Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen"

Transkript

1 Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune

2 Tekst Metroselskabet I/S Metrovej København S Forsideillustration Gottlieb Paludan Architects Design og layout Graphic ID og Karen Kristensen Design Tryk Cool Gray A/S ISBN: Oplag: 300 Udgivet:

3 INDHOLD Kapitel 1: Indledning 5 Kapitel 2: Linjeføringer, stationer og trafikbetjening 8 Kapitel 3: Trafikale forudsætninger 36 Kapitel 4: Trafikale effekter 42 Kapitel 5: Følsomhedsberegninger 56 Kapitel 6: Stationer og nærområder 58 Kapitel 7: Tekniske forhold 106 Kapitel 8: Konsekvenser for Cityringen 150 Kapitel 9: Konsekvernser for Ny Ellebjerg 154 Kapitel 10: Anlægsøkonomi 156 Kapitel 11: Driftsøkonomi 160 Kapitel 12: Samlet økonomi og finansieringsbehov 162 Kapitel 13: Supplerende finansiering 168 Kapitel 14: Samfundsøkonomi 170 Kapitel 15: Risikovurdering 180 Kapitel 16: Tidsplan 182 Kapitel 17: Udvidelsesmuligheder 186 3

4 4

5 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen INDLEDNING BAGGRUND OG FORMÅL I udredningen for Cityringen fra 2005 fremgår det, at der er forudsat mulighed for at etablere afgreninger fra Cityringen i en senere fase. Denne mulighed er allerede benyttet med vedtagelse af en afgrening til det nye byudviklingsområde i Nordhavnen, metrolinje M4. Nærværende udredning belyser mulighederne for endnu en afgrening fra Cityringen. Denne gang til Ny Ellebjerg station via byudviklingsområderne på Enghave Brygge, Teglholmen og Sluseholmen samt det klassiske sydhavnskvarter. Denne afgrening fra Cityringen til Ny Ellebjerg via Sydhavnen benævnes i det følgende kort Sydhavnsmetroen. Udredningen forudsættes at udgøre grundlaget for den følgende beslutningsproces for Sydhavnsmetroen og dermed for tilvejebringelsen af det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplaner samt den nødvendige lovgivning for Sydhavnsmetroen. Sydhavnsmetroen forudsættes at være en videreførelse af M4 med 2 til 6 mulige nye stationer, som har følgende arbejdsnavne: Stationernes arbejdsnavne v/fisketorvet, v/enghave Brygge v/frederiksholmsløbet v/teglholmen v/slusen v/mozarts Plads samt den eksisterende Ny Ellebjerg station, som er den eneste station, der er med i alle de analyserede scenarier og varianter. 5

6 8 scenarier; A, B, C, D, E, F, K og L Udredningen vurderer 8 forskellige linjeføringsscenarier, 3 scenarier med 5 stationer (A, C og E), 3 scenarier med 6 stationer (B, D og F), 1 scenarie med 4 stationer (K) og 1 scenarie med 3 stationer (L). 1 variant af v/slusens placering; G 2 varianter af en senere fase; H og I 2 varianter af scenarie E; M og N 1 variant uden v/mozarts Plads; O Udredningen vurderer endvidere 1 alternativ placering af v/slusen (G), 2 varianter, som vurderer muligheden for at videreføre scenarierne A, B, E, F, K og L i en senere fase (H og I), 2 varianter af scenarie E, der vurderer muligheden for at en alternativ placering/udformning af henholdvis v/slusen (M) og v/frederiksholmsløbet (N) samt 1 variant, hvor v/mozarts Plads station udelades (O). Kun i scenarierne C og D er Ny Ellebjerg station anlagt som en undergrundsstation med mulighed for senere direkte videreførsel fra Ny Ellebjerg station. I alle øvrige scenarier og varianter er Ny Ellebjerg station anlagt på terræn, hvor en senere videreførsel kræver en omlægning af Ny Ellebjerg metrostation til en undergrundsstation og boring af tunnel tilbage til vest for Sjælør Boulevard. Alle scenarier og varianter er beskrevet i kapitel 2. Sydhavnsmetroen vurderes tidligst at kunne sættes i fuld drift ultimo 2022, dette kræver dog en optimal beslutnings- og projekteringsproces. 1 :INDLEDNING ORGANISATION Udredningen er gennemført af Metroselskabet I/S med hjælp fra eksterne rådgivere og de bygherreorganisationer og kompetencer, som i forvejen er involveret i gennemførelsen af projekterne for etablering af Cityringen og afgreningen til Nordhavn. Udredningsarbejdet er overordnet ledet af en styregruppe med repræsentanter for Metroselskabets ejere; Transportministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Udredningens baggrund er en aftale om bedre og billigere kollektiv trafik, hvor Transportministeriet analyserer et sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet, herunder en afgrening fra Cityringen til Ny Ellebjerg og udviklingen af Ny Ellebjerg som centralt knudepunkt samt Københavns Kommunes borgerrepræsentations beslutning og budgetaftale om udarbejdelse af udredningen. Der er udført ekstern granskning af det anlægsøkonomiske overslag. Udredningen er udarbejdet i perioden oktober 2012 til juni

7 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen LÆSEVEJLEDNING Kapitel 2 beskriver de linjeføringsscenarier og varianter, som er analyseret i denne udredning. Kapitel 3 beskriver trafikale forudsætninger, som er grundlaget for passagerberegninger og følsomhedsanalyserne i kapitel 5 og 6. Kapitel 4 beskriver de trafikale effekter af afgreningen ved at sammenligne med de tidligere vurderede trafikale effekter af Cityringen uden afgrening. Her finder man passagerprognoser og konsekvenser for den øvrige trafik. Kapitel 5 vurderer følsomheden for variation i de trafikale forudsætninger. Kapitel 6 beskriver stationerne og nærområderne, herunder placering og udformning, arkitektur og anlægstekniske forhold. Kapitlerne 7, 8 og 9 indeholder sammen med tegningerne i tegningsbindet den tekniske beskrivelse af anlægget inkl. beskrivelse af de nødvendige ændringer i Cityringens teknik og drift. Der behandles konsekvenser i planlægnings- og byggefasen samt i driftsfasen for det samlede system. Kapitlerne 10, 11 og 12 beskriver den beregnede anlægs- og driftsøkonomi samt den samlede økonomi og projektets finansieringsbehov. Kapitel 13 beskriver projektets muligeheder for supplerende finansiering. Kapitel 14 beskriver projektets samlede samfundsøkonomi. Kapitel 15 indeholder en risikovurdering af projektets faser og dets økonomiske grundlag. Kapitel 16 afslutter udredningen med en beskrivelse af proces og tidsplan for etablering af Sydhavnsmetroen. Kapitel 17 indeholder en oversigtlig gennemgang af de mulige udvidel sesmuligheder af Sydhavnsmetroen, der er indeholdt i forskellige analyser af den fremtidige kollektive trafik i hovedstadsområdet. Yderligere detaljering af udredningens overvejelser er medtaget i form af tekniske bilag og tegninger som er samlet i to selvstændige publikationer RESUMÉNOTAT Et resumé af udredningen kan læses i et særskilt resuménotat. 7

8 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING 2 LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING SCENARIER Der er analyseret 8 forskellige scenarier (A-F og K-L). Scenarierne adskiller sig på, hvor langt den borede tunnel er, og om der er 3, 4, 5 eller 6 stationer og stationstypen, se figur 2.1. Scenarierne er beskrevet i afsnit og vist på figur Derudover er der analyseret 6 varianter. Disse er beskrevet i afsnit og er oversigtligt vist i sammenhæng på figur Ny Ellebjerg station Ny Ellebjerg station bliver endestation for M4 i alle scenarier og varianter. Det er den eneste station, som er med i alle scenarier og varianter. I scenarierne A, B, E, F, K, L og variant G, M, N og O bliver Ny Ellebjerg metrostation anlagt på terræn uden mulighed for direkte videreførsel på et senere tidspunkt. I scenarie C og D samt variant H og I bliver Ny Ellebjerg metrostation anlagt som en undergrundsstation med mulighed for direkte videreførsel på et senere tidspunkt. På Ny Ellebjerg bliver der omstigningsmulighed til S-togslinjerne på Køge- Bugt-banen og Ringbanen og til regional- og fjerntog mod København H, Lufthavnen, Roskilde og Køge Nord/Ringsted ad den nye København- Ringsted-strækning, der er under anlæg. 8

9 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Figur 2.1: Oversigt over scenarierne A-F og K-L med angivelse af antal stationer og stationstyper samt skitsering af længden af den borede tunnel. A/ Boret tunnel til Sydhavnsgade - 5 st. B/ Boret tunnel til Sydhavnsgade - 6 st. C/ Boret tunnel til Ny Ellebjerg - 5 st. D/ Boret tunnel til Ny Ellebjerg - 6 st. E/ Boret tunnel til Sjælør Boulevard - 5 st. F/ Boret tunnel til Sjælør Boulevard - 6 st. K/ Boret tunnel til Sjælør Boulevard - 4 st. L/ Boret tunnel til Sjælør Boulevard - 3 st. Ny Ellebjerg (re- & s-tog) Station på terræn Station på terræn P. Knudsens Gade/ Sjælør Boulevard v/mozarts Plads Sydhavnsgade v/slusen M M M M M Undergrundsstation Kanalstation Kanalstation C&C C&C M M M M M Station i Kanalstation Kanalstation Åben grav C&C C&C M M M M M M Station i Kanalstation Undergrundsstation Undergrundsstation Åben grav M M M M M M Undergrundsstatiostation Kanalstation Undergrunds- Undergrundsstation M M M M M Undergrundsstation Kanalstation Kanalstation Station på terræn Station på terræn Station på terræn v/teglholmen Station på terræn Undergrundsstation Undergrundsstation M M M M Undergrundsstation Undergrundsstation M M M Undergrundsstation Undergrundsstation v/frederiksholmsløbet Boret tunnet Terræn Åben grav v/enghave Brygge v/fisketorvet C&C: Cut og cover-tunnel Havneholmen (afgreningskammmer) Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse G/ Alternativ placering af v/slusen M M M M M M Undergrundsstatiostation Kanalstation Undergrunds- Undergrundsstation M M M M M M Undergrundsstatiostatiostation Undergrunds- Undergrunds- Undergrundsstation Station på terræn Undergrundsstation med gennemgående concource M M M M M Kanalstation Havneholmen Undergrundsstation med gennemgående concource M/ v/slusen på opfyld På i Fordgraven den første strækning Station efter afgreningen Undergrundsstatiostation fra Cityringen udnytter Undergrunds- Sydhavnspå terræn metroen M/ v/frederiksholmsløbet det afgreningskammer og den tunnelstrækning, der er under anlæg som forbindelse på land mellem selve Cityringen Station og Cityringens Undergrundsstation Sydhavnsmetroen, der skal nyan- nye kontrol- og vedligeholdelses- Kanalstation center (CMC) i Vasbygade. på terræn Den første del af M/ v/mozarts Plads lægges, er derfor et nyt afgreningskammer (Havneholmen), der anlægges på den udelades Station Kanalstation nævnte forbindelsesstrækning. M M M M M Undergrundsstation M M M M Kanalstation på terræn Stationernes udforming og placering er beskrevet nærmere i kapitel 6. afgreningskammer Undergrundsstation med gennemgående concource Undergrundsstation med gennemgående concource 9

10 M M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sydhavnsgade - 5 stationer SCENARIE A Scenarie A har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - kanalstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - station i åben grav Ny Ellebjerg - station på terræn. Strækningen fra Havneholmen til vest for Sydhavnsgade bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for Sydhavnsgade til syd for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en åben grav i Borgmester Christiansens Gade. Strækningen fra syd for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til vest for samme kryds bliver anlagt i en cut og cover-tunnel. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.2: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie A. M Tunnel v/fisketorvet Åben grav Terræn Kontrol- og vedligeholdelsescenter Cityringen Ny Ellebjerg v/frederiksholmsløbet v/mozarts Plads v/slusen 10

11 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen SCENARIE B Scenarie B har følgende seks stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/enghave Brygge - undergrundsstation v/teglholmen - undergrundsstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - station i åben grav Ny Ellebjerg - station på terræn. Boret tunnel til vest for Sydhavnsgade - 6 stationer Strækningen fra Havneholmen til vest for Sydhavnsgade bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for Sydhavnsgade til syd for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en åben grav i Borgmester Christiansens Gade. Strækningen fra syd for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til vest for samme kryds bliver anlagt i en cut og cover-tunnel. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.3: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie B. M M M M M M M Tunnel v/fisketorvet Åben grav Terræn Kontrol- og vedligeholdelsescenter Cityringen v/enghave Brygge Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads v/slusen 11

12 M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til Ny Ellebjerg - 5 stationer SCENARIE C Scenarie C har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - kanalstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - undergrundsstation. Hele strækningen fra Havneholmen til Ny Ellebejrg bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Figur 2.4: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie C. M Tunnel v/fisketorvet Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg M v/frederiksholmsløbet v/mozarts Plads v/slusen 12

13 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen SCENARIE D Scenarie D har følgende seks stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/enghave Brygge - undergrundstation v/teglholmen - undergrundsstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - undergrundsstation. Boret tunnel til Ny Ellebjerg - 6 stationer Hele strækningen fra Havneholmen til Ny Ellebjerg bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Figur 2.5: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie D. M M M M M M M Tunnel v/fisketorvet Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter v/enghave Brygge Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads v/slusen 13

14 M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 5 stationer SCENARIE E Scenarie E har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - kanalstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.6: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie E. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg M v/frederiksholmsløbet v/mozarts Plads v/slusen 14

15 M M M M M M Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen SCENARIE F Scenarie F har følgende seks stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/enghave Brygge - undergrundstation v/teglholmen - undergrundsstation v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - undergrundsstation Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 6 stationer Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.7: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie F. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter v/enghave Brygge Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads v/slusen 15

16 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 4 st SCENARIE K Scenarie K har følgende fire stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/teglholmen - undergrundsstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. v/fisketorvet station betjener foruden butikscenteret også dele af byudviklingsområdet Enghave Brygge og dele af de fremtidige byudviklingsområder vest og nord for Vasbygade (nord for H. C. Ørstedsværket). I dette scenarie kan linjeføringen mellem Havneholmen (afgreningskammer) og v/teglholmen eventuelt justeres, således at alternative stationsplaceringer for v/fisketorvet muliggøres. v/fisketorvet station kan placeres længere mod syd eventuelt helt ned til området omkring Tømmergravsgade. En sydligere placering ville forbedre betjeningen af Enghave Brygge og af områderne vest og nord for Vasbygade, samtidigt med at butikscenteret stadig ligger inden for gangafstand. Med en sådan sydligere placering og en eventuel stibro over havnen, vil den sydligste del af Islands Brygge ligeledes komme inden for gangafstand og dermed blive metrobetjent. 16

17 M M M M M Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Figur 2.8: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie K. Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads 17

18 M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 3 stationer SCENARIE L Scenarie L har følgende tre stationer: v/teglholmen - undergrundsstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.9: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i scenarie L. Tunnel Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads 18

19 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Figur 2.10: Oversigt over varianter G, H og I og M, N og O med angivelse af antal stationer og stationstyper samt skitsering af længden af den borede tunnel. G/ Alternativ placering af v/slusen H/ Boret tunnel til vest for Sydhavnsgade I/ Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard M/ v/slusen på opfyld i Fordgraven N/ v/frederiksholmsløbet på land O/ v/mozarts Plads udelades Ny Ellebjerg (re- & s-tog) M Undergrundsstation M Undergrundsstation Station på terræn M M M M M M Station Undergrundsstatiostatiostatiostation Undergrunds- Undergrunds- Undergrunds- Undergrundsstation med på terræn gennemgående concource C&C C&C M Undergrundsstation M Station i Åben grav M M M M M Undergrundsstation Undergrundsstation Kanalstation M M M M M Undergrundsstation Kanalstation Undergrundsstation Station på terræn M Station på terræn P. Knudsens Gade/ Sjælør Boulevard v/mozarts Plads v/slusen (alterativ placering) Sydhavnsgade v/slusen M Undergrundsstation Undergrundsstation med gennemgående concourse Undergrundsstation med gennemgående concourse Boret tunnel Terræn Åben grav Ny boret tunnel C&C: Cut og cover-tunnel v/teglholmen v/frederiksholmsløbet v/enghave Brygge v/fisketorvet Havneholmen (afgreningskammmer) VARIANTER Udover de beskrevne otte scenarier er følgende 6 varianter analyseret: Variant G: Scenarie F med en alternativ placering af v/slusen station. Variant H og I: Varianter, der belyser, hvorledes Ny Ellebjerg metrostation på et senere tidspunkt kan flyttes fra en station på terræn (scenarie A, B, E, F, K og L samt variant G) til en undergrundsstation og således give mulighed for at videreføre M4. Variant M og N: Varianter af scenarie E, hvor muligheden for en alternativ placering af henholdsvis v/slusen (variant M) og v/frederiksholmsløbet (variant N) er vurderet. Variant O: Variant af scenarie L, hvor v/mozarts Plads station udelades. På figur 2.10 er vist en sammenhængende oversigt af varianterne G, H og I samt M, N og O med angivelse af antal stationer, stationstyper og længden af den borede tunnel. 19

20 M M M M M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING v/slusen station placeret i Borgmester Christiansens Gade VARIANT G Variant G svarer til scenarie F med den ene undtagelse, at v/slusen station er flyttet vest for Sydhavnsgade og udføres som en undergrundsstation i Borgmester Christiansens Gade. Variant G har følgende seks stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/enghave Brygge - undergrundstation v/teglholmen - undergrundsstation v/slusen - undergrundsstation i Borgmester Christiansens Gade v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - undergrundsstation Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.11: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant G. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter v/enghave Brygge Ny Ellebjerg v/teglholmen v/mozarts Plads v/slusen 20

21 M M M M Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen VARIANT H OG I Forudsætningen for varianterne H og I er, at Sydhavnsmetroen er anlagt og sat i drift med Ny Ellebjerg metrostation anlagt på terræn på sydsiden af knudepunktet, hvilket svarer til scenarierne A, B, E, F, K og L og varianterne G, M, N og O. Varianterne H og I omfatter en senere flytning af Ny Ellebjerg metrostation fra placeringen på terræn syd for knudepunktet til en standard undergrundsstation placeret nord for knudepunktet. Udgangspunktet for variant H er hovedscenarierne A eller B, mens udgangspunktet for variant I er scenarierne E, F, K og L og varianter G, M, N og O. Variant H og I omfatter anlæg af en undergrundsstation på nordsiden af Ny Ellebjerg-knudepunktet og anlæg af en boret tunnelstrækning herfra mod øst til tilslutning til den idriftsatte metrostrækning umiddelbart vest for Sjælør Boulevard. En samlet oversigt over de to varianter H og I kan ses af figur Linjeføringerne og stationsplaceringerne i de to varianter er oversigtligt vist i figur 2.12 og figur Flytning af Ny Ellebjerg metrostation fra terræn til en undergrundsstation Figur 2.12: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant H. Figur 2.13 Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant I. Tunnel Åben grav Ny tunnel Eksisterende tunnel Ny tunnel Ny Ellebjerg Ny Ellebjerg v/mozarts Plads v/mozarts Plads 21

22 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING M M M M v/slusen anlægges på opfyld i Fordgraven VARIANT M Variant M svarer til scenarie E med den ene undtagelse, at v/slusen station udføres som en undergrundsstation på opfyld i Fordgraven. Variant M har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - kanalstation v/slusen - undergrundsstation på opfyld i Fordgraven v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.14: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant M. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg M v/frederiksholmsløbet v/mozarts Plads v/slusen (på opfyld i Fordgraven) 22

23 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen M M M M VARIANT N Variant N svarer til scenarie E med den ene undtagelse, at v/frederiksholmsløbet station flyttes ind på den sydlige del af Enghave Brygge og udføres som en undergrundsstation. Variant N har følgende fem stationer: v/fisketorvet - undergrundsstation (med gennemgående concourse) v/frederiksholmsløbet - undergrundsstation på Enghave Brygge v/slusen - kanalstation v/mozarts Plads - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn v/frederiksholmsløbet flyttes ind på Enghave Brygge Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.15: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant N. M Tunnel v/fisketorvet Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg M v/frederiksholmsløbet (flyttet ind på land) v/mozarts Plads v/slusen 23

24 M M 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING Boret tunnel til vest for Sjælør Boulevard - 2 stationer VARIANT O Variant O svarer til scenarie L bortset fra, at v/mozarts Plads udelades, således at variant O kun har følgende to stationer: v/teglholmen - undergrundsstation Ny Ellebjerg - station på terræn Strækningen fra Havneholmen til vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard bliver anlagt i en 100 % boret tunnelstrækning. Strækningen fra vest for krydset P. Knudsens Gade/Sjælør Boulevard til Ny Ellebjerg station bliver anlagt på terræn langs det eksisterende baneterræn. Figur 2.15: Oversigtskort visende linjeføring og stationsplaceringer i variant O. M Tunnel Terræn Cityringen Kontrol- og vedligeholdelsescenter Ny Ellebjerg v/teglholmen 24

25 Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen ALTERNATIVE LINJEFØRINGER Med fokus på at identificere løsninger med lavere behov for tilskud fra ejerne, er der foretaget en overordnet anlægsøkonomisk vurdering af følgende andre linjeføringer: Direkte fra CMC ved Vasbygade til Ny Ellebjerg med en station ved Otto Busses Vej. Afgrening fra Cityringen ved Havneholmen (afgreningskammer) til Ny Ellebjerg via havneløbet i sænketunnel eller over vandspejlet på søjler. Afgrening fra Cityringen ved Havneholmen (afgreningskammer) via Teglholmen til Ny Ellebjerg med station ved det potentielle udviklingsområde omkring Karens Minde og linjeføring mest muligt på terræn langs med Øresundsbanen. Den overordnede anlægsøkonomiske vurdering er foretaget på baggrund af de gennemarbejdede anlægsoverslag, der er udarbejdet for scenarierne og varianter beskrevet i afsnit Det er vurderet at ingen af de alternative linjeføringer kan medføre en væsentlig reducering af det nødvendige tilskud fra ejerne, og der er på den baggrund ikke fundet grundlag for at arbejde videre med disse alternative linjeføringer. 25

26 2 : LINJEFØRINGER, STATIONER OG TRAFIKBETJENING NY ELLEBJERG-KNUDEPUNKT Sydhavnsmetroens endestation Ny Ellebjerg åbnede i 2006/2007 som ny endestation for Ringbanen (S-tog, linje F) og omstigningsstation mellem Ringbanen og Køge Bugt-banen (S-tog, linje A og E). Med anlægget af en endnu ikke helt færdiggjort perron ved de netop ibrugtagne nye hovedspor for regional- og fjerntog mellem Vigerslev og København H (i det følgende kaldet KØR-sporene ) bliver der også omstignings-mulighed på Ny Ellebjerg til de regionaltog på Vestbanen, der ledes til og fra København H ad de nye hovedspor. Fra 2018 når den nye København-Ringsted-bane ibrugtages, vil samtlige regional- og fjerntog på den nye strækning til og fra København H komme til at passere Ny Ellebjerg. I hvilket omfang, også intercity- og lyntog kommer til at standse på Ny Ellebjerg, overvejes i et igangværende projekt under Transportministeriet: Analyse af sammenhængende kollektivt net i hovedstads-området, hvor blandt andet udviklingen af knudepunkterne Ny Ellebjerg og Glostrup behandles. I projektets behandling af knudepunkt Ny Ellebjerg er det yderligere forudsat, at der fra Vestbanen og den nye København-Ringsted-strækning ledes regionaltog og eventuelt også intercitytog og lyntog ad Øresundsforbindelsen direkte mod Lufthavnen, og at der i den forbindelse dels etableres perroner på Ny Ellebjerg ved Øresundssporene, dels etableres en niveaufri banekrydsning vest for Gammel Køge Landevej. I Transportministeriets projekt arbejdes der med følgende tre løsninger: Basisløsning: Knudepunktet etableres før Sydhavnsmetroen anlægges. Løsning 1: Knudepunktet etableres med Sydhavnsmetroens endestation anlagt som en undergrundsstation på nordsiden af knudepunktet. Løsning 2: Knudepunktet etableres med Sydhavnsmetroens endestation anlagt på terræn på sydsiden af knudepunktet. Figur 2.16: Udgifter vedrørende Ny Ellebjerg-knudepunktet der er medtaget under anlægsudgifterne til Sydhavnsmetroen. Ny Ellebjergknudepunktet Løsning 1 Løsning 2 Sydhavnsmetroen Scenarie C og D Variant H og I Scenarie A, B, E, F, K og L Variant G, M, N, og O Poster medtaget i anlægsudgifterne for Sydhavnsmetroen 1 - Metrostation som undergrundsstation 2 - Flytning af eksisterende Ringbaneperron (S-tog) 3 - Omstigningstunnel frem til KØR-sporene inkl. hovedtrappe til nordre forplads samt trappe og elevator flyttet til Ringbaneperron 1 - Metrostation på terræn 2 - Omstigningstunnel til nordre forplads og KØR-perronen inkl. trapper og elevatorforbindelser 3 - Nordlige del af Øresundsperronen forlænges til metroperronen 4 - Gangbro til Pilestykket inkl. trapper og elevatorer 26

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040 Transportministeriet Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej Beregningsforudsætninger... 1 Indledning Dette notat omhandler de fastlagte beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af en

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Resumé Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon +45 3311 1700 By & Havn I/S Nordre Toldbod

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume Udredning om Letbane PÅ Ring 3 Marts 2013: Resume RINGBY/LETBANESAMARBEJDEt 2 1 Ringbyen fremtidens byudvikling 4 2 Hvad er en letbane? 6 3 Regionen og Ringby-kommunerne 8 4 Bedre kollektiv trafik og byudvikling

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus - Vision for kollektiv trafikbetjening Maj 2006 SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus Vision for kollektiv trafikbetjening Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog

Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog Østtælling 2008 blev gennemført den 13. november 2008 Denne rapport beskriver de overordnede resultater af Østtælling 2008 samt de metodiske forhold og overvejelser der

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumen tationsrapport. Maj 2005

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumen tationsrapport. Maj 2005 Teknisk dokumen tationsrapport Udredning om Cityringen Maj 2005 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune HUR Udredning om Cityringen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE MODELLER I DANMARK OG SVERIGE INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE MODELLER I DANMARK OG SVERIGE INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE MODELLER I DANMARK OG SVERIGE INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Samfundsøkonomi i Danmark og Sverige Rapport: Udredning af metode- og værdisætningsforskelle

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Marts 2014 Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider.

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider. zoner Bus tog metro HovedstadsomrAdet 0 Indhold Zoneinddelingen Gennemkørsel og ringzoner Dyreste zone bestemmer prisen Sådan beregnes prisen fra zone Frem og tilbage koster ikke altid det samme Zoneskift

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Den gamle Volkswagen samlefabrik

Den gamle Volkswagen samlefabrik Den gamle Volkswagen samlefabrik Projektejendom indrettet som kontor og lager ved Hvidovre Station 4.855 m², heraf ca. 3.900 m² kontorer i to plan Tidligere domicil for Danske Handicaporganisationer som

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Se de nye metrostationer

Se de nye metrostationer METRONYT JUN2013 Se de nye metrostationer Designet af stationerne på den nye metrolinje, Cityringen, ligger nu klar. VI KENDER ET STED Let og Smagfuld Sommermad med super sunde proteiner TV kok Claus Holm

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken!

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! www.dbu.dk/billetsalg/tilskuerguiden Tilskuerguiden - sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! Til lykke med din billet til årets finale i

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

IDEALLØSNINGER TIL FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN

IDEALLØSNINGER TIL FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN IDEALLØSNINGER TIL FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN D e l o p g a v e 2 1 3. j a n u a r 2 0 1 4 IDEALLØSNINGER TIL FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN Kataloget er udarbejdet for Sekretariatet for Supercykelstier

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4005000-010 Eskilstrup Håndboldklub 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4017000-016 Rødby Håndboldklub 4 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Unik investeringsmulighed i nyopførte udlejede erhvervsejerlejligheder

Unik investeringsmulighed i nyopførte udlejede erhvervsejerlejligheder TIL SALG Carl Jacobsens Vej 33 + 37 2500 Valby Unik investeringsmulighed i nyopførte udlejede erhvervsejerlejligheder Salg af 4 erhvervsejerlejligheder bestående af 1.610 m² kontor samt 631 m² p-kælder

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København.

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København. 9 9 Skærød Mørdrup Snekkersten Liseleje Asserbo 9 9 9 ted 9 Ullerød 9 0 Mikkelborg Kregme Harløse lte Hornsved Strø 9 0 Sigerslev Herlev rød Sjælsmark Hørsholm drev Bakkeby 0 Frederikssund 9 Sperrestrup

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest METROAFGRENING NORD - VEST Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2008 2 Metroafgrening Nord - Vest Udgivet af Københavns Kommune Økonomiforvaltning Februar 2008 Udarbejdet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Stationskapaciteten ved København H

Stationskapaciteten ved København H Stationskapaciteten ved December 2013 3 Stationskapaciteten ved Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Københavns Hovedbanegård i dag 10 3 Stationskapaciteten på 13 3.1 Fjern- og regionaltog på i fremtiden

Læs mere

E L L E B J E R G H U S

E L L E B J E R G H U S ELLEBJERGHUS ELLEBJERGHUS NYE, EFFEKTIVE ER I UD- VIKLINGSOMRÅDE TÆT PÅ BY OG TRANSPORT Ellebjerghus opfylder alle nye og strengere krav til kontorbyggeri og tilbyder arealeffektive og energiøkonomiske

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

- bæredygtige alliancer

- bæredygtige alliancer - bæredygtige alliancer Hvorfor letbane på Ring 3 Fordi: Klima, kvalitet, stabilitet, pris og intermodalitet skal i fokus på Ring 3 letbanebane projektet og The Austrian lesson of success is to be implemented

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Denne redegørelse af valideret af Det Norske Veritas A/S, akkrediteringsnr. 6001, d. 23. august 2013. Redegørelsen dækker perioden 01.01.2012 31.12.2012. Første udgivelse: December 2009 dækkende 2008.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Annonceopslag - Almen medicin

Annonceopslag - Almen medicin Annonceopslag - Almen medicin 26 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås ledige til besættelse 1. halvår 2016 Hovedstaden i Videreuddannelsesregion Øst Almen medicin, som er det største lægelige

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bus: afgang Lemvig Gymnasium 22.09.2014 kl. 08:00. Afgang Danhostel Copenhagen City 25.09.2014 kl. 14:00. København med 2a, uge 39, 2014.09.

Bus: afgang Lemvig Gymnasium 22.09.2014 kl. 08:00. Afgang Danhostel Copenhagen City 25.09.2014 kl. 14:00. København med 2a, uge 39, 2014.09. København med 2a, uge 39, 2014.09.05 Rejseplan: Bus: afgang Lemvig Gymnasium 22.09.2014 kl. 08:00 Afgang Danhostel Copenhagen City 25.09.2014 kl. 14:00 Indlogering: Danhostel Copenhagen City H.C. Andersens

Læs mere