D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden."

Transkript

1 D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Lennart Hagstrøm, besk.) Frederiksberg Rets dom af 15. oktober 2013 (2-4487/2008) er anket af tiltalte med principal påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af straffen. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V1, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten. Den i byretten af vidnet V2 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens 923. Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, ad forhold 1, at han ikke fra politiet har fået en autorisation med angivelsen ApS efter selskabets navn. Når han imidlertid til politiet har sendt 70 ansøgninger om godkendelse af personer vedlagt dokumentation med selskabets logo

2 - 2 - og navn med angivelsen ApS, må politiet vide, det var et anpartsselskab. Han gik derfor ud fra, at selskabets autorisation var i orden. Selskabsangivelsen fremgik jo af papirer sendt til politiet. Foreholdt ekstrakt 2, side 18, om vejledning om reglerne i lov om vagtvirksomhed forklarede han, at han blev vejledt om ansøgninger om autorisation til vagtvirksomhed. Der blev kun talt om reglerne om uniformering mv. Foreholdt ansøgningsskemaet, ekstrakt 2, side 29-30, ad Autorisationstidsrum: 5 år forklarede han, at han opfattede de 5 år, som løbende fra 20. marts Han har ikke bidt mærke i en udløbsdato den 1. januar Politiet har ikke efter byrettens dom kontaktet ham for at få yderligere oplysninger om hans underleverandører, jf. forsvarerens brev af 23. oktober Der var i alt fire underleverandører. Vagtcheferne stod for kontakten til underleverandørerne. Han sikrede sig, at underleverandørerne var autoriserede vagtfirmaer. Opgaverne i Jylland blev typisk udført af underleverandører. Han blev uretmæssigt smidt ud af en udlejer, der samtidig smed firmaets papirer ud. Han vandt senere en sag i byretten herom. Under sagen fortalte et vidne, at virksomhedens papirer var røget i en affaldscontainer. Han har aldrig hørt om en særlig blanket 801 for selskaber, og der ville ikke have været yderligere informationer i hans tilfælde i forhold til blanket 801. Han var i 3 4 år næstformand i brancheorganisationen for vagtfirmaet, og i brancheorganisationen vidste de, at han drev virksomhed i anpartsselskab. Vedrørende forhold 4 var det meningen, at V1 skulle være direktør for selskabet i starten for at opfylde kravene i vagtloven til ny autorisation kom på plads. Den autorisation skulle V1 stå for. Tiltalte var på det tidspunkt ikke involveret i den daglige drift og brugte mest tiden på opgaver i Sverige. X, Y og Z var underleverandører. Foreholdt ekstrakt 6, side 9, forklarede han, at de i vagtplanen nævnte medarbejdere var fra Z. Foreholdt ekstrakt 6, side 49-50, forklarede han, at andet iso/auto navn betyder, at opgaven ikke blev udført på deres, men på underleverandørens autorisation. De pågældende ordregivere havde søgt at sikre sig dokumentation for autorisationen. Der blev også leveret andre ydelser end som vagtfolk, herunder som crew. I Københavnsområdet benyttedes fortrinsvis egne folk og uden for som oftest folk fra underleverandører. Foreholdt ekstrakt 7, side 38, forklarede han, at en viser, at den er sendt med kopi til Z og dermed, at ordregiveren godt ved, at der er en lokal underleverandør.

3 - 3 - Foreholdt ekstrakt 7, side 5, forklarede han, at en viser, at en opgave er udført i Århus. De pågældende personer havde været ansat hos ham. De havde så lavet deres egen afdeling i Århus. Det var derfor navnet B i Århus benyttedes. O ejede Z. Han har set, at alle underleverandører havde autorisation, herunder ved at finde oplysninger om dem på nettet. Arbejdet er således udført af et firma med autorisation, og det er godt nok efter loven, selvom det firma, der slutfakturerer, ikke har autorisation. Det var en samlet pakke. G... A/S var en samarbejdspartner. De kunne udføre opgaver for hinanden. Der er højest sandsynligt udstedt fakturaer, der viser det. Når der i en fakturatekst kan stå alene fx Secu skyldes det antallet af anslag, der var plads til i deres gamle datasystem. Det forhold, at de tre fakturaer, ekstrakt 6, side 65-67, med anden fremtræden indeholder rigtig kontonummer i banken kan forklares med, at den, der har lavet fakturaerne har aftalt kontant betaling. Det er ikke unormalt i branchen. Han har ikke fået pengene. Vidnet V1 har supplerende forklaret, at han på grund af det lange tidsforløb i dag har svært ved at huske de nærmere omstændigheder. Han skulle ikke have noget med selskabet at gøre efter, at han havde solgt det. Han er i tvivl om, hvorvidt han havde noget med autorisationen at gøre efter salget. Politiet kontaktede ham, da han stod som direktør. Han forklarede sig i e- mail til politiet. Han kan ikke huske, om han har søgt om ændringer vedrørende autorisationen. Forholdt ekstrakt 4, side 15, politirapport af 24. oktober 2007, hvoraf fremgår, at vidnet skulle stå som medansøger på autorisationen og herefter udtræde, forklarede han, at han ikke kan erindre, om han forklarede sådan til politiet. Foreholdt ekstrakt 3, side 45, brev fra Rigspolitiet vedrørende autorisation, bekræftede han at modtageradressen i brevet, vej, var hans adresse. Han kunne i øvrigt ikke huske de nærmere forhold vedrørende ansøgningen. Han skulle stå som direktør til at begynde med. Han kender ikke C, som efterfølgende skulle være ansat i E... Han modtog ca kr. som vederlag for selve virksomheden og for hjælp med autorisationen. Betalingen var ikke for, at han skulle stå som direktør i virksomheden. Han er ikke sikker på, at de efterfølgende fik autorisationen. Han ved ikke, hvornår tiltalte fik autorisation og reelt gik i gang med at drive vagtvirksomhed i privat regi. Tiltalte sørgede for at udfylde selve papirerne til ansøgningen vedrørende autorisation. I begyndelsen skulle virksomheden have adresse hos ham. Personlige oplysninger

4 - 4 - Tiltalte har forklaret, at han bor sammen med sin kæreste i en lejebolig. Han har blandt andet en bacheloruddannelse i pædagogik. Han har været leder af et vagtfirma og blev efterfølgende selvstændig. I en periode på 3 4 år var han næstformand i brancheorganisationen for vagtvirksomheder. Efter politiet sigtede ham, kunne han ikke drive vagtvirksomhed, og han blev syg med stress og depression. Han modtog behandling og flyttede til sin far. I dag er han i et jobtilbud i et snedkerfirma. Landsrettens begrundelse og resultat Det lægges vedrørende forhold 1 og 7 til grund, at gerningsbeskrivelsen omfatter det forhold, at tiltalte som direktør lod selskabet udøve vagtvirksomhed uden autorisation. Ad forhold 1 og 4 Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet. Ad forhold 7 Landsretten finder ikke grundlag for at antage, at anklagemyndigheden havde foretaget en bindende påtalebegrænsning, da tillægsanklageskrift om forhold 7 blev indgivet i Forsvaret har i øvrigt navnlig gjort gældende, at den i forhold 7 beskrevne vagtvirksomheden blev udført af underleverandører, der selvstændigt havde autorisation til at udføre denne virksomhed. Anklagemyndigheden har ikke imødekommet forsvarets bevisbegæring om at undersøge underleverandørernes autorisation, jf. præmisserne i byrettens dom. Landsretten bemærker, at der i kostermaterialet er fundet spor efter blandt andet virksomheder med navnene X, G... A/S og Z. Det findes imidlertid ikke med tiltaltes forklaring og dette materiale i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at disse eller andre virksomheder helt eller delvist som underleverandører har udført den vagtvirksomhed, der er nævnt i anklageskriftet. Det gælder også angivelser på fakturaer til H... med tekst leveret under andet iso/auto navn så alt er i orden overfor kunden. De vagtplaner, der udgør kundespecifikationer, er skrevet på brevpapir fra C... ApS, og der er ikke dokumenteret pengestrømme, f.eks. efter kontoudtog,

5 - 5 - der dokumenterer om betalinger er sket til underleverandører eller direkte til de medarbejdere, der fremgår af vagtplanerne. Herefter og i øvrigt af de af byretten anførte grunde findes anklagemyndigheden således at have ført det til domfældelse nødvendige bevis, herunder for tilregnelse som i det mindste uagtsom. Tiltalte er derfor skyldig i forhold 7 i det af byretten fastslåede omfang. Efter sagens karakter og omfang sammenholdt med sagens langvarige forløb straffes tiltalte med en fælles- og tillægsstraf af bøde på kr., subsidiært fængsel i 30 dage. I strafciteringen udgår henvisningen til og stk. 2, jf. 7, stk. 1, idet der er sket frifindelse i forhold 2 og 3. Det lægges vedrørende det lange sagsforløb til grund, at sagen har trukket ud som følge af, at sagen vedrørende forhold 1 4 måtte gå om på grund af en rettergangsfejl i byrettens dom i 2008, hvilket medførte en forsinkelse på halvandet år. Efter inddragelse af tillægsanklageskrift med forhold 7 i 2009 blev sagen udsat gentagne gange i retsmøder frem til februar 2013, herunder en gang på grund af tiltaltes sygdom og syv gange begrundet i manglende anholdelse af tiltalte efter rettens anholdelsesbeslutninger. Dette forløb har indgået ved straffastsættelsen, men med bemærkning, at forhold 1 og 4, der indgik i den ophævede byretsdom, alene har indgået med ringe vægt i den samlede udmåling af bødestraffen. Landsretten finder, at der hos tiltalte efter straffelovens 75, stk. 1, skal konfiskeres kr. svarende til et skønsmæssigt fastsat udbytte ved lovovertrædelserne i forhold 7. T h i k e n d e s f o r r e t : Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med en fælles- og tillægsstraf af bøde på kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage. Hos tiltalte konfiskeres kr.

6 - 6 - Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd).

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd). S0971006- ID] UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling med domsmænd). 10. afd. a.s. nr. S-971-09: Anklagemyndigheden mod 1) Danske Busvognmænd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 181/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Peter Lambert) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 4. oktober 2010

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i RETTEN I ESBJERG Udskrift af dombogen Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i sag. V.L. B-1998-07. DOM Afsagt den 6. december 2007 i sag nr. BS 5-541/2007: Dansk Svej se Teknik

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

a s UJ Cl DOM afsagt den 4. oktober 2007 Udskrift af dombogen ... Retten 'j Horsens vi... .. 3M.. U SS 78512007 Anldagemyndigheden mod

a s UJ Cl DOM afsagt den 4. oktober 2007 Udskrift af dombogen ... Retten 'j Horsens vi... .. 3M.. U SS 78512007 Anldagemyndigheden mod "... Retten 'j Horsens -i. r '. : --. Udskrift af dombogen, I DOM afsagt den 4. oktober 2007 SS 78512007 Anldagemyndigheden mod 1. Danske Kroer & Hoteller vi... 2. Direktør a s 3. Bestyrelsesformand..

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 Sag 94/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 6.

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B-329-02: A (advokat

Læs mere