Forankringsnotat. Akut Team Holbæk. Forsøg med akuttilbud for personer med sindslidelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forankringsnotat. Akut Team Holbæk. Forsøg med akuttilbud for personer med sindslidelser"

Transkript

1 Forankringsnotat Akut Team Holbæk Forsøg med akuttilbud for personer med sindslidelser

2 1Hvad er Akut Team? Krisehjælp hele døgnet Akut Team i Holbæk tilbyder hjælp til borgere i kommunen med akutte psykiske kriser gennem telefonrådgivning, personlige samtaler og samtaler i eget hjem. Akut Teamets telefon er åben hele døgnet alle ugens dage, og man kan henvende sig anonymt og uden forudgående visitation eller henvisning. Alle henvendelser kommer først via telefonen, og herefter vurderes behovet for fx udkørende rådgivning eller en personlig samtale hos Akut Team. Nogle borgere benytter kun hjælpen fra Akut Team en enkelt gang ved en krise, mens andre benytter hjælpen gentagne gange. Akut Team har siden januar 2010 haft mere end henvendelser, hvoraf cirka to tredjedele kommer fra borgere i målgruppen. Samlet set vurderes akuttilbuddet gennem de seneste to år at have været anvendt af omkring 700 borgere i Holbæk Kommune, der er psykisk sårbare og står med et akut behov. De øvrige henvendelser er primært fra pårørende og ansatte i andre funktioner i kommunen, men også fra ansatte i behandlingspsykiatrien Organisering af Akut Team Akut Team er et forebyggende supplement til de allerede eksisterende tilbud i socialpsykiatrien, og det består i, gennem personlige samtaler, at yde krisehjælp til at håndtere en tilspidset situation samt give redskaber og vejledninger til, at borgeren kan komme videre. Samtidig er Akut Team et bindeled mellem de forskellige kommunale instanser og fungerer som en kriseindgang til kommunens øvrige tilbud og muligheder. Akut Team er en del af Socialpsykiatrisk Center, og vagterne dækkes, ud over projektlederen, af 14 ansatte i socialpsykiatrien fx fra bostøtteteam eller bosteder, der alle har erfaring inden for det socialpsykiatriske område. Dagvagten dækkes af projektlederen og en anden medarbejder, mens der på aften- og nattevagterne kun er én medarbejder på arbejde. Telefonvagten i nattetimerne passes af nattevagten fra et af kommunens døgndækkede bosteder. CITATER Akut Team kan hjælpe én i den situation, hvor man føler, man er alene i verden, og der ikke er nogen, som har tid til hjælpe. Der er sådan en mulighed, som aldrig før har været. (Borger) Det forebyggende er, at der er én, som er klar til at gribe ind. Der har altid været tid til mig hos dem, og de har aldrig afvist mig. (Borger) Rådgivning over telefon/mail/sms Rådgivning i akuttilbud eller i borgers hjem Figur 1: Samtlige henvendelser til Akut Team i projektperioden 2

3 2Hvem bruger Akut Teamet? Stor bredde i målgruppen Akut Teamets primære målgruppe er borgere i Holbæk Kommune over 18 år i akut personlig krise det vil sige både personer med og uden diagnosticerede psykiske lidelser. Derudover henvender tilbuddet sig også til pårørende til borgere i akut psykisk krise og kollegaer i social- og behandlingspsykiatrien, som ønsker at få råd og vejledning. Spændet i den primære målgruppe er bredt: fra borgere, der gennemgår en svær periode i deres liv, til borgere med en tungere psykiatrisk diagnose, der har behov for hjælp, når deres normale socialpsykiatriske tilbud ikke er tilgængeligt. Fællesnævneren for de fleste borgere er behovet for tryghed og støtte i en situation, hvor de føler sig nedtrykte, ensomme, angste eller psykotiske. Akuttilbuddet kan være med til at finde en vej ud af en situation, som synes uoverskuelig og overvældende for borgeren selv. Akut Team er fleksibelt i forhold til at hjælpe borgeren videre, enten ved at give dem redskaber til selv at kunne handle eller hjælpe dem effektivt det rigtige sted hen i det kommunale system og det er oftest uden, at borgeren ender med at blive klientgjort eller få en diagnose. Akut Teamets fleksibilitet og lette tilgængelighed bidrager til at sikre, at borgerens situation ikke optrappes, hvilket muliggør mindre indgribende initiativer for borgeren. CASES Rose er 56 år, er vokset op i en familie præget af alkoholisme og misbrug og har været sindslidende gennem mange år. Hun har flere gange oplevet at gå helt ned, hvilket har ført til selvmordsforsøg og flere indlæggelser på psykiatrisk afdeling, men i dag ringer hun til Akut Team, når hun kan mærke, hun er på vej ned. Det er forebyggende, fordi det er der, inden du går helt ned, du kan ringe. Du ved, at du kan komme igennem Akut Team, og der sidder nogen, og det giver tryghed. Rose bruger Akut Team i de perioder, hvor hun har det værst, og oplever, at det kan tage toppen at snakke med nogen. FAKTABOKS Omkring en tredjedel af dem, som bruger akuttilbuddet, er mænd En femtedel er under 30 år, mens næsten halvdelen er mellem 30 og 49 år En fjerdedel er kendte i socialpsykiatrien (SKP, bostøtte eller botilbud) Af samtlige henvendelser fra borgere kommer en tredjedel fra borgere, som ikke har brugt akuttilbuddet før Mere end ni ud af ti henvendelser fra borgere sker på borgerens eget initiativ Den mest udbredte årsag til, at borgerne henvender sig, er behovet for kontakt, hvilket er et tema i næsten to tredjedele af samtalerne. Øvrige temaer, der er udbredte i samtalerne, er ensomhed, nedtrykthed og angst Jakob er 21 år og har haft et hashmisbrug gennem de seneste fem år, hvor han har været uden fast arbejde og uddannelse. Jakob har ikke en diagnose, men er psykisk sårbar og efter at have haft en hashpsykose, føler han sig hurtigt stresset og depressiv. Jakob kontaktede Akut Team første gang som 19-årig, da han var meget nedtrykt, og det hjalp ham at snakke med en udenforstående. Da Jakob igen kontaktede Akut Team halvandet år senere, stod han for at skulle ud af sin bolig og vidste ikke, hvad han skulle gøre, eller hvor han skulle få hjælp. Akut Team hjalp Jakob med at lave en handleplan og få overblik over sin situation, og de hjalp ham med at kontakte kommunen og et uddannelsessted. Gennem samtalerne med Akut Team har Jakob oplevet at blive forstået og taget alvorligt. I dag er Jakob igen under uddannelse, får SU og har fået sin egen bolig. 3

4 3Vurdering af Akut Team Stigende antal henvendelser Akut Team startede op i januar 2010, og kendskabet til og brugen af Akut Team har udviklet sig støt stigende siden. I 2010, som i høj grad var præget af projektets opstart, modtog Akut Team ca. 800 henvendelser, mens der i 2011 var mere end henvendelser. Nedenstående figur viser, hvordan henvendelserne fra borgere i den primære målgruppe er fordelt på ugedage og tidspunkter, hvor den mørkere farvenuance viser, hvornår der er flest henvendelser. Oversigten viser, at der er flest henvendelser i de tidlige aftentimer. Henvendelserne i dagtimerne afspejler, at Akut Team har organiseret sig således, at de, der har behov for personligt møde, typisk kommer på Akut Team den følgende dag. Det er således i dagtimerne, at medarbejderne lægger kriseplaner med borgeren, har opfølgende samtaler og hjælper borgeren videre fx ved at ledsage dem til andre kommunale instanser eller give støtte ved svære telefonopkald. Fra afmagt til magt Akut Team benytter en stafetmodel og sikrer herved, at borgere med behov for hjælp, som har kontaktet Akut Team, hjælpes hurtigt og effektivt videre. Samtidig foregår hjælpen og støtten med mindst mulig indgriben i borgerens eget liv. Borgernes akutte krise er af meget forskellig karakter, men målet er at hjælpe borgere i krise med at komme videre i retning af en velfungerende dagligdag. Til dette formål kan de ansatte vælge at gøre brug af muligheden for et personligt møde med borgeren, hvor der kan udformes en kriseplan, der hjælper borgeren fra afmagt til nye handlemuligheder. Anonymiteten er af stor værdi for mange af de borgere, der benytter tilbuddet, i den første henvendelse. Det er i forbindelse med kriseplaner og stafetmodellen imidlertid nødvendigt at bryde med anonymitetsprincippet, hvilket sker i overensstemmelse med borgerens egne ønsker. Akut Team hjælper, hvis det er nødvendigt, med at ledsage borgere til indlæggelse i behandlingspsykiatrien og tilbyder efter udskrivning at være den tryghedsskabende livline, der muliggør, at borgere kan være i eget hjem. I tider, hvor der er meget fokus på mindsteindgrebsprincippet i visiteringen af ydelser, som fx bostøtte i eget hjem ( 85), og hvor man er meget opmærksom på at give borgeren kvalificerede alternativer til døgnbemandede botilbud ( 107 og 108), opfylder Akut Team nogle af de behov, som bor- mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Flest henvendelser Færrest henvendelser 4

5 gerne har for at få hjælp, tryghed og støtte til at tackle deres eget liv og deres psykiske udfordringer her og nu i en lokalsamfundsbaseret og rehabiliterende socialpsykiatri. Mulige økonomiske besparelser Som et grundvilkår for anonyme og ikke visiterede tilbud, der har et forebyggende sigte, er det vanskeligt at opgøre direkte besparelser som følge af tilbuddet. På baggrund af interview med ledelsen, ansatte, samarbejdspartnere og brugere kan vi dog udpege en række områder, hvor der må antages at være opnået økonomiske besparelser, idet Akut Team: Modvirker, at der opstår behov for fast bostøtte i eget hjem ( 85) Skaber tryghed, således at borgeren kan bo i egen bolig, da muligheden for hjælp døgnet rundt fra bostøtte og akuttilbud bevirker, at det ikke er nødvendigt, at man bor på døgnbemandet botilbud ( 107 og 108) Forebygger, at en krise udvikler sig således, at en borger skal indlægges Et sikkerhedsnet Akut Team har en række uformelle samarbejdspartnere, eksempelvis Socialcenteret, hjemmeplejen, politiet og Borgerservice, som udtrykker stor tilfredshed med Akut Teams tilbud, hvilket blandt andet skyldes, at Akut Team kan træde til, når de øvrige instanser ikke har åbent eller mulighed for at gøre mere. Akut Team kan på alle tider af døgnet tage de meget krævende og lange samtaler med borgere. Det vurderes, at Akut Team har aflastet de nævnte samarbejdspartnere ved bl.a. at fjerne deres tidligere dårlige samvittighed, fordi der nu er et sted, som disse kan henvise kriseramte borgere til, når de selv er gået hjem fra arbejde. På den måde er Akut Team med til at skabe sammenhæng i de kommunale og regionale tilbud. Det fungerer qua sin tilgængelighed og anonymitetsprincipper som et sikkerhedsnet, der kan opfange de borgere, der falder uden for de øvrige tilbud, eller som ikke ønsker eller magter at kontakte nogen officiel instans omkring deres krise. Samtidig forebygger Akut Team, at borgerens psykiske krise forværres med de menneskelige og økonomiske konsekvenser, som dette ville have. Forebygger såkaldte omsorgsindlæggelser, hvor borgeren indlægges kortvarigt, fordi der ikke er andre muligheder Fastholder borgere i uddannelse og på arbejdsmarkedet, fordi den akutte krise løses, og handlingsmuligheder opstår i borgerens lokalmiljø Aflaster andre kommunale medarbejdere ved at tage hånd om borgere i akut krise CITATER Det er en lettelse at vide, at man kan tilkalde hjælp til en borger i en akut situation. (Kommunal sagsbehandler) Det er et stort plus, at Akut Team ikke er følelsesmæssige engageret i én på samme måde, som familien er. De kan udfordre mine tanker, og det kan flytte mit fokus fra angsten. (Borger) 5

6 4Fremtidig forankring af Akut Team Forankring i socialpsykiatrien I april 2012 åbner der i Holbæk et multihus, som har til formål at udbyde et bredere tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder. Akut Team vil i den resterende del af projektperioden flytte med i det nye multihus, som samler en lang række tilbud og medarbejdere fra socialpsykiatrien. Såfremt man vælger at videreføre Akut Teamet efter projektperioden, vurderes det at være hensigtsmæssigt, at Akut Team fortsætter med at være integreret som en vigtig del af multihusets tilbud. Den fysiske samling af en række områder inden for socialpsykiatrien muliggør, at Akut Teamets vagter får bedre muligheder for at have faglig sparring i hverdagen og aflaste hinanden i forhold til opgavebyrder, hvilket vil give større fleksibilitet, højere effektivitet og mere helhedsorienteret indsats. Mere fokus på forebyggelse for de unge Placeringen i multihuset åbner desuden mulighed for mere fokus på den unge målgruppe. Akut Team har allerede hjulpet og støttet mange unge over 18 år, men flytningen til multihuset vil gennem blandt andet Ungeprojektet i kommunen opnå større kendskab blandt dem, der har med de unge at gøre. En del unge i dag er psykisk sårbare og kan have brug for en anden vej ind i kommunen. Akut Team kan potentielt hjælpe flere unge på rette vej og fx bidrage til at fastholde dem i arbejde eller uddannelse. Det kan derfor anbefales at nedsætte aldersgrænsen for målgruppen til 16 år efter projektperiodens udløb. Målgruppen for det samlede Akut Team anbefales fortsat at være bred, således at det er borgere i kommunen over 16 år, som er i en akut psykisk krise. Således fastholdes et bredt fokus på borgere med sindslidelser eller andre alvorlige psykiske og sociale problematikker både med og uden en diagnosticeret psykisk lidelse. Der er flere potentielle samarbejdspartnere, som Akut Team i fremtiden kan etablere et stærkere samarbejde med, herunder praktiserende læger, der rummer et stort potentiale i forhold til at udbrede kendskabet til Akut Team blandt relevante borgere. Desuden studievejledninger og andre ungevejledninger, som møder nogle af de unge, der har psykiske vanskeligheder. Psykisk førstehjælp Hovedformålet med Akut Team anbefales fortsat at være at forebygge mere alvorlige situationer eller forværring hos den enkelte i krise ved at give psykisk førstehjælp og herigennem støtte den enkelte til igen at få magten over sit eget liv tilbage. Det vurderes, at Akut Team kan bidrage til at skabe en sammenhængende indsats i kommunen som indgang til kommunen for borgere, der har det meget svært, samtidig med at Akut Team udfylder en funktion i forhold til at være tilgængeligt på alle tider af døgnet. Tryghed og beredskab døgnet rundt Ud over de områder, hvor der vurderes at være potentielle besparelser, muliggør Akut Teamet også, at man kan tænke og afprøve nye tiltag i socialpsykiatrien. Fx er der planer om et fremtidigt seniorbofællesskab uden døgnbemanding, hvor Akut Teamet kan være det tryghedsskabende element i aften- og nattetimerne. Kun CITATER Jeg fik selv hjælp i et akut angstanfald, så det er meget vigtig, at det [Akut Teamet] bliver ved med at eksistere. (Borger) Med Akut Team er vi med til at bløde systemet op, da alle er velkomne, og tilbuddet er anonymt. Det henvender sig til alle borgere, som har en eller anden form for psykisk lidelse. (Centerchef Jan Adrian fra Socialpsykiatrisk Center) 6

7 under forudsætning af, at det er muligt at få hjælp gennem akuttelefonen og udgående rådgivning i aften- og nattetimerne, kan der opnås en lav basispris pr. beboer i seniorbofællesskabet. Dette afspejler sig i, at den forventede takst vil udgøre ca kr. i stedet for det, der ville være det normale, nemlig ca kr., som et døgndækket tilbud ville koste. Forankringsmodeller Der er således både menneskelige og økonomiske fordele at hente ved at fortsætte tilbuddet. Det vil dog altid være op til en politisk prioritering at afgøre om og i så fald hvordan akuttilbuddet kan videreføres. Vælges det at fortsætte Akut Team, kan der peges på flere forskellige modeller for forankring: Akut Team fortsætter som et tilbud med døgndækning på telefonen og med udkørende rådgivning i dag- og aftentimerne, når det er nødvendigt. Prisvurdering kr. Akut Teamets telefon er åben fra 8-23 og med udkørende rådgivning, når det er nødvendigt. Prisvurdering kr. Akut Teamets telefon er åben fra 8-16 med udkørende rådgivning Prisvurdering kr. Der er ingen tvivl om, at Akut Team vil miste meget ved ikke længere at være tilgængeligt hele døgnet, eftersom dette netop er noget af det, der har manglet i kommunens øvrige tilbud både for ansatte og borgere, som får et akut behov for krisehjælp. Alene visheden om, at Akut Team er tilgængeligt døgnet rundt, kan være tilstrækkeligt til at skabe tryghed, når angsten, ensomheden eller de mørke tanker trænger sig på. Det vurderes derfor, at det vil være vanskeligt i samme omfang at opnå de beskrevne positive resultater, hvis der skæres i døgndækningen af tilbuddets akuttelefon. NIRAS Carsten Nykjær Madsen, projektchef, Thue Hillgaard, chefkonsulent, Sabine Klinker, konsulent, 7

8

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

Tværgående notat. Forsøg med akuttilbud for personer med sindslidelser

Tværgående notat. Forsøg med akuttilbud for personer med sindslidelser Tværgående notat Forsøg med akuttilbud for personer med sindslidelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Konklusioner og resultater 3. Brugergruppen 4. Organisering 5. Samarbejdsrelationer 6. Modeller

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Ungeprojekt et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune

Ungeprojekt et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Statusrapport for perioden 1.10.2011 1.10.2012. Denne statusrapport indeholder

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Udryknings og Akutteamet Aarhus Kommune Socialforvaltningen Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Februar 2014

Udryknings og Akutteamet Aarhus Kommune Socialforvaltningen Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Februar 2014 Udryknings og Akutteamet Aarhus Kommune Socialforvaltningen Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Februar 2014 Forord Udrykningsteamet har eksisteret siden 1. januar 1999. Udrykningsteamet er en indsats til

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

KMD VIVA. Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015. Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD

KMD VIVA. Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015. Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD KMD VIVA Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015 Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD AGENDA Kort om KMD Viva Løsningen Hvordan er løsningen anvendt i praksis Erfaringer/barrierer

Læs mere

UNGNU. Et træningstilbud for unge med psykiske og sociale vanskeligheder.

UNGNU. Et træningstilbud for unge med psykiske og sociale vanskeligheder. UNGNU Et træningstilbud for unge med psykiske og sociale vanskeligheder. 1 At tilbyde et sted for unge, hvor den enkelte kan få hjælp og målrettet støtte til at komme videre i realisering af ens egen livsproces.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om psykiatri Vi ved efterhånden, at det er muligt at komme sig fra selv svær psykisk sygdom. Man bliver ikke nødvendigvis helbredt i klinisk forstand,

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede i behandlingspsykiatrien Til patienter som er dobbeltbelastet - hvad kan teamet tilbyde Esbjerg Kommune har i samarbejde

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Frodesgade 25, Esbjerg

Frodesgade 25, Esbjerg Frodesgade 27, Esbjerg Finsensgade 11, Esbjerg Frodesgade 25, Esbjerg Tangevej 10, Ribe Tangevej 6, Ribe Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Akut Døgnstøtte Læringsforløb & kursus Café

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kørt fast i studiet? 12

Kørt fast i studiet? 12 www.srg.dk Besøg vores website og få flere detaljerede oplysninger om den hjælp, vi kan tilbyde dig. Få samtidig overblik over, hvor vores rådgivninger ligger. Kørt fast i studiet? På websitet har du også

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN

AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN LIVSLINIENS RÅDGIVNINGER Anonym selvmordsforebyggende rådgivning 70 201 201 Åbent alle dage mellem 11-04 Mandag og torsdag kl. 17-21 samt

Læs mere

Gitte Bylov Larsen, Kontorchef i Mål- og Rammekontoret for Voksne, Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Gitte Bylov Larsen, Kontorchef i Mål- og Rammekontoret for Voksne, Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet Etablering af socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade, indre Nørrebro. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? København Navn

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede i KRIMINALFORSORGEN Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Status fra Tilsyns- og opfølgningsteamet (TOT) December 2015 ( )

Status fra Tilsyns- og opfølgningsteamet (TOT) December 2015 ( ) Status fra Tilsyns- og opfølgningsteamet (TOT) December 2015 (04.01.16) TOT består af tre socialfaglige medarbejdere og en leder. Ad-hoc består teamet også af en socialfaglig konsulent, en økonomisk konsulent

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere