Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen"

Transkript

1 Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune

2 Tekst Metroselskabet I/S Metrovej København S Forsideillustration Gottlieb Paludan Architects Design og layout Graphic ID og Karen Kristensen Design Tryk Cool Gray A/S ISBN: Oplag: 300 Udgivet:

3 INDHOLD Kapitel 1: Indledning 5 Kapitel 2: Linjeføringer, stationer og trafikbetjening 8 Kapitel 3: Trafikale forudsætninger 36 Kapitel 4: Trafikale effekter 42 Kapitel 5: Følsomhedsberegninger 56 Kapitel 6: Stationer og nærområder 58 Kapitel 7: Tekniske forhold 106 Kapitel 8: Konsekvenser for Cityringen 150 Kapitel 9: Konsekvernser for Ny Ellebjerg 154 Kapitel 10: Anlægsøkonomi 156 Kapitel 11: Driftsøkonomi 160 Kapitel 12: Samlet økonomi og finansieringsbehov 162 Kapitel 13: Supplerende finansiering 168 Kapitel 14: Samfundsøkonomi 170 Kapitel 15: Risikovurdering 180 Kapitel 16: Tidsplan 182 Kapitel 17: Udvidelsesmuligheder 186 3

4 4

5 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen INDLEDNING BAGGRUND OG FORMÅL I udredningen for Cityringen fra 2005 fremgår det, at der er forudsat mulighed for at etablere afgreninger fra Cityringen i en senere fase. Denne mulighed er allerede benyttet med vedtagelse af en afgrening til det nye byudviklingsområde i Nordhavnen, metrolinje M4. Nærværende udredning belyser mulighederne for endnu en afgrening fra Cityringen. Denne gang til Ny Ellebjerg station via byudviklingsområderne på Enghave Brygge, Teglholmen og Sluseholmen samt det klassiske sydhavnskvarter. Denne afgrening fra Cityringen til Ny Ellebjerg via Sydhavnen benævnes i det følgende kort Sydhavnsmetroen. Udredningen forudsættes at udgøre grundlaget for den følgende beslutningsproces for Sydhavnsmetroen og dermed for tilvejebringelsen af det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplaner samt den nødvendige lovgivning for Sydhavnsmetroen. Sydhavnsmetroen forudsættes at være en videreførelse af M4 med 2 til 6 mulige nye stationer, som har følgende arbejdsnavne: Stationernes arbejdsnavne v/fisketorvet, v/enghave Brygge v/frederiksholmsløbet v/teglholmen v/slusen v/mozarts Plads samt den eksisterende Ny Ellebjerg station, som er den eneste station, der er med i alle de analyserede scenarier og varianter. 5

6 8 scenarier; A, B, C, D, E, F, K og L Udredningen vurderer 8 forskellige linjeføringsscenarier, 3 scenarier med 5 stationer (A, C og E), 3 scenarier med 6 stationer (B, D og F), 1 scenarie med 4 stationer (K) og 1 scenarie med 3 stationer (L). 1 variant af v/slusens placering; G 2 varianter af en senere fase; H og I 2 varianter af scenarie E; M og N 1 variant uden v/mozarts Plads; O Udredningen vurderer endvidere 1 alternativ placering af v/slusen (G), 2 varianter, som vurderer muligheden for at videreføre scenarierne A, B, E, F, K og L i en senere fase (H og I), 2 varianter af scenarie E, der vurderer muligheden for at en alternativ placering/udformning af henholdvis v/slusen (M) og v/frederiksholmsløbet (N) samt 1 variant, hvor v/mozarts Plads station udelades (O). Kun i scenarierne C og D er Ny Ellebjerg station anlagt som en undergrundsstation med mulighed for senere direkte videreførsel fra Ny Ellebjerg station. I alle øvrige scenarier og varianter er Ny Ellebjerg station anlagt på terræn, hvor en senere videreførsel kræver en omlægning af Ny Ellebjerg metrostation til en undergrundsstation og boring af tunnel tilbage til vest for Sjælør Boulevard. Alle scenarier og varianter er beskrevet i kapitel 2. Sydhavnsmetroen vurderes tidligst at kunne sættes i fuld drift ultimo 2022, dette kræver dog en optimal beslutnings- og projekteringsproces. 1 :INDLEDNING ORGANISATION Udredningen er gennemført af Metroselskabet I/S med hjælp fra eksterne rådgivere og de bygherreorganisationer og kompetencer, som i forvejen er involveret i gennemførelsen af projekterne for etablering af Cityringen og afgreningen til Nordhavn. Udredningsarbejdet er overordnet ledet af en styregruppe med repræsentanter for Metroselskabets ejere; Transportministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Udredningens baggrund er en aftale om bedre og billigere kollektiv trafik, hvor Transportministeriet analyserer et sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet, herunder en afgrening fra Cityringen til Ny Ellebjerg og udviklingen af Ny Ellebjerg som centralt knudepunkt samt Københavns Kommunes borgerrepræsentations beslutning og budgetaftale om udarbejdelse af udredningen. Der er udført ekstern granskning af det anlægsøkonomiske overslag. Udredningen er udarbejdet i perioden oktober 2012 til juni

7 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen LÆSEVEJLEDNING Kapitel 2 beskriver de linjeføringsscenarier og varianter, som er analyseret i denne udredning. Kapitel 3 beskriver trafikale forudsætninger, som er grundlaget for passagerberegninger og følsomhedsanalyserne i kapitel 5 og 6. Kapitel 4 beskriver de trafikale effekter af afgreningen ved at sammenligne med de tidligere vurderede trafikale effekter af Cityringen uden afgrening. Her finder man passagerprognoser og konsekvenser for den øvrige trafik. Kapitel 5 vurderer følsomheden for variation i de trafikale forudsætninger. Kapitel 6 beskriver stationerne og nærområderne, herunder placering og udformning, arkitektur og anlægstekniske forhold. Kapitlerne 7, 8 og 9 indeholder sammen med tegningerne i tegningsbindet den tekniske beskrivelse af anlægget inkl. beskrivelse af de nødvendige ændringer i Cityringens teknik og drift. Der behandles konsekvenser i planlægnings- og byggefasen samt i driftsfasen for det samlede system. Kapitlerne 10, 11 og 12 beskriver den beregnede anlægs- og driftsøkonomi samt den samlede økonomi og projektets finansieringsbehov. Kapitel 13 beskriver projektets muligeheder for supplerende finansiering. Kapitel 14 beskriver projektets samlede samfundsøkonomi. Kapitel 15 indeholder en risikovurdering af projektets faser og dets økonomiske grundlag. Kapitel 16 afslutter udredningen med en beskrivelse af proces og tidsplan for etablering af Sydhavnsmetroen. Kapitel 17 indeholder en oversigtlig gennemgang af de mulige udvidel sesmuligheder af Sydhavnsmetroen, der er indeholdt i forskellige analyser af den fremtidige kollektive trafik i hovedstadsområdet. Yderligere detaljering af udredningens overvejelser er medtaget i form af tekniske bilag og tegninger som er samlet i to selvstændige publikationer RESUMÉNOTAT Et resumé af udredningen kan læses i et særskilt resuménotat. 7

8 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING 2 LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING SCENARIER Der er analyseret 8 forskellige scenarier (A-F og K-L). Scenarierne adskiller sig på, hvor langt den borede tunnel er, og om der er 3, 4, 5 eller 6 stationer og stationstypen, se figur 2.1. Scenarierne er beskrevet i afsnit og vist på figur Derudover er der analyseret 6 varianter. Disse er beskrevet i afsnit og er oversigtligt vist i sammenhæng på figur Ny Ellebjerg station Ny Ellebjerg station bliver endestation for M4 i alle scenarier og varianter. Det er den eneste station, som er med i alle scenarier og varianter. I scenarierne A, B, E, F, K, L og variant G, M, N og O bliver Ny Ellebjerg metrostation anlagt på terræn uden mulighed for direkte videreførsel på et senere tidspunkt. I scenarie C og D samt variant H og I bliver Ny Ellebjerg metrostation anlagt som en undergrundsstation med mulighed for direkte videreførsel på et senere tidspunkt. På Ny Ellebjerg bliver der omstigningsmulighed til S-togslinjerne på Køge- Bugt-banen og Ringbanen og til regional- og fjerntog mod København H, Lufthavnen, Roskilde og Køge Nord/Ringsted ad den nye København- Ringsted-strækning, der er under anlæg. 8

9 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Figur 2.1: Oversigt over scenarierne A-F og K-L med angivelse af antal stationer og stationstyper samt skitsering af længden af den borede tunnel. A/ Boret tunnel til Sydhavnsgade - 5 st. B/ Boret tunnel til Sydhavnsgade - 6 st. C/ Boret tunnel til Ny Ellebjerg - 5 st. D/ Boret tunnel til Ny Ellebjerg - 6 st. E/ Boret tunnel til Sjælør Boulevard - 5 st. F/ Boret tunnel til Sjælør Boulevard - 6 st. K/ Boret tunnel til Sjælør Boulevard - 4 st. L/ Boret tunnel til Sjælør Boulevard - 3 st. Ny Ellebjerg (re- & s-tog) Station på terræn Station på terræn P. Knudsens Gade/ Sjælør Boulevard v/mozarts Plads Sydhavnsgade v/slusen M M M M M Undergrundsstation Kanalstation Kanalstation C&C C&C M M M M M Station i Kanalstation Kanalstation Åben grav C&C C&C M M M M M M Station i Kanalstation Undergrundsstation Undergrundsstation Åben grav M M M M M M Undergrundsstatiostation Kanalstation Undergrunds- Undergrundsstation M M M M M Undergrundsstation Kanalstation Kanalstation Station på terræn Station på terræn Station på terræn v/teglholmen Station på terræn Undergrundsstation Undergrundsstation M M M M Undergrundsstation Undergrundsstation M M M Undergrundsstation Undergrundsstation v/frederiksholmsløbet Boret tunnet Terræn Åben grav v/enghave Brygge v/fisketorvet C&C: Cut og cover-tunnel Havneholmen (afgreningskammmer) Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse G/ Alternativ placering af v/slusen M M M M M M Undergrundsstatiostation Kanalstation Undergrunds- Undergrundsstation M M M M M M Undergrundsstatiostatiostation Undergrunds- Undergrunds- Undergrundsstation Station på terræn Undergrundsstation med gennemgående concource M M M M M Kanalstation Havneholmen Undergrundsstation med gennemgående concource M/ v/slusen på opfyld På i Fordgraven den første strækning Station efter afgreningen Undergrundsstatiostation fra Cityringen udnytter Undergrunds- Sydhavnspå terræn metroen M/ v/frederiksholmsløbet det afgreningskammer og den tunnelstrækning, der er under anlæg som forbindelse på land mellem selve Cityringen Station og Cityringens Undergrundsstation Sydhavnsmetroen, der skal nyan- nye kontrol- og vedligeholdelses- Kanalstation center (CMC) i Vasbygade. på terræn Den første del af M/ v/mozarts Plads lægges, er derfor et nyt afgreningskammer (Havneholmen), der anlægges på den udelades Station Kanalstation nævnte forbindelsesstrækning. M M M M M Undergrundsstation M M M M Kanalstation på terræn Stationernes udforming og placering er beskrevet nærmere i kapitel 6. afgreningskammer Undergrundsstation med gennemgående concource Undergrundsstation med gennemgående concource 9

10 M M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sydhavnsgade - 5 stationer SCENARIE A Scenarie A har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - kanalstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - station i åben grav Ny Ellebjerg - station på terræn. Strækningen fra Havneholmen til vest for Sydhavnsgade bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for Sydhavnsgade til syd for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en åben grav i Borgmester Christiansens Gade. Strækningen fra syd for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til vest for samme kryds bliver anlagt i en cut og cover-tunnel. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.2: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie A. M Tunnel v/fisketorvet Åben grav Terræn Kontrol- og vedligeholdelsescenter Cityringen Ny Ellebjerg v/frederiksholmsløbet v/mozarts Plads v/slusen 10

11 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen SCENARIE B Scenarie B har følgende seks stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/enghave Brygge - undergrundsstation v/teglholmen - undergrundsstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - station i åben grav Ny Ellebjerg - station på terræn. Boret tunnel til vest for Sydhavnsgade - 6 stationer Strækningen fra Havneholmen til vest for Sydhavnsgade bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for Sydhavnsgade til syd for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en åben grav i Borgmester Christiansens Gade. Strækningen fra syd for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til vest for samme kryds bliver anlagt i en cut og cover-tunnel. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.3: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie B. M M M M M M M Tunnel v/fisketorvet Åben grav Terræn Kontrol- og vedligeholdelsescenter Cityringen v/enghave Brygge Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads v/slusen 11

12 M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til Ny Ellebjerg - 5 stationer SCENARIE C Scenarie C har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - kanalstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - undergrundsstation. Hele strækningen fra Havneholmen til Ny Ellebejrg bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Figur 2.4: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie C. M Tunnel v/fisketorvet Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg M v/frederiksholmsløbet v/mozarts Plads v/slusen 12

13 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen SCENARIE D Scenarie D har følgende seks stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/enghave Brygge - undergrundstation v/teglholmen - undergrundsstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - undergrundsstation. Boret tunnel til Ny Ellebjerg - 6 stationer Hele strækningen fra Havneholmen til Ny Ellebjerg bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Figur 2.5: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie D. M M M M M M M Tunnel v/fisketorvet Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter v/enghave Brygge Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads v/slusen 13

14 M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 5 stationer SCENARIE E Scenarie E har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - kanalstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.6: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie E. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg M v/frederiksholmsløbet v/mozarts Plads v/slusen 14

15 M M M M M M Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen SCENARIE F Scenarie F har følgende seks stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/enghave Brygge - undergrundstation v/teglholmen - undergrundsstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - undergrundsstation Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 6 stationer Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.7: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie F. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter v/enghave Brygge Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads v/slusen 15

16 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 4 st SCENARIE K Scenarie K har følgende fire stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/teglholmen - undergrundsstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. v/fisketorvet station betjener foruden butikscenteret også dele af byudviklingsområdet Enghave Brygge og dele af de fremtidige byudviklingsområder vest og nord for Vasbygade (nord for H. C. Ørstedsværket). I dette scenarie kan linjeføringen mellem Havneholmen (afgreningskammer) og v/teglholmen eventuelt justeres, således at alternative stationsplaceringer for v/fisketorvet muliggøres. v/fisketorvet station kan placeres længere mod syd eventuelt helt ned til området omkring Tømmergravsgade. En sydligere placering ville forbedre betjeningen af Enghave Brygge og af områderne vest og nord for Vasbygade, samtidigt med at butikscenteret stadig ligger inden for gangafstand. Med en sådan sydligere placering og en eventuel stibro over havnen, vil den sydligste del af Islands Brygge ligeledes komme inden for gangafstand og dermed blive metrobetjent. 16

17 M M M M M Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Figur 2.8: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie K. Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads 17

18 M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 3 stationer SCENARIE L Scenarie L har følgende tre stationer: v/teglholmen - undergrundsstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.9: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie L. Tunnel Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads 18

19 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Figur 2.10: Oversigt over varianter G, H og I og M, N og O med angivelse af antal stationer og stationstyper samt skitsering af længden af den borede tunnel. G/ Alternativ placering af v/slusen H/ Boret tunnel til vest for Sydhavnsgade I/ Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard M/ v/slusen på opfyld i Fordgraven N/ v/frederiksholmsløbet på land O/ v/mozarts Plads udelades Ny Ellebjerg (re- & s-tog) M Undergrundsstation M Undergrundsstation Station på terræn M M M M M M Station Undergrundsstatiostatiostatiostation Undergrunds- Undergrunds- Undergrunds- Undergrundsstation med på terræn gennemgående concource C&C C&C M Undergrundsstation M Station i Åben grav M M M M M Undergrundsstation Undergrundsstation Kanalstation M M M M M Undergrundsstation Kanalstation Undergrundsstation Station på terræn M Station på terræn P. Knudsens Gade/ Sjælør Boulevard v/mozarts Plads v/slusen (alterativ placering) Sydhavnsgade v/slusen M Undergrundsstation Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Boret tunnel Terræn Åben grav Ny boret tunnel C&C: Cut og cover-tunnel v/teglholmen v/frederiksholmsløbet v/enghave Brygge v/fisketorvet Havneholmen (afgreningskammmer) VARIANTER Udover de beskrevne otte scenarier er følgende 6 varianter analyseret: Variant G: Scenarie F med en alternativ placering af v/slusen station. Variant H og I: Varianter, der belyser, hvorledes Ny Ellebjerg metrostation på et senere tidspunkt kan flyttes fra en station på terræn (scenarie A, B, E, F, K og L samt variant G) til en undergrundsstation og således give mulighed for at videreføre M4. Variant M og N: Varianter af scenarie E, hvor muligheden for en alternativ placering af henholdsvis v/slusen (variant M) og v/frederiksholmsløbet (variant N) er vurderet. Variant O: Variant af scenarie L, hvor v/mozarts Plads station udelades. På figur 2.10 er vist en sammenhængende oversigt af varianterne G, H og I samt M, N og O med angivelse af antal stationer, stationstyper og længden af den borede tunnel. 19

20 M M M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING v/slusen station placeret i Borgmester Christiansens Gade VARIANT G Variant G svarer til scenarie F med den ene undtagelse, at v/slusen station er flyttet vest for Sydhavnsgade og udføres som en undergrundsstation i Borgmester Christiansens Gade. Variant G har følgende seks stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/enghave Brygge - undergrundstation v/teglholmen - undergrundsstation v/slusen - undergrundsstation i Borgmester Christiansens Gade v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - undergrundsstation Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.11: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant G. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter v/enghave Brygge Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads v/slusen 20

21 M M M M Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen VARIANT H OG I Forudsætningen for varianterne H og I er, at Sydhavnsmetroen er anlagt og sat i drift med Ny Ellebjerg metrostation anlagt på terræn på sydsiden af knudepunktet, hvilket svarer til scenarierne A, B, E, F, K og L og varianterne G, M, N og O. Varianterne H og I omfatter en senere flytning af Ny Ellebjerg metrostation fra placeringen på terræn syd for knudepunktet til en standard undergrundsstation placeret nord for knudepunktet. Udgangspunktet for variant H er hovedscenarierne A eller B, mens udgangspunktet for variant I er scenarierne E, F, K og L og varianter G, M, N og O. Variant H og I omfatter anlæg af en undergrundsstation på nordsiden af Ny Ellebjerg-knudepunktet og anlæg af en boret tunnelstrækning herfra mod øst til tilslutning til den idriftsatte metrostrækning umiddelbart vest for Sjælør Boulevard. En samlet oversigt over de to varianter H og I kan ses af figur Linjeføringerne og stationsplaceringerne i de to varianter er oversigtligt vist i figur 2.12 og figur Flytning af Ny Ellebjerg metrostation fra terræn til en undergrundsstation Figur 2.12: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant H. Figur 2.13 Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant I. Tunnel Åben grav Ny tunnel Eksisterende tunnel Ny tunnel Ny Ellebjerg Ny Ellebjerg v/mozarts Plads v/mozarts Plads 21

22 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING M M M M v/slusen anlægges på opfyld i Fordgraven VARIANT M Variant M svarer til scenarie E med den ene undtagelse, at v/slusen station udføres som en undergrundsstation på opfyld i Fordgraven. Variant M har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - kanalstation v/slusen - undergrundsstation på opfyld i Fordgraven v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.14: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant M. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg M v/frederiksholmsløbet v/mozarts Plads v/slusen (på opfyld i Fordgraven) 22

23 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen M M M M VARIANT N Variant N svarer til scenarie E med den ene undtagelse, at v/frederiksholmsløbet station flyttes ind på den sydlige del af Enghave Brygge og udføres som en undergrundsstation. Variant N har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - undergrundsstation på Enghave Brygge v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn v/frederiksholmsløbet flyttes ind på Enghave Brygge Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.15: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant N. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg M v/frederiksholmsløbet (flyttet ind på land) v/mozarts Plads v/slusen 23

24 M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 2 stationer VARIANT O Variant O svarer til scenarie L bortset fra, at v/mozarts Plads udelades, således at variant O kun har følgende to stationer: v/teglholmen - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.15: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant O. M Tunnel Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg v/teglholmen 24

25 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen ALTERNATIVE LINJEFØRINGER Med fokus på at identificere løsninger med lavere behov for tilskud fra ejerne, er der foretaget en overordnet anlægsøkonomisk vurdering af følgende andre linjeføringer: Direkte fra CMC ved Vasbygade til Ny Ellebjerg med en station ved Otto Busses Vej. Afgrening fra Cityringen ved Havneholmen (afgreningskammer) til Ny Ellebjerg via havneløbet i sænketunnel eller over vandspejlet på søjler. Afgrening fra Cityringen ved Havneholmen (afgreningskammer) via Teglholmen til Ny Ellebjerg med station ved det potentielle udviklingsområde omkring Karens Minde og linjeføring mest muligt på terræn langs med Øresundsbanen. Den overordnede anlægsøkonomiske vurdering er foretaget på baggrund af de gennemarbejdede anlægsoverslag, der er udarbejdet for scenarierne og varianter beskrevet i afsnit Det er vurderet at ingen af de alternative linjeføringer kan medføre en væsentlig reducering af det nødvendige tilskud fra ejerne, og der er på den baggrund ikke fundet grundlag for at arbejde videre med disse alternative linjeføringer. 25

26 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING NY ELLEBJERG-KNUDEPUNKT Sydhavnsmetroens endestation Ny Ellebjerg åbnede i 2006/2007 som ny endestation for Ringbanen (S-tog, linje F) og omstigningsstation mellem Ringbanen og Køge Bugt-banen (S-tog, linje A og E). Med anlægget af en endnu ikke helt færdiggjort perron ved de netop ibrugtagne nye hovedspor for regional- og fjerntog mellem Vigerslev og København H (i det følgende kaldet KØR-sporene ) bliver der også omstignings-mulighed på Ny Ellebjerg til de regionaltog på Vestbanen, der ledes til og fra København H ad de nye hovedspor. Fra 2018 når den nye København-Ringsted-bane ibrugtages, vil samtlige regional- og fjerntog på den nye strækning til og fra København H komme til at passere Ny Ellebjerg. I hvilket omfang, også intercity- og lyntog kommer til at standse på Ny Ellebjerg, overvejes i et igangværende projekt under Transportministeriet: Analyse af sammenhængende kollektivt net i hovedstads-området, hvor blandt andet udviklingen af knudepunkterne Ny Ellebjerg og Glostrup behandles. I projektets behandling af knudepunkt Ny Ellebjerg er det yderligere forudsat, at der fra Vestbanen og den nye København-Ringsted-strækning ledes regionaltog og eventuelt også intercitytog og lyntog ad Øresundsforbindelsen direkte mod Lufthavnen, og at der i den forbindelse dels etableres perroner på Ny Ellebjerg ved Øresundssporene, dels etableres en niveaufri banekrydsning vest for Gammel Køge Landevej. I Transportministeriets projekt arbejdes der med følgende tre løsninger: Basisløsning: Knudepunktet etableres før Sydhavnsmetroen anlægges. Løsning 1: Knudepunktet etableres med Sydhavnsmetroens endestation anlagt som en undergrundsstation på nordsiden af knudepunktet. Løsning 2: Knudepunktet etableres med Sydhavnsmetroens endestation anlagt på terræn på sydsiden af knudepunktet. Figur 2.16: Udgifter vedrørende Ny Ellebjerg-knudepunktet der er medtaget under anlægsudgifterne til Sydhavnsmetroen. Ny Ellebjergknudepunktet Løsning 1 Løsning 2 Sydhavnsmetroen Scenarie C og D Variant H og I Scenarie A, B, E, F, K og L Variant G, M, N, og O Poster medtaget i anlægsudgifterne for Sydhavnsmetroen 1 - Metrostation som undergrundsstation 2 - Flytning af eksisterende Ringbaneperron (S-tog) 3 - Omstigningstunnel frem til KØR-sporene inkl. hovedtrappe til nordre forplads samt trappe og elevator flyttet til Ringbaneperron 1 - Metrostation på terræn 2 - Omstigningstunnel til nordre forplads og KØR-perronen inkl. trapper og elevatorforbindelser 3 - Nordlige del af Øresundsperronen forlænges til metroperronen 4 - Gangbro til Pilestykket inkl. trapper og elevatorer 26

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser 10. DRIFT 10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser Det primære formål med Cityringen er at sikre en effektiv kollektiv betjening af tætbyen, dvs. Indre By, Østerbro, Nørrebro,

Læs mere

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra 8. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Ide-oplæg til RING 3 LETBANEN

Ide-oplæg til RING 3 LETBANEN Ide-oplæg til RING 3 LETBANEN En højklasset løsning i terræn Lundtofte-DTU-Lyngby-Herlev-Glostrup-Ishøj efter en kendt og gennemprøvet model. Ideoplæg til Ring 3 - Letbanen Ideoplægget Ring 3-Letbanen

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere