarion på ejendommene med forbud mod, der blev drevet bilforretning, autoværksted m.v., samt med forbud med oplagring af biler. Det var på advokens forslag, der i deklarionen blev inds en konventionalbod på kr., så man havde hånd i hanke med tingene. Vidnet var til stede, da Gunnar Kristensen overtog ejendommen 1. februar 2013 og fik nøgler udleveret. Gunnar Kristensen virkede helt normalt og u- svækket. Kort efter Gunnar Kristensens overtagelse af ejendommen genopstod problemet med oplagring af et stort antal biler, der skæmmede og var til gene for hele byen. Foreningen bad derfor deres advok iværksætte lysning af den påtænkte deklarion. Det voldsomme oplag af biler blev først ryddet væk i efteråret 2014, og i dag står der ingen biler. Gunnar Kristensen forklarede blandt andet, han er 71 år gammel. Han købte den omhandlede ejendom for benytte den som bolig for sig selv og sin familie. Han underskrev købsaftalen den 2. januar 2013 på mæglerens kontor. Han husker ikke nærmere, hvad der skete under mødet. Så vidt han husker talte de ikke om servitutter og deklarioner. Han var selv ligeglad med servitutter på ejendommen, da han skulle benytte den til bolig. Da han overtog ejendommen den 1. februar 2013, stod der omkring 25 biler på ejendommens arealer med og uden nummerplader, og der var meget rodet på området. Han sagde til Mads Krarup, han ikke ville have med disse biler gøre, og det var Borgerforeningens problem få dem fjernet. Næstformanden i foreningen, Anders Hundahl, var der også. Han husker ikke nærmere, hvem han talte med, og hvad de talte om. I løbet af foråret 2013 ville han have en ende på oplagringsproblemerne, og kontaktede foreningens formand for finde en løsning. Han havde bedt Kenneth Haastrup om lade være med stille biler på ejendommene, og det hjalp. Det kan godt passe, han i maj 2013 fik et påbud fra Vesthimmerlands Kommune om rydde ejendommene. Han kan bekræfte have underskrevet deklarionen om forbud mod oplagring af biler m.v. Han husker ikke hvor og hvornår dette skete, og husker ikke have læst deklarionen inden sin underskrift. Det foregik vist nok hos en mægler. Hvis han havde kendt til indholdet af deklarionen, ville han al-

5 Side 5/12 drig have skrevet den under. Han havde ikke advokbistand i forbindelse med handlen, det skønnede han ikke nødvendig, da det var en kontant handel. Han var på dette tidspunkt meget syg, og tog en del medicin. Der stod mange biler på ejendommene på købstidspunktet. Han har gennem de seneste 10 år handlet mange ejendomme, og altid gjort det uden advokbistand. Anders Hundahl har forklaret blandt andet, han er tidligere næstformand i Borgerforeningen. Han deltog i den egenskab i forberedelse og gennemførelse af handlen vedrørende Ullerupvej 2 og 3, Aggersborg. I foreningens ejertid på ca. 1 år havde der ikke været problemer med oplagring af biler. Foreningen gjorde det klart for mægleren, man ønskede en servitut lyst på ejendommen med forbud mod oplagning af biler på grund af de mange problemer, dette tidligere havde givet i byen. Vidnet var til stede, da Gunnar Kristensen 1. februar 2013 overtog ejendommen og fik udleveret nøgler. Han talte med Gunnar Kristensen om, der ikke måtte være problemer med oplagrede biler, som der tidligere havde været. Det var Gunnar Kristensen helt med på, det ville han sørge for, sagde han. På dette tidspunkt stod der stadig kun 3-4 biler på ejendommenes arealer. Gunnar Kristensen var helt klar og upåfaldende under mødet. Kort tid efter begyndte der stå et stort antal campingvogne, trailere og såvel registrerede som uregistrerede biler på ejendommen. Både Gunnar Kristensen og Kenneth Haastrup - som var den, der foretog oplagringen - blev kontaktet af foreningen i den forbindelse. Haastrup oplyste da, han mente kunne bruge arealerne, som det passede ham. Foreningen havde derefter en kontakt til Vesthimmerlands Kommune, der ikke mente kunne hjælpe foreningen med få grunden ryddet - det måtte de selv klare. I dag er stedet ryddet for biler, de sidste blev fjernet i går. Det har været kendetegnende for forløbet, bilerne blev fjernet, hver gang sagen skulle behandles i retten, hvorefter bilerne blev oplagret igen, f.eks. straks efter fogedretten havde afvist behandle sagen i oktober Allan Kristensen har forklaret blandt andet, han er ejendomsmægler og ans i EDC, Løgstør. I forbindelse med de fik ejendommene Ullerupvej 2 og 3, Aggersborg, til salg talte han med Borgerforeningen om, der skulle lyses en deklarion på ejendommen med forbud mod oplag af biler. Da han kom ind i sagen primo december 2012, stod der ganske få parkerede biler på ejendommene. Han udformede derfor købsaftalen med et vilkår om, en køber skulle medvirke til en sådan deklarion blev lyst på ejendommen. Vidnet optog fotos til brug for salgsmerialet den 5. december Få dage efter blev han kontaktet af Gunnar Kristensen, der ønskede købe ejendommen. Han beså

6 Side 6/12 ejendommen sammen med Gunnar Kristensen, hvor der stod højst 5-6 biler. Han nævnte, der skulle lyses en deklarion på ejendommen om forbud mod oplagring af bl.a. biler, og det havde Gunnar Kristensen ingen bemærkninger til. Købsaftalen blev gennemgået af vidnet med Gunnar Kristensen, før han underskrev. Da de modtog deklarionen fra Borgerforeningens advok, indkaldte han Gunnar Kristensen til skrive den under. Det var hans kollega, Per Olsen, der tog mødet med Gunnar Kristensen. Han så Gunnar Kristensen pågældende dag, denne virkede frisk og var meget snakkende. Vidnet havde i forbindelse med handlen rådet Gunnar Kristensen til selv antage rådgiver. Dette afviste Gunnar Kristensen med henvisning til, han var en meget erfaren ejendomshandler, der ikke havde behov for rådgivning. Vidnet var til stede, da Gunnar Kristensen overtog ejendommen den 1. februar 2013, og da stod der kun ganske få biler på ejendommene. Per Olsen har forklaret blandt andet, han er ejendomsmægler og ans i EDC, Løgstør. I forbindelse med ekspeditionen af den omhandlede ejendomshandel holdt vidnet et møde med Gunnar Kristensen den 15. februar 2013 med henblik på underskrift af den deklarion, Borgerforeningen ønskede lyst på ejendommen. Han læste hele deklarionen højt for Gunnar Kristensen under mødet, da han vidste, deklarionen var vigtig, og indeholdt en stor konventionalbod. Gunnar Kristensen sagde til ham, "det er jo som det er aftalt", hvorefter han skrev under. Deklarionen har en ret enkel tekst, som vidnet ikke mener, Gunnar Kristensen kan have misforstået. Gunnar Kristensen fortalte ham, han var en meget erfaren ejendomshandler, der aldrig havde brug for bistand ved ejendomshandler eller problemer med få finansieret sine køb. Gunnar Kristensen var helt klar under mødet, og på ingen måde svækket. Den passus, der var inds i købsaftalen vedrørende servitutten/deklarionen var tænkt som et vilkår, der skulle følges op med en egentlig deklarion. Det var vidnet selv, der havde foreslået foreningen få en deklarion lyst i forbindelse med ejendomshandlen, for undgå de mange tidligere problemer, der havde været i Aggersund by med oplagring af skrottede biler. Der havde været oplagring af biler på ejendommen i mange år, og i svingende omfang. Efter Gunnar Kristensens køb af ejendommen steg problemets opfang straks. Kenneth Haastrup har forklaret blandt andet, han har drevet autoværksted i Aggersund by i ca. 25 år. Han har i den forbindelse haft mange biler oplagret, såvel med som uden nummerplader. Oplagringen er sket dels på hans egen grund, og dels på bankens grunde, der nu ejes af Gunnar Kristensen. Hans virksomhed ligger skråt over for grundene. Han bruger grundene som sine egne, og henstillede ofte 20 biler eller flere på grundene - det har han gjort gennem ihvertfald 15 år. Banken brokkede sig godt nok af og til, men det ordnede sig. På et tidspunkt havde banken ans p-vagt for undgå oplagringen af biler, og så var han selvfølgelig nødt til fjerne dem. Hans praksis har været køre dem over på bankens grunde om morgenen, og hjem om aftenen, af hensyn til risikoen for tyveri.

7 Side 7/12 Han er dømt flere gange for have overtrådt planloven i forbindelse med sin oplagring af biler, disse sager har også vedrørt oplagring af biler på bankens grunde. Han har brugt grundene som sine egne, uanset om det var banken, Borgerforeningen eller Gunnar Kristensen, der ejede dem. Gunnar Kristensen har intet sagt til vidnet om, han ikke måtte bruge grundene til stille biler på. Da han pt. har nedbragt salget af biler i sin virksomhed, står der kun omkring 10 i øjeblikket, og d.d. stod der ingen, der han kørte fra Aggersund. Hvis der er fotos, der viser grundene uden biler på, må de være camoufleret eller retoucheret væk fra fotoene. Henriette Haastrup har forklaret blandt andet, hun er gift med Kenneth Haastrup. Hun forklarede i overensstemmelse med denne, Kenneth altid har brugt nabogrundene, som af ham forklaret. Niels R. Nielsen har forklaret blandt andet, han har været ans hos Kenneth Haastrup i 3 år som mekaniker. Kenneth har brugt nabogrundene som oplagringsplads til biler, som der ofte har været mange af. Dette er sket uanset hvem der har stået som ejer af grundene. Ulrik Pedersen har forklaret blandt andet, han er ans som landinspektør i Vesthimmerlands Kommune, hvor han varetager byggesagsbehandlingen i landdistrikter. Aggersund og omegns Borgerforeningen henvendte sig til kommunen om problemer i forbindelse med oplagring af biler på de tidligere bankgrunde, som Borgerforeningen havde solgt til Gunnar Kristensen. Vidnet optog i den forbindelse fotos af grundene i marts og maj 2013, hvor han konsterede, der henstod en del biler uden nummerplade, en campingvogn samt flere biler med nummerplade. Kommunen har i overensstemmelse med planlovgivningen i den forbindelse anmeldt Gunnar Kristensen til politiet. Parternes anbringender Aggersund og Omegns Borgerforening har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet, der er sålydende: sagsøgte før underskrift af købsaftale, det vil sige i forbindelse med salgsopstilling, ved fremvisning af ejendommene og underskrift af købsaftale var blevet gjort klart, det var en forudsætning for sagsøger, der blev tinglyst en sådan deklarion på ejendommene, sagsøgte har fået deklarionen grundigt gennemgået af ejendomsmægler Per Olsen forinden underskrift, sagsøgte trods opfordring hertil ikke ønskede benytte egen rådgiver i forbindelse med ejendomshandlen,

8 Side 8/12 sagsøgte ved underskrift af deklarionen var fuldt bekendt med dennes indhold, herunder også konventionalbod stor kr ,00, sagsøgte i hele forløbet fremstod særdeles klar og opmærksom på handlens vilkår, ligesom sagsøgte på ingen måde fremstod som svækket af sygdom el.lign., sagsøgte personligt både har underskrevet købsaftale med aftale om, der skulle tinglyses en deklarion samt selve deklarionen, sagsøgte således i hele forløbet har været fuldt oplyst om sagsøgers forudsætning om et forbud mod oplagring af biler m.v. samt om indholdet af og tinglysning af deklarion, hverken aftalelovens 30, 31, 32, 33 eller 36 finder anvendelse, sagsøgte ikke har respekteret indholdet af deklarionen, eftersom der blev opbevaret biler og andet i strid med deklarionen, sagsøgte trods påkrav herom ikke har sørget for, de henstillede biler blev fjernet, sagsøgte trods påkrav herom ikke har betalt konventionalbod stor kr ,00, der ikke på tidspunktet for sagsøgtes besigtigelse og erhvervelse af ejendommene var problemer med oplagring af biler m.v., problemet med oplagring af biler, skrot m.v. først opstod efter sagsøgtes erhvervelse af ejendommene, sagsøgte således ikke kan være ansvarlig for sagsøgtes omkostninger ved få ryddet grunden eller ved et påbud fra Vesthimmerlands Kom mune, sagsøgte i overensstemmelse med sagsøgers påstande bør dømmes til respektere deklarionen, fjerne evt. henstillede biler m.v. samt betale konventionalbod kr ,00, Gunnar Kristensen har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sin påstandsdokument, der er sålydende: sagsøgte ikke har været bevidst om indholdet af den deklarion, der blev tinglyst på sagsøgtes ejendomme kort tid efter sagsøgtes erhvervelse af disse og i øvrigt på foranledning af sagsøger, sagsøgte måske på grund af sine personlige forhold havde fået

9 Side 9/12 opftelsen af, der som led i handelen af sagsøger ønskedes tinglyst en deklarion på ejendommen med forbud mod bankvirksomhed, og det var en sådan deklarion, sagsøgte tiltrådte ved sin underskrift, sagsøgte var bekendt med, der på ejendommenes parkeringsarealer henstod biler med og uden nummerplader, sagsøgte orienterede sagsøger om ikke ville have med bilerne eller for så vidt med mekanikergenboen gøre, sagsøger accepterede denne tilkendegivelse fra sagsøgte, sagsøgte ikke blev orienteret om indholdet af den deklarion, som sagsøgte underskrev, sagsøgte i øvrigt ikke ville drive nogen virksomhed på ejendommene, der ville være uforenelig med deklarionens indhold, sagsøgte heller ikke har overtrådt disse bestemmelser, sagsøgte før handelen under denne og i tiden herefter kendeligt for sagsøger var meget syg med talrige hospitalsindlæggelser og store operioner samt indtagelse af stærk medicin til følge, hvilket kendeligt for andre påvirkede sagsøgtes evne til disponere, jf. sagens (bilag Ø), sagsøgte efterfølgende blev bekendt med, genboen til ejendommene, mekaniker Haastrup gennem mange år anvendte parkeringsarealerne til hensætning af biler, parkeringspladserne ligeledes gennem mange år har været anvendt af kunderne til den virksomhed, der var på ejendommen, af beboere i området, pendlere og turister, hvorfor der som oftest holdt biler på arealerne, sagsøgte ikke har kunnet formå den nævnte mekaniker til rydde parkeringsarealerne for henste biler efter sagsøgtes overtagelse, rette vedkommende til påse overholdelse af Planlovens bestemmelser om forbud mod oplæg af biler, ville være miljømyndighederne, jf. (bilag E), hvorfor sagsøger har måttet holde sig til disse myndigheder, det ikke kan lastes sagsøgte, sagsøgeren har anvendt uhensigtsmæssige retsmidler for undgå parkeringsarealernes anvendelse som parkeringsarealer af andre, og sagsøger har været bekendt med de problemer med hensyn til placering af biler m.v., som den nævnte mekaniker gav anledning til i området, jf.

10 Side 10/12 (bilag Å). Det gøres videre gældende, sagsøgte er ubundet af den tinglyste deklarion, (bilag 2), idet sagsøgte fik indtryk af, deklarionen vedrørte noget andet, nemlig forbud mod bankvirksomhed, jf. Aftalelovens 32, stk. 1. Det gøres videre gældende, sagsøger ikke kan påberåbe sig deklarionens indhold overfor sagsøgte, idet sagsøger har udnyttet sagsøgtes forhold, jf. Aftalelovens 31, til opnå en forøgelse af købesummen på kr ,00, jf. konventionalboden, ved den anvendte fremgangsmåde, sagsøger ikke kan påberåbe sig deklarionens indhold overfor sagsøgte i medfør af Aftalelovens 33, og endelig fører Aftalelovens 36 til, det vil være i strid med redelig handlemåde, hvis sagsøger skulle påberåbe sig en deklarion med det nævnte indhold med henblik på opnå sig betalt et betydeligt beløb, kr ,00, idet sagsøger har påduttet sagsøgte det nævnte handelsvilkår om konventionalbod. Endelig er sagsøgte ikke bundet ved deklarionens indhold i medfør af Aftalelovens 30. Så vidt det er sagsøgte bekendt anvender den nævnte mekaniker, Haastrup, ikke parkeringsarealerne længere som sted for hensætning af biler, uden sagsøgte har nærmere kendskab til, hvorfor mekanikeren er ophørt hermed. Under disse omstændigheder gøres det endvidere gældende, sagsøger er pligtig friholde sagsøgte for de omkostninger, der måtte fremkomme som en følge af det af Vesthimmerlands Kommune meddelte påbud og tinglysning af deklarion på sagsøgtes ejendomme i overensstemmelse med påbuddet. Sagsøgte har ikke haft egen rådgiver under handelen beskrevet i (bilag 1). Bilag 1 indeholder ikke den senere i deklarionen (bilag 2) indste bestemmelse om en konventionalbod på kr ,00, og sagsøgtes opmærksomhed har ikke været henledt herpå. Havde sagsøgte været klar over en sådan bestemmelse, havde sagsøgte ikke tiltrådt deklarionen. Også denne fremfærd er i strid med de citerede bestemmelser i Aftaleloven. Bilag 1 indeholder en bestemmelse om, den ene grund hidtil havde været anvendt som parkeringsplads, hvorfor det virker nurstridigt, om en køber skulle betale en betydelig bod til sælger, hvis ejendommen efter købers erhvervelse forts bevarede denne stus uden særlig vedtagelse om det

11 Side 11/12 modste i handelsdokumenterne. Berigtigende advok har ikke sikret sig sagsøgtes forståelse af, på hvilken måde deklarionen afveg/afviger fra bilag 1. Konsekvensen heraf må sagsøger og sagsøgers advok berigtige indbyrdes, idet forholdet er kritisabelt og ikke kan lastes sagsøgte. Rettens begrundelse og afgørelse Det lægges efter sagens oplysninger til grund, det fremgår af såvel salgsmerialet som af den af parterne underskrevne købsaftale, der på ejendommene måtte forventes tinglyst en deklarion vedrørende forbud mod bl.a. opbevaring af biler mv. Det må videre lægges til grund, den deklarion, som sagsøgte underskrev ca. 2 uger efter sin overtagelse af ejendommen, indeholder det omhandlede forbud, sammen med en konventionalbod for overtrædelse af forbuddet. Efter bevisførelsen, herunder navnlig ejendomsmæglerne Kristensens og Olsens forklaringer, finder retten det godtgjort, baggrunden for sagsøgerens ønske om tinglysning af en deklarion på ejendommen var kendt for sagsøgte, ligesom det efter ejendomsmægler Kristensens forklaring anses for godtgjort, sagsøgte i forbindelse med handlens indgåelse angav, han var en erfaren ejendomshandler, der ikke behøvede rådgivning i forbindelse med ejendomshandelen. Det findes videre godtgjort, deklarionens indhold blev nøje gennemgået af vidnet Olsen med sagsøgte ved oplæsning, før sagsøgte skrev under, og sagsøgte under mødet med vidnet Olsen fremtrådte klar og velovervejet, før han skrev under på deklarionen. Retten finder på denne baggrund intet grundlag for antage, sagsøgte ved sin underskrift på deklarionen har været i en underlegen eller på anden måde svækket tilstand, ligesom der ikke i øvrigt ses være grundlag for tilsidesætte hans underskrift på deklarionen i medfør af aftalelovens 30, 31, 32 stk.1, 33 og 36. Sagsøgte er derfor bundet af deklarionen og er som ejer af de omhandlede ejendomme således forpligtet til sørge for, deklarionens indhold efterkommes. Det følger heraf, sagsøgte er forpligtet til sørge for, ejendommene ryddes i det omfang, der måtte henstå oplagrede og parkerede biler i strid med deklarionen, samt sagsøgte skal betale en konventionalbod på kr., såfremt denne forpligtelse ikke overholdes. Efter vidneforklaringerne, afgivet af ejendomsmæglerne Kristensen og Olsen, sammenholdt med de fotos af ejendommene, der til brug for salgs-merialet er optaget primo december 2012, finder retten det godtgjort, der ikke henstod oplagrede biler i større omfang på tidspunktet for sagsøgtes overtagelse af ejendommen d. 1.februar Det findes videre med fotos, optaget på ejendommene i henholdsvis marts, maj og oktober 2013 godtgjort, der efter sagsøgtes overtagelse af ejendommen henstod oplagrede biler på ejendommene i et omfang, der må anses for en

12 Side 12/12 overtrædelse af deklarionen. Betingelsen for udløsning af den fastste konventionalbod på kr. er derfor opfyldt. Sagsøgerens påstande tages derfor i det hele til følge. Retten finder det ikke godtgjort af sagsøgte, der er grundlag for pålægge sagsøgeren friholde sagsøgte for udgifterne til opfylde Vesthimmerland Kommunes påbud om ryddeliggørelse af ejendommene, hvorfor sagsøgeren frifindes for sagsøgtes påstand herom. Thi kendes for ret: Gunnar Kristensen skal respektere indholdet af deklarion tinglyst den 8. april 2013 på ejendommene mr.nr. 5h og 1k Aggersund By, Aggersborg, beliggende Ullerupvej 2 og 3, 9670 Løgstør. Gunnar Kristensen skal ryddeliggøre ejendommene m.nr. 5h og 1k Aggersund By, Aggersborg i den udstrækning, der opbevares biler og andet meriel i strid med den tinglyste deklarion. Gunnar Kristensen skal betale konventionalbod stor kr ,00 med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 25. oktober 2013 til betaling sker. Gunnar Kristensen skal betale sagsomkostninger til Aggersund og Omegns Borgerforening med kr. Sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8 a. Jytte Tørsløv dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Aalborg, den 6. marts Miriam Maria Sigsgaard, Elev

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Derudover anneks på ca. 10 kvm med dobbeltseng, skabe og varme, udført af samme tømrer, som har opført huset. Den ideelle løsning til gæster eller

Derudover anneks på ca. 10 kvm med dobbeltseng, skabe og varme, udført af samme tømrer, som har opført huset. Den ideelle løsning til gæster eller 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Jernbanegade 5 8400 Ebeltoft Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport.

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport. Den 7. september 2015 blev der i sag 295 2014-9433 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. december 2014 har AA indbragt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klager indgik herefter den 13. august 2004 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. 850.000,00.

KENDELSE. Klager indgik herefter den 13. august 2004 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. 850.000,00. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Algade 8 5592 Ejby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret et fejlagtigt dokument til køberne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 341 2015-14724 AA og BB mod Ejendomsmægler og indehaver CC [adresse] [by] og Ejendomsmægler DD [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed EE v/ advokat FF [adresse]

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Køber har gennemgået ejendommen grundigt og er opfordret til at gennemgå

Køber har gennemgået ejendommen grundigt og er opfordret til at gennemgå 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klagerne ctr. RealMæglerne Hallberg Bolig A/S Hovedvejen 118 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 3. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0096 li. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0096 li. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 23. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere