Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!"

Transkript

1 Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober afd., sag B F som mandatar for [person1], [person2], [person3], [person4], [person5], [person6], [person7], [person8], [person9], [person10], [person11], og [person12], (advokat Rune Asmussen) mod DI som mandatar for [virksomhed1] ApS (advokat Annette Fæster Petersen) Afsagt af dommerne: Kristian Petersen, Linda Hangaard og Dorte Thyrring Holm (kst.) Påstande 3F har som mandatar for sagsøgerne nedlagt følgende påstande: Påstand 1: [virksomhed1] ApS skal anerkende, at erhvervelsen af [...]s 26. udbud på rute 53 mellem [by3] og [by1] i sin helhed var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. 1 af 9

2 Påstand 2: [virksomhed1] ApS skal betale i alt ,83 kr. med procesrente fra den 1. januar 2012 af ,57 kr. og med procesrente fra den 1. juni 2012 af ,26 kr. Påstand 3: [virksomhed1] ApS skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg til hver af sagsøgerne. [virksomhed1] ApS har over for sagsøgernes påstand 1 påstået frifindelse og har over for sagsøgernes påstand 2 og påstand 3 påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Sagsøgerne har fri proces i sagen. Sagsfremstilling Indtil den 27. december 2011 drev [by2] bilen ved [person13] [...]s busrute 53 mellem [by3] og [by1]. Sagsøgerne var ansat hos [by2] Bilen. [virksomhed1] vandt i efteråret 2011 [...]s udbud af busruten og overtog ruten med virkning fra den 27. december I udbudsbetingelserne for rute 53 Viborg-Herning, 2011 fremgår blandt andet: 14. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EUoverførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1 Opmærksomheden henledes på, at jf. lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i loven 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler kontrakthaveren selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at jf. lovens 5, stk. 2 skal kontrakthaveren, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af det nuværende busselskab og oplyses uden ansvar for [...]. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal det nye busselskab godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og rettelsesblade. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 15. Overtagelse af hidtil anvendte busser 2 af 9

3 Såfremt det vindende busselskab er forpligtet til overtagelse af busser, er dette anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel.... Det nye busselskab er forpligtet til at overtage de anførte busser. Der kan ikke tages forbehold for overtagelse af busser eller overtagelsespriser.... I et rettelsesblad til udbuddet hedder det bl.a.:... Vis hele tabellen Print hele tabellen 7. Garanti for lønmodtageres tilgodehavende Garanterer [...] for de eventuelle tilgodehavender virksomhedsoverdragede medarbejdere måtte have overfor overdrager såfremt den hypotetiske situation skulle opstå at overdrager trådte i betalingsstandsning eller gik konkurs? Der er sikret finansiel garanti for den resterende kørselsperiode. Det betyder, at overdragende virksomhed ikke kan forventes at træde i betalingsstandsning eller gå konkurs i denne periode.... Der er mellem parterne enighed om, at udbudsmaterialet med tillæg af [virksomhed1]s tilbud udgør kontraktgrundlaget. [by2] Bilen ved [person13] blev ved dekret af den 10. januar 2012 taget under konkursbehandling. Sagsøgerne har som medarbejdere i [by2] Bilen lønkrav for december Lønmodtagernes Garantifond har afslået at dække lønkravene med henvisning til, at der er sket virksomhedsoverdragelse. Der er mellem parterne enighed om lønkravenes størrelse, idet parterne dog er uenige om, hvorvidt [person9] har krav på løn som fuldtidsansat eller som deltidsansat. Både [by2] Bilen og [virksomhed1] anvendte leasede busser til ruten. Der er mellem parterne enighed om, at [virksomhed1] ikke overtog busser fra [by2] Bilen. Der er tillige enighed om, at [virksomhed1] overtog 19 ud af 20 medarbejdere fra [by2] Bilen samt, at medarbejderne beholdt anciennitet, løn og ansættelsesvilkår fra deres tidligere ansættelsesforhold i [by2] Bilen. 3 af 9

4 Forklaringer [person14], [person15], [person16], [person17], [person5], [person9] og [person7] har afgivet forklaring. [person14] har forklaret, at hun er ansat i [...]. Hun har været i fagbevægelsen siden 1978 og har beskæftiget sig med busser siden Det er hendes opfattelse, at busserne normalt er leasede. Hun er ikke klar over, om [virksomhed2] og [virksomhed3] leaser deres busser. Da der kom et nyt udbud på rute 53 i oktober 2011, var tillidsrepræsentanten til møde med det nye selskab. Det fremgik af udbudsmaterialet, at medarbejderne blev overdraget efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Den 2. januar 2012 fik hun at vide, at chaufførerne ikke havde fået deres løn for december. Den 4. januar 2012 meddelte [by2] Bilen, at der ville blive indgivet konkursbegæring. Hun deltog i et møde den 12. januar 2012 med kurator, hvor bl.a. [person18] fra [virksomhed1] også deltog. Da hun forlod mødet, var hun sikker på, at kurator var af den opfattelse, at virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. [virksomhed1] var ikke tilfredse med dette, og det var hendes opfattelse, at de var usikre på, om virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. Det er [...], der laver køreplanerne. Der skete ikke ændringer i køreplanen efter, at [virksomhed1] overtog ruten. Chaufførerne mødte ind samme sted i [by3], som de hidtil havde gjort. Hun ved ikke, om de også mødte ind samme sted som hidtil i [by1]. Chaufførerne medtog mønttasker m.v. Der var kun nogle leasede busser tilbage i [by2] Bilen efter, at [virksomhed1] havde overtaget ruten. Chaufførerne gjorde i første omgang selv [virksomhed1] opmærksom på, at det skulle fremgå af ansættelsesbeviserne, at der var tale om virksomhedsoverdragelse. På et senere møde, efter at denne sag var startet, blev 3F enige med [virksomhed1] om, at chaufførerne underskrev ansættelsesbeviserne uden ændring. I forbindelse med Transportmessen i [by1] Messecenter i april 2011 holdt 3F første gang møde med [by2] Bilen om [person9]s forhold. 3F krævede, at han skulle have betaling for fuld tid. [by2] Bilen ville se på det, men der kom ikke rigtig noget ud af det. I oktober 2011 blev der på ny holdt et møde, men inden der skete yderligere, gik [by2] Bilen konkurs. [person15] har forklaret, at han er uddannet økonom, og han har de sidste 41 år beskæftiget sig med kollektiv trafik. Han har senest været ansat hos [...], men gik på pension i juni I forbindelse med udbud af buslinjer er det hans opfattelse, at der er kutyme for, at løn og anciennitet for de ansatte følger med over. Det bygger på en opfattelse af, at virksomhedsoverdragelsesloven er gældende. For at undgå enhver tvivl har man også indsat i udbudsmaterialet, at loven finder anvendelse. Hensigten er at ligestille byderne, således at budgivningen sker på et ensartet grundlag. Det er selvfølgelig også for at sikre medarbejderne. [...] har i alle udbud anført, at virksomhedsoverdragelsesloven skal følges. I forbindelse med det konkrete udbud blev der ikke holdt møde med [virksomhed1] om virksomhedsoverdragelsesloven. Det har gennem mange år ikke været et emne, som blev drøftet, fordi det var kendt af alle, at sådan var det bare. [...] ville sandsynligvis have sagt, at buddet fra [ v i r k s o m h e d 1 ] i k ke v a r g æ l d e n d e, h v i s [ v i r k s o m h e d 1 ] h a v d e t i l ke n d e g i v e t, at virksomhedsoverdragelsesloven efter selskabets opfattelse ikke skulle følges. Som følge af den aktuelle sag er formuleringen i [...]s udbudsmateriale ændret. Det er udbredt, at busselskaberne leaser deres busser, men der er selvfølgelig også selskaber, der ejer deres busser. [...] laver køreplaner og fastlægger den maksimale alder for busserne m.v. Det er også [...], der får billetindtægterne og ejer billetteringssystemet. Det er kun selve kørslen, der udbydes. 4 af 9

5 [person16] har forklaret, at hun er jurist og har arbejdet som udbudsjurist i [...] fra august 2008 til og med maj Det er hendes opfattelse, at byderne ved et udbud af en buslinje er bundet af virksomhedsoverdragelsesloven. Hun mindes ikke noget udbud, hvor det ikke har været indsat i udbudsmaterialet, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde anvendelse. De har bestemmelsen om virksomhedsoverdragelsesloven for at sikre stabil drift i det overtagende selskab. Hun mener også, at bestemmelsen er indsat af hensyn til medarbejderne. Hun har ikke kendskab til, om bestemmelsen om virksomhedsoverdragelsesloven er ændret i udbudsmaterialet, efter at hun er fratrådt. Hun husker ikke, om hun deltog i et møde hos kurator den 12. januar 2012, men det kan hun godt have gjort. [person17] har forklaret, at han er daglig leder og administrerende direktør for [virksomhed1] ApS. Han ejer sammen med familiemedlemmer anparterne i [virksomhed1] ApS. Han har aldrig tilkendegivet, hvorvidt han mente, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Han har heller ikke anerkendt lønkrav fra nogle af chaufførerne. Han har været med til at sende et krav til [...], men har ikke selv regnet på det, fordi han ikke har været i besiddelse af lønsedler eller andet. Det har altid været kutyme hos [virksomhed1], at chaufførerne bibeholder deres løn og lønanciennitet, når [virksomhed1] vinder et udbud. Både han og hans far tilkendegav over for kurator under mødet den 12. januar 2012, at de ikke mente, at virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. Udbudsmaterialet og den endelige kontrakt med [...] er enslydende. Den eneste forskel er, at det vindende bud er klipset fast til udbudsmaterialet og er underskrevet. [virksomhed3] og [virksomhed2] har deres egne finansieringsselskaber, der køber busserne. [virksomhed1] leasede 8 busser og købte én bus til rute 53. Det er af konkurrencehensyn, at han ikke vil oplyse pris og længde på [virksomhed1]s leasingkontrakter. Han afholder alle omkostningerne på busserne i løbet af leasingperioden. Når leasingperioden er udløbet, køber [virksomhed1] bussen. Han har aldrig været ude for at levere en bus tilbage til leasingselskabet. Han bruger busserne i 18 år og har dem i hvert fald i 10 år efter, at han har frikøbt dem. [virksomhed1] har 120 biler og ejer selv 47 af dem. Chaufførerne starter ikke samme sted i [by1], som de gjorde, da [by2] Bilen havde ruten. I [by3] kører de ud fra samme adresse som tidligere. Der er 5 vognmænd, der lejer sig ind på stedet, der ejes af [virksomhed4] fra [by4]. Pauserum på de enkelte rutebilstationer er lejet af [...] og stillet til rådighed for alle de chauffører, der kommer på rutebilstationerne. Ansættelsesbeviserne blev udleveret i januar Nogle underskrev dem, men der var nogle som sagde, at de ikke måtte underskrive dem for deres fagforening, fordi der ikke var sat kryds i virksomhedsoverdragelse. På et senere tidspunkt blev [virksomhed1] og 3F enige om, at medarbejderne kunne underskrive ansættelsesbeviserne, selv om de ikke var enige på dette punkt. Det fremgik af udbudsmaterialet, der er lavet før oktober 2011, at man skulle overtage en deltidsansat chauffør, og at der ikke var nogen fagretlige sager. Han talte med [...] efter overtagelsen af ruten. [...] sagde, at han var ansat på deltid, og han var ikke interesseret i at komme på fuld tid. Han var godt klar over, at [by2] Bilen var i økonomiske vanskeligheder. Det var også baggrunden for, at der i forbindelse med udbuddet blev stillet spørgsmål om garantien. I de tilfælde, hvor der går busser over til den, der vinder udbuddet, og der derfor sker virksomhedsoverdragelse, gives der oplysninger om alle de forhold, der kan give grundlag for ekstraudgifter. Han hæftede sig ved, at der var stillet 5 af 9

6 garanti for medarbejdernes eventuelle løntilgodehavender. Derfor interesserede han sig ikke mere for det, der stod i udbudsmaterialet om virksomhedsoverdragelsesloven. [virksomhed1] købte chaufførernes byttepenge af [by2] Bilen. De købte også chaufførtasker og møntvekslere. Værdien var samlet omkring kr. Billetteringsudstyret tilhørte [...], og han ved ikke, hvilken værdi det har, men det er en lille værdi i forhold til bussen. [virksomhed1] lavede nye vagtplaner, da de overtog buslinjen. [person5] har forklaret, at hun blev ansat hos [by2] Bilen i Det var i forbindelse med, at [by2] Bilen vandt licitationen på ruten og derfor blev hun virksomhedsoverdraget. Hun var tillidsrepræsentant fra 2006 til starten af I forbindelse med, at [virksomhed1] vandt licitationen, blev de kaldt til møde på [hotellet] i december Det var et informationsmøde. Hun husker ikke, om de talte om virksomhedsoverdragelse. De skulle fortsætte deres turnusplan som hidtil. Det var hendes opfattelse, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse. De beholdt deres chaufførtasker, som bl.a. indeholdt vagtplaner og en møntveksler med byttepenge. Hun tror også, at møntbordene blev flyttet fra [virksomhed5] busser til [virksomhed1]. Billetteringssystemet er ejet af [...]. Hun går ud fra, at det også blev flyttet over i de andre busser. Chaufførerne fortsatte også med at møde ind på [adresse1] i [by3]. Det er en garageplads, der ejes af [virksomhed4]. De fik også overdraget nøgler til garageanlæg, chaufførstuer, skabe og postkasser, som de skulle tømme på ruten. De afleverede en nøgle og nøglebrik, som var til [virksomhed5] garageanlæg i [by1]. De fik også samme løn og beholdt deres lønanciennitet. Nu kører der 8 busser på rute 53. Til at begynde med var der 9 busser på ruten. [person9] har forklaret, at han har været buschauffør siden Han blev ansat hos [by2] Bilen i januar Da [virksomhed1] overtog buslinjen, fik de at vide, at de skulle køre videre med de samme ansættelsesforhold. Han mener også, at vagtplaner og turnusplaner fortsatte. Chaufførtasker, møntvekslere og møntborde gik også med over. Han mødte ind på [adresse1] i [by3]. Det var samme sted og tid, som da [by2] Bilen havde ruten. Han havde et skab på [adresse1], som han også beholdt efter overdragelsen af ruten. Nøgle til garageanlægget og til postkasser, der skulle tømmes på ruten, beholdt de. Billetteringsudstyret blev flyttet fra [virksomhed5] busser til [virksomhed1]s busser. I november 2010 dikterede [by2] Bilen, at han skulle på deltid. Det accepterede han nødtvungent. I januar 2011 bad han [by2] Bilen om at lave en ny ansættelseskontrakt, hvor det fremgik, at han var på deltid. Der skete ikke noget, og derfor ringede han igen i februar I foråret 2011 henvendte han sig til 3F, der havde et møde med [by2] Bilen, men der skete stadig ikke noget. Han rykkede igen i maj uden resultat. I oktober 2011 sagde [person14] fra 3F, at hun ville overtage sagen. Han har kun arbejdet i de timer, som han er blevet aflønnet for. [person7] har forklaret, at han har været buschauffør i 35 år. Han var ansat hos [virksomhed2], da [by2] Bilen vandt licitationen for rute 53. Han og de øvrige chauffører fulgte med over til [by2] Bilen. Da [virksomhed1] overtog ruten, fulgte han og de øvrige chauffører igen med. Det eneste, der blev skiftet ud, var busserne og uniformen. Han mødte ind i [by1]. Det var på [virksomhed5] adresse, mens de havde ruten, og da [virksomhed1] overtog ruten, mødte han ind på deres adresse i [by1]. Han havde nøglen til chaufførstuen på rutebilstationen, hvor han også havde en boks til sine ting. Han beholdt nøglerne til rutebilstationen, men afleverede nøglen til [virksomhed5] garageanlæg. Nøglerne til rutebilstationen og boksen tilhørte ikke [by2] Bilen. Dem havde han også, da han var ansat hos 6 af 9

7 [virksomhed2]. Billetteringsudstyret er ens i alle de busser, der kører for [...]. Han vil tro, at det blev flyttet fra [virksomhed5] busser over i [virksomhed1]s busser. Procedure 3F har som mandatar for sagsøgerne gjort gældende, at det følger af aftalen mellem [...] og [virksomhed1], at lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. [virksomhed1] er bundet heraf, og da baggrunden for, at denne bestemmelse er indsat som en del af aftalen, må antages at være et ønske om beskyttelse af lønmodtagerne, kan sagsøgerne støtte ret herpå. I modsat fald ville beskyttelsen af lønmodtagerne være illusorisk. Overfor [virksomhed1]s angivelse af bristede forudsætninger i forholdet mellem [...] og [virksomhed1] som følge af manglende betaling fra garantien er det gjort gældende, at dette er irrelevant i forholdet overfor sagsøgerne. 3 F har endvidere gjort gældende, at virksomhedsoverdragelsesloven under alle omstændigheder fi n d e r a n v e n d e l s e, i d e t o v e r d r a g e l s e n a f b u s r u t e 5 3 i s i n h e l h e d o p f y l d e r virksomhedsoverdragelseslovens krav. Det faktum, at [virksomhed1] ikke overtog busser fra [by2] Bilen kan ikke tillægges betydning i den aktuelle sag, da busserne hos både [by2] Bilen og [virksomhed1] blev leaset, hvorfor de væsentligste reelle aktiver i forbindelse med overdragelsen var retten til at køre rute 53 med tilhørende køreplan, busstoppesteder, goodwill og kundekreds samt medarbejderne. [virksomhed1] overtog langt den væsentligste del af medarbejderstaben, og disse medarbejdere fik samme løn- og ansættelsesvilkår, som de havde haft hos [by2] Bilen. Hertil kommer, at [virksomhed1] overtog chaufførtasker, møntholder, møntborde, byttepenge, billetteringssystem og nøgler og fortsat benyttede samme garageanlæg og faciliteter i øvrigt. Hverken EF-domstolens dom i Liikenne sagen (dom af 25. januar 2001, sag C-172/99) eller øvrig retspraksis på området har taget stilling til spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse i en situation som den foreliggende, hvor de væsentligste aktiver er leaset og derfor ikke kan overdrages. Den retspraksis, der gælder indenfor busbranchen, finder således ikke anvendelse i den foreliggende situation. Hertil kommer, at Lønmodtagernes Garantifond og [...] har tilkendegivet, at der er tale om virksomhedsoverdragelse, samt at [virksomhed1] på et møde i januar 2012 hos kurator gav udtryk for, at de var i tvivl om, hvorvidt loven fandt anvendelse. Det er uden betydning for vurderingen af, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, hvilken form for leasing [virksomhed1] anvender. For så vidt angår kravet på løn til [person9] er det gjort gældende, at [person9] alene overgik på deltid hos [by2] Bilen under forudsætning af, at han modtog en revideret ansættelseskontrakt, hvor dette vilkår fremgik. Da [person9] ikke modtog en sådan, har han krav på fuld løn. Vedrørende kravet om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven er det gjort gældende, at det ikke fremgår af sagsøgernes ansættelsesbeviser, at ansættelsen skyldes virksomhedsoverdragelse. Det forhold, at der i ansættelseskontrakterne er rubrik til afkrydsning heraf, udgør en skærpende omstændighed. [virksomhed1] har derfor overtrådt ansættelsesbevislovens 2. Undladelsen har medført en konkret tvist mellem parterne og dermed udsat sagsøgerne for en risiko for tab. DI har som mandatar for [virksomhed1] gjort gældende, at [virksomhed1]s overtagelse af busrute 53 ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet loven alene finder anvendelse ved overdragelse af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, hvilket ikke er tilfældet i den aktuelle sag. Det er fast EU-praksis, at det i første omgang skal vurderes, hvorvidt der er tale om en virksomhed, der hovedsageligt hviler på arbejdskraft eller driftsmidler. Der er med EF-domstolens dom i Liikenne sagen direkte taget stilling til, at når kørslen af en busrute er i udbud og overdrages fra en virksomhed 7 af 9

8 til en anden, så vil der alene foreligge virksomhedsoverdragelse, når der sker overførsel af ejerskab eller rådighed over busserne, som er det væsentligste fysiske element i en sådan overdragelse. Da der ikke er sket overdragelse af busser mellem [by2] Bilen og [virksomhed1], finder virksomhedsoverdragelsesloven ikke anvendelse. Det er uden betydning, at såvel [by2] Bilen som [virksomhed1] leasede busser, idet busserne fortsat udgør den væsentligste del af driften. [virksomhed1] har desuden leaset busserne ved finansiel leasing. De overtager derfor busserne til scrapværdi ved leasingperiodens udløb, hvilket må sidestilles med, at [virksomhed1] har købt busserne. Det er ikke i den foreliggende sag afgørende, at de hidtidige medarbejdere i [by2] Bilen blev ansat hos [virksomhed1], og der skete ikke overførsel af andre væsentlige aktiver ved overdragelsen. Det faktum, at selve tjenesteydelsen, som [virksomhed1] udfører, er den samme som [by2] Bilen udførte, er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at der er tale om overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. For så vidt angår spørgsmålet om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse på grundlag af udbudsmaterialets punkt 14, er det gjort gældende, at der alene er tale om en generel bestemmelse, der angiver, at såfremt betingelserne i virksomhedsoverdragelsesloven måtte være opfyldt, så finder loven anvendelse. Dette støttes af, at udbudsmaterialet blandt andet i punkt 15 også indeholder en standardbestemmelse, der ikke havde betydning ved dette udbud, da busserne ikke blev overdraget. Subsidiært er det gjort gældende, at uanset om det måtte være aftalt i udbudsmaterialet mellem [...] og [virksomhed1], at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, er det et aftalevilkår, som sagsøgerne ikke kan påberåbe sig, da der er tale om en bestemmelse i en kontrakt mellem [...] og [virksomhed1]. Sagsøgerne kan således ikke støtte ret på aftalen, der er indgået mellem to andre parter. Mere subsidiært er det gjort gældende, at forudsætningerne for aftalen mellem [...] og [virksomhed1] er bristet, idet den i udbudsmaterialet angivne garanti ikke har haft nogen virkning. Aftalen kan derfor ikke påberåbes af sagsøgerne. Overfor [person9]s lønkrav er det gjort gældende, at denne har været ansat på deltid hos [by2] Bilen og har fået løn herfor. Han har derfor ikke krav på løn som fuldtidsansat. I forhold til påstanden om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven er det gjort gældende, at sagsøgerne fik udleveret ansættelsesbeviser, og at det ikke kunne angives, at der var tale om virksomhedsoverdragelse henset til, at [virksomhed1] netop bestred dette synspunkt. Der er således ikke tale om en fejl i ansættelsesbeviserne. Såfremt det fastslås ved rettens afgørelse, at der er tale om virksomhedsoverdragelse, er der tale om et forhold, der kan rettes op på, hvorfor der under alle omstændigheder er tale om en ubetydelig fejl, der ikke skal udløse godtgørelse, eller om en undskyldelig fejl, der efter ansættelsesbevislovens 6, stk. 2 alene kan udløse en godtgørelse på maksimalt kr. Der er desuden ikke tale om en væsentlig mangel, da sagsøgernes anciennitet allerede fremgår af ansættelseskontrakterne, hvorfor den manglende afkrydsning af rubrikken vedrørende virksomhedsoverdragelse ikke har givet anledning til tvivl hos sagsøgerne, hvilket i henhold til praksis skal have indflydelse på godtgørelsen størrelse. Landsrettens begrundelse og resultat Det fremgår af EF-domstolens dom af 25. januar 2001 i Liikenne-sagen, at rådets direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1977 (virksomhedsoverdragelsesdirektivet) ikke finder anvendelse i en situation, hvor driften af en busrute efter et udbud overgår fra en kontraktspart til en anden, hvis der ikke sker overførsel af væsentlige fysiske elementer mellem de to enheder. 8 af 9

9 Dommen må forstås således, at det i en sådan situation er afgørende for bedømmelsen af, om virksomheden har bevaret sin identitet, hvis hverken ejerskabet eller rådigheden over busserne eller over andre væsentlige fysiske elementer overføres fra den gamle til den nye kontraktspart. [by2] Bilen har ikke overdraget busser eller rådigheden herover til [virksomhed1]. [by2] Bilen har heller ikke overdraget andre væsentlige fysiske elementer til [virksomhed1], idet der alene er overdraget aktiver i form af billetborde, chaufførtasker, møntborde og byttepenge til en samlet værdi af ca kr., hvoraf værdien af byttepenge udgjorde kr. Det forhold, at [by2] Bilen benyttede leasede busser ved driften af busruten, og at også [virksomhed1] benytter leasede busser, kan ikke føre til, at busserne ikke anses som væsentlige fysiske elementer i forbindelse med udførelsen af driften af busruten. Da der således ikke er sket overførsel af væsentlige fysiske elementer fra [by2] Bilen til [virksomhed1], har virksomheden ikke bevaret sin identitet, og [virksomhed1]s overtagelse af buslinjen er derfor ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesdirektivet og dermed heller ikke af virksomhedsoverdragelsesloven. Der er mellem parterne enighed om, at udbudsmaterialet er en del af det endelige kontraktgrundlag mellem [...] og [virksomhed1]. Uanset om udbudsmaterialets punkt 14 skal forstås således, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse selv om overdragelsen ikke opfylder lovens kriterier, er der ikke med udbudsmaterialets ordlyd etableret et egentligt tredjemandsløfte, som sagsøgerne kan støtte ret på. Der er således heller ikke aftalemæssigt grundlag for, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. [virksomhed1]s påstand om frifindelse tages derfor til følge. Efter sagens udfald skal statskassen betale sagsomkostninger til [virksomhed1] med kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand uden moms, idet [virksomhed1] under sagen har været repræsenteret af en advokat ansat i DI. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens omfang, forløb og værdi herunder størrelsens af sagsøgernes oprindelige påstand. Thi kendes for ret: [virksomhed1] ApS frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger til [virksomhed1] ApS med kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a af 9 URL TELEFON

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG Orientering om: ØKONOMI Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. juni 2015 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE side 2 Virksomhedsoverdragelse - Krav fra medarbejdere

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere