Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S"

Transkript

1 1 af :18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale, hvorved Jiffy A/S i forbindelse med produktionen af Jiffy Pots på produktionsanlægget Ryomgaard forpligtiger sig til at købe sit totale forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S. Det er alene den ene part Pindstrup Mosebrug A/S, der har anmeldt aftalen med henblik på at opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Den anden part i aftalen Jiffy A/S ønsker ikke, at aftalen bliver fritaget i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Jiffy A/S finder endvidere, at aftalen og den måde den administreres på i praksis af Pindstrup Mosebrug A/S udgør et misbrug af Pindstrup Mosebrug A/S's dominerende stilling. Købsaftalen er efter Pindstrup Mosebrug A/S's opfattelse udtryk for en naturlig følge af en historiske udvikling, der skal sikre Pindstrup Mosebrug A/S et rimeligt afkast af sine investeringer i udviklingen af Jiffy Pots. Jiffy A/S er derimod af den opfattelse, at aftalen hindrer Jiffy i at indkøbe sphagnum til markedsprisen. Konkurrencerådet er af den opfattelse, at den tidsubegrænsede aftaleforpligtigelse for Jiffy A/S til kun at indkøbe sphagnum fra Pindstrup Mosebrug A/S udgør en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. Det forhold, at aftalen udelukker, at Jiffy A/S kan afsøge markedet for sphagnum og eventuelt opnå lavere priser, har til følge, at købsaftalen begrænser konkurrencen på såvel markedet for sphagnum som på markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Købsaftalen, som er tidsubegrænset, opfylder efter Konkurrencerådet opfattelse ikke betingelserne for at opnå en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Dette indebærer, at parterne skal meddeles påbud om at ophæve den eksklusive købsaftale. Som nævnt har Jiffy A/S rejst spørgsmålet, om aftalen og Pindstrup Mosebrug A/S's administration heraf måtte udgøre et misbrug af dominerende stilling. Det er i princippet muligt at behandle en købsaftale efter såvel konkurrencelovens 6 som 11. Konkurrencerådet finder, at den stedfundne udvikling på markedet for sphagnum i Danmark har medført, at Pindstrup Mosebrug A/S næppe i dag kan antages at have en markedsposition, der opfylder kriterierne for at have en dominerende stilling i henhold til konkurrencelovens 11. På den baggrund finder Konkurrencerådet ikke, at den eksklusive tidsubegrænsede købsforpligtigelse kan behandles efter konkurrencelovens 11, selvom vilkåret medfører, at Jiffy A/S er begrænset i konkurrencen på markedet for tørvepotter og lignende. Konkurrencerådet finder, at denne konkurrencebegrænsning må indgå i vurderingen i henhold til konkurrencelovens 6 af aftalens konkurrencebegrænsende virkninger.

2 2 af :18 2. Afgørelse Det meddeles Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S, at den uopsigelige købsaftale, hvorved Jiffy A/S forpligtiger sig til at købe hele sit forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S, så længe produktionen foregår på Ryomgaard Hgd., er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6. Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at den tidsubegrænsede aftaleforpligtigelse for Jiffy A/S til kun at indkøbe sphagnum fra Pindstrup Mosebrug A/S udelukker, at Jiffy A/S kan afsøge markedet for sphagnum og eventuelt opnå lavere priser hos andre leverandører, hvorved købsaftalen har til følge at konkurrencen begrænses på såvel markedet for sphagnum som på markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Det er herved taget i betragtning, at indkøb af sphagnum udgør en betydelig del af produktionsomkostningerne ved fremstilling af sphagnumbaserede produkter til planteformering, og at Jiffy A/S er en væsentlig aktør på dette marked, og at Jiffy A/S's produkt Jiffy Pots er direkte i konkurrence med et produkt fra Pindstrup Mosebrug A/S på dette marked. Der er endvidere lagt vægt på, at Jiffy A/S ikke kan opnå umiddelbar adgang til markederne på samme vilkår som eksisterende konkurrenter, idet frigørelse fra købsforpligtelsen kun kan ske ved at nedlægge produktionsanlægget på Ryomgaard og etablere et nyt produktionsanlæg, hvilket vil involvere uforholdsmæssigt store omkostninger. Konkurrencerådet finder endvidere ikke, at der er grundlag for i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, at kunne fritage købsaftalen fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at parterne ikke har dokumenteret, at købsaftalen i dag bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen og sikre forbrugerne en rimelig andel heraf. Der er endvidere lagt vægt på, at tidsubegrænsede eksklusive købsforpligtelser ifølge EU-praksis som udgangspunkt ikke opfylder betingelserne for fritagelse. Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S påbydes at ophæve købsaftalen senest pr. 25. februar 2000, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, jf. 27, stk Sagsfremstilling 3.1 Indledning Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale, hvorved Jiffy A/S i forbindelse med produktionen af Jiffy Pots på produktionsanlægget Ryomgaard forpligtiger sig til at købe sit totale forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S. Det er alene den ene part Pindstrup Mosebrug A/S, der har anmeldt aftalen med henblik på at opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Jiffy A/S blev på anmeldelsestidspunktet gjort bekendt med, at Pindstrup Mosebrug A/S ville foretage en anmeldelse af aftalen, men ønskede ikke at medvirke ved anmeldelsen. Ved brev af 15. juli 1998 har advokat Jan-Erik Svensson nærmere forklaret Jiffy A/S's holdning til sagen. Jiffy A/S har ikke ønsket at medvirke til anmeldelsen af aftalen, idet aftalen på ubegrænset tid forhindrer Jiffy A/S i forbindelse med produktionen af Jiffy Pots på produktionsanlægget Ryomgaard at købe sphagnum fra andre end Pindstrup Mosebrug A/S. Jiffy A/S er af den opfattelse, at aftalen og den måde den administreres på i praksis af Pindstrup Mosebrug A/S udgør et misbrug af Pindstrup Mosebrug A/S's dominerende stilling. Advokaten er dog af den opfattelse, at købsaftalen skal vurderes i henhold til konkurrencelovens 6. Jiffy A/S ønsker ikke, at aftalen bliver fritaget i medfør af konkurrencelovens 8, stk Parterne Pindstrup Mosebrug A/S er en dansk koncern med en række datterselskaber i Danmark,

3 3 af :18 Nordirland, Spanien og Estland. Selskabet driver mosebrug i Danmark og er desuden importør af sphagnum. Selskabet sælger sphagnum til produktionsselskaber samt sphagnum og sphagnumprodukter til gartnerier og havebrug, herunder sphagnum-plugs, der er i konkurrence med Jiffy Pots. Pindstrup Mosebrug A/S's samlede omsætning i regnskabsåret 1996/97 udgjorde over 150 mill. kr. Heraf udgjorde salget af sphagnum i Danmark x mill. kr. Det skønnes at Pindstrup Mosebrug A/S's markedsandel på sphagnummarkedet i Danmark udgør x %. Den europæiske Jiffy-Koncern (hjemmehørende i Norge) omfatter produktionsselskaberne A/S Jiffy Products Ltd. og Jiffy A/S (det er dette selskab, der er part i den købsaftale der er til vurdering), samt salgsselskaberne Jiffy Products (UK) Ltd., Jiffy Products Nederland B.V., Jiffy France S.A.R.L., Jiffy Products International AG. Koncernens aktiviteter består i at producere produkter til gartnerierhvervet. Jiffy A/S producerer Jiffy Pot, der er en tørvepotte fremstillet af presset sphagnum. Jiffy koncernen havde i 1998 en samlet omsætning på over 150 mill. kr. Jiffy A/S har x % af salget af tørvepotter i Danmark og x % af salget af tørvepotter i Europa. Jiffy A/S's produkt Jiffy Pots er imidlertid i konkurrence med lignende sphagnumbasserede produkter til planteformering, og det relevante marked må derfor defineres som markedet for tørvepotter og sphagnum-plugs m.m. På dette marked har Jiffy A/S's en markedsandel på ca. x %. 3.3 Den anmeldte aftale Den aftale, der er anmeldt, og som foreligger til bedømmelse, blev senest revideret den 13. juni Der er tale om en købskontrakt, hvorefter Jiffy A/S er underlagt en eksklusiv købeforpligtelse over for Pindstrup Mosebrug A/S, og hvorefter prisen for produktet skal være sælgers laveste salgspris til grossister med fradrag af x %. Kontrakten er bindende for begge parter, så længe der anvendes sphagnum til produktionen på ejendommen Ryomgaard (herom senere) og er således tidsubegrænset. Den ejendom, der i købsaftalen henvises til, er den ejendom, hvor Jiffy A/S i dag har sin produktion. Ejendommen var oprindelig ejet af Pindstrup Mosebrug A/S, men blev i juni 1988 købt af Jiffy A/S. Der er således tale om en eksklusiv købsaftale. Gruppefritagelsen for kategorier af eksklusive købsaftaler finder imidlertid ikke anvendelse på nærværende købsaftale. Gruppefritagelsen finder kun anvendelse for aftaler vedrørende videreforhandling, hvor nærværende aftale omhandler indkøb af sphagnum til brug i Jiffy A/S's produktion af jiffy Pots Den historiske baggrund for den anmeldte aftale I 1959 indgik parterne Jiffy A/S og Pindstrup Mosebrug A/S en samarbejdsaftale, hvorefter der blev produceret sphagnumpotter både i Norge og Danmark på fabrikker tilhørende henholdsvis Jiffy A/S og Pindstrup Mosebrug A/S (Ryomgaard). Pindstrup Mosebrug A/S leverede sphagnum til produktionen, og Jiffy A/S var ansvarlig for salget af de producerede sphagnumpotter. I 1971/1972 blev aftalen ændret, således at produktionen i fremtiden kun skulle foregå på Ryomgaard, der var Pindstrup Mosebrug A/S tidligere produktionssted. Samtidig overtog Jiffy A/S ansvaret for hele produktionen. Til gengæld blev Pindstrup Mosebrug A/S eneleverandør af råmaterialet - sphagnum. Da Pindstrup Mosebrug A/S stadig var ejer af produktionsbygningerne (Ryomgaard), blev der tillige indgået en lejekontrakt for disse bygningerne mellem Pindstrup Mosebrug A/S som udlejer og Jiffy A/S som lejer. Det oprindelige aftalekompleks havde således karakter af en markedsdelingsaftale, hvor Pindstrup Mosebrug A/S afstod fra at producere tørvepotter mod til gengæld at være eneleverandør af sphagnum på ubestemt tid til Jiffy A/S's produktion af Jiffy Pots.

4 4 af :18 I 1987 tilbød Jiffy A/S at købe produktionsbygningen af Pindstrup Mosebrug A/S. I 1988 enes parterne om en pris for produktionsbygningen, og denne blev overdraget Jiffy A/S. Købekontrakten, hvorved Jiffy A/S forpligtiges til at købe hele forbruget af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S, blev inkorporeret i skødet og er tinglyst på ejendommen. Den købskontrakt, der her ligger til bedømmelse, er tinglyst på Ryomgaard, hvor Jiffy A/S har sit produktionsanlæg for produktion af spagnumpotter. Af denne købskontrakt fremgår det, at så længe der produceres Jiffy Pots på Ryomgaard gælder følgende Jiffy A/S skal købe sit totale forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S. Prisen er fastsat til Pindstrup Mosebrug A/S's laveste salgspris til grossister med fradrag af x %. Pindstrup Mosebrug A/S er forpligtiget til til enhver tid at have varelager svarende til Jiffy A/S forbrug i en måned oplagret i en lagerbygning på Ryomgaard. Opstår der leveringsvanskeligheder skal Pindstrup Mosebrug A/S foretage dækningskøb uden ekstra udgifter for Jiffy A/S. Leveringen foregår ved, at Jiffy A/S afhenter på Pindstrup Mosebrug A/S's lagerplads i Ryomgaard. Købskontrakten er bindende for såvel Pindstrup Mosebrug A/S som Jiffy A/S, så længe der anvendes sphagnum til produktionen i fabriksejendommen. Såfremt købekontrakten "fører til et for parterne urimeligt resultat, har begge parter ret til at kræve forhandlinger om prisfastsættelsen med et formål at finde frem til en pris, der er i overensstemmelse med den her i landet til enhver tid gældende almindelige markedspris for samme kvalitet." 3.4 Det relevante marked Det relevante produktmarked Pindstrup Mosebrug A/S driver mosebrug og sælger sphagnum og sphagnumprodukter til produktionsselskaber, gartnerier og havebrug. Jiffy A/S producerer tørvepotter til gartnerier og private forbrugere. Potterne er fremstillet af presset sphagnum. Potterne benyttes til planteformering. Jiffy A/S har anført, at det relevante marked for afsætning af Jiffy Pots ikke alene udgøres af marked for tørvepotter. Jiffy Pots er i konkurrence med sphagnum-plugs og i princippet med andre pottetyper så som plastpotter og plastbrætter. Sphagnum-plugs er en cigaret hvor tobakken er erstattet af sphagnum. Den fremstilles i forskellige længder og diametre. Sphagnum-plugs kan også være sphagnum, som holdes sammen af bindemiddel (altså uden papiromslag). Tørvepotter og sphagnum-plugs kan udplantes direkte, hvor der ved plastpotter, plastbakker eller lignende gælder, at "potten" skal fjernes inden udplantningen. Plastpotternes fordel er, at disse bedre kan anvendes i maskiner, som for eksempel plantemaskiner. Tørvepotterne er en anelse dyrere end plastpotterne. Det relevante marked for Jiffy A/S's tørvepotter må således defineres som tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Den anmeldte aftale er en vertikal aftale, der vedrører køb af sphagnum til brug for produktion af tørvepotter på Ryomgaard. Umiddelbart vedrører aftalen således markedet for sphagnum. Konkurrencerådet finder imidlertid, at aftalen har konkurrencemæssig betydning for såvel markedet for sphagnum som markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. På marked for sphagnum har aftalen umiddelbart betydning, i og med at aftalens genstand er

5 5 af :18 sphagnum, hvor Pindstrup Mosebrug A/S sælger og Jiffy A/S indkøber. Aftalen har også konkurrencemæssig betydning på markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering, hvor Jiffy A/S er en væsentlig udbyder af tørvepotter. Aftalen indebærer, at Jiffy A/S begrænses i at afsøge markedet for sphagnum og eventuelt opnå lavere priser. Da sphagnum er en væsentlig produktionsfaktor i fremstillingen af tørvepotter og andre sphagnumprodukter til planteformering, får prisen for den sphagnum, der medgår til produktionen væsentlig betydning for prisen på det færdige produkt. Aftalen får derved også betydning på markedet for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. I den forbindelse skal der henvises til Kommissionens sag vedrørende leveringsaftaler for soda til glasfremstillingsindustrien. Producenterne af soda i fællesmarked havde på deres respektive nationale markeder indgået en række langfristede eksklusive leveringsaftaler med deres største kunder, hovedsageligt inden for glasindustrien. Kommissionen fandt i denne sag, at sådanne eksklusive leveringsaftaler begrænsede konkurrencen på marked for soda, samt at disse aftaler også kunne begrænse konkurrencen mellem glasproducenterne. Det fremgår endvidere af Kommissionens udkast til "retningslinier for vertikale begrænsninger", at en vertikal aftale kan få indvirkning på markedet mellem leverandøren og kunden, men at aftalen også kan få virkning på markederne i de efterfølgende omsætningsled. Ved en individuel vurdering af en vertikal begrænsning må man undersøge de relevante markeder i hvert af de omsætningsled, der påvirkes af begrænsningen. Det må således konkluderes at det relevante produktmarked er markedet for sphagnum, og at den anmeldte købsaftale har betydning for konkurrenceforholdene på såvel marked for sphagnum som på marked for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering Det relevante geografiske marked Pindstrup Mosebrug A/S har, under henvisning til at begge aftaleparter har afsætningskanaler i hele Europa, anført, at det relevante geografiske marked er hele Europa. Købsaftalen vedrører imidlertid Jiffy A/S's indkøb af sphagnum til brug for produktionen af Jiffy Pots på Ryomgaard, Danmark. Det relevante geografiske marked er således Danmark. 3.5 Aftaleparternes markedsposition Det totale forbrug af sphagnum i Danmark er af parterne skønnet til at udgøre omkring m 3. Godt halvdelen af denne sphagnum er importeret. Der findes en række importører på markedet for sphagnum, herunder Pindstrup Mosebrug A/S. Den samlede omsætning af sphagnum i Danmark er skønnet til at udgøre mill. kr. Pindstrup Mosebrug A/S skønnes at have en markedssandel i Danmark på x %. Pindstrup Mosebrug A/S har oplyst, at virksomheden har en markedsandel i Europa på ca. x %. Pindstrup Mosebrug A/S har i anmeldelsen oplyst, at der ingen forhindringer er for konkurrenters adgang til det relevante produktmarked. Dog skal det nævnes, at produktion af sphagnum kræver en indvindingstilladelse. Jiffy A/S's indkøb af sphagnum fra Pindstrup Mosebrug A/S har varieret noget de seneste år.

6 6 af :18 Indkøbet udgjorde således i 1996 x mill. kr., i 1997 x mill. kr., i 1998 x mill. kr. og for de første 9 måneder af 1999 x mill. kr. Jiffy A/S betaler p.t. Pindstrup Mosebrug A/S x kr. pr. m 3 sphagnum frit leveret på Ryomgaard. Jiffy A/S har oplyst at sphagnum tilbydes af alternative leverandører til x kr. pr. m 3. Jiffy A/S har nævnt følgende 3 alternative danske leverandører af sphagnum; Rekyva, Djursland Sphagnum og Stenrøgel A/S. Jiffy A/S's værdimæssige omsætning af Jiffy Pots er i Danmark ca. x mill. kr. og i udlandet ca. x mill. kr. På det totale marked for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering er Jiffy A/S's markedsandel ca. x %. 3.6 Andre forhold der vedrører den anmeldte købsaftale Sphagnum er en væsentlig produktionsfaktor ved produktion af tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Jiffy A/S har oplyst, at indkøb af sphagnum udgør x % af de direkte omkostninger ved produktionen af Jiffy Pots. Pindstrup Mosebrug A/S har igennem sit irske datterselskab Bulrush Peat Co. inden for det sidste års tid startet en produktion af sphagnum-plugs. Disse sphagnum-plugs sælges på det engelske marked i direkte konkurrence med Jiffy A/S's produkt Jiffy Pots. Jiffy A/S og Pindstrup Mosebrug A/S er således direkte konkurrenter på marked for tørvepotter og sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Jiffy A/S har oplyst, at det er forbundet med meget store omkostninger at flytte produktion fra Ryomgaard. Maskiner og tørreovne er fremstillet og udviklet af Jiffy A/S og er i dag en integreret del af selve produktionsbygningerne. Det er i det hele taget tvivlsomt, om maskiner og tørreovne vil kunne tåle en flytning. Endvidere har Jiffy A/S investeret i nye store lagerbygninger, som er opført i tilknytning til den gamle produktionshal. Jiffy A/S vurderer, at en udflytning fra Ryomgaard vil være forbundet med store tab for Jiffy A/S, idet den nuværende ejendom vil være svær at anvende til andre formål, ligesom det vil være forbundet med store omkostninger, dersom Jiffy A/S skulle investere i en ny ejendom og maskinpark i Danmark. 3.7 Pindstrup Mosebrug A/S's argumenter for at købsaftalen bør fritages efter konkurrencelovens 8.1 Pindstrup Mosebrug A/S er af den opfattelse, at den gensidigt bebyrdende aftale mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S er den naturlige udvikling af parternes oprindelige fælles investering i udvikling og produktion af "Jiffy Pots", der siden gradvis er overtaget af Jiffy A/S. Aftalen er et afbalanceret udtryk for parternes ønske om at sikre Pindstrup Mosebrug A/S et rimeligt afkast af sine investeringer via sikkerhed for salg af Jiffy A/S's samlede behov for sphagnum. Aftalen er udtryk for en gensidig binding, der indebærer, at parterne hver især kan langtidsplanlægge og dermed øge effektiviteten til gavn for såvel forbrugeren som parterne selv. Begrænsningerne er historisk betingede, men herudover er de begrænsninger, som parterne har påtaget sig, nødvendige og sædvanlige for en aftale af den her omhandlede karakter. Pindstrup Mosebrug A/S anfører i den forbindelse, at aftalen kun løber "så længe, der anvendes sphagnum til produktionen i fabriksejendommen." Jiffy A/S er således ensidigt i stand til at bringe aftalen til ophør ved enten at omlægge eller flytte produktionen. Pindstrup Mosebrug A/S er af den opfattelse, at salgsprisen for produktionsbygningerne, da disse

7 7 af :18 blev overdraget Jiffy A/S i 1988, var mindre end både ejendommens faktiske værdi og den offentlige vurdering. Pindstrup Mosebrug A/S gør gældende, at virksomheden løbende overfor Jiffy A/S har prissat sphagnummen lavere end berettiget efter aftalen. Pindstrup Mosebrug A/S er af den opfattelse, at Jiffy A/S ikke har sandsynliggjort eller dokumenteret påstanden om, at det pris-/kvalitetsforhold, som Pindstrup Mosebrug A/S tilbyder Jiffy A/S, hæmmer Jiffy A/Ss konkurrenceevne. Endvidere finder Pindstrup Mosebrug A/S ikke, at købsaftalen er til hinder for, at konkurrenter til Jiffy A/S og/eller Pindstrup Mosebrug A/S etablerer sig på de relevante markeder. Endelig bestrider Pindstrup Mosebrug A/S at have gjort sig skyldig i misbrug af dominerende markedsposition, ligesom virksomheden bestrider at skulle have udvist manglende forhandlingsvilje. 3.8 Jiffy A/S argumenter for at den anmeldte købsaftale ikke bør opnå en fritagelse fra konkurrenceloven Som nævnt i indledningen har Jiffy A/S ikke ønsket at medvirke til en anmeldelse af aftalen, idet aftalen på ubegrænset tid forhindrer Jiffy A/S i at købe sphagnum fra andre end Pindstrup Mosebrug A/S. Jiffy A/S er af den opfattelse, at aftalen og den måde den administreres på i praksis af Pindstrup Mosebrug udgør et misbrug af Pindstrup Mosebrug A/S's dominerende stilling. Jiffy A/S mener derfor, at aftalen er ugyldig og ønsker under alle omstændigheder ikke, at aftalen bliver fritaget i medføre af konkurrencelovens 8, stk. 1. Jiffy A/S har bestridt at Jiffy Pots er udviklet af Jiffy A/S og Pindstrup Mosebrug A/S i fællesskab. Jiffy A/S er af den opfattelse, at det alene var Jiffy A/S, der forud for den oprindelige kontraktsindgåelse i 1959, havde udviklet en tørvepotte. Jiffy A/S indgik aftalen med Pindstrup Mosebrug A/S, fordi der var en potentiel mulighed for, at Pindstrup Mosebrug A/S ville iværksætte en konkurrerende produktion af tørvepotter. Jiffy A/S frygtede en sådan konkurrerende produktion særligt, fordi Jiffy A/S i så fald kunne risikere ikke at få de nødvendige tørveleverancer fra Pindstrup Mosebrug A/S, der på daværende tidspunkt var den eneste tørveleverandør, der kunne levere tørv af den kvalitet, Jiffy A/S havde brug for Baggrunden for at Jiffy A/S oprindeligt og så sent som i 1988 indgik en eksklusiv aftale, hvorefter Pindstrup Mosebrug A/S blev eneleverandør, var, at der på dette tidspunkt reelt ikke var andre tørveleverandører, der kunne levere tørv af tilstrækkelig god kvalitet. Jiffy A/S var derfor på daværende tidspunkt kun interesseret i at købe produkter fra Pindstrup Mosebrug A/S. Efter kontraktindgåelsen finder Jiffy A/S, at markedet for tørv-produkter har ændret sig væsentligt. Jiffy A/S finder, at det i dag er muligt at indkøbe tørv af samme kvalitet og mængde i Danmark til en væsentlig lavere pris end den pris, som Pindstrup Mosebrug A/S er villig til at tilbyde Jiffy A/S. På den baggrund har Jiffy A/S flere gange forsøgt at påberåbe sig den bestemmelse i leveringskontrakten, hvorefter begge parter kan kræve forhandlinger om prisfastsættelsen med det formål at finde frem til en pris, der er i overensstemmelse med den her i landet til enhver tid gældende almindelig markedspris for samme kvalitet. De førte forhandlinger har ikke for Jiffy A/S ført til et tilfredsstillende resultat, idet Jiffy A/S er af den opfattelse, at virksomheden kan få tørveleverancer billigere end de priser, som Pindstrup Mosebrug A/S har tilbudt. Jiffy A/S betaler i dag Pindstrup Mosebrug A/S x kr. pr. m 3, men har

8 8 af :18 tilbud fra alternative leverandører til priser på x kr. pr. m Vurdering De to virksomheder, der deltager i den aftale, der foreligger til vurdering, udøver erhvervsvirksomhed, og er derfor omfattet af konkurrencelovens 2. Der er tale om en eksklusiv vertikal leveringsaftale, hvorefter Pindstrup Mosebrug A/S er eneberettiget til tidsubegrænset at levere sphagnum til Jiffy A/S. Aftalen er ikke omfattet af gruppefritagelsen for eksklusive købsaftaler, idet denne fritagelse alene gælder for aftaler, hvor den ene aftalepart er videreforhandler. I nærværende aftale indgår sphagnumen i Jiffy A/S's produktion af Jiffy Pot. Pindstrup Mosebrug A/S har en årlig omsætning på over 150 mill. kr. og en markedsandel på over 10 % af det danske marked for sphagnum, som er det ene af de to markeder, hvor købsaftalen har betydning. Jiffy koncernen har en årlig omsætning på over 150 mill. kr., samt en markedsandel på over 10 % på marked for tørvepotter og sphagnum-plugs, og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering, der er det andet af de to markeder, hvor købsaftalen har betydning. Aftalen er således ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i konkurrencelovens 7, idet parterne har en samlet årlig omsætning på over 150 mill. kr., og Pindstrup Mosebrug A/S har en markedsandel på over 10 % på markedet for sphagnum i Danmark, der er det relevante marked. Aftalen kan således behandles efter konkurrencelovens Konkurrencelovens 6 Leveringsaftalen er anmeldt af den ene part, Pindstrup Mosebrug A/S, med henblik på at opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, den anden part, Jiffy A/S, finder ikke, at aftalen kan opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Parterne synes således enige om, at aftalen er omfattet af konkurrencelovens 6. Konkurrencerådet er af den opfattelse, at den købsaftale, der foreligger til vurdering, hvorefter Jiffy A/S i forbindelse med produktionen på Ryomgaard er forpligtiget til på ubestemt tid at købe hele sit forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S, udgør en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. Det er herved lagt til grund, at købsaftalen begrænser konkurrencen på såvel markedet for sphagnum som på markedet for tørvepotter og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Aftalen udelukker, at Jiffy A/S kan afsøge det danske marked for sphagnum og eventuelt opnå lavere priser hos andre potentielle leverandører. Herved begrænses andre udbydere af sphagnum i at levere til Jiffy A/S. Jiffy A/S's manglende mulighed for at indkøbe sphagnum på de bedste markedsvilkår begrænser desuden Jiffy A/S's konkurrencemuligheder på marked for tørvepotter og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering, idet Jiffy A/S bliver stillet ringere end andre producenter af sphagnumbaserede produkter til planteformering, da disse andre producenter kan købe sphagnum til konkurrencedygtige priser. Aftalens umiddelbare virkninger er således en direkte begrænsning af Jiffy A/S's muligheder for

9 9 af :18 indkøb af sphagnum og en indirekte begrænsning af Jiffy A/S's muligheder for salg af det sphagnumbaserede produkt Jiffy Pots. Det er herefter spørgsmålet, om aftalen har en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6. Mens det kan være tvivlsomt om dette er tilfældet på markedet for sphagnum (isoleret set), hvor Jiffy A/S's indkøb kun udgør en beskeden del af det samlede marked, forekommer der at være en klar markedspåvirkning på markedet for sphagnumbaserede produkter til planteformering, hvor Jiffy A/S er en betydelig aktør. Det må i denne forbindelse tillægges vægt, at efter at Pindstrup Mosebrug A/S har startet produktionen af sphagnum- plugs igennem sit irske datterselskab, er Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S blevet direkte konkurrenter på markedet for tørvepotter og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Det forhold at den sphagnum, der er en væsentlig produktionsfaktor for Jiffy A/S, prisfastsættes af Pindstrup Mosebrug A/S, der samtidig er direkte konkurrent til Jiffy A/S på markedet for sphagnumbaserede produkter til planteformering, forstærker aftalens konkurrencebegrænsende virkning. Det er af Pindstrup Mosebrug A/S fremført, at købsaftalen ensidigt kan opsiges af Jiffy A/S, hvis produktionen af Jiffy Pots flyttes fra Ryomgaard til et andet produktionssted. Jiffy A/S har oplyst, at det er forbundet med prohibitivt store omkostninger at flytte produktionen fra Ryomgaard. Konkurrencerådet må på denne baggrund finde at det forhold, at Jiffy A/S i princippet kan ophæve den tidsubegrænsede eksklusive købsaftale ved at flytte produktionen fra Ryomgaard ikke i dag er en relevant mulighed for Jiffy A/S til at frigøre sig fra købsbindingen og dermed få adgang til markedet på samme vilkår som andre, idet omkostningerne for Jiffy A/S vil være uforholdsmæssige store. I denne forbindelse er det af betydning, at baggrunden for aftalen var Pindstrup Mosebrug A/S's markedsposition på tidspunktet for kontraktsindgåelsen, hvor Pindstrup Mosebrug A/S havde en dominerende stilling på marked for sphagnum. Markedsforholdene for sphagnum har som nævnt ændret sig væsentligt siden kontraktsindgåelsen, og den tidsubegrænsede købsforpligtigelse indebærer i dag ulige konkurrencevilkår for Jiffy A/S. Sammenfattende er det Konkurrencerådets opfattelse, at som markedssituationen ser ud i dag, indebærer købsaftalen en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6, navnlig fordi aftalen begrænser konkurrencen på markedet for sphagnumbaserede produkter til planteformering. 4.2 Konkurrencelovens 8, stk. 1. Det er nævnt i sagsfremstillingen, at købsaftalen ikke er omfattet af gruppefritagelsen for eksklusive købsaftaler i og med, at aftalen ikke vedrører videresalg (som er en forudsætning for anvendelse af gruppefritagelsen), men indkøb af materialer til brug i produktion af Jiffy Pot. Det er herefter spørgsmålet, om aftalen kan opnå individuel fritagelse i henhold til konkurrenceloven, hvilket kræver at alle 4 betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1, skal være opfyldt. Det vil her være et bidrag til vurderingen, at det fremgår af gruppefritagelsen for eksklusive købsaftaler ("den sorte liste"), at aftaler, som er indgået for et ubestemt tidsrum eller for mere end fem år, ikke er omfattet af gruppefritagelsen. Ad konkurrencelovens 8, stk. 1. nr. 1 og nr. 2. For at opfylde disse to betingelser skal aftalen dels bidrage til at styrke effektiviteten i

10 10 af :18 produktionen eller distributionen dels sikre forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved. Pindstrup Mosebrug A/S har ikke dokumenteret, at aftalen, der senest er revideret for 11 år siden, i dag skulle styrke effektiviteten og sikre forbrugerne en rimelig andel heraf. Pindstrup Mosebrug A/S har alene henvist til, at aftalen er en naturlig udvikling af parternes oprindelige fælles investering i "Jiffy Pots", og dermed sikrer Pindstrup Mosebrug A/S et rimeligt afkast af sine investeringer. Såfremt der ved aftalen måtte være en effektivitetsfordel, er der ikke en rimelig andel af fordelene herved, der kommer forbrugerne til gode. Det følger af, at aftalen hindrer Jiffy A/S i at opnå lavere priser hos andre leverandører af sphagnum. Betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 anses derfor ikke for opfyldt. Ad konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. For at opfylde denne betingelse skal aftalen ikke pålægge virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål. Selvom der ved aftalens indgåelse måtte have været effektivitetsfordele, indebærer det forhold, at Jiffy A/S er pålagt en tidsubegrænset eksklusiv købsforpligtigelse, en konkurrencebegrænsning, der er langt mere vidtgående end nødvendigt for at opnå de mål, som aftalen oprindeligt skulle tilgodese. Der skal her henvises til, at ifølge EU-praksis opfylder købsforpligtigelser indgået for et ubestemt tidsrum eller for mere end fem år ikke betingelserne for fritagelse. Betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3 anses derfor ikke for opfyldt. Ad konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4. For at opfylde denne betingelse må aftalen ikke medfører, at virksomhederne kan udelukke mulighederne for konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer. Aftalen har konkurrencbegrænsende virkninger på såvel markedet for sphagnum som markedet for sphagnumbaserede produkter til planteformering. Jiffy A/S's indkøb af sphagnum udgør kun en lille del af det samlede marked for sphagnum i Danmark. Aftalen udelukker således ikke konkurrencen på en væsentlig del af markedet for sphagnum. Jiffy A/S er derimod en væsentlig udbyder af tørvepotter på marked for tørvepotter, sphagnum-plugs og andre sphagnumbaserede produkter til planteformering. Det kan dog næppe antages, at aftalen udelukker konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende produkter. 4.3 Samlet vurdering efter konkurrencelovens 8 Samlet finder Rådet ikke, at den foreliggende tidsubegrænsede eksklusive købsaftale, hvorefter Jiffy A/S i forbindelse med produktionen af Jiffy Pots på Ryomgaard er pligtig til at købe hele sit forbrug af sphagnum hos Pindstrup Mosebrug A/S, opfylder betingelserne for en fritagelse fra konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. 4.4 Konkurrencelovens 11 Som nævnt har Jiffy A/S rejst spørgsmålet, om aftalen og Pindstrup Mosebrug A/S's administration heraf måtte udgøre et misbrug af dominerende stilling. Spørgsmålet er således, hvorvidt aftalen eventuelt kan behandles i henhold til konkurrencelovens 11.

11 11 af :18 Det vil principielt være muligt at behandle et aftaleforhold både efter konkurrencelovens 6 og 11. Den konkrete sag drejer sig om en aftale indgået i 1988 mellem to parter, hvor den ene part (Pindstrup Mosebrug A/S) har anmeldt aftalen med henblik på at opnå fritagelse fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, mens den anden part (Jiffy A/S) i dag ønsker at blive frigjort fra aftaleforpligtelsen. En supplerende stillingtagen også efter konkurrencelovens 11 ville - såfremt det måtte kunne dokumenteres, at misbrug af dominerende stilling foreligger - i forhold til en afgørelse i henhold til 6, betyde, at et påbud om ophævelse af aftalen kan få virkning umiddelbart fremfor 3 måneder efter afgørelsen, jf. at aftalen er omfattet af overgangsbestemmelserne i 27, stk. 4. Det bemærkes endvidere, at der ikke opstår noget selvstændigt gyldighedsspørgsmål ved en supplerende behandling i henhold til 11, og at Pindstrup Mosebrug A/S ikke ville kunne straffes for et eventuelt misbrug af dominerende stilling, jf. 23, stk. 1, nr. 2. Et påbud i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 3 til Pindstrup Mosebrug A/S om at ophæve den tidsubegrænsede købsforpligtelse må for det første forudsætte, at Pindstrup Mosebrug A/S i dag har en dominerende markedsposition for salg af sphagnum i Danmark. For det andet må det forudsætte, at Pindstrup Mosebrug A/S's fastholdelse af aftalevilkåret er udtryk for misbrug af dominerende stilling. Den aftale der foreligger til vurdering er en gammel aftale, der senest blev revideret i Jiffy A/S har anført, at der ved aftalens indgåelse reelt ikke var andre leverandører af sphagnum end Pindstrup Mosebrug A/S, der kunne levere sphagnum af tilstrækkelig god kvalitet. Pindstrup Mosebrug A/S havde således en klart dominerende stilling på marked for sphagnum på tidspunktet for kontraktsindgåelsen. Markedet for sphagnum har imidlertid ændret sig væsentligt siden 1998, hvor købskontrakten senest blev revideret. Det er siden 1988 blevet muligt at købe sphagnum af god kvalitet til en lav pris fra andre lande. Der importeres således i dag sphagnum fra en lange række lande (Norge, Sverige, Finland, Baltikum, Rusland, Tyskland og Canada). Importandelen af det samlede udbud af sphagnum i Danmark skønnes at udgøre ca. 50 %. Desuden findes der andre udbydere af sphagnum fra danske tørvemoser. Hvor Pindstrup Mosebrug A/S ved kontraktsindgåelsen således var en dominerende virksomhed på markedet for sphagnum, har den stedfundne udvikling på markedet for sphagnum medført, at Pindstrup Mosebrug A/S ikke i dag har en klart dominerende position på dette marked, hvor Pindstrup Mosebrug A/S's markedsandel må antages at ligge x %. Pindstrup Mosebrug A/S har således stadig en væsentlig markedsandel, men for at der skal være tale om dominans i henhold til konkurrencelovens 11 skal en række supplerende kriterier være opfyldt. Det er Konkurrencerådets vurdering, at dette ikke er tilfældet. Den stedfundne udvikling synes tværtimod at indikere, at der ikke i dag er barrierer for indtrængen af andre udbydere af sphagnum på det danske marked. Det forhold, at Jiffy A/S i dag ønsker at frigøre sig fra købsforpligtelsen for at kunne indkøbe til lavere priser hos Pindstrup Mosebrug A/S's konkurrenter, indikerer også, at Pindstrup Mosebrug A/S ikke har en sådan markedsstilling, at virksomheden i dag kan fastsætte priser relativt uafhængigt af andre udbydere. I den forbindelse skal det nævnes at Pindstrup Mosebrug A/S p.t. leverer sphagnum til Jiffy A/S til x kr. pr. m 3, hvor Jiffy A/S har tilbud på leverancer til x kr. pr. m 3 fra andre leverandører. Den indgåede købskontrakt indebærer, at der på ubegrænset tid er knyttet det vilkår til Jiffy A/S's produktion på Ryomgaard, at der kun må købes sphagnum fra Pindstrup Mosebrug A/S. Selv om Pindstrup Mosebrug A/S måtte have udnyttet en dominerende stilling i 1988 til at opnå dette vilkår, der praktiseret i dag indebærer, at Jiffy A/S er begrænset i konkurrencen på markedet for

12 12 af :18 tørvepotter m.m., finder Konkurrencerådet ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for, at statuere, at der er tale om misbrug af dominerende stilling i henhold til konkurrencelovens 11. Der lægges herved vægt på, at Pindstrup Mosebrug A/S ikke i dag opfylder kriterierne for at have en dominerende stilling på markedet for sphagnum i Danmark. Det bemærkes, at advokaten for Jiffy A/S i sin høringsskrivelse af 8. november 1999 har givet udtryk for, at han, på baggrund af de nu foreliggende oplysninger, ikke finder det fornødent, at aftalen behandles efter konkurrencelovens 11, men er af den opfattelse, at købsaftalen skal behandles efter konkurrencelovens 6.

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere