Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/ Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/ Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen. 1. Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet. Ingen spørgsmål til postliste. Postlisten blev i denne forbindelse forklaret for bestyrelsens nye medlemmer. Der var kommet nogle nye mails fra DKK som ikke var nået at komme på postlisten, de blev derfor kort gennemgået. 2. En gennemgang af de væsentligste vedtægtsændringer. Hovedparten er en konsekvens af ændringer fra DKK. Vi venter fortsat på endelig godkendelse fra DKK. En kort snak om vores vedtægter i forbindelse med evt. urafstemning til bestyrelsen. Teksten er helt klar, og skal der ændres i den, kræver det en vedtægtsændring. 3. En gennemgang af alle retningslinjer for udvalg under DBSK, samt samarbejdsaftaler. Enkelte retningslinjer rettes til, og de enkelte udvalg vil blive orienteret. Sponsorudvalg: Da udvalget er ret nyt, og der endnu ikke kendes omfanget af arbejdet, dækkes udgifter efter bilag, og der ydes ikke et fast beløb til telefonpenge. Avls- og sundhedsudvalget: Karin har lavet en sammenskrivning af retningslinjer for Avls- og sundhedsudvalget og Klubbens regler for Avls- og sundhedsudvalget. Hun sørger for at rundsende til øvrige medlemmer i udvalget samt bestyrelsen. It-udvalg: Telefonpengene nedskrives, og her dækkes udgifter også efter bilag. I forbindelse med den nye hjemmeside bliver der mindre arbejde for en decideret web-master, idet mange af opgaverne ligges ud til de forskellige udvalg, samt klubbens medlemmer. Dog skal der stadig være en tovholder/overordnet ansvarlig som har et dybere kendskab til hjemmesiden samt opbygningen, og her blev Louise Hoff valgt. Louise har været med i arbejdet omkring hjemmesiden fra starten af. Tanken er at der skal være en fra hvert udvalg som bliver en slags superbruger for udvalget. Samtidig skifter retningslinjen navn til: Retningslinjer for klubbens hjemmeside. Bernershop: Lars Bibby fortsætter. Hvalpeformidler: Finn Katberg fortsætter. I forbindelse med GF blev forslaget ang. Gratis omplacerings-liste vedtaget. Det betyder at en berner med FCI/DKK stamtavle fremover kan optages gratis på listen, uanset om man er medlem af klubben eller ej. Man henvender sig til hvalpeformidleren som hidtil. I samme forbindelse besluttede bestyrelsen at foreslå at hvalpelisten også var gratis for medlemmer af klubben. Ordningen er trådt i kraft. I forbindelse med GF blev der drøftet aktiviteten på hvalpelisten, og debatten fortsatte på dagens bestyrelsesmøde. Spørgsmålet er, hvor går man hen når der ikke er hvalpe på listen? Vi ønsker at synliggøre kommende parringer på hjemmesiden, så på den nye hjemmeside kommer der en liste over planlagte parringer. Parringen skal være planlagt inden for en nærmere afsat tidshorisont, og tanken er så at der kan linkes til opdrætters hjemmeside eller kontaktinfo. Så har kommende hvalpekøbere mulighed for at se hvor der er hvalpe i vente, og få kontakt med

2 opdrættere ad den vej. Dette skal ses som et pilotprojekt, og vil blive fjernet hvis det ikke virker efter hensigten. Regler for optagelse på listen følger den nye hjemmeside. Retningslinjer rettes til, så de passer til de nye regler. IWG: Karin Nielsen udpeges fra bestyrelsen, og Lise kontakter Inge Bibby og hører om hun fortsat vil være med. Det kan oplyses at der er møde i Finland i august. Redaktør for Berner Bladet: Der skal ryddes op i bladet, og i den forbindelse vil der så blive ændret i retningslinjerne. Vi havde en generel snak om hvordan bladet skal udformes fremover, og om der skal ses på antallet af blade der udkommer om året. Desuden indeholder bladet en del gentagelser, og måske kan nogle ting med fordel flyttes over på hjemmesiden. Ændringer af bladet vil blive taget op på et nyt bestyrelsesmøde, da det er punkt der kræver en del tid. Aftale mellem DBSK, Aktivitetsudvalg og Træningspladserne: Samarbejdsaftalen omskrives og erstatter tidligere samarbejdsaftaler. Den nye aftale vil blive sendt til underskrift ved samtlige træningspladser, og det er et krav at den returneres underskrevet hvis træningspladsen fortsat ønsker et samarbejde med klubben. Underskriften indebærer også muligheden for at bruge DBSK s logo på en evt. hjemmeside, samt plads i klubbladet og på hjemmesiden. Bestyrelsen værdsætter arbejdet ude på pladserne, men det er vigtigt at klubben kan stå inde for den træning der foregår på pladserne rundt omkring, og der opfordres til at deltage i trænerseminar til efteråret. Forskningskontoen: Ingen ændringer i retningslinjerne. Der var på GF spørgsmål ang genom-testen der udføres i Tyskland. I bladet fra februar måned er der en artikel omhandlende dette. Det kan tilføjes at den tyske test er chip-valideret og at det er en dyrlæge der skal stå for prøvetagning og forsendelse af prøven. Husk på, at der kun kan søges penge fra kontoen så længe der er penge at søge, så hermed en opfordring til opdrættere/hanhundeejere om at indsætte penge på kontoen. Andre er selvfølgelig også velkomne til at donere penge, og for alle som ønsker det, vil man blive nævnt i Berner Bladet. 4. Årshjulet blev gennemgået. Det er et arbejdsredskab til især sekretær og formand, hvor årets arbejds-opgaver er listet op. Det blev vedtaget at indskrive heri, hvem der har opgaven med at skrive nyt fra bestyrelsen til bladet. Forretningsorden for DBSK blev gennemgået og rettes til, så der bliver overensstemmelse mellem den og navnene på vores forskellige udvalg. 5. Vi evaluerede GF 2015, og vi har kun stor ros til alle der deltog og kom med ideer og input. Nogle er allerede sat i søen, og andre arbejdes der videre med. Bl.a. blev nævnt muligheden for en kompetencebank. Lise laver et opslag til hjemmeside og FB. Der blev spurgt til titlen som årets opdrætter. Hvad indebærer den? Er det en titel der skal rumme mere end blot udstillingsresultater? DKK bliver kontaktet for om det er noget vi selv kan ændre på eller det er fastlagt. Kan der ændres på det skal der måske nedsættes et udvalg der skal se på kriterier og komme med et oplæg. Lise følger op på det.

3 Der blev snakket om uro på udstillinger, og hermed en generel opfordring til at udvise hensyn til hinanden. Ikke alle er lige erfarne udstillere, så hvis du skal forlade udstillingen tidligt, kan det være en god idé at overveje hvor man slår sit telt op. Udstillingsudvalget kan evt. påføre det i PM. Der blev efterspurgt et bevis på at ens hund var avlsgodkendt. Bestyrelsen gør endnu engang opmærksom på at dette begreb ikke findes længere, og der må heller ikke annonceres på egen hjemmeside, at ens hund er avlsgodkendt. Der er derfor heller ikke mulighed for at udstede certifikater. Avls- og sundhedsudvalget arbejder på et stykke papir, som bevis på at ens hund har gennemgået en avlsbeskrivelse. Der blev efterlyst hvad bestyrelsen egentlig lavede. Lise har lavet et skema der viser de opgaver der er lavet det sidste år, samt hvilke opgaver der er igangværende og hvilke der skal i gang. At afholde en generalforsamling er en dyr affære, så til næste års generalforsamling vil vi forsøge at sænke budgettet. Vi kigger på alternative steder for afholdelse samt bespisning. 6. Hasmark står for døren. Lise rundsender mails til alle involverede og følger op på hvad der mangler, og om der er nogen der har brug for hjælp til opgaver. 7. Hjemmesiden den nye blev gennemgået. Der er stadig en del arbejde der skal gøres, før den går i luften, men det begynder at tage form. Louise og Lise har lagt et stort arbejde i det, men da Lise ikke har den fornødne tid, overtager Gitte det videre arbejde sammen med Louise. Som nævnt under pkt. 3 It-udvalg overgår en del af arbejdet med opdatering til de respektive udvalg. 8. Udstillingsudvalget stopper efter Hasmark, der skal nye kræfter på banen. Lone Thomsen har sendt en liste over de opgaver der løftes af udvalget. Det er vigtigt at der er nogen i udvalget der ikke udstiller, som kan sørge for dommeren på en udstilling. Det skal være en person som kan forholde sig neutralt, og det er et krav at man ikke har omgang, på dagen, med dem der udstiller. Man skal være dommeren behjælpelig med udstillingsreglerne samt spise sammen med dommeren. Alternativt kan man evt. forespørge i en anden specialklub eller ude i DKK kredsene om de har en der kunne være udstillingsleder på en udstilling. En anden opgave er afhentning, i lufthavnen, af dommere der flyver ind fra udlandet. Dette er dog en opgave som vil kunne løses af alle, også folk der ikke interesserer sig for udstilling eller har kendskab her til. Der er nogle der har vist interesse for at komme ind i udvalget, men der mangler en officiel henvendelse fra disse personer. Er der andre interesserede er man velkommen til at sende en mail til formand Lise Kjær. Det kan lige nævnes at det nuværende udvalg sørger for dommere for Karin sørger fortsat for at registrere nye medlemmer og udsende hvalpepakker. Der må påregnes en til to ugers leveringstid på pakkerne, da kassereren også lige skal ind over. Samtidig opfordrer vi til at hvalpekøbere husker at aflevere de laminerede gavekort for træning og udstilling tilbage. De genbruges flere gange. 10. Facebook. På godt og ondt, et fænomen der er kommet for at blive. Vi gør endnu en gang opmærksom på at der ikke kan forventes svar på henvendelser til bestyrelsen via facebook. Hvis du vil være sikker på svar, så kontakt bestyrelsen pr. mail.

4 Vi ønsker dog fremad at benytte facebook noget mere, f.eks. til at oplyse når hjemmesiden er opdateret, og til at oplyse om igangværende opgaver. Alle bestyrelsesmedlemmer er administratorer af siden. 11. På GF blev der efterlyst et medlemsmøde/debatmøde. Vi arbejder videre med sagen og har taget kontakt til nogle personer hos DKK. Vi forestiller os et arrangement ang. De nye hvalpekøbskontrakter der træder i kraft 1/ henvendt til opdrættere, og derefter et foredrag henvendt til den almindelige hundeejer. 12. Udvalgene: Gitte har deltaget i et træningsforløb for hvalpe/unghunde ang. Kropskontrol, hun vil finde ud af om vi kan få stablet et sådan arrangement på benene, evt i samarbejde med aktivitetsudvalget. Aktuelt har aktivitetsudvalget arrangeret Dog Parkour i sommerferien, og de arbejder på en dag med soft agility i efteråret. Info følger i juni-nummeret af Berner Bladet. 13. DKK er blevet opdateret med nye medlemmer i bestyrelsen. Hjemmesiden skal opdateres, især mangler der billeder af en del bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsmedlemmer. Billeder sendes til sekretæren. Da klubben betænker personer, med poster i klubben, i forbindelse med runde fødselsdage, bedes man indsende fødselsdato til sekretæren hvis man ønsker det. 14. Evt.: Det er nødvendigt, aht troværdigheden, at still going strong listen er opdateret. En opfordring til at man får afmeldt sin hund, når den ikke er mere. Én gang om året, d. 10/3, skal man melde tilbage at hunden stadig er i live. Dette gøres ved at sende en mail til formanden. Gør man ikke det, bliver den automatisk fjernet fra listen. Den kan stadig komme på igen, men så skal man aktivt gøre opmærksom på det. Dette bliver et forsøg i 2016, for at se om det er en løsning. En forespørgsel fra et medlem ang. UHM. Medlemmet vil gerne stå for arrangementet, og der er sendt svar at bestyrelsen bakker op omkring tiltaget. Skal det være dyrere for en opdrætter at være medlem af klubben? Hvis avlslister, opdrætterlister osv er gratis, kunne det være den service man fik, imod en lille stigning i medlemskontingentet. Hidtil har der været datoer der skulle overholdes ang. Tilmeldinger og betalinger til diverse lister. Dette var måske en måde at løse problemet på. Er man først meldt til, så står man altid på listerne. Et punkt der skal kigges nærmere på. Næste møde bliver et telefonmøde.

5

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014 Traditionen tro vil jeg gerne takke alle jer som har været med til at skabe og afvikle skuer, bedømmelser og PR arrangementer i året der er gået. Det kan ikke siges ofte nok: Uden alles frivillige arbejde

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere