(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014)"

Transkript

1 Etisk kodeks (Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) ANNONCERING Det anses som værende god etik at annoncere med medlemskab af DDD DDDs godkendelse af dyreklinikken eller dyrehospitalet fagdyrlægeuddannelsen i sammenhæng med den pågældende dyreart specialistuddannelsen i sammenhæng med indholdet af uddannelsen dokumenteret efteruddannelse på anerkendt uddannelsessted kompetencegivende, gennemførte kurser Det anses som værende god etik at annoncere med relevante oplysninger, herunder telefonnummer og åbningstider. Ved annoncering skal man være opmærksom på reglerne i markedsføringsloven. Man må således ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. Ligeledes skal der efter markedsføringsloven ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt oplyses om den samlede pris for varen/tjenesteydelsen. ANSÆTTELSE Ethvert ansættelsesforhold, der indgås af dyrlæger, som er medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening, skal være i overensstemmelse med de af foreningen udstukne retningslinjer vedrørende løn- og arbejdsforhold. Det anses for god etik : At opslå ledige stillinger, til hvilke der fordres dyrlæger, i Dansk Veterinær Tidsskrift eller på DDDs hjemmeside. Det bør fremgå af stillingsopslaget, hvem der har indrykket det, samt hvor arbejdsstedet er beliggende. At der i tilfælde hvor kvalificeret ansøger haves, gøres opmærksom på det i stillingsopslaget. At bekræfte modtagelsen af en ansøgning skriftligt eller telefonisk. At gøre ansøgeren bekendt med en eventuel beslutningsdato. Alle ansøgere har krav på jobsamtale eller et afslag. ARBEJDSGIVERETIK At sikre sig kompetence i udøvelse af ledelse. At sikre, at der afsættes tilstrækkelig tid til at sætte en ny medarbejder ind i arbejdet. At sikre, at den ansatte får mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling gennem deltagelse i relevante kurser af kortere eller længere varighed. At tilrettelægge ferier og vagtplaner i så god tid som muligt.

2 At der tilstræbes størst mulig enighed, hvis der er flere om lederrollen. At der gives ansatte dyrlæger tilladelse til og mulighed for foreningsarbejde indenfor Den Danske Dyrlægeforening. ARBEJDSTAGERETIK At udvise loyalitet over for sin arbejdsplads og arbejde efter bedste evne fagligt og personligt til gavn for arbejdsstedet. At udvise engagement og interesse gennem efter- og videreuddannelse. At udføre de af ledelsen pålagte opgaver og følge de anviste retningslinjer. At give udtryk for eventuel uenighed over for ledelsen og i øvrigt følge de officielle retningslinjer for kritik samt undlade at omtale evt. kritik til tredjemand. At henvende sig direkte til nærmeste overordnede, hvis de givne ordrer fører til brud på gældende love og regler. DDD-MEDLEMMERS FORHOLD TIL IKKE-MEDLEMMER, SOM ER BESKÆFTIGEDE I DANMARK At medlemmer med positiv påvirkning overbeviser ikke-medlemmer om fordele og goder ved medlemskab af DDD. At undlade at delagtiggøre ikke-medlemmer i foreningens goder, herunder efteruddannelsestilbud og tilhørende materiale Dette gælder dog ikke for udenlandske dyrlæger, der er organiseret i deres respektive hjemlande. EFTERUDDANNELSE At udvikle og opretholde et højt fagligt niveau i overensstemmelse med videnskabelige principper og underbygget erfaring. At sikre sig, at efteruddannelsen tilgodeser de kvalitetssikringskrav som stilles, inden for det område, hvor dyrlægen har sit virke. At være bevidst om de grænser for kompetence dyrlægen arbejder inden for som følge af træning, erfaring, efteruddannelse og personlig styrke, og derfor søger professionel hjælp eller henviser i vanskelige situationer.

3 HABILITET At synliggøre og klargøre sin rolle i arbejdsmæssige sammenhænge. I en sag mellem to parter at undlade at træffe afgørelser eller udfærdige attester, hvis man er part i sagen eller har interesse i sagens udfald. I en sag mellem to parter at undlade at træffe afgørelser eller udfærdige attester, når der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om habiliteten. At frasige sig en opgave, dersom man er eller bliver inhabil som part i sagen, som interesseret i sagens udfald, som nært beslægtet/besvogret med en af parterne eller ved tidligere at have undersøgt eller udtalt sig om sagens genstand. HENVISNING At henvise patienter, hvor dyrlægens faglige udvikling gennem efteruddannelse, underbygget erfaring og personlig styrke ikke kan sikre arbejdet udført på et tilstrækkeligt højt niveau. At modtage henviste patienter, når man besidder en anerkendt specialviden eller særlig indsigt på de fagområder, som henvisningen retter sig mod. At informere henviste klienter om relevant efterbehandling. At informere henvisende dyrlæge om diagnose, behandling og efterbehandling. HONORERING At iagttage markedsføringslovens regler om prisskiltning. At orientere om pris på ydelser samt honorartillæg og give et prisoverslag i forbindelse med udvidede undersøgelser og operation, før behandlingen påbegyndes. At sikre sig et carte blanche i tilfælde, hvor det er svært nøjagtigt at forudsige pris. At orientere klienten løbende om efterbehandling og pris herpå. At oplyse om betalingsbetingelser, herunder om der kun arbejdes mod kontantbetaling. At iagttage rentelovens regler om rykkergebyrer og inkasso. Skriftligt at meddele klienten konsekvenserne af manglende betaling. JOURNALSKRIVNING OG RADIOLOGI Journaler har til formål at sikre kvalitet og kontinuitet i behandlingen og bør indeholde følgende punkter: Dato for henvendelse samt kontaktårsag. Oplysninger, der tjener til entydig identifikation af patient og ejer. De diagnoser, undersøgelser og behandlinger, der knytter sig til det undersøgte dyr/materiale. Angivelse af eventuelle instrukser/anbefalinger som måtte være meddelt ejer. Anvendt og udleveret medicin.

4 Originale journaler, røntgenbilleder og scanningsbilleder mv. tilhører den dyrlæge, som har foretaget optegnelserne/fotograferingerne og bør bevares i minimum 5 år. At udfærdige en journal, som kan benyttes i kvalitetssikringssammenhæng, og som kan benyttes af dyrlægen i offentlige og forsikringsmæssige forretninger. At røntgenbillederne er mærket entydigt og af en sådan kvalitet, at de har diagnostisk værdi. At udlevere kopi af journal, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til anden dyrlæge, når man i konkrete tilfælde anmodes herom. At udlevere epikrise, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til dyrets registrerede ejer, når man i konkrete tilfælde anmodes herom. At undlade at udlevere kopi af journal, røntgenbilleder eller scanningsbilleder mv. til lægmand, med mindre der er tale om dyrets ejer jf. ovenstående. KLINIKINDRETNING At have en klinik, som tilgodeser en god faglig undersøgelses- og behandlingsmetodik. At have en klinik, som lever op til evt. kvalitetssikringskrav på området. KOLLEGIAL OMTALE At omtale kolleger i en positiv tone At undlade at nedgøre kolleger fagligt eller personligt over for andre At fremføre eventuel kritik direkte over for kollega At den fremførte kritik alene er baseret på faglighed. Det anses som skærpende, at negativ kritik fremføres i det offentlige rum. KOMPETENCE At undlade at påtage sig opgaver, som man ikke har de fornødne færdigheder til at udføre. At henvise opgaver, som man ikke har tilstrækkelig erfaring, efteruddannelse og personlig styrke til at udføre. (Se under efteruddannelse.)

5 KONFLIKT At respektere og støtte kolleger som er i arbejdsretlig konflikt og ikke påtage sig konfliktramt arbejde, medmindre konflikten er et rent DDD-anliggende og dermed indsnævrer kollegabegrebet. PRAKSISETABLERING At være en regionalforening behjælpelig med at beskytte en syg kollegas praksis ved vikarhjælp mv. PRAKSISSKIFT At en dyrlæge, som overtager en betydende klient, snarest giver den afgivende dyrlæge meddelelse herom. PRAKSIS/VAGT At dyrlæger, som driver praksis, ved deres faglige arbejde og hele optræden er en anbefaling for standen som helhed At oplyse klienterne i størst mulig omfang om behandling, efterbehandling, overlevelse og taksering så efterfølgende misnøje reduceres mest muligt. Dyrlægen har en særlig informationspligt overfor klienten, såfremt dyrlægen tilbyder ydelser eller metoder, der går ud over det videnskabeligt anerkendte. Det anses endvidere for god etik: At aftaler om vagtsamarbejde indgås skriftligt. At iagttage dyrlægelovens bestemmelser om pligten til at yde den første fornødne hjælp til alvorligt tilskadekomne dyr eller dyr med smertevoldende sygdomme eller fødselshindringer. At give klientellet udtrykkelige oplysninger om hvor klientellet får dyrlægefaglig hjælp udenfor åbningstiden, medmindre der er tale om praksis uden direkte klientkontakt, typisk højt specialiserede praksis eller henvisningspraksis. Se i øvrigt under efteruddannelse, henvisning og kompetencer.

6 PRESSE At udtale sig om faktiske forhold inden for ens eget sagsområde. At udtale sig i forhold til de retningslinjer, som er udstukket på arbejdspladsen. At klargøre, om dyrlægen udtaler sig på egne vegne eller på vegne af sin arbejdsplads. At klargøre, om udtalelsen er dyrlægefaglig. At der er fagligt belæg for udtalelser af dyrlægefaglig karakter. SECOND OPINION At indhente second opinion fra anden dyrlæge i tilfælde, hvor man ikke selv besidder den faglige kompetence, som kræves for at udføre arbejdet på et højt fagligt niveau. At få foretaget second opinion på røntgenbillede, scanningsbillede mv., hvis der er tvivl om diagnosen. At udføre arbejde som second opinion dyrlæge At undlade ukollegial optræden ved second opinion arbejde. TAVSHEDSPLIGT At respektere klientens ret til fortrolighed og derfor ikke videregive oplysninger, som man kommer til kundskab om i forbindelse med sit arbejde, når oplysningerne henhører under privatlivets fred eller er fortrolige af erhvervsmæssige årsager.. At undlade at overholde tavshedspligten, hvis der anmeldepligt på området. At overholde tavshedspligten som følger af markedsføringsloven og straffeloven, som dækker området vedrørende erhvervshemmeligheder, klienter og forretningsforbindelser. At valgte/udpegede medlemmer af foreningens bestyrelser, udvalg m.m. iagttager absolut tavshed om personlige forhold, som de i kraft af deres valg/udpegning er blevet bekendt med.

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Advokatetiske regler. Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010

Advokatetiske regler. Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010 Advokatetiske regler Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010 Tillæg til Advokaten 3 2010 2 ADVOKATetiske regler Indhold 1. Indledning....5 2. Almindelige

Læs mere

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor CCBE s regler om god advokatskik 1. PRÆAMBEL 1.1. Advokatens stilling i samfundet I et samfund, der hviler på respekt for lov og ret, udfylder advokaten en særlig rolle. Hans pligter er ikke begrænset

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtaget på Generalforsamling 3.Februar 2013. Oversigt over DSKH's vedtægter: 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Foreningens optagelseskrav

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere