Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!"

Transkript

1 Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober afd., sag B F som mandatar for [person1], [person2], [person3], [person4], [person5], [person6], [person7], [person8], [person9], [person10], [person11], og [person12], (advokat Rune Asmussen) mod DI som mandatar for [virksomhed1] ApS (advokat Annette Fæster Petersen) Afsagt af dommerne: Kristian Petersen, Linda Hangaard og Dorte Thyrring Holm (kst.) Påstande 3F har som mandatar for sagsøgerne nedlagt følgende påstande: Påstand 1: [virksomhed1] ApS skal anerkende, at erhvervelsen af [...]s 26. udbud på rute 53 mellem [by3] og [by1] i sin helhed var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. 1 af 9

2 Påstand 2: [virksomhed1] ApS skal betale i alt ,83 kr. med procesrente fra den 1. januar 2012 af ,57 kr. og med procesrente fra den 1. juni 2012 af ,26 kr. Påstand 3: [virksomhed1] ApS skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg til hver af sagsøgerne. [virksomhed1] ApS har over for sagsøgernes påstand 1 påstået frifindelse og har over for sagsøgernes påstand 2 og påstand 3 påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Sagsøgerne har fri proces i sagen. Sagsfremstilling Indtil den 27. december 2011 drev [by2] bilen ved [person13] [...]s busrute 53 mellem [by3] og [by1]. Sagsøgerne var ansat hos [by2] Bilen. [virksomhed1] vandt i efteråret 2011 [...]s udbud af busruten og overtog ruten med virkning fra den 27. december I udbudsbetingelserne for rute 53 Viborg-Herning, 2011 fremgår blandt andet: 14. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EUoverførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1 Opmærksomheden henledes på, at jf. lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i loven 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler kontrakthaveren selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at jf. lovens 5, stk. 2 skal kontrakthaveren, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af det nuværende busselskab og oplyses uden ansvar for [...]. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal det nye busselskab godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og rettelsesblade. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 15. Overtagelse af hidtil anvendte busser 2 af 9

3 Såfremt det vindende busselskab er forpligtet til overtagelse af busser, er dette anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel.... Det nye busselskab er forpligtet til at overtage de anførte busser. Der kan ikke tages forbehold for overtagelse af busser eller overtagelsespriser.... I et rettelsesblad til udbuddet hedder det bl.a.:... Vis hele tabellen Print hele tabellen 7. Garanti for lønmodtageres tilgodehavende Garanterer [...] for de eventuelle tilgodehavender virksomhedsoverdragede medarbejdere måtte have overfor overdrager såfremt den hypotetiske situation skulle opstå at overdrager trådte i betalingsstandsning eller gik konkurs? Der er sikret finansiel garanti for den resterende kørselsperiode. Det betyder, at overdragende virksomhed ikke kan forventes at træde i betalingsstandsning eller gå konkurs i denne periode.... Der er mellem parterne enighed om, at udbudsmaterialet med tillæg af [virksomhed1]s tilbud udgør kontraktgrundlaget. [by2] Bilen ved [person13] blev ved dekret af den 10. januar 2012 taget under konkursbehandling. Sagsøgerne har som medarbejdere i [by2] Bilen lønkrav for december Lønmodtagernes Garantifond har afslået at dække lønkravene med henvisning til, at der er sket virksomhedsoverdragelse. Der er mellem parterne enighed om lønkravenes størrelse, idet parterne dog er uenige om, hvorvidt [person9] har krav på løn som fuldtidsansat eller som deltidsansat. Både [by2] Bilen og [virksomhed1] anvendte leasede busser til ruten. Der er mellem parterne enighed om, at [virksomhed1] ikke overtog busser fra [by2] Bilen. Der er tillige enighed om, at [virksomhed1] overtog 19 ud af 20 medarbejdere fra [by2] Bilen samt, at medarbejderne beholdt anciennitet, løn og ansættelsesvilkår fra deres tidligere ansættelsesforhold i [by2] Bilen. 3 af 9

4 Forklaringer [person14], [person15], [person16], [person17], [person5], [person9] og [person7] har afgivet forklaring. [person14] har forklaret, at hun er ansat i [...]. Hun har været i fagbevægelsen siden 1978 og har beskæftiget sig med busser siden Det er hendes opfattelse, at busserne normalt er leasede. Hun er ikke klar over, om [virksomhed2] og [virksomhed3] leaser deres busser. Da der kom et nyt udbud på rute 53 i oktober 2011, var tillidsrepræsentanten til møde med det nye selskab. Det fremgik af udbudsmaterialet, at medarbejderne blev overdraget efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Den 2. januar 2012 fik hun at vide, at chaufførerne ikke havde fået deres løn for december. Den 4. januar 2012 meddelte [by2] Bilen, at der ville blive indgivet konkursbegæring. Hun deltog i et møde den 12. januar 2012 med kurator, hvor bl.a. [person18] fra [virksomhed1] også deltog. Da hun forlod mødet, var hun sikker på, at kurator var af den opfattelse, at virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. [virksomhed1] var ikke tilfredse med dette, og det var hendes opfattelse, at de var usikre på, om virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. Det er [...], der laver køreplanerne. Der skete ikke ændringer i køreplanen efter, at [virksomhed1] overtog ruten. Chaufførerne mødte ind samme sted i [by3], som de hidtil havde gjort. Hun ved ikke, om de også mødte ind samme sted som hidtil i [by1]. Chaufførerne medtog mønttasker m.v. Der var kun nogle leasede busser tilbage i [by2] Bilen efter, at [virksomhed1] havde overtaget ruten. Chaufførerne gjorde i første omgang selv [virksomhed1] opmærksom på, at det skulle fremgå af ansættelsesbeviserne, at der var tale om virksomhedsoverdragelse. På et senere møde, efter at denne sag var startet, blev 3F enige med [virksomhed1] om, at chaufførerne underskrev ansættelsesbeviserne uden ændring. I forbindelse med Transportmessen i [by1] Messecenter i april 2011 holdt 3F første gang møde med [by2] Bilen om [person9]s forhold. 3F krævede, at han skulle have betaling for fuld tid. [by2] Bilen ville se på det, men der kom ikke rigtig noget ud af det. I oktober 2011 blev der på ny holdt et møde, men inden der skete yderligere, gik [by2] Bilen konkurs. [person15] har forklaret, at han er uddannet økonom, og han har de sidste 41 år beskæftiget sig med kollektiv trafik. Han har senest været ansat hos [...], men gik på pension i juni I forbindelse med udbud af buslinjer er det hans opfattelse, at der er kutyme for, at løn og anciennitet for de ansatte følger med over. Det bygger på en opfattelse af, at virksomhedsoverdragelsesloven er gældende. For at undgå enhver tvivl har man også indsat i udbudsmaterialet, at loven finder anvendelse. Hensigten er at ligestille byderne, således at budgivningen sker på et ensartet grundlag. Det er selvfølgelig også for at sikre medarbejderne. [...] har i alle udbud anført, at virksomhedsoverdragelsesloven skal følges. I forbindelse med det konkrete udbud blev der ikke holdt møde med [virksomhed1] om virksomhedsoverdragelsesloven. Det har gennem mange år ikke været et emne, som blev drøftet, fordi det var kendt af alle, at sådan var det bare. [...] ville sandsynligvis have sagt, at buddet fra [ v i r k s o m h e d 1 ] i k ke v a r g æ l d e n d e, h v i s [ v i r k s o m h e d 1 ] h a v d e t i l ke n d e g i v e t, at virksomhedsoverdragelsesloven efter selskabets opfattelse ikke skulle følges. Som følge af den aktuelle sag er formuleringen i [...]s udbudsmateriale ændret. Det er udbredt, at busselskaberne leaser deres busser, men der er selvfølgelig også selskaber, der ejer deres busser. [...] laver køreplaner og fastlægger den maksimale alder for busserne m.v. Det er også [...], der får billetindtægterne og ejer billetteringssystemet. Det er kun selve kørslen, der udbydes. 4 af 9

5 [person16] har forklaret, at hun er jurist og har arbejdet som udbudsjurist i [...] fra august 2008 til og med maj Det er hendes opfattelse, at byderne ved et udbud af en buslinje er bundet af virksomhedsoverdragelsesloven. Hun mindes ikke noget udbud, hvor det ikke har været indsat i udbudsmaterialet, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde anvendelse. De har bestemmelsen om virksomhedsoverdragelsesloven for at sikre stabil drift i det overtagende selskab. Hun mener også, at bestemmelsen er indsat af hensyn til medarbejderne. Hun har ikke kendskab til, om bestemmelsen om virksomhedsoverdragelsesloven er ændret i udbudsmaterialet, efter at hun er fratrådt. Hun husker ikke, om hun deltog i et møde hos kurator den 12. januar 2012, men det kan hun godt have gjort. [person17] har forklaret, at han er daglig leder og administrerende direktør for [virksomhed1] ApS. Han ejer sammen med familiemedlemmer anparterne i [virksomhed1] ApS. Han har aldrig tilkendegivet, hvorvidt han mente, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Han har heller ikke anerkendt lønkrav fra nogle af chaufførerne. Han har været med til at sende et krav til [...], men har ikke selv regnet på det, fordi han ikke har været i besiddelse af lønsedler eller andet. Det har altid været kutyme hos [virksomhed1], at chaufførerne bibeholder deres løn og lønanciennitet, når [virksomhed1] vinder et udbud. Både han og hans far tilkendegav over for kurator under mødet den 12. januar 2012, at de ikke mente, at virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. Udbudsmaterialet og den endelige kontrakt med [...] er enslydende. Den eneste forskel er, at det vindende bud er klipset fast til udbudsmaterialet og er underskrevet. [virksomhed3] og [virksomhed2] har deres egne finansieringsselskaber, der køber busserne. [virksomhed1] leasede 8 busser og købte én bus til rute 53. Det er af konkurrencehensyn, at han ikke vil oplyse pris og længde på [virksomhed1]s leasingkontrakter. Han afholder alle omkostningerne på busserne i løbet af leasingperioden. Når leasingperioden er udløbet, køber [virksomhed1] bussen. Han har aldrig været ude for at levere en bus tilbage til leasingselskabet. Han bruger busserne i 18 år og har dem i hvert fald i 10 år efter, at han har frikøbt dem. [virksomhed1] har 120 biler og ejer selv 47 af dem. Chaufførerne starter ikke samme sted i [by1], som de gjorde, da [by2] Bilen havde ruten. I [by3] kører de ud fra samme adresse som tidligere. Der er 5 vognmænd, der lejer sig ind på stedet, der ejes af [virksomhed4] fra [by4]. Pauserum på de enkelte rutebilstationer er lejet af [...] og stillet til rådighed for alle de chauffører, der kommer på rutebilstationerne. Ansættelsesbeviserne blev udleveret i januar Nogle underskrev dem, men der var nogle som sagde, at de ikke måtte underskrive dem for deres fagforening, fordi der ikke var sat kryds i virksomhedsoverdragelse. På et senere tidspunkt blev [virksomhed1] og 3F enige om, at medarbejderne kunne underskrive ansættelsesbeviserne, selv om de ikke var enige på dette punkt. Det fremgik af udbudsmaterialet, der er lavet før oktober 2011, at man skulle overtage en deltidsansat chauffør, og at der ikke var nogen fagretlige sager. Han talte med [...] efter overtagelsen af ruten. [...] sagde, at han var ansat på deltid, og han var ikke interesseret i at komme på fuld tid. Han var godt klar over, at [by2] Bilen var i økonomiske vanskeligheder. Det var også baggrunden for, at der i forbindelse med udbuddet blev stillet spørgsmål om garantien. I de tilfælde, hvor der går busser over til den, der vinder udbuddet, og der derfor sker virksomhedsoverdragelse, gives der oplysninger om alle de forhold, der kan give grundlag for ekstraudgifter. Han hæftede sig ved, at der var stillet 5 af 9

6 garanti for medarbejdernes eventuelle løntilgodehavender. Derfor interesserede han sig ikke mere for det, der stod i udbudsmaterialet om virksomhedsoverdragelsesloven. [virksomhed1] købte chaufførernes byttepenge af [by2] Bilen. De købte også chaufførtasker og møntvekslere. Værdien var samlet omkring kr. Billetteringsudstyret tilhørte [...], og han ved ikke, hvilken værdi det har, men det er en lille værdi i forhold til bussen. [virksomhed1] lavede nye vagtplaner, da de overtog buslinjen. [person5] har forklaret, at hun blev ansat hos [by2] Bilen i Det var i forbindelse med, at [by2] Bilen vandt licitationen på ruten og derfor blev hun virksomhedsoverdraget. Hun var tillidsrepræsentant fra 2006 til starten af I forbindelse med, at [virksomhed1] vandt licitationen, blev de kaldt til møde på [hotellet] i december Det var et informationsmøde. Hun husker ikke, om de talte om virksomhedsoverdragelse. De skulle fortsætte deres turnusplan som hidtil. Det var hendes opfattelse, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse. De beholdt deres chaufførtasker, som bl.a. indeholdt vagtplaner og en møntveksler med byttepenge. Hun tror også, at møntbordene blev flyttet fra [virksomhed5] busser til [virksomhed1]. Billetteringssystemet er ejet af [...]. Hun går ud fra, at det også blev flyttet over i de andre busser. Chaufførerne fortsatte også med at møde ind på [adresse1] i [by3]. Det er en garageplads, der ejes af [virksomhed4]. De fik også overdraget nøgler til garageanlæg, chaufførstuer, skabe og postkasser, som de skulle tømme på ruten. De afleverede en nøgle og nøglebrik, som var til [virksomhed5] garageanlæg i [by1]. De fik også samme løn og beholdt deres lønanciennitet. Nu kører der 8 busser på rute 53. Til at begynde med var der 9 busser på ruten. [person9] har forklaret, at han har været buschauffør siden Han blev ansat hos [by2] Bilen i januar Da [virksomhed1] overtog buslinjen, fik de at vide, at de skulle køre videre med de samme ansættelsesforhold. Han mener også, at vagtplaner og turnusplaner fortsatte. Chaufførtasker, møntvekslere og møntborde gik også med over. Han mødte ind på [adresse1] i [by3]. Det var samme sted og tid, som da [by2] Bilen havde ruten. Han havde et skab på [adresse1], som han også beholdt efter overdragelsen af ruten. Nøgle til garageanlægget og til postkasser, der skulle tømmes på ruten, beholdt de. Billetteringsudstyret blev flyttet fra [virksomhed5] busser til [virksomhed1]s busser. I november 2010 dikterede [by2] Bilen, at han skulle på deltid. Det accepterede han nødtvungent. I januar 2011 bad han [by2] Bilen om at lave en ny ansættelseskontrakt, hvor det fremgik, at han var på deltid. Der skete ikke noget, og derfor ringede han igen i februar I foråret 2011 henvendte han sig til 3F, der havde et møde med [by2] Bilen, men der skete stadig ikke noget. Han rykkede igen i maj uden resultat. I oktober 2011 sagde [person14] fra 3F, at hun ville overtage sagen. Han har kun arbejdet i de timer, som han er blevet aflønnet for. [person7] har forklaret, at han har været buschauffør i 35 år. Han var ansat hos [virksomhed2], da [by2] Bilen vandt licitationen for rute 53. Han og de øvrige chauffører fulgte med over til [by2] Bilen. Da [virksomhed1] overtog ruten, fulgte han og de øvrige chauffører igen med. Det eneste, der blev skiftet ud, var busserne og uniformen. Han mødte ind i [by1]. Det var på [virksomhed5] adresse, mens de havde ruten, og da [virksomhed1] overtog ruten, mødte han ind på deres adresse i [by1]. Han havde nøglen til chaufførstuen på rutebilstationen, hvor han også havde en boks til sine ting. Han beholdt nøglerne til rutebilstationen, men afleverede nøglen til [virksomhed5] garageanlæg. Nøglerne til rutebilstationen og boksen tilhørte ikke [by2] Bilen. Dem havde han også, da han var ansat hos 6 af 9

7 [virksomhed2]. Billetteringsudstyret er ens i alle de busser, der kører for [...]. Han vil tro, at det blev flyttet fra [virksomhed5] busser over i [virksomhed1]s busser. Procedure 3F har som mandatar for sagsøgerne gjort gældende, at det følger af aftalen mellem [...] og [virksomhed1], at lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. [virksomhed1] er bundet heraf, og da baggrunden for, at denne bestemmelse er indsat som en del af aftalen, må antages at være et ønske om beskyttelse af lønmodtagerne, kan sagsøgerne støtte ret herpå. I modsat fald ville beskyttelsen af lønmodtagerne være illusorisk. Overfor [virksomhed1]s angivelse af bristede forudsætninger i forholdet mellem [...] og [virksomhed1] som følge af manglende betaling fra garantien er det gjort gældende, at dette er irrelevant i forholdet overfor sagsøgerne. 3 F har endvidere gjort gældende, at virksomhedsoverdragelsesloven under alle omstændigheder fi n d e r a n v e n d e l s e, i d e t o v e r d r a g e l s e n a f b u s r u t e 5 3 i s i n h e l h e d o p f y l d e r virksomhedsoverdragelseslovens krav. Det faktum, at [virksomhed1] ikke overtog busser fra [by2] Bilen kan ikke tillægges betydning i den aktuelle sag, da busserne hos både [by2] Bilen og [virksomhed1] blev leaset, hvorfor de væsentligste reelle aktiver i forbindelse med overdragelsen var retten til at køre rute 53 med tilhørende køreplan, busstoppesteder, goodwill og kundekreds samt medarbejderne. [virksomhed1] overtog langt den væsentligste del af medarbejderstaben, og disse medarbejdere fik samme løn- og ansættelsesvilkår, som de havde haft hos [by2] Bilen. Hertil kommer, at [virksomhed1] overtog chaufførtasker, møntholder, møntborde, byttepenge, billetteringssystem og nøgler og fortsat benyttede samme garageanlæg og faciliteter i øvrigt. Hverken EF-domstolens dom i Liikenne sagen (dom af 25. januar 2001, sag C-172/99) eller øvrig retspraksis på området har taget stilling til spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse i en situation som den foreliggende, hvor de væsentligste aktiver er leaset og derfor ikke kan overdrages. Den retspraksis, der gælder indenfor busbranchen, finder således ikke anvendelse i den foreliggende situation. Hertil kommer, at Lønmodtagernes Garantifond og [...] har tilkendegivet, at der er tale om virksomhedsoverdragelse, samt at [virksomhed1] på et møde i januar 2012 hos kurator gav udtryk for, at de var i tvivl om, hvorvidt loven fandt anvendelse. Det er uden betydning for vurderingen af, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, hvilken form for leasing [virksomhed1] anvender. For så vidt angår kravet på løn til [person9] er det gjort gældende, at [person9] alene overgik på deltid hos [by2] Bilen under forudsætning af, at han modtog en revideret ansættelseskontrakt, hvor dette vilkår fremgik. Da [person9] ikke modtog en sådan, har han krav på fuld løn. Vedrørende kravet om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven er det gjort gældende, at det ikke fremgår af sagsøgernes ansættelsesbeviser, at ansættelsen skyldes virksomhedsoverdragelse. Det forhold, at der i ansættelseskontrakterne er rubrik til afkrydsning heraf, udgør en skærpende omstændighed. [virksomhed1] har derfor overtrådt ansættelsesbevislovens 2. Undladelsen har medført en konkret tvist mellem parterne og dermed udsat sagsøgerne for en risiko for tab. DI har som mandatar for [virksomhed1] gjort gældende, at [virksomhed1]s overtagelse af busrute 53 ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet loven alene finder anvendelse ved overdragelse af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, hvilket ikke er tilfældet i den aktuelle sag. Det er fast EU-praksis, at det i første omgang skal vurderes, hvorvidt der er tale om en virksomhed, der hovedsageligt hviler på arbejdskraft eller driftsmidler. Der er med EF-domstolens dom i Liikenne sagen direkte taget stilling til, at når kørslen af en busrute er i udbud og overdrages fra en virksomhed 7 af 9

8 til en anden, så vil der alene foreligge virksomhedsoverdragelse, når der sker overførsel af ejerskab eller rådighed over busserne, som er det væsentligste fysiske element i en sådan overdragelse. Da der ikke er sket overdragelse af busser mellem [by2] Bilen og [virksomhed1], finder virksomhedsoverdragelsesloven ikke anvendelse. Det er uden betydning, at såvel [by2] Bilen som [virksomhed1] leasede busser, idet busserne fortsat udgør den væsentligste del af driften. [virksomhed1] har desuden leaset busserne ved finansiel leasing. De overtager derfor busserne til scrapværdi ved leasingperiodens udløb, hvilket må sidestilles med, at [virksomhed1] har købt busserne. Det er ikke i den foreliggende sag afgørende, at de hidtidige medarbejdere i [by2] Bilen blev ansat hos [virksomhed1], og der skete ikke overførsel af andre væsentlige aktiver ved overdragelsen. Det faktum, at selve tjenesteydelsen, som [virksomhed1] udfører, er den samme som [by2] Bilen udførte, er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at der er tale om overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. For så vidt angår spørgsmålet om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse på grundlag af udbudsmaterialets punkt 14, er det gjort gældende, at der alene er tale om en generel bestemmelse, der angiver, at såfremt betingelserne i virksomhedsoverdragelsesloven måtte være opfyldt, så finder loven anvendelse. Dette støttes af, at udbudsmaterialet blandt andet i punkt 15 også indeholder en standardbestemmelse, der ikke havde betydning ved dette udbud, da busserne ikke blev overdraget. Subsidiært er det gjort gældende, at uanset om det måtte være aftalt i udbudsmaterialet mellem [...] og [virksomhed1], at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, er det et aftalevilkår, som sagsøgerne ikke kan påberåbe sig, da der er tale om en bestemmelse i en kontrakt mellem [...] og [virksomhed1]. Sagsøgerne kan således ikke støtte ret på aftalen, der er indgået mellem to andre parter. Mere subsidiært er det gjort gældende, at forudsætningerne for aftalen mellem [...] og [virksomhed1] er bristet, idet den i udbudsmaterialet angivne garanti ikke har haft nogen virkning. Aftalen kan derfor ikke påberåbes af sagsøgerne. Overfor [person9]s lønkrav er det gjort gældende, at denne har været ansat på deltid hos [by2] Bilen og har fået løn herfor. Han har derfor ikke krav på løn som fuldtidsansat. I forhold til påstanden om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven er det gjort gældende, at sagsøgerne fik udleveret ansættelsesbeviser, og at det ikke kunne angives, at der var tale om virksomhedsoverdragelse henset til, at [virksomhed1] netop bestred dette synspunkt. Der er således ikke tale om en fejl i ansættelsesbeviserne. Såfremt det fastslås ved rettens afgørelse, at der er tale om virksomhedsoverdragelse, er der tale om et forhold, der kan rettes op på, hvorfor der under alle omstændigheder er tale om en ubetydelig fejl, der ikke skal udløse godtgørelse, eller om en undskyldelig fejl, der efter ansættelsesbevislovens 6, stk. 2 alene kan udløse en godtgørelse på maksimalt kr. Der er desuden ikke tale om en væsentlig mangel, da sagsøgernes anciennitet allerede fremgår af ansættelseskontrakterne, hvorfor den manglende afkrydsning af rubrikken vedrørende virksomhedsoverdragelse ikke har givet anledning til tvivl hos sagsøgerne, hvilket i henhold til praksis skal have indflydelse på godtgørelsen størrelse. Landsrettens begrundelse og resultat Det fremgår af EF-domstolens dom af 25. januar 2001 i Liikenne-sagen, at rådets direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1977 (virksomhedsoverdragelsesdirektivet) ikke finder anvendelse i en situation, hvor driften af en busrute efter et udbud overgår fra en kontraktspart til en anden, hvis der ikke sker overførsel af væsentlige fysiske elementer mellem de to enheder. 8 af 9

9 Dommen må forstås således, at det i en sådan situation er afgørende for bedømmelsen af, om virksomheden har bevaret sin identitet, hvis hverken ejerskabet eller rådigheden over busserne eller over andre væsentlige fysiske elementer overføres fra den gamle til den nye kontraktspart. [by2] Bilen har ikke overdraget busser eller rådigheden herover til [virksomhed1]. [by2] Bilen har heller ikke overdraget andre væsentlige fysiske elementer til [virksomhed1], idet der alene er overdraget aktiver i form af billetborde, chaufførtasker, møntborde og byttepenge til en samlet værdi af ca kr., hvoraf værdien af byttepenge udgjorde kr. Det forhold, at [by2] Bilen benyttede leasede busser ved driften af busruten, og at også [virksomhed1] benytter leasede busser, kan ikke føre til, at busserne ikke anses som væsentlige fysiske elementer i forbindelse med udførelsen af driften af busruten. Da der således ikke er sket overførsel af væsentlige fysiske elementer fra [by2] Bilen til [virksomhed1], har virksomheden ikke bevaret sin identitet, og [virksomhed1]s overtagelse af buslinjen er derfor ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesdirektivet og dermed heller ikke af virksomhedsoverdragelsesloven. Der er mellem parterne enighed om, at udbudsmaterialet er en del af det endelige kontraktgrundlag mellem [...] og [virksomhed1]. Uanset om udbudsmaterialets punkt 14 skal forstås således, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse selv om overdragelsen ikke opfylder lovens kriterier, er der ikke med udbudsmaterialets ordlyd etableret et egentligt tredjemandsløfte, som sagsøgerne kan støtte ret på. Der er således heller ikke aftalemæssigt grundlag for, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. [virksomhed1]s påstand om frifindelse tages derfor til følge. Efter sagens udfald skal statskassen betale sagsomkostninger til [virksomhed1] med kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand uden moms, idet [virksomhed1] under sagen har været repræsenteret af en advokat ansat i DI. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens omfang, forløb og værdi herunder størrelsens af sagsøgernes oprindelige påstand. Thi kendes for ret: [virksomhed1] ApS frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger til [virksomhed1] ApS med kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a af 9 URL TELEFON

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011:

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for Anne Marie Pedersen Højbovej 2, Bramdrupdam 6000 Kolding

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere