Præcisering. Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: FV6. Afsnit 3.2 Miljøforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præcisering. Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: FV6. Afsnit 3.2 Miljøforhold"

Transkript

1 FV6 Præcisering Afsnit 3.2 Miljøforhold Vi skrev tidligere: - Type 1 køretøjer skal overholde energiklasse A. Nye køretøjer skal desuden overholde Euro 6, mens brugte køretøjer skal overholde Euro 5a. - Type 5 køretøjer, som er udstyret med fastmonteret lift og indrettet til befordring af mindst 2 kørestole er undtaget fra energi- og miljøkrav. Ovenstående præciseres til: - Type 1, nye køretøjer skal overholde energiklasse A og overholde Euro 6, mens brugte køretøjer alene skal overholde Euro 5a. - Type 5 køretøjer, som er udstyret med fastmonteret lift og indrettet til befordring af mindst 2 kørestole er undtaget fra energi- og miljøkrav. Spørgsmål 1: ESPD - Scanner og indsender vi slavisk alle 19 sider eller kun dem vi har udfyldt? Svar på spørgsmål 1 HELE dokumentet - det skal scannes til én fil, ikke 19 filer af en side. Spørgsmål 2: vedr. selepuder Der står min. 4 selepuder, er det korrekt, så kan vi ikke skrive 0 i feltet eller Svar på spørgsmål 2 Hvis der tilbydes selepuder i vognen skal der altid være 4. stk. og der skrives 4. Er der ikke 4. selepuder i vognen skal der skrives 0. RETTELSE Der kan ikke skrives 0 i feltet, så hvis operatøren ikke har selepuder med, skal feltet blot være tomt.

2 Spørgsmål 3: Hvis man har en Taxi der på indregistreringstidspunktet opfyldt gældende regler og er i energiklasse B, kan den så ikke blive godkendt til det nye udbud, da der jo står af det skal være energiklasse A? Hvis en bil bliver 6 år i slutningen af kontrakt perioden, kan den så blive godkendt alligevel? Svar på spørgsmål 3 En vogn der er indregistreret/godkendt i energiklasse B kan anvendes i dette udbud. Se også præcisering af afsnit 3.2 Miljøforhold. For regler omkring bilernes alder henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 3.1 "Vogntype og materiel" Spørgsmål 4: Hvis jeg vil byde ind med 5 vogne, er det så "tilbudsblanket vogngruppe" jeg skal indsende eller er det 5 stk "tilbudsblanket enkeltvogn"? Svar på spørgsmål 4 Tilbudsblanket til vogngruppe er kun til de bydere, der selv har et bemandet kørselskontor og IT-system til udsendelse af ture. Hvis der er tale om 5 enkeltvogne, skal der udfyldes 5 tilbudsblanketter til enkeltvogn. Spørgsmål 5: His man byder ind med opholdssted i region sjælland kan man så flytte til region hovedstaden til opstart i oktober. Hvis man har en flexbil PÅ HVIDE nrplader kan man så få ture til udenlanske hospitaler eller er det forbeholt taxier.??? Svar på spørgsmål 5 Den indbudte hjemmezone kan ændres frem til 31. august 2016 Vogne med hvide nr. plader kan godt få ture til udlandet. Spørgsmål 6: Hvad er senest dato for angivelse af cvr nr til Movia ved udbud FV6 Svar på spørgsmål 6 Der bør være et cvr-nr. i forbindelse med afgivelse af tilbud.

3 Movia kan dog, i forbindelse med variable udbud, accepterer at cvr-nr. kommer senere. Der kan ikke udstedes kontrakt eller startes kørsel uden et cvr-nr. Spørgsmål 7: Vedr. Miljøkrav. På min registreringsattest står ikke anført km/l og kan ikke finde oplysninger nogle steder hos skat eller andet. Hvordan forholder jeg mig så? Kan jeg bruge mine egne målinger og skrive på? Svar på spørgsmål 7 Såfremt forbruget ikke står angivet på registreringsattesten, kan oplysningerne indhentes hos leverandøren af køretøjet. Alternativt kan du bruge egne målinger. Spørgsmål 8: Vi har hørt, at Movia er gået i forhandling med Københavns kommune om kørsel, er det korrekt? Kan vi evt. forvente at denne kørsel skal køres i FV6? Svar på spørgsmål 8 Som angivet i pkt. 1.1 i udbudsbetingelserne for FV6 kan der i kontraktperioden forekomme en forøgelse i omfanget af Flex-kørslen. Movia kan derfor oplyse, at Movia Flextrafik har indledt drøftelser med Københavns Kommune om et evt. fremtidigt samarbejde, som, såfremt det vedtages politisk, muligvis kan medføre, at FV6 også kommer til at indeholde dele af kommunens kørsel for Socialforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Movia garanterer i den forbindelse ikke, at den enkelte operatør vil komme til at opleve en større omsætning Spørgsmål 9: Er det en fejl.? 1.7 Tilbudsfrist Tilbud, der skal være bindende til 31. december 2016, skal være Movia i hænde senest: Er tilbudet ikke bindende til 30/09/2017 Svar på spørgsmål 9 Tilbud er bindende til Spørgsmål 10:

4 ESPD: Del 3 Udelukkelsesgrunde, C. Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. Må en vognmand der ikke overholder arbejdstidsreglerne jvf. Rådets Direktiv 93/104/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden (Arbejdstidsdirektivet), Lov nr 248 om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet (samt senere ændringer), LBK nr 896 af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, samt BEK nr 324 Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. virkelig svare "Nej" til spørgsmålet om de er "bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljøområdet, det sociale område og det arbejdsretlige område"? Lovgivning på området gælder for alle lønmodtager uanset om der findes overenskomst. Manglende overholdelse af arbejdstidsreglerne svarer til forsømmelse eller tilsidesættelse af disse forpligtelser. Svar på spørgsmål 10 Det står frit for, hvordan den enkelte tilbudsgiver vælger at udfylde ESPD en. Som det er angivet i udbudsbetingelserne, skal man som leverandør overholde gældende lovgivning. Spørgsmål 11: Serviceattesten, skal den rekvireres for selskabet eller for vognmanden? Svar på spørgsmål 11 Serviceattesten skal rekvireres for byder (CVR. nr.) altså selskabet. Spørgsmål 12: I FG6 er det beskrevet at "Adgang til bagagerum fra passagerkabinen skal være adskilt med fast jern/stål gitter af godkendt type." er dette også gældende for FV6 Svar på spørgsmål 12 Nej, dog skal operatøren altid sørge for, at baggage sikres efter gældende lovgivning. Spørgsmål 13: har scannet espd som et dokument og gemt som pdf fil, hvorfor kan denne ikke sendes? Svar på spørgsmål 13 Det skulle den også gerne kunne, ring hvis der fortsat er problemer. Spørgsmål 14: hvilke krav er der til de to refleksstriber på buskerne?

5 Svar på spørgsmål 14 Der er ingen specifikke krav. De bør dog være af farven hvid eller grå. Spørgsmål 15: hvilke krav er der til størrelsen på firmanavn på vognes fordøre? Svar på spørgsmål 15 Der er ingen specifikke krav, men det skal kunne ses tydeligt. Spørgsmål 16: er der krav til gruppe 1 om hundegitter på variable vogne? Svar på spørgsmål 16 Se svar i spørgsmål 12 Spørgsmål 17: Vedr. E2-Energiklasse I min registreringsattest står der EURO 5, er det, det vi skriver i rubrikken? Svar på spørgsmål 17 Nej - Alle nye biler har en energiklasse, udregnet på baggrund af det officielle brændstofforbrug. I mange tilfælde står oplysningen på registreringsattesten, ellers kan de fleste biler findes på nedenstående link: Spørgsmål 18: Kan serviceattest sendes ind sammen med udbuddet, eller skal MOVIA først have dem mellem d Maj Svar på spørgsmål 18 Nej, serviceattesten bedes indsendt i perioden maj, som anført i udbudsbetingelserne. Spørgsmål 19: god dag Jeg har ikke opretter en konto til min firma lige nu, i Stamoplysninger - FV6 skal man giver Regnr./kontonr.

6 skal jeg opretter en konto first jeg opføre Stamoplysninger eller må jeg good give min privat konto nr. og må man skifter efter opret firma konto? Svar på spørgsmål 19 Hvis der ikke er en firmakonto endnu, kan du blot oplyse reg.- og kontonummer til vores drift senere. Blanketten stamoplysninger udfyldes blot med teksten Mangler eller lignende. Spørgsmål 20: Hvad er konsekvenserne af at afgive urigtige oplysninger såsom manglende overholdelse af arbejdstidsreglerne? En vognmand står ikke helt frit i spørgsmålet om udelukkelsegrunde. Svar på spørgsmål 20 Udelukkelse fra udbuddet kan være en mulig konsekvens, men det vil være en konkret vurdering. Spørgsmål 21: Hvordan agter Movia at opfylde sine forpligtelser om obligatoriske udelukkelsesgrunde i følge udbudslovens En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at 3) ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, de fastsatte minimumskrav til egnethed i eller udvælgelsen i 145. Frivillige udelukkelsesgrunde 137. En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis 1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88, I følge 136 og 137 påhviler ansvaret for udelukkelse på ordregiveren. Selvfølgelig kan en vognmand udelukke sig selv, men ansvaret ligger hos ordregiveren. Service attesten kan ikke bruges alene som evt. udelukkelsesgrund fordi det vedrører andre kriterier end de ovennævnte. Movia har alle oplysninger om alle vognløb, og er bedst stillet til at påvise manglende overholdelse af

7 tilbudsgiverens arbejdsretlige forpligtelser. Vognløb med lange åbningstider burde vække mistanke om mulig overtrædelser af hviletidsbestemmelser og arbejdstidsbestemmelser jf. BEK nr 324 og 611, LBK nr 896 samt EU's arbejdstidsdirektiv. Hvis der samtidig på vognløb med lang åbningstider ikke er en aftalt chauffør-skift, så burde der omgående føres kontrol fra Movia's side. Nu kan man begynde at kigge på det samlede antal timer per bil. Det står nemlig på den månedlig afregning, og kræver ikke ret mange resourcer for at kontrollere, hverken for vognmanden eller Movia. Svar på spørgsmål 21 Movia understreger vigtigheden af og anbefaler kraftigt samtlige tilbudsgivere at afgive korrekte oplysninger. Spørgsmål 22: I følge udbudslovens 169 Stk. 3 skal ordregiveren "afvise et tilbud, når tilbuddet er unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren eller dennes underleverandør har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler..." Hvordan fører Movia kontrol med at tilbudsgiveren overholder gældende forpligtelser på især det arbejdsretlige område (48 timers reglen, 11 timer reglen, pauser)? Movia har tidligere afvist at føre kontrol med henvisning til Trafikstyrelsen som tilsynsmyndighed. Udbudsloven ser ud til at lægge ansvaret hos ordregiveren. Svar på spørgsmål 22 Movia udbyder kørslen i FV6 efter reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, som implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr af 15/ Idet det bemærkes, at tilbudsgivere på alle tidspunkter skal overholde gældende lovgivning, ser Movia på, om det enkelte tilbud skulle være unormalt lavt. Såfremt Movia vurderer, at dette er tilfældet, anmodes den pågældende tilbudsgiver, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 84, om at redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet. På baggrund af redegørelsen vil Movia tage stilling til, om det pågældende tilbud skal afvises. Spørgsmål 23: Hvis man byder x antal variable liftvogne ind i forbindelse med garantivognene, og så udover det byder 1 variable liftvogn ind, der ikke er er ophæftet på en garantibil, skal denne så være til rådighed jul og de andre helligdage? Svar på spørgsmål 23 Ja, det skal den jf. udbudsbetingelserne pkt. 2.1 Kørsel i julen. 50% af de tilbudte liftvogne (dog minimum 1, og der rundes ned til hele tal), der har været idriftsat i kontraktperioden, skal stå til rådighed for Movia den 24. december (og natten herefter) i tidsrummet kl. 05:00-04:59.

8 Undtaget herfra er garantivogne, som også er tilmeldt som variable vogne, da de kører efter gældende regler for Garantikontrakter. Spørgsmål 24: kan man byde ind, med flere bud, hvis man kun har en tilladelse pt? Svar på spørgsmål 24 Ja, det må du gerne. Du vil dog, naturligvis, blive afkrævet tilladelser inden driftsstart. Spørgsmål 25: Kan ESPD fra garanti udbudet bruges til varieabel udbud? Svar på spørgsmål 25 Den kan ikke genbruges uden rettelser. Du skal udskifte den side, hvor Movia har angivet hvilket udbud ESPD en er tilknyttet. Under Del II: oplysninger om den økonomiske aktør / Delkontrakter Skal der ikke udfyldes noget i ESPD`en for FV, så den side bør også udskiftes Spørgsmål 26: Hvis jeg byder via mit Aps, er det så at opfatte som brug af "underentreprenør" hvis jeg udfører kørslen i min enkeltmandsvirksomhed? Svar på spørgsmål 26 Ja. Spørgsmål 27: Hvordan forholder jeg mig hvis jeg vil byde ind, både med mit ApS og med min enkeltmandsvirksomhed? skal jeg oprette 2 brugere her på ETHICS? Svar på spørgsmål 27 Ja, der skal oprettes to brugere. Spørgsmål 28: Hvis jeg i min enkeltmandsvirksomhed køber biler (pga krav om personlig hæftelse) til at udføre FV6 kørsel i, kan kørslen så udføres på bud fra mit ApS? I så fald, hvem skal så have bevillingerne, ApS'et eller enkeltmandsvirksomheden? og er der så her tale om brug af "underentreprenør"?

9 Svar på spørgsmål 28 Ja, kørsel kan udføres fra ApS et. Da det er ApS et der afgiver tilbud, er det ApS et som også skal have bevillingerne og evt. ansatte chauffører. Der er således ikke tale om underleverandør, men blot lån/leje af køretøjerne. Spørgsmål 29: En Mercedes V-klasse med 7 passagerpladser. Der er ikke lift på. Kan jeg byde ind med den? og i så fald er det så en type 1 eller 4 vogn? Svar på spørgsmål 29 Denne vogn betragtes som en type 2 vogn og kan ikke benyttes i FV udbuddet. Spørgsmål 30: Der står i udbudsmaterialet 3.1 Vogntype og materiale under type 4 og 5 "Vognen skal have plads til mindst 2 kørestole. Mindst 1 kørestolsplads skal være placeret så langt fremme i vognen som muligt som minimum foran bagakslen. Derudover skal der være mindst 5 pladser til siddende transport heraf mindst 1 dobbeltsæde som placeres lige bag føreren." Hvordan takler vi denne opgave, når der skal være et dobbelt sæde (her menes formentlig 2 enkeltsæder som ar sat tæt sammen)bag ved føreren, når der samtidig skal være plads til en kørestol fremme over bagaksel? Kan man kun byde ind med lange vogne? Svar på spørgsmål 30 Kørestolen placeres så tæt på ryggen af dobbeltsædet som muligt og vores erfaring siger, at man dermed godt kan placerer kørestolen foran bagakslen i en "almindelig" vogn. Spørgsmål 31: Hvad skal serviceattesten indeholde? Svar på spørgsmål 31 Det skal være en fuld serviceattest, hvilket betyder, at der ikke må fjernes nogen af de flueben der allerede er sat i bestillingsformularen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Erhvervsstyrelsen, Danmarks Domstole, Politi, Skat og ATP. (Ved enkeltmandsvirksomheder kommer der ikke oplysninger fra ATP). Bestilling af serviceattest foregår via Erhvervsstyrelsen - evt. via det link, der er oplyst i udbudsbetingelsernes pkt. 1.6

10 Spørgsmål 32: Er det korrekt forstået. At man ikke behøver udfylde spørgsmål E2 på tilbudsblanketten, hvis ikke dette er angivet på reg. attest. Når man byder med køretøj med fastmonteret lift? Vogntype 4! Svar på spørgsmål 32 Nej det er ikke korrekt, vi vil meget gerne have oplysningen. Du kan naturligvis ikke udfylde det, hvis du ikke har bilen endnu og du bliver ikke udelukket hvis feltet er tomt. Se også spørgsmål 17, hvor der er lagt et link til at finde de korrekte oplysninger. Spørgsmål 33: Kan man byde ind med 2 tilbud til samme bil? så bil nr kører 3 dage om ugen som en vogn type 4 og 2 dage om ugen som en vogn tybe 5 pga. man har nogle chauffører der er bange for at kører med trappe maskine og på den måde bruge bilen til 2 vognløbes nr. på samme bil? og hvad kræver i så til jul hvis det er? Svar på spørgsmål 33 Nej. Spørgsmål 34: Overvejer man at gøre regel om opstart før 1. november mere fleksibel, således at f.eks. en flerårig operatør, ramt af kritisk sygdom, ikke skal tvinges til at holde stille yderligere et år, med uoverskuelige økonomiske konsekvenser til følge. Svar på spørgsmål 34 Nej, dog kan der I særlige tilfælde ansøges om en dispensation. Spørgsmål 35: Hvordan er det nu det er: hvis man har et signatur certifikat som er udstedt af ETHICS med en gyldighedsperiode fra til den , så er det vel bare denne man bruger i hele perioden, og man skal derfor ikke downloade et nyt signatur certifikat hvert år.? Svar på spørgsmål 35 Ja, du bruger bare det du har. Spørgsmål 36: Hej

11 Jeg har sendt udbuds blanketten, men jeg kan ikke huske hvilet type har krusede,( det skal være type5 )hvordan man kan se sendte blanketten? Svar på spørgsmål 36 Du kan åbne tilbudsblanketten på din PC og se, hvad du har skrevet. Indsend en ny tilbudsblanket, hvis du har skrevet forkert. Husk at afslutte tilbuddet igen, hvis du indsender en ny tilbudsblanket Spørgsmål 37: KA/Krifa overenskomst fastsætter en mindste-løn på 132,75 kr/time. Det svarer til en mindste kørepris på 277 kr/time ved den aftalte provisionsssats på 48%. Hvordan kan det være at der er en del KA vognmænd der kører under 277 kr/time uden at det har haft konsekvenser for deltagelse i denne udbudsrunde som følge af manglende overholdelse af overenskomst? Hvordan håndterer Movia spørgsmålet om manglende overholdelse af overenskomsterne fremover? Svar på spørgsmål 37 Movia henholder sig til, at operatørerne har en kontraktuel forpligtelse til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. I de tilfælde, hvor Movia måtte blive opmærksom på, at en operatør eventuelt ikke måtte opfylde de for tilladelsen stillede krav, vil sagen straks blive overgivet til prøvelse hos den myndighed, der har udstedt tilladelsen (Trafikstyrelsen eller kommune), jf. udbudsmaterialet afsnit 6. Spørgsmål 38: Jeg får hele tiden fejl, når jeg skal bestille en serviceattest hos Erhvervsstyrelsen. Svar på spørgsmål 38 Erhvervsstyrelsen oplyser, at der kan være problemer med nogen versioner af Internet Explorer. Erhvervsstyrelsen anbefaler Mozilla Firefox eller Safari (apple). Du kan kontakte Erhvervsstyrelsen på for råd og vejledning. Spørgsmål 39: Operatøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at medvirke til at kortlægge miljøforholdene i virksomheden. Kortlægning af miljøforholdene indgår i Movias udarbejdelse af miljøregnskabet. Oplysningerne skal sendes til Movia med 1 mdr. skriftlig varsel såfremt Movia anmoder herom. Operatøren er forpligtet til at kunne oplyse følgende: - Hvor mange km operatørens køretøjer hver især har kørt hver måned - Type og mængden af brændstoffet operatørens køretøjer hver især har anvendt hver måned - Hvad gennemsnitsforbruget har været de enkelte måneder og totalt set i kontraktperioden

12 - En kopi af køretøjernes registreringsattest Hvad gør man hvis der er flere køretøjer der kører samme vognløb? Svar på spørgsmål 39 Så skal man, som udgangspunkt, kunne give oplysningerne for hvert køretøj, der har kørt for flextrafik. Movia kan, i særlige tilfælde, accepterer operatørens bedste skøn, hvis der er særlige udfordringer forbundet med at dokumenterer/beregne de ønskede oplysninger. Spørgsmål 40: På side 12, pkt. 2.2 angives at "De variable liftvogne skal stille med minimum 75% af de åbne liftvogne 2. juledag og 25% skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag (dog minimum 1, og der rundes ned til hele tal)." På side 11, næstsidste afsnit står der derimod følgende om antal forpligtede liftvogne i julen: "50% af de tilbudte liftvogne (dog minimum 1, og der rundes ned til hele tal), der har været idriftsat i kontraktperioden, skal stå til rådighed for Movia den 24. december (og natten herefter) i tidsrummet kl. 05:00-04:59." Er det reelt det samme der menes for øvrige helligdage som for julen - altså henholdsvis 50% og 75% af de i kontraktperioden idriftssatte liftvogne? Er det korrekt forstået, at hvis man f.eks. altid har 1 åbent vognløb (i en vognggruppe), men 4 vogne der på skift passer dette vognløb - ja så skal man stille med 1 liftvogn på juleaften og øvrige helligdage (det er det ene vognløb der er grundlag for beregningen - og ikke de 4 der passer det på skift)? Svar på spørgsmål 40 De variable liftvogne skal stille med minimum 50% juleaften, 75% 2. juledag og 25% skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag (dog minimum 1, og der rundes ned til hele tal). Er det korrekt forstået, at hvis man f.eks. altid har 1 åbent vognløb (i en vognggruppe), men 4 vogne der på skift passer dette vognløb - ja så skal man stille med 1 liftvogn på juleaften og øvrige helligdage (det er det ene vognløb der er grundlag for beregningen - og ikke de 4 der passer det på skift)? - I dette tilfælde skal der stilles med minimum 1 vogn. Spørgsmål 41: I afsnittet "Fælles for liftvognen", side 13 - angives det at "For nye liftvogne skal liften totalt kunne løfte minimum 500 kg." Hvad menes med nye? Er det nye i forhold til kørsel for Movia, eller er det nye som i fabriksnye? Hvis det er det sidste - hvad så hvis man f.eks. køber en brugt bil (der i øvrigt overholder alle krav). Hvad skal dens lift så kunne løfte?

13 Svar på spørgsmål 41 Det vil være for Movia nye vogne. En brugt vogn som ikke tidligere har været benyttet til kørsel for Movia skal opfylde kravene. Spørgsmål 42: Jf. udbudsmaterialets pkt. 3.6, angives det at "Movia forbeholder sig ret til at skilte med Movias design udvendigt på vognene." Gælder dette alle typer vogne (OST/EP/Taxa), og hvilken form for skiltning er der tale om? Svar på spørgsmål 42 I dette tilfælde er der alene tale om OST vogne som kun kan kører for trafikselskaberne. Spørgsmål 43: I udbudsmaterialet, side 20, pkt. 5.6 forklares om privatrejser. Her angives at "Privatrejser er ture, som vognen udfører uden om Planetsystemet...". Vil Movia venligst komme med eksempler på privatrejser for en OST-tilladelse - der jo alene må udføre kørsel for et trafikselskab? Såfremt der findes "lovlige" privatrejser, hvorledes sikrer Movia sig så at det reelt er "lovlige" privatrejser der indlægges? Svar på spørgsmål 43 Brug af privatrejser med en OST tilladelse må kun benyttes i forbindelse med kørsel til og fra værksted og til chaufførskift. Hvis privatrejsen bruges til chaufførskift skal dette ske på den indbudte hjemmezonen. Movia foretager løbende kontrol på, at ovennævnte overholdes. Spørgsmål 44: I udbudsmaterialet, pkt. 6.2, side 26, angives at kursusbevis eller certifikat altid skal medbringes i bilen. Vil en elektronisk udgave (indscannet eller foto) der medbringes på f.eks. en tablet eller smartphone være godt nok? Svar på spørgsmål 44 Ja Spørgsmål 45: Jf. udbudsmaterialets pkt. 7.2, side 30, kan der i kontraktperioden blive stillet øgede krav eller ønsker med hensyn til kundebetjening, uddannelse med mere. Det angives at "I det omfang sådanne øgede krav medfører væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for tilbuddet, har begge parter ret til

14 at kræve forhandling om justering af betalingssatserne". I hvilke situationer vil øgede krav medføre at Movia vil kræve forhandling om betalingssatserne? Svar på spørgsmål 45 Det vil være en vurdering i det konkrete tilfælde.

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1 FG6 Præcisering Afsnit 6.2 udskiftes med nedenstående: 6.2 Uddannelse Operatøren skal sørge for, at ingen chauffører sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Movia, inden de har gennemgået

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Spørgsmål og Svar til FV1

Spørgsmål og Svar til FV1 Spørgsmål og Svar til FV1 Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den 9.

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Spørgsmål og svar til FG5 - FlexGaranti

Spørgsmål og svar til FG5 - FlexGaranti 1 Vedr. 2.1.1 Option på aftaleforlængelse Der er option på forlængelse af rammeaftaler på op til to år. Forlængelse kan ske flere gange på uændrede vilkår. Hvor mange år kan kontrakten maksimalt vare inklusiv

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Du skal være særligt opmærksom på, at hvis en ansøger i

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286216-2016:text:da:html Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S 158-286216 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Leverandørmøde den 19. maj 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor findes dokumenterne

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Det elektroniske ESPD. Sådan virker det

Det elektroniske ESPD. Sådan virker det Det elektroniske ESPD Sådan virker det Marts 2016 Det elektroniske ESPD Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 9788770296298

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 K E N D E L S E Easy-Climb ApS (advokat Niels Thestrup, København) mod Trafikselskabet Movia (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

Side 2 af 23 Titel: Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner Kort beskrivelse: Der udbydes en rammeaftale om renov

Side 2 af 23 Titel: Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner Kort beskrivelse: Der udbydes en rammeaftale om renov Side 1 af 23 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) SPD Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

ESPD - tips, tricks og gode råd

ESPD - tips, tricks og gode råd ESPD - tips, tricks og gode råd Værdibyg, 13. december 2016 v. Niels Karl Heilskov Rytter ESPD retligt grundlag og koncept Konceptet i en nøddeskal: Virksomheder afgiver formel erklæring til ordregiver

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 15.07.2016 Bemærk! Ordregivers tilføjelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 17 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Boensdorff2013 NO_DOC_EXT: 2017-065025 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: brian.boensdorff@rsyd.dk

Læs mere

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse)

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Notat Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Sagsnavn: Skrevet af: Lars Sønderby og Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

Gennemgang af reglerne om dokumentation

Gennemgang af reglerne om dokumentation Gennemgang af reglerne om dokumentation Dato: 30. juni 2017 Sag: OK-16/10415-1 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET Indledning... 3 Udelukkelse... 7 1. Indledning... 7 2. Hvem skal ordregiveren

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser Side 1 af 6 Tjenesteydelser - 445548-2016 17/12/2016 S244 - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I. II. III. IV. VI. Danmark-Nykøbing Falster: Tekniske undersøgelser, analyser og

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 K E N D E L S E Turistvognmændenes Landsforening (selv) mod Ribe Amt (selv) Sagen angår et offentligt

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT

ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT side 2 Fra licitationen.dk DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT side

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) L 3/16 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning

Læs mere