Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge"

Transkript

1 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende pilotprojekter tydeliggøre den behandlingsansvarlige læge. Pilotprojekterne igangsættes som indsatser i forbindelse med Borgernes Sundhedsvæsen. Formålet med det fælles rammepapir Formålet med dette papir er at beskrive en behandlingsansvarlig læge i sygehusvæsenet. Papiret præsenterer Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Lægers fælles forståelse af et styrket lægeligt ansvar i forhold til at sikre bedre kontinuitet i patientforløbene, øge patienternes tryghed og øge den faglige kvalitet i behandlingen. Den fælles forståelse er en ramme for de initiativer, der allerede er i gang i regionerne, og for initiativer som vil blive afprøvet i en række pilotprojekter i regionerne. Formålet med pilotprojekterne er at tydeliggøre figuren i forhold til de mange benævnelser og forståelser, som pt. eksisterer på området. Ambitionen er, at den behandlingsansvarlige læge er så entydigt definereret, så den på sigt kan erstatte den kontaktpersonordning, som er fastlagt i Sundhedsloven. Pilotprojekterne skal bidrage til at kvalificere den generiske beskrivelse. Det er således afgørende, at hospitalsledelser og sundhedspersonalet inddrages i denne kvalificering, så det sikres, at den generiske beskrivelse tager højde for den kulturelle diversitet og de organisatoriske forskelle mellem hospitaler mv. Baggrunden Udrednings- og behandlingsforløb stiller store krav til sundhedsvæsenets organisering og faglige indsats i forhold til at sikre patienterne kvalitet, kontinuitet og tryghed gennem behandlingsforløbet: En udfordring ved specialisering er, at patienter ofte udredes og modtager behandling fra flere forskellige enheder, og ansvaret for patientens samlede behandlingsforløb ( den røde tråd ) kan fortone sig ikke blot for patienten men også for det sundhedsfaglige personale. 1

2 Jo flere overgange et patientforløb indeholder, jo større er risikoen for utilsigtede hændelser. Patienter oplever ofte frustrationer på grund af oplevelsen af utilstrækkelig koordination og overblik over deres behandlingsforløb. Mange læger oplever det demotiverende ikke at have bedre mulighed for at følge den enkelt patients forløb. Der er behov for at øge patienternes tryghed gennem større lægelig kontinuitet og koordination. Det skal være tydeligt for både patient, pårørende og sundhedspersonale, hvem der har ansvaret for den enkelte patient, og patienterne skal være trygge ved, at den lægefaglige vurdering bygger på de rette kompetencer på tværs af specialerne. Det skal ske ved, at alle patienter som udgangspunkt får en behandlingsansvarlig læge tildelt i hvert speciale, når det giver mening. Ved komplicerede forløb, hvor den aktuelle behandling samtidigt involverer flere specialer/matrikler, skal der desuden udpeges en tværgående patientansvarlig læge. Realiseringen af denne kulturændring forudsætter både et betydeligt engagement hos den enkelte læge og et betydeligt ledelsesmæssigt fokus. Begge figurer fokuserer på at forbedre den lægelige kontinuitet og tydeliggøre det lægelige ansvar for den enkelte patient vel vidende, at arbejdet med at skabe sammenhæng i patientforløb i praksis forudsætter et teamsamarbejde mellem repræsentanter fra forskellige fagprofessionelle grupper, herunder sygeplejersker, lægesekretærer mv. Formål med de to figurer Det overordnede formål med de to figurer er at øge patienters tryghed og kvaliteten i behandlingen. Konkret skal opnås: Større patienttilfredshed og en reduktion i antallet af negative patientrapporteringer i overgange både mellem sundhedspersoner inden for egen afdeling/speciale og på tværs af afdelinger og matrikler. En styrket inddragelse af patienter og pårørende ved at gøre dialogen med lægerne mere overskuelig. bedre sammenhæng og fremdrift i patientforløbene og dermed undgå unødvendig ventetid/spildtid. En øget arbejdsglæde hos lægerne ved at øge deres mulighed for at følge de enkelte patienters behandlingsforløb og ved at øge lægens mulighed for at udnytte sin viden og ekspertise bedre. En kulturændring der indebærer, at behandlingsforløb tilrettelægges i samarbejde mellem læge, patient og pårørende og med hensyn til patientens ønsker og samlede livssituation. 2

3 Den behandlingsansvarlige læge Den behandlingsansvarlige læge har ansvaret for patientens behandlingsforløb på afdelingen/i specialet (overblik og fremdrift) og udpeges som udgangspunkt på baggrund af den aktuelle aktionsdiagnose. Den behandlingsansvarlige læge har ansvaret for en plan, et overblik og en sammenhæng i indsatsen for patienten, og for at der er drivkraft i processen på afdelingen/i specialet. Alle patienter skal have tilknyttet en behandlingsansvarlig læge, med mindre patienten ikke finder det nødvendigt og derfor frabeder sig dette. Den behandlingsansvarlige læge er selv behandlende læge, men vil ikke altid være det i alle dele af behandlingsforløbet. At være behandlingsansvarlig læge betyder således ikke, at man skal være til rådighed døgnet rundt. Den aktuelt behandlende læge kan ændre patientens behandlingsplan baseret på nye kliniske oplysninger, men det er en grundlæggende forståelse, at de behandlende læger eller teamet som organisatorisk enhed ikke kan erstatte det lægefaglige overblik over og ansvar for behandlingen, som påhviler den behandlingsansvarlige læge. Ansvaret som behandlingsansvarlige læge kan overdrages til en anden speciallæge, når det vurderes relevant, fx når patienter flyttes fra akut modtagelsen til specialafdeling. Overdragelse skal ske ved en overlevering af relevant viden om patienten og forløbet, og det skal være klart for alle patient, pårørende og relevant personale hvilket ansvar der er overdraget, og dermed også hvem der skal kontaktes og hvordan, hvis der opstår problemer/spørgsmål i behandlingsforløbet. Oplysningerne skal dokumenteres i journalen. Den behandlingsansvarlige læge skal stå anført som kontaktperson ved udskrivelse/afslutning i forhold til patienten og den praktiserende læge. På den måde sikres, at den praktiserende læge ved, hvilken læge der skal kontaktes, hvis der er forhold vedrørende patientens behandlingsforløb, som ønskes drøftet. Den behandlingsansvarlige læge er som udgangspunkt speciallæge. Alle speciallæger skal kunne varetage opgaven. Læger i videreuddannelsesforløb skal oplæres i funktionen og kan i mindre komplicerede forløb få tildelt opgaven som behandlingsansvarlig læge via konkret delegation. Dette skal ske ud fra en individuel vurdering af lægens kompetenceniveau i forhold til det konkrete patientforløb. Den behandlingsansvarlige læge kan vælge at uddelegere opgaver vedrørende forløbskoordinering (logistik), behandling og pleje til andre faggrupper, fx sekretærer og sygeplejersker. Naturlige opgaver for den behandlingsansvarlige læge: 3

4 Tilrettelægge behandlingen sammen med patient, pårørende og det sundhedsfaglige personale på afdelingen. Sikre at der foreligger en behandlingsplan for patienten. Formidle kontakt mellem patienten og relevant(e) behandlende læge(r). Stille spørgsmål og handle, hvis der fx opstår bekymringer om kvalitet, eller hvis der ikke sker den ønskede fremdrift i udredningen/behandlingen. Foretage forventningsafstemning med patienten, herunder inddrage patienten og pårørendes viden og præferencer i beslutninger om forløbet for at sikre, at der træffes beslutninger, som passer til den enkelte patient. Indhente supplerende lægefaglig vurdering fra et andet behandlingsteam på eget eller andet hospital, hvis patienten er usikker på den lagte behandlingsplan. Tage ansvar for, at de faglige beslutninger træffes. Overdrage patientansvar efter stafetmetoden, hvor den overdragende læge skal sikre sig, at depechen er modtaget af den modtagende læge, og at præmisserne for overdragelsen er dokumenteret. Den tværgående patientansvarlige læge Når patientforløbet er eller forudses komplekst for personalet og/eller patienten, bliver en af de behandlingsansvarlige læger også tværgående patientansvarlig læge (typisk den behandlingsansvarlige læge inden for den afdeling/det speciale, hvor patienten pga. diagnosen hører til). Det gælder fx for patienter, hvis behandlingsforløb går på tværs af afdelinger/sygehuse, og det gælder i høj grad ved særligt komplicerede forløb, som fx patienter med flere parallelle aktionsdiagnoser (multitraumepatienter, multisyge, intensivpatienter), og/eller patienter, hvis forløb strækker sig over flere matrikler/regionsgrænser. Den tværgående patientansvarlige læge skal have det lægefaglige overblik på tværs af afdelinger/sygehuse og skal sikre de nødvendige fagkompetencer inddrages på tværs af specialer og faggrupper, herunder at de igangværende behandlingsforløb på tværs af specialer bliver koordineret. Ansvaret rækker på den måde ud over eget speciale, hvad angår logistik og koordinering af behandling. Væsentlige forudsætninger Hvis det skal lykkes at sikre bedre sammenhæng og kvalitet i behandlingen gennem øget lægelig kontinuitet, så forudsætter det, at lægen har: Det tværgående lægefaglige overblik og ansvar for patienten på afdelingen/på tværs af afdelinger. En tillidsbaseret relation med patienten. 4

5 Adgang til nødvendige data om patientens forløb for at understøtte arbejdet. Det er vigtigt at afklare, hvilke typer af data, der skal/kan være tilgængelige på tværs, fremadrettet/bagudrettet mv., herunder at lægen kan journalføre kontakt med patienten. Tilstrækkelig viden om det samlede forløb til at kunne indgå i en dialog med patient og pårørende om de overordnede forhold, så patienten oplever tryghed i overgangen mellem specialer/afdelinger/sygehuse. Afgrænsning ift. behandleransvar Indførelsen af behandlingsansvarlig læge og tværgående patientansvarlige ændrer ikke på eksisterende lægeansvarsforhold. Enhver læge, der deltager i behandlingen har således et ansvar i forhold til autorisationsloven. Fremadrettede initiativer og projekter Indførelsen af den behandlingsansvarlige læge og den tværgående patientansvarlige læge er et udviklingsprojekt, hvor den præcise udformning og indsamling af erfaringer må ske i samarbejde med relevante aktører. Der findes således ikke en færdig løsning for, hvordan dette skal indføres og tilrettelægges på de enkelte afdelinger og sygehuse. Der er dog erfaringer at hente på danske hospitaler. I første omgang ønsker regionerne i samarbejde med Overlægeforeningen, Yngre Læger, Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter at afprøve de nye organiserings- og arbejdsformer på udvalgte sygehuse og afdelinger med udgangspunkt i ovennævnte rammebeskrivelse. Den præcise udformning af projekterne vil ske lokalt. Det kan fx dreje sig om tilpasning af organisatoriske forhold, herunder blandt andet tilpasning af arbejdstilrettelæggelse og vagtplaner, så det bliver muligt at tilgodese kontinuitet i relationen mellem patient og læge bedst muligt. Afprøvningen af de nye organiserings- og arbejdsformer kan omfatte pilotafprøvning af nogle af de mere overordnede modeller, som regionerne er langt i udviklingen af, og som ligger inden for rammerne af ovenstående beskrivelse af behandlingsansvarlig læge. Det vil være naturligt at afprøve initiativer på områder, som berører store patientgrupper. Det vil derudover være hensigtsmæssigt at afprøve initiativer, som fx håndterer meget komplekse forløb og forløb der går på tværs af regions- og kommunegrænser. Det kan fx dreje sig om forløb med mange forskellige afdelingskontakter på tværs af matrikler, og hvor det er vanskeligt at udrede patientens primærdiagnose. Det kunne her være relevant at afprøve en model, hvor patientansvaret for disse relativt få tilfælde fx placeres i en passende regional enhed hos en overordnet læge. 5

6 Det vil derudover være oplagt, hvis mindst ét af de pilotprojekter der igangsættes vil omhandle forløb, der går på tværs af regions- og kommunegrænser vel vidende, at den regionale ledelseskompetence i realiteten slutter ved regionsgrænsen for at indhente erfaringer med såvel det intra-organisatoriske som det inter-organisatoriske perspektiv, herunder koblingen til den praktiserende læge. Ved evalueringen er det vigtigt at fokusere på forskellige perspektiver (patient, organisation, teknologi og økonomi), fx ved at anvende mini-mtv, forbedringsmetode eller lignende metoder. Undersøgelse af hidtidige forsøg Det foreslås derudover at undersøge nogle af de forsøg med behandlingsansvarlig læge, som allerede er gjort i regionerne. Her kan fokus med fordel være på: Hvad ville de løse (hvad var problemet)? Har de løst problemet (hvilke resultater har de nået)? Hvordan ved de, om de har løst problemet (hvilke effektmål har de målt på)? Projektperiode Initiativerne igangsættes som indsatser i forbindelse med Borgernes Sundhedsvæsen. Pilotprojekterne igangsættes i løbet af 2015, en første status gives i løbet af 2016, hvorefter alle initiativers evalueringer samles i Det forventes at kunne implementere en entydig definition af behandlingsansvar senest medio

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere