Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Jakob Konnerup Arbejdssted: Lille Vildmosecentret Adresse: Birkesøvej 16 Postnummer/By: 9280 Storvorde Partnerskab og naturgenopretning i Lille Vildmose Generelt: Året 2010 blev et godt og spændende år for Lille Vildmose og mosens besøgende. Mosen står overfor en fremtid med store naturgenopretningsprojekter, der med vandstandshævninger, træfældning og afgræsning skal skabe nye vådområder og højmoser samt bevarer de nuværende unikke højmoser og naturskove. Allerede i andet halvår af 2010 har man kunne se resultater af genopretningen, idet flere hundrede hektar birkeskov er fældet og derved er der genskabt en storslået udsigten over de åbne og flade højmosearealer. Ligeledes har vandstandshævningerne bevirket at højmoserne er blevet mere fugtige og i mosens gamle gravebaner står der åbent vandspejl til stor glæde for flere tusinde træk-, ande- og vadefugle. Dyrelivet har takket for disse naturforbedringer. I 2010 kunne Lille Vildmose annoncere med både et ynglende par kongeørn og havørn samt store chancer for at mosens besøgende kunne opleve bl.a. odder, trane, rørdrum og rørhøg i de offentlige tilgængelige arealer. Lille Vildmosecentret havde også et godt, men økonomisk trængt år. Regnskabet fra 2009 betød at en naturformidler måtte opsiges, hvorfor centrets faste personale nu er: 1 centerleder, 1 naturvejleder, 1 naturformidler/pedel og en kontorassistent på 20 timer samt 2-3 personer i praktik og jobprøvning. Året har været meget travlt, idet mange lokale og turister fortsat ønsker at besøge Lille Vildmose. For at opretholde det gode serviceniveau er der gjort stor brug af centrets frivillige hjælpere og guider. Centerlederen har brugt meget tid på at sammensætte vagtplaner for bemanding af centrets reception, og naturvejlederen har ligeledes haft et stort arbejde med at finde egnede guider til de mange busture i mosen samt til offentlige arrangementer og rundvisninger på Lille Vildmosecentret. Naturvejlederen har også forestået arbejdet med planlægning og booking af de mange guidede ture i Lille Vildmose. Der har i 2010 været stort tilslutning til centrets offentlige arrangementer, mens antallet af guidede busture for grupper er faldet. Der er dog stadig mange gæster til de offentlige busture ind i de hegnede naturskove, og det større antal offentlige ture i skovene er blevet godt modtaget. 1

2 Lille Vildmosecentret har igen i år udviklet og vedligeholdt det gode samarbejde med bl.a. VisitAalborg og naturvejlederne i Aalborg kommune. I 2010 er der således blevet introduceret et nyt vandre- og cykelkoncept kaldet Spor med Ord. Lille Vildmosecentret har også etableret et fast samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Kommune, således at der hvert år gennemføres minimum 20 fast skolebesøg hhv. 10 i foråret og 10 i efteråret. Lille Vildmosecentrets gode faciliteter betyder, at skolen kan medsende 2 skoleklasser pr. besøg. Ved udgangen af året er Lille Vildmosecentrets økonomi igen blevet stabil, og samtidig er centret med i planlægningen af fremtidens natur og kultur i mosen. Der er bl.a. er planer om etablering af et nyt hegn med fuld offentlig adgang, der muliggør udsætning af store græssere fx elge og krondyr. En ny indhegning vil give mulighed for store naturoplevelser samt bevirke at tidlige tørvegravnings- og sphagnumindvendingsarealer omdannes til vådområder med afgræsning og måske på sigt til højmoser. Ligeledes er der nu skred i planerne om genetablering af Birksø, hvilket vil betyde at en ny fuglelokalitet vil blive etableret kun ca. 800 meter fra Lille Vildmosecentret. En genetableringen af Birksø og den igangværende genetablering af Tofte Fenner umiddelbart syd for centret samt et muligt opkøb af landbrugsarealer umiddelbart vest for centerbygning med henblik på at lave vådområde og evt. fodringsplads for vinterfugle betyder, at Lille Vildmosecentret får udsigt og direkte adgang til den fantastiske natur der kendetegner Lille Vildmose. Forvaltningen af naturen i Lille Vildmose foretages fortrinsvis af Aalborg Kommune (plejemyndighed) og Aage. V. Jensen Naturfond (ejer). Ugentligt er der samtaler mellem områdets driftsleder og centrets personale, hvilket sikre at nye og vigtige oplysninger formidles videre til områdets besøgende. Lille Vildmosecentret deltager også i planerne for fremtidens naturforvaltning i mosen med det ønske, at alle fremtidige projekter skal indeholde planer for offentlig adgang og midler til naturformidling. Højdepunkter i 2010: Åbning af et nyt rovfugletårn inkl. p-plads og plankesti til tårnet. Etablering af ny vandresti omkring naturgenopretningsprojekt Tofte fenner Etablering af et nyt vandre- og cykelkoncept Spor med ord, der er specielt egnet til familier Stort besøgstal til aktiviteter og ture i både påskeferien og efterårsferien Show af Sebastian Klein på Lille Vildmosecentret med 800 besøgende Stort besøgstal til sommerens offentlige børnearrangementer med trolden Lille Vildma Gennemførelse af Mosens Dag med publikumsrekord på 1300 besøgende Gennemførelse af mere end 150 guidede busture for lukkede selskaber Gennemførelse af mere end 100 offentlige arrangementer og ture i Lille Vildmose Opstart af et fast samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Kommune Friluftsrådet har ydet løntilskud til naturvejleder i Lille Vildmosecentret i 3 år med start 1. januar Støtten er givet med udgangspunkt i, at naturvejlederen opfylder nævnte delmål: 1. Sikre fundering og implementering af en ny formidlingsplan for Lille Vildmose. Fokus på nye vandre- og cykelstier samt aktiviteter omkring Lille Vildmosecentret. 2. Udvikle formidlingstilbud vedr. historiske produktionsformer i Lille Vildmose. Fokus på formidling omkring tørvegravning og sphagnumproduktion. 3. Udvikle formidlingen vedr. mosens store naturgenopretningsprojektet. Fokus på Portlandmosen, det nye hegn og etableringen af Birksø. 4. Opfølgning på igangværende projekter 2

3 Delmål 1: Sikre fundering og implementering af en ny formidlingsplan for Lille Vildmose Lille Vildmose er Danmarks største fredning, og vil i de kommende år blive Danmarks største naturgenopretningsprojekt. Naturvejlederen har allerede indgået et konstruktivt samarbejde med bl.a. Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond vedr. formidling af de nu fredede arealer. Naturvejlederen har samarbejdet med Aalborg Kommune vedr. udarbejdelsen af en formidlingsplan for hele Lille Vildmose. Denne formidlingsplan er færdig, og skal nu danne grundlag for forhandlinger om fremtidens formidling af natur og kultur i Lille Vildmose. Naturvejlederen har: i februar 2010 i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond åbnet et nyt Rovfugletårn. Åbningen blev foretaget af Rådmand Marianne Nørgaard. Tårnet erstatter det gamle Rovfugletårn, og give bedre udsigt til bl.a. områdets ørnefoderplads. Efterfølgende er der etableret en plankesti ud til tårnet, således at flere gæster får mulighed for at komme ud til tårnet uden nødvendigvis at skulle bruge gummistøvler. I tårnet er der opsat kikkert og formidlingsplancher. i marts 2010 åbnet en ny vandresti omkring naturgenopretningsprojekt Tofte Fenner. Den nye sti omkranser Tofte Fenner, der tidligere var et graveområde for sphagnumproduktion, men som nu er sat under vand i forsøget på at genetablere sphagnumvæksten. Fra stien er der også udsigt til de vildokser, der afgræsser området. Vandrestien er blevet brugt i forbindelse med flere offentlige vandreture, men også mange gæster har på egen hånd brugt stien. i samarbejde med området driftsleder undersøgt muligheden for at købe landbrugsarealerne vest for Lille Vildmosecentret med henblik på at sættes dem under vand og etablere en foderplads for vinterfugle. Dette jordkøb er i overensstemmelse med formidlingsplanen, der foreslår etablering af et vådområde umiddelbart vest for centret. Et sådan vådområde vil sammenkoble centret med genetableringen af Birksø, og derved skabe bedre forbindelse mellem centret og mosens unikke natur. Landmanden har endnu ikke givet svar på tilbuddet. deltager i flere møder vedr. færdiggørelsen af mosens p-pladser ved udkigstårne og plankestier. Der er besluttet en intelligens løsningsmodel, så gæster ikke kommer i kontakt med nyankomne biler og busser. Ligeledes er der taget en beslutning om skiltning og formidling. I planerne er der taget hensyn til at p-pladserne skal falde naturligt ind i mosens øvrige natur og samtidig virke praktisk og indbydende, så publikum gør mosen til et fast udflugtsmål. gennemført enkelte guidede ture i mosen, hvor der blev formidlet om tankerne bag formidlingsfaciliteterne og formidlingsplanen. Deltagerne har været fra SNS og offentlig forvaltninger samt entreprenører og andre med interesse for plan og tilblivelse af publikumsfaciliteterne. fremvist og fortalt om gennemførte og planlagte faciliteter og stirute i mosen for forskellige journalister. I forbindelse med formidlingsplanen er der samtidig lavet planer for en etablering af et nyt hegn samt udsætning af store græssere som fx elge og krondyr. Dette har vakt stor interesse i medierne, og naturvejlederen har formidlet om de fremtidige planer. lavet to Tv-indslag vedr. fugle og krondyr samt flere radioindslag, hvor nuværende facilitet og tilbud omtales, samt forbedringer der kan forventes i fremtiden ifølge den nye formidlingsplan. taget billeder og lavet tekst til en folder med beskrivelse af primitive overnatningspladser langs mosens vandre- og cykelstier. I Lille Vildmose er der flere primitive overnatningspladser, hvoraf flere er med shelters, bålhytte og multtoilet. Folderen laves i samarbejde med VisitAalborg, der levere skabelon og trykker folderen. Folderen forventes færdig i maj samarbejdet med VisitMariagerfjord vedr. folder om primitive overnatningspladser i Mariagerfjord Kommune. Kommunen ønskede at faciliteterne i Lille Vildmose indgik i folderen. 3

4 Naturvejlederen har fulgt implementeringen af formidlingsplanen tæt. Naturvejlederen har arbejde neutral og tilgodeset den almindelige naturbrugers ønsker og behov, og samtidig har naturvejlederen indhentet meninger og gode råd fra relevante friluftsorganisationer, herunder bl.a. DN og DOF. Nyt tiltag til forstærkning af formidlingen i Lille Vildmoseområdet I samarbejde med naturvejlederne i Aalborg Kommune og VisitAalborg har naturvejleder udarbejdet et nyt vandre- og cykelkoncept kaldet Spor med Ord, der er et nyt formidlingstilbud i Lille Vildmose. Projektet omfatter 24 rygsække, der hver indeholder bl.a. ipod, minihøjtaler, gps, kikkert, feltbøger og kortmateriale. Nord og syd for Limfjorden er der langs Nordsøstien udpeget 40 interessepunkter, hvor relevante personer har indtalt en lille speak. De udvalgte punkter kan være fx udsigtspunkter, historiske bygninger, museer, fugletårne, plankestier over højmosen, shelterpladser eller Lille Vildmosecentret med udstilling og naturlegeplads. Publikum låner rygsækken og kan via gps eller kortmateriale vandre eller cykle langs Nordsøstien og gøre holdt ved de udvalgte punkter. På de udvalgte punkter kan publikum via ipod og højtaler afspille den lille speak og derved få information om lokaliteten. Samtidig bliver der på ipodens skærm fremvist billeder, der passer til speaken fx planter, dyr, historiske billeder m.m. Spor med Ord langs Nordsøstien på nordsiden af Limfjorden har været aktiv siden påske 2010, mens projektet syd for fjorden og gennem Lille Vildmose blev åbnet i efterårsferien Lille Vildmosecentret har været ansvarlig for udpegningen af punkter og personer, der på en 2-3 min. speak kunne formidle om det udvalgte punkt. Aalborg Kommune har lavet indspilning og redigering. Lille Vildmosecentret er udpeget til at varetage den fremtidige vedligeholdelsen af projektet. 4

5 Delmål 2: Udvikle formidlingstilbud vedr. historiske produktionsformer i Lille Vildmose Lille Vildmose har siden 1760 erne været præget af menneskelige produktionsformer. Først blev mosens søer afvandet i jagten på mere landbrugsjord, og kort efter blev Vildmosegaard opført, som hovedgård midt i Lille Vildmose. Senere har tørvegravningen sat tydelige spor i landskabet med afvandingskanaler, tørvegrave og smalsporsbaner. Senest har produktion af sphagnum til jordforbedring bevirket, at mennesker og maskiner har arbejdet i mosen. Lille Vildmose er beliggende i det østlige Himmerland på hævet havbund. De gamle kystskrænter ligger i dag vest for højmosearealerne. I de gamle kystskrænter findes store mængder af kalk, som gennem tiderne har været udnyttet. Gamle kalkminer og ovne vidner om udvinding og brænding af kalk. Naturvejlederen har: på 65 guidede ture i mosen formidlet om mosens gamle produktionsmetoder. Turene har indeholdt formidling om både landbrug, tørvegravning og sphagnumproduktion, og der formidles forskellige natursyn fx benyttelse, beskyttelse og udnyttelse. På turene er blevet fremvist synlige tegn i landskabet fx afvandingskanaler, tørvegrave og sphagnumdynger. bistået centerlederen i arbejdet om etablering af en smalsporsbane ved Lille Vildmosecentret. Frivillige fra Remisen, et kulturhistorisk arbejdende værksted, har allerede istandsat to gammelt lokomotiver og ombygget gamle tørvevogne til personvogne, så besøgende kan køre en tur med det gamle tørvetog. Når banen er etableret vil naturvejlederen udvikle tilhørende formidling. midlertidigt stoppet arbejdet vedr. etablering af et formidlingspunkt ved mosens gamle læssestation. Naturorganisationer og Aage V. Jensen Naturfond har ytret ønske om at læssestationen fjernes, så den ikke længere skæmmer naturen. Naturvejlederens ide om at omdanne læssestation til et formidlingspunkt for tørvegravning, tog og vogne vil formentligt blive flyttet til Lille Vildmosecentret og sammenlagt med planerne om smalsporsbanen ved centret. Derved opnås en synergi mellem oplevelse af at køre i et gammelt tørvetog og en direkte formidling om de gamle produktionsformer. udvidet samarbejde med en lokal landbrugsskole og flere efterskoler, som hvert år har faste besøg i mosen. Der formidles om gamle produktionsmetoder og påvirkninger på landskabet. Efterfølgende besøges et moderne landbrug eller tørvebrug, hvor nutidens teknologi og produktionsmetoder fremvises. Der er i 2010 gennemført 8-10 arrangementer. stoppet arbejdet vedr. restaurering af lokalområdets gamle kalkovne med henblik på at bruge dem til formidling. Kalkovnenes dårlige stand gør en restaurering umulig og jordejeren er ikke interesseret i, at der skal foregå formidling på hans matrikel. indgået et samarbejde med Naturstyrelsen Aalborg, der ejer den største af kalkminerne. Samarbejdet omhandler formidling af kalk og kalkbrænding samt muligheden for at formidle flagermus, der benytter kalkminen til vintersøvn. Der er allerede indgået aftale og annonceret om et arrangement, der starter med film og oplæg i centret, hvorefter der er besøg i kalkminen. Arbejdet med at udvikle formidlingen af historiske produktionsmetoder kræver økonomiske midler via fonde, da etablering af en smalsporsbane med tilhørende formidling er et dyrt projekt (ca. 3 mio. kr.). Lille Vildmosecentret har udfærdiget projektbeskrivelsen og tegninger samt indhentet de nødvendige tilladelser. Ligeledes har flere af de ansøgte fonde givet positivt svar og støttet projektet. Dette bevirker, at der forsat arbejdes på at anlægge en smalsporsbane ved Lille Vildmosecentret, hvor besøgende kan køre med toget og få formidling om de gamle produktionsformer. Mange af mosens besøgende vælger Lille Vildmose som udflugtsmål, fordi de i mosen kan se og opleve sporene samt hører historierne fra den gang de selv eller deres familie gravede tørv. Der er også ønsker fra lokalbefolkningen om mere kulturformidling vedr. gamle produktionsformer. 5

6 Delmål 3: Udvikle formidlingstilbud vedr. mosens store naturgenopretningsprojekter Efter fredningen af Lille Vildmose har Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen Aalborg iværksat flere genopretningsprojekter. Fælles for projekterne er, at de er meget fokuseret på at skabe forbedringen af mosens karakteristiske naturtyper og forbedre vilkårene for dyr og planter. Naturvejlederen har arbejdet for, at projekterne også kommer til at indeholde planer og midler til formidling af områderne og forbedringerne, herunder adgangsforhold såsom stier og udsigtstårne. Arbejdet har foregået som planlægning og udarbejdelse af en stor ansøgning til EU (Life+ projekt), hvor disse publikumsfaciliteter indgår. Naturvejlederen har: planlagt og koordineret gennemførelsen af 159 guidede ture i mosen, hvor der er formidlet om naturgenopretning og planerne om fremtidigt hegn og udsætning af større græssere. gennemført 65 guidede ture, hvor der er formidlet om naturgenopretningsprojekterne af bl.a. højmosearealerne og de tidligere områder for sphagnumindvendig. Naturvejlederen har fremvist eksempler på både metoder og resultater af genopretningen, og der er ligeledes formidlet om bl.a. natursyn. Formidlingen vil fortsætte i takt med at forbedringerne bliver mere synlige. lavet et afsnit i centrets udstilling, der via plancher beskriver naturgenopretningen af højmosen. Under guidede ture i centrets udstilling forklares teorien om højmosens dannelse og planteliv, som senere på den guidede tur fremvises i naturen. Besøgende får viden om højmosen, og samtidig fremlægger naturvejlederen forskellige natursyn fx benyttelse vs. beskyttelse. deltaget i arbejdet vedr. etablering af et nyt hegn, der muliggør en afgræsning af mosens mellem-område. En afgræsning er nødvendig ved naturgenopretning af de gamle graveområder, og hegnet muliggør en afgræsning med store græssere fx krondyr, elg og bison. medvirket til at der er opsat et demonstrationshegn ved Lille Vildmosecentret, som bruges i formidlingen vedr. planerne om at etablering af en større indhegning med mulighed for udsætning af større græssere. Naturvejlederen har samtidig indhentet viden om bl.a. elge og har tilmeldt sig en studietur til Polen, for at studere forvaltning og formidling af europæisk bison. deltaget i arbejdet vedr. genetableringen af Birksø. Lille Vildmosecentret har sikret, at planerne for genopretningen indeholder bl.a. et rekreativt stisystem langs søen samt opførsel af et nyt udkigstårn ved søen. Genetableringen af Birksø vil bevirke, at Lille Vildmosecentret kommer tættere på mosens natur, og den planlagte smalsporsbane ved centret vil få endestation ved det nye fugletårn, og således blive en ny attraktion. På naturvejlederen mange guidede ture og arrangementer i mosen er der blevet formidlet og fremvist, hvordan naturgenopretningen gennemføres og hvilket resultater den giver. Medierne har vist, hvordan helikoptere har fløjet plader og spuns ind i mosen, hvor specialbyggede maskiner har spærret mosens gamle tørvegrøfter med plader og spuns, og derved skabt en synlig vandstandshævning. Denne mediebevågenhed har betydet, at mosens besøgende vil ud og se disse tiltag. Naturvejlederen har gennemført en naturformidling af metoder og resultater direkte på stedet, og besøgende har haft mulighed for på egen krop at mærke højmosens gyngende grund samt mærke forskellen på arealer under genopretning og arealer under fortsat afvanding. Lille Vildmose vil i de kommende år gennemgå en større udvikling mod oprindelig natur. Et vigtigt element er en forsat formidlingen af de store naturgenopretningsprojekter, for uden baggrund og forståelse for projekterne vil besøgende opleve maskinernes arbejde som hærværk mod naturen. De synlige resultater giver samtidig håb om, at vi kan forbedre levevilkårene for højmosen og evt. genskabe dele af den flora og fauna, der tidligere levede i Danmark. 6

7 Delmål 4: Opfølgning på igangsatte projekter Projektet En bid af Lille Vildmose skal samle markedsføringen af Lille Vildmose, som et fantastisk område med natur, kultur og gode lokale produkter. Projektet har været i en pilotfase, hvor der er blevet produceret vildtprodukter fx spegepølser og røgvarer, som er blevet solgt i centrets reception. i 2010 er der fortsat med produktion og salg af bl.a. spegepølse og røgvarer. Der er ligeledes kommet nye produkter til konceptet bl.a. knapper og spænder i gevir og horn, flere produkter i honning og voks samt kunst på drivtømmer med indsatte udskårne fugle og dyr fra mosen. Disse nye produkter er alle lavet af lokale kunstnere og lokale råvarer fra mosen. indkøbt en ny køler, så produkterne præsenteres bedre samt indkøbt en ny fryser, der muliggør at centret selv kan købe og nedfryse den nødvendige mængde kød. Vildtkødet købes i efteråret i forbindelse med reguleringsjagter i mosens naturskove. Lille Vildmosecentret indviede i 2009 en ny formidlings- og bevægelsesbane, hvor børn i alle aldre kan opleve leg og læring. Banen er opbygget som en naturlegeplads, hvor trolden Lille Vildma er guide og via skilte formidler både opgaver og fakta om mosens dyr. i 2010 er banens brug forøget. Mange lokale bruger banen med tilhørende grillhytte til bl.a. familiearrangementer, børnefødselsdage m.m. i 2010 er banen blevet brugt i forbindelse med flere offentlige arrangementer fx har sommerens børnearrangementer med trolden Lille Vildma været en stor succes. Ligeledes blev banen brugt i forbindelse med et stort arrangement ved sæsonåbning på centret. Lille Vildmosecentret lægger stor vægt i at formidle de mange offentlige faciliteter i mosen fx udkigstårne og plankestier. Ligeledes arrangeres hvert år et antal offentlige bustur ind i de hegnede områder. i 2010 har der været et øget antal af offentlige guidede bustur til de indhegnede skove. i februar 2010 åbnede det nye Rovfugletårn. Efterfølgende blev der etableret en plankesti ud til tårnet, da mange besøgende klagede over vand og sump langs den første adgangsvej. Lille Vildmosecentret afholder hvert år faste arrangementer fx Mosens Dag, hvor der bliver præsenteret lokale råvarer, kunst og kunsthåndværk. Der er mulighed for at opleve, smage og købe bl.a. honning, grøntsager, frugt og ost. Naturvejlederen flår et krondyr der efterfølgende grilles til smagsprøver. Nyt i 2010 var bl.a. arrangement med Sebastian Klein og et biavlerarrangement Publikumsrekord til Mosen Dag i september med 1300 besøgende. En tradition der fortsætter. Besøg af Sebastian Klein, der samlede 800 besøgende, primært børnefamilier Stor tilslutning til arrangementet med en biavler, hvor deltagerne fik viden om bierne og smagte på forskellige typer af honning. Deltagelse af mange børnefamilier. Over 150 besøgende til børnearrangement i efterårsferien, hvor der blev lavet kålrabistuvning og græskarhoved til halloween. Et arrangement i samarbejde med en lokal gårdbutik. Stor tilslutning til de faste arrangementer såsom Ørnens Dag i februar, De Vilde Blomsters Dag i juni og Svampedag i september. Gode traditioner der fortsætter i Der er i 2010 lagt stor vægt på at lave tilbud til børn og børnefamilier, bl.a. ved ugentlige sommerarrangementer med trolden Lille Vildma og arrangementer med fiskeri og vadning ved Ø. Hurup Havn. Lille Vildmosecentret fik i 2010 en ny hjemmeside Kig på hjemmesiden, der er en fælles hjemmeside for både Lille Vildmosecentret og Lille Vildmose. 7

8 Tidsplan for årets arbejde: Lille Vildmosecentret er åbent for publikum hver dag i perioden fra påske til og med efterårsferien. Naturvejlederens arbejde kan derfor groft opdeles i sommerarbejde, hvor der hver dag foregår en direkte formidling til mosens besøgende samt et vinterarbejde, hvor der afrapporteres, planlægges og udvikles og gennemføres videreuddannelse. Sommerhalvåret I sommerhalvåret bruger naturvejlederen primært tid på direkte formidling til områdets besøgende. Formidling sker via guidede ture i mosen de fleste i bus, men også på i biler, på cykel til fods eller på hesteryg. Naturvejlederen har også et stort antal guidede rundvisninger på Lille Vildmosecentret, hvor der fortælles om centrets tilblivelse og rolle i mosen samt skabes forbindelse mellem centrets udstilling og den omkringliggende natur. Denne formidling giver ofte de besøgende motivation til efterfølgende at deltage på en guidet tur eller drager på opdagelse i mosen på egen hånd. Naturvejlederen er også ansvarlig for planlægning og gennemførelse af formidling for skoler og institutioner, der besøger Lille Vildmose. Lille Vildmosecentret har de seneste år forsøgt at skabe et samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Kommune. I 2010 blev der lavet en forsøgsordning med skolebesøg i Lille Vildmose som en del af Skoletjenestens tilbud. Det har været en succes, og der er allerede aftalt minimum 20 skolebesøg i Naturvejlederen står for planlægning og fordelingen af arrangementer til centrets medarbejdere. På ugentlige møder fremlægger naturvejlederen en arbejdsplan for centrets formidlere og frivillige guider. Ligeledes er naturvejlederen ansvarlig for aktiviteter, formidling og pasning af levende dyr i centrets naturværksted samt i centrets udstilling og biograf. Naturvejlederen er ansvarlig for besøg af landsdækkende og udenlandske aviser og Tv, der vises rundt i mosen og på den måde sikres omtale af natur og kultur i Lille Vildmose. Naturvejlederen bruger også tid på nye ideer og tiltag som fx projekt spor med ord. Vinterhalvåret I vinterhalvåret arbejder naturvejlederen administrativt med planlægning, udvikling og afrapportering. Naturvejlederen er ansvarlig for den kommende aktivitetsplan med rundvisninger, guidede ture og flere offentlige arrangementer. Naturvejlederen er også ansvarlig for bl.a. indtastning og indberetning af aktivitetsplanen til forskellige databaser, hjemmesider, brochure m.m. Naturvejlederen deltager i udarbejdelse af centrets markedsføringsplan vedr. annoncer, brochure m.m. Samtidig bruges meget tid på forberedelser og gennemførelse af div. messer og turistarrangementer. I vinterhalvåret deltager naturvejlederen i mange møder vedr. planlægning og udvikling af naturen i Lille Vildmose, ofte i samarbejde med Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond. Naturvejlederen bruger også meget tid på udvikling af nye tilbud og aktiviteter i Lille Vildmose, hvilket også indeholder et stort arbejde med fondsansøgninger. Der fokuseres på nye børnevenlige aktiviteter, udviklingen af nye stier samt på projektet En bid af Lille Vildmose. For at Lille Vildmosecentret kan opret holde det gode serviceniveau er det nødvendigt med et godt hold af frivillige til bl.a. receptionsarbejde, guidning og praktiske opgaver på centerområdet. I vinterhalvåret bruger naturvejlederen tid på at uddanne de frivillige guider samt informere de øvrige frivillige om nye procedure, priser, informationer m.m. Ligeledes arrangeres der div. udflugter og møder, hvor centrets frivillige bliver forkælet. Disse ture og møder arrangeres af naturvejlederen. Det er Lille Vildmosecentret ønske, at mosens gode faciliteter, tilbud og besøgstal opretholdes. Vinterhalvårets arbejde er vigtigt, for at centret hele tiden kan udvikle sig og blive klar til en ny sæson med nye aktiviteter og tilbud til de mange besøgende i Lille Vildmose. 8

9 Liste over formidlingsarrangementer 2010 Antal og fordeling af guidede ture/arrangementer på Lille Vildmosecentret Arrangementer Deltagere Ture i Bo Jakob Bent Frivillige alt Grupper og selskaber Offentlige ture Foredrag, 3 stk. 140 Filmfestival 70 Sebastian Klein 800 Mosens Dag 1300 Samlet Fordeling af arrangementer på forskellige lokaliteter i Lille Vildmose Centret Mosen Tofte Skov Antal ture og arrangementer Høstemark Naturskole Ture i alt Grupper og selskaber Offentlige ture Samlet Rapporten er udfærdiget: Dato: Navn: Naturvejleder Jakob Konnerup 9

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2013 Lille Vildmosecentret Sæson 2013 Lille Vildmose og Vildmosecentret fortsatte i 2013 den positive udvikling. Året har været præget af mange spændende aktiviteter på centret, og i mosen er

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

LILLE VILDMOSECENTRET MASTERPLAN 2014

LILLE VILDMOSECENTRET MASTERPLAN 2014 LILLE VILDMOSECENTRET MASTERPLAN 2014 Sags nr. : 1232 Dato : 20.06.14 MASTERPLANEN ER UDARBEJDET AF: BYGHERRE OPLEVELSESDESIGN INGENØR ARKITEKT MASTERPLANEN ER FINANSIERET AF: REGION NORDJYLLAND AALBORG

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet

Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet Idé Børn smører sunde madpakker sammen med Sebastian Klein Sebastian underviser i, hvad en sund madpakke er Aktiviteten er for børn i indskolingen

Læs mere

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. SNS-217-00014 Ref. meska Den 9. november 2009 Referat af Brugerrådsmøde 22. oktober 2009. Mødedeltagere: Sven Jean Larsen

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21947 Navn naturvejleder: Charlotte Günther Madsen Navn nærmeste leder: Annemette Birk Lund Arbejdssted: Roskilde Museum/Lejre Museum Adresse: Orehøjvej

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Den Europæiske Nationalparkdag

Den Europæiske Nationalparkdag Indbydelse til Den Europæiske Nationalparkdag Lørdag d. 24. maj 2014 Kom og deltag i et eller flere af de 14 gratis arrangementer rundt om i Nationalpark Mols Bjerge Den Europæiske Nationalparkdag 2014

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Offentlige ture og arrangementer 2010

Offentlige ture og arrangementer 2010 Offentlige ture og arrangementer 2010 GeoCenter Møns Klint arrangerer en lang række af udendørs ture, aktiviteter og oplevelser i 2010. Vi spreder os over forskellige emner og steder og alle er velkomne.

Læs mere

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej.

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej. Elmelund Skovdag Kom til indvielse af Odenses største skov, Elmelund Skov, søndag den 25. maj, kl. 10-16. Dagen byder på et hav af aktiviteter for store og små. Se det fulde program i folderen. Otterupvej

Læs mere

Vær med til at udvikle hovedstadens største naturområde

Vær med til at udvikle hovedstadens største naturområde Vær med til at udvikle hovedstadens største naturområde August 2012 Udarbejdet af Naturstyrelsen Hovedstaden, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og By & Havn Hvilken betydning skal Amager Fælled, Kalvebod

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Projektinfo. Aalborg Universitet Det teknisk- naturvidenskabelige fakultet Arkitektur og Design

Projektinfo. Aalborg Universitet Det teknisk- naturvidenskabelige fakultet Arkitektur og Design Projektinfo Aalborg Universitet Det teknisk- naturvidenskabelige fakultet Arkitektur og Design Titel: Lille Mosehus - Program Tema: Arkitektonisk syntese Projektperiode: 4. februar 2008 4. juni 2008 10.

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen E F T E R Å R & V I N T E R 2 0 0 9 / 1 0 Noorbohandelen Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland Mauris lorem! Velkommen til Nyord, den lille ø med de store oplevelser!

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2013 Kom med på tur! I Kalkens rige 28. april, kl 14-16 Deltag i en spændende vandretur i Faxe Kalkbrud.Der bydes velkommen med en kort introduktion på Geomuseum Faxe, og derefter går

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance Projekttitel Kort beskrivelse af projektet Resumé Navn på partnerskabet Projektbeskrivelse Naturpark Lillebælt Naturpark Lillebælt er en marin naturpark. Det er et samarbejdsprojekt mellem Kolding, Fredericia

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE FERIE I JAMMERBUGTEN Inspiration til gode oplevelser i Jammerbugten danskernes foretrukne destination tion! VisitJammerbugten.dk -fyldt med ferie... Gratis VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE Tjek aktuelle ferietilbud

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Kommunernes Fundraisingnetværk, den 3. oktober 2013 Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere