Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade København V Tlf.nr.: CVR-nr.: Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. For første gang siden reformens ikrafttrædelse i august 2015 offentliggøres nu tal for frafaldet på erhvervsuddannelserne grund- og hovedforløb i ministeriets datavarehus. Offentliggørelse af frafaldstallene primo april 2016 er en del af en større release i datavarehuset, som også omfatter de nye målinger af elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne. Dermed er der nu data, som dækker alle eud-reformens fire klare mål tilgængelige i datavarehuset. Frem mod slutningen af september 2016 indlægges yderligere data for klare mål 2 (frafald) og klare mål 3 (elevernes dygtighed) og diverse supplerende indikatorer. Se nærmere på uddannelsesstatistik.dk I dette notat beskrives udviklingen i frafaldet i perioden Hovedresultaterne heraf er: Frafaldet for elever startet efter reformens ikrafttræden - Frafaldet for de unge elever under 18 år er efter reformen faldet i forhold til tidligere. For dem, der startede på et grundforløb i 3. kvartal 2015 var frafaldet efter tre måneder otte pct. mod ti pct. i Foreløbige opgørelser af frafaldet for samme gruppe seks måneder efter start viser et frafald på lidt over 11 pct. i 2015, mod lidt over 15 pct. i For de elever, der efter reformen er startet på grundforløbets 1. del, er frafaldet lavere end for de lidt ældre elever, der er startet direkte på grundforløbets 2. del. Otte pct. var faldet fra efter tre måneder på grundforløbets 1. del, mod 15 pct. på grundforløbets 2. del. Efter seks måneder var frafaldet lidt over 11 pct. på grundforløbets 1. del, mod 22 pct. på grundforløbets 2. del, viser foreløbige opgørelser. For de årige elever, der stort set alle

2 2 startede direkte på grundforløbets 2. del efter reformen, var frafaldet stort set på samme niveau som før reformen. - Gennemføres uddannelsen med eux falder markant færre fra grundforløbet end uden eux. Syv pct. af dem, der er startet i 3. kvartal 2015, faldt fra efter tre måneder blandt eux erne mod 13 pct. af dem uden eux. Seks måneder efter start var frafaldet 10 pct. for eux er mod 19 pct. for dem uden eux. Færre med eux falder også fra i 2015 i forhold til tidligere år. Ti pct. var faldet fra seks måneder efter start i 3. kvartal 2015, mod omkring 13 pct. i både 2013 og For de voksne elever er frafaldet størst blandt dem, som tager erhvervsuddannelsens fulde forløb uden afkortning, der for de voksne er hele grundforløbets 2. del og hovedforløbet.. Seks måneder efter start på uddannelsen var frafaldet 23 pct. for denne gruppe mod 19 pct. for voksne elever med standardisert forløb. - En isoleret opgørelse af frafaldet i overgangen fra 1. til 2. del af grundforløbet viser, at 93 pct. af de elever, der gennemfører grundforløbets 1. del er i gang med 2. del en måned efter færdiggørelse af del 1. Gennemføres uddannelsen med eux er 97 pct. i gang med grundforløbets 2. del en måned efter del 1 er afsluttet. Da opdelingen af grundforløbet i en 1. del og en 2. del er nyt med eud-reformen, er der ikke nogen tidligere tal at sammenligne med. Frafaldet for elever startet i hele 2015 Når man opgør frafaldet for kalenderåret 2015, vil en del af populationen være startet før reformens ikrafttrædelse (fra januar til juli), mens resten af populationen vil være startet efter reformens ikrafttrædelse (fra august til og med december). - For 2015 samlet set er frafaldet på erhvervsuddannelsernes grundforløb faldet marginalt fra 2014 til Tre måneder efter start på et grundforløb var 15 pct. faldet fra i hele kalenderåret 2015 mod 16 pct. i Seks måneder efter start på grundforløb var frafaldet i hele kalenderåret på samme niveau i 2014 som i Det samlede frafald på hovedforløbet i 2015 lå med otte procent stort set på niveau med året før. Opgørelse af frafald Ministeriet har gennem en årrække offentliggjort statistik om frafald på erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb.

3 3 I frafaldsstatistikkerne følges personer, der startede på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb i løbet af et kalenderår. På forskellige statustidspunkter fx tre eller seks måneder efter deres start, bliver det opgjort, hvor mange der er faldet fra, der stadig er i gang eller har fuldført. Ændringer i erhvervsuddannelsernes struktur som følge af eud-reformen, er indarbejdet i frafaldsstatistikkerne på en måde, så de er sammenlignelige med de offentliggjorte frafaldsstatistikker for 2013 og Det betyder bl.a., at der for 2015 udarbejdes en samlet opgørelse af hele grundforløbet, men som supplement hertil, vil der på et senere tidspunkt blive udarbejdet separate frafaldsstatistikker for grundforløbets 1. og 2. del. Når frafaldet fra primo april 2016 offentliggøres i datavarehuset, vil opgørelserne som noget nyt kunne fordeles på herkomst og elevtyper. Elevtyper er indført med reformen og udtrykker en kombination af elevens baggrund (ung eller voksen) og hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse (fx med eux eller talentspor). Grundforløb personer startede på et grundforløb i 2015 (det er denne population, som frafaldet beregnes for), mens påbegyndte et grundforløb i 2014 og i I alle tre år er tilgangen størst i tredje kvartal, dvs. efter sommerferien. Omkring havde tilgang i 3. kvartal i både 2013 og 2014, mens tilgangen faldt godt ti procent til omkring i 3. kvartal 2014, jf. figur 1. Figur 1 Antal personer med tilgang til grundforløbet fordelt på kvartaler kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

4 4 Frafaldet blandt de elever, der er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen, dvs. fra og med 3. kvartal 2015, beskrives først i nedenstående. Derefter beskrives det samlede frafald i hele kalenderåret Frafald for elever med start efter reformen Frafaldet for de unge under 18 år, som er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, er faldet i forhold til året før. Tidligere lå frafaldet også lavere for elever under 18 år end for de øvrige aldersgrupper, men det er faldet yderligere efter at reformen er trådt i kraft. For de elever, som startede efter sommerferien (3. kvartal) var frafaldet efter tre måneder 8 pct. i 2015 mod knap 10 pct. året før. Foreløbige opgørelser efter seks måneder viser, at frafaldet var lidt over 11 pct. i 2015 mod lidt over 15 i Frafaldet i 2013 var lidt over 13 procent jf. figur 2 og 3. Figur 2 Frafaldet efter tre måneder for personer med tilgang til grundforløbet i 3. kvartal, fordelt på alder, pct. 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 15,4% 15,7% 15,5% 15,1% 14,9% 13,9% 13,8% 14,3% 13,3% 13,1% 11,5% 11,9% 9,6% 8,1% 7,9% -17 år år år 25+ år Total

5 5 Figur 3 Frafaldet efter seks måneder for personer med tilgang til grundforløbet i 3. kvartal fordelt på alder, pct. 25,0% 2 15,0% 22,6% 22,9% 22,3% 21,4% 20,2% 20,8% 19,3% 21,7% 19,5% 20,4% 17,2% 17,5% 15,3% 13,2% 11,4% 5,0% -17 år år år 25+ år Total Note: Opgørelsen af frafaldet seks måneder efter start er foreløbig, da der ikke er gået seks måneder siden start for ca. 100 personer. Lavt frafald blandt unge under 18 år betyder også, at frafaldet er lavere for dem, der er startet på grundforløbets 1. del, dvs. på et af de fire hovedområder (Omsorg, sundhed og pædagogik, Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og oplevelser samt Teknologi, byggeri og transport) end for dem, der startede direkte på grundforløbets 2. del. Otte procent af dem, der startede på grundforløbets 1. del i 3. kvartal 2015 var faldet fra 8 pct. efter tre måneder og 11 pct. efter seks måneder mod hhv. 15 og 22 pct. blandt dem, der var startet direkte på grundforløbets 2. del, jf. figur 4. Da opdelingen af grundforløbet i en 1. del og en 2. del indført som et led i eud-reformen, er det ikke muligt at sammenligne disse tal med tilsvarende elevgrupper i 2014 og Det ses dog, at frafaldet blandt de årige, der stort set alle startede direkte på grundforløbets 2. del efter reformen, var på stort set samme niveau som før reformen.

6 6 Figur 4 Frafald på hovedområder (grundforløbets 1. del) og grundforløbets 2. del efter tre og seks måneder for personer med start i 3. kvartal, pct. 25,0% 2 15,0% 5,0% 21,9% 14,1% 14,6% 11,9% 10,9% 9,6% 10,5% 11,5% 8,0% 8,1% 7,8% 8,2% 3 måneder 6 måneder Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. 17. marts Eux Frafaldet er markant lavere blandt dem, der gennemfører deres uddannelse med eux. Syv procent med eux var faldet fra tre måneder efter start på uddannelsen i 2015 mod 13 procent uden eux. Efter seks måneder var frafaldet ti pct. blandt eux erne mod 19 pct. uden eux, jf. figur 5. Færre elever, der gennemfører med eux falder fra i 2015 i forhold til årene før. Seks måneder efter start efter sommeren i 2015 (3. kvartal) var 10 pct. faldet fra i 2015, mod omkring 13 pct. i både 2013 og 2014.

7 7 Figur 5 Frafald efter tre og seks måneder, for personer med tilgang til grundforløbet i 3. kvartal , der gennemfører uddannelsen med eller uden eux, pct. 25,0% 2 15,0% 8,7% 9,1% 6,8% 13,3% 12,8% 11,6% 13,0% 12,9% 17,4% 19,8% 18,9% 5,0% EUX Uden EUX EUX Uden EUX 3 måneder 3 måneder 6 måneder 6 måneder Note: For elever med start efter reformen er oplysningen om eux hentet fra elevtypen (se bilag A), mens det er adgangsvej og typen af skoleperiode, der er anvendt før reformen. Ved opgørelsen af status seks måneder efter tilgang i 3. kvartal 2015, er der ikke gået seks måneder siden start for 68 personer de indgår ikke i opgørelserne. Bemærk at langt flere elever tager deres uddannelse med eux efter reformen i forhold til før reformen. Blandt de voksne elever over 25 år, er frafaldet størst for dem der tager erhvervsuddannelsens fulde forløb uden afkortning, der for de voksne er hele grundforløbets 2. del og hovedforløbet. Seks måneder efter start på uddannelsen var frafaldet 23 pct. blandt disse mod 19 pct. for voksne elever, der gennemfører uddannelsen med et standardisert forløb. Det laveste frafald ses, jf. figur 6 nedenfor, for de unge elever under 25 år, helt i overensstemmelse med ovenstående fordelinger på hovedområder og alder (figur 2, 3 og 4). Se mere detaljerede opgørelser af frafaldet fordelt på elevtyper i bilag B.

8 8 Figur 6 Frafald tre og seks måneder efter start på et grundforløb i 3. kvartal fordelt efter Eud for unge, Voksenelever med standardisert forløb og Voksenelever med fuldt forløb 25,0% 22,6% 2 16,9% 19,3% 15,0% 11,4% 13,6% 14,3% 5,0% EUD for unge Voksenelever med standardisert forløb Voksenelever med fuldt forløb 3 måneder 6 måneder Note: Se mere om elevtyper i bilag A. EUD for unge omfatter følgende elevtyper: EU9, EU9+, EU9+G, EU9+G+M, EU9+G+T, EU9+M, EU9+P, EU9+T, EU9M, EU9T, EU9+X, EU9X og EU9X+T Voksenelever med standardisert forløb omfatter: EUV2, EUV2G, EUV2G+M, EUV2M, EUV2T og EUV2X Voksenelever med fuldt forløb omfatter: EUV3, EUV3M, EUV3T og EUV3X Elevtype er uoplyst for 3 pct. som ikke indgår i fordelingerne. I opgørelserne af frafald efter seks måneder indgår ikke elever, hvor der er gået under seks måneder siden start (58 personer). Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. 17. marts Overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del I datavarehuset vil der som et led i reformens opfølgning på klare mål 2 om at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse på et senere tidspunkt blive offentliggjort opgørelser af frafaldet i overgangen mellem grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del samt overgangen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet. Opgørelser af frafaldet i overgangen mellem grundforløbets 1. del og 2. del viser, at personer frem til 1. februar 2016 gennemførte grundforløbets 1. del, heraf er 9.153, svarende til 93 pct., i gang med grundforløbets 2. del efter en måned, jf. tabel 1. Når denne måde at opgøre frafaldet på afviger fra den tidligere angivne status efter 6 mdr. for elever, der har påbegyndt 1. del af grundforløbet, så skyldes det, at der i opgørelsen ses isoleret på overgangen mellem grundforløbets 1. og 2. del for de elever, der har gennemført grundforløbets 1. del frem til februar Opgørelsen af frafald efter 6 måneder omhandler hele forløbet for alle, der er startet på grundforløbet.

9 9 Tabel 1 Overgang fra grundforløbets 1. til 2. del efter en måned, august 2015-januar 2016 for elever direkte efter grundskolen med og uden eux EUD lige efter 9. (10) klasse EUD lige efter 9. (10) klasse med EUX I alt Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. I gang med gf 2. del Ingen overgang til gf 2. del 1) Startet på gf 2. del, men faldet fra I alt ) Note: Elever der ikke havde overgang til grundforløbets 2. del efter en måned kan godt starte på del 2 senere. Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. marts Knap 30 pct. af de elever, der er færdige med grundforløbets 1. del gennemfører deres erhvervsuddannelse med eux. 97 procent af dem med eux, er i gang med grundforløbets 2. del efter en måned, mens det kun er tilfældet for 91 procent af de øvrige elever. Frafald på grundforløbet i hele 2015 Tre måneder efter start på grundforløbet er frafaldet for alle elever påbegyndt i 2015 lavere end i 2014, men en smule højere end i omfatter både elever, der er startet på de tidligere grundforløb samt grundforløbets 1. og 2. del efter reformen. 15 pct. havde afbrudt grundforløbet efter tre måneder i 2015, mod 16 pct. i 2014 og 14 pct. i 2013 jf. figur 7. 23,8 procent havde afbrudt grundforløbet efter seks måneder i 2015, mod 24,0 procent i 2014 og 21,4 procent i 2013.

10 10 Figur 7 Frafald tre og seks måneder efter start på erhvervsuddannelse, , pct. 3 25,0% 21,4% 24,0% 23,8% 2 15,0% 14,0% 15,8% 15,1% 5,0% 3 måneder 6 måneder Note: Opgørelsen af frafaldet efter seks måneder er foreløbig, da der for knap fire pct. var gået mindre end seks måneder siden start på uddannelsen på opgørelsestidspunktet. Disse elever indgår ikke i opgørelsen. Frafaldet tre måneder efter start på en erhvervsuddannelse er fra 2. kvartal 2015 og året ud lavere end i kvartal året før. 1. kvartal 2015 lå på niveau med året før, jf. figur 8. Figur 8 Frafald tre måneder efter start på eud fordelt på kvartaler, pct. 25,0% 2 15,0% 18,1% 18,3% 15,9% 22,9% 22,0% 20,9% 13,1% 11,5% 11,9% 17,0% 18,7% 15,1% 5,0% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Note: Opgørelsen af 4. kvartal 2015 skal tages med forbehold, da der ikke er gået tre måneder siden start på uddannelsen for omkring 0,5 pct.

11 11 Frafaldet efter seks måneder er blandt de personer, der er startet på en erhvervsuddannelse i 3. kvartal 2015, faldet med to procentpoint i forhold til året før, jf. figur 9. Figur 9 Frafald seks måneder efter start på eud fordelt på kvartaler, pct. 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% 30,5% 28,6% 26,2% 31,8% 29,1% 28,6% 19,5% 17,2% 17,5% 24,6% 29,1% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Note: 4. kvartal 2015 kan endnu ikke opgøres, da der ikke er gået 6 måneder siden start på opgørelsestidspunktet. Frafald på hovedforløbet i hele 2015 Tilgangen til hovedforløbet er de seneste tre år størst i 1. kvartal, som en naturlig følge af det store optag på grundforløbene efter sommerferien, dog er tilgangen mere jævnt fordelt over året end på grundforløbene, jf. figur 10. Figur 10 Antal personer med tilgang til hovedforløbet fordelt på kvartaler kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

12 12 Tre måneder efter start på hovedforløbet er frafaldet i 2015 lavere end i 2014, men højere end i Otte pct. havde afbrudt hovedforløbet efter tre måneder i 2015, mod lidt over otte pct. i 2014 og syv pct. i 2013 jf. figur 11. Opgørelsen af frafaldet seks måneder efter start på hovedforløbsuddannelsen er kun baseret på tilgangen i kvartal, da det på opgørelsestidspunktet ikke var muligt at følge omkring 25 pct. af dem der var begyndt på hovedforløbet i Frafaldet seks måneder efter tilgang var i 2015 med 11 pct. på niveau med 2014, mens det i 2013 lå på knap 10 pct. Figur 11 Frafald tre og seks måneder efter start på erhvervsuddannelse, , pct. 12,0% 8,0% 7,4% 8,4% 8,0% 9,9% 11,1% 11,3% 6,0% 4,0% 2,0% 3 måneder 6 måneder Note: Det er på opgørelsestidspunktet ikke muligt at opgøre frafaldet efter seks måneder for personer med tilgang i hele 2015, da der ikke er gået seks måneder siden start for knap 23 procent af populationen. Derfor er frafaldet efter seks måneder baseret på personer med tilgang i kvartal.

13 13 Bilag A I forbindelse med reformen blev det administrative begreb elevtype indført. Elevtype udrykker en kombination af elevens baggrund, dvs. om eleven er ung (EU9) eller voksen (EUV), og hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse fx med eux (X) eller talentspor (T). Disse komponenter sammensættes i elevtyper som fx EU9+X, der er elever under 25 år, der ikke er startet erhvervsuddannelsen lige efter 9. (10) klasse og gennemfører uddannelsen med eux. Se yderligere beskrivelse af de enkelte elvtyper nedenfor.. Elevtyper, der angiver elevens baggrund EU9 (EUD lige efter 9. (10) klasse) Elever under 25 år, som starter deres uddannelse senest i august måned året efter at de har afsluttet deres undervisningspligt eller som har afsluttet undervisningen i 10. klasse, skal som udgangspunkt oprettes med elevtypen EU9. Denne type elever kan få både 1. del af grundforløbet og 2. del af grundforløbet. EU9+ (EUD ikke lige efter 9. (10) klasse) Elever under 25 år, som påbegynder uddannelsen senere end august måned året efter at de har afsluttet deres undervisningspligt eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse, skal som udgangspunkt oprettes med elevtypen EU9+. Denne type elever kan kun få 2. del af grundforløbet. EUV1 (Voksenelever uden grundforløb og praktik) For elever på 25 år eller over, som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. EUV1 er skal hverken have praktik eller grundforløb og har derfor et kort standardiseret forløb kun med hovedforløbs skoleundervisning. EUV2 (Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del) Er elever på 25 år eller over, som har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring og/eller en forudgående afsluttet uddannelse. EUV2 erne skal have et afkortet forløb med højst to års praktik og reduceret skoleundervisning. Hvis der er fastsat et standardiseret forløb i uddannelsesreglerne skal dette som minimum følges. Skolen kan afkorte yderligere (individuel merit). EUV3 (Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del) EUV3 er elever på 25 år eller derover, som ikke har relevant erhvervserfaring og ingen forudgående uddannelse. Disse elever skal have et fuldt

14 14 forløb, dvs. 2. del af grundforløbet (dog med evt. individuel afkortning afhængig af RKV-resultat). De kan ikke få første del af grundforløbet. Elevtyper, der angiver hvordan eleven tager sin uddannelse Eux Eleverne kan sammen med deres erhvervsuddannelse gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og dermed opnå generel studiekompetence. Disse elever får udover deres grund-elevtype også byggeklodsen EUX oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9X, EU9+X, EUV1X, EUV2X eller EUV3X. Talentspor Eleverne kan vælge deres uddannelse med talentspor, hvilket betyder, at en betydelig del og mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på højere niveauer end de obligatoriske. Disse elever får udover deres grund-elevtype for baggrund også byggeklodsen talentspor oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9T, EU9+T, EUV1T, EUV2T eller EUV3T. Mesterlære Elever hvor grundforløbet helt eller delvis er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring, (ny mesterlære). Disse elever får udover deres grundelevtype også byggeklodsen Mesterlære oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9M, EU9+M, EUV2M eller EUV3M. (EUV1 erne kan ikke komme i mesterlære, da de jo hverken har grundforløb eller praktik). GYM Elevtypen GYM er lidt speciel, da den ikke er en elevtype i sig selv, men kun i kombination med nogle af de ovenfor nævnte elevtyper. GYM angiver at personen har afsluttet en gymnasial uddannelse inden erhvervsuddannelsen påbegyndes, og den siger således også noget om elevenes baggrund. 20/20 Elever hvor 10. klasse kombineret med grundforløbets 1 dvs. 20 uger på grundforløbets 1 del og 20 uger i 10. klasse. RKV Elever på 25 år eller derover, skal realkompetencevurderes. I den periode hvor realkompetencevurderingen finder sted skal elevtypen være RKV. Denne elevtype, er lidt atypisk. Den betegner hverken elevens baggrund eller hvordan eleven kommer igennem sin uddannelse. RKV-elevtypen er nødvendig a.h.t. AUB s administration af lønrefusion for voksenelever, hvis disse har en uddannelsesaftale med en mester, når de realkompeten-

15 15 cevurderes. Elevtypen bruges herudover til et særligt RKV-taxameter til skolen. Elevtypen skiftes til EUV1, EUV2 eller EUV3 efterfølgende. Læs mere om elevtyper her:

16 16 Bilag B Tabel 1 Frafald efter tre måneder for elever, der startede på en erhvervsuddannelse i 3. kvartal 2015, fordelt på elevtyper Elevtype Afbrud men startet på andet gf Afbrud Fuldført I gang Total EUD for unge EUD for unge med eux Voksenelever med standardiseret forløb Voksenelever med standardiseret forløb og eux Voksenelever fuldt forløb Voksenelever fuldt forløb og eux / Total Note: Elevtype er uoplyst for 3 pct. som ikke indgår i fordelingerne. EUD for unge omfatter EUD lige efter 9. (10. klasse) og EUD ikke lige efter 9. (10. klasse). Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. 17. marts Tabel 2 Frafald efter tre måneder for elever, der startede på en erhvervsuddannelse i 3. kvartal 2015, fordelt på elevtyper, pct. Elevtype Afbrud Afbrud Fuldført I gang Total men startet på andet gf EUD for unge 1,6 12,5 7,2 78,8 100,0 EUD for unge med eux 1,0 6,6 0,3 92,0 100,0 Voksenelever med standardiseret forløb 1,3 13,8 21,4 63,6 100,0 Voksenelever med standardiseret forløb og eux 1,2 10,6 2,4 85,9 100,0 Voksenelever fuldt forløb 1,2 14,6 1,6 82,6 100,0 Voksenelever fuldt forløb og eux 0,0 8,0 5,7 86,4 100,0 20/20 1,5 6,4 0,0 92,1 100,0 Total 1,5 11,8 6,5 80,3 100,0 Note: Elevtype er uoplyst for 3 pct. som ikke indgår i fordelingerne. EUD for unge omfatter EUD lige efter 9. (10. klasse) og EUD ikke lige efter 9. (10. klasse). Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. 17. marts 2016.

17 17 Tabel 3 Frafald efter seks måneder for elever, der startede på en erhvervsuddannelse i 3. kvartal 2015, fordelt på elevtyper Elevtype Afbrud Afbrud Fuldført I gang Total men startet på andet gf EUD for unge EUD for unge med eux Voksenelever med standardiseret forløb Voksenelever med standardiseret forløb og eux Voksenelever fuldt forløb Voksenelever fuldt forløb og eux / Total Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. 17. marts Note: EUD for unge omfatter EUD lige efter 9. (10. klasse) og EUD ikke lige efter 9. (10. klasse). Elevtype er uoplyst for 3 pct. som ikke indgår i fordelingerne. Elever med status ukendt indgår heller ikke. Tabel 4 Frafald efter seks måneder for elever, der startede på en erhvervsuddannelse i 3. kvartal 2015, fordelt på elevtyper, pct. Elevtype Afbrud Afbrud Fuldført I gang Total men startet på andet gf EUD for unge 7,5 18,5 19,0 55,0 100,0 EUD for unge med eux 7,1 9,7 2,1 81,1 100,0 Voksenelever med standardiseret forløb 2,8 19,3 38,9 39,1 100,0 Voksenelever med standardiseret forløb og eux 3,6 19,3 6,0 71,1 100,0 Voksenelever fuldt forløb 4,3 23,0 28,0 44,7 100,0 Voksenelever fuldt forløb og eux 2,3 12,5 5,7 79,5 100,0 20/20 2,0 9,9 0,0 88,1 100,0 Total 6,9 17,5 18,1 57,5 100,0 Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. 17. marts Note: EUD for unge omfatter EUD lige efter 9. (10. klasse) og EUD ikke lige efter 9. (10. klasse). Elevtype er uoplyst for 3 pct. som ikke indgår i fordelingerne. Elever med status ukendt indgår heller ikke.

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars Samlet indikator for elevtrivsel I rapporterne vises Generel Trivsel, som er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate

Læs mere

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars 2016

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars 2016 Samlet indikator for elevtrivsel I rapporterne vises Generel Trivsel, som er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne på EUD, 2015 Baggrund I perioden 1. oktober til 1. december 2015 er den første nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne gennemført. På

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune 1. Måltal nationalt og i Horsens Kommunes Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop Struktur i nye uddannelsesbekendtgørelser Talentspor og højniveaufag

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

EUD-reformen og ÅEindberetningerne

EUD-reformen og ÅEindberetningerne EUD-reformen og ÅEindberetningerne Konference d. 18/3 2015 Side 1 Reformens indflydelse på ÅE-indberetningerne Vi laver ingen revolutioner i denne omgang Men vi skal indberette lidt flere oplysninger fremover

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret 2015/2016 Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret 2015/2016 Tekst: Undervisningsministeriet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

De merkantile uddannelser

De merkantile uddannelser De merkantile uddannelser Reformens betydning for de merkantile uddannelser v./anne Mette Christiansen, Uddannelsesnævnet Med reformen har de merkantile uddannelser blandt andet fået et væsentligt ændret

Læs mere

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.06.17...

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere