NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød"

Transkript

1 NY LOVSTRØD - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for lovstrød Kortlægningsgruppe nr. 6 marts 2009

2 aggrund I henhold til Planstrategi 2007 vil byrådet arbejde for: - At undersøge mulighederne for at udvikle en ny bydannelse med økologisk byggeri mellem Lillerød og lovstrød, hvor der tages afsæt i naboskabet til de store skove og tætte naturområder. Området skal formes som et parklandskab med træer, grønninger, årstidsvariation og blomster som ramme omkring de nye boligenklaver. - At den fremtidige byudvikling tager hensyn til en klar adskillelse mellem by og land, bynære rekreative muligheder og at der værnes om natur og landskab. Dette notat er en detaljeret analyse af landskab, natur, trafi k, plan- og lovgivningsmæssige forhold i området. Analysen klarlægger mulighederne for at udvikle den nye økologiske bydannelse med tilhørende parklandskab. Resultatet er en række anbefalinger, der har til formål at indgå i overvejelser omkring byudvikling og beskyttelse/benyttelse af det åbne land, herunder fastsættelse af rammer for lokalplaner. Deltagere i kortlægningsarbejde har været Drift- og Anlægsteamet, Natur- og Miljøteamet samt Planteamet. yudviklingsmuligheder i Allerød Allerød Kommune er i henhold til Fingerplan 2007 geografi sk placeret nord for storbyområdet, uden for den 4. grønne ring. Lillerød og lovstrød ligger placeret i det ydre storbyområde (Hillerødfi ngeren), mens Lynge og Vassingerød ligger i det øvrige hovedstadsområde. På begge sider af s-togsbanen er der i Fingerplan 2007 fastlagt et principielt 2 km bredt bælte, hvor kommunen har råderum til selv at udlægge ny byzone. For Allerød Kommune optager transportkorridoren i nord og den ydre grønne kile i syd et stort areal af dette potentielle byudviklingsbælte, der kører langs jernbanen. Kommunens store skove samt visionen om at bevare grønne kiler helt ind til bymidten (I henhold til trekløvermodellen), skaber kun få muligheder for at udlægge ny byzone i kommunen. Kommunens største og mest potentielle byudviklingsområde ligger mellem Lillerød og lovstrød. Her ønsker byrådet at undersøge mulighederne for at udvikle en ny bydannelse. Ifølge Fingerplan 2007 forudsætter udlægning af ny byzone, at byudviklingsinteressen i den kommunale planlægning er afvejet med andre arealinteresser, som natur, landskaber, drikkevand m.v. Denne afvejning vil fremgå af følgende analyse. Fingerbystrukturens opgave er at koordinere byudviklingen med trafi ksystemet, så der opnås en by med kvalitet og et effektivt miljømæssigt transportmønster. Yderligere skal byens udvikling koordineres med udviklingen af det rekreative landskab og den grønne struktur. Fingerplanen består af 4 geografi ske delområder: det indre storbyområde (håndfl aden), det ydre storbyområde (byfi ngrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde. Det er alene i håndfl aden og byfi ngrene, der kan ske byudvikling af regional betydning. yfi ngrene udenfor den 4. grønne ring er fastlagte som principielle 2 km brede bælte på begge sider af de radiale baner (S-togsbanerne). De i alt 4 km brede bælter omfatter udover de eksisterende byområder en række landområder. I disse landområder har kommunen råderum til selv at udlægge ny byzone. (Uddrag fra Fingerplan 2007) - 2 -

3 Udsnit af Fingerplanen (Fingerplan 2007) Det indre storbyområde Det ydre storbyområde Det ydre storbyområde Indre grønne kiler Ydre grønne kiler Øvrige hovedstadsområde (by) Øvrige hovedstadsområde (land) Transportkorridor LOVSTRØD LILLERØD S yudviklingsmuligheder på arealer vest for lovstrød Trekløvermodel Principiel 2 km zone Analyseområde: Ny lovstrød - 3 -

4 j ve e øll m Ny n eje ev ng Ko TOKKEKØ HEGN Allerød St. Sortemosevej strød lov Øs tr et eg lvæ rks j vej rksve æ Teglv ALLERØD SØ lovstrød Teglværk RAVNSHOLT KATTEHALE MOSE -4-

5 Anvendelse og bystruktur Det potentielle byudviklingsområde vest for lovstrød er i dag et sammensat landskab bestående af både landbrugsarealer, erhvervsbygninger, sport, ubenyttede arealer samt et diffust mindre skovområde i vest. IM, NEFF (lagervirksomhed), XL-yg og Sjælsø Gruppen (Ny Allerødgård) er blandt de erhverv, der holder til her. lovstrødhallen med tilhørende idrætsarealer ligger ud til Kongevejen i nær relation til lovstrød Skole på den anden side af vejen. åde IM og lovstrødhallen er gravet ned i terræn, for at mindske bygningernes dominans i området. lovstrød Skole lovstrød Kirke Imellem de store bygninger kommer det åbne landskab til syne, med fl ere arealer ejet af Allerød Kommune. Terrænet er storbakket og idet de store fl ader er uforstyrrede for beplantning/buskads, fremstår terrænnet i sin tydelighed, og der dannes samtidig landskabelig stor kontrast til både de store bygninger og det markante skovbryn ved Tokkekøb Hegn, der er den nordlige grænse for byudviklingsområdet. Syd for området har forsvaret kaserne og øvelsesterræn, adskilt af Ellebæk, og i vest afgrænses byudviklingsområdet af jernbanen, der forbinder Allerød med Hillerød og København. lovstrød Teglværk har tidligere haft drift i områdets vestlige del. I dag er teglværksproduktionen stoppet, men har efterladt et område af (mindre) kulturhistorisk værdi med gamle teglværkshuse, tipvognsspor og et terræn der vidner om tidligere udgravninger. I dag er der indrettet erhverv i de gamle bygninger og en lokalplan for området giver mulighed for yderligere erhvervsudbygning. HØVELTE KASERNE I lovstrød by bor der ca borgere. yen har i dag samlet sine centrale funktioner omkring kirken, som ligger ud til Kongevejen. Her ligger bl.a. skolen, kroen og byens idrætsfaciliteter (lovstrødhallen). Kongevejen fremstår i dag som byens vestlige grænse, med en kun relativ lille udbygning vest for vejen. Grænsen fremstår i dag diffus med småbyggeri langs vejen og store virksomheder spredt i det åbne landskab. Det er her svært at defi nere hvor lovstrød by stopper og hvor landskabet starter. Idet lovstrøds bymidte (defi neret af kirkens oprindelige bycentrum og de nærliggende servicefunktioner) ligger helt ud til Kongevejen, er der stadig udbygningsmuligheder i nær relation til centrale funktioner som kirke, skole, institutioner, indkøbsmuligheder m.v Fingerplanens principper for miljørigtig lokalisering bestemmer, at der i en afstand op til 1200 meter fra stationen kan bygges tæt- og tæt lav boligbebyggelse, lokale institutioner, butikker iht. detailhandelbestemmelserne, mindre kontor- og serviceerhverv (<1500 etm.), samt undtagelsesvis større kontor- og serviceerhverv. Uden for 1200m-zonen kan foruden bygges parcelhuse. Her kan der ikke bygges større kontorog serviceerhverv.

6 18 Allerød Kommune 4 4 Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune Områdets funktion i dag (grunde ejet af Allerød Kommune er markeret) Landbrug/Ubebyggede lodder Idræt eboelse Sommerhuse Virksomheder/Erhverv Landzone yzone - 6 -

7 Anbefalinger - Med ønsket om en markant grænse mellem land og by er målet at bygge en ny bydel, som samler funktioner og strukturer vest for Kongevejen og afrunder lovstrød by markant mod det åbne land. - Den nye bydel skal skabes i sammenhæng med det nuværende lovstrød ved at omslutte og understøtte lovstrøds bymidte. - Med den nære afstand til Allerøds s-togsstation er der stort potentiale for at bygge den nye bydel op omkring et solidt, kollektivt trafiknet i overensstemmelse med Fingerplanens målsætninger. - Det potentielle byudviklingsområde vest for lovstrød ligger omgivet af naturskønne områder og samtidig stationsnært. Som nabo til store skove og fredede overdrevslandskaber byder området på attraktive arealer for nye boliger. Terrænforhold terrænkote 24 terrænkote 44 terrænkote 64-7-

8 EP J C C.1 C EA E A E.1 G.2 2 OS S L EL.3 O.V.V V 3 O EL.1 OK O K OI.2 2 EL.2.1 Gældende lokalplanrammer G J J EA M.1 G J.2 C E G J M O Fælles rekreative områder evaringsværdigt Overføres fra landzone til byzone oligområder Centerområder Erhvervsområder Grønne områder Jordbrugsområder Militære områder Offentlige områder Gældende lokalplaner 1-107A A For et område ved Kongevejen i lovstrød: Udlægger areal til erhvervsformål under hensyntagen til de landskabelige forhold. Udlægger sti mellem Tokkekøb Hegn og Allerød Søområdet. 103A Ny Allerødgård: Sikrer Ny Allerødgårds bygninger og haveanlæg bevaret med mulighed for indpasning af ny supplerende bebyggelse i mindre omfang. Sikrer områdets anvendelse til erhvervsformål. 117 Idrætsanlæg og vej mellem Sortemosevej og Østre Teglværksvej: Sikrer områdets anvendelse til idrætsformål. Sikrer at der ikke opføres yderligere bebyggelse til idrætsformål. Sikrer at der føres en veteranjernbanelinie gennem området op til lovstrødhallen. Anlægger ny vej. 125 Et område til erhverv i lovstrød: Skaber grundlag for en udvidelse af eksisterende virksomhed og sikrer beplantning omkring erhvervsområdet, så ny bebyggelse indpasses i landskabet. 119 lovstrød Teglværk: Udlægger areal til grønt område, som ikke kan bebygges. Udlægger område med den bevarede teglværksbygning til fritidsaktiviteter. Sikrer bevaring af eksisterende bygninger. 115 Erhvervsområde ved lovstrød Teglværk: Sikrer områdets anvendelse til erhverv. evarer bebyggelsen i det eksisterende erhvervsområde. evarer dett eksisterende boligområde.

9 historisk kort: 1870 Kulturhistorie Adgangsforhold lovstrød er en tidligere landsby, vokset op omkring lovstrød Kirke. Den gamle stjerneudskiftning er til dels bevaret, især vest for byen, hvor markerne stadig er inddelt i de oprindelige matrikler. I 60 erne og 70 erne er sket en markant vækst nord for byens midte. Her er den gamle stjerneudskifting svær at aflæse. Det nye byudviklingsområde ligger i nær afstand til Allerød station, med ½-2 km til bymidten, hvorfor det er oplagt at sætte fokus på brugen af den kollektive trafik. Kongevejen og Nymøllevej er godt serviceret med busstoppesteder, men et nyt boligområde, vil skabe behov for nye busstop på Sortemosevej. Sortemosevej skærer sig gennem det nye byudviklingsområde og skal være servicerende vej for biler til de nye boliger. Kongevejen er i forvejen belastet, hvorfor det er vigtigt ikke at koble flere veje på denne. Tokkekøb Hegn var kongens private ejendom fra 1391, indtil det i 1771 blev statsejendom. Skoven var dengang meget medtaget, idet bøndernes kreaturer græssede i skoven og forhindrede nye træer i at vokse op. I 1781 blev det bestemt, at områder til græsning skulle adskilles fra den egentlige skov. Derfor blev skoven indhegnet med stengærder eller jordvolde i løbet af 1780 erne. Skoven er med tilhørende stengærder i dag velbevaret flere steder. Desuden er der stadig bevaret et stort antal dysser i skoven. Anbefalinger - Der skal ske en omlægning af busruterne, så der som minimum er et stoppested på Sortemosevej. Det er vigtigt at alle beboere har relativ kort afstand til en bus. - Der skal skabes et velfungerende stinet, der kobler de nye boliger op på stiforbindelser til både de rekreative omkringliggende arealer og til stationen. - Der skal skabes en sikker forbindelse for de bløde trafikanter på tværs af Kongevejen. - Idet Kongevejen allerede nu er trafikalt belastet skal al adgang til de nye boligområder udelukkende foregå fra Sortemosevej og lovstrød Teglværksvej. lovstrød Teglværk er med sine gamle erhvervsbygninger og teglværkshuse vurderet til kulturhistorisk bevaringsværdigt. Det vidner om den tidligere lergravning, med tipvognsspor, der forgrener sig ud i landskabet og forbinder de tidligere lergrave. -9-

10 Fredede fortidsminder eskyttede sten/ og jorddiger S NYMØLLEVEJ KONGEVEJEN trafiksti til stationen SORTEMOSEVEJ stiforbindelse 1 km rekreativ sti til stationen stiforbindelse stiforbindelse Adgangsforhold 2 km København Overordnet trafi kvej Trafi kvej Fordelingsvej Jernbane Stiforbindelser usstop

11 Regnvand En kortlægning af potentielle oversvømmelsesområder (såkaldte bluespots) viser, at der som udgangspunkt ikke vil opstå oversvømmelsesproblemer blandt de nye boliger. Et mindre areal i nord samt arealerne nærmest Ellebæk i syd bør dog friholdes for bebyggelse for at undgå evt. oversvømmelse ved større regnskyl. Ny byudvikling vil dog medføre en lang række befæstede arealer, hvorfra regnvandet skal afl edes. Derfor er det vigtigt, at indarbejde regnvandshåndtering i bebyggelsesplanerne. Anbefalinger - Regnvandssøer har potentiale til både at afl ede og rense regnvandet og samtidig at fungere som rekreative arealer blandt boligbebyggelsen. - Der skal stilles en maksimal grænse for andelen af befæstede arealer. luespots: potentielle oversvømmelsesområder

12 Støj fra jernbane d d d Støj fra veje > 73 d d d d

13 Støj For både vejtrafi kstøj og jernbanestøj har Miljøministeriet har udgivet en række vejledende grænser for vejtrafi kstøj og jernbanestøj. Disse er i første række til planlægningsbrug og anvendes til planlægning af nye byområder langs eksisterende veje og jernbaner. Det er vigtigt, at der ved planlægning af den nye bydel tages hensyn til disse vejledende grænser. åde S-togsbanen, Kongevejen og Sortemosevej er potentielle støjkilder i byudviklingsområdet. Nye boligområder må ikke planlægges i områder, hvor støjbelastningen er over 58 d. Anbefalinger - Til jernbanen skal nye boligområder holdes i en afstand på minimum 20 meter for at overholde en maksimal middelbelastning på 64 d. - For både Sortemosevej og Kongevejen skal laves støjafskærmning til nye boligområder, i det tilfælde, at der ønskes byggeri ud til vejene. Alternativt skal der bygges i en afstand på op til meter fra vejene. Forsvarets Forskningstjeneste har beregnet støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområde ved Høvelte Øvelsesplads. Støjkonsekvenszonen er fastlagt som det område, hvor årsmiddelværdien af den samlede støjbelastning er større end eller lig 55 d. Maksimalniveauet pr. skud eller sprængning må ydermere ikke overstige 110 d ved de nærmeste boliger udenfor øvelsespladsen. Denne konsekvenszone indgår i beregningen af støjkonsekvensområdet. Efter at støjkonsekvenszonen er udregnet, må kasernen ikke overskride denne. Anbefalinger - Støjkonsekvenszonen (55 d) for Høvelte Kaserne har ingen påvirkning på byudviklingsområdet. Umiddelbart vil man kunne bygge helt til skel og overholde støjkravene (med enkelte undtagelser). Dog anbefales det, at der holdes en vis afstand til øvelsesterrænet, for at nedsætte støjgenerne for de nærmeste beboere. - For at sikre sig, at den fastlagte støjkonsekvenszone stadig er gældene, bør man igangsætte en dialog med forsvaret. Denne dialog kan også være med til at udvikle de mest optimale støjforhold for kommende boliger. Støjkonsekvenszone, Høvelte Øvelsesplads

14 Naturbeskyttelse 3-beskyttede områder (Naturbeskyttelsesloven) I byudviklingsområdet ligger nogle småsøer, der er beskyttet i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Idet der ikke skal foretages ændringer i tilstanden er der stort potentiale for at inddrage dem aktivt i en rekreativ landskabesbearbejdning. Omkring byudviklingsområdet ligger store beskyttelsesområder, der vidner om en rig natur i nær afstand til byen. Allerød Sø og Sortemosen er begge fredede moser, mens dele af de militære arealer til dels er beskyttet overdrev. Skove (Naturbeskyttelsesloven) For at bevare en række markante landskabselementer i det åbne land er disse pålagt bygge- og beskyttelseslinier. Skovbyggelinjen er en 300 m zone regnet fra skovbrynet, der har til formål at sikre skovenes landskabelige værdi, samt at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Der er indenfor skovbyggelinjen tale om et forbud mod at placere bebyggelse. Alle offentligt ejede skove er tillagt disse skovbyggelinjer, mens lovgivningen kun er gældende for privatejede skove, hvis areal udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov er begge offentligt ejet og samtidig store skove over 20 ha. En mindre skov i vest, lige ved jernbanen, er ligeledes offentlig ejet, men har kun en størrelse på 5 ha. Denne fremstår diffus og er i naturkortlægningen kun vurderet til at have mindre naturværdi. Man kan diskutere om en skovbyggelinje her sikrer landskabelig og biologisk værdi. iologiske værdier (RP 2005) RP2005 har på baggrund af nogle overordnede betragtninger udpeget biologiske interesseområder. De store statsskove, området omkring Allerød Sø og overdrevslandskabet på de militære arealer er alle biologisk og landskabeligt værdifulde. De områder, der i RP 2005 er udpeget som biologisk interessante stemmer overens med kommunens kortlægning af naturområder, og ændres derfor ikke i Kommuneplan I selve byudviklingsområdet er der ingen biologiske interesseområder, der vil kunne forringes. Den økologiske korridor fra Tokkekøb Hegn ned til Allerød Sø-området vil derfor ikke påvirkes ved en ny byudvikling vest for lovstrød. iologiske værdier Særlig vigtigt for plante- og dyrelivet er de større sammenhængende naturområder. De rummer et rigt udbud af føde- og af levesteder, som giver mulighed for stabile og sammensatte plante- og dyresamfund. Regionplanens biologiske kerneområder omfatter større, sammenhængende områder med skove, søer, fjorde og kystvande samt eng, mose, hede og overdrev. Regionplanen udpeger desuden spredningskorridorer, som forbinder kerneområderne med hinanden, og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig gennem dyrkede områder i det åbne land. A - Størst naturværdi C D - mindst naturværdi (Kortlægning, Allerød Kommune) Kerneområder (Redegørelseskort 4.1.5, RP 2005)

15 eskyttede naturtyper Vandløb Sø Overdrev Mose Fredninger er primært gennemført for at bevare og sikre karakteristiske landskabstræk, kulturhistoriske elementer, biologiske og rekreative værdier. Området omkring Allerød Sø, samt de militære arealer ved Høvelte Kaserne er begge fredede områder. Disse områder må ikke bebygges og der må ikke foregå aktiviteter i uoverensstemmelse med fredningen. Arealerne omkring lovstrød Kirke er også fredet. Kirken ligger helt ud til Kongevejen, hvorfor der er frit udsyn fra markerne modsat Kongevejen. Her bør sikres et kig til kirken (kirkeindsigt). Fredede områder

16 bevar ophæv Skovbyggelinjer Anbefalinger (naturbeskyttelse) - Ved en byudvikling vest for lovstrød opstår der ingen konfl ikt med større naturbeskyttelsesområder. - Tilstanden af de naturbeskyttede vandløb, søer og vandhuller i området må ikke forringes, men bør i stedet anvendes som et aktivt rekreativt element i planlægningen. - De fredede områder ligger uden for byudviklingsinteresseområdet, og vil derfor ikke påvirkes ved opførelse af en ny bydel. - Regionplanens udpegning af biologiske kerneområder ligger på arealerne omkring byudviklingsområdet. Forbindelsen mellem Sortemosen/Tokkekøb Hegn og Ravnsholt/Allerød Sø vil ikke forringes ved ny bebyggelse. - Skovbyggelinjen omkring den mindre skov i vest har ingen større biologisk og landskabelig værdi, og foreslås ophævet til fordel for ny bebyggelse. Landskab RP2005 har på baggrund af nogle overordnede betragtninger udpeget landskabelige interesseområder. Foruden skovene, de militære arealer og Allerød Sø-området er landskabsfl aderne i de nære omgivelser udpeget som værdifuldt landskab. Flere af udpegningerne er i overensstemmelse med skovbyggelinjerne, og vidner om, at det landskabeligt værdifulde her i området er de markante skovbryn. Kun få arealer i nær relation til den eksisterende bebyggelse er ikke udpeget som landskabeligt værdifuldt. Regionplanens udpegning af værdifuldt landskab, samt skovbrynenes landskabelige værdi (i henhold til skovbyggelinjerne) er vurderet og afvejet ved hjælp af landskabskaraktermetoden (læs Kortlægning af landskaber i Allerød Kommune). yudviklingsarealerne vest for lovstrød er hører under landskabskarakterområde 1: Skovfl aden mellem Lillerød og lovstrød, som omfatter kommunens store nord-syd gående skovbælte, der bl.a. rummer Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og de tidligere lergravs- og moseområder ved Allerød Sø og Kattehale Mose. Området er karakteriseret ved et storbakket dødislandskab, der udover de store skove indeholder markante skovbryn,

17 lysninger med ekstensiv landbrugsdrift og spredt buskbeplantning, tidligere lergrave og moser med højt naturindhold samt spredt sommerhus- og helårsbebyggelse. Landskabskarakterstyrken i byudviklingsområdet er i analysen vurderet som mindre karakteristisk. ygningsvolumener slører terrænformerne, og forstyrrer kig til skovbryn og kirke. De ligger desuden ustruktureret spredt i landskabet, og det synes svært at definere, hvor byen stopper og det åbne land starter. - I nord ved Tokkekøb Hegn markerer skovbrynet sig visuelt. Arealet op til skoven er i dag fritholdt for både bebyggelse og buskads, hvilket giver mulighed for lange kig. Dette område er i landskabskarakteranalysen vurderet som sårbart for skovplantning og ny bebyggelse. - Skoven i vest op til jernbanen er derimod selvgroet, hovedsageligt nåleskov. Her fremstår skovbrynet diffust og uden større landskabelig værdi, hvorfor lanskabet her ikke har fået tildelt nogen større værdi. - De sydligste arealer er også friholdt for bebyggelse, hvorfor der fra Kongevejen er frit udsyn over det bakkede issølandskab. Dette område er ligeledes sårbart, og landskabets værdi skal her indtænkes i en fremtidig byudvikling. Anbefalinger - RP2005 s udpegning af værdifuldt landskab i nord langs Tokkekøb Hegn bør videreføres i kommuneplanen, og området bør friholdes for byggeri og skovplantning. - Kommuneplanen bør desuden udstikke rammer for evt. nyt byggeri nord for Sortemosevej, så der sikres en transparens og åbenhed i byggeriet, med kig til skovbrynet. - Arealerne langs jernbanen i vest har ingen større landskabelig værdi, og den i RP2005 udpegede landskabelige værdi bør ophæves til fordel for ny byudvikling. - Det storbakkede dødislandskab kommer tydeligt til udtryk på de sydlige arealer langs Ellebæk. Her anbefales det, at man udnytter det åbne landskab og det lange kig fra Kongevejen til at skabe en flot, markant grænse mellem by og land. - Det udpegede interesseområde i syd, bør derfor delvis bevares. Dog anbefales en justering af det udpegede område, så en ny bygrænse kan skabes i sammenhæng med den eksisterende nord for Kongevejen. Landskabelige værdier De landskabelige interesser drejer sig om landskabet, som det umiddelbart kan ses og opleves. Nogle landskaber er varierede og sammensat af mange landskabselementer, f.eks. et landskab med både skove, søer og bakker. Andre landskaber er enkle med kun ét element, f.eks. en stor flad strandeng. Målet er at sikre mulighed for at opleve denne variation af forskellige landskaber med tydelige egnskarakteristiske træk. bevar ophæv bevar Områder med landskabelige værdier (Redegørelseskort 4.1.2, RP 2005)

18 Skovrejsning (Retningslinjekort 4.5.1, Regionplan 2005) ophæv Eksisterende skov Ønsket skovrejsning Uønsket skovrejsning Kildepladszoner

19 Grundvand og skovrejsning I RP 2005 er udpegningen af skovrejsningsområder sket med henblik på at - beskytte grund- og drikkevandsressourcer - forbedre forholdene for dyre- og plantelivet, herunder fremme deres spredningsmuligheder - øge mulighederne for friluftoplevelser omkring byerne. Yderligere har RP2005 udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket. Denne udpegning er sket med henblik på landskabsbevarelse. Lillerød og lovstrød er idag hovedsagelig adskilt af store skove. RP 2005 udpeger yderligere et areal til ønsket skovtilplantning, syd for Tokkekøb Hegn i forlængelse af den eksisterende skov. På de fredede arealer omkring Allerød Sø og Høvelte Kaserne er skovtilplantning uønsket af hensyn til natur og landskab. Med skovplantning ved Tokkekøb Hegn opnår man både at udvide spredningskorridoren og at udvide et bynært rekreativt område. Især vurderes ønsket om skovrejsning her, at være grundet grundvandsbeskyttelse. Kildepladszonen i dette område, forsyner lovstrød Vandværk med drikkevand. Kildepladszoner er højt prioriterede områder med hensyn til beskyttelse af grundvandet, fordi en forurening tæt på f.eks. et vandværks indvindingssted umiddelbart vil kunne få alvorlige konsekvenser for vandforsyningen. En beskyttelse af grundvandet sikres her i dag ved, at Allerød Kommune som ejer af grunden dyrker økologisk landbrug her. Regionplanen har udpeget området som ønsket skovrejsningsområde, for derigennem at sikre grundvandskvaliteten. Den ene løsning er som udgangspunkt ikke bedre end den anden, i henhold til grundvandet. Anbefalinger - Af hensyn til landskabsbeskyttelse ønskes skovplantning ikke foretaget på den nordligste mark ved Tokkekøb Hegn. Ny tilplantning vil forringe og sløre det markante, gamle skovbryn. - Som udgangspunkt er boligbyggeri ikke en grundvandstruende aktivitet. I det tilfælde, at der skal bygges nye boliger på arealet, skal der dog skabes strenge rammer omkring materialevalg, udlægning af befæstede arealer, pleje af grønne områder mv., så grundvandskvaliteten bevares. - Det skal desuden sikres at der ikke kommer næringsstoffer til Sortemosen

20 SKOVRYNET FRIHOLDES FOR NY EYGGELSE GRØNNE FORINDELSER SPREDNINGSKORRIDOR FASTHOLDES SKOVYGGELINJE OPHÆVES

21 Sammenfatning I henhold til Planstrategi 2007 ønsker byrådet en undersøgelse af mulighederne for at udvikle en ny bydannelse med økologisk byggeri mellem Lillerød og lovstrød, hvor der tages afsæt i naboskabet til de store skove og tætte naturområder. Første led i denne proces har været at undersøge i hvilket omfang, der kunne bygges i området i henhold til de eksisterende beskyttelses- og arealinteresser. En afvejning mellem de forskellige interesser er foretaget i denne analyse, og derefter er der udledt en række anbefalinger omkring både beskyttelse og benyttelse. Følgende er en sammenfatning af analysen og anbefalingerne. - Forbindelsen mellem Tokkekøb Hegn / Sortemosen og Ravnsholt Skov / Allerød Sø er en vigtig biologisk forbindelse. Denne vil ikke blive forringet eller påvirket ved udbygningen af Ny lovstrød. - I området er der af RP 2005 udpeget en række landskabelige interesseområder. Som udgangspunkt er disse udpeget med ønsket om at fastholde markante skovbryn og visuelle kig. På baggrund af landskabskarakteranalysens resultater (se kortlægningsgruppe 4) anbefales det, at man fastholder en afstand og et visuelt kig til skovbrynet i nord ved Tokkekøb Hegn og samtidig fastholder det lange kig fra Kongevejen ind over det bakkede terræn langs Ellebæk. Arealerne langs jernbanen vurderes ikke at have landskabelig værdi, hvorfor det bør ophæves med henblik på ny bebyggelse. YGRÆNSEN VIDEREFØRES - Ligeledes foreslås det, at man ophæver skovbyggelinjen omkring det mindre, diffuse skovområde ved jernbanen. - Området vest for Kongevejen fremstår i dag ustruktureret og usammenhængende. Ny bebyggelse i området bør have til formål at binde det eksisterende byggeri sammen, så området fremstår som sammenhængende byenklaver. - Den nye bydel vest for Kongevejen skal fremstå som en integreret del af det eksisterende lovstrød. Udbygningen skal understøtte lovstrøds midte (med sine centrale funktioner som kirke, skole, kro, institution og indkøb), og samtidig videreføre lovstrøds østlige bygrænse. - Det nye byområde skal bygges op omkring grønne forbindelser, der kobler bydelen på de omkringliggende landskabs- og naturoplevelser

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017

ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017 ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017 Enghaven Baunesvinget Ørnevang Parkvej/Elmevej Boligområder Nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2017 Enghaven Baunesvinget Parkvej/Elmevej Ørnevang Langkæret Langkæret 1.2.1

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Miljøvurdering af planer Screening og scoping Kommuneplan 2013, Allerød Kommune Indhold

Miljøvurdering af planer Screening og scoping Kommuneplan 2013, Allerød Kommune Indhold Miljøvurdering af planer Screening og scoping Kommuneplan 2013, Allerød Kommune Indhold BESKRIVELSE AF ÆNDRINGER OG NYE AKTIVITETER I PLANOMRÅDET... 2 0-ALTERNATIV... 2 SAMLET KONKLUSION... 2 INDLEDENDE

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Charlotte Aakvist Steengaard Peter Søgaard Carinaparken 49 3460 Birkerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider:

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

5. Rammeområderne for Det Åbne Land

5. Rammeområderne for Det Åbne Land 5. rne for Det Åbne Land Planområde tematiseret på anvendelse Fælles friareal og rekreativ anvendelse Jordbrug Servicefunktioner Teknisk anlæg Åben/lav boligbebyggelse Byggeforhold 5B13, KILDEBRØNDE LANDSBY

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser Temadag for kommunalpolitikere Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening 100 års naturbeskyttelse Stiftet 1911 Naturfredningsloven 1925 Fredning

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf Plan s oplæg af 11-01-2012 Ikke vedtaget side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den. at offentliggøre Forslag til Ændring 2011.34

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

Lopholm. et område til blandet bolig og erhverv Tillæg nr. 2 til Kommuneplan

Lopholm. et område til blandet bolig og erhverv Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Lopholm et område til blandet bolig og erhverv Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hovedstruktur...3 Retningslinjer...3 Rammebestemmelserne 3.E.06 Erhvervsområde

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan Nyt skovrejsningsområde. ved Geding

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan Nyt skovrejsningsområde. ved Geding Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 Nyt skovrejsningsområde ved Geding nyt skovrejsningsområde ved Geding Kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 INDHOLD: Planens baggrund og formål side 3 nyt skovrejsningsområde

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Forslag til Ændring 2010.09 i Kommuneplan 2010-2022 Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Plan s oplæg af 02-05-2011 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2010.09 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv.

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Natur & Miljø 10. juni 2014 Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Dette notat beskriver de bindinger mv., der gælder for forsvarets arealer på Hyby Fælled. Notatet er udarbejdet gennem

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner I det følgende beskrives kortfattet planprocessen ved ændring af et givet område til fremtidig anvendelse til erhvervsformål. Erhvervs-anvendelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Tillæg nr. 29 til Kommuneplan forslag. Nyt skovrejsningsområde ved Geding

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Tillæg nr. 29 til Kommuneplan forslag. Nyt skovrejsningsområde ved Geding TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 forslag Nyt skovrejsningsområde ved Geding Kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 vedrørende nyt skovrejsningsområde ved Geding

Læs mere

Sortemosevej. Blovstrød Teglværksvej 1-135. Øst MILJØVURDERING. Rammelokalplan 1-135, Teglværkskvarteret syd for sortemosevej

Sortemosevej. Blovstrød Teglværksvej 1-135. Øst MILJØVURDERING. Rammelokalplan 1-135, Teglværkskvarteret syd for sortemosevej Allerød Kommune Sortemosevej 1-135 Blovstrød Teglværksvej Øst MILJØVURDERING Rammelokalplan 1-135, Teglværkskvarteret syd for sortemosevej 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Lovgrundlag 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Bydelen markerer sig med Brændkjærkirkens stejle tagform og højhusene ved fjorden. Herfra breder bebyggelsen sig op over terrænet til den højtliggende Agtrupvej og videre mod syd til Dalby Møllebæk. Bydelens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk D B A C D Delområde 2 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-E) 280 2 Delområde 2 - Byområder Vinge og Store Rørbæk (kortudsnit A) 281 Delområde

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere