STRÅTAGET. Køber(e): OPLYSNINGSSKEMA. Matr.nr. anfør matr.nr. Melsted By, Sulsted, Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRÅTAGET. Køber(e): OPLYSNINGSSKEMA. Matr.nr. anfør matr.nr. Melsted By, Sulsted, Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg."

Transkript

1 Køber(e): OPLYSNINGSSKEMA Mr.nr. anfør mr.nr. Melsted By, Sulsted, Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg. Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. priv: Tlf. priv: Tlf. arbejde: Tlf. arbejde: Mobilnr.: Mobilnr.: CPR-nr.: CPR-nr.: 0

2 Afgifter kr. MATR.NR.: ANMELDER: anfør mr.nr. Melsted By, Sulsted. Advokfirmaet Børge Nielsen BELIGGENDE: Hasserisvej 174 Stråtaget 9000 Aalborg 9380 Vestbjerg. Tlf J.nr US/AH KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT KØBSAFTALE Underskrevne Stråtaget ApS CVR-nr Vindfløjen Vestbjerg sælger herved til medunderskrevne Navn Navn Adresse Adresse den under udstykning værende ejendom mr. nr. anfør mr.nr. Melsted By, Sulsted med et areal på anfør areal m 2,, som indtegnet på vedhæftede salgsrids af udarbejdet af Landinspektør Søren Lange, beliggende Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg. 1

3 Handlen er indgået på følgende vilkår: 1 EJENDOMMEN 1.1 Ejendommen, som er en ubebygget grund, overdrages til køber, som den er og forefindes og som beset af køber, med de på grunden værende hegn, planter og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende, som besigtiget og antaget af køber og med de samme rettigheder, byrde og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. Sælger opsætter skelpæle senest 1 måned efter endelig vedtagelse af lokalplan Ejendommen er beliggende i byzone. Køber har modtaget kopi af forslag til lokalplan , der forventes sendt i høring primo Lokalplanen vil, når denne er endeligt vedtaget, blive tinglyst på ejendommen, hvilket køber accepterer. Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om koter, etagehøjde, byggelinier (byggefelter) m.m.. Der henvises i det hele til lokalplanen. Køber har modtaget rids med angivelse af byggefelter udarbejdet af Landinspektør Søren Lange af 14. december Ridset er udarbejdet på baggrund af forslag til lokalplan Sælger kan ikke indestå for, den endeligt vedtagne lokalplan ikke afviger fra det udleverede forslag til lokalplan og kan dermed ikke indestå for rigtigheden af angivelsen af byggefelterne på nævnte rids. 1.3 Anlæg af Stråtaget inkl. gadebelysning er anlagt. Anlæggelse af kloak-, el-, vand- og varmeledninger fra hovedforsyningsledningerne og frem til skel på købers ejendom bliver udført af sælger senest 3 mdr. efter endelig vedtagelse af lokalplan Køber forestår og afholder selv udgifterne til intern byggemodning på grunden, herunder bl.a. anlæggelse af stikledninger til el, vand, varme, kloak samt egen indkørsel fra vejen. Køber afholder selv samtlige tilslutningsafgifter og ledningsudgifter til tilslutningssted jfr. pkt. 4 og som specificeret i pkt Køber er forpligtet til betale sælger kr ,00 plus moms for få indlagt bredbånd fra Bredbånd Nord. 2

4 Såfremt køber ønsker fællesantenne, drager køber selv omsorg herfor. Sælger foretager i løbet af 2011 anlæggelse af vej på mr.nr. 6 HC og 6 FZ samt på delnr. 61 af mr.nr. 6 EØ og 6 FA, alle Melsted By, Sulsted. Sælger foretager i løbet af 2011 og/eller 2012 anlæggelse af støjvold samt gangsti på delnr. 62 af mr.nr. 6 EÆ, 6 EØ, 6 FA, 6 FB, 6 FC, 6 FD, 6 FE og 6 FF Melsted By, Sulsted, som angivet i lokalplan Sælger foretager endvidere, når den sidste af de på ovennævnte rids udarbejdet af Landinspektør Søren Lange indtegnede byggegrunde er solgt, anlæggelse af sø samt lege- og opholdsareal samt beplantning af støjvolden opført på delnr. 62 af mr.nr. 6 EÆ, 6 EØ, 6 FA, 6 FB, 6 FC, 6 FD, 6 FE og 6 FF Melsted By, Sulsted. Sælger er endvidere berettiget men ikke forpligtet til foretage beplantning af hække i skel mellem grundene som anført i vedtægterne for Grundejerforeningen Stråtaget. 1.4 Ejendommen er beliggende i byzone. Pr er der indført nye regler, hvorefter byzone fremover klassificeres som område, der kan være lettere forurenet. Køber har modtaget kopi af rapport fra Nordjyllands Historiske Museum af 16. september 2010, hvoraf fremgår, der under Nordjyllands Historiske Museums udgravning er fundet et område med nedgravet byggeaffald. Sælger har ikke foretaget en undersøgelse af ejendommens forureningsforhold. Sælger har dog ikke kendskab til, ejendommen skulle være forurenet ud over ovenstående. Køber er, i det omfang køber måtte ønske det, velkommen til selv evt. forinden underskrift af nærværende købsaftale foretage en forureningsundersøgelse af ejendommen. Køber har modtaget kopi af jordbundsrapport af 17. februar 2010 udarbejdet af Andreasen & Hvidbjerg, og køber accepterer forholdene. Køber bærer på denne baggrund selv risikoen for jordbundsforholdene, herunder jordbundens bæreevne på den købte grund, idet sælger fraskriver sig ethvert ansvar herfor. Ligeledes bærer køber selv risikoen for forurening herunder forurening i form af byggeaffald, idet sælger fraskriver sig ansvaret herfor. 1.5 Sælger forbeholder sig i øvrigt retten til frit ændre i den planlagte udstykningsplan for området omftet af forslag til lokalplan

5 2 OVERTAGELSESDAG, REFUSION 2.1 Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. i den førstfølgende måned efter lokalplan er endeligt vedtaget. 2.2 Overtagelsesdagen er skæringsdag for ejendommens udgifter blandt andet skter og afgifter. I tilfælde af forsinket erlæggelse af købesummen, forrentes denne af køber med 7 % p.a. fra overtagelsesdagen og indtil deponering sker. 2.3 Indtil ejendommen er selvstændig ejendomsvurderet og samtlige ejendomsskter m.v. er pålignet de udstykkede ejendomme, betaler køber på anfordring til sælger en forholdsmæssig andel af de på stamejendommen incl. vej og fællesarealer, påhvilende grundskter og øvrige afgifter. 2.4 Så snart ejendommen er selvstændig vurderet, sørger køber for rettidig betaling af alle ejendomsskter m.v., der forfalder efter overtagelsesdagen. Dette gælder uanset om køber modtager opkrævningskortene. 2.5 På overtagelsesdagen overtager køber risikoen for skade på det solgte. 3 KØBESUMMEN 3.1 Købesummen er aftalt til kr. anfør beløb skriver kroner anfør beløb 00/100 øre, der berigtiges således: Senest 8 dage efter købsaftalens underskrift deponeres kontant på en konto oprettet i sælgers bank. kr , Senest 14 dage før overtagelsesdagen deponeres kontant på en konto oprettet i sælgers bank. kr. deponeringsbeløb KØBESUM I ALT: kr. 4

6 3.2 Køber betaler endvidere udover købesummen: Refusion af betalte tilslutningsafgifter, jfr. pkt. 4.1 og 4.2. kr , Betaling af bredbånd kr ,00 + moms kr ,00 I alt: kr , Ovennævnte beløb erlægges samtidig med deponering af købesummen på en konto oprettet i sælgers bank, således der i alt 14 dage før overtagelsesdagen skal erlægges kr. 3.3 Køber er forpligtet til senest 8 dage efter købsaftalens underskrift overfor sælger stille uigenkaldelig anfordringsbankgaranti for opfyldelse af købers forpligtelser i henhold til nærværende købsaftale incl. tilslutningsafgifter, jfr. punkt 4 stor kr. anfør beløb. Garantien skal stilles i overensstemmelse med den udleverede garantitekst, som er en integreret del af denne købsaftale. 3.4 Renterne tilskrevet på deponeringskontoen tilfalder sælger. Berigtigende advok er bemyndiget til af det deponerede beløb udrede tilslutningsafgifter vedr. den overdragne ejendom, som måtte blive opkrævet hos sælger, tillige med registreringsafgift samt andre beløb, som skal afholdes af sælger for sikre køber endelig tinglyst adkomst. 3.5 Købesummen frigives til sælger, når der foreligger endelig tinglyst adkomst til køber uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. 4 TILSLUTNINGSAFGIFTER 4.1 Køber betaler selv alle tilslutningsafgifter. Dette beløb er oplyst af de respektive forsyningsselskaber til andrage ca. kr ,00 incl. moms. (2010 priser) Sælger bærer intet ansvar for evt. afvigelse fra dette beløb, hverken i positiv eller negiv retning. Tilslutningsafgifternes endelige størrelse afhænger bl.a. af husets størrelse samt ledningslængden. Eventuelle fremtidige udgifter vedrørende de anførte forhold er sælger uvedkom- 5

7 mende, ligesom fremtidige bidrag herunder til kloak, el, vand og fjernvarme er sælger uvedkommende. 4.2 I det omfang sælger har eller måtte blive pålagt afholde tilslutningsafgifter vedrørende den overdragne ejendom, er køber forpligtet til på anfordring af sælger refundere sælger sådanne beløb. Da forsyningsselskaberne af praktiske årsager i det væsentlige opkræver tilslutningsafgifterne hos sælger, er køber forpligtet til deponere et beløb svarende til de anslåede tilslutningsafgifters størrelse i alt kr ,00 incl. moms på deponeringskontoen nævnt i punkt 3.2. Sælgers advok er berettiget til ad en eller flere omgange af dette deponerede beløb frigive beløb svarende til de tilslutningsafgifter, som sælger måtte blive opkrævet vedr. den overdragne ejendom. Beløbet henstår på deponeringskontoen indtil den 30. juni 2012, og såfremt der på dette tidspunkt forts måtte være dele af dette beløb, der er deponeret til sikkerhed for refusion af forventede tilslutningsafgifter, der endnu ikke måtte være frigivet til sælger til betaling af opkrævede tilslutningsafgifter, returneres det resterende beløb til køber. Eventuel rente tilskrevet på deponeringskontoen tilfalder sælger. Såfremt sælger måtte blive afkrævet yderligere tilslutningsafgifter mv. end de anslåede kr ,00 incl. moms, som køber i henhold til ovenstående skal deponere, og/eller sælger måtte blive opkrævet yderligere tilslutningsafgifter efter returnering af ovennævnte deponering, er køber på anfordring af sælger pligtig refundere sælger disse beløb. 5 RETTIGHEDER, BYRDER, SERVITUTTER OG FORPLIGTELSER 5.1 Køber respekterer de servitutter og byrder der er tinglyst på ejendommen, idet der henvises til servituterklæring af 14. december 2010 udarbejdet af landinspektør Søren Lange. 5.2 Sælger oplyser, der på ejendommen kan være anlagt forsynings- og kloakledninger, der ikke er tinglyst. Køber har modtaget lokalplan , hvoraf det på side 13 fremgår hvilke forsynings- og kloakledninger, som kommunen mener, er anlagt på området. Køber har endvidere modtaget rids af 14. december 2010 udarbejdet af sælgers landskabsarkitekt Willy Rosseel, hvori er angivet de forsynings- og kloakledninger, som denne mener, er anlagt på området. Det fremgår således, der er tvivl om antallet og placeringen heraf, hvilket køber erklærer sig bekendt med og accepte- 6

8 rer. Køber respekterer de forsynings- og kloakledninger, der måtte være anlagt på ejendommen, uanset om de måtte være angivet på ovennævnte rids eller ej. 5.3 Køber er endvidere forpligtet til tåle de servitutter, der af offentlige myndigheder eller sælger vil blive pålagt som følge af bebyggelse af ejendommen. Herunder er køber blandt andet forpligtet til respektere, der forud for, i forbindelse med tinglysningen af nærværende købsaftale eller senere tinglyses følgende servitutter på ejendommen: Lokalplan andre servitutter med eller uden pant, der er nødvendige eller sædvanlige i forbindelse med udstykning og gennemførelse af byggeri. 5.4 Endelig accepterer køber, der på ejendommen eventuelt vil blive lyst en række deklarioner vedrørende forsynings- og afløbsledninger, herunder til el, vand, fjernvarme og kloak, telefon samt fællesantenne, der skal betjene såvel ejendommen som de omkringliggende ejendomme. Placeringen af disse forsynings- og afløbsledninger kendes endnu ikke. Køber accepterer, disse forsynings- og afløbsledninger placeres på den overdragne ejendom i det omfang, dette er nødvendigt og hensigtsmæssigt for byggemodning m.v. af området omftet af Lokalplan , ligesom køber herved forpligter sig til medvirke til udarbejdelse af en eller flere deklarioner vedrørende sådanne forsynings- og afløbsledninger samt medvirke til tinglysning af denne/disse deklarion(er) på ejendommen. Køber meddeler hermed sælger uigenkaldelig fuldmagt til på købers vegne acceptere, underskrive og tinglyse sådanne deklarioner, også efter tinglysning af købers adkomst på ejendommen. 5.5 Køber forpligter sig til retablere enhver skade, som køber eller tredjemand, som køber måtte give adgang til ejendommen, efter overtagelsesdagen måtte forårsage på kantsten, fortov, forsyningsledninger, skelsten eller andet i forbindelse med bebyggelse. Sælger er såfremt retablering ikke straks udføres berettiget til lade retableringen udføre for købers regning. 7

9 6 GRUNDEJERFORENING 6.1 Køber har pligt til være medlem af Grundejerforeningen Stråtaget. Køber har fået udleveret vedtægter for grundejerforeningen. Køber er bekendt med, der heri er fasts bestemmelser vedr. beplantning herunder plantning af hæk i skel. 6.2 Køber er bekendt med, grundejerforeningens vedtægter i henhold til lokalplan og i henhold til Planlovens 42 skal godkendes af Aalborg Kommune. Sælger er i øjeblikket i færd med indhente Aalborg Kommunes godkendelse af grundejerforeningsvedtægterne, og køber accepterer, sælger foretager sådanne ændringer i grundejerforeningsvedtægterne, som måtte blive krævet af Aalborg Kommune eller Tinglysningsretten for godkendelse og tinglysning af grundejerforeningsvedtægterne. Køber bemyndiger herved sælger til stifte grundejerforeningen samt vedtage vedtægterne samt vælge grundejerforeningens første bestyrelse. Køber respekterer, grundejerforeningens vedtægter bliver lyst på den købte ejendom. 6.3 Køber accepterer, Grundejerforeningen Stråtagets første bestyrelse accepterer vederlagsfrit erhverve mr.nr. 6 HC, 6 FZ og 6 FG og delnr. 61 af mr.nr. 6 EØ og 6 FA samt delnr. 62 af mr.nr. 6 EÆ, 6 EØ, 6 FA, 6 FB, 6 FC, 6 FD, 6 FE og 6 FF Melsted By, Sulsted, som det er og forefindes, herunder accepterer køber, bestyrelsen underskriver skøde vedrørende erhvervelsen heraf samt medvirker til tinglysningen heraf. 6.4 Køber er bekendt med der evt. også vil blive oprettet en grundejerforening omftende samtlige ejendomme beliggende inden for det område, der er omftet af lokalplan Der henvises i det hele til lokalplanen. Denne grundejerforening er endnu ikke stiftet. 7 OMKOSTNINGER 7.1 Køber betaler samtlige omkostninger til købsaftalens registrering i tingbogen. 7.2 Sælgers advok, Advokfirmaet Børge Nielsen, Hasserisvej 174, 9000 Aalborg, tlf , telefax , tinglyser købers adkomst på ejendommen og foretager øvrige ekspeditioner af ejendomshandlen. 8

10 Køber er forpligtet til inden 14 dage efter have modtaget opfordring hertil fra sælgers eller sælgers advok meddele enten sælgers advok, eller såfremt køber har valgt lade sig repræsentere ved egen advok, købers advok fuldmagt til registrere nærværende overdragelse i den digitale tingbog. Køber fraskriver sig herved retten til tilbagekalde nævnte fuldmagt. Sælgers advok drager alene omsorg for udfærdigelse og ekspedition af handlens dokumenter, men yder ikke rådgivning til køber. Såfremt køber ønsker rådgivning opfordres denne til kontakte egen advok, og køber betaler omkostningerne til eventuel egen rådgiver. 7.3 Samtlige omkostninger ved oprettelse og hjemtagelse af lån, herunder kurstab er sælger uvedkommende. 7.4 Sælger betaler udgifterne i forbindelse med udstykning og mæglersalær til medvirkende ejendomsmægler. 8 BETINGELSER 8.1 Handlen er fra sælgers side betinget af, forslag til lokalplan vedtages endeligt uden væsentlige ændringer, støjskærm nævnt i forslag til lokalplan pkt. 7.2 etableres af EBH Bank A/S, Aalborg Kommune godkender grundejerforeningsvedtægterne incl. bestemmelserne om beplantning, udstykningens gennemføres og købesummen og udgifterne nævnt i pkt. 3.2 betales. 8.2 Ovennævnte betingelser fra sælgers side nævnt i pkt. 8.1 er ensidige betingelser fra sælgers side, og sælger er berettiget til frafalde én eller flere af disse betingelser, såfremt sælger måtte vurdere, projektet kan gennemføres på trods heraf. 8.3 Handlen er fra købers side betinget af, købers evt. advok og købers pengeinstitut ikke har indsigelser imod handlen. 9

11 Betingelsen bortfalder, hvis køber ikke har gjort den gældende senest 8 dage efter købsaftalens underskrift. 8.4 Handlen er fra købers side endvidere betinget af, forslag til lokalplan vedtages endeligt uden væsentlige ændringer. 8.5 Når betingelserne er opfyldt, kan køber kræve endelig adkomst. Sælger bemyndiges til give købsaftalen påtegning om rette mrikelnummer, adresse og areal samt påtegning om endelig adkomst, når betingelserne herfor er opfyldt. 9 BILAG 9.1 Køber har forinden underskrivelsen af nærværende købsaftale fået udleveret samt haft lejlighed til gennemgå følgende dokumenter: 1. Salgsrids af udarbejdet af landinspektør Søren Lange. 2. Rids med angivelse af byggefelter af udarbejdet af landinspektør Søren Lange. 3. Forslag til lokalplan Jordbundsrapport udarbejdet af Andreasen & Hvidbjerg deret Rapport fra Nordjyllands Historiske Museum af Støjberegningsrapport fra COWI. 7. Servituterklæring af Rids af udarbejdet af sælgers landskabsarkitekt Willy Rosseel. 9. Udkast til grundejerforeningsvedtægter. 10. Budget for grundejerforeningen. 11. Dokument om fortrydelsesret. 10 FORTRYDELSESRET 10.1 Køber er ved købsaftalen gjort bekendt med sin fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, kapitel 2 m.v. 11 ERKLÆRING 11.1 Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter sælgers bedste skøn kr. anfør købesummen. 10

12 Den / Som køber(e): anfør købers navn med maskinskrift anfør købers navn med maskinskrift Den / Som sælger: For Stråtaget ApS: Hanne Birgitte Dalgaard, direktør Til vitterlighed om ægte underskrift(er), deringens rigtighed og udsteders myndighed f.s.v. angår sælger: Navn:... Navn:... Stilling:... Stilling:... Bopæl:... Bopæl: Underskrift: Underskrift: 11

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG * cpr * og * cpr. i lige sameje begge boende

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Gilbjergvej 8, 6630 Rødding. Dok. 13/101763-2 1/12 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Rangstrupvej 13, 6534 Agerskov. Dok. 13/101739-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere