Tale ved uddeling af støtte fra LB fonden til 9 projekter, torsdag den 6. december 2012 v/ Direktør Ulla Agerskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale ved uddeling af støtte fra LB fonden til 9 projekter, torsdag den 6. december 2012 v/ Direktør Ulla Agerskov"

Transkript

1 Tale ved uddeling af støtte fra LB fonden til 9 projekter, torsdag den 6. december 2012 v/ Direktør Ulla Agerskov Allerførst vil jeg sige, at det er mig en stor glæde igen i år at være med til at uddele fondens midler og dermed støtte en række vigtige og relevante projekter inden det pædagogiske og uddannelsesmæssige område. For vi har brug for at blive klogere på, hvad der virker og kan medvirke til at skabe engagerede, motiverede og dygtige elever og studerende til gavn for både den enkelte og samfundet. Det er nødvendigt, hvis Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence på viden og vækst. LB fondens formål er at yde støtte til såvel forsknings- som udviklingsprojekter indenfor uddannelsesområdet. Der lægges særlig vægt på: støtte til projekter, der sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv at de støttede projekter kommer det danske uddannelsessystem til gode at de støttede projekter og deres resultater skal have betydning for mere end en enkelt institution og derfor skal kunne udbredes til og videndeles med en større kreds. Som udgangspunkt ydes der derfor ikke støtte til enkeltprojekter knyttet til enkeltinstitutioner medmindre der samtidig er et udtrykkeligt formål og en forpligtelse til at sikre videndeling at alle aldersgrupper og skoleformer, som har berøring til LB s medlemsområde tilgodeses over en årrække at der indenfor det enkelte år også tilstræbes en bredde i tildelingen med skyldig hensyntagen til den økonomiske ramme, der er til rådighed at der tilstræbes en geografisk spredning i landet at der støttes såvel almenpædagogiske som fagspecifikke projekter, samt at kulturelle og sociale projekter kan modtage støtte, hvis de samtidig rummer et væsentligt uddannelsesaspekt. Der har i 2012 været 1 mio. kr. til uddeling i én stor og en række mindre portioner. Videndeling og spredningseffekt har været helt centrale kriterier i forbindelse med prioriteringen af de ansøgninger, som vi i år har valgt at støtte. Årets hovedtema har været, Hvordan øges elevernes inddragelse i undervisningen, så deres engagement og læring forbedres? Hovedfokus i år har derfor været forskning, udviklingsprojekter og konkrete initiativer, der kan fremme deling og spredning af viden og erfaringer om, hvordan vi forbedrer elevernes udbytte af undervisningen gennem øget inddragelse og dermed bidrager til, at både den enkelte elev bliver dygtigere og at kvaliteten og resultaterne i det samlede uddannelsessystem løftes. Der er modtaget 99 ansøgninger i år som stort set er det samme antal som sidste år. Af dem har den indstillende komité valgt at prioritere 9 ansøgninger - som er fundet støtteværdige indenfor det valgte tema og fondens øvrige bestemmelser for støtte til et samlet beløb på kr.

2 Ud over de før beskrevne tildelingskriterier er der i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne indgået følgende vurderinger: Hvorvidt det ansøgte projekt er klart beskrevet, således at formål og metoder, samt budget er fyldestgørende og realistisk beskrevet. Det har således kun i meget begrænset omfang været tidsmæssigt muligt at indhente supplerende oplysninger En vurdering af projektets kvalitet herunder hvorvidt projektet er understøttet af andre fonde mv., der kan signalere noget om projektets kvalitet En vurdering af projektets realisme En vurdering af projektets budget og budgetposter En vurdering af, hvorvidt projektet kan realiseres uden LB fonden eller om støtten fra fonden kan være med til at gøre en forskel og sikre, at projektet realiseres.. Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne af den indstillende komité, Inge-Birgit Thuesen og bestyrelsen for en aktiv og engageret indsats i forbindelse med arbejdet med at drøfte og prioritere udvælgelsen af de ansøgninger, som får støtte i år. Men nu til tildelingen og til de projekter, som slap gennem nåleøjet i år.. Ansøgning nr. 2 Københavns Politi v/ Jesper Høg Stop hadforbrydelser Ansøgningen falder ikke umiddelbart indenfor det valgte hovedtema, men har dog en afledt effekt i forhold til inddragelse af eleverne i undervisningen i dansk, samfundsfag og kristendomskundskab på en anderledes måde. Når vi har valgt at prioritere ansøgning er det fordi projektet medvirker til at sætte fokus på hadforbrydelser som er et stigende problem - begået mod personer fra minoritetsgrupper, som f.eks. personer med anden etnisk eller religiøs baggrund eller personer med en seksuel minoritetsbaggrund. Støtten er målrettet den del af projektet, der retter sig mod unge via et dialogteater med teatergruppen C:ONTACT, der med base på Betty Nansen Teatret, laver teater om aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Udgangspunktet for projektet er, at det er nødvendigt at nå tidligt ud til de unge, der enten selv bliver udsat for hadforbrydelser eller kommer til at begå dem - med forebyggende information, da intolerance grundlægges tidligt. Forestillingerne skal spilles fem gange i udsatte boligområder i København og vil kunne indgå i undervisningen i samfundsfag, dansk, kristendomskundskab og historie. Det er vurderingen, at temaet og den måde det håndteres på i projektet, på en anderledes måde vil kunne danne grundlag for en alternativ undervisning i tolerance og medborgerskab og dermed involvere eleverne mere i undervisningen og øge deres udbytte, samtidig med, at det bredere forebyggende formål om oplysning og tolerance tilgodeses. Vil Jesper Høg komme herop og modtage et bevis på, at projektet er støttet med et beløb på kr.

3 Ansøgning nr. 4 Trongårdskolen v/ skoleleder Gordon Lees MinStifinder.dk et webbaseret struktursystem Projektet omhandler støtte til udvikling af et webbaseret program, som kan hjælpe børn og unge med eksekutive vanskeligheder. Programmet skal skabe overblik over de mange forskellige støttesystemer disse børn og unge har, både i skolen og på sigt også i fritiden og derhjemme. Programmet var oprindelig først og fremmest tiltænkt børn med autisme, men er siden udviklet til alle med eksekutive vanskeligheder. Programmet rummer en elevdel, en lærerdel og en serverdel og er struktureret med en forside, hvorfra der er adgang til en række forskellige faciliteter Det er vores vurdering, at programmet vil kunne medvirke til at understøtte undervisningen og elevernes læring i de særlige undervisningstilbud til elever med eksekutive vanskeligheder og også rummer perspektiver i forhold til en større grad af inklusion af disse elever i almensystemet. Det er således vurderingen, at systemet og programmet rummer velfærdsteknologiske perspektiver for udviklingen af nye inklusionsmuligheder i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vil Gordon Lees komme op og modtage bevis for at projektet er støttet med kr. Ansøgning nr. 17 Lasse Ørum Wikman m.fl Den historiske tidslinie Ansøgningen omfatter et projekt om en interaktiv hjemmeside med undervisningsmateriale til faget historie. Formålet er både at skabe et visuelt overblik over historien og samtidig et helt nyt redskab til historieundervisningen i ungdomsuddannelserne med historiske tidslinier og forskellige historiske temaer med et interaktivt - /spilelement. Det er forventningen, at netop det interaktive spilelement, samt det visuelle overblik vil kunne medvirke til at fange interessen hos de elever, som ikke fanges af den traditionelle historieundervisning fordi de i højere grad bliver inddraget og selv kan styre dele af læringsprocesserne via det interaktive og digitale element. Udvikling af digitale læremidler er p.t. et højt politisk prioriteret indsatsområde, som dette projekt vil medvirke til at understøtte. Samtidig vil arbejdet med spil kunne medvirke til at understøtte arbejdet med kildekritik og historisk metode, som redskaber til at forstå vigtige historiske begivenheder og deres årsager og dermed øge kvaliteten af undervisningen og elevernes udbytte af den. Såfremt det bliver en succes tænkes det efterfølgende udbredt til folkeskolen. Vil Lasse Ørum Wikman komme op og modtage beviset på, at projektet er støttet med kr. Ansøgning nr. 41 IBC, Fredericia v/ Karen Marie Madsen Fra Erhvervsskole til Erhvervsliv Denne ansøgning er årets hovedprojekt og modtager af det største støttebeløb på kr. Projektet og ansøgningens formål er at sætte fokus på best practise på læringsområdet og dermed medvirke til at flere unge på erhvervsskolerne gennemfører en ungdomsuddannelse ikke mindst de svage elever. IBC har landets laveste frafaldsprocent på 10 % og har i projektet fokus på følgende nøgleproblemer: Den høje frafaldsprocent på erhvervsuddannelserne generelt

4 elevernes manglende faglige og personlige kompetencer manglende motivation manglende læsekompetencer samt undervisernes problemer med pædagogisk ledelse og manglende pædagogiske værktøjer. Projektet vil levere en værktøjskasse og samt dokumentation og formidling af resultater. Det er vurderingen at der fortsat er behov for en massiv udviklingsindsats i forhold til frafaldet på erhvervsskolerne og på rekrutteringen til dem. Det vurderer at dette projekt kan medvirke til, ligesom det er vores vurdering og forventning, at projektet vil formidle sine resultater til de øvrige erhvervsskoler i landet. Vil Karen Marie Madsen komme op og modtage et bevis på, at projektet er støttet med kr. Ansøgning nr. 53 Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne v/ Klara Korsgaard Ansøgningen omfatter et projekt, der har til formål at undersøge og måle, hvorvidt en tidlig skriftsprogs indsats i dagtilbud har effekt på den senere læse- og skrivetilegnelse i folkeskolen. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Videncentret, Skanderborg Kommune og en børnehave og skole i kommunen. Projektet skal afdække, hvorvidt der kan konstateres en effekt af tidlig skriftsprogs indsats i dagtilbuddene og i bekræftende fald, hvordan der så kan igangsættes en større og mere omfattende undersøgelse af effekten af at arbejde med tidligt skriftsprog i dagtilbuddene. Det er vores vurdering, at projektet rummer muligheder for at få mere viden om, hvordan arbejdet med sprogtilegnelse og skriftsprog kan udvikles allerede i dagtilbuddene og dermed skabe grundlag for mere viden om, hvordan vi sikrer at de sidste 20 % i folkeskolen også får lært at læse og får skabt fundamentet for en efterfølgende ungdomsuddannelse. Vil Klara Korsgaard komme op og modtage et bevis på, at projektet er støttet med kr. Ansøgning nr. 57 Nørreskov-skolen v/ Carina Lykke Bielefeldt Positiv psykologi styrker og trivsel i folkeskolen Projektet handler om at arbejde med positiv psykologi og styrker i forhold til elever, samt at evaluere, hvorvidt dette har en positiv indvirkning på elevernes læring, trivsel og faglige resultater. Konkret fokuserer projektet på, hvordan elevplanerne kan udarbejdes med udgangspunkt i positiv psykologi. Projektet er allerede optaget som forskningsfølgeprojekt på AAU, men forudsætter yderligere finansiering for at kunne færdiggøres. Projektet er en udløber af Sønderborg Kommunes nye skoleudviklingsstrategi, som har et stærkt fokus på inklusion og et langsigtet udviklingsperspektiv, der omfatter hele folkeskolens klasserække. Der er opstillet en række operationelle mål og målepunkter blandt andet bedre

5 afgangsprøvekarakterer, bedre testresultater i de nationale tests, bedre trivsel, reduceret elev sygefravær samt at den enkelte elev skal kende sine 5 top-styrker samt klassens styrker. Vi har i vores prioritering af projektet lagt vægt på det forskningsbaserede og at der etableres systematisk måling på resultaterne af indsatsen. Det er der ikke mange kommuner, der gør, hvorfor dette projekt kan medvirke til at tilvejebringe ny og mere viden på området. Vil Carina Lykke Bielefeldt komme op og modtage bevis på, at projektet er støttet med kr. Ansøgning nr. 60 Hovedstadens Ordblindeskole v/ Gitte Boe og Mie Christensen Inddragelse af Cooperative Learning og narrativ coaching i ordblindeundervisning for voksne Manglende læsekompetencer er et stort problem for voksne ordblinde, som ofte ikke er blevet spottet og diagnosticeret i folkeskolen og dermed ikke har fået den nødvendige hjælp til at kunne håndtere deres handicap. Det har store konsekvenser i forhold til videre uddannelse og beskæftigelse, fordi læsning er en forudsætning for læring i andre fag, at kunne være på en arbejdsplads, for demokratisk deltagelse og at kunne mestre sit daglige private liv og sine økonomiske forhold. Projektet tager udgangspunkt i, at de voksne ordblinde har mange dårlige oplevelser med i bagagen i forhold til læsning, hvorfor der er behov for en ny tilgang og nye metoder. Det ønsker de at gøre med begrebet Cooperative Learning og den narrative tilgang, hvor kursisterne inddrages og gøres ansvarlige for undervisningen og læringen i grupper. Undervisningsmaterialet, baseret på de pågældende principper, tænkes tilvejebragt med afsæt i en bog og øvelser udarbejdet af Spencer Kagan, samt bidrag fra de øvrige undervisere på skolen og vil efterfølgende blive gjort tilgængelig for alle landets ordblindeundervisere i et samlet IT-baseret katalog og formidlet i VUC netværk. Vil Gitte Boe komme op og modtage beviset på, at projektet er støttet med kr. Ansøgning nr. 73 Alefant Education v/ Lars Louring Nielsen Projektet og ansøgningen omfatter støtte til udvikling af digitale læremidler til folkeskolen, som tager udgangspunkt i og inddrager eleverne via apps og spil. De digitale læremidler ses som et alternativ til de nuværende fysiske og meget teksttunge lærebøger og har især fokus på de elever, der keder sig og risikerer at falde ud af undervisningen. Ansøgeren er meget inspireret af tilsvarende læremidler i Singapore. Udformningen af de forskellige læremidler tager udgangspunkt i en inspirationsvideo og en tilknyttet app til tablets og smartphones, hvor eleverne kan løse opgaver og få umiddelbar feedback på deres performance og resultater. Systemet skal kunne registrere om eleven har problemer eller sværhedsgraden ikke er tilstrækkelig, og skal kunne tilpasse opgaverne til det. Hermed kan systemet medvirke til at understøtte arbejdet med undervisningsdiffentiering og den enkelte elevs egne læringsmål. Endelig skal systemet give mulighed for kobling med elevens profil på Alefants hjemmeside, hvor læreren løbende kan følge den enkelte elevs arbejde.

6 Det er vores vurdering, at projektet rummer et stort potentiale, hvis det realiseres og udbredes, idet netop arbejdet med den pædagogiske IT understøttelse i folkeskolen er højt prioriteret og efterspurgt. Projektet rummer begyndelsen til et lærer Dash Board, som skal gøre det overskueligt for læreren at arbejde med undervisningsdifferentiering, digitale undervisningsforløb og læremidler og løbende kunne følge den enkelte elev. Vil Lars Louring Nielsen komme op og modtage beviset på, at projektet er støttet med kr. Ansøgning nr. 87 Rødding Friskole v/ Helle Ørts Johnsen Matematik for livet Projektet fokuserer på metoder og undervisningsforløb, som kan øge og fastholde elevernes motivation for at lære matematik gennem hele skoleforløbet og dermed forebygge talblindhed, som ca. 5 % af befolkningen formodes at lide af. Talblindhed er ikke et anerkendt handicap i Danmark, som f.eks. ordblindhed, men opleves af, der lider af det som mindst lige så invaliderende. Skolen arbejder med en obligatorisk test for at kunne vurdere, hvorvidt eleverne lider af dyskalkuli, ligesom man inddrager matematikkundskaber som en mulig årsag til, at elever på mellemtrinnet diagnosticeres som urolige. Støtten gives til den fysiske indretning af et kombineret anderledes naturfagslokale og en legeplads. Det er vores forventning, ar erfaringerne med et anderledes læringsrum til undervisningen i matematik og naturfag vil blive beskrevet og formidlet bredt, så andre skoler også kan drage nytte af dem. Vil Helle Ørts Johnsen komme op og modtage et bevis på, at projektet er støttet med kr. Det var det. Tillykke med det alle sammen. Vi vil glæde os til at få tilbagemeldinger på de gennemførte projekter og de indhøstede resultater og erfaringer.

Tale ved uddeling af støtte fra LB fonden til 9 projekter, torsdag den 12. december 2013 v/ Direktør Ulla Agerskov

Tale ved uddeling af støtte fra LB fonden til 9 projekter, torsdag den 12. december 2013 v/ Direktør Ulla Agerskov Tale ved uddeling af støtte fra LB fonden til 9 projekter, torsdag den 12. december 2013 v/ Direktør Ulla Agerskov Allerførst vil jeg sige, at det er mig en stor glæde igen i år at være med til at uddele

Læs mere

Tale ved uddeling af støtte fra LB fonden til 9 projekter, onsdag den 10. december 2014 v/ Finn Pedersen

Tale ved uddeling af støtte fra LB fonden til 9 projekter, onsdag den 10. december 2014 v/ Finn Pedersen Tale ved uddeling af støtte fra LB fonden til 9 projekter, onsdag den 10. december 2014 v/ Finn Pedersen Allerførst vil jeg sige, at det er mig en stor glæde igen i år at være med til at uddele fondens

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Kristoffer Lange, kontorchef Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Effekt af digitale - Pædagogiske og tidsmæssige effekter kan bidrage til at understøtte

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål:

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål: It som et vilkår for læring nyt fra forskningen Bent B. Andresen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Indhold: Baggrund Hvorfor? Vejledningsbehov? Hvordan? Matematik og it Hvorfor? Tilløb til nytænkning

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Om Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud. Ny

Læs mere

Tale ved uddeling af støtte fra LB-fondens til 9 projekter, torsdag d. 3. december 2009 v/ Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov

Tale ved uddeling af støtte fra LB-fondens til 9 projekter, torsdag d. 3. december 2009 v/ Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov Tale ved uddeling af støtte fra LB-fondens til 9 projekter, torsdag d. 3. december 2009 v/ Børne- og Kulturdirektør Klaus Nørskov Siden sidste uddeling er jeg indtrådt som formand for Den indstillende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

Skoleudvikling og data om elevernes læring og trivsel. PFL, Roskilde Lars Qvortrup, 6. april 2016

Skoleudvikling og data om elevernes læring og trivsel. PFL, Roskilde Lars Qvortrup, 6. april 2016 Skoleudvikling og data om elevernes læring og trivsel PFL, Roskilde Lars Qvortrup, 6. april 2016 1 PROGRAM FOR LÆRINGSLEDELSE 2 Hvem er vi? Billund Horsens Fredericia Frederiksund Holbæk Haderslev Hedensted

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole 2015 2020 Skole og Undervisning oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere