NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød"

Transkript

1 NY LOVSTRØD - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for lovstrød Kortlægningsgruppe nr. 6 marts 2009

2 aggrund I henhold til Planstrategi 2007 vil byrådet arbejde for: - At undersøge mulighederne for at udvikle en ny bydannelse med økologisk byggeri mellem Lillerød og lovstrød, hvor der tages afsæt i naboskabet til de store skove og tætte naturområder. Området skal formes som et parklandskab med træer, grønninger, årstidsvariation og blomster som ramme omkring de nye boligenklaver. - At den fremtidige byudvikling tager hensyn til en klar adskillelse mellem by og land, bynære rekreative muligheder og at der værnes om natur og landskab. Dette notat er en detaljeret analyse af landskab, natur, trafi k, plan- og lovgivningsmæssige forhold i området. Analysen klarlægger mulighederne for at udvikle den nye økologiske bydannelse med tilhørende parklandskab. Resultatet er en række anbefalinger, der har til formål at indgå i overvejelser omkring byudvikling og beskyttelse/benyttelse af det åbne land, herunder fastsættelse af rammer for lokalplaner. Deltagere i kortlægningsarbejde har været Drift- og Anlægsteamet, Natur- og Miljøteamet samt Planteamet. yudviklingsmuligheder i Allerød Allerød Kommune er i henhold til Fingerplan 2007 geografi sk placeret nord for storbyområdet, uden for den 4. grønne ring. Lillerød og lovstrød ligger placeret i det ydre storbyområde (Hillerødfi ngeren), mens Lynge og Vassingerød ligger i det øvrige hovedstadsområde. På begge sider af s-togsbanen er der i Fingerplan 2007 fastlagt et principielt 2 km bredt bælte, hvor kommunen har råderum til selv at udlægge ny byzone. For Allerød Kommune optager transportkorridoren i nord og den ydre grønne kile i syd et stort areal af dette potentielle byudviklingsbælte, der kører langs jernbanen. Kommunens store skove samt visionen om at bevare grønne kiler helt ind til bymidten (I henhold til trekløvermodellen), skaber kun få muligheder for at udlægge ny byzone i kommunen. Kommunens største og mest potentielle byudviklingsområde ligger mellem Lillerød og lovstrød. Her ønsker byrådet at undersøge mulighederne for at udvikle en ny bydannelse. Ifølge Fingerplan 2007 forudsætter udlægning af ny byzone, at byudviklingsinteressen i den kommunale planlægning er afvejet med andre arealinteresser, som natur, landskaber, drikkevand m.v. Denne afvejning vil fremgå af følgende analyse. Fingerbystrukturens opgave er at koordinere byudviklingen med trafi ksystemet, så der opnås en by med kvalitet og et effektivt miljømæssigt transportmønster. Yderligere skal byens udvikling koordineres med udviklingen af det rekreative landskab og den grønne struktur. Fingerplanen består af 4 geografi ske delområder: det indre storbyområde (håndfl aden), det ydre storbyområde (byfi ngrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde. Det er alene i håndfl aden og byfi ngrene, der kan ske byudvikling af regional betydning. yfi ngrene udenfor den 4. grønne ring er fastlagte som principielle 2 km brede bælte på begge sider af de radiale baner (S-togsbanerne). De i alt 4 km brede bælter omfatter udover de eksisterende byområder en række landområder. I disse landområder har kommunen råderum til selv at udlægge ny byzone. (Uddrag fra Fingerplan 2007) - 2 -

3 Udsnit af Fingerplanen (Fingerplan 2007) Det indre storbyområde Det ydre storbyområde Det ydre storbyområde Indre grønne kiler Ydre grønne kiler Øvrige hovedstadsområde (by) Øvrige hovedstadsområde (land) Transportkorridor LOVSTRØD LILLERØD S yudviklingsmuligheder på arealer vest for lovstrød Trekløvermodel Principiel 2 km zone Analyseområde: Ny lovstrød - 3 -

4 j ve e øll m Ny n eje ev ng Ko TOKKEKØ HEGN Allerød St. Sortemosevej strød lov Øs tr et eg lvæ rks j vej rksve æ Teglv ALLERØD SØ lovstrød Teglværk RAVNSHOLT KATTEHALE MOSE -4-

5 Anvendelse og bystruktur Det potentielle byudviklingsområde vest for lovstrød er i dag et sammensat landskab bestående af både landbrugsarealer, erhvervsbygninger, sport, ubenyttede arealer samt et diffust mindre skovområde i vest. IM, NEFF (lagervirksomhed), XL-yg og Sjælsø Gruppen (Ny Allerødgård) er blandt de erhverv, der holder til her. lovstrødhallen med tilhørende idrætsarealer ligger ud til Kongevejen i nær relation til lovstrød Skole på den anden side af vejen. åde IM og lovstrødhallen er gravet ned i terræn, for at mindske bygningernes dominans i området. lovstrød Skole lovstrød Kirke Imellem de store bygninger kommer det åbne landskab til syne, med fl ere arealer ejet af Allerød Kommune. Terrænet er storbakket og idet de store fl ader er uforstyrrede for beplantning/buskads, fremstår terrænnet i sin tydelighed, og der dannes samtidig landskabelig stor kontrast til både de store bygninger og det markante skovbryn ved Tokkekøb Hegn, der er den nordlige grænse for byudviklingsområdet. Syd for området har forsvaret kaserne og øvelsesterræn, adskilt af Ellebæk, og i vest afgrænses byudviklingsområdet af jernbanen, der forbinder Allerød med Hillerød og København. lovstrød Teglværk har tidligere haft drift i områdets vestlige del. I dag er teglværksproduktionen stoppet, men har efterladt et område af (mindre) kulturhistorisk værdi med gamle teglværkshuse, tipvognsspor og et terræn der vidner om tidligere udgravninger. I dag er der indrettet erhverv i de gamle bygninger og en lokalplan for området giver mulighed for yderligere erhvervsudbygning. HØVELTE KASERNE I lovstrød by bor der ca borgere. yen har i dag samlet sine centrale funktioner omkring kirken, som ligger ud til Kongevejen. Her ligger bl.a. skolen, kroen og byens idrætsfaciliteter (lovstrødhallen). Kongevejen fremstår i dag som byens vestlige grænse, med en kun relativ lille udbygning vest for vejen. Grænsen fremstår i dag diffus med småbyggeri langs vejen og store virksomheder spredt i det åbne landskab. Det er her svært at defi nere hvor lovstrød by stopper og hvor landskabet starter. Idet lovstrøds bymidte (defi neret af kirkens oprindelige bycentrum og de nærliggende servicefunktioner) ligger helt ud til Kongevejen, er der stadig udbygningsmuligheder i nær relation til centrale funktioner som kirke, skole, institutioner, indkøbsmuligheder m.v Fingerplanens principper for miljørigtig lokalisering bestemmer, at der i en afstand op til 1200 meter fra stationen kan bygges tæt- og tæt lav boligbebyggelse, lokale institutioner, butikker iht. detailhandelbestemmelserne, mindre kontor- og serviceerhverv (<1500 etm.), samt undtagelsesvis større kontor- og serviceerhverv. Uden for 1200m-zonen kan foruden bygges parcelhuse. Her kan der ikke bygges større kontorog serviceerhverv.

6 18 Allerød Kommune 4 4 Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune Områdets funktion i dag (grunde ejet af Allerød Kommune er markeret) Landbrug/Ubebyggede lodder Idræt eboelse Sommerhuse Virksomheder/Erhverv Landzone yzone - 6 -

7 Anbefalinger - Med ønsket om en markant grænse mellem land og by er målet at bygge en ny bydel, som samler funktioner og strukturer vest for Kongevejen og afrunder lovstrød by markant mod det åbne land. - Den nye bydel skal skabes i sammenhæng med det nuværende lovstrød ved at omslutte og understøtte lovstrøds bymidte. - Med den nære afstand til Allerøds s-togsstation er der stort potentiale for at bygge den nye bydel op omkring et solidt, kollektivt trafiknet i overensstemmelse med Fingerplanens målsætninger. - Det potentielle byudviklingsområde vest for lovstrød ligger omgivet af naturskønne områder og samtidig stationsnært. Som nabo til store skove og fredede overdrevslandskaber byder området på attraktive arealer for nye boliger. Terrænforhold terrænkote 24 terrænkote 44 terrænkote 64-7-

8 EP J C C.1 C EA E A E.1 G.2 2 OS S L EL.3 O.V.V V 3 O EL.1 OK O K OI.2 2 EL.2.1 Gældende lokalplanrammer G J J EA M.1 G J.2 C E G J M O Fælles rekreative områder evaringsværdigt Overføres fra landzone til byzone oligområder Centerområder Erhvervsområder Grønne områder Jordbrugsområder Militære områder Offentlige områder Gældende lokalplaner 1-107A A For et område ved Kongevejen i lovstrød: Udlægger areal til erhvervsformål under hensyntagen til de landskabelige forhold. Udlægger sti mellem Tokkekøb Hegn og Allerød Søområdet. 103A Ny Allerødgård: Sikrer Ny Allerødgårds bygninger og haveanlæg bevaret med mulighed for indpasning af ny supplerende bebyggelse i mindre omfang. Sikrer områdets anvendelse til erhvervsformål. 117 Idrætsanlæg og vej mellem Sortemosevej og Østre Teglværksvej: Sikrer områdets anvendelse til idrætsformål. Sikrer at der ikke opføres yderligere bebyggelse til idrætsformål. Sikrer at der føres en veteranjernbanelinie gennem området op til lovstrødhallen. Anlægger ny vej. 125 Et område til erhverv i lovstrød: Skaber grundlag for en udvidelse af eksisterende virksomhed og sikrer beplantning omkring erhvervsområdet, så ny bebyggelse indpasses i landskabet. 119 lovstrød Teglværk: Udlægger areal til grønt område, som ikke kan bebygges. Udlægger område med den bevarede teglværksbygning til fritidsaktiviteter. Sikrer bevaring af eksisterende bygninger. 115 Erhvervsområde ved lovstrød Teglværk: Sikrer områdets anvendelse til erhverv. evarer bebyggelsen i det eksisterende erhvervsområde. evarer dett eksisterende boligområde.

9 historisk kort: 1870 Kulturhistorie Adgangsforhold lovstrød er en tidligere landsby, vokset op omkring lovstrød Kirke. Den gamle stjerneudskiftning er til dels bevaret, især vest for byen, hvor markerne stadig er inddelt i de oprindelige matrikler. I 60 erne og 70 erne er sket en markant vækst nord for byens midte. Her er den gamle stjerneudskifting svær at aflæse. Det nye byudviklingsområde ligger i nær afstand til Allerød station, med ½-2 km til bymidten, hvorfor det er oplagt at sætte fokus på brugen af den kollektive trafik. Kongevejen og Nymøllevej er godt serviceret med busstoppesteder, men et nyt boligområde, vil skabe behov for nye busstop på Sortemosevej. Sortemosevej skærer sig gennem det nye byudviklingsområde og skal være servicerende vej for biler til de nye boliger. Kongevejen er i forvejen belastet, hvorfor det er vigtigt ikke at koble flere veje på denne. Tokkekøb Hegn var kongens private ejendom fra 1391, indtil det i 1771 blev statsejendom. Skoven var dengang meget medtaget, idet bøndernes kreaturer græssede i skoven og forhindrede nye træer i at vokse op. I 1781 blev det bestemt, at områder til græsning skulle adskilles fra den egentlige skov. Derfor blev skoven indhegnet med stengærder eller jordvolde i løbet af 1780 erne. Skoven er med tilhørende stengærder i dag velbevaret flere steder. Desuden er der stadig bevaret et stort antal dysser i skoven. Anbefalinger - Der skal ske en omlægning af busruterne, så der som minimum er et stoppested på Sortemosevej. Det er vigtigt at alle beboere har relativ kort afstand til en bus. - Der skal skabes et velfungerende stinet, der kobler de nye boliger op på stiforbindelser til både de rekreative omkringliggende arealer og til stationen. - Der skal skabes en sikker forbindelse for de bløde trafikanter på tværs af Kongevejen. - Idet Kongevejen allerede nu er trafikalt belastet skal al adgang til de nye boligområder udelukkende foregå fra Sortemosevej og lovstrød Teglværksvej. lovstrød Teglværk er med sine gamle erhvervsbygninger og teglværkshuse vurderet til kulturhistorisk bevaringsværdigt. Det vidner om den tidligere lergravning, med tipvognsspor, der forgrener sig ud i landskabet og forbinder de tidligere lergrave. -9-

10 Fredede fortidsminder eskyttede sten/ og jorddiger S NYMØLLEVEJ KONGEVEJEN trafiksti til stationen SORTEMOSEVEJ stiforbindelse 1 km rekreativ sti til stationen stiforbindelse stiforbindelse Adgangsforhold 2 km København Overordnet trafi kvej Trafi kvej Fordelingsvej Jernbane Stiforbindelser usstop

11 Regnvand En kortlægning af potentielle oversvømmelsesområder (såkaldte bluespots) viser, at der som udgangspunkt ikke vil opstå oversvømmelsesproblemer blandt de nye boliger. Et mindre areal i nord samt arealerne nærmest Ellebæk i syd bør dog friholdes for bebyggelse for at undgå evt. oversvømmelse ved større regnskyl. Ny byudvikling vil dog medføre en lang række befæstede arealer, hvorfra regnvandet skal afl edes. Derfor er det vigtigt, at indarbejde regnvandshåndtering i bebyggelsesplanerne. Anbefalinger - Regnvandssøer har potentiale til både at afl ede og rense regnvandet og samtidig at fungere som rekreative arealer blandt boligbebyggelsen. - Der skal stilles en maksimal grænse for andelen af befæstede arealer. luespots: potentielle oversvømmelsesområder

12 Støj fra jernbane d d d Støj fra veje > 73 d d d d

13 Støj For både vejtrafi kstøj og jernbanestøj har Miljøministeriet har udgivet en række vejledende grænser for vejtrafi kstøj og jernbanestøj. Disse er i første række til planlægningsbrug og anvendes til planlægning af nye byområder langs eksisterende veje og jernbaner. Det er vigtigt, at der ved planlægning af den nye bydel tages hensyn til disse vejledende grænser. åde S-togsbanen, Kongevejen og Sortemosevej er potentielle støjkilder i byudviklingsområdet. Nye boligområder må ikke planlægges i områder, hvor støjbelastningen er over 58 d. Anbefalinger - Til jernbanen skal nye boligområder holdes i en afstand på minimum 20 meter for at overholde en maksimal middelbelastning på 64 d. - For både Sortemosevej og Kongevejen skal laves støjafskærmning til nye boligområder, i det tilfælde, at der ønskes byggeri ud til vejene. Alternativt skal der bygges i en afstand på op til meter fra vejene. Forsvarets Forskningstjeneste har beregnet støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområde ved Høvelte Øvelsesplads. Støjkonsekvenszonen er fastlagt som det område, hvor årsmiddelværdien af den samlede støjbelastning er større end eller lig 55 d. Maksimalniveauet pr. skud eller sprængning må ydermere ikke overstige 110 d ved de nærmeste boliger udenfor øvelsespladsen. Denne konsekvenszone indgår i beregningen af støjkonsekvensområdet. Efter at støjkonsekvenszonen er udregnet, må kasernen ikke overskride denne. Anbefalinger - Støjkonsekvenszonen (55 d) for Høvelte Kaserne har ingen påvirkning på byudviklingsområdet. Umiddelbart vil man kunne bygge helt til skel og overholde støjkravene (med enkelte undtagelser). Dog anbefales det, at der holdes en vis afstand til øvelsesterrænet, for at nedsætte støjgenerne for de nærmeste beboere. - For at sikre sig, at den fastlagte støjkonsekvenszone stadig er gældene, bør man igangsætte en dialog med forsvaret. Denne dialog kan også være med til at udvikle de mest optimale støjforhold for kommende boliger. Støjkonsekvenszone, Høvelte Øvelsesplads

14 Naturbeskyttelse 3-beskyttede områder (Naturbeskyttelsesloven) I byudviklingsområdet ligger nogle småsøer, der er beskyttet i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Idet der ikke skal foretages ændringer i tilstanden er der stort potentiale for at inddrage dem aktivt i en rekreativ landskabesbearbejdning. Omkring byudviklingsområdet ligger store beskyttelsesområder, der vidner om en rig natur i nær afstand til byen. Allerød Sø og Sortemosen er begge fredede moser, mens dele af de militære arealer til dels er beskyttet overdrev. Skove (Naturbeskyttelsesloven) For at bevare en række markante landskabselementer i det åbne land er disse pålagt bygge- og beskyttelseslinier. Skovbyggelinjen er en 300 m zone regnet fra skovbrynet, der har til formål at sikre skovenes landskabelige værdi, samt at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Der er indenfor skovbyggelinjen tale om et forbud mod at placere bebyggelse. Alle offentligt ejede skove er tillagt disse skovbyggelinjer, mens lovgivningen kun er gældende for privatejede skove, hvis areal udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov er begge offentligt ejet og samtidig store skove over 20 ha. En mindre skov i vest, lige ved jernbanen, er ligeledes offentlig ejet, men har kun en størrelse på 5 ha. Denne fremstår diffus og er i naturkortlægningen kun vurderet til at have mindre naturværdi. Man kan diskutere om en skovbyggelinje her sikrer landskabelig og biologisk værdi. iologiske værdier (RP 2005) RP2005 har på baggrund af nogle overordnede betragtninger udpeget biologiske interesseområder. De store statsskove, området omkring Allerød Sø og overdrevslandskabet på de militære arealer er alle biologisk og landskabeligt værdifulde. De områder, der i RP 2005 er udpeget som biologisk interessante stemmer overens med kommunens kortlægning af naturområder, og ændres derfor ikke i Kommuneplan I selve byudviklingsområdet er der ingen biologiske interesseområder, der vil kunne forringes. Den økologiske korridor fra Tokkekøb Hegn ned til Allerød Sø-området vil derfor ikke påvirkes ved en ny byudvikling vest for lovstrød. iologiske værdier Særlig vigtigt for plante- og dyrelivet er de større sammenhængende naturområder. De rummer et rigt udbud af føde- og af levesteder, som giver mulighed for stabile og sammensatte plante- og dyresamfund. Regionplanens biologiske kerneområder omfatter større, sammenhængende områder med skove, søer, fjorde og kystvande samt eng, mose, hede og overdrev. Regionplanen udpeger desuden spredningskorridorer, som forbinder kerneområderne med hinanden, og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig gennem dyrkede områder i det åbne land. A - Størst naturværdi C D - mindst naturværdi (Kortlægning, Allerød Kommune) Kerneområder (Redegørelseskort 4.1.5, RP 2005)

15 eskyttede naturtyper Vandløb Sø Overdrev Mose Fredninger er primært gennemført for at bevare og sikre karakteristiske landskabstræk, kulturhistoriske elementer, biologiske og rekreative værdier. Området omkring Allerød Sø, samt de militære arealer ved Høvelte Kaserne er begge fredede områder. Disse områder må ikke bebygges og der må ikke foregå aktiviteter i uoverensstemmelse med fredningen. Arealerne omkring lovstrød Kirke er også fredet. Kirken ligger helt ud til Kongevejen, hvorfor der er frit udsyn fra markerne modsat Kongevejen. Her bør sikres et kig til kirken (kirkeindsigt). Fredede områder

16 bevar ophæv Skovbyggelinjer Anbefalinger (naturbeskyttelse) - Ved en byudvikling vest for lovstrød opstår der ingen konfl ikt med større naturbeskyttelsesområder. - Tilstanden af de naturbeskyttede vandløb, søer og vandhuller i området må ikke forringes, men bør i stedet anvendes som et aktivt rekreativt element i planlægningen. - De fredede områder ligger uden for byudviklingsinteresseområdet, og vil derfor ikke påvirkes ved opførelse af en ny bydel. - Regionplanens udpegning af biologiske kerneområder ligger på arealerne omkring byudviklingsområdet. Forbindelsen mellem Sortemosen/Tokkekøb Hegn og Ravnsholt/Allerød Sø vil ikke forringes ved ny bebyggelse. - Skovbyggelinjen omkring den mindre skov i vest har ingen større biologisk og landskabelig værdi, og foreslås ophævet til fordel for ny bebyggelse. Landskab RP2005 har på baggrund af nogle overordnede betragtninger udpeget landskabelige interesseområder. Foruden skovene, de militære arealer og Allerød Sø-området er landskabsfl aderne i de nære omgivelser udpeget som værdifuldt landskab. Flere af udpegningerne er i overensstemmelse med skovbyggelinjerne, og vidner om, at det landskabeligt værdifulde her i området er de markante skovbryn. Kun få arealer i nær relation til den eksisterende bebyggelse er ikke udpeget som landskabeligt værdifuldt. Regionplanens udpegning af værdifuldt landskab, samt skovbrynenes landskabelige værdi (i henhold til skovbyggelinjerne) er vurderet og afvejet ved hjælp af landskabskaraktermetoden (læs Kortlægning af landskaber i Allerød Kommune). yudviklingsarealerne vest for lovstrød er hører under landskabskarakterområde 1: Skovfl aden mellem Lillerød og lovstrød, som omfatter kommunens store nord-syd gående skovbælte, der bl.a. rummer Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og de tidligere lergravs- og moseområder ved Allerød Sø og Kattehale Mose. Området er karakteriseret ved et storbakket dødislandskab, der udover de store skove indeholder markante skovbryn,

17 lysninger med ekstensiv landbrugsdrift og spredt buskbeplantning, tidligere lergrave og moser med højt naturindhold samt spredt sommerhus- og helårsbebyggelse. Landskabskarakterstyrken i byudviklingsområdet er i analysen vurderet som mindre karakteristisk. ygningsvolumener slører terrænformerne, og forstyrrer kig til skovbryn og kirke. De ligger desuden ustruktureret spredt i landskabet, og det synes svært at definere, hvor byen stopper og det åbne land starter. - I nord ved Tokkekøb Hegn markerer skovbrynet sig visuelt. Arealet op til skoven er i dag fritholdt for både bebyggelse og buskads, hvilket giver mulighed for lange kig. Dette område er i landskabskarakteranalysen vurderet som sårbart for skovplantning og ny bebyggelse. - Skoven i vest op til jernbanen er derimod selvgroet, hovedsageligt nåleskov. Her fremstår skovbrynet diffust og uden større landskabelig værdi, hvorfor lanskabet her ikke har fået tildelt nogen større værdi. - De sydligste arealer er også friholdt for bebyggelse, hvorfor der fra Kongevejen er frit udsyn over det bakkede issølandskab. Dette område er ligeledes sårbart, og landskabets værdi skal her indtænkes i en fremtidig byudvikling. Anbefalinger - RP2005 s udpegning af værdifuldt landskab i nord langs Tokkekøb Hegn bør videreføres i kommuneplanen, og området bør friholdes for byggeri og skovplantning. - Kommuneplanen bør desuden udstikke rammer for evt. nyt byggeri nord for Sortemosevej, så der sikres en transparens og åbenhed i byggeriet, med kig til skovbrynet. - Arealerne langs jernbanen i vest har ingen større landskabelig værdi, og den i RP2005 udpegede landskabelige værdi bør ophæves til fordel for ny byudvikling. - Det storbakkede dødislandskab kommer tydeligt til udtryk på de sydlige arealer langs Ellebæk. Her anbefales det, at man udnytter det åbne landskab og det lange kig fra Kongevejen til at skabe en flot, markant grænse mellem by og land. - Det udpegede interesseområde i syd, bør derfor delvis bevares. Dog anbefales en justering af det udpegede område, så en ny bygrænse kan skabes i sammenhæng med den eksisterende nord for Kongevejen. Landskabelige værdier De landskabelige interesser drejer sig om landskabet, som det umiddelbart kan ses og opleves. Nogle landskaber er varierede og sammensat af mange landskabselementer, f.eks. et landskab med både skove, søer og bakker. Andre landskaber er enkle med kun ét element, f.eks. en stor flad strandeng. Målet er at sikre mulighed for at opleve denne variation af forskellige landskaber med tydelige egnskarakteristiske træk. bevar ophæv bevar Områder med landskabelige værdier (Redegørelseskort 4.1.2, RP 2005)

18 Skovrejsning (Retningslinjekort 4.5.1, Regionplan 2005) ophæv Eksisterende skov Ønsket skovrejsning Uønsket skovrejsning Kildepladszoner

19 Grundvand og skovrejsning I RP 2005 er udpegningen af skovrejsningsområder sket med henblik på at - beskytte grund- og drikkevandsressourcer - forbedre forholdene for dyre- og plantelivet, herunder fremme deres spredningsmuligheder - øge mulighederne for friluftoplevelser omkring byerne. Yderligere har RP2005 udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket. Denne udpegning er sket med henblik på landskabsbevarelse. Lillerød og lovstrød er idag hovedsagelig adskilt af store skove. RP 2005 udpeger yderligere et areal til ønsket skovtilplantning, syd for Tokkekøb Hegn i forlængelse af den eksisterende skov. På de fredede arealer omkring Allerød Sø og Høvelte Kaserne er skovtilplantning uønsket af hensyn til natur og landskab. Med skovplantning ved Tokkekøb Hegn opnår man både at udvide spredningskorridoren og at udvide et bynært rekreativt område. Især vurderes ønsket om skovrejsning her, at være grundet grundvandsbeskyttelse. Kildepladszonen i dette område, forsyner lovstrød Vandværk med drikkevand. Kildepladszoner er højt prioriterede områder med hensyn til beskyttelse af grundvandet, fordi en forurening tæt på f.eks. et vandværks indvindingssted umiddelbart vil kunne få alvorlige konsekvenser for vandforsyningen. En beskyttelse af grundvandet sikres her i dag ved, at Allerød Kommune som ejer af grunden dyrker økologisk landbrug her. Regionplanen har udpeget området som ønsket skovrejsningsområde, for derigennem at sikre grundvandskvaliteten. Den ene løsning er som udgangspunkt ikke bedre end den anden, i henhold til grundvandet. Anbefalinger - Af hensyn til landskabsbeskyttelse ønskes skovplantning ikke foretaget på den nordligste mark ved Tokkekøb Hegn. Ny tilplantning vil forringe og sløre det markante, gamle skovbryn. - Som udgangspunkt er boligbyggeri ikke en grundvandstruende aktivitet. I det tilfælde, at der skal bygges nye boliger på arealet, skal der dog skabes strenge rammer omkring materialevalg, udlægning af befæstede arealer, pleje af grønne områder mv., så grundvandskvaliteten bevares. - Det skal desuden sikres at der ikke kommer næringsstoffer til Sortemosen

20 SKOVRYNET FRIHOLDES FOR NY EYGGELSE GRØNNE FORINDELSER SPREDNINGSKORRIDOR FASTHOLDES SKOVYGGELINJE OPHÆVES

21 Sammenfatning I henhold til Planstrategi 2007 ønsker byrådet en undersøgelse af mulighederne for at udvikle en ny bydannelse med økologisk byggeri mellem Lillerød og lovstrød, hvor der tages afsæt i naboskabet til de store skove og tætte naturområder. Første led i denne proces har været at undersøge i hvilket omfang, der kunne bygges i området i henhold til de eksisterende beskyttelses- og arealinteresser. En afvejning mellem de forskellige interesser er foretaget i denne analyse, og derefter er der udledt en række anbefalinger omkring både beskyttelse og benyttelse. Følgende er en sammenfatning af analysen og anbefalingerne. - Forbindelsen mellem Tokkekøb Hegn / Sortemosen og Ravnsholt Skov / Allerød Sø er en vigtig biologisk forbindelse. Denne vil ikke blive forringet eller påvirket ved udbygningen af Ny lovstrød. - I området er der af RP 2005 udpeget en række landskabelige interesseområder. Som udgangspunkt er disse udpeget med ønsket om at fastholde markante skovbryn og visuelle kig. På baggrund af landskabskarakteranalysens resultater (se kortlægningsgruppe 4) anbefales det, at man fastholder en afstand og et visuelt kig til skovbrynet i nord ved Tokkekøb Hegn og samtidig fastholder det lange kig fra Kongevejen ind over det bakkede terræn langs Ellebæk. Arealerne langs jernbanen vurderes ikke at have landskabelig værdi, hvorfor det bør ophæves med henblik på ny bebyggelse. YGRÆNSEN VIDEREFØRES - Ligeledes foreslås det, at man ophæver skovbyggelinjen omkring det mindre, diffuse skovområde ved jernbanen. - Området vest for Kongevejen fremstår i dag ustruktureret og usammenhængende. Ny bebyggelse i området bør have til formål at binde det eksisterende byggeri sammen, så området fremstår som sammenhængende byenklaver. - Den nye bydel vest for Kongevejen skal fremstå som en integreret del af det eksisterende lovstrød. Udbygningen skal understøtte lovstrøds midte (med sine centrale funktioner som kirke, skole, kro, institution og indkøb), og samtidig videreføre lovstrøds østlige bygrænse. - Det nye byområde skal bygges op omkring grønne forbindelser, der kobler bydelen på de omkringliggende landskabs- og naturoplevelser

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. FEBRUAR 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.35.BE.01 - Tørring. REDEGØRELSE: Udarbejdelsen

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. JANUAR 2011 KOMMUNEPLAN 09

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300 3 E A L M B K D J C N 301 Delområde 3 - Byområder Slangerup

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere