NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød"

Transkript

1 NY LOVSTRØD - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for lovstrød Kortlægningsgruppe nr. 6 marts 2009

2 aggrund I henhold til Planstrategi 2007 vil byrådet arbejde for: - At undersøge mulighederne for at udvikle en ny bydannelse med økologisk byggeri mellem Lillerød og lovstrød, hvor der tages afsæt i naboskabet til de store skove og tætte naturområder. Området skal formes som et parklandskab med træer, grønninger, årstidsvariation og blomster som ramme omkring de nye boligenklaver. - At den fremtidige byudvikling tager hensyn til en klar adskillelse mellem by og land, bynære rekreative muligheder og at der værnes om natur og landskab. Dette notat er en detaljeret analyse af landskab, natur, trafi k, plan- og lovgivningsmæssige forhold i området. Analysen klarlægger mulighederne for at udvikle den nye økologiske bydannelse med tilhørende parklandskab. Resultatet er en række anbefalinger, der har til formål at indgå i overvejelser omkring byudvikling og beskyttelse/benyttelse af det åbne land, herunder fastsættelse af rammer for lokalplaner. Deltagere i kortlægningsarbejde har været Drift- og Anlægsteamet, Natur- og Miljøteamet samt Planteamet. yudviklingsmuligheder i Allerød Allerød Kommune er i henhold til Fingerplan 2007 geografi sk placeret nord for storbyområdet, uden for den 4. grønne ring. Lillerød og lovstrød ligger placeret i det ydre storbyområde (Hillerødfi ngeren), mens Lynge og Vassingerød ligger i det øvrige hovedstadsområde. På begge sider af s-togsbanen er der i Fingerplan 2007 fastlagt et principielt 2 km bredt bælte, hvor kommunen har råderum til selv at udlægge ny byzone. For Allerød Kommune optager transportkorridoren i nord og den ydre grønne kile i syd et stort areal af dette potentielle byudviklingsbælte, der kører langs jernbanen. Kommunens store skove samt visionen om at bevare grønne kiler helt ind til bymidten (I henhold til trekløvermodellen), skaber kun få muligheder for at udlægge ny byzone i kommunen. Kommunens største og mest potentielle byudviklingsområde ligger mellem Lillerød og lovstrød. Her ønsker byrådet at undersøge mulighederne for at udvikle en ny bydannelse. Ifølge Fingerplan 2007 forudsætter udlægning af ny byzone, at byudviklingsinteressen i den kommunale planlægning er afvejet med andre arealinteresser, som natur, landskaber, drikkevand m.v. Denne afvejning vil fremgå af følgende analyse. Fingerbystrukturens opgave er at koordinere byudviklingen med trafi ksystemet, så der opnås en by med kvalitet og et effektivt miljømæssigt transportmønster. Yderligere skal byens udvikling koordineres med udviklingen af det rekreative landskab og den grønne struktur. Fingerplanen består af 4 geografi ske delområder: det indre storbyområde (håndfl aden), det ydre storbyområde (byfi ngrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde. Det er alene i håndfl aden og byfi ngrene, der kan ske byudvikling af regional betydning. yfi ngrene udenfor den 4. grønne ring er fastlagte som principielle 2 km brede bælte på begge sider af de radiale baner (S-togsbanerne). De i alt 4 km brede bælter omfatter udover de eksisterende byområder en række landområder. I disse landområder har kommunen råderum til selv at udlægge ny byzone. (Uddrag fra Fingerplan 2007) - 2 -

3 Udsnit af Fingerplanen (Fingerplan 2007) Det indre storbyområde Det ydre storbyområde Det ydre storbyområde Indre grønne kiler Ydre grønne kiler Øvrige hovedstadsområde (by) Øvrige hovedstadsområde (land) Transportkorridor LOVSTRØD LILLERØD S yudviklingsmuligheder på arealer vest for lovstrød Trekløvermodel Principiel 2 km zone Analyseområde: Ny lovstrød - 3 -

4 j ve e øll m Ny n eje ev ng Ko TOKKEKØ HEGN Allerød St. Sortemosevej strød lov Øs tr et eg lvæ rks j vej rksve æ Teglv ALLERØD SØ lovstrød Teglværk RAVNSHOLT KATTEHALE MOSE -4-

5 Anvendelse og bystruktur Det potentielle byudviklingsområde vest for lovstrød er i dag et sammensat landskab bestående af både landbrugsarealer, erhvervsbygninger, sport, ubenyttede arealer samt et diffust mindre skovområde i vest. IM, NEFF (lagervirksomhed), XL-yg og Sjælsø Gruppen (Ny Allerødgård) er blandt de erhverv, der holder til her. lovstrødhallen med tilhørende idrætsarealer ligger ud til Kongevejen i nær relation til lovstrød Skole på den anden side af vejen. åde IM og lovstrødhallen er gravet ned i terræn, for at mindske bygningernes dominans i området. lovstrød Skole lovstrød Kirke Imellem de store bygninger kommer det åbne landskab til syne, med fl ere arealer ejet af Allerød Kommune. Terrænet er storbakket og idet de store fl ader er uforstyrrede for beplantning/buskads, fremstår terrænnet i sin tydelighed, og der dannes samtidig landskabelig stor kontrast til både de store bygninger og det markante skovbryn ved Tokkekøb Hegn, der er den nordlige grænse for byudviklingsområdet. Syd for området har forsvaret kaserne og øvelsesterræn, adskilt af Ellebæk, og i vest afgrænses byudviklingsområdet af jernbanen, der forbinder Allerød med Hillerød og København. lovstrød Teglværk har tidligere haft drift i områdets vestlige del. I dag er teglværksproduktionen stoppet, men har efterladt et område af (mindre) kulturhistorisk værdi med gamle teglværkshuse, tipvognsspor og et terræn der vidner om tidligere udgravninger. I dag er der indrettet erhverv i de gamle bygninger og en lokalplan for området giver mulighed for yderligere erhvervsudbygning. HØVELTE KASERNE I lovstrød by bor der ca borgere. yen har i dag samlet sine centrale funktioner omkring kirken, som ligger ud til Kongevejen. Her ligger bl.a. skolen, kroen og byens idrætsfaciliteter (lovstrødhallen). Kongevejen fremstår i dag som byens vestlige grænse, med en kun relativ lille udbygning vest for vejen. Grænsen fremstår i dag diffus med småbyggeri langs vejen og store virksomheder spredt i det åbne landskab. Det er her svært at defi nere hvor lovstrød by stopper og hvor landskabet starter. Idet lovstrøds bymidte (defi neret af kirkens oprindelige bycentrum og de nærliggende servicefunktioner) ligger helt ud til Kongevejen, er der stadig udbygningsmuligheder i nær relation til centrale funktioner som kirke, skole, institutioner, indkøbsmuligheder m.v Fingerplanens principper for miljørigtig lokalisering bestemmer, at der i en afstand op til 1200 meter fra stationen kan bygges tæt- og tæt lav boligbebyggelse, lokale institutioner, butikker iht. detailhandelbestemmelserne, mindre kontor- og serviceerhverv (<1500 etm.), samt undtagelsesvis større kontor- og serviceerhverv. Uden for 1200m-zonen kan foruden bygges parcelhuse. Her kan der ikke bygges større kontorog serviceerhverv.

6 18 Allerød Kommune 4 4 Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune Områdets funktion i dag (grunde ejet af Allerød Kommune er markeret) Landbrug/Ubebyggede lodder Idræt eboelse Sommerhuse Virksomheder/Erhverv Landzone yzone - 6 -

7 Anbefalinger - Med ønsket om en markant grænse mellem land og by er målet at bygge en ny bydel, som samler funktioner og strukturer vest for Kongevejen og afrunder lovstrød by markant mod det åbne land. - Den nye bydel skal skabes i sammenhæng med det nuværende lovstrød ved at omslutte og understøtte lovstrøds bymidte. - Med den nære afstand til Allerøds s-togsstation er der stort potentiale for at bygge den nye bydel op omkring et solidt, kollektivt trafiknet i overensstemmelse med Fingerplanens målsætninger. - Det potentielle byudviklingsområde vest for lovstrød ligger omgivet af naturskønne områder og samtidig stationsnært. Som nabo til store skove og fredede overdrevslandskaber byder området på attraktive arealer for nye boliger. Terrænforhold terrænkote 24 terrænkote 44 terrænkote 64-7-

8 EP J C C.1 C EA E A E.1 G.2 2 OS S L EL.3 O.V.V V 3 O EL.1 OK O K OI.2 2 EL.2.1 Gældende lokalplanrammer G J J EA M.1 G J.2 C E G J M O Fælles rekreative områder evaringsværdigt Overføres fra landzone til byzone oligområder Centerområder Erhvervsområder Grønne områder Jordbrugsområder Militære områder Offentlige områder Gældende lokalplaner 1-107A A For et område ved Kongevejen i lovstrød: Udlægger areal til erhvervsformål under hensyntagen til de landskabelige forhold. Udlægger sti mellem Tokkekøb Hegn og Allerød Søområdet. 103A Ny Allerødgård: Sikrer Ny Allerødgårds bygninger og haveanlæg bevaret med mulighed for indpasning af ny supplerende bebyggelse i mindre omfang. Sikrer områdets anvendelse til erhvervsformål. 117 Idrætsanlæg og vej mellem Sortemosevej og Østre Teglværksvej: Sikrer områdets anvendelse til idrætsformål. Sikrer at der ikke opføres yderligere bebyggelse til idrætsformål. Sikrer at der føres en veteranjernbanelinie gennem området op til lovstrødhallen. Anlægger ny vej. 125 Et område til erhverv i lovstrød: Skaber grundlag for en udvidelse af eksisterende virksomhed og sikrer beplantning omkring erhvervsområdet, så ny bebyggelse indpasses i landskabet. 119 lovstrød Teglværk: Udlægger areal til grønt område, som ikke kan bebygges. Udlægger område med den bevarede teglværksbygning til fritidsaktiviteter. Sikrer bevaring af eksisterende bygninger. 115 Erhvervsområde ved lovstrød Teglværk: Sikrer områdets anvendelse til erhverv. evarer bebyggelsen i det eksisterende erhvervsområde. evarer dett eksisterende boligområde.

9 historisk kort: 1870 Kulturhistorie Adgangsforhold lovstrød er en tidligere landsby, vokset op omkring lovstrød Kirke. Den gamle stjerneudskiftning er til dels bevaret, især vest for byen, hvor markerne stadig er inddelt i de oprindelige matrikler. I 60 erne og 70 erne er sket en markant vækst nord for byens midte. Her er den gamle stjerneudskifting svær at aflæse. Det nye byudviklingsområde ligger i nær afstand til Allerød station, med ½-2 km til bymidten, hvorfor det er oplagt at sætte fokus på brugen af den kollektive trafik. Kongevejen og Nymøllevej er godt serviceret med busstoppesteder, men et nyt boligområde, vil skabe behov for nye busstop på Sortemosevej. Sortemosevej skærer sig gennem det nye byudviklingsområde og skal være servicerende vej for biler til de nye boliger. Kongevejen er i forvejen belastet, hvorfor det er vigtigt ikke at koble flere veje på denne. Tokkekøb Hegn var kongens private ejendom fra 1391, indtil det i 1771 blev statsejendom. Skoven var dengang meget medtaget, idet bøndernes kreaturer græssede i skoven og forhindrede nye træer i at vokse op. I 1781 blev det bestemt, at områder til græsning skulle adskilles fra den egentlige skov. Derfor blev skoven indhegnet med stengærder eller jordvolde i løbet af 1780 erne. Skoven er med tilhørende stengærder i dag velbevaret flere steder. Desuden er der stadig bevaret et stort antal dysser i skoven. Anbefalinger - Der skal ske en omlægning af busruterne, så der som minimum er et stoppested på Sortemosevej. Det er vigtigt at alle beboere har relativ kort afstand til en bus. - Der skal skabes et velfungerende stinet, der kobler de nye boliger op på stiforbindelser til både de rekreative omkringliggende arealer og til stationen. - Der skal skabes en sikker forbindelse for de bløde trafikanter på tværs af Kongevejen. - Idet Kongevejen allerede nu er trafikalt belastet skal al adgang til de nye boligområder udelukkende foregå fra Sortemosevej og lovstrød Teglværksvej. lovstrød Teglværk er med sine gamle erhvervsbygninger og teglværkshuse vurderet til kulturhistorisk bevaringsværdigt. Det vidner om den tidligere lergravning, med tipvognsspor, der forgrener sig ud i landskabet og forbinder de tidligere lergrave. -9-

10 Fredede fortidsminder eskyttede sten/ og jorddiger S NYMØLLEVEJ KONGEVEJEN trafiksti til stationen SORTEMOSEVEJ stiforbindelse 1 km rekreativ sti til stationen stiforbindelse stiforbindelse Adgangsforhold 2 km København Overordnet trafi kvej Trafi kvej Fordelingsvej Jernbane Stiforbindelser usstop

11 Regnvand En kortlægning af potentielle oversvømmelsesområder (såkaldte bluespots) viser, at der som udgangspunkt ikke vil opstå oversvømmelsesproblemer blandt de nye boliger. Et mindre areal i nord samt arealerne nærmest Ellebæk i syd bør dog friholdes for bebyggelse for at undgå evt. oversvømmelse ved større regnskyl. Ny byudvikling vil dog medføre en lang række befæstede arealer, hvorfra regnvandet skal afl edes. Derfor er det vigtigt, at indarbejde regnvandshåndtering i bebyggelsesplanerne. Anbefalinger - Regnvandssøer har potentiale til både at afl ede og rense regnvandet og samtidig at fungere som rekreative arealer blandt boligbebyggelsen. - Der skal stilles en maksimal grænse for andelen af befæstede arealer. luespots: potentielle oversvømmelsesområder

12 Støj fra jernbane d d d Støj fra veje > 73 d d d d

13 Støj For både vejtrafi kstøj og jernbanestøj har Miljøministeriet har udgivet en række vejledende grænser for vejtrafi kstøj og jernbanestøj. Disse er i første række til planlægningsbrug og anvendes til planlægning af nye byområder langs eksisterende veje og jernbaner. Det er vigtigt, at der ved planlægning af den nye bydel tages hensyn til disse vejledende grænser. åde S-togsbanen, Kongevejen og Sortemosevej er potentielle støjkilder i byudviklingsområdet. Nye boligområder må ikke planlægges i områder, hvor støjbelastningen er over 58 d. Anbefalinger - Til jernbanen skal nye boligområder holdes i en afstand på minimum 20 meter for at overholde en maksimal middelbelastning på 64 d. - For både Sortemosevej og Kongevejen skal laves støjafskærmning til nye boligområder, i det tilfælde, at der ønskes byggeri ud til vejene. Alternativt skal der bygges i en afstand på op til meter fra vejene. Forsvarets Forskningstjeneste har beregnet støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområde ved Høvelte Øvelsesplads. Støjkonsekvenszonen er fastlagt som det område, hvor årsmiddelværdien af den samlede støjbelastning er større end eller lig 55 d. Maksimalniveauet pr. skud eller sprængning må ydermere ikke overstige 110 d ved de nærmeste boliger udenfor øvelsespladsen. Denne konsekvenszone indgår i beregningen af støjkonsekvensområdet. Efter at støjkonsekvenszonen er udregnet, må kasernen ikke overskride denne. Anbefalinger - Støjkonsekvenszonen (55 d) for Høvelte Kaserne har ingen påvirkning på byudviklingsområdet. Umiddelbart vil man kunne bygge helt til skel og overholde støjkravene (med enkelte undtagelser). Dog anbefales det, at der holdes en vis afstand til øvelsesterrænet, for at nedsætte støjgenerne for de nærmeste beboere. - For at sikre sig, at den fastlagte støjkonsekvenszone stadig er gældene, bør man igangsætte en dialog med forsvaret. Denne dialog kan også være med til at udvikle de mest optimale støjforhold for kommende boliger. Støjkonsekvenszone, Høvelte Øvelsesplads

14 Naturbeskyttelse 3-beskyttede områder (Naturbeskyttelsesloven) I byudviklingsområdet ligger nogle småsøer, der er beskyttet i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Idet der ikke skal foretages ændringer i tilstanden er der stort potentiale for at inddrage dem aktivt i en rekreativ landskabesbearbejdning. Omkring byudviklingsområdet ligger store beskyttelsesområder, der vidner om en rig natur i nær afstand til byen. Allerød Sø og Sortemosen er begge fredede moser, mens dele af de militære arealer til dels er beskyttet overdrev. Skove (Naturbeskyttelsesloven) For at bevare en række markante landskabselementer i det åbne land er disse pålagt bygge- og beskyttelseslinier. Skovbyggelinjen er en 300 m zone regnet fra skovbrynet, der har til formål at sikre skovenes landskabelige værdi, samt at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Der er indenfor skovbyggelinjen tale om et forbud mod at placere bebyggelse. Alle offentligt ejede skove er tillagt disse skovbyggelinjer, mens lovgivningen kun er gældende for privatejede skove, hvis areal udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov er begge offentligt ejet og samtidig store skove over 20 ha. En mindre skov i vest, lige ved jernbanen, er ligeledes offentlig ejet, men har kun en størrelse på 5 ha. Denne fremstår diffus og er i naturkortlægningen kun vurderet til at have mindre naturværdi. Man kan diskutere om en skovbyggelinje her sikrer landskabelig og biologisk værdi. iologiske værdier (RP 2005) RP2005 har på baggrund af nogle overordnede betragtninger udpeget biologiske interesseområder. De store statsskove, området omkring Allerød Sø og overdrevslandskabet på de militære arealer er alle biologisk og landskabeligt værdifulde. De områder, der i RP 2005 er udpeget som biologisk interessante stemmer overens med kommunens kortlægning af naturområder, og ændres derfor ikke i Kommuneplan I selve byudviklingsområdet er der ingen biologiske interesseområder, der vil kunne forringes. Den økologiske korridor fra Tokkekøb Hegn ned til Allerød Sø-området vil derfor ikke påvirkes ved en ny byudvikling vest for lovstrød. iologiske værdier Særlig vigtigt for plante- og dyrelivet er de større sammenhængende naturområder. De rummer et rigt udbud af føde- og af levesteder, som giver mulighed for stabile og sammensatte plante- og dyresamfund. Regionplanens biologiske kerneområder omfatter større, sammenhængende områder med skove, søer, fjorde og kystvande samt eng, mose, hede og overdrev. Regionplanen udpeger desuden spredningskorridorer, som forbinder kerneområderne med hinanden, og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig gennem dyrkede områder i det åbne land. A - Størst naturværdi C D - mindst naturværdi (Kortlægning, Allerød Kommune) Kerneområder (Redegørelseskort 4.1.5, RP 2005)

15 eskyttede naturtyper Vandløb Sø Overdrev Mose Fredninger er primært gennemført for at bevare og sikre karakteristiske landskabstræk, kulturhistoriske elementer, biologiske og rekreative værdier. Området omkring Allerød Sø, samt de militære arealer ved Høvelte Kaserne er begge fredede områder. Disse områder må ikke bebygges og der må ikke foregå aktiviteter i uoverensstemmelse med fredningen. Arealerne omkring lovstrød Kirke er også fredet. Kirken ligger helt ud til Kongevejen, hvorfor der er frit udsyn fra markerne modsat Kongevejen. Her bør sikres et kig til kirken (kirkeindsigt). Fredede områder

16 bevar ophæv Skovbyggelinjer Anbefalinger (naturbeskyttelse) - Ved en byudvikling vest for lovstrød opstår der ingen konfl ikt med større naturbeskyttelsesområder. - Tilstanden af de naturbeskyttede vandløb, søer og vandhuller i området må ikke forringes, men bør i stedet anvendes som et aktivt rekreativt element i planlægningen. - De fredede områder ligger uden for byudviklingsinteresseområdet, og vil derfor ikke påvirkes ved opførelse af en ny bydel. - Regionplanens udpegning af biologiske kerneområder ligger på arealerne omkring byudviklingsområdet. Forbindelsen mellem Sortemosen/Tokkekøb Hegn og Ravnsholt/Allerød Sø vil ikke forringes ved ny bebyggelse. - Skovbyggelinjen omkring den mindre skov i vest har ingen større biologisk og landskabelig værdi, og foreslås ophævet til fordel for ny bebyggelse. Landskab RP2005 har på baggrund af nogle overordnede betragtninger udpeget landskabelige interesseområder. Foruden skovene, de militære arealer og Allerød Sø-området er landskabsfl aderne i de nære omgivelser udpeget som værdifuldt landskab. Flere af udpegningerne er i overensstemmelse med skovbyggelinjerne, og vidner om, at det landskabeligt værdifulde her i området er de markante skovbryn. Kun få arealer i nær relation til den eksisterende bebyggelse er ikke udpeget som landskabeligt værdifuldt. Regionplanens udpegning af værdifuldt landskab, samt skovbrynenes landskabelige værdi (i henhold til skovbyggelinjerne) er vurderet og afvejet ved hjælp af landskabskaraktermetoden (læs Kortlægning af landskaber i Allerød Kommune). yudviklingsarealerne vest for lovstrød er hører under landskabskarakterområde 1: Skovfl aden mellem Lillerød og lovstrød, som omfatter kommunens store nord-syd gående skovbælte, der bl.a. rummer Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og de tidligere lergravs- og moseområder ved Allerød Sø og Kattehale Mose. Området er karakteriseret ved et storbakket dødislandskab, der udover de store skove indeholder markante skovbryn,

17 lysninger med ekstensiv landbrugsdrift og spredt buskbeplantning, tidligere lergrave og moser med højt naturindhold samt spredt sommerhus- og helårsbebyggelse. Landskabskarakterstyrken i byudviklingsområdet er i analysen vurderet som mindre karakteristisk. ygningsvolumener slører terrænformerne, og forstyrrer kig til skovbryn og kirke. De ligger desuden ustruktureret spredt i landskabet, og det synes svært at definere, hvor byen stopper og det åbne land starter. - I nord ved Tokkekøb Hegn markerer skovbrynet sig visuelt. Arealet op til skoven er i dag fritholdt for både bebyggelse og buskads, hvilket giver mulighed for lange kig. Dette område er i landskabskarakteranalysen vurderet som sårbart for skovplantning og ny bebyggelse. - Skoven i vest op til jernbanen er derimod selvgroet, hovedsageligt nåleskov. Her fremstår skovbrynet diffust og uden større landskabelig værdi, hvorfor lanskabet her ikke har fået tildelt nogen større værdi. - De sydligste arealer er også friholdt for bebyggelse, hvorfor der fra Kongevejen er frit udsyn over det bakkede issølandskab. Dette område er ligeledes sårbart, og landskabets værdi skal her indtænkes i en fremtidig byudvikling. Anbefalinger - RP2005 s udpegning af værdifuldt landskab i nord langs Tokkekøb Hegn bør videreføres i kommuneplanen, og området bør friholdes for byggeri og skovplantning. - Kommuneplanen bør desuden udstikke rammer for evt. nyt byggeri nord for Sortemosevej, så der sikres en transparens og åbenhed i byggeriet, med kig til skovbrynet. - Arealerne langs jernbanen i vest har ingen større landskabelig værdi, og den i RP2005 udpegede landskabelige værdi bør ophæves til fordel for ny byudvikling. - Det storbakkede dødislandskab kommer tydeligt til udtryk på de sydlige arealer langs Ellebæk. Her anbefales det, at man udnytter det åbne landskab og det lange kig fra Kongevejen til at skabe en flot, markant grænse mellem by og land. - Det udpegede interesseområde i syd, bør derfor delvis bevares. Dog anbefales en justering af det udpegede område, så en ny bygrænse kan skabes i sammenhæng med den eksisterende nord for Kongevejen. Landskabelige værdier De landskabelige interesser drejer sig om landskabet, som det umiddelbart kan ses og opleves. Nogle landskaber er varierede og sammensat af mange landskabselementer, f.eks. et landskab med både skove, søer og bakker. Andre landskaber er enkle med kun ét element, f.eks. en stor flad strandeng. Målet er at sikre mulighed for at opleve denne variation af forskellige landskaber med tydelige egnskarakteristiske træk. bevar ophæv bevar Områder med landskabelige værdier (Redegørelseskort 4.1.2, RP 2005)

18 Skovrejsning (Retningslinjekort 4.5.1, Regionplan 2005) ophæv Eksisterende skov Ønsket skovrejsning Uønsket skovrejsning Kildepladszoner

19 Grundvand og skovrejsning I RP 2005 er udpegningen af skovrejsningsområder sket med henblik på at - beskytte grund- og drikkevandsressourcer - forbedre forholdene for dyre- og plantelivet, herunder fremme deres spredningsmuligheder - øge mulighederne for friluftoplevelser omkring byerne. Yderligere har RP2005 udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket. Denne udpegning er sket med henblik på landskabsbevarelse. Lillerød og lovstrød er idag hovedsagelig adskilt af store skove. RP 2005 udpeger yderligere et areal til ønsket skovtilplantning, syd for Tokkekøb Hegn i forlængelse af den eksisterende skov. På de fredede arealer omkring Allerød Sø og Høvelte Kaserne er skovtilplantning uønsket af hensyn til natur og landskab. Med skovplantning ved Tokkekøb Hegn opnår man både at udvide spredningskorridoren og at udvide et bynært rekreativt område. Især vurderes ønsket om skovrejsning her, at være grundet grundvandsbeskyttelse. Kildepladszonen i dette område, forsyner lovstrød Vandværk med drikkevand. Kildepladszoner er højt prioriterede områder med hensyn til beskyttelse af grundvandet, fordi en forurening tæt på f.eks. et vandværks indvindingssted umiddelbart vil kunne få alvorlige konsekvenser for vandforsyningen. En beskyttelse af grundvandet sikres her i dag ved, at Allerød Kommune som ejer af grunden dyrker økologisk landbrug her. Regionplanen har udpeget området som ønsket skovrejsningsområde, for derigennem at sikre grundvandskvaliteten. Den ene løsning er som udgangspunkt ikke bedre end den anden, i henhold til grundvandet. Anbefalinger - Af hensyn til landskabsbeskyttelse ønskes skovplantning ikke foretaget på den nordligste mark ved Tokkekøb Hegn. Ny tilplantning vil forringe og sløre det markante, gamle skovbryn. - Som udgangspunkt er boligbyggeri ikke en grundvandstruende aktivitet. I det tilfælde, at der skal bygges nye boliger på arealet, skal der dog skabes strenge rammer omkring materialevalg, udlægning af befæstede arealer, pleje af grønne områder mv., så grundvandskvaliteten bevares. - Det skal desuden sikres at der ikke kommer næringsstoffer til Sortemosen

20 SKOVRYNET FRIHOLDES FOR NY EYGGELSE GRØNNE FORINDELSER SPREDNINGSKORRIDOR FASTHOLDES SKOVYGGELINJE OPHÆVES

21 Sammenfatning I henhold til Planstrategi 2007 ønsker byrådet en undersøgelse af mulighederne for at udvikle en ny bydannelse med økologisk byggeri mellem Lillerød og lovstrød, hvor der tages afsæt i naboskabet til de store skove og tætte naturområder. Første led i denne proces har været at undersøge i hvilket omfang, der kunne bygges i området i henhold til de eksisterende beskyttelses- og arealinteresser. En afvejning mellem de forskellige interesser er foretaget i denne analyse, og derefter er der udledt en række anbefalinger omkring både beskyttelse og benyttelse. Følgende er en sammenfatning af analysen og anbefalingerne. - Forbindelsen mellem Tokkekøb Hegn / Sortemosen og Ravnsholt Skov / Allerød Sø er en vigtig biologisk forbindelse. Denne vil ikke blive forringet eller påvirket ved udbygningen af Ny lovstrød. - I området er der af RP 2005 udpeget en række landskabelige interesseområder. Som udgangspunkt er disse udpeget med ønsket om at fastholde markante skovbryn og visuelle kig. På baggrund af landskabskarakteranalysens resultater (se kortlægningsgruppe 4) anbefales det, at man fastholder en afstand og et visuelt kig til skovbrynet i nord ved Tokkekøb Hegn og samtidig fastholder det lange kig fra Kongevejen ind over det bakkede terræn langs Ellebæk. Arealerne langs jernbanen vurderes ikke at have landskabelig værdi, hvorfor det bør ophæves med henblik på ny bebyggelse. YGRÆNSEN VIDEREFØRES - Ligeledes foreslås det, at man ophæver skovbyggelinjen omkring det mindre, diffuse skovområde ved jernbanen. - Området vest for Kongevejen fremstår i dag ustruktureret og usammenhængende. Ny bebyggelse i området bør have til formål at binde det eksisterende byggeri sammen, så området fremstår som sammenhængende byenklaver. - Den nye bydel vest for Kongevejen skal fremstå som en integreret del af det eksisterende lovstrød. Udbygningen skal understøtte lovstrøds midte (med sine centrale funktioner som kirke, skole, kro, institution og indkøb), og samtidig videreføre lovstrøds østlige bygrænse. - Det nye byområde skal bygges op omkring grønne forbindelser, der kobler bydelen på de omkringliggende landskabs- og naturoplevelser

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere