Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Jakob Konnerup Arbejdssted: Lille Vildmosecentret Adresse: Birkesøvej 16 Postnummer/By: 9280 Storvorde Partnerskab og naturgenopretning i Lille Vildmose Generelt: Året 2010 blev et godt og spændende år for Lille Vildmose og mosens besøgende. Mosen står overfor en fremtid med store naturgenopretningsprojekter, der med vandstandshævninger, træfældning og afgræsning skal skabe nye vådområder og højmoser samt bevarer de nuværende unikke højmoser og naturskove. Allerede i andet halvår af 2010 har man kunne se resultater af genopretningen, idet flere hundrede hektar birkeskov er fældet og derved er der genskabt en storslået udsigten over de åbne og flade højmosearealer. Ligeledes har vandstandshævningerne bevirket at højmoserne er blevet mere fugtige og i mosens gamle gravebaner står der åbent vandspejl til stor glæde for flere tusinde træk-, ande- og vadefugle. Dyrelivet har takket for disse naturforbedringer. I 2010 kunne Lille Vildmose annoncere med både et ynglende par kongeørn og havørn samt store chancer for at mosens besøgende kunne opleve bl.a. odder, trane, rørdrum og rørhøg i de offentlige tilgængelige arealer. Lille Vildmosecentret havde også et godt, men økonomisk trængt år. Regnskabet fra 2009 betød at en naturformidler måtte opsiges, hvorfor centrets faste personale nu er: 1 centerleder, 1 naturvejleder, 1 naturformidler/pedel og en kontorassistent på 20 timer samt 2-3 personer i praktik og jobprøvning. Året har været meget travlt, idet mange lokale og turister fortsat ønsker at besøge Lille Vildmose. For at opretholde det gode serviceniveau er der gjort stor brug af centrets frivillige hjælpere og guider. Centerlederen har brugt meget tid på at sammensætte vagtplaner for bemanding af centrets reception, og naturvejlederen har ligeledes haft et stort arbejde med at finde egnede guider til de mange busture i mosen samt til offentlige arrangementer og rundvisninger på Lille Vildmosecentret. Naturvejlederen har også forestået arbejdet med planlægning og booking af de mange guidede ture i Lille Vildmose. Der har i 2010 været stort tilslutning til centrets offentlige arrangementer, mens antallet af guidede busture for grupper er faldet. Der er dog stadig mange gæster til de offentlige busture ind i de hegnede naturskove, og det større antal offentlige ture i skovene er blevet godt modtaget. 1

2 Lille Vildmosecentret har igen i år udviklet og vedligeholdt det gode samarbejde med bl.a. VisitAalborg og naturvejlederne i Aalborg kommune. I 2010 er der således blevet introduceret et nyt vandre- og cykelkoncept kaldet Spor med Ord. Lille Vildmosecentret har også etableret et fast samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Kommune, således at der hvert år gennemføres minimum 20 fast skolebesøg hhv. 10 i foråret og 10 i efteråret. Lille Vildmosecentrets gode faciliteter betyder, at skolen kan medsende 2 skoleklasser pr. besøg. Ved udgangen af året er Lille Vildmosecentrets økonomi igen blevet stabil, og samtidig er centret med i planlægningen af fremtidens natur og kultur i mosen. Der er bl.a. er planer om etablering af et nyt hegn med fuld offentlig adgang, der muliggør udsætning af store græssere fx elge og krondyr. En ny indhegning vil give mulighed for store naturoplevelser samt bevirke at tidlige tørvegravnings- og sphagnumindvendingsarealer omdannes til vådområder med afgræsning og måske på sigt til højmoser. Ligeledes er der nu skred i planerne om genetablering af Birksø, hvilket vil betyde at en ny fuglelokalitet vil blive etableret kun ca. 800 meter fra Lille Vildmosecentret. En genetableringen af Birksø og den igangværende genetablering af Tofte Fenner umiddelbart syd for centret samt et muligt opkøb af landbrugsarealer umiddelbart vest for centerbygning med henblik på at lave vådområde og evt. fodringsplads for vinterfugle betyder, at Lille Vildmosecentret får udsigt og direkte adgang til den fantastiske natur der kendetegner Lille Vildmose. Forvaltningen af naturen i Lille Vildmose foretages fortrinsvis af Aalborg Kommune (plejemyndighed) og Aage. V. Jensen Naturfond (ejer). Ugentligt er der samtaler mellem områdets driftsleder og centrets personale, hvilket sikre at nye og vigtige oplysninger formidles videre til områdets besøgende. Lille Vildmosecentret deltager også i planerne for fremtidens naturforvaltning i mosen med det ønske, at alle fremtidige projekter skal indeholde planer for offentlig adgang og midler til naturformidling. Højdepunkter i 2010: Åbning af et nyt rovfugletårn inkl. p-plads og plankesti til tårnet. Etablering af ny vandresti omkring naturgenopretningsprojekt Tofte fenner Etablering af et nyt vandre- og cykelkoncept Spor med ord, der er specielt egnet til familier Stort besøgstal til aktiviteter og ture i både påskeferien og efterårsferien Show af Sebastian Klein på Lille Vildmosecentret med 800 besøgende Stort besøgstal til sommerens offentlige børnearrangementer med trolden Lille Vildma Gennemførelse af Mosens Dag med publikumsrekord på 1300 besøgende Gennemførelse af mere end 150 guidede busture for lukkede selskaber Gennemførelse af mere end 100 offentlige arrangementer og ture i Lille Vildmose Opstart af et fast samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Kommune Friluftsrådet har ydet løntilskud til naturvejleder i Lille Vildmosecentret i 3 år med start 1. januar Støtten er givet med udgangspunkt i, at naturvejlederen opfylder nævnte delmål: 1. Sikre fundering og implementering af en ny formidlingsplan for Lille Vildmose. Fokus på nye vandre- og cykelstier samt aktiviteter omkring Lille Vildmosecentret. 2. Udvikle formidlingstilbud vedr. historiske produktionsformer i Lille Vildmose. Fokus på formidling omkring tørvegravning og sphagnumproduktion. 3. Udvikle formidlingen vedr. mosens store naturgenopretningsprojektet. Fokus på Portlandmosen, det nye hegn og etableringen af Birksø. 4. Opfølgning på igangværende projekter 2

3 Delmål 1: Sikre fundering og implementering af en ny formidlingsplan for Lille Vildmose Lille Vildmose er Danmarks største fredning, og vil i de kommende år blive Danmarks største naturgenopretningsprojekt. Naturvejlederen har allerede indgået et konstruktivt samarbejde med bl.a. Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond vedr. formidling af de nu fredede arealer. Naturvejlederen har samarbejdet med Aalborg Kommune vedr. udarbejdelsen af en formidlingsplan for hele Lille Vildmose. Denne formidlingsplan er færdig, og skal nu danne grundlag for forhandlinger om fremtidens formidling af natur og kultur i Lille Vildmose. Naturvejlederen har: i februar 2010 i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond åbnet et nyt Rovfugletårn. Åbningen blev foretaget af Rådmand Marianne Nørgaard. Tårnet erstatter det gamle Rovfugletårn, og give bedre udsigt til bl.a. områdets ørnefoderplads. Efterfølgende er der etableret en plankesti ud til tårnet, således at flere gæster får mulighed for at komme ud til tårnet uden nødvendigvis at skulle bruge gummistøvler. I tårnet er der opsat kikkert og formidlingsplancher. i marts 2010 åbnet en ny vandresti omkring naturgenopretningsprojekt Tofte Fenner. Den nye sti omkranser Tofte Fenner, der tidligere var et graveområde for sphagnumproduktion, men som nu er sat under vand i forsøget på at genetablere sphagnumvæksten. Fra stien er der også udsigt til de vildokser, der afgræsser området. Vandrestien er blevet brugt i forbindelse med flere offentlige vandreture, men også mange gæster har på egen hånd brugt stien. i samarbejde med området driftsleder undersøgt muligheden for at købe landbrugsarealerne vest for Lille Vildmosecentret med henblik på at sættes dem under vand og etablere en foderplads for vinterfugle. Dette jordkøb er i overensstemmelse med formidlingsplanen, der foreslår etablering af et vådområde umiddelbart vest for centret. Et sådan vådområde vil sammenkoble centret med genetableringen af Birksø, og derved skabe bedre forbindelse mellem centret og mosens unikke natur. Landmanden har endnu ikke givet svar på tilbuddet. deltager i flere møder vedr. færdiggørelsen af mosens p-pladser ved udkigstårne og plankestier. Der er besluttet en intelligens løsningsmodel, så gæster ikke kommer i kontakt med nyankomne biler og busser. Ligeledes er der taget en beslutning om skiltning og formidling. I planerne er der taget hensyn til at p-pladserne skal falde naturligt ind i mosens øvrige natur og samtidig virke praktisk og indbydende, så publikum gør mosen til et fast udflugtsmål. gennemført enkelte guidede ture i mosen, hvor der blev formidlet om tankerne bag formidlingsfaciliteterne og formidlingsplanen. Deltagerne har været fra SNS og offentlig forvaltninger samt entreprenører og andre med interesse for plan og tilblivelse af publikumsfaciliteterne. fremvist og fortalt om gennemførte og planlagte faciliteter og stirute i mosen for forskellige journalister. I forbindelse med formidlingsplanen er der samtidig lavet planer for en etablering af et nyt hegn samt udsætning af store græssere som fx elge og krondyr. Dette har vakt stor interesse i medierne, og naturvejlederen har formidlet om de fremtidige planer. lavet to Tv-indslag vedr. fugle og krondyr samt flere radioindslag, hvor nuværende facilitet og tilbud omtales, samt forbedringer der kan forventes i fremtiden ifølge den nye formidlingsplan. taget billeder og lavet tekst til en folder med beskrivelse af primitive overnatningspladser langs mosens vandre- og cykelstier. I Lille Vildmose er der flere primitive overnatningspladser, hvoraf flere er med shelters, bålhytte og multtoilet. Folderen laves i samarbejde med VisitAalborg, der levere skabelon og trykker folderen. Folderen forventes færdig i maj samarbejdet med VisitMariagerfjord vedr. folder om primitive overnatningspladser i Mariagerfjord Kommune. Kommunen ønskede at faciliteterne i Lille Vildmose indgik i folderen. 3

4 Naturvejlederen har fulgt implementeringen af formidlingsplanen tæt. Naturvejlederen har arbejde neutral og tilgodeset den almindelige naturbrugers ønsker og behov, og samtidig har naturvejlederen indhentet meninger og gode råd fra relevante friluftsorganisationer, herunder bl.a. DN og DOF. Nyt tiltag til forstærkning af formidlingen i Lille Vildmoseområdet I samarbejde med naturvejlederne i Aalborg Kommune og VisitAalborg har naturvejleder udarbejdet et nyt vandre- og cykelkoncept kaldet Spor med Ord, der er et nyt formidlingstilbud i Lille Vildmose. Projektet omfatter 24 rygsække, der hver indeholder bl.a. ipod, minihøjtaler, gps, kikkert, feltbøger og kortmateriale. Nord og syd for Limfjorden er der langs Nordsøstien udpeget 40 interessepunkter, hvor relevante personer har indtalt en lille speak. De udvalgte punkter kan være fx udsigtspunkter, historiske bygninger, museer, fugletårne, plankestier over højmosen, shelterpladser eller Lille Vildmosecentret med udstilling og naturlegeplads. Publikum låner rygsækken og kan via gps eller kortmateriale vandre eller cykle langs Nordsøstien og gøre holdt ved de udvalgte punkter. På de udvalgte punkter kan publikum via ipod og højtaler afspille den lille speak og derved få information om lokaliteten. Samtidig bliver der på ipodens skærm fremvist billeder, der passer til speaken fx planter, dyr, historiske billeder m.m. Spor med Ord langs Nordsøstien på nordsiden af Limfjorden har været aktiv siden påske 2010, mens projektet syd for fjorden og gennem Lille Vildmose blev åbnet i efterårsferien Lille Vildmosecentret har været ansvarlig for udpegningen af punkter og personer, der på en 2-3 min. speak kunne formidle om det udvalgte punkt. Aalborg Kommune har lavet indspilning og redigering. Lille Vildmosecentret er udpeget til at varetage den fremtidige vedligeholdelsen af projektet. 4

5 Delmål 2: Udvikle formidlingstilbud vedr. historiske produktionsformer i Lille Vildmose Lille Vildmose har siden 1760 erne været præget af menneskelige produktionsformer. Først blev mosens søer afvandet i jagten på mere landbrugsjord, og kort efter blev Vildmosegaard opført, som hovedgård midt i Lille Vildmose. Senere har tørvegravningen sat tydelige spor i landskabet med afvandingskanaler, tørvegrave og smalsporsbaner. Senest har produktion af sphagnum til jordforbedring bevirket, at mennesker og maskiner har arbejdet i mosen. Lille Vildmose er beliggende i det østlige Himmerland på hævet havbund. De gamle kystskrænter ligger i dag vest for højmosearealerne. I de gamle kystskrænter findes store mængder af kalk, som gennem tiderne har været udnyttet. Gamle kalkminer og ovne vidner om udvinding og brænding af kalk. Naturvejlederen har: på 65 guidede ture i mosen formidlet om mosens gamle produktionsmetoder. Turene har indeholdt formidling om både landbrug, tørvegravning og sphagnumproduktion, og der formidles forskellige natursyn fx benyttelse, beskyttelse og udnyttelse. På turene er blevet fremvist synlige tegn i landskabet fx afvandingskanaler, tørvegrave og sphagnumdynger. bistået centerlederen i arbejdet om etablering af en smalsporsbane ved Lille Vildmosecentret. Frivillige fra Remisen, et kulturhistorisk arbejdende værksted, har allerede istandsat to gammelt lokomotiver og ombygget gamle tørvevogne til personvogne, så besøgende kan køre en tur med det gamle tørvetog. Når banen er etableret vil naturvejlederen udvikle tilhørende formidling. midlertidigt stoppet arbejdet vedr. etablering af et formidlingspunkt ved mosens gamle læssestation. Naturorganisationer og Aage V. Jensen Naturfond har ytret ønske om at læssestationen fjernes, så den ikke længere skæmmer naturen. Naturvejlederens ide om at omdanne læssestation til et formidlingspunkt for tørvegravning, tog og vogne vil formentligt blive flyttet til Lille Vildmosecentret og sammenlagt med planerne om smalsporsbanen ved centret. Derved opnås en synergi mellem oplevelse af at køre i et gammelt tørvetog og en direkte formidling om de gamle produktionsformer. udvidet samarbejde med en lokal landbrugsskole og flere efterskoler, som hvert år har faste besøg i mosen. Der formidles om gamle produktionsmetoder og påvirkninger på landskabet. Efterfølgende besøges et moderne landbrug eller tørvebrug, hvor nutidens teknologi og produktionsmetoder fremvises. Der er i 2010 gennemført 8-10 arrangementer. stoppet arbejdet vedr. restaurering af lokalområdets gamle kalkovne med henblik på at bruge dem til formidling. Kalkovnenes dårlige stand gør en restaurering umulig og jordejeren er ikke interesseret i, at der skal foregå formidling på hans matrikel. indgået et samarbejde med Naturstyrelsen Aalborg, der ejer den største af kalkminerne. Samarbejdet omhandler formidling af kalk og kalkbrænding samt muligheden for at formidle flagermus, der benytter kalkminen til vintersøvn. Der er allerede indgået aftale og annonceret om et arrangement, der starter med film og oplæg i centret, hvorefter der er besøg i kalkminen. Arbejdet med at udvikle formidlingen af historiske produktionsmetoder kræver økonomiske midler via fonde, da etablering af en smalsporsbane med tilhørende formidling er et dyrt projekt (ca. 3 mio. kr.). Lille Vildmosecentret har udfærdiget projektbeskrivelsen og tegninger samt indhentet de nødvendige tilladelser. Ligeledes har flere af de ansøgte fonde givet positivt svar og støttet projektet. Dette bevirker, at der forsat arbejdes på at anlægge en smalsporsbane ved Lille Vildmosecentret, hvor besøgende kan køre med toget og få formidling om de gamle produktionsformer. Mange af mosens besøgende vælger Lille Vildmose som udflugtsmål, fordi de i mosen kan se og opleve sporene samt hører historierne fra den gang de selv eller deres familie gravede tørv. Der er også ønsker fra lokalbefolkningen om mere kulturformidling vedr. gamle produktionsformer. 5

6 Delmål 3: Udvikle formidlingstilbud vedr. mosens store naturgenopretningsprojekter Efter fredningen af Lille Vildmose har Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen Aalborg iværksat flere genopretningsprojekter. Fælles for projekterne er, at de er meget fokuseret på at skabe forbedringen af mosens karakteristiske naturtyper og forbedre vilkårene for dyr og planter. Naturvejlederen har arbejdet for, at projekterne også kommer til at indeholde planer og midler til formidling af områderne og forbedringerne, herunder adgangsforhold såsom stier og udsigtstårne. Arbejdet har foregået som planlægning og udarbejdelse af en stor ansøgning til EU (Life+ projekt), hvor disse publikumsfaciliteter indgår. Naturvejlederen har: planlagt og koordineret gennemførelsen af 159 guidede ture i mosen, hvor der er formidlet om naturgenopretning og planerne om fremtidigt hegn og udsætning af større græssere. gennemført 65 guidede ture, hvor der er formidlet om naturgenopretningsprojekterne af bl.a. højmosearealerne og de tidligere områder for sphagnumindvendig. Naturvejlederen har fremvist eksempler på både metoder og resultater af genopretningen, og der er ligeledes formidlet om bl.a. natursyn. Formidlingen vil fortsætte i takt med at forbedringerne bliver mere synlige. lavet et afsnit i centrets udstilling, der via plancher beskriver naturgenopretningen af højmosen. Under guidede ture i centrets udstilling forklares teorien om højmosens dannelse og planteliv, som senere på den guidede tur fremvises i naturen. Besøgende får viden om højmosen, og samtidig fremlægger naturvejlederen forskellige natursyn fx benyttelse vs. beskyttelse. deltaget i arbejdet vedr. etablering af et nyt hegn, der muliggør en afgræsning af mosens mellem-område. En afgræsning er nødvendig ved naturgenopretning af de gamle graveområder, og hegnet muliggør en afgræsning med store græssere fx krondyr, elg og bison. medvirket til at der er opsat et demonstrationshegn ved Lille Vildmosecentret, som bruges i formidlingen vedr. planerne om at etablering af en større indhegning med mulighed for udsætning af større græssere. Naturvejlederen har samtidig indhentet viden om bl.a. elge og har tilmeldt sig en studietur til Polen, for at studere forvaltning og formidling af europæisk bison. deltaget i arbejdet vedr. genetableringen af Birksø. Lille Vildmosecentret har sikret, at planerne for genopretningen indeholder bl.a. et rekreativt stisystem langs søen samt opførsel af et nyt udkigstårn ved søen. Genetableringen af Birksø vil bevirke, at Lille Vildmosecentret kommer tættere på mosens natur, og den planlagte smalsporsbane ved centret vil få endestation ved det nye fugletårn, og således blive en ny attraktion. På naturvejlederen mange guidede ture og arrangementer i mosen er der blevet formidlet og fremvist, hvordan naturgenopretningen gennemføres og hvilket resultater den giver. Medierne har vist, hvordan helikoptere har fløjet plader og spuns ind i mosen, hvor specialbyggede maskiner har spærret mosens gamle tørvegrøfter med plader og spuns, og derved skabt en synlig vandstandshævning. Denne mediebevågenhed har betydet, at mosens besøgende vil ud og se disse tiltag. Naturvejlederen har gennemført en naturformidling af metoder og resultater direkte på stedet, og besøgende har haft mulighed for på egen krop at mærke højmosens gyngende grund samt mærke forskellen på arealer under genopretning og arealer under fortsat afvanding. Lille Vildmose vil i de kommende år gennemgå en større udvikling mod oprindelig natur. Et vigtigt element er en forsat formidlingen af de store naturgenopretningsprojekter, for uden baggrund og forståelse for projekterne vil besøgende opleve maskinernes arbejde som hærværk mod naturen. De synlige resultater giver samtidig håb om, at vi kan forbedre levevilkårene for højmosen og evt. genskabe dele af den flora og fauna, der tidligere levede i Danmark. 6

7 Delmål 4: Opfølgning på igangsatte projekter Projektet En bid af Lille Vildmose skal samle markedsføringen af Lille Vildmose, som et fantastisk område med natur, kultur og gode lokale produkter. Projektet har været i en pilotfase, hvor der er blevet produceret vildtprodukter fx spegepølser og røgvarer, som er blevet solgt i centrets reception. i 2010 er der fortsat med produktion og salg af bl.a. spegepølse og røgvarer. Der er ligeledes kommet nye produkter til konceptet bl.a. knapper og spænder i gevir og horn, flere produkter i honning og voks samt kunst på drivtømmer med indsatte udskårne fugle og dyr fra mosen. Disse nye produkter er alle lavet af lokale kunstnere og lokale råvarer fra mosen. indkøbt en ny køler, så produkterne præsenteres bedre samt indkøbt en ny fryser, der muliggør at centret selv kan købe og nedfryse den nødvendige mængde kød. Vildtkødet købes i efteråret i forbindelse med reguleringsjagter i mosens naturskove. Lille Vildmosecentret indviede i 2009 en ny formidlings- og bevægelsesbane, hvor børn i alle aldre kan opleve leg og læring. Banen er opbygget som en naturlegeplads, hvor trolden Lille Vildma er guide og via skilte formidler både opgaver og fakta om mosens dyr. i 2010 er banens brug forøget. Mange lokale bruger banen med tilhørende grillhytte til bl.a. familiearrangementer, børnefødselsdage m.m. i 2010 er banen blevet brugt i forbindelse med flere offentlige arrangementer fx har sommerens børnearrangementer med trolden Lille Vildma været en stor succes. Ligeledes blev banen brugt i forbindelse med et stort arrangement ved sæsonåbning på centret. Lille Vildmosecentret lægger stor vægt i at formidle de mange offentlige faciliteter i mosen fx udkigstårne og plankestier. Ligeledes arrangeres hvert år et antal offentlige bustur ind i de hegnede områder. i 2010 har der været et øget antal af offentlige guidede bustur til de indhegnede skove. i februar 2010 åbnede det nye Rovfugletårn. Efterfølgende blev der etableret en plankesti ud til tårnet, da mange besøgende klagede over vand og sump langs den første adgangsvej. Lille Vildmosecentret afholder hvert år faste arrangementer fx Mosens Dag, hvor der bliver præsenteret lokale råvarer, kunst og kunsthåndværk. Der er mulighed for at opleve, smage og købe bl.a. honning, grøntsager, frugt og ost. Naturvejlederen flår et krondyr der efterfølgende grilles til smagsprøver. Nyt i 2010 var bl.a. arrangement med Sebastian Klein og et biavlerarrangement Publikumsrekord til Mosen Dag i september med 1300 besøgende. En tradition der fortsætter. Besøg af Sebastian Klein, der samlede 800 besøgende, primært børnefamilier Stor tilslutning til arrangementet med en biavler, hvor deltagerne fik viden om bierne og smagte på forskellige typer af honning. Deltagelse af mange børnefamilier. Over 150 besøgende til børnearrangement i efterårsferien, hvor der blev lavet kålrabistuvning og græskarhoved til halloween. Et arrangement i samarbejde med en lokal gårdbutik. Stor tilslutning til de faste arrangementer såsom Ørnens Dag i februar, De Vilde Blomsters Dag i juni og Svampedag i september. Gode traditioner der fortsætter i Der er i 2010 lagt stor vægt på at lave tilbud til børn og børnefamilier, bl.a. ved ugentlige sommerarrangementer med trolden Lille Vildma og arrangementer med fiskeri og vadning ved Ø. Hurup Havn. Lille Vildmosecentret fik i 2010 en ny hjemmeside Kig på hjemmesiden, der er en fælles hjemmeside for både Lille Vildmosecentret og Lille Vildmose. 7

8 Tidsplan for årets arbejde: Lille Vildmosecentret er åbent for publikum hver dag i perioden fra påske til og med efterårsferien. Naturvejlederens arbejde kan derfor groft opdeles i sommerarbejde, hvor der hver dag foregår en direkte formidling til mosens besøgende samt et vinterarbejde, hvor der afrapporteres, planlægges og udvikles og gennemføres videreuddannelse. Sommerhalvåret I sommerhalvåret bruger naturvejlederen primært tid på direkte formidling til områdets besøgende. Formidling sker via guidede ture i mosen de fleste i bus, men også på i biler, på cykel til fods eller på hesteryg. Naturvejlederen har også et stort antal guidede rundvisninger på Lille Vildmosecentret, hvor der fortælles om centrets tilblivelse og rolle i mosen samt skabes forbindelse mellem centrets udstilling og den omkringliggende natur. Denne formidling giver ofte de besøgende motivation til efterfølgende at deltage på en guidet tur eller drager på opdagelse i mosen på egen hånd. Naturvejlederen er også ansvarlig for planlægning og gennemførelse af formidling for skoler og institutioner, der besøger Lille Vildmose. Lille Vildmosecentret har de seneste år forsøgt at skabe et samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Kommune. I 2010 blev der lavet en forsøgsordning med skolebesøg i Lille Vildmose som en del af Skoletjenestens tilbud. Det har været en succes, og der er allerede aftalt minimum 20 skolebesøg i Naturvejlederen står for planlægning og fordelingen af arrangementer til centrets medarbejdere. På ugentlige møder fremlægger naturvejlederen en arbejdsplan for centrets formidlere og frivillige guider. Ligeledes er naturvejlederen ansvarlig for aktiviteter, formidling og pasning af levende dyr i centrets naturværksted samt i centrets udstilling og biograf. Naturvejlederen er ansvarlig for besøg af landsdækkende og udenlandske aviser og Tv, der vises rundt i mosen og på den måde sikres omtale af natur og kultur i Lille Vildmose. Naturvejlederen bruger også tid på nye ideer og tiltag som fx projekt spor med ord. Vinterhalvåret I vinterhalvåret arbejder naturvejlederen administrativt med planlægning, udvikling og afrapportering. Naturvejlederen er ansvarlig for den kommende aktivitetsplan med rundvisninger, guidede ture og flere offentlige arrangementer. Naturvejlederen er også ansvarlig for bl.a. indtastning og indberetning af aktivitetsplanen til forskellige databaser, hjemmesider, brochure m.m. Naturvejlederen deltager i udarbejdelse af centrets markedsføringsplan vedr. annoncer, brochure m.m. Samtidig bruges meget tid på forberedelser og gennemførelse af div. messer og turistarrangementer. I vinterhalvåret deltager naturvejlederen i mange møder vedr. planlægning og udvikling af naturen i Lille Vildmose, ofte i samarbejde med Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond. Naturvejlederen bruger også meget tid på udvikling af nye tilbud og aktiviteter i Lille Vildmose, hvilket også indeholder et stort arbejde med fondsansøgninger. Der fokuseres på nye børnevenlige aktiviteter, udviklingen af nye stier samt på projektet En bid af Lille Vildmose. For at Lille Vildmosecentret kan opret holde det gode serviceniveau er det nødvendigt med et godt hold af frivillige til bl.a. receptionsarbejde, guidning og praktiske opgaver på centerområdet. I vinterhalvåret bruger naturvejlederen tid på at uddanne de frivillige guider samt informere de øvrige frivillige om nye procedure, priser, informationer m.m. Ligeledes arrangeres der div. udflugter og møder, hvor centrets frivillige bliver forkælet. Disse ture og møder arrangeres af naturvejlederen. Det er Lille Vildmosecentret ønske, at mosens gode faciliteter, tilbud og besøgstal opretholdes. Vinterhalvårets arbejde er vigtigt, for at centret hele tiden kan udvikle sig og blive klar til en ny sæson med nye aktiviteter og tilbud til de mange besøgende i Lille Vildmose. 8

9 Liste over formidlingsarrangementer 2010 Antal og fordeling af guidede ture/arrangementer på Lille Vildmosecentret Arrangementer Deltagere Ture i Bo Jakob Bent Frivillige alt Grupper og selskaber Offentlige ture Foredrag, 3 stk. 140 Filmfestival 70 Sebastian Klein 800 Mosens Dag 1300 Samlet Fordeling af arrangementer på forskellige lokaliteter i Lille Vildmose Centret Mosen Tofte Skov Antal ture og arrangementer Høstemark Naturskole Ture i alt Grupper og selskaber Offentlige ture Samlet Rapporten er udfærdiget: Dato: Navn: Naturvejleder Jakob Konnerup 9

Projektinfo. Aalborg Universitet Det teknisk- naturvidenskabelige fakultet Arkitektur og Design

Projektinfo. Aalborg Universitet Det teknisk- naturvidenskabelige fakultet Arkitektur og Design Projektinfo Aalborg Universitet Det teknisk- naturvidenskabelige fakultet Arkitektur og Design Titel: Lille Mosehus - Program Tema: Arkitektonisk syntese Projektperiode: 4. februar 2008 4. juni 2008 10.

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96

Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96 Årsberetning 2012 Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr. 30 20 55 96 Årsrapport 2012 2 indhold Fondsoplysninger m.v. - side 4 Ledelsespåtegning - side 5 Den uafhængige revisors erklæringer - side 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Rebildcentret Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Forretningsplan 10. september 2012 Indhold 1. Forord... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Koncept... 10 Vision... 10 Mission... 10 Forretningsidé og nytteværdi...

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Forord. Indholdfortegnelse

Forord. Indholdfortegnelse Årsberetning 2013 Indholdfortegnelse Forord Forord... 3 Nationalpark Mols Bjerges vision og formål...4 Bestyrelse... 5 Råd... 5 Sekretariat... 7 Udvalg... 7 Udvalg for natur... 7 Udvalg for velkomstcenter...8

Læs mere

Vision for Andelslandsbyen Nyvang

Vision for Andelslandsbyen Nyvang Vision for Andelslandsbyen Nyvang Godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2012 Opfølgning 2013 Godkendt på visionsmøde 28. oktober 2013 Beslutninger og bilag indarbejdet heri og på det opdaterede

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 randboel@sns.dk www.skovognatur.dk/randboel Trekantsområdet

Læs mere

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan Naturgenopretning og etablering af rekreativt fællesområde på arealer omkring landsbyen Mandemarke, Østmøn Mandemarke Bylaug Juni 2011 1. Introduktion Denne

Læs mere

Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv

Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv 2 Aalborg Kommune rummer en rigdom af grønne områder, hvor både børn og voksne har gode muligheder for mange forskellige fritidsaktiviteter. Hvad enten du

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet Det danske landskab er under hastig forandring. Befolkningens syn på landskab og natur er i opbrud. Forskellige interessegrupper markerer sig med meget forskellige syn på, hvordan

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere