Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance"

Transkript

1 Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar 2014

2 1. Forord/indledning Nye regler Kort fortalt om reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Lovgrundlaget Servicelovens Servicelovens Henvisninger til vejledninger Formålet Personkreds Procedurer Hvordan søges hjælperordningen Procedurer ved behandling af ansøgning om BPA-hjælpeordning Spørgsmål til ordningen Opfølgning og tilsyn Indhold af bevillingen til hjælpeordningen Ferie- og weekendophold Bistands- og plejetillæg Hjælperrelaterede udgifter Merudgifter Arbejdsgiveropgaver og arbejdslederopgaver Ansættelse og annoncering Ansættelse af hjælpere Vikardækning Afskedigelse af hjælper Bortvisning Introduktion/oplæring Tilrettelæggelse af arbejdet Personalemøde og MUS Kørepenge (den ansatte) Akutte situationer Arbejdsmiljø Forsikring Arbejdsgiver Den personlige hjælpers jobfunktion Løn- og ansættelsesvilkår Aflønning og lønsatser Kvalifikationstillæg Respirationstillæg Arbejdstidsregler Frihedsperiode/hviletid Udmåling af løn Ferie - den ansatte Varsling af ferie Arbejdstid/arbejdsplan Rådighedstillæg Tjeneste på specialdage Sygdom den ansatte Barns 1. og 2. sygedag Forhold under barsel og apoption Opsigelse/prøvetid Dagpengegodtgørelse G-dage Frigørelsesattest Pension Ansættelseskontrakten Lønindberetning hvis kommunen administrerer lønudbetalingen Indberetningslister Når en personlig hjælper fratræder Spørgsmål Arbejdsgiveraftale

3 1. Forord/indledning Disse retningslinjer udleveres til personer, der er bevilget kontant tilskud til ansættelse af en eller flere personlige hjælpere i eget hjem i henhold til Servicelovens 95 og 96. Formålet med retningslinjerne er: at give brugere af ordningen et redskab/en håndbog, der kan medvirke til forståelsen af ordningen herunder, hvordan man forholder sig til forskellige situationer. at fungere som håndbog for medarbejdere i Handicap og Psykiatri og i Sundhed og Omsorg. 1.1 Nye regler Servicelovens 95 og 96 er ændret fra den 1. januar 2009 jf. lov nr. 549 af 17. juni Ved de nye regler er kravet om et højt aktivitetsniveau afskaffet, og det er muligt at overføre arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en virksomhed. Ændringerne er indarbejdet i disse retningslinjer. Efter lovændringen benævnes hjælp efter Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) for at præcisere, at borgerens selvbestemmelse er i fokus i disse ordninger. Den 1. juli 2009 træder reglerne vedr. udmåling i kraft jf. bekendtgørelse nr. 567 af Nu afløst af bekendtgørelses nr af Det skal understreges, at grundlaget for udmålingen af hjælpen, det vil sige vurdering af hjælpebehovet og fastsættelse af antal timer for den enkelte borger, ikke ændres med de nye udmålingsregler. 1.2 Kort fortalt om reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Bevilling af BPA er placeret i Handicap og Psykiatri og i Sundhed og Omsorg. Retningslinjerne for administration af BPA fastlægges i Handicap og Psykiatri med godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget. Som bruger af BPA kan du vælge at overføre arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Det drejer sig om ansvar for ansættelse, afskedigelse og lønudbetaling. Du skal selv fungere som daglig arbejdsleder. Det vil blandt andet sige, at du skal foretage ansættelsessamtaler, tilrettelægge det daglige arbejde, udfærdige arbejdsplaner og sørge for et ordentligt arbejdsmiljø. Der henvises til side 9. Brugere af BPA, som har fået en bevilling før 1. januar 2009, og som fortsat kan bestride arbejdsgiveransvaret, kan fortsætte uændret.

4 Såfremt du vælger Ringkøbing-Skjern Kommune gives tilskud til en del af de administrationsomkostninger, der er forbundet med at være arbejdsgiver. Der er tale om omkostninger til fx: ansættelses- og afskedigelsesopgaven i forhold til hjælpere, vejledning til borger vedrørende de opgaver, der følger af at modtage BPA bistand til at rekruttere hjælpere lønadministration, regnskab, kontorhold, mv. Ønsker du at overføre arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, eller er du selv arbejdsgiver, kan de nævnte administrationsomkostninger ikke dækkes. Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder at administrere lønudbetalingen til dine hjælpere, hvis du selv eller din pårørende har arbejdsgiveransvaret. Borgerens hjælpere er ikke omfattet af overenskomster på det kommunale området. I Ringkøbing Skjern Kommune udmåles tilskud til ansættelse af hjælpere jfr. Løn og ansættelsesvilkår afsnit 5. Udgangspunktet er, at det arbejde, der udføres i en BPA-ordning, er arbejde, der kan udføres af ikke-faglært personale med den nødvendige oplæring. I det omfang kommunen vurderer, at borgeren har behov for hjælpere med særlige faglige kvalifikationer, skal udmålingen til løn dog foretages ud fra denne vurdering. 2. Lovgrundlaget 2.1 Servicelovens 95 Stk. 1. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvist passer den pågældende. Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 2-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og 4

5 afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 5. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. 2.2 Servicelovens 96 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Ringkøbing-Skjern Kommune har truffet beslutning om, ikke at anvende denne. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 2.3 Henvisninger til vejledninger Vejledning nr. 94 af 10. november 2009 er afløst af Socialministeriets vejledning nr. 9 af 15. februar Vejledningen beskriver reglerne om BPA efter 95 og 96 i lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011., og bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter 95 og 96 nr af 14. oktober Formålet Formålet med den individuelle hjælperordning er at give mennesker med et omfattende fysisk handicap mulighed for at leve et aktivt og selvstændigt liv - så normalt som muligt. Et liv, hvor selvbestemmelse er det centrale omdrejningspunkt. 5

6 2.5 Personkreds Hvem kan få en hjælperordning? Voksne personer, der på grund af betydeligt, varigt nedsat funktionsevne ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Servicelovens 95 stk. 2 anvendes, når: borgerens behov er koncentreret i hjemmet, altså ingen aktivitet/kørsel uden for hjemmet der ikke er behov for overvågning plejebehovet overstiger 20 timer om ugen behovet for ledsagelse kan dækkes efter Servicelovens 97 borgeren kan påtage sig rollen som arbejdsleder Det er en forudsætning for tildeling af hjælpen, at der er tale om behov, som ikke kan dækkes efter reglerne om praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje jf. 83 og aflastning jf. 84 i Serviceloven. Efter 96 er det et krav, at borger: i høj grad er afhængige af andre i almindelige daglige funktioner har behov for såvel overvågning, ledsagelse og pleje (dog ikke lovkrav) har et behov, der ikke kan dækkes af hjælp efter 83 og ledsagerordning efter 97 i Serviceloven skal påtage sig rollen som arbejdsleder eller afgiv arbejdslederrollen til et firma bor i selvstændig bolig Hjælpeordning efter 95 og 96 ydes uanset indkomstgrundlag. Ordningerne kan kombineres med hjælp jf. Servicelovens Procedure 3.1 Hvordan søges hjælperordningen Ansøgning rettes til Handicap og Psykiatri, Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing. 3.2 Procedure ved behandling af ansøgning om BPA-hjælpeordning På baggrund af en vurdering af borgers behov (udarbejdet af myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg jf. samarbejdsaftale) og eventuelle lægelige oplysninger, tager rådgiveren initiativ til et hjemmebesøg. I hjemmebesøget deltager der foruden borger og evt. pårørende, en visitator eller sagsbehandlende terapeut (ergoterapeut eller fysioterapeut) og evt. en konsulent fra en handicaporganisation, hvis borger ønsker det. Med borgers accept, vil der blive indhentet yderligere oplysninger fra egen læge, hospital og/eller speciallæge. Med baggrund i de samlede oplysninger vil sagsbehandler/visitator udarbejde en vurdering af, om borger opfylder betingelserne for en hjælpeordning, og hvilket omfang behovet har. 6

7 Afgørelsen vedr. 95 træffes dels af Myndighed i Handicap og Psykiatri og dels af Myndighed i Sundhed og Omsorg. Afgørelsen vedr. 96 træffes af Myndighed i Handicap og Psykiatri. Inden den endelige afgørelse træffes, får borger mulighed for at se vurderingen og kommentere den. Afgørelsen vil blive meddelt skriftlig med oplysning om klagemuligheder. Efter modtagelse af afgørelsen, kan der, inden 4 uger, ankes til Det Sociale Nævn. En eventuel klage rettes til den myndighed, der har truffet afgørelsen, der genvurderer sagen og sørger for at videresende den til Det Sociale Nævn med relevante sagsakter. 3.3 Spørgsmål til ordningen Ved eventuelle spørgsmål til ordningen skal der altid rettes henvendelse til sagsbehandler/visitator i den myndighed, der har givet bevillingen. 3.4 Opfølgning og tilsyn Kommunerne har i medfør af 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Kommunerne bør mindst en gang om året sikre sig, at hjælperordningen fungerer efter hensigten og bl.a. vurdere om behovet for hjælp er i overensstemmelse med den udmålte hjælp, om modtageren får den pleje, overvågning og ledsagelse, som var hensigten med ordningen, om modtageren opfylder betingelserne for hjælpen, herunder betingelserne for at kunne fungere som arbejdsleder/arbejdsgiver om modtageren tilrettelægger og hjælperen udfører arbejdet tilfredsstillende, om der er ændret forhold, herunder hyppige hjælperskift, eller forhold omkring arbejdsmiljøet der kan give anledning til en særlig indsats i forhold til borgeren. 3.5 Indhold af bevillingen til hjælpeordningen Bevillingen kan indeholde følgende: antal ugentlige timer der gives løntilskud til hvilke behov der dækkes personligt/praktisk, overvågning, ledsagelse til behandling (incl. behov for overlap). hvilke aktiviteter med ledsagelse der indgår evt. ekstrabevilling til weekendophold (en weekend om året) Søges på forhånd evt. ekstrabevilling til ferie (max 14 døgn om året) Søges på forhånd evt. ekstrabevilling til handicaprettet kursus (et om året) Søges på forhånd ekstrabevilling til personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler (MUS) (max.7½ time pr. fuldtidsansat om året) timer til afløser ved hjælpers ferie/sygdom (5 ugers ferie/2 uges sygdom om året) deltagelse i kursus om arbejdsmiljø dækning af hjælperrelaterede udgifter 7

8 3.6 Ferie- og weekendophold Ekstrabevilling gives efter en individuel vurdering af særlige behov for hjælp ved overnatning udenfor eget hjem og eventuelle større behov for praktisk bistand end i dagligdagen. Har borger en bevilling på 24 timer i døgnet, og skal have hjælpere med på ferie, skal borger have 2 hjælpere med. Hovedreglen for aflønning i disse situationer er: Hjælper 1 aflønnes med 16 arbejdstimer og 8 tillæg for rådighedsvagter pr. døgn Hjælper 2 aflønnes med 8 arbejdstimer og 16 tillæg for rådighedsvagter pr. døgn Hjælperne arbejder på skift 16 timer og hviler 8 timer. Dette sikrer de sikkerheds- og miljømæssige hensyn til hjælperne og giver dem mulighed for den nødvendige hvile/søvn i løbet af døgnet. Taksten for rådighedsvagter er pr. 1. oktober 2012 i hverdagene 30,68 kr. og 36,60 kr. om søndagen. Ferie/weekendbevillingen kan benyttes til enkeltovernatninger. Feriebevillingen kan ikke, uden særlig aftale, overføres fra det ene kalenderår til det andet. Der ydes ikke tilskud til hjælpers rejse og opholdsudgifter ved ferieophold i udlandet. Der henvises til bekendtgørelse nr af 15. december Såfremt hjælper ikke skal stå til rådighed ved overnatning (Ej døgnordninger) i en afstand fra arbejdspladsen, hvor der ikke er muligt at tage hjem, ydes kolonitillæg. Kolonitillægget er for hverdage 214,47 kr. pr. dag (pr. 31. marts 2000 niveau), for sønog helligdage 428,41 kr. pr. dag (pr. 31. marts 2000 niveau). Den ansatte oppebærer sædvanlig løn ekskl. tillæg under ferieophold/overnatning udenfor arbejdspladsen. 3.7 Bistands- og plejetillæg Vejledning vedr. bistands- og plejetillæg fås hos Rådgivningsenheden Tlf. nr Bistands- og plejetillæg ydes i henhold til Lov om Social Pension 16 stk. 1 og stk. 2 og kan søges af borgere, der er bevilget pension efter reglerne der var gældende før 1. januar Bistandstillæg kan tilkendes, når invaliditeten bevirker, at ansøgeren stadig må have personlig bistand af andre, eller invaliditeten består af blindhed eller stærk svagtsynethed. Plejetillæg tilkendes, hvis invaliditeten bevirker, at ansøgeren må have vedvarende pleje eller tilsyn, der nødvendiggør andres stadige nærværelse. Udgangspunktet er, at bevillingen efter 95 og 96 nedsættes med den del af bistandseller plejetillægget, der anvendes til dækning af borgerens hjælpebehov eller til merudgifter, der alternativt skulle være bevilget efter servicelovens

9 Hvis hjælpen udmåles, så den dækker alle borgerens ledsage- ( 96), pleje- og overvågningsbehov, skal hele tillægget anvendes til dækning af udgifter til hjælpere, eller tillægget frakendes. Der vil dog altid indgå en individuel vurdering af forholdet mellem bevilling af timer til hjælp og dit behov for dækning af udgifter herudover. 3.8 Hjælperrelaterede udgifter Efter en individuel vurdering, kan der udmåles et særskilt beløb til dækning af de direkte og indirekte udgifter, i forbindelse med BPA. Omkostninger ved at have hjælpere: porto og kontorartikler merudgifter til vand, varme og el (hjælperandel) sæbe, toiletpapir, handsker, masker og lignende til hjælperne I særlige tilfælde dækkes udgiften til forplejning I særlige tilfælde dækkes udgiften til forplejningen, efter en konkret vurdering (gælder ikke dagsture) hjælpers transportudgifter, hvis arbejdsstedet er flyttet midlertidigt hjælpers entreudgifter ved ledsagelse til kulturelle aktiviteter tilskud til hjælpers ferieophold/overnatning (efter individuel vurdering) evt. huslejeandel til hjælperværelse, hvis ikke der er kompenseret efter Servicelovens 100 eller boligstøtteloven 12 stk. 4. annoncering (regningen sendes til kommunen) arbejdsgiverforsikringer (regningen sendes til kommunen) barselsfond efter regning 3.9 Merudgifter Der er mulighed for at søge merudgifter efter Servicelovens 100. Det gælder: Personer tilkendt førtidspension efter og personer tilkendt førtidspension før , hvis de har en BPA-hjælpeordning jf. Servicelovens Arbejdsgiveropgaver og arbejdslederopgaver Arbejdsgiver: Pligter og ansvar Som indebærer rollen som arbejdsgiver, ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver (arbejdsretlige), der er forbundetmed at have en BPAordning. Det betyder: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Informere om ansættelsesforholdene i hjælpeordningen Udarbejdelse af ansættelseskontrakter til hjælperne Tegning af lovpligtige forsikringer Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Lave arbejdspladsvurdering (APV) Kommunikation og afrapportering til kommunen 9

10 Arbejdsleder: Pligter og ansvar Ved arbejdsleder forstås, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som de personlige hjælperes daglige leder. Dette indebærer: Varetagelse af arbejdsplanlægning (vagtplaner) sammen med og for hjælperne Indkaldelse af afløser ved sygdom Udarbejdelse af jobbeskrivelse og jobopslag/annoncer Udvælgelse af hjælpere, herunder at varetage ansættelssesamtaler Oplæring og daglig instruktion af hjælperne Sikre at hjælperne til enhver tid er oplært og instrueret, så de kan udføre arbejdsopgaverne arbejdsmiljømæssigt forsvarligt Daglig opsyn med om hjælperne overholder instruktioner og regler Afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Afholdelse af personalemøder med hjælperne Afholdelse af sygesamtaler inden 28 dage efter 1. fraværsdag En person, som har haft en BPA-ordning i en årrække, men ikke længere er i stand til at administrere arbejdslederrollen, er ikke længere berettiget til ordningen. Der skal i dette tilfælde udarbejdes en handleplan med en gennemgang af hvilken anden hjælp, der træder i stedet. Under forudsætning af, at borgeren er i stand til selv at fungere som arbejdsgiver for sine hjælpere, kan borgeren vælge at beholde arbejdsgiveransvaret. Løn og ansættelsesvilkår er beskrevet på side 14. Herudover gælder flg. regler: kommunen dækker ikke lønudgifter til hjælpere under 18 år. der dækkes ikke lønudgifter for timer, som ligger ud over den givne bevilling. kommunen må ikke udbetale løn til hjælpere udover 48 arbejdstimer pr. uge i gennemsnit set over en 4 mdr s periode incl. merarbejde. Perioder med ferie og sygdom medregnes ikke. hvis hjælper holder ferie med feriepenge fra det faste job, kan hjælperen ikke optjene løn i samme periode. Kommunen overtager arbejdsgiverens forpligtelser i tilfælde af, at arbejdsgiveren dør eller akut indlægges på hospital og ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen. Kommunen forpligter sig ikke økonomisk ud over den bevilling, som er givet i sagen. Såfremt borgeren ønsker at overdrage arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed, bevilges der til administrationsomkostninger 4,04 kr. pr. bevilget time for 95 og 3,09 kr. pr. bevilget time for 96. Desuden gives der årligt pr. fuldtidshjælper til lønadministration 1.748,98 kr Ansættelse og annoncering Arbejdsleder er ansvarlig for at ansætte og annoncere efter nye hjælpere. Udgiften til annoncering dækkes i henhold til Servicelovens 95 og 96. Regningen fremsendes til Handicap og Psykiatri. Ved annoncering på Jobnet skal annoncen indeholde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, og sendes til Jobcentret: Annoncen vises i 30 dage, ønskes den deaktiveret tidligere kontaktes Jobcentret. 10

11 3.12 Ansættelse af hjælpere Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om, hvad arbejdet indebærer og om der er væsentlige vilkår om arbejdstider, løn og ansættelsesvilkår. Et væsentligt vilkår kan være opgaver/arbejdsfunktioner, som adskiller sig fra de almindelige opgaver i et hjælperjob, og som borger lægger vægt på, at hjælperen skal vide og være indforstået med. Vilkåret skal fremgå af ansættelseskontrakten. Borger har oplysningspligt om arbejdsløn og ansættelsesforhold. Disse oplysninger fremgår bl.a. af ansættelseskontrakten. Kommunen anbefaler, at ansøger fremviser en straffeattest. Der bør ved ansættelsen gøres opmærksom på evt. rygeregler Vikardækning Borger skal sørge for også at ansætte personer, som kan tilkaldes i forbindelse med akut behov for vikarer samt til dækning af faste hjælperes ferie. Borger vil ikke få dækket udgiften til vikarer fra et vikarbureau uden kommunens godkendelse Afskedigelse af hjælper Hvis borger som arbejdsgiver er nødt til at opsige en hjælper, har borger ansvaret for at arbejdsforholdet afsluttes på korrekt og ordentlig måde. Opsigelsen skal altid være begrundet og foreligge skriftligt. Der skal foretages partshøring inden opsigelsen på ca. 1 uge. Grunde til afskedigelse kan være: væsentlige ændringer i ansættelsen f.eks. ændringer i bevillingen, som medfører ændret timetal væsentlige samarbejdsproblemer hyppig sygdom langvarig sygdom. Vær opmærksom på, at der ved langvarig sygdom skal holdes samtale inden 28 dage, samt indhentes mulighedserklæring. Inden start på en opsigelse af hjælperen, skal der finde en tjenstlig samtale sted. Hjælperen gøres opmærksom på de forhold, som er utilfredsstillende, eller som nødvendiggør en opsigelse. Hjælperen skal have lejlighed til at udtale sig om det grundlag, der vil være for en opsigelse. Det anbefales altid ar der laves et referat af samtalen, som begge parter underskriver og indsendes til Handicap & Psykiatri. Er der problemer med at komme i kontakt med hjælperen, f.eks. i forbindelse med samtale/partshøring, bør der sendes et anbefalet brev. Borger har derved garanti for, at hjælperen er blevet tilbudt samtale. Ved tvivls spørgsmål i forbindelse med afskedigelse bør der tages kontakt til hotline, som kan vejlede til korrekt opsigelse. (Se evt. hjemmesiden). Ved alle former for afskedigelse skal opsigelsesvarslerne overholdes jf. ansættelseskontrakten. 11

12 3.15 Bortvisning En hjælper, der væsentligt misligholder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet, kan bortvises. Ansættelsesforholdet betragtes som ophørt uden varsel. Misligholdelsen skal være åbenlys og udenfor al tvivl. Vi anbefaler, at borger rådfører sig med før en hjælper bortvises. En bortvisning kan medføre retssag og erstatningskrav fra hjælperen Introduktion/oplæring Det forventes, at arbejdsgiver nøje sætter sig ind i, hvad hjælperordningen indebærer. Spørgsmål i forbindelse med arbejdsgiverrollen bør drøftes med rådgiver i Handicap og Psykiatri eller visitator i Sundhed og Omsorg, inden ansættelse af hjælpere. Ved nyansættelser og udskiftning af hjælpere vil introduktionen påhvile arbejdsgiver. Rådgiver/visitator kontaktes, hvis der er behov for undervisning/vejledning vedrørende forflytningsteknikker o.a. Ved specielle plejebehov ydes der ekstratimer til oplæring. Den nyansatte får den timeløn i oplæringstimerne, som svarer til tidspunktet på døgnet, hvor oplæringen sker Tilrettelæggelse af arbejdet Som arbejdsleder har borgeren ansvaret for den daglige arbejdstilrettelæggelse, ansvar for planlægning af vagtplaner, varsling af ferie og afholdelse af personalemøder. Arbejdsleder skal instruere og oplære sine hjælpere i de opgaver og de arbejdsrutiner hjælperen skal udføre og sørge for, at hjælperen ved, hvad der forventes af ham/hende i de forskellige situationer. Bevarer borgeren arbejdsgiverbeføjelserne, skal han/hun også varetage opgaver vedr. ansættelser og afskedigelser Personalemøde og MUS Hvis der er ansat mere end 1 hjælper, kan der bevilges timer til afholdelse af personalemøder. MUS-samtaler afholdes uafhængig af antal af hjælper. Ringkøbing- Skjern Kommune har besluttet, at der max. kan bevilges 7½ time om året pr. fuldtidsansat Kørepenge (den ansatte) I forbindelse med eventuel indlæggelse på hospital, hvor der er behov for hjælp af den/de ansatte, under indlæggelsen, skal der tilsendes Handicap og Psykiatri en liste på kørsel fra hver medarbejder. Det skal fremgå af listen hvilke dage, den ansatte har kørt fra og til. Der gives kun kørselspenge fra borgerens bopæl til hospitalet. Eller fra hjælperens bolig, hvis afstanden derfra er kortere. Der udbetales kørepenge efter statens laveste takst, som pr. 1. januar 2014 ligger på 2,10 kr. pr. km Al normal kørsel til og fra arbejde henvises til de skattemæssige regler. 12

13 3.20 Akutte situationer Ved akut sygdom eller lignende kan der ske en midlertidig opnormering af bevillingen. I disse tilfælde rettes henvendelse til rådgiver/visitator, som træffer beslutning om den midlertidige opnormering. I tilfælde af hospitalsindlæggelse af længere varighed (over 2 uger) eller lignende, skal der rettes henvendelse til rådgiver, som træffer beslutning om den fortsatte bevilling. Arbejdsgiver er pligtig til at oplyse kommunen om enhver ændring i forhold, som kan have betydning for udmålingen af timerne Arbejdsmiljø Når en person skal forflyttes og plejes, skal dette foregå på en for hjælperen forsvarlig måde. Arbejdet skal kunne udføres på en måde, så der kan arbejdes i hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og uden at der foretages tunge løft. Vurdering af, hvornår der skal bruges tekniske hjælpemidler, kan foretages ud fra Arbejdstilsynets vejledende ATmeddelelse D.3.1 om Løft, træk og skub, af september Borgeren skal sørge for at: arbejdsforholdene er forsvarlige arbejdsskader undgås, f.eks. ved at de nødvendige hjælpemidler anvendes hjælperne får den nødvendige instruktion og oplæring i at udføre arbejdet uden risiko arbejdet tilrettelægges så der er tid til pauser i rimeligt omfang en sammenhængende vagt for hjælper er som udgangspunkt max på 24 timer at eventuelle arbejdsulykker anmeldes Grunden til dette er et sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt hensyn til hjælperne samt sikre, at opgaver kan løses forsvarligt ift. Borgeren. Ansøgning om kursus i forflytningsteknik og brug af hjælpemidler, behandles ud fra en individuel vurdering. Bevilgede kurser dækkes af kommunen efter regning. Branchesikkerhedsrådet for Social- og Sundhedsvæsen har udgivet en branchevejledning om handicaphjælpernes arbejdsmiljø. I branchevejledningen er der gode råd og oplysninger at hente om arbejdsmiljø, hvad borgeren skal gøre i forskellige situationer og hvordan man anmelder en arbejdsulykke. Der henvises til søgeord: handicaphjælpernes arbejdsmiljø Forsikring Arbejdsgiver Arbejdsgiver skal tegne en arbejdsskadeforsikring for de(n) ansatte. Udgiften til en arbejdsskadeforsikring bevilges i henhold til Servicelovens 95/96. Vær opmærksom på, at pårørende, der er ansatte som hjælpere, har særlige vilkår. Der skal også tegnes en erhvervsansvarsforsikring, hvis egen familieforsikring ikke omfatter privat hushjælp og dermed hjælpere. Udgiften til denne bevilges ligeledes i henhold til Servicelovens 95/96. 13

14 Ved ferieophold i udlandet skal arbejdsgiver tegne en særlig rejseforsikring for de(n) hjælper, der er med. Der kan søges om dækning af udgiften hertil. Bevillingen beror på en individuel vurdering, da der som udgangspunkt ikke ydes hjælp til afholdelse af ferie i udlandet ud over den daglige bevilling, jf. Serviceloven 95/96. (henviser til udlandsbekendtgørelsen / ). 4. Den personlige hjælpers jobfunktion Opgaverne vil variere alt efter den enkelte borgers handicap, behov og ønsker. Den personlige hjælper er populært sagt arbejdsgiverens arme og ben. Der stilles ikke krav om at hjælperen skal have en specifik uddannelse eller specielle kvalifikationer, som er nødvendige for at bestride et job som personlig hjælper. En personlig hjælper skal respektere, at arbejdspladsen er et privat hjem. Man skal indstille sig på og acceptere de forhold, der er i hjemmet. Opgaverne er meget forskellige, og nogle af dem er af meget personlig karakter. Generelt består hjælpeopgaverne af praktisk og personlig pleje, hjælp til påklædning, madlavning, almindelig husførelse og ledsageopgaver udenfor hjemmet. Handicaphjælperen udfører de opgaver, som borgeren selv ville have udført. Større håndværksmæssige opgaver er ikke en personlig hjælperjob. Det vil fremgå af ansættelseskontrakten, hvilke væsentlige vilkår, der gælder for arbejdet. Den personlige hjælper har tavshedspligt. Det gælder også efter fratrædelse. De væsentligste områder, hvor tavshedspligten gælder, er arbejdsgiverens rent private forhold, religion, sex, helbred, straffeforhold og økonomi. I tilfælde af, at arbejdsgiveren oplever, at handicaphjælperen har overskredet sin tavshedspligt, kan arbejdsgiveren anlægge en retssag for afgørelse heraf. 5. Løn- og ansættelsesvilkår såfremt Ringkøbing-Skjern Kommune forestår lønudbetalingen 5.1 Aflønning og lønsatser Ansættelsen er ikke omfattet af en overenskomst. Aflønningen sker som timelønnet ikke uddannet personale på løntrin 11. Dette svarer til en grundløn i overenskomsten for Social- og Sundhedspersonale indgået mellem KL og FOA Fag og arbejde. 5.2 Kvalifikationstillæg Ved udførelse af arbejde som handicaphjælper på mindst 8 timer pr. uge ydes et kvalifikationstillæg, som udgør: (Lønninger pr ) Trin 11: 115,58 kr. (start løn) Trin 12: 117,56 kr. (efter 1 år) Trin 13: 119,60 kr. (efter 4 år) Trin 14: 121,69 kr. (efter 8 år) - Slut trin 14

15 Ancienniteten kan kun medtages fra tidligere ansættelser hvis: lønmodtageren er i arbejde op til det nye ansættelsesforhold, i en lignende stilling har været ansat på mindst 8 timer ugentligt de tidligere ansættelsessteder er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune 5.3 Respirationstillæg For borgere med respirator, der har hjælpere, som har gennemført oplæring, gives et tillæg på 2 kr. i timen. 5.4 Arbejdstidsregler Der kan ikke udbetales arbejdstidsbestemte tillæg for overtid. Ansættelsen er ikke omfattet af overenskomst. Der henvises til EU's arbejdstidsdirektiv (ses nedenfor). Det betyder, at hjælperen kan have vagter op til 24 timer ad gangen, hvor der udbetales tillæg (men ikke overtidsbetaling). De personlige hjælpere er som udgangspunkt omfattet af alle lovens bestemmelser, herunder nedenstående bestemmelser om arbejdstid: Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Ansatte, med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer, har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Ansatte, som beskæftiges med natarbejde, skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder natarbejde og derefter inden for et regelmæssigt tidsrum på mindre end 3 år - bestemmelsen gælder kun for personer, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. 5.5 Frihedsperiode/hviletid Arbejdsmiljølovens regler om fridøgn og hviletidsbestemmelser gælder. Inden for hver arbejdsperiode skal den ansatte have et fridøgn. Som hovedregel ydes der et ugentligt fridøgn indenfor hvert 7. døgn. Fridøgnet skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Da den daglige hvileperiode er 11 timer vil den ansatte derfor normalt have krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer hvert 7. døgn. Der må ikke være mere end 7 døgn mellem 2 fridøgn. Ægtefælle, samlever eller anden nærtstående person i husstanden, som ansættes, vil max. kunne aflønnes for 37 timer om ugen. 5.6 Udmåling af løn Ved udmåling, tages der højde for: Tidsbestemte tillæg Funktionstillæg (Respirationstillæg) Arbejdsmarkedspension Desuden skal der tages højde for omkostninger til feriepenge, feriegodtgørelse og ferie m.v. efter ferieloven, ATP, samt evt. andre lovpligtige bidrag. 15

16 5.7 Ferie - den ansatte Den personlige hjælper har ret til ferie, uanset om der er optjent ferieopgørelse eller ej. Optjeningsåret følger kalenderåret. Ferieåret er fra 1. maj til 30. april. Den personlige hjælper har ret til 5 ferieuger om året. Medarbejdere optjener ikke ret til ferie med løn, men får i stedet et feriekort beregnet med 12,5 % af den ferieberettigende løn i optjeningsåret. Såfremt arbejdsgiver holder ferie eller er udrejst, uden brug af hjælper, skal den ansatte varsles 1 mdr. i forvejen. 5.8 Varsling af ferie. Den personlige hjælpers ønske om ferietidspunkt skal i videst muligt omfang imødekommes. Træf derfor aftaler om ferieafvikling i god tid. Hovedferie skal aftales 3 mdr. før afvikling. Øvrig ferie skal aftales 1 mdr. før afvikling. Er der enighed om kortere varsel, er dette selvfølgelig også i orden, men aftalen bør være skriftlig. 5.9 Arbejdstid/arbejdsplan Der skal udarbejdes en vagtplan, som den fastansatte skal være bekendt med 4 uger forud. Ansatte har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage. Udfra ansættelseskontrakterne skal borgeren, som har ordningen, være opmærksom på at de timer som lønmodtageren er lovet iht. kontrakten, er opfyldt indenfor én lønperiode. Dvs. at indenfor lønperioden må det ugentlige timetal godt regulere, men når hele lønperioden fra den 13. til den 12. gøres op, skal gennemsnittet passe iht. kontrakten. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så delt tjeneste undgås. Delt tjeneste kan ikke forekomme i aften/nattjeneste. Delt tjeneste er tjeneste, der er adskilt af en pause på 1 time eller mere. Hvor delt tjeneste ikke kan undgås, f.eks. på grund af sygdom blandt personalet, personalemangel, særlige arbejdsopgavers udførelse og lignende, betales for delt tjeneste pr. dag 32,16 kr. (31/ niveau). Der kan ikke gives delt tjeneste når man arbejder i eget hjem. Pause af mindre end ½ times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. Ansatte, der pålægges at udføre overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af overarbejde ud over 1 time betales et tillæg pr. gang på kr. (31/ niveau). Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Betales med timeløn + et tillæg på 50% heraf. 16

17 Overarbejdsbetaling ydes kun for de timer, der ligger ud over tjenestestedets daglige arbejdstidnorm og udover en ugenorm for en fuldtidsansat. Der kan ikke ydes arbejdstidsbestemte tillæg for overarbejde. Varsel i forbindelse med inddragelse af fridag eller lignende kan ske ned til 24 timer før påbegyndt vagt. Hvis det sker med kortere varsel end de 24 timer, er det overarbejde. Overarbejde kan kun forekomme for fastansatte hjælper. Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet: alle dage mellem kl til kl med 28% af timelønnen alle dage mellem kl til kl med 31,5% af timelønnen lørdage mellem kl til kl med 28% af timelønnen søn- og helligdage mellem kl til kl med 50% af timelønnen 5.10 Rådighedstillæg Der henvises til Ferie- og weekendophold afsnit Tjeneste på specialdage 1. maj, grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag. Ansatte der må udføre effektiv tjeneste: Juleaftensdag fra kl , honoreres som på en søndag. 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag fra kl , honoreres som på en søndag Sygdom den ansatte Der udbetales sygeløn under sygdom af arbejdsgiveren, dog kun de første 30 sygedage, derefter overgår den ansatte til sygedagpenge fra bopælskommunen, dog overgår nyansatte (0-8 uger) direkte til sygedagpenge fra bopælskommunen fra første fraværsdag. Reglerne for udbetaling af sygedagpenge findes i Dagpengeloven. Sygemelding skal ske senest 1. fraværsdag inden arbejdstids begyndelse. Meldingen skal ske telefonisk til arbejdsgiveren. Ikke pr mail eller sms. Arbejdsgiver anmelder sygdommen på fraværsblanket (s4932) til Handicap og Psykiatri, Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing, på første fraværsdag. Såfremt sygdommen ikke bliver rettidigt anmeldt, påføres udgiften til de mistede dagpenge indtægter arbejdsgiveren. Jf. Lov om sygedagpenge samt bestræbelserne på at fastholde sygemeldte medarbejdere og reducere langtidssygefravær så du skal være opmærksom på, at der efter ca. 3 ugers sammenhængende sygefravær skal afholdes en sygefraværssamtale med den ansatte. Sygefraværssamtalen skal være afholdt senest 4 uger efter 1. sygedag. Herefter skal arbejdsgiver på baggrund af sygefraværssamtalen indberette oplysninger til jobcentret i medarbejderens bopælskommune. Oplysningerne skal indberettes på blanket DP 333, som kan erhvervs hos Handicap og psykiatri. Oplysningerne skal være 17

18 jobcentret i hænde senest 4 uger efter 1. sygedag dvs. senest den 29. dag ved fremsendelse af blanket pr. brev. Lider hjælperen af en kronisk sygdom, kan der søges om udfærdigelse af en 56 aftale, hvilket betyder, at arbejdergiveren får dækning for dagpengeudgiften med det samme. Den ansatte påfører sygetimer på timesedlen for de dage, han/hun ifølge vagtplanen har været fraværende. Blanketten raskmelding/genoptagelse af arbejdet underskrives af hjælperen på 1. arbejdsdag efter sygeperiode. Arbejdsgiver sender herefter skemaet til Handicap og Psykiatri, Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing. De nævnte blanketter kan rekvireres hos Handicap og Psykiatri. I forbindelse med langtidssygemeldinger skal arbejdsgiveren indkalde til personalemøde, med det formål at udarbejde en ny vagtplan, for at minimere overarbejde, da overarbejde kun bør forekomme i forbindelse med en pludselig hændelse Barns 1. og 2. sygedag Betingelser: Barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte. Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet Forhold under barsel og adoption Der henvises til Dagpengeloven. Adoption sidestilles med barsel Opsigelse/prøvetid For dag-/aftenvagter Prøvetid i ansættelsesforholdet er aftalt til 14 dage. I prøvetidsperioden er der intet opsigelsesvarsel for begge parter. Opsigelsesvarslet er gensidigt og afhænger af ansættelsestidens længde således: Ansat under 1 måned 7 dages varsel Ansat uafbrudt 1 til 3 måneder 14 dages varsel Ansat uafbrudt over 3 måneder 1 måneds varsel For døgnvagter Ved ansættelse i døgnvagter er prøvetiden 2 mdr. med 3 vagters opsigelse for begge parter. Efter prøvetiden er der 7 vagters opsigelse for begge parter. Ved døgnvagter må hjælperen ikke forlade arbejdsgiver, før afløseren er til stede. 18

19 I tilfælde af arbejdsgivers død, gælder ovenstående opsigelsesvarsler. Ringkøbing Skjern Kommune udreder løn i opsigelsesperioden og kan evt. anvise andet arbejde. Ved indlæggelse på hospital følger hjælper med arbejdsgiveren. Drejer det sig om indlæggelse i mere end to uger, skal rådgiver kontaktes med henblik på beslutning om den fortsatte bevilling Dagpengegodtgørelse G-dage Arbejdsgiver skal være opmærksom på at der i visse situationer skal udbetales dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag især ved afskedigelser. For at modtage denne dagpengegodtgørelse skal blanket s-4901 indsendes til: Intern Udvikling og Personale, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing. Er man i tvivl kontakt Handicap og Psykiatri, som også kan udlevere blanketten. Hjælperen skal have været beskæftiget i mindst 74 timer inden for de sidst 4 uger og være medlem af en arbejdsløshedskasse for at få godtgørelsen. Der udfærdiges en tro- og loveerklæring, som indhentes hos Handicap og Psykiatri Frigørelsesattest. Undtagelsesvis kan der gives en frigørelsesattest, hvis der ikke er andre muligheder for at få ansat en personlig hjælper. Frigørelsesattesten kan ifølge dagpengeloven kun udstedes for 30 uger. Med en frigørelsesattest har den personlige hjælper ret til, at ophøre med arbejdet med dags varsel uanset gældende opsigelsesvarsel. Attesten kan hentes på: Pension Aftale med Pensam. Det er desværre ikke muligt at indbetale til anden pensionskasse. Aftalen gælder for personlige hjælpere, der er fyldt 21 år, og har optjent 1 års anciennitet. Hvis hjælperen op til ansættelsen har haft en lignende stilling i Ringkøbing- Skjern Kommune, som er omfattet af en tilsvarende pensionsordning, bortfalder kravet om 1 års ansættelse, og hjælperen er berettiget til pension fra ansættelsens start. Der indbetales 12,6 % af lønnen eksl. overarbejde, arbejdstidsbestemte tillæg og særydelser til pensionsordningen Ansættelseskontrakten Kontrakten udarbejdes af arbejdsgiveren. Den udfyldes og underskrives derefter af arbejdsgiver og hjælper og sendes til Handicap og Psykiatri Lønindberetning hvis kommunen administrerer lønudbetalingen Dine hjælpere skal udfylde indberetningslister (arbejdssedler) hver måned. Du er ansvarlig for, at de er udfyldt korrekt, og at de bliver fremsendt med din underskrift til 19

20 modtagelse i Handicap og Psykiatri senest den 15. i måneden. Perioden opgøres fra den 13. i en måned til den 12. i måneden efter Indberetningslister. Indberetning af arbejdstimer sker på indberetningsliste (timeseddel). Timerne skal være talt sammen og indberetningslisterne skal være underskrevet af både arbejdsgiver og personlig hjælpere. Ferieafholdelse, sygdom, personalemøder o.l. skal være påført indberetningslisten Når en personlig hjælper fratræder Arbejdsgiver giver meddelelse om en personlig hjælpers ophør til Handicap og Psykiatri. Kopi af hjælperens opsigelse fremsendes med arbejdsgivers påtegnelse af rigtigheden til Handicap og Psykiatri, som efter påtegning sender den til løn Spørgsmål Ved spørgsmål i forhold til de almindelig løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Handicap og Psykiatri på tlf. nr

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Servicelovens 95 stk. 2 og 96

Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Udarbejdet den 15. april 2010 Seneste revision 1. august 2011 Ikrafttræden den 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse. Side 1.0 INDLEDNING....4

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 27. august 2015 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 VISITATIONSENHEDEN Retningslinjer for BPA-ordningen tilskud til ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 96 Gældende fra den 1. juli 2014 Formålet med hjælp, som er bevilget fra Herning

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Brugervejledning 96 1 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere