SGM servicegruppemøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SGM servicegruppemøde"

Transkript

1 Referat af SGM Søndag den 26. august 2012 ACA Danmark Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier SGM servicegruppemøde Tid: søndag den 26. august 2012 kl Sted: Christianskirken (Kirketjenerhuset), Strandgade 1, København. Til stede: AH, WK, JMP, MM, BCS, JGH. Referat 1. Velkomst ved oplæsning af ACA s formålsparagraf og sindsrobøn. 2. Mødeleder: JMP. Ordstyrer: MM. Referent: BCS. Suppleant: JMP. 3. Navnerunde og Nyt fra grupperne. BCS, Taksigelseskirken: Det går godt på mødet, vi er flyttet tilbage fra Lundehuskirken, og der er jævnligt nykommere. JGH, Mandagsgruppen Sct. Pauls Kirke: Det går godt på mødet, god stemning; vi mangler en kasserer. AH, torsdagsgruppen i Søborg: Vi er omkring 6-10 pr møde; der er god stemning, men brug for at folk begynder at lave service, da der har været problemer med at få nøglen afsat, hvilket har resulteret i aflyst møde. Alle serviceposter er besat. MM, fredagsgruppen i Svendborg: 9-15 pr gang. 0-2 nye. Poster iflg. Rød Bog; gode erfaringer med greetere (velkommere) på møderne. HH fra torsdagsgruppen i LBL-toppen havde sendt en rapport, som WK fremlagde: stabilitet, jævnlig nykommere, opstart af workshop. 4. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet inkl. 2 pauser. Dagsorden godkendt. 5. Godkendelse af referat fra sidste SGM. Referatet fra SGM den 27/5 i Svendborg blev gennemgået. Oversigten over udvalg og deres medlemmer stryges. Vi plejer ikke at notere, hvem der er fraværende. 6a Kassererposten: BCS på valg. BCS ønsker fortsat at være kasserer og fungerer som sådan, til en ny er fundet. 6b Vagttelefonen. Status efterlyses. LPR indtræder i gruppen. Vagttelefonen er uden aktivitet, det overvejes, om den skal nedlægges. Det foreslås at overgå til de lokale kontaktpersoner, som kan findes på hjemmesiden under mødelisten. 6c Litteraturudvalg. Intet. Der blev udtrykt undren over, at udvalget ikke havde produceret noget et helt år. 6c-2. Oversættelseskomiteen. JG har trukket sig fra komiteen, der grundet aftale med WSO er lukket for tilgang. 6d Hjemmesiden. O.k. 6e Mødeliste. O.k. 6f. Bogsalg. HP og JLP er nye medlemmer af udvalget. HP tager imod bestillinger, og JLP tager sig af det praktiske. 6g Kontaktudvalg (hedder det). 6h Mødekoordinering. O.k. 6i. Internationalt udvalg. AH gav en rapport om ABC i Long Beach, som var en succes. JMP deltog også i ABC. Folder om crosstalk fremsendes. JMP er foreslået som repræsentant vedrørende ABC 2013 i Danmark. Referat fremlagt. MM s område udvides fra Norden til hele Europa. 6j. AH orienterer om FU. Det blev foreslået at lave retningslinjer om medlemmerne af servicegruppen. 7a. Efterlysning af ny kasserer. LPR og KH meldte sig, men ville ikke acceptere kravene og trak sig igen. 7b. Må vi lægge ACA på facebook? Punktet udskydes til næste møde. 7c. Speaks på hjemmesiden. Speakeren skal give tilsagn så er det o.k. på alle møder. Alle opfordres til at dele i Løsningen og ikke i Problemet, når et speak skal på hjemmesiden. ACA Danmark Side 1

2 Referat af SGM Søndag den 26. august e. Status på Røde Bog. O.k. 7f. Adobe InDesign CS 5.5. JMP har fået programmet og allerede anvendt det til at færdiggøre det gule hæfte. 10. Evaluering. Der blev udtrykt utilfredshed med, at mødet var blevet flyttet uden varsel. Der blev udtrykt utilfredshed med, at tidsplanen ikke blev overholdt pga. diskussion under statuspunkterne. Ellers o.k. Referatet godkendtes med disse ændringer og tilføjelser. 6. Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU: a) Kasserer / økonomiudvalg. Regnskab fremlagt. Der var tvivl om en post på kr til indkøb af hæfter. Det viste sig at dække 200 lilla hæfter og 100 hvide hæfter. b) Vagttelefon. JGH orienterede. Telefonen blev forsøgsvis etableret for ca. et år siden, men der var så godt som ingen, der ringede. JGH vil fremsætte nyt forslag ved næste SGM. c) Litteratur. Intet. d) Røde Bog. Manuskriptet er nu færdigt og afleveret til WSO, som står for layout og trykning i USA. Det er en proces, som oversættelseskomiteen tager del i. Med lidt held er bogen klar inden jul. e) Hjemmeside. Udvalget overtaget af PM og JMP. f) Mødeliste. WK laver brandslukning pt. Ny mødelisteansvarlig søges. g) Bogsalg. Der var ingen rapport fra bogsalgsudvalget. h) Kontakt. WK besvarer stadig mails midlertidigt. MM vil gerne hjælpe. i) Mødekoordinering (landsmøder osv.) bl.a. AA-landsmøde september og misbrugskonference 23. oktober. Udvalget savner medlemmer. j) Internationalt (WSO/AH samt Europa/MM). Udvalget arbejder på at skabe kontakter til ACA i andre lande, der er allerede skabt kontakt til England og Norge. WSO skal mindes om, at det er en Verdensserviceorganisation, ikke kun USA. Der er nu rapport fra Europa ved de månedlige telefonmøder i WSO s bestyrelse. MM er glad for samarbejdet med AH. k) Forretningsudvalg. JMP orienterede om misforståelsen fra SGM i Svendborg, hvor to medlemmer af SG troede, de var blevet valgt til nye kasserere, og derefter fik overdraget ACA s servicekonto. FU måtte gribe ind og bringe kontoen tilbage til den tidligere kasserer, hvilket lykkedes efter ihærdigt arbejde. 7. Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden): a) Drøftelse af ABC 2013: Udvalg, økonomi, bevilling. Forslaget om bevilling af kroner fra SG bortfalder, da WSO ikke ønsker, at ACA Danmark skal have nogen udgifter ved arrangementet. JMP tager initiativ til møde i ABC-udvalget om kort tid. Der vil fra nu af foregå månedlig rapportering til WSO om, hvordan planlægningsarbejdet skrider frem. b) Ændring af hjemmesidens udseende. Det blev vedtaget at gå over til et Content Management System i Wordpress. JMP og PM arbejder videre med det. Udgift i størrelsesordenen 500 kroner/år til opdatering af systemet vedtaget. AH bad om, at opdateringer vedrørende serviceudvalg konfereres i FU, inden de lægges på hjemmesiden. c) Links til andre fællesskaber slettes. Forslaget blev drøftet og bilag (uddrag af FAQ fra WSO s hjemmeside fremlagt af JMP. Vi vedtog, at hvis der skal linkes til andre fællesskaber, skal der komme en tekstboks op, som fortæller, at man nu forlader og at vi ikke har ansvaret for indholdet på andre hjemmesider. d) Referat udsendes fremover kun på . Enhver ACA-gruppe opfordres til at oprette en mailadresse, hvortil mail til gruppen kan sendes. Forslaget vedtaget. e) Opstramning af referat-procedure. Punktet udsættes til næste SGM. f) Betingelser for medlemskab af servicegruppen. Punktet udsættes til næste SGM. g) Forretningsudvalgets sammensætning. Det foreslås, at kassereren er fast medlem, og de øvrige fire medlemmer vælges blandt følgende udvalg: Kontakt, Bogsalg, Litteratur/oversættelse, Mødeliste, ACA Danmark Side 2

3 Referat af SGM Søndag den 26. august 2012 Hjemmeside og Internationalt udvalg. Som alternativ kan ét af disse fire medlemmer være et menigt SG-medlem, som skal være SGR for en ACA-gruppe. Forslaget blev vedtaget. h) Ny kasserer. JGH stillede op og gav en kort fremstilling af sin ACA-erfaring. JGH blev valgt under almindeligt bifald. i) Nyt forslag angående vagttelefonen. Punktet udsættes til næste SGM. j) Forslag til retningslinjer for ACA's kasserer. Se bilag 5. Retningslinjerne blev drøftet, og det vedtoges at tilføje følgende: Kassereren skal have været medlem af ACA i mindst 1 år; kassereren skal desuden deltage aktivt ACA-møder samt have praktisk kendskab til ACA s Tolv Trin og Tolv Traditioner. Passus om, hvordan overdragelse af kassererposten foregår i praksis: Kassereren vælges på SGM og indsættes efter det følgende SGM, når referatet er godkendt. De nye retningslinjer udsendes med dagsordenen for næste SGM. Det blev nævnt, at vi mangler en revisor. Det overvejes at benytte en ekstern revisor. k) Forslag angående SG s kontaktliste på Yahoo-grupper. Det foreslås at gøre det lettere for nye medlemmer af SG at få adgang til dokumenterne på Yahoo-grupper. Forslaget udskydes til næste SGM. l) Forslag om, at SGM kan afholdes på Sjælland uden for Kbh. en gang om året, fx i februar. Forslaget vedtaget. m) Forslag om, at den røde bog på dansk bliver tilgængelig som e-bog og kan downloades fra hjemmesiden. Forslaget udsættes til næste SGM. 8. Eventuelt. Det blev nævnt, at vi med en ny og mere funktionel hjemmeside måske slet ikke behøver at have et Yahoo-arkiv. 9. Fastsættelse af dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM: 25. november i Esbjerg, 24. februar 2013 i København eller en anden by på Sjælland. 10. Evalueringsrunde. Generel tilfredshed med stemningen ved mødet. Konstruktiv, fornuftig og positiv. FU havde holdt møde umiddelbart inden SGM, og dette gjorde SGM til en god oplevelse for de involverede. Men ærgerligt, at vi igen kun var Tordenskjolds soldater. Vi opfordrer alle til at møde op og yde en indsats i servicegruppen. Der er helbredelse i service! 11. Afslutning og Sindsrobøn. ACA Danmark Side 3

4 SGM Dagsorden Søndag den 25. november 2012 SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 25. november 2012 kl Sted: Vindrosen, Teglværksgade 1, 6700 Esbjerg Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : Almindelige forkortelser: SG: SGM: SGR: SU: WSO: ABC: Dagsorden: Servicegruppe Servicegruppemøde Servicegrupperepræsentant Serviceudvalg World Service Organization (Verdens-service-organisationen) Annual Business Conference (Den Årlige Forretningskonference) 1) Velkomst ved oplæsning af ACA s formålsparagraf og sindsrobøn. 2) Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent - evt. referat-udsender. 3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA-grupperne (kort). 4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet inkl. 2 pauser. 5) Godkendelse af referat fra sidste SGM. 6) Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt. a) Kasserer / økonomiudvalg. Jesper GH blev valgt som ny kasserer på SGM 26/8. Efter dette SGM skal han officielt overtage ACA s konto (når referatet fra SGM 26/8 er godkendt). b) Vagttelefon c) Litteratur bl.a.: Hvordan er status på oversættelsen af Den røde bog? d) Hjemmeside bl.a.: Hvordan er status på den nye hjemmeside? e) Mødeliste Ny mødelisteansvarlig søges. f) Bogsalg bl.a.: hvor mange bøger er der på lager? g) Kontakt bl.a.: Hvem besvarer mails til ACA Danmark? h) Mødekoordinering (landsmøder osv.) Udvalget savner medlemmer. i) Internationalt (WSO/AH samt Europa/MM). j) Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, JM/Røde Bog Oversættelseskomiteen, WK/Mødelisteudvalg, AH/Internationalt udvalg, MM/Nordisk udvalg Bl.a.: Har FU truffet afgørelser, der skal godkendes af SG? k) ABC-udvalg bl.a.: Er der fundet et sted for den internationale forretningskonference? 7) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. a) Drøftelse af forretningsorden for bogsalg. Det foreslås, at udvalget skal begrunde sine priser og orientere SG forud for eventuelle prisændringer og beslutninger om indkøb af bøger og hæfter. Desuden foreslås det, at bogsalg enten skal møde op ved SGM eller som mini- ACA Danmark Side 1

5 SGM Dagsorden Søndag den 25. november 2012 mum sende en opgørelse over lagerbeholdningen. Formålet er at styrke dialog og samarbejde til gavn for fællesskabet. Jesper M. og Anja H. b) Forslag om oversættelse og udgivelse af nye foldere fra WSO. Det drejer sig om tre foldere: 1) Am I an ACA? (25 Questions), 2) Sponsorship, 3) Hosting a Workshop on Sponsorship. Folderne er klar til oversættelse og udgivelse på dansk. Jesper M. og Anja H. c) Der ønskes en drøftelse af betingelser for medlemskab af servicegruppen. Det foreslås, at medlemskab af SG kræver et minimum af programerfaring, fx at man har en sponsor, at man har gennemarbejdet trinene og har kendskab til traditionerne. Begrundelse: Der har de senere år været problemer i servicegruppen pga. medlemmer med for lidt programerfaring, hvilket har skadet arbejdet i SG og dermed fællesskabet som helhed. Jesper M og Anja H. d) Forslag om, at den røde bog på dansk bliver tilgængelig som e-bog og kan downloades fra hjemmesiden. e) Anonymisering af referatet på hjemmesiden foreslås afskaffet, dvs. alle personer anføres med fornavn og initial. Begrundelse: at undgå endnu en tidkrævende arbejdsgang og gøre det enklere at lægge SGM-referater på hjemmesiden. Jesper M. f) Forslag angående SG s kontaktliste på Yahoo-grupper. Det foreslås at gøre det lettere for nye medlemmer af SG at få adgang til dokumenterne på aca-sg-dk. Det kan overvejes at gøre dokumenterne tilgængelige på vores nye hjemmeside. Det kan godt lade sig gøre at lave begrænset adgang til dem, fx kun for SG-medlemmer. Det foreslås dog at gøre dem alment tilgængelige. En anden mulighed er at finde et andet websted end Yahoo groups. Jesper M. og Majbrit M. g) Mødelisten føres fremover kun på hjemmesiden (elektronisk). Mødelisten som pdf-fil afskaffes, da mødelisten ændrer sig hele tiden, og papirudgaver af den hurtigt bliver forældede. Jesper M. h) En drøftelse af, hvad der kan gøres for at stramme op på referat- og dagsordenproceduren. Begrundelse: at undgå tilfælde, hvor de personer, der har påtaget sig opgaven, ikke løser den inden for den fastsatte tidsfrist. Der er et forslag om at lægge referatet ud straks efter SGM og udsende næste dagsorden på et senere tidspunkt (begge dele kun elektronisk). Jesper M og Anja H. i) Nyt forslag angående vagttelefonen. Det foreslås, at vagttelefonen erstattes af en henvisning til de enkelte gruppers telefonkontakt. Jesper GH. j) Må vi lægge ACA på Facebook? k) Forslag til ABC: At omdøbe ABC fra Annual Business Conference til International Business Conference for at understrege, at det er hele verden, der deltager. Alternativ: International Fellowship Conference. Jesper M. 8) Eventuelt dette punkt begynder senest ) Fastsættelse af dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM. København 24/2 2013? Odense, 26. maj 2013? dette punkt begynder senest ) Kort evalueringsrunde dette punkt begynder senest ) Afslutning og Sindsrobøn dette punkt begynder senest ACA Danmark Side 2

6 SGM Dagsorden Søndag den 25. november 2012 Nyt fra grupperne Vi beder dig fortælle lidt om, hvordan I har det i jeres gruppe, så servicegruppen, og dermed også ACA-grupperne i hele Danmark, kan høre nyt fra jer høre jeres erfaring, styrke og håb, og høre om jeres eventuelle behov for støtte. Hvilken gruppe repræsenterer du/i? Hvor mange plejer der (ca.) at komme til møde? Hvor mange af disse er nykommere (ca.)? Hvordan går det i gruppen? Er der serviceposter, der ikke besat? Er der andet f.eks. gode erfaringer? Er der punkter, jeres gruppe gerne vil have sat på SGM-dagsordenen næste gang? ACA Danmark Side 3

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13 1. SINDSROBØN ------------------------------------------------------------------------------- 3 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER------------------------------------------------------------------ 3 3. PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

ABC 2015 Urafstemning for Voksne Børn af Alkoholikere. ABC Den årlige forretningskonference 2015. Urafstemning

ABC 2015 Urafstemning for Voksne Børn af Alkoholikere. ABC Den årlige forretningskonference 2015. Urafstemning ABC Den årlige forretningskonference 2015 Urafstemning Vis venligst stemmesedlen til din gruppe, og afhold en gruppesamvittighedsafstemning om hvert af forslagene. Disse sider indeholder de foreslåede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Rapport fra WSC 2010. Søndag

Rapport fra WSC 2010. Søndag Rapport fra WSC 2010 Rejsen til USA blev fra starten lidt mere spændende end vi havde håbet. En vis Islandsk vulkan stoppede lufttrafikken helt frem til få timer før vores afrejse. Vi måtte ombooke vores

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere