Input fra workshops på Regional dialogdag København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Input fra workshops på Regional dialogdag København"

Transkript

1 Input fra workshops på Regional dialogdag København Læs mere om konceptet for dialogdagen her: Deltagerne skulle på seks forskellige workshops diskutere: 1. Hvad er de vigtigste elementer i emnet for jeres workshop (fx børn som medskabere af egen læring, samarbejde med forældre osv.)? 2. Hvordan omsættes disse vigtige elementer til praksis? Dvs. hvilket konkret læringsmiljø eller hvilken indsats understøtter, at elementerne omsættes til praksis? Teksten nedenfor kommer fra de plakater, deltagerne udfyldte, mens de arbejdede med spørgsmålene. Børn som medskabere af egen læring i rammer de voksne har ansvar for De vigtigste elementer: Foran, ved siden af og bagved barnet bevidsthed om egen rolle ens forvaltning villighed til at være fleksibel Dygtige voksne der tør flytte sig og prøve nye ting erne skal fange børneperspektivet Personalet har planlagte aktiviteter men også er åben overfor børnenes initiativer en prioriterer og fokuserer tid og opmærksomhed Opmærksomhed på hvad der sker i børnegruppen Have øje for de mindre grupper De voksne følger barnet Gøre plads til de meningsfulde for barnet Fleksibel planlægning Børn Medinddrage børns viden, hvad ved de og hvad vil de gerne lære. Heltetræning hvor der sættes fokus på at børnene har ansvar og arbejde med personlig udvikling af alle arketyper Øje på det der giver meningen for børnene De voksne sætter rammen så fylder børnene den ud Alle børn skal sikres mulighed for at være medskabere er med til at understøtte at børn gerne må mærke livet, bakke op om at det gerne må kilde i maven selvom man kan komme til at slå sig 1

2 Rum/miljø Støj og fare kan være begrænsende Fokus på udvikling af læringsmiljø Fælles ipad fælles faglighed Fleksible læringsrum i børnehøjde Regler, er de opstået ud fra personlighed eller faglighed? De 4 initiativer; Siger, ser på, gør føler Tydelige rammer FN s børnekonvention bruge de demokratiske værdier Mange læringssituationer befinder sig udenfor de planlagte aktiviteter og det er ok Læreplanstemaerne skal være et stillads i hele åbningstiden Omsætning til praksis: Følge børnenes spor før planlægning af projekt Bevidsthed om faglighed at argumentere og evaluere fagligt Fokus på at tage billeder af børnenes læring frem for aktiviteten Planlægning ud fra temaerne, se om børnene selv bruger det de bliver tvunget ind i. Fokus på kommunikation blandt personalet, turde sige tingene højt. Inddrage filosofi i børnegrupperne Have fokus på at se hvad der sker Kunne omsætte børnenes tegn Opmærksom på ikke at afbryde barnets initiativ/leg grundt frokost Feedbackkultur Projekter med planlagt til at eksperimentere Fokus på kompetencer, pædagogerne kan noget forskelligt Børn Børnenes hypoteser skal inddrages inden man går i gang Bruge børnenes interesser og viden Hvordan kan vi se børnene som informanter Fokus på forskelligheder Inddrage børn på skift i hverdagsrutiner Alle børns medbestemmelse Opmærksomhed på om alle børn tilgodeses Dialogisk læsning børn er selv med til at samle materialet Digitale redskaber fotosafari, digitale læringskatalog Have blik for at deltagelse kan forskelligt udtryk 2

3 Inddrage forældrene i eget barn og børnefællesskaber Rum Barnets læringsrum Viden og forskning på dagsordenen ved personalemøder Være ærlig i evaluering Skabe en metode og tale om hvordan man forstår børns perspektiver Systematisk planlægning Bruge statistik til at sætte nye mål 3

4 Trivsel og læring i børnefællesskaber De vigtigste elementer: en Den værdifulde faglige relation, så læring kan udvikles Engagerede voksne ikken i rutinerne og læringen heraf Relationsarbejde (icdp) Struktur didaktik og planlægning er forudsætning for at skabe spændende og udviklende læringsmiljøer At skabe læringsrum og udviklingsfællesskaber forudsætter begejstring og engagement At turde tage sine observationer alvorligt At præsentere børn for mangfoldige miljøer og skabe samhørighed og se udbyttet af forskellighed Forudsætter kompetencer og refleksion over egen praksis Fokus på at sikre børnene adgang til fællesskabet Obs på børnegruppens sammensætning i planlægningen. Have øje for børnenes ressourcer Nærværende voksne Turde følge børnenes spor Fokus på børnefællesskaber betyder også fokus på voksentrivsel Værdier skal være fælles vi skal gå samme vej Fælles forståelse af begreber så der er enighed om hvad man taler om Se på børnenes behov, stimulere børnenes lyst til at give sig i kast med de muligheder institutionen byder. Være bevidst om hvordan de voksne henholdsvis deltager/trækker sig ind og ud af børnefællesskaber Barnet Børneperspektiv/Medbestemmelse Børn som medsamskabere i læring og udvikling Når børn finder forklaringer sammen Gode børneliv Cooperativ læring når børn lærer børn Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab samarbejde samarbejde på nye måder Brobygning mellem forældre og inst. Gensidigt forpligtende forældresamarbejde Rummet At skabe legende og eksperimenterende rum og miljøer Rummenes indretning er meget vigtig for børnenes inspiration til eksperimentering, undre og fordybelse Rammer i fysiske omgivelser/legemiljøer 4

5 Fokus på læringsmiljøet frem for at måle børns kunnen Legens værdi for udviklingen frem for at måle børns kunnen Den sociale værdi for trivsel og læring Organisering omkring fællesskaberne Legen som læringsmiljø Idéer til praksis: en isk bagdør (At justere sig i forhold til barnet) Prioritér at arbejde vidensbaseret (minus synskultur) Systematiseret observationstilgang evt video Bryd med stereotyperne både ift. Børn og pæd/voksen Praksis skal turde at blive kigget på og omsætte det i praksis Nysgerrige reflekterede voksne engagement Organisering og parathed Planlægning og evaluere tid til dette så pæd. Kan være medskaber af børnefællesskaber have plan a og b, tage udgangspunkt i den pågældende børnegruppe Lederens opmærksomhed på personalets kompetencer og opdatering fagligt Barnet Adgang til forskellige fællesskaber: køn-alder-interesse, små/store etc. Små læringsmiljøer små grupper efter alder og formåen Rummet Små læringsrum Skabe fleksible og rummelige læringsmiljøer, hvor det enkelte barn og børnegruppen kan udfolde deres initiativer og spontanitet Mod til dialog med forældre og konkrete anvisninger Skabe læringsmiljøer i samarbejde med forældre og trække læringsmiljøerne hjem (home league enviroment) inddragelse (inddrages i arbejdet med børns trivsel og læring, f.eks. samtaler med forældre om børnenes fællesskaber) nyt involverende forældresamarbejde samarbejdet en ny dimension i det pædagogiske arbejde. Fri for mobberikuffert Hvis idéerne (metoder, skemaer, evalueringer = styringsredskaber/koncepter) til praksis bliver FOR konkrete, kan det være vanskeligt at overføre i den kommune/inst. 5

6 Åbne institutionen op danne børnefællesskaber der rækker ud over institutionen og inviterer forældre, lokalsamfund, kultur og fritid ind. 6

7 Samarbejde mellem forældre og dagtilbud om børns læring og trivsel De vigtigste elementer: en Tænk åbent, anderledes og kreativt omkring strukturer og gøre det formelle samarbejde mere uformelt samt generalisere fremfor at individualisere Fokus på de forældre som ikke har ressourcerne og ikke møder frem til f.eks. forældremøde Manglende innovativ tilgang til familiesamarbejdet Målet er at Vi lytter så andre får lyst til at tale og vi taler så andre får lyst til at lytte en som den gode oversætter/formidler af det pædagogiske arbejde (barnets læring og trivsel) Møde forældrene hvor de er Respekt for forældrenes forskellighed Gensidig respekt for pædagogisk arena vs. Hjemmearena (feks opdragelse) Formidle /tydelighed om pædagogisk faglighed (også sige det, der ikke er rart på en god måde) Rammer for forældresamarbejde ikke ensartethed Tænke forældre som medpart ikke modpart Anerkende alle forældre Tydelig kommunikation og information Bruge forældrene som ressource i praksis og i det pædagogiske arbejde Fælles forståelse af hinandens værdier - skabe det fælles rum Mødes på midten med fælles dagsorden med gensidig respekt Arbejde som partnere forældre/pæd Balance mellem forældre ansvar og forældre inddragelse Bestyrelser skal gå foran fokus på faglighed Ideer til praksis: en Synliggøre procedurer oplæring Fyraftensmøder med aktuelle temaer Tænke ud af boksen, bl.a. i inddragelse af børn Øget refleksion Afklaring og synliggørelse af samarbejde Tænke åbent om de mere uformelle sider af forældresamarbejdet Fokus på hjemmelæringsmiljøer (forventningsafstemme) Uddannelse/kompetenceudvikling Synliggørelse af læring, tankerne bag Tage udgangspunkt i de enkelte familier (ressourcer mv.) Skal det være skriftligt eller mundtligt? Samtale ved opstart og 3 måneder senere To medarbejdere ved forældresamtaler (giver mulighed for feedback begge veje) Ordentlighed over for alle forældre Ydmyg i arbejdet med forældre, møde dem som partnere Opslag, dagbog, opslag med simple fortællinger om pædagogens arbejde og hvordan forældrene kan støtte op om det. 7

8 Øget refleksion over hvordan personalet taler om og med forældrene og betydningen af dette for barnet Gå hjem til fødselsdage, mødes på familiernes hjemmebane Have fælles holdning i personalegruppen, ligeværdigere partnere, huskultur Beskrive sammenhæng mellem handlig og pædagogikken bag Værdibaseret ledelse Forventningsafstemning afklare med indflydelse Kompetenceudvikling af personale Institutionens kultur passe på med kategorisering af forældre, kan være barriere Institutionens forventninger til personalets og forældrenes rolle i samarbejde skal være afklaret og synlig Barnet Inddrage børnenes perspektiver Se forældre som ressource deres ideer, ressourcer i det daglige arbejde Vigtigheden af det første møde interview og opstartssamtaler Møde på forældrenes hjemmebane ligeværdig kultur Forståelse af hinandens arenaer/ gensidigt bruge hinandens erfaringer angående barnet Løbende forventningsafstemme Fællesspisning (mindske kløften mellem pædagog og forældre) Fyraftensmøde med aktuelle emner som medskabere af fælles dagsorden f.eks. opsamling til referart Viden til forældre (f.eks. hvad forventes af en 3 årig, læringsmål for hver årgang) bestyrelsens rolle/aktiv part bindeled ml. institution og forældre Forventningsafstemning ved opstartssamtaler om forældresamarbejde tilfredshedsundersøgelse En øget ressourcetildeling til de sårbare familier Lave forældremøder på en anden måde narrativ tænke over hvad forældrene er interesseret i og få dem inviteret indenfor Møde forældrene imellem til kulturelle arrangementer dele deres baggrund Rummet Arrangering af forpligtende, planlagte men uformelle rum for samarbejde Rum for relevant faglig formidling 8

9 Læring for børn, der befinder sig i udsatte positioner De vigtigste elementer: Fælles børnesyn Tro på, at der er læringsmuligheder for alle Være nysgerrig på barnet ressourcer og muligheder Arbejde kompencerende (Nussa) Uddannet og empatisk personale Systematisk planlægning med justering i forhold til før, under og efter. Prioriterer planlægning af praksis og sparring Ejerskab til læreplaner Barn Alle børn skal være med i fællesskabet Alle børn kan være i udsat position samarbejde bidragelse fremfor inddragelse Informere forældre om barnets næste udviklingsområde samarbejde som partnerskab Gøre nytte af den ressource der er i forældregruppen Rum/miljø Rutingerne er også læringsmiljøer (læring i rutiner) Jo tidligere indsats jo større effekt (læring avler læring) Kommunal strategi og opbakning Normering (nævnt flere gange) Ideer til praksis: Differentiere ift. Hele familien Overgangsarbejde/fælles sprog Tværfagligt samarbejde Respekt for forældreperspektiv Systematik i forhold til pædagogisk indsats evaluering og justering. Bevidste valg. Fagligt og kvalificerede medarbejdere Mere viden om og træning i didaktisk planlægning og evaluering. Opmærksomhed på evt. andre ressourcepersoner i barnet liv Professionel kærlighed 9

10 Arbejde med det hele barn Nysgerrighed i forhold til forældrene Flere vokseninitierede lege på legepladsen Konkrete handlemuligheder/anvisninger Uddannet ledelse der kan lære procespædagogik med personalet for at skabe didaktiske læringsmiljøer n skal fastholde personale og indretning som læringsmiljøer Barn Udsatte børn skal gå i vuggestue/dagpleje samarbejde, forældre skal mødes ligeværdigt samarbejdet som et en sammenhængskraft i barnet læring (fx workshop for forældre) skal klædes på og have medansvar Rum/miljø Læringsmiljøer i små grupper Læringsmiljø skal være småt, medinddragelse af børnene. Differentierede læringsmiljøer Det fysiske læringsrum skal være imødekommende og fleksibelt Formulering af forældresamarbejdet i lovtekst hvad består det af? En gruppe gør opmærksom på at billedematerialet kun er med etnisk danske børn 10

11 Faglig ledelse, der fremmer læring og trivsel De vigtigste elementer: Metodeansvar ikke metodefrihed Fra tema og aktiviteter til læreplanstænkning i et helhedsperspektiv Insistere/blive ved Sikre kobling af læreplanstemaer til hverdagen Sikre fælles didaktisk forståelse af læringsmiljø Stille tydelige faglige krav til alle medarbejdere Vedholdenhed i faglig ledelse Sammenhæng i hele styringskæden Konkret planlægning af tid til andet arbejde Skabe en kultur hvor der er plads til didaktisk refleksion og planlægning med samme prestige som at gennemføre det Den faglige ledelse skal blive bedre til at oversætte, læreplanens formål etc. Klar prioritering god planlægning af aktiviteter Sikre læreplanen er forståelig konkret og med tydelige mål også for forældre Ideer til praksis: Medarbejderne indtager/indsættes i forskellige positioner Mulighed for høj kvalitet i de faglige refleksionsrum Kompetenceudvikling Vurdere kompetencer på ledelse og gøre sig overvejelser i forhold til organiseringen Sætte forberedelse og pædagogisk refleksion i skemaet Fokus på succes Udvikle kompetencer i at styre og facilictere forandringsprocesser Styrke og understøtte teamsamarbejdet tæt på praksis Italesætte samarbejdet med forældre Fortælle og inddrage forældre i læringssyn og viden om læringsmiljø Rum/miljø Et læringsmiljø man kan øve og fejle i 11

12 Nytænkning af mødestruktur, Huske de private institutioner i implementeringen 12

13 iske læringsmål, evaluering og systematik De vigtigste elementer: Børneperspektivet Fokus på det enkelte barn Hvilket tegn på læring vil vi se? Er vigtigere end aktivitet. Refleksion på egen praksis Forstå hvad pædagogisk dokumentation er og kan være. Kunne anvende dokumentationens muligheder/redskaber optimalt Være skarp på den pædagogiske aktivitet forud dokumentationen Fokus på dialog og klare mål og løbende evaluering Tid til refleksion og evaluering Barndommen er en værdi i sig selv brede læringsmål Barn Værdi for børnene ud fra deres perspektiv Medinddragelse af barnet Se barnets potentiale Samarbejde med forældrene Rum/miljø De voksne er en del af læringsmiljøet Fokus på fysiske læringsmiljøer Evaluering/dokumentation Dokumentation af effekt Dannelse relation og nærvær Evalueringsmetode skal afspejle de ressourcer vi har Fokus på forældreinddragelse i dokumentation Der skal være sammenhæng mellem elementerne. Fællessprog på hvad er kvalitet Opmærksomhed på hvordan ressourcerne bruges Mere viden om hvilke metoder der virker til hvilke mål og indsatser Ideer til praksis 13

14 Dagen skal præges af systematik og organisering. Udgangspunkt i det enkelte barns udvikling Nærvær og den tætte relation for at kunne flytte børnene Kompetenceudvikling Det pædagogiske personale skal implementere dokumentationsaktiviteten, som værende en lige så vigtig aktivitet som den aktivitet der skal dokumenteres Fokus på dagtilbudsloven Prioritering af pædagogisk forberedelse. Barn Vise børnene hvad de selv har lært, så børnene får fokus på at lære at lære Flytte fokus fra hvad skal børnene lave til hvad skal børnene lære og hvordan gør man det Inddrage forældre Formidle pædagogens arbejde til forældrene Rum/miljø Små læringsmiljøer med tid til fordybelse Evaluering/dokumentation Ens dokumentation til politikere, forældre etc Praksissnær metode til at evaluere indtænkt barneperspektivet Evaluering på kerneopgaven Refleksion over egen praksis Evaluering af læringsmiljø Feedbackmodel nem/simpel/med i dagligdagen Feedfoward jusetering af mål undervejs Dokumenteringsredskaber og materialer skal være til rådighed og kunne mestres af det pædagogiske personale Det pædagogiske personale skal turde evaluere sig selv og hinanden Børnenes stemmer skal altid inddrages i evalueringen Evaluer på dokumentationsmetoderne Dokumenter også dokumentationsprocessen Mere fokus på den daglige evaluering Besøge andre dagtilbud Evt markedsdage til vidensdeling mellem dagtilbud og politikere Vigtigt at læringsmål er dynamiske Skabe plads i dagligdagen til systematik Konkrete mål/tegn på læring Mere løbende evaluering af læreplanerne 14

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Inputs fra workshops på de Regionale dialogdage i hhv. København d og Billund d

Inputs fra workshops på de Regionale dialogdage i hhv. København d og Billund d Inputs fra workshops på de Regionale dialogdage i hhv. København d. 23.09.16 og Billund d. 30.09.16 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Børn som medskabere af egen læring i rammer de voksne har ansvar

Læs mere

Inputs fra workshops på de regionale dialogdage

Inputs fra workshops på de regionale dialogdage Inputs fra workshops på de regionale dialogdage Fra ord til praksis Introduktion I september 2016 inviterede daværende børneminister Ellen Trane Nørby til to regionale dialogdage i henholdsvis København

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 1 De pædagogiske læreplaner Successer Mere systematisk tilgang til læring Styrket fokus på dokumentation og evaluering

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Formålet med mødet i aften

Formålet med mødet i aften FORLØBSSKEMA TIL ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I HOLBÆK KOMMUNE Formålet med mødet i aften At de to forskellige formål som læreplanen har står tydeligt frem for alle At vi som fagcenter giver mulighed

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Inklusion og læreplaner Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Hvilke krav stiller inklusion til læringsmiljøet? Hvordan kan læreplansarbejdet fremme inklusion? Workshoppen sigter på at sætte fokus

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Professionel Pædagogisk

Professionel Pædagogisk Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale og selvejende dagtilbud Dagtilbud www.dagtilbudisvendborg.dk Faglighedsblomsten Organisering af lege og læringsmiljøer Samarbejdskompetence Refleksiv kompetence

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Deltagere: Leder Elsebeth Kaasing, pædagog Dorte Frederiksen, pædagog Lisbeth Pedersen, Jørn Godsk og Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Område Hestkøbs Pædagogiske principper

Område Hestkøbs Pædagogiske principper Område Hestkøbs Pædagogiske principper Børn- og Ungepolitikken i Rudersdal, samt dagtilbudsloven, danner rammen for vores pædagogiske arbejde. Citat fra Børn- og Ungepolitikken s. 7: Læring og glæden ved

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet 9.-10. DECEMBER 2013 Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet haft? casestudie 2 v. Dorte Kousholt () & Peter Berliner (peer@dpu.dk) EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Vuggestuen. TURN AROUND TIL ØGET CHANCELIGHED Handleplan. Leg- og læringsmiljøer

Vuggestuen. TURN AROUND TIL ØGET CHANCELIGHED Handleplan. Leg- og læringsmiljøer TURN AROUND TIL ØGET CHANCELIGHED Handleplan Leg- læringsmiljøer Denne handleplan skal konkretisere beskrive de udfordringer institutionen står overfor, samt indeholde en beskrivelse af mål indsatser.

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Pædagogisk praksis 1. praktikperiode Uddannelsesplanen tager udgangspunkt i kompetencemålene for praktikperioden. Der er angivelse

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere