Regulativ for baren 1. Almindelige bestemmelser 2. Bardirektørerne 3. Bartenderne 4. Regnskab 5. Øvrige bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for baren 1. Almindelige bestemmelser 2. Bardirektørerne 3. Bartenderne 4. Regnskab 5. Øvrige bestemmelser"

Transkript

1 Regulativ for baren Regulativ nr. 11 af 31. oktober 1989 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 2. december Almindelige bestemmelser Formål Organisation Personale Bardirektørerne Valg Valgbarhed Løn Ansvar Fuldmagt Bardirektørernes arbejdsopgaver Stikprøveoptælling Opsigelse/mistillid Bartenderne Valg Valgbarhed Løn Ansvar Svind Fuldmagt Arbejdsopgaver Advarsler Opsigelse Regnskab Regnskabets udarbejdelse Regnskabsperioder Tidsfrister for regnskabsaflæggelse Regnskabets opstilling og indhold Revision Øvrige bestemmelser Åbningstider Musikstyrke Udlån af baren... 7 a) Udlån til beboere:... 7 b) Udlån til kollegianersamfundets aktiviteter: Tenderarrangementer Gæster

2 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Formål Barens formål er at skabe en ramme for kontakt imellem kollegianerne. Økonomisk skal baren hvile i sig selv dvs. at baren ikke skal give overskud, men dog have et økonomisk råderum der sikrer en likvidbeholdning, der kan dække uforudsete udgifter. 1.2 Organisation Det til enhver tid siddende repræsentantskab udgør barens øverste myndighed. Baren drives som en selvstændig økonomisk enhed under repræsentantskabet. Barens midler administreres af barledelsen. Den daglige ledelse forestås af bardirektørerne, jævnfør kapitel 2. Den daglige drift forstås af bartenderne, jævnfør kapitel 3. Udarbejdelse af løbende regnskab for baren foretages af bardirektørerne. Formandskabet og kollegianersamfundets bogholder tjekker at regnskabet bliver lavet tilfredsstillende og budgettet bliver overholdt. 1.3 Personale Der udnævnes 2 bardirektører og 14 bartendere. 2. Bardirektørerne 2.1 Valg Bardirektørerne vælges for et år af gangen på valgrepræsentantskabsmødet. En ledig stilling opslås til førstkommende repræsentantskabsmøde. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling mellem bartendere og barledelse. Barledelsen ønskes valgt på baggrund af faglige kvalifikationer. 2.2 Valgbarhed Valgbar er enhver kollegianer. Medlemmer af formandskabet samt de parlamentariske revisorer er ikke valgbare. 2.3 Løn Bardirektørerne oppebærer en samlet løn på 1 husleje. Lønnen deles ligeligt. Halvdelen af lønomkostningerne dækkes af baren selv den anden halvdel af Formandskabet. Det tilstræbes at bardirektørerne begge har en arbejdstid på 8 timer ugentligt. Lønnen er forudbetalt som huslejetilskud. 2.4 Ansvar Bardirektørerne fordeler arbejdsopgaverne (jf. pkt. 2.6) mellem sig. Når der indtræder en ny bardirektør, afholdes der et samarbejdsmøde. FMS indkalder den nye bardirektør, aktiv bardirektør, afgående bardirektør stiller selv med en repræsentant til mødet. På mødet omfordeles alle arbejdsopgaver bardirektørerne imellem. Herved sikres det, at bardirektørerne hver kan holdes ansvarlig for de påtagede, specifikke arbejdsopgaver. Derudover skal mødet fungere som forum for videndeling, således at den nye bardirektør kan forestå sit virke. Repræsentanten fra formandskabet forestår mødereferat, der efterfølgende udsendes til samtlige mødedeltagere. Bardirektørerne er ansvarlige for oplæring af en ny bardirektør, hvis en af bardirektørerne vælger at fratræde sin stilling. 2

3 2.5 Fuldmagt Bardirektørerne har fuldmagt til af barens midler at afholde de til den ordinære drift hørende udgifter. Fuldmagten dækker f.eks. ikke større enkeltanskaffelser af inventar, udstyr o.lign, samt musikarrangementer. Afholdelse af sådanne udgifter kræver forhåndsgodkendelse af repræsentantskabet, som afgør tvivlsspørgsmål. Dog haves et rådighedsbeløb på kr årligt til indkøb af inventar, udstyr, og lignende, samt henholdsvis kr og kr til leje af band i forbindelse med henholdsvis velkommenhjemfesten og nytårsfesten. 2.6 Bardirektørernes arbejdsopgaver Bardirektørerne har et fællesansvar for barens drift. De to bardirektørers arbejdsopgaver er som følger: 1. At være overordnet ansvarlig for barens drift. 2. At forestå løbende kontakt med kollegianersamfundets bogholder, Formandskabet, repræsentantskab for derigennem at holde kollegiets beboere orienteret om barens virke. 3. At forestå udarbejdelse og revision af en arbejdsbeskrivelse for bartenderne 4. I samarbejde med Formandskabet, at bestemme priserne i baren. 5. At optælle kassebeholdning og udregne/udbetale løn til bartenderne hurtigst muligt. 6. Ved en bardirektørs fratræden udarbejdes en overdragelsesstatus over barens faktiske værdier. Dette sker ved optælling, som foretages i samarbejde med afgående og tiltrædende bardirektører og Formandskabet. 7. At indkalde til og afholde tendermøde hver 6. uge. Mødet skal afholdes en hverdagsaften og ved mødeafholdelse planlægges næstkommende møde. 8. At sørge for byttepenge og indkøb af dankortruller til dankortterminalen. 9. At uddele advarsler til bartendere der ikke udfører deres arbejdsopgaver godt nok eller agerer uagtsomt under barafholdelse. 10. At indstille en bartender til afskedigelse, hvis regulativet eller arbejdsbeskrivelsen ikke overholdes. 11. At sørge for varebestilling og indkøb, således at barens lager er komplet, uden at varelageret bliver større end nødvendigt for den daglige drift. 12. At holde orden i barens lager og ordne barens pant. 13. At udarbejde vagtplaner for baren, således at vagtplaner foreligger en måned inden vagtperioden. 14. At forestå instruktion af nyansatte bartendere i samarbejde med gamle bartendere og er ansvarlig for oplæring af ny bardirektør. 15. At sørge for at nye bartendere underskriver ansættelseskontrakten og informere nye bartender om hvad kontrakten medfører af forpligtelser overfor barens såvel som kollegiet. 16. At foretage nødvendige reparationer og vedligeholdelse i baren, samt at tilkalde evt. reparatør. 17. At sammensætte et tidssvarende og komplet varesortiment. 18. At planlægge barens fremtidige aktiviteter, herunder bestilling af underholdning, som f.eks. DJ, band m.v. 19. At afholde velkommenhjemfest og nytårsfest, samt at tage initiativ til sommerfestens planlægning. 20. At instruere etagerne omkring anvendelse af bar i forbindelse med festafholdelse. 21. At lave en komplet optælling af varelager og inventar før og efter der afholdes, de af regulativet fastsatte etagefester. Denne optælling skal foregå i samarbejde med repræsentanter fra etagen. 22. At forestå to årlige arbejdsweekender for bartenderne. 23. At forestå vedligeholdelse og indkøb af inventar efter repræsentantskabets beslutninger jævnfør kapitel I særlige tilfælde at træde til som bartendere, men uden at indgå i vagtplanen, 25. Forestå den regelmæssige kontakt til leverandører og sponsorer. Samt sikre at baren så vidt det er muligt, hele tiden har leveringsaftaler, der er fordelagtige for baren og kollegiet. 26. At underrette repræsentantskabet om ekstraordinære forhold, som f. eks fratrædelse af bartendere og tyveri af barens aktiver. 3

4 27. At udføre øvrige opgaver vedrørende baren pålagt af repræsentantskabet. 28. Udarbejdelse af ferieplan over sommeren gældende for bardirektørene, samt bartenderne. Denne ferieplan skal afleveres til Formandskabet inden d. 1. maj i ferieåret. 29. Ved ferie/eksamen internt hos bardirektørene at omfordele opgaverne. 30. Opdatere barens medarbejderliste, samt diverse mailinglister, ved ændringer i personalesammensætningen. 31. Sørge for at baren på OMKnet informerer om de forestående arrangementer samt sikre at hjemmesiden bruges aktivt som PR-kanal for baren overfor kollegianerne. 32. Optælle varelageret før og efter en fredagsbar, og sikre at dette passer med hvad der er omsat for. Være behjælpelig når Formandskabet vil lave stikprøveoptælling. 33. Hvis bardirektører eller bartendere udfører arbejdsopgaver, der ikke er anført i dette regulativ, sørger bardirektørerne for at underrette Formandskabet, så dette kan blive indskrevet i regulativet. 34. At tilse at dette regulativ overholdes. 35. At sikre at der der ved hver større kollegiefest er en ansvarlig bartender med anciennitet til at hjælpe frivillige bartendere. 2.7 Stikprøveoptælling. I samarbejde med Formandskabet planlægger bardirektørerne udover de sædvanlige optællinger årligt 2 ekstra optællinger af hele varelageret. Disse optællinger fungerer som stikprøver og datoerne for disse offentliggøres ikke. Efter en optælling kvitterer bardirektørerne samt Formandskabet for optællingens rigtighed. Disse optællingsoversigter samt kvitteringerne skal vedlægges som bilag i barens årsregnskab. 2.8 Opsigelse/mistillid En bardirektør kan opsige sin stilling med 1 måneds varsel, til den første i en måned. Fratrædelse kan dog ikke ske i sommerbarperioden. Ved fravær fra kollegiet i mere end 2 måneder i perioden september - maj, begge måneder inklusive, skal stillingen opsiges. Udtrykker repræsentantskabet mistillid til en bardirektør, fratræder denne straks. Udtrykker repræsentantskabet mistillid til begge bardirektører, fratræder de begge straks. Formandskabet, eller en person udpeget af formandskabet, kan overtage bardirektørernes rolle, indtil nye bardirektører indsættes. 3. Bartenderne 3.1 Valg Repræsentantskabet vælger 14 bartendere. Bartenderne vælges for et år ad gangen på valgrepræsentantskabsmødet. Ledige stillinger opslås løbende til førstkommende repræsentantskabsmøde. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling mellem bartendere og barledelse. 3.2 Valgbarhed Enhver kollegianer er valgbar. Bardirektørerne, medlemmer af formandskabet, samt de parlamentariske revisorer kan dog ikke vælges til bartendere. 3.3 Løn Bartenderne er timelønnede. Timelønssatsen fastsættes på baggrund af barens omsætning på den pågældende aften: Barens omsætning, alm. bar. Bartenderens timeløn kr. 50 kr. i timen kr. 60 kr. i timen og derover 70 kr. i timen 4

5 Lønnen beregnes på grundlag af en arbejdsbelastning på 10 timer pr. bartender (1 times forberedelse, 7 timers barafholdelse, 2 timers oprydning. Under sommerbaren er arbejdsbelastningen normeret til 24 timer pr. uge pr. bartender. Her bruges nedenstående skema til udregning af lønsats: Barens omsætning, sommerbar Bartenderens timeløn ,- 50 kr. i timen og derover 60 kr. i timen 3.4 Ansvar Vagthavende bartendere er solidarisk økonomisk ansvarlige for de ifølge optællingslisterne overtagne aktiver. 3.5 Svind Såfremt der ved optælling af lager og kassebeholdning fremstår et svind holdes bartenderne personligt ansvarlig for dette under forudsætning af at barledelsen skønner, at svindet er fremkommet grundet uagtsomhed. 3.6 Fuldmagt De vagthavende bartendere har fuldmagt til af barens midler at benytte kr. 300,- per uge til udgifter til tema eller andet. Bartenderne ligger selv ud for købet, og får beløbet refunderet af bardirektørerne. Refunderingen sker under forudsætning af at bartenderne kan dokumentere indkøbet ved hjælp af kvittering/faktura. Ønskes et større forbrug, skal dette godkendes af bardirektørerne. 3.7 Arbejdsopgaver Det påhviler bartenderne at forestå den daglige drift, herunder: 1. At stille sig til rådighed som vagthavende bartender på enhver af de af barens bestyrelse vedtagne åbningsdage, herunder også specielle arrangementer, som f.eks. velkommenhjemfesten, nytårsfesten og lignende. Dette indebærer at en bartender har pligt til at tage mindst én sommerbar samt at være tilstede under velkommenhjemfesten og nytårsfesten, samt ligeledes at bistå med oprydning. 2. I tilfælde af fritagelse for en barvagt at stille en vikar blandt de øvrige bartendere, samt at meddele dette til barledelsen er det ikke muligt, at finde en vikar blandt bartenderne, skal eventuelle udefrakommende godkendes af bardirektørerne. 3. At klargøre baren til modtagelse af gæster. Der skal derfor mødes senest kl i baren fredag. 4. I barens åbningstid at sørge for en høflig og hurtig betjening af gæsterne, herunder løbende af holde barlokalet i ordentlig og ryddelig stand. Lukning af baren må først ske kl for fredagsbarer. I sommerbaren må baren lukke kl om tirsdagen. Ved lukning forstås, at baren indtil da skal være i stand til at betjene kunder og spille musik på anlægget. 5. Kun at indtage alkohol i begrænset omfang, således at man kan udføre sine arbejdsopgaver som bartender. Det er derfor ikke en formildende omstændighed, hvis man laver fejl, at have været fuld på arbejde. 6. At overholde de af repræsentantskabets fastsatte regler for musikstyrken i barlokalet. 7. Baren, forhallen samt terrassen skal være ryddet for flasker, glas og affald. Baren skal desuden ryddes for borde og stole. 8. Såfremt arbejdsopgaverne, herunder oprydning og rengøring af barområdet, ikke ifølge barledelsen er foretaget tilfredsstillende tilbageholdes lønnen. Det påhviler derefter barledelsen at iværksætte udførelse af opgaverne bekostet af de vagthavende bartendere. 5

6 9. At deltage i de af bardirektørerne indkaldte bartendermøder hver 6. uge. Dvs.: Der er mødepligt til disse og evt. fravær skal indberettes til bardirektørerne. 10. At udføre det arbejde for baren, som bardirektørerne i øvrigt måtte ønske, f.eks. at hente øl og vand i ølkælderen på et nærmere angivet tidspunkt. 11. At overholde arbejdsbeskrivelserne, samt de af bardirektører og repræsentantskab givne forskrifter. 12. At udføre PR-arbejde for fredagens bar i form af plakater eller lign. i forhallen og information om arrangementet f.eks via sociale medier mm. 3.8 Advarsler Forsømmer en bartender sine pligter eller agerer uagtsomt under barafholdelsen, er barledelsen forpligtet til at uddele en advarsel. Advarslen udløber efter ét år. Får en bartender advarsel nummer to medfører det øjeblikkelig opsigelse og den ledige stilling opslås på næste repræsentantskabsmøde. Den afskedigede bartender kan søge stillingen igen på lige fod med andre ansøgere. 3.9 Opsigelse En bartender kan opsige sin stilling med en måneds varsel fra d. 1. i måneden. Overholder en bartender gentagne gange ikke dette regulativ, skal bardirektørene indstille til formandskabet, at denne afskediges. 4. Regnskab 4.1 Regnskabets udarbejdelse Regnskabet for baren udarbejdes af bardirektørerne. 4.2 Regnskabsperioder Der udarbejdes to regnskaber årligt i samarbejde med kollegianersamfundets bogholder. Regnskabsperioden følger kollegianersamfundets regnskabsår. Månedligt skal bardirektørerne sende omsætningsrapport for den sidste måned til Formandskabet og Kollegianersamfundets bogholder. Hvis en bardirektør fratræder midt i en regnskabsperiode, laves der en komplet optælling af barens passiver og aktiver. Denne forestås på foranledning af barledelsen og i samarbejde med bogholder og repræsentant fra formandskabet. 4.3 Tidsfrister for regnskabsaflæggelse Regnskaberne skal være formandskabet i hænde senest 6 uger efter periodens afslutning. Regnskaberne skal fremlægges på repræsentantskabsmøderne til godkendelse. 4.4 Regnskabets opstilling og indhold Regnskabet består af en resultatopgørelse, en balance og bardirektørernes kommentarer til disse. Desuden skal der vedlægges dokumentation for de årlige stikprøveoptællinger af varelageret, jævnfør pkt Regnskabet skal aflægges på en overskuelig måde. 4.5 Revision Før regnskabet fremlægges for repræsentantskabet skal det være godkendt af bogholderen og de parlamentariske revisorer. 6

7 5. Øvrige bestemmelser 5.1 Åbningstider Baren har åbent hver fredag fra kl til kl , undtagen i weekender, hvor der er større kollegiefester. I forbindelse med sommerbaren i perioden uge 27 til uge 33 er baren åben tirsdag og fredag. Tirsdag i sommerperioden lukker baren senest kl Der lægges op til hygge tirsdag med fællesspisning og grill i haven, og dæmpet musik i baren. 5.2 Musikstyrke Reglerne for musikstyrke i baren fastsættes af repræsentantskabet. Overtræder en bartender musikreglerne, skal bardirektørerne, formandskabet eller et medlem af 8-udvalget, tildele bartenderen en musikadvarsel. Ved to musikadvarsler fratræder bartenderen sin stilling. Ved store kollegiefester må det forventes mere larm end ved en normal fredagsbar. 5.4 Udlån af baren a) Udlån til beboere: Baren kan ikke udlånes til private arrangementer, fester el.lign. Ved udlån til de af etagerne arrangerede fester i henhold til festregulativet, sidestilles arrangørerne med bartenderne efter dette regulativs kapitel 3.5. Udlån af baren til de af repræsentantskabet nedsatte udvalg og godkendte klubber aftales imellem arrangørerne, bardirektørerne og formandskabet. Leje af baren koster kr Ved beskadigelse af barens inventar afholder arrangørerne reparation eller erstatning. Såfremt skaden sker grundet slitage afholder baren selv omkostningerne ved reparation eller erstatning. Kollegianerne har mulighed for at holde fødselsdagsfest eller lign. i baren fredag i tidsrummet Derefter bliver baren åbent for øvrige kollegianere. Kollegianeren der ønsker at afholde sin fest i dette tidsrum forestår betaling af bartendernes løn i dette tidsrum. Drikkevarer skal så vidt muligt købes i baren og oprydning efter spisning eller andet skal festafholderen have afviklet inden kl Festafholderen skal indgå aftale om arrangementet senest 3 uger før afholdelse, ved at tage kontakt til barledelsen. b) Udlån til kollegianersamfundets aktiviteter: Baren og bardirektørerne er forpligtet til at følge alle regler defineret i Arrangement regulativet. Ved udlån af baren ifm. Kollegianersamfundets fester, så bortfalder de 700 kr. i leje til baren, hvis barens andel af overskuddet fra festen er over dette beløb. 5.5 Tenderarrangementer Bardirektørerne har tilladelse til at arrangere og afholde tenderarrangementer for barens ansatte i dennes lokaler, når dette blot annonceres på kollegiet ligesom ved afholdelse af gangcrawl. Bardirektørerne har mulighed for årligt at bruge kr. 200 pr. deltagende bartender til to arrangementer årligt. 5.6 Gæster Alle kollegianer må have gæster med i baren. Man er ansvarlig for sine gæsters handlinger og derved hæfter man også for de skader de eventuelt måtte forvolde kollegiet. 7

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ nr. 6 af den 19. oktober 2010 Vedtaget i sin nuværende form på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 2. Generelt

Læs mere

Regulativ for Formandskabet Vedtaget i sin nuværende form ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015

Regulativ for Formandskabet Vedtaget i sin nuværende form ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 Regulativ for Formandskabet Vedtaget i sin nuværende form ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 1. Formandskabsinstitution 2 1.1 Formål 2 1.2 Struktur og valgbarhed 2 1.3 Ansvar 2 1.4

Læs mere

Arrangementregulativ

Arrangementregulativ Arrangementregulativ Regulativ nr. 10 af 13.11.1990 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. juni 2014 Indhold 1. Formål... 2 2. Planlægning af et kollegiearrangement...

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

TIRSDAG DEN 3. FEB. 2015 KL. 20 I EFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 6. januar 2015

TIRSDAG DEN 3. FEB. 2015 KL. 20 I EFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 6. januar 2015 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 3. FEB. 2015 KL. 20 I EFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent og to stemmetællere 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

1 Parterne. 2. Arbejdssted Medarbejderens arbejdssted er arbejdsgiverens adresse, Hovmålvej 73 A, 2300 København S. 3. Arbejdsbeskrivelse

1 Parterne. 2. Arbejdssted Medarbejderens arbejdssted er arbejdsgiverens adresse, Hovmålvej 73 A, 2300 København S. 3. Arbejdsbeskrivelse 1 Parterne Mellem undertegnede Amagerkollegiets Afdelingsbestyrelse Hovmålvej 73 A 2300 København S (herefter kaldet arbejdsgiver) og medundertegnede Navn: Adresse: Postnr./By: Cpr. nr.: (herefter kaldet

Læs mere

Regulativ for Indstillingsudvalget

Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ nr. 6 af den 19. oktober 2010 Vedtaget i sin nuværende form på Generalforsamling 4.marts 2014 Indhold 1. Formål... 3 1.1... 3 2. Generelt om Indstillingsudvalget...

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 Festregulativ Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 1. Formål... 2 2. Planlægning af en kollegiefest... 2 2.1 Planlægning af et hall-arrangement... 3 3. Budgetgodkendelse...

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt.

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt. Vedtægter for beboerrådet på Ravnsbjerg Kollegiet 23. november 2011 1 Formål Beboerrådet ved Ravnsbjerg Kollegiet har til opgave at varetage beboernes interesser og medindflydelse på kollegiets drift efter

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen 1. Vejbygningssektionen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-,

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere