Regulativ for baren 1. Almindelige bestemmelser 2. Bardirektørerne 3. Bartenderne 4. Regnskab 5. Øvrige bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for baren 1. Almindelige bestemmelser 2. Bardirektørerne 3. Bartenderne 4. Regnskab 5. Øvrige bestemmelser"

Transkript

1 Regulativ for baren Regulativ nr. 11 af 31. oktober 1989 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 2. december Almindelige bestemmelser Formål Organisation Personale Bardirektørerne Valg Valgbarhed Løn Ansvar Fuldmagt Bardirektørernes arbejdsopgaver Stikprøveoptælling Opsigelse/mistillid Bartenderne Valg Valgbarhed Løn Ansvar Svind Fuldmagt Arbejdsopgaver Advarsler Opsigelse Regnskab Regnskabets udarbejdelse Regnskabsperioder Tidsfrister for regnskabsaflæggelse Regnskabets opstilling og indhold Revision Øvrige bestemmelser Åbningstider Musikstyrke Udlån af baren... 7 a) Udlån til beboere:... 7 b) Udlån til kollegianersamfundets aktiviteter: Tenderarrangementer Gæster

2 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Formål Barens formål er at skabe en ramme for kontakt imellem kollegianerne. Økonomisk skal baren hvile i sig selv dvs. at baren ikke skal give overskud, men dog have et økonomisk råderum der sikrer en likvidbeholdning, der kan dække uforudsete udgifter. 1.2 Organisation Det til enhver tid siddende repræsentantskab udgør barens øverste myndighed. Baren drives som en selvstændig økonomisk enhed under repræsentantskabet. Barens midler administreres af barledelsen. Den daglige ledelse forestås af bardirektørerne, jævnfør kapitel 2. Den daglige drift forstås af bartenderne, jævnfør kapitel 3. Udarbejdelse af løbende regnskab for baren foretages af bardirektørerne. Formandskabet og kollegianersamfundets bogholder tjekker at regnskabet bliver lavet tilfredsstillende og budgettet bliver overholdt. 1.3 Personale Der udnævnes 2 bardirektører og 14 bartendere. 2. Bardirektørerne 2.1 Valg Bardirektørerne vælges for et år af gangen på valgrepræsentantskabsmødet. En ledig stilling opslås til førstkommende repræsentantskabsmøde. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling mellem bartendere og barledelse. Barledelsen ønskes valgt på baggrund af faglige kvalifikationer. 2.2 Valgbarhed Valgbar er enhver kollegianer. Medlemmer af formandskabet samt de parlamentariske revisorer er ikke valgbare. 2.3 Løn Bardirektørerne oppebærer en samlet løn på 1 husleje. Lønnen deles ligeligt. Halvdelen af lønomkostningerne dækkes af baren selv den anden halvdel af Formandskabet. Det tilstræbes at bardirektørerne begge har en arbejdstid på 8 timer ugentligt. Lønnen er forudbetalt som huslejetilskud. 2.4 Ansvar Bardirektørerne fordeler arbejdsopgaverne (jf. pkt. 2.6) mellem sig. Når der indtræder en ny bardirektør, afholdes der et samarbejdsmøde. FMS indkalder den nye bardirektør, aktiv bardirektør, afgående bardirektør stiller selv med en repræsentant til mødet. På mødet omfordeles alle arbejdsopgaver bardirektørerne imellem. Herved sikres det, at bardirektørerne hver kan holdes ansvarlig for de påtagede, specifikke arbejdsopgaver. Derudover skal mødet fungere som forum for videndeling, således at den nye bardirektør kan forestå sit virke. Repræsentanten fra formandskabet forestår mødereferat, der efterfølgende udsendes til samtlige mødedeltagere. Bardirektørerne er ansvarlige for oplæring af en ny bardirektør, hvis en af bardirektørerne vælger at fratræde sin stilling. 2

3 2.5 Fuldmagt Bardirektørerne har fuldmagt til af barens midler at afholde de til den ordinære drift hørende udgifter. Fuldmagten dækker f.eks. ikke større enkeltanskaffelser af inventar, udstyr o.lign, samt musikarrangementer. Afholdelse af sådanne udgifter kræver forhåndsgodkendelse af repræsentantskabet, som afgør tvivlsspørgsmål. Dog haves et rådighedsbeløb på kr årligt til indkøb af inventar, udstyr, og lignende, samt henholdsvis kr og kr til leje af band i forbindelse med henholdsvis velkommenhjemfesten og nytårsfesten. 2.6 Bardirektørernes arbejdsopgaver Bardirektørerne har et fællesansvar for barens drift. De to bardirektørers arbejdsopgaver er som følger: 1. At være overordnet ansvarlig for barens drift. 2. At forestå løbende kontakt med kollegianersamfundets bogholder, Formandskabet, repræsentantskab for derigennem at holde kollegiets beboere orienteret om barens virke. 3. At forestå udarbejdelse og revision af en arbejdsbeskrivelse for bartenderne 4. I samarbejde med Formandskabet, at bestemme priserne i baren. 5. At optælle kassebeholdning og udregne/udbetale løn til bartenderne hurtigst muligt. 6. Ved en bardirektørs fratræden udarbejdes en overdragelsesstatus over barens faktiske værdier. Dette sker ved optælling, som foretages i samarbejde med afgående og tiltrædende bardirektører og Formandskabet. 7. At indkalde til og afholde tendermøde hver 6. uge. Mødet skal afholdes en hverdagsaften og ved mødeafholdelse planlægges næstkommende møde. 8. At sørge for byttepenge og indkøb af dankortruller til dankortterminalen. 9. At uddele advarsler til bartendere der ikke udfører deres arbejdsopgaver godt nok eller agerer uagtsomt under barafholdelse. 10. At indstille en bartender til afskedigelse, hvis regulativet eller arbejdsbeskrivelsen ikke overholdes. 11. At sørge for varebestilling og indkøb, således at barens lager er komplet, uden at varelageret bliver større end nødvendigt for den daglige drift. 12. At holde orden i barens lager og ordne barens pant. 13. At udarbejde vagtplaner for baren, således at vagtplaner foreligger en måned inden vagtperioden. 14. At forestå instruktion af nyansatte bartendere i samarbejde med gamle bartendere og er ansvarlig for oplæring af ny bardirektør. 15. At sørge for at nye bartendere underskriver ansættelseskontrakten og informere nye bartender om hvad kontrakten medfører af forpligtelser overfor barens såvel som kollegiet. 16. At foretage nødvendige reparationer og vedligeholdelse i baren, samt at tilkalde evt. reparatør. 17. At sammensætte et tidssvarende og komplet varesortiment. 18. At planlægge barens fremtidige aktiviteter, herunder bestilling af underholdning, som f.eks. DJ, band m.v. 19. At afholde velkommenhjemfest og nytårsfest, samt at tage initiativ til sommerfestens planlægning. 20. At instruere etagerne omkring anvendelse af bar i forbindelse med festafholdelse. 21. At lave en komplet optælling af varelager og inventar før og efter der afholdes, de af regulativet fastsatte etagefester. Denne optælling skal foregå i samarbejde med repræsentanter fra etagen. 22. At forestå to årlige arbejdsweekender for bartenderne. 23. At forestå vedligeholdelse og indkøb af inventar efter repræsentantskabets beslutninger jævnfør kapitel I særlige tilfælde at træde til som bartendere, men uden at indgå i vagtplanen, 25. Forestå den regelmæssige kontakt til leverandører og sponsorer. Samt sikre at baren så vidt det er muligt, hele tiden har leveringsaftaler, der er fordelagtige for baren og kollegiet. 26. At underrette repræsentantskabet om ekstraordinære forhold, som f. eks fratrædelse af bartendere og tyveri af barens aktiver. 3

4 27. At udføre øvrige opgaver vedrørende baren pålagt af repræsentantskabet. 28. Udarbejdelse af ferieplan over sommeren gældende for bardirektørene, samt bartenderne. Denne ferieplan skal afleveres til Formandskabet inden d. 1. maj i ferieåret. 29. Ved ferie/eksamen internt hos bardirektørene at omfordele opgaverne. 30. Opdatere barens medarbejderliste, samt diverse mailinglister, ved ændringer i personalesammensætningen. 31. Sørge for at baren på OMKnet informerer om de forestående arrangementer samt sikre at hjemmesiden bruges aktivt som PR-kanal for baren overfor kollegianerne. 32. Optælle varelageret før og efter en fredagsbar, og sikre at dette passer med hvad der er omsat for. Være behjælpelig når Formandskabet vil lave stikprøveoptælling. 33. Hvis bardirektører eller bartendere udfører arbejdsopgaver, der ikke er anført i dette regulativ, sørger bardirektørerne for at underrette Formandskabet, så dette kan blive indskrevet i regulativet. 34. At tilse at dette regulativ overholdes. 35. At sikre at der der ved hver større kollegiefest er en ansvarlig bartender med anciennitet til at hjælpe frivillige bartendere. 2.7 Stikprøveoptælling. I samarbejde med Formandskabet planlægger bardirektørerne udover de sædvanlige optællinger årligt 2 ekstra optællinger af hele varelageret. Disse optællinger fungerer som stikprøver og datoerne for disse offentliggøres ikke. Efter en optælling kvitterer bardirektørerne samt Formandskabet for optællingens rigtighed. Disse optællingsoversigter samt kvitteringerne skal vedlægges som bilag i barens årsregnskab. 2.8 Opsigelse/mistillid En bardirektør kan opsige sin stilling med 1 måneds varsel, til den første i en måned. Fratrædelse kan dog ikke ske i sommerbarperioden. Ved fravær fra kollegiet i mere end 2 måneder i perioden september - maj, begge måneder inklusive, skal stillingen opsiges. Udtrykker repræsentantskabet mistillid til en bardirektør, fratræder denne straks. Udtrykker repræsentantskabet mistillid til begge bardirektører, fratræder de begge straks. Formandskabet, eller en person udpeget af formandskabet, kan overtage bardirektørernes rolle, indtil nye bardirektører indsættes. 3. Bartenderne 3.1 Valg Repræsentantskabet vælger 14 bartendere. Bartenderne vælges for et år ad gangen på valgrepræsentantskabsmødet. Ledige stillinger opslås løbende til førstkommende repræsentantskabsmøde. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling mellem bartendere og barledelse. 3.2 Valgbarhed Enhver kollegianer er valgbar. Bardirektørerne, medlemmer af formandskabet, samt de parlamentariske revisorer kan dog ikke vælges til bartendere. 3.3 Løn Bartenderne er timelønnede. Timelønssatsen fastsættes på baggrund af barens omsætning på den pågældende aften: Barens omsætning, alm. bar. Bartenderens timeløn kr. 50 kr. i timen kr. 60 kr. i timen og derover 70 kr. i timen 4

5 Lønnen beregnes på grundlag af en arbejdsbelastning på 10 timer pr. bartender (1 times forberedelse, 7 timers barafholdelse, 2 timers oprydning. Under sommerbaren er arbejdsbelastningen normeret til 24 timer pr. uge pr. bartender. Her bruges nedenstående skema til udregning af lønsats: Barens omsætning, sommerbar Bartenderens timeløn ,- 50 kr. i timen og derover 60 kr. i timen 3.4 Ansvar Vagthavende bartendere er solidarisk økonomisk ansvarlige for de ifølge optællingslisterne overtagne aktiver. 3.5 Svind Såfremt der ved optælling af lager og kassebeholdning fremstår et svind holdes bartenderne personligt ansvarlig for dette under forudsætning af at barledelsen skønner, at svindet er fremkommet grundet uagtsomhed. 3.6 Fuldmagt De vagthavende bartendere har fuldmagt til af barens midler at benytte kr. 300,- per uge til udgifter til tema eller andet. Bartenderne ligger selv ud for købet, og får beløbet refunderet af bardirektørerne. Refunderingen sker under forudsætning af at bartenderne kan dokumentere indkøbet ved hjælp af kvittering/faktura. Ønskes et større forbrug, skal dette godkendes af bardirektørerne. 3.7 Arbejdsopgaver Det påhviler bartenderne at forestå den daglige drift, herunder: 1. At stille sig til rådighed som vagthavende bartender på enhver af de af barens bestyrelse vedtagne åbningsdage, herunder også specielle arrangementer, som f.eks. velkommenhjemfesten, nytårsfesten og lignende. Dette indebærer at en bartender har pligt til at tage mindst én sommerbar samt at være tilstede under velkommenhjemfesten og nytårsfesten, samt ligeledes at bistå med oprydning. 2. I tilfælde af fritagelse for en barvagt at stille en vikar blandt de øvrige bartendere, samt at meddele dette til barledelsen er det ikke muligt, at finde en vikar blandt bartenderne, skal eventuelle udefrakommende godkendes af bardirektørerne. 3. At klargøre baren til modtagelse af gæster. Der skal derfor mødes senest kl i baren fredag. 4. I barens åbningstid at sørge for en høflig og hurtig betjening af gæsterne, herunder løbende af holde barlokalet i ordentlig og ryddelig stand. Lukning af baren må først ske kl for fredagsbarer. I sommerbaren må baren lukke kl om tirsdagen. Ved lukning forstås, at baren indtil da skal være i stand til at betjene kunder og spille musik på anlægget. 5. Kun at indtage alkohol i begrænset omfang, således at man kan udføre sine arbejdsopgaver som bartender. Det er derfor ikke en formildende omstændighed, hvis man laver fejl, at have været fuld på arbejde. 6. At overholde de af repræsentantskabets fastsatte regler for musikstyrken i barlokalet. 7. Baren, forhallen samt terrassen skal være ryddet for flasker, glas og affald. Baren skal desuden ryddes for borde og stole. 8. Såfremt arbejdsopgaverne, herunder oprydning og rengøring af barområdet, ikke ifølge barledelsen er foretaget tilfredsstillende tilbageholdes lønnen. Det påhviler derefter barledelsen at iværksætte udførelse af opgaverne bekostet af de vagthavende bartendere. 5

6 9. At deltage i de af bardirektørerne indkaldte bartendermøder hver 6. uge. Dvs.: Der er mødepligt til disse og evt. fravær skal indberettes til bardirektørerne. 10. At udføre det arbejde for baren, som bardirektørerne i øvrigt måtte ønske, f.eks. at hente øl og vand i ølkælderen på et nærmere angivet tidspunkt. 11. At overholde arbejdsbeskrivelserne, samt de af bardirektører og repræsentantskab givne forskrifter. 12. At udføre PR-arbejde for fredagens bar i form af plakater eller lign. i forhallen og information om arrangementet f.eks via sociale medier mm. 3.8 Advarsler Forsømmer en bartender sine pligter eller agerer uagtsomt under barafholdelsen, er barledelsen forpligtet til at uddele en advarsel. Advarslen udløber efter ét år. Får en bartender advarsel nummer to medfører det øjeblikkelig opsigelse og den ledige stilling opslås på næste repræsentantskabsmøde. Den afskedigede bartender kan søge stillingen igen på lige fod med andre ansøgere. 3.9 Opsigelse En bartender kan opsige sin stilling med en måneds varsel fra d. 1. i måneden. Overholder en bartender gentagne gange ikke dette regulativ, skal bardirektørene indstille til formandskabet, at denne afskediges. 4. Regnskab 4.1 Regnskabets udarbejdelse Regnskabet for baren udarbejdes af bardirektørerne. 4.2 Regnskabsperioder Der udarbejdes to regnskaber årligt i samarbejde med kollegianersamfundets bogholder. Regnskabsperioden følger kollegianersamfundets regnskabsår. Månedligt skal bardirektørerne sende omsætningsrapport for den sidste måned til Formandskabet og Kollegianersamfundets bogholder. Hvis en bardirektør fratræder midt i en regnskabsperiode, laves der en komplet optælling af barens passiver og aktiver. Denne forestås på foranledning af barledelsen og i samarbejde med bogholder og repræsentant fra formandskabet. 4.3 Tidsfrister for regnskabsaflæggelse Regnskaberne skal være formandskabet i hænde senest 6 uger efter periodens afslutning. Regnskaberne skal fremlægges på repræsentantskabsmøderne til godkendelse. 4.4 Regnskabets opstilling og indhold Regnskabet består af en resultatopgørelse, en balance og bardirektørernes kommentarer til disse. Desuden skal der vedlægges dokumentation for de årlige stikprøveoptællinger af varelageret, jævnfør pkt Regnskabet skal aflægges på en overskuelig måde. 4.5 Revision Før regnskabet fremlægges for repræsentantskabet skal det være godkendt af bogholderen og de parlamentariske revisorer. 6

7 5. Øvrige bestemmelser 5.1 Åbningstider Baren har åbent hver fredag fra kl til kl , undtagen i weekender, hvor der er større kollegiefester. I forbindelse med sommerbaren i perioden uge 27 til uge 33 er baren åben tirsdag og fredag. Tirsdag i sommerperioden lukker baren senest kl Der lægges op til hygge tirsdag med fællesspisning og grill i haven, og dæmpet musik i baren. 5.2 Musikstyrke Reglerne for musikstyrke i baren fastsættes af repræsentantskabet. Overtræder en bartender musikreglerne, skal bardirektørerne, formandskabet eller et medlem af 8-udvalget, tildele bartenderen en musikadvarsel. Ved to musikadvarsler fratræder bartenderen sin stilling. Ved store kollegiefester må det forventes mere larm end ved en normal fredagsbar. 5.4 Udlån af baren a) Udlån til beboere: Baren kan ikke udlånes til private arrangementer, fester el.lign. Ved udlån til de af etagerne arrangerede fester i henhold til festregulativet, sidestilles arrangørerne med bartenderne efter dette regulativs kapitel 3.5. Udlån af baren til de af repræsentantskabet nedsatte udvalg og godkendte klubber aftales imellem arrangørerne, bardirektørerne og formandskabet. Leje af baren koster kr Ved beskadigelse af barens inventar afholder arrangørerne reparation eller erstatning. Såfremt skaden sker grundet slitage afholder baren selv omkostningerne ved reparation eller erstatning. Kollegianerne har mulighed for at holde fødselsdagsfest eller lign. i baren fredag i tidsrummet Derefter bliver baren åbent for øvrige kollegianere. Kollegianeren der ønsker at afholde sin fest i dette tidsrum forestår betaling af bartendernes løn i dette tidsrum. Drikkevarer skal så vidt muligt købes i baren og oprydning efter spisning eller andet skal festafholderen have afviklet inden kl Festafholderen skal indgå aftale om arrangementet senest 3 uger før afholdelse, ved at tage kontakt til barledelsen. b) Udlån til kollegianersamfundets aktiviteter: Baren og bardirektørerne er forpligtet til at følge alle regler defineret i Arrangement regulativet. Ved udlån af baren ifm. Kollegianersamfundets fester, så bortfalder de 700 kr. i leje til baren, hvis barens andel af overskuddet fra festen er over dette beløb. 5.5 Tenderarrangementer Bardirektørerne har tilladelse til at arrangere og afholde tenderarrangementer for barens ansatte i dennes lokaler, når dette blot annonceres på kollegiet ligesom ved afholdelse af gangcrawl. Bardirektørerne har mulighed for årligt at bruge kr. 200 pr. deltagende bartender til to arrangementer årligt. 5.6 Gæster Alle kollegianer må have gæster med i baren. Man er ansvarlig for sine gæsters handlinger og derved hæfter man også for de skader de eventuelt måtte forvolde kollegiet. 7

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 Festregulativ Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 1. Formål... 2 2. Planlægning af en kollegiefest... 2 2.1 Planlægning af et hall-arrangement... 3 3. Budgetgodkendelse...

Læs mere

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle Bilag 1 Toshiba aftale Økonomiske fordele: Praktiske fordele: - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle - Print uafhængigt af trykkeriets åbningstider

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge 1. Navn og hjemsted: 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Emilievej 13-30. 1.02. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 2. Formål: 2.01. Foreningens

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere