KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering"

Transkript

1 KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Medarbejdersekretariat: Vester Søgade 12, København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Den kan endvidere købes hos Arbejdsmiljøbutikken, tllf.: , Bestillingsnr.: Tekst: Helle M. Andersen, M.Sc. (Chem) Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 3000 November 2009 EAN

3 Forord Denne vejledning henvender sig primært til virksomheder og deres ansatte, hvor kemikalier anvendes i forbindelse med det daglige arbejde/produktion, uanset hvor anvendelsen sker og hvilke mængder der anvendes. Formålet er at give et overblik over, hvad de nye regler om klassificering og mærkning betyder i praksis, samt hvordan de nye fareetiketter skal forstås. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Bagest i vejledningen findes en ordliste, hvor de vigtigste forkortelser og begreber er forklaret. 3

4 Indhold Forord...3 Baggrund for CLP...5 Lovgivningen...5 Vigtige datoer og overgangsordning...6 Forskel på klassificering og mærkning...6 Overgangsordning for stoffer...7 Overgangsordning for materialer...8 Farepiktogrammer...9 Farepiktogrammer for sundhedsfarer...9 Farepiktogrammer for fysisk-kemiske farer...11 Farepiktogrammer for miljøfarer...12 Fare- og sikkerhedssætninger...13 Fareetiketter...14 Hvordan læses fareetiketten?...17 Sikkerhedsdatablade...18 Arbejdspladsbrugsanvisninger...19 Oversættelse af gamle klassificeringer...19 Hvem skal gøre hvad?...20 Nyttige links...21 Ordliste

5 Baggrund for CLP Forskellige steder i verden bruger man vidt forskellige kriterier, når man skal vurdere, hvor farligt et kemikalie er. Det betyder, at et kemikalie, som regnes for giftigt i fx Europa, kan blive betragtet som ufarligt i fx Japan, på trods af at der er tale om det samme kemikalie. I en del af verden findes overhovedet ingen systemer til vurdering og klassificering af kemikalier. Når en producent af et kemikalie har fastlagt, hvor farligt kemikaliet er, er det vigtigt at få kommunikeret denne information ud til brugerne af kemikaliet. Her er faremærkningen vigtig, men ligesom med klassificeringen er der meget stor forskel på, hvordan kemikalier mærkes forskellige steder i verden. For at sikre at kemikalier bliver vurderet ens over hele verden indførte FN i 2002 et nyt system til klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. Systemet hedder GHS, Globally Harmonized System. Der er ikke tale om en konvention, som er underskrevet og ratificeret. Derimod er der tale om et sæt retningslinjer, som medlemslandene har givet hinanden håndslag på at ville følge. Det er meningen, at de enkelte lande eller regioner skal implementere GHS som en del af deres kemikalielovgivning. I EU er GHS blevet implementeret som CLP. CLP står for Classification, Labelling and Packaging of chemicals (Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier). GHS består af såkaldte byggeblokke, hvor hver byggeblok fx kan bestå af en bestemt type klassificering med bestemte kriterier. Når GHS implementeres i EU og den øvrige verden, kan de enkelte regioner selv beslutte, hvilke byggeblokke de vil have med i deres nye klassificerings- og mærkningssystem. Det betyder, at der ikke kommer fuldstændig ens systemer over hele verden. Det er dog sådan, at hvis en region vælger at implementere en byggeblok, så må denne ikke ændres i forhold til det oprindelige GHS. To regioner, der har valgt at klassificere for fx øjenirritation, vil derfor klassificere og mærke efter samme regler og kriterier, når det gælder øjenirritation. GHS er bygget på de systemer til klassificeringer, der fandtes i forvejen. Det betyder, at der er meget i GHS, som minder om de EU-regler vi hele tiden har kendt. GHS/CLP har betydning for alle, som har med kemikalier at gøre. Det gælder både dem, som producerer og sælger kemikalier, alle, som bruger kemikalier på deres arbejde samt alle private forbrugere, som bruger rengøringsmidler, lim, maling og andre kemikalier derhjemme. Lovgivningen EU s implementering af GHS hedder CLP (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) og trådte i kraft den 20. januar CLP er implementeret som en forordning. Det betyder, at den er direkte gældende i det enkelte EU-land. Forordningen har status som en national lovgivning. Det er det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, som udstikker de overordnede retningslinjer for, hvordan CLP skal bruges af de producenter og importører, som er ansvarlige for at klassificere og mærke kemikalier. Det er også ECHA, som er ansvarlig for at samle stofklassificeringer i en database, den såkaldte Industriliste. I Danmark administreres CLP-lovgivningen af Miljøstyrelsen. CLP får direkte indflydelse på Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (bek. 329 af 16. maj 2002). Når overgangsordningen slutter, vil denne bekendtgørelse ikke længere være gældende. Da vil det være CLP-forordningen, der gælder. 5

6 Listen Over Farlige Stoffer, som indeholder myndighedernes officielle klassificeringer af en række stoffer, bliver afskaffet med CLP. Listen Over Farlige Stoffer er nu en del af CLP-forordningen og benævnes Liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer. Fremtidige opdateringer vil ske her. Der er megen anden lovgivning, som indirekte vil blive berørt af CLP. Eksempelvis reglerne om arbejde med stoffer og materialer. Det samme gælder for reglerne for, hvad unge under 18 år må arbejde med, samt reglerne om arbejde med kræftfremkaldende stoffer og produkter. En del lovgivning berøres, da den henviser til bestemte klassificeringer og R-sætninger, som ikke længere eksisterer med CLP. CLP berører ikke reglerne for sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger, men som det er beskrevet senere, vil der alligevel ske en del ændringer her. CLP er den anden store lovændring i EU i løbet af få år. I 2006 kom den nye kemikalielov, REACHforordningen, som blandt andet betyder, at producenter og importører af kemiske stoffer får pligt til at dokumentere, at stofferne er sikre at bruge. REACH og CLP hænger tæt sammen, da man som følge af REACH vil få fremskaffet en række data om de kemiske stoffer, som kan bruges til at vurdere, hvordan stofferne skal klassificeres under CLP. Vigtige datoer og overgangsordning Ændringen af klassificeringer og mærkninger for alle kemikalier sker gradvist i løbet af en periode på omkring 6½ år. Hvornår ændringerne sker, afhænger af, om der er tale om rene stoffer eller om materialer. Forskel på klassificering og mærkning For at forstå overgangsordningen må man forstå forskellen på en klassificering og en mærkning. Ved klassificering fastlægges, hvilke farlige egenskaber et kemikalie har, fx brandfarligt eller hudirriterende. Der kigges ikke på den faktiske risiko for at komme til skade, når man arbejder med kemikaliet. Klassificeringen skrives efter den gamle lovgivning med et bogstavsymbol efterfulgt af et semikolon og nummeret på en risikosætning. Med CLP skrives klassificeringen anderledes, men princippet er det samme. I et sikkerhedsdatablad vil man finde et produkts klassificering i sektion 2. Mærkningen, som ses på fareetiketten, er en grafisk og tekstmæssig kommunikation af klassificeringen. Mærkningen består blandt andet af et eller flere faresymboler samt teksten på én eller flere tilhørende risikosætninger. Mærkningen består også af andre elementer, som er nævnt under afsnittet: Fareetiketter. I et sikkerhedsdatablad vil man finde et produkts mærkning i sektion 15. Materiale er Arbejdstilsynets betegnelse for et kemikalie bestående af to eller flere rene stoffer. Miljøstyrelsen bruger betegnelserne blanding eller produkt for præcis det samme. I denne tekst bruges betegnelsen materiale" 6

7 Gammel lovgivning CLP Klassificering Xi;R36 Eye Irrit. 2;H319 Mærkning Irriterer øjnene Forårsager alvorlig øjenirritation I Figur 1 ses eksempler på klassificering og tilhørende mærkning efter hhv. gammel lovgivning og CLP Overgangsordning for stoffer Første deadline i CLP-forordningen er den 1. december Senest den dato skal alle rene stoffer være klassificeret og mærket efter CLP. Der er krav om, at stofferne frem til 1. juni 2015 samtidig klassificeres efter de gamle regler, således at man i denne periode arbejder med to klassificeringer med kun én mærkning. Det er tilladt, men ikke et krav, at klassificere og mærke de rene stoffer efter CLP allerede fra 20. januar I så fald skal man klassificere efter både den gamle lovgivning og CLP, mens man kun skal mærke efter CLP. Grafisk kan overgangsperioden for rene stoffer illustreres som i Figur januar december juni 2015 Enten Klassificering Gammel lovgivning Gammel lovgivning og CLP CLP Mærkning Gammel lovgivning CLP 1 CLP 20. januar december juni 2015 Eller Klassificering Gammel lovgivning Gammel lovgivning og CLP CLP Mærkning CLP CLP 1 CLP Figur 2. Overgangsordning for rene stoffer 1 Stoffer, der allerede står på hylderne inden 1. december 2010, behøver først at være mærket efter CPL den 1. december

8 Når der her tales om Gammel lovgivning henviser betegnelsen til Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning, bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj Egentlig er det lidt misvisende at kalde det gammel lovgivning, da den vil være gældende frem til 1. juni Overgangsordning for materialer Den 1. juni 2015 skal alle materialer være klassificeret og mærket efter CLP. Her må ikke være dobbelte klassificeringer efter denne dato. Det er tilladt, men ikke et krav, at klassificere og mærke materialerne efter CLP allerede fra 20. januar I så fald skal man klassificere efter både den gamle lovgivning og CLP, mens man kun skal mærke efter CLP. Overgangsordningen for materialer kan illustreres som vist i Figur januar december juni 2015 Enten Klassificering Gammel lovgivning Gammel lovgivning CLP Mærkning Gammel lovgivning Gammel lovgivning CLP januar december juni 2015 Eller Klassificering Gammel lovgivning og CPL Gammel lovgivning og CLP CLP Mærkning CLP CLP CLP 2 Figur 3. Overgangsordning for materialer 2 Materialer, der allerede står på hylderne inden 1. juni 2015, behøver først at være mærket efter CLP den 1. juni

9 Farepiktogrammer De syv orange faresymboler, som kendes fra den gamle lovgivning, forsvinder helt. De erstattes af ni nye CLP-farepiktogrammer. Til hvert af de orange faresymboler er knyttet en såkaldt farebetegnelse, som står under symbolet. Det kan fx være Lokalirriterende eller Brandfarlig. Til de nye CLP-piktogrammer hører ingen farebetegnelser. Der står altså ingen tekst under de enkelte piktogrammer. Da kriterierne for, hvordan der klassificeres, er anderledes under CLP end under de gamle regler, er det ikke altid muligt direkte at oversætte en eksisterende klassificering eller et eksisterende faresymbol til en tilsvarende CLP-klassificering og et CLP-piktogram. Desuden vil man opleve, at klassificeringer, som ikke havde et faresymbol tilknyttet efter den gamle lovgivning, sagtens kan have et farepiktogram i CLP. Dette gælder eksempelvis for den mildeste kategori af brandfarlige væsker, som tidligere blev tildelt R10 men intet faresymbol. Under CLP hører der både et farepiktogram og en faresætning til disse kemikalier. Farepiktogrammer for sundhedsfarer CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter De tre farligste kategorier for akut giftighed ved hudkontakt, indånding og indtagelse R26: Meget giftig ved indånding R27: Meget giftig ved hudkontakt R28: Meget giftig ved indtagelse R23: Giftig ved indånding R24: Giftig ved hudkontakt R25: Giftig ved indtagelse R20: Farlig ved indånding 3 R21: Farlig ved hudkontakt 3 R22: Farlig ved indtagelse 3 Alle kategorier for kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige effekter R45: Kan fremkalde kræft R49: Kan fremkalde kræft ved indånding R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader R60: Kan skade forplantningsevnen R61: Kan skade barnet under graviditeten R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen STOT (Specifik målorgantoksicitet) Allergi ved indånding Aspirationsfare Intet symbol R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten R39: Fare for alvorlig skade på helbred R48: Giftig: Alvorlig sundhedsfare efter læn gere tids påvirkning R68: Mulighed for varig skade på helbred R42: Kan give overfølsomhed ved indånding R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse R33: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug 9

10 CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter Mildeste kategori for akut fare Øjenirritation Luftvejsirritation Hudirritation Allergi ved hudkontakt R20: Farlig ved indånding 4 R21: Farlig ved hudkontakt 4 R22: Farlig ved indtagelse 4 R36: Irriterer øjnene R37: Irriterer åndedrætsorganerne R38: Irriterer huden R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden Narkotiske virkninger Intet symbol R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed Hudætsende R34: Ætsningsfare R35: Alvorlig ætsningsfare Alvorlig øjenskade R41: Risiko for alvorlig øjenskade Tabel 1. Farepiktogrammer for sundhedsfarer 3 Gælder ikke alle sundhedsskadelige. Nogle vil erstattes af udråbstegnet 4 Gælder ikke alle sundhedsskadelige. Nogle vil erstattes af dødningehoved og knogler 10

11 Farepiktogrammer for fysisk-kemiske farer Kriterierne for klassificering for fysisk-kemiske farer er meget anderledes under CLP end under den gamle lovgivning. Derfor er det ikke muligt at laver en komplet liste over, hvordan de gamle symboler og de nye piktogrammer hænger sammen. Tabel 2 giver et fingerpeg men er ikke komplet.. CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter De værste eksplosiver Visse organiske peroxider R2: Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder R3: Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder 5 Brandfarlige R11: Meget brandfarlig R12: Yderst brandfarlig R17: Selvantændelig i luft Visse organiske peroxider R7: Kan forårsage brand Intet symbol R10: Brandfarlig Brandnærende R8: Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer 6 R9: Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer Gasser under tryk I den gamle lovgivning klassificeres ikke for gasser under tryk 11

12 CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter Ætsende for metaller I den gamle lovgivning bruges klassificeringen som ætsende udelukkende for hudætsning. Det er nyt at bruge dette symbol for en klassificering som ætsende for metaller Tabel 2. Farepiktogrammer for fysisk-kemiske farer 5 Gælder ikke alle. Afhænger af testdata 6 Gælder kun for gasser Farepiktogrammer for miljøfarer CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter Miljøfarlighed R50: Meget giftig for organismer der lever i vand R50/53: Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R51/53: Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Tabel 3. Farepiktogrammer for miljøfarer 12

13 Fare- og sikkerhedssætninger Hidtil har man benyttet risikosætninger, også kaldet R-sætninger til at beskrive farerne ved et kemikalie. Disse R-sætninger forsvinder og bliver erstattet af nye faresætninger, kaldet H-sætninger (H står for Hazard). Ordlyden af de nye sætninger er lidt anderledes end R-sætningerne, men de beskriver stort set de samme farer. Det er vigtigt at bemærke, at en R-sætning ikke nødvendigvis direkte erstattes af en H-sætning. Somme tider er der flere muligheder. Eksempelvis vil R11 (Meget brandfarlig) blive erstattet af enten H224 (Yderst brandfarlig væske og damp) eller H225 (Meget brandfarlig væske og damp) Hvilken, der skal bruges afhænger af væskens kogepunkt. Udover H-sætninger findes der såkaldte EUH-sætninger, som er særlige for EU og som ikke bruges i resten af verden R-sætning, gammel lovgivning CLP H-sætning R10: Brandfarlig H224, H225 og H226: Brandfarlig væske og damp (afhænger af flammepunkt og begyndelseskogepunkt) R36: Irriterer øjnene H319 Forårsager alvorlig øjenirritation R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud Ingen R-sætning i gammel lovgivning (Dog kunne brandfarlige aerosoler være mærket R10 eller R11 yderst brandfarlig) H223: Brandfarlig aerosol Tabel 4. Eksempler på faresætninger De kendte sikkerhedssætninger, kaldet S-sætninger, erstattes af nye sikkerhedssætninger, som kaldes P-sætninger (P står for Precautionary). S-sætning CLP P-sætning S24: Undgå kontakt med huden P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj S35: Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler S36: Brug særligt arbejdstøj P280: Bær beskyttelsestøj S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge Ingen S-sætning i gammel lovgivning P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået Tabel 5. Eksempler på sikkerhedssætninger 13

14 Fareetiketter En fareetiket på et kemikalie indeholder blandt andet farepiktogrammer, H-sætninger og P-sætninger. Desuden indføres et nyt begreb, Signalord. Der findes to signalord; Fare og Advarsel, hvor "Fare" udtrykker større risiko end "Advarsel". På etiketten vil der kun være ét signalord. Signalordene hører ikke til bestemte farepiktogrammer. Ved mærkning efter de gamle regler kan der højst være tre faresymboler, nemlig ét for sundhedsfare, ét for fysisk-kemisk fare og ét for miljøfare. Med CLP er der i princippet ingen øvre grænse for antallet af farepiktogrammer. Ved at se på fareetiketten på et kemikalie kan man danne sig et hurtigt overblik over, hvilke farlige egenskaber kemikaliet har. Ved hjælp af sikkerhedsdatablad, arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbrugsanvisning skal det fastlægges, hvordan man kan arbejde med kemikaliet på en sikker måde. Figur 4 viser en fareetiket for et kemikalie, som den ser ud efter de gamle regler. Figur 5 viser fareetiketten for præcis det samme kemikalie efter CLP-reglerne. Bemærk især, at selv om der er tale om det samme kemikalie, så er antallet af farepiktogrammer fordoblet. Det skyldes ikke, at kemikaliet er blevet mere farligt. Det skyldes, at reglerne for, hvordan farepiktogrammerne benyttes, er ændret. Fareetiketter skal være på dansk. 14

15 Firmanavn Firmaadresse Telefonnummer ABC-RENSEVÆSKE Indeholder: Cellulase Sundhedsskadelig Miljøfarlig (R10) Brandfarlig (R38) Irriterer huden (R41) Risiko for alvorlig øjenskade (R42) Kan give overfølsomhed ved indånding (R51/53) Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet (S23) Undgå indånding af dampe (S26) Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S37/39) Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet (S45) Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt (S60) Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Figur 4. Eksempel på fareetiket efter gamle regler 15

16 Firmanavn Firmaadresse Telefonnummer ABC-RENSEVÆSKE Indeholder: Cellulase Octylenglycol 8 7 FARE 9 (H226) Brandfarlig væske og damp (H315) Forårsager hudirritation (H318) Forårsager alvorlig øjenskade (H334) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger 10 (P261) Undgå indånding af damp (P305+P351+P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P280) Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P342+P311) Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P501) Indholdet bortskaffes via Kommunekemi 11 Figur 5. Eksempel på fareetiket efter CLP. Fodnoterne angiver, hvad de enkelte dele af etiketten kaldes 7 Farepiktogrammer 8 Produktidentifikator 9 Signalord 10 Faresætninger 11 Sikkerhedssætninger 16

17 Hvordan læses fareetiketten? Element på fareetiketten Fortæller om Pas på! Farepiktogrammer Viser grafisk, hvilke farlige egenskaber et kemikalie har Det samme piktogram dækker over flere forskellige farlige egenskaber, så man kan ikke umiddelbart se, præcis hvori faren består. Desuden kan der være farlige egenskaber, som ikke illustreres med et piktogram, eksempelvis den mildeste kategori af miljøfare Angivelse af visse indholdsstoffer (Produktidentifikator) I visse tilfælde er der krav om, at man skriver navnene på nogle bestemte indholdsstoffer i et materiale. Hvilke afhænger af både stoffernes og materialernes klassificering. Under de gamle regler er der blandt andet krav om at deklarere stoffer, som bidrager til et materiales klassificering som allergifremkaldende ved indånding, som gjort i Figur 4. Under CLP er kravene lidt anderledes. Blandt andet skal også deklareres stoffer, som bidrager til en klassificering som alvorligt øjenskadende (tidligere R41). Derfor ses det af Figur 5, at der nu er krav om deklarering af to stoffer på etiketten, selv om det er det samme materiale Det er ikke alle farlige stoffer, der skal deklareres på etiketten. Læs derfor også sikkerhedsdatabladets punkt 3 for at se, hvilke farlige stoffer materialet yderligere indeholder Signalord Meget kort indikation af, om et kemikalie er mere eller mindre farligt Siger intet om, hvori faren består Faresætninger/Hsætninger Fortæller med ord, hvilke farlige egenskaber et kemikalie har. Præciserer hvori faren består Faresætningerne siger intet om den reelle risiko ved at arbejde med kemikaliet. Selv om et kemikalie fx er ætsende for huden, så behøver dette ikke at være et problem, hvis éns arbejdsproces betyder, at det ikke er muligt at få kemikaliet på huden Sikkerhedssætninger Fortæller med ord, hvordan man skal håndtere et kemikalie på en sikker, måde samt hvad man skal gøre i tilfælde af uheld Da der maksimalt må være seks sikkerhedssætninger på en fareetiket er det begrænset, hvor meget information man kan finde her. Oplysningerne bør derfor altid suppleres med oplysningerne fra sikkerhedsdatabladet Øvrige oplysninger Udover ovenstående skal fareetiketten indeholde navn, adresse og telefonnummer på producenten eller leverandøren samt handelsnavnet for kemikaliet. Disse oplysninger skal være identiske med oplysningerne i sikkerhedsdatabladets sektion 1 17

18 Sikkerhedsdatablade I Danmark og resten af EU ændrer CLP ikke på de krav, der er til sikkerhedsdatablade. Hvis man køber et kemikalie, og det skal bruges erhvervsmæssigt, så har man krav på at få leveret et sikkerhedsdatablad, hvis kemikaliet er klassificeret eller hvis det indeholder klassificerede stoffer eller stoffer med en grænseværdi. Det er leverandøren af kemikaliet, som skal sørge for, at der findes sikkerhedsdatablade. Sikkerhedsdatabladene skal være på dansk. Selv om CLP ikke stiller nye krav til sikkerhedsdatabladene, så vil de alligevel komme til at se anderledes ud. I sektion 2 vil der stå en CLP-klassificering, ligesom der i sektion 3 vil stå CLP-klassificeringer for de stoffer, der skal deklareres. Endelig vil sektion 15 se en del anderledes ud, da man her vil finde kemikaliets mærkning inklusive farepiktogrammer. Klassificeringerne skrives anderledes end under den gamle lovgivning. For eksempel vil man i den gamle lovgivning kunne se en klassificering skrevet som Xn; R22. Med CLP vil den tilsvarende klassificering være: Akut tox. 4; H302. I overgangsperioden vil man opleve, at der i sektion 2 og 3 kan stå to forskellige klassificeringer. Hvis man har et rent stof, vil der fra 2010 til 2015 både stå en gammel klassificering og en CLP-klassificering. For et materiale vil det afhænge af, hvad leverandøren har valgt at gøre. Hvis leverandøren af et materiale ønsker at klassificere og mærke efter CLP før 1. juni 2015, skal der stå både en gammel og en ny klassificering for materialet i sektion 2. Desuden skal der stå to klassificeringer for de indholdsstoffer, der er nævnt. Figur 6 viser et eksempel på, hvordan et sikkerhedsdatablad, sektion 2, 3 og 15, for et materiale kan se ud i overgangsperioden, hvis leverandøren vælger at følge CLP før 1. juni Fareidentifikation Produktet er klassificeret: Xn R22 CLP: Akut tox 4; H302 Fysiske og kemiske farer: Mennesker: Produktets farlige egenskaber anses for at være begrænsede. Produktet er farligt ved indtagelse. Stænk i øjnene kan medføre rødme og svie. Virker affedtende på huden. 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Produktet indeholder: organisk opløsningsmiddel og additiver %: CAS-nr.: EF nr.: Kemisk navn: Fareklassificering: ,2-Ethandiol Xn;R22 Akut tox 4; H Citronsyre Xi;R36 Øjenirrit. 2; H OPLYSNINGER OM REGULERING Faremærkning Indeholder: 1,2-Ethandiol H302 Farlig ved indtagelse P301+ I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag P312 Ring til en giftlinje eller en læge P501 Indholdet bortskaffes hos Kommunekemi ADVARSEL Figur 6. Eksempel på sikkerhedsdatablad for et materiale i overgangsperioden 18

19 Arbejdspladsbrugsanvisninger Der er krav om, at alle farlige kemikalier skal have en arbejdspladsbrugsanvisning, som fortæller, hvordan man skal arbejde med kemikaliet på den pågældende arbejdsplads. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der bliver udarbejdet de nødvendige arbejdspladsbrugsanvisninger. I overgangsperioden vil man opleve at modtage sikkerhedsdatablade, som er klassificeret og mærket efter de gamle regler, mens andre sikkerhedsdatablade vil være klassificeret og mærket efter CLP. Da Arbejdstilsynet i dag kræver, at leverandørens klassificering og mærkning gengives i arbejdspladsbrugsanvisningen, kan det betyde, at virksomhederne i overgangsperioden vil være nødt til at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger efter både den gamle lovgivning og efter CLP afhængig af, hvad leverandørerne af kemikalierne gør. Da det som udgangspunkt kun er klassificeringer og mærkninger, der kommer til at se anderledes ud, og da det er leverandøren af et kemikalie, der har ansvar for at udarbejde disse, vil arbejdet for mange brugere i praksis blive begrænset. Det gælder de brugere, som enten udarbejder en arbejdspladsrelateret tillægsside til leverandørens sikkerhedsdatablad, eller dem, som modtager sikkerhedsdatabladet elektronisk og selv sætter de arbejdspladsrelaterede informationer ind. I disse tilfælde skal brugerne ikke ændre noget. Kun hvis kemikaliet ændrer klassificering og mærkning, fx på grund af ændret sammensætning, eller hvis éns kemiske APV viser, at kemikaliet bør håndteres anderledes, er der grund til en opdatering af arbejdspladsbrugsanvisningen. Som altid bør den kemiske APV løbende ajourføres, ligesom man bør holde øje med eventuelt ændrede anbefalinger fra leverandøren. Hvis en virksomhed udarbejder arbejdspladsbrugsanvisninger helt fra bunden, kan det i overgangsperioden være nødvendigt at opdatere dem alle i takt med, at leverandørerne skifter fra gammel lovgivning til CLP. Oversættelse af gamle klassificeringer Det vil blive et kæmpe arbejde at ændre alle eksisterende klassificeringer og mærkninger til CLP. For at lette arbejdet er der lavet en oversættelsestabel, som må benyttes for kemikalier, som allerede er klassificeret efter de gamle regler. Det betyder, at man kan tage en eksisterende klassificering og direkte oversætte den til en CLP-klassificering. Man slipper altså for at skulle indsamle data og vurdere forfra. Oversættelsestabellen må kun bruges for stoffer og materialer, der er klassificeret efter den gamle lovgivning. Hvis et stof eller et materiale ikke er klassificeret efter den gamle lovgivning, betyder det ikke, at man må regne det for uklassificeret efter CLP. I disse tilfælde skal man vurdere stoffet eller materialet efter de nye kriterier. Oversættelsestabellen kan primært benyttes til klassificeringer for sundhedsfarer og for miljøfarer. For de fleste fysisk-kemiske farer kan man ikke oversætte en gammel klassificering til en CLP-klassificering. Her er man nødt til at vurdere stoffet eller materialet efter de nye kriterier, og det kræver, at man har testdata til rådighed. 19

20 I Figur 7 ses et eksempel på oversættelser af klassificeringer fra den gamle lovgivning til CLP. Klassificering efter gamle regler Fysisk tilstand (hvis relevant) Fareklasse og -kategori CLP-klassificering Faresætning E; R3 Direkte oversættelse ikke mulig O; R9 Væske Ox.Væske 1 H271 Xn; R21 Akut tox. 4 H312 Xi; R36 Øjenirrit. 2 H319 N; R51/53 Vandmiljø, kronisk 2 H411 Figur 7. Eksempler fra oversættelsestabellen Hvem skal gøre hvad? Leverandøren af et kemikalie skal sørge for, at kemikaliet er klassificeret og mærket efter de nye regler. Rene stoffer skal have ny klassificering og mærkning senest den 1. december Materialer skal have ny klassificering og mærkning senest den 1. juni Leverandørerne skal også sørge for, at der følger opdaterede sikkerhedsdatablade med de kemikalier, de sælger. Både etiketter og sikkerhedsdatablade skal være på dansk. I forbindelse med anvendelsen af kemikalier er der ingen direkte nye forpligtelser som følge af CLP. Det betyder dog ikke, at man ikke bliver berørt. For eksempel skal der laves nye arbejdspladsvurderinger, så klassificering og mærkning er i overensstemmelse med den på sikkerhedsdatabladet. Man bør kræve af sin leverandør, at sikkerhedsdatabladene er af en ordentlig kvalitet, så de kan bruges som grundlag for nogle gode og brugbare arbejdspladsbrugsanvisninger. Virksomhederne skal sikre, at arbejdspladsbrugsanvisningerne opdateres i det omfang det er nødvendigt, ligesom de løbende skal holde sig ajour med nye oplysninger om de kemikalier, der anvendes. Virksomhederne, som bruger kemikalier, som er faremærket, bør også undersøge, om der ligger kemikaliepolitikker, instrukser eller andet materiale, som indeholder henvisninger til gamle klassificeringer og R-sætninger. I så fald skal disse opdateres, så de kommer til at indeholde de nye CLPklassificeringsbetegnelser. Endelig vil det være en god idé at sikre sig, at de it-systemer, man fx bruger til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, bliver opdateret, så der kan laves arbejdspladsbrugsanvisninger for kemikalier klassificeret og mærket efter CLP. Det er dog ikke et krav, at arbejdspladsen skal have et særskilt it-system, der er målrettet udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. 20

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1-Methoxy-2-Propanol Dimethoxymethan Butylacetat Carbondioxid Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% benzen) Propan-2-ol

Sikkerhedsdatablad. 1-Methoxy-2-Propanol Dimethoxymethan Butylacetat Carbondioxid Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% benzen) Propan-2-ol Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 09072008 / HSV Boliden Bergsøe A/S Hvissingevej 6 Anvendelse: Rengøring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker Olie til Skifer & Klinker Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-05-2014 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-05-2014 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28052014 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Silver Selvblankende Sko

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Revision 07/10/2012 Revision 3 Erstatter dato 05/10/2012 SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES MALINGSFJERNER

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES MALINGSFJERNER Udfærdigelsesdato: 26.05.2009 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren: Produktnavn: Pr-nr.: Leverandør: H F INDUSTRI & MARINE ApS Adresse: Gotlandsvej 6 5700 Svendborg e-mail:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: jalr Udarbejdelsesdato: 22-04-2015 Revisionsdato: 24-04-2015 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-448-7 205-563-8 200-827-9

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-448-7 205-563-8 200-827-9 Sikkerhedsdatablad 1 Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 19112007 Revision: 19112007 / HBN Erstatter den: Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/8 PR-nr. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v. Emballage: 50 ml; 200 ml Leverandør: Ruko A/S Marielundvej 20

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Symptomer: Kan virke irriterende og medføre hoste. Virker ætsende, giver rødme og smerter. Risiko for alvorlig øjenskade.

SIKKERHEDSDATABLAD. Symptomer: Kan virke irriterende og medføre hoste. Virker ætsende, giver rødme og smerter. Risiko for alvorlig øjenskade. KICK-START 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: KICK-START Leverandør: Trinol A/S Havnegade 20 9400 Nørresundby Telefon: +45 9632 0064 Telefax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

Liquid Engineering EU Ltd.

Liquid Engineering EU Ltd. Liquid Engineering EU Ltd SIKKERHEDSDATABLAD I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNINGEN (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, AFSNIT 1: Navnet på stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden 1.1 Produktbetegnelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Multi Purpose Cleaner Concentrate Produkt nr. REACH registreringsnummer

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Identifikation af produktet : Kiselsyre; kalciumsalt (krystallinsk) Synonym : Krystallinsk

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Januar 2014 Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Produktnavn: Multi Purpose (Sort) Heavy Duty (Rød) Multi Surface (Grøn) Power Spray (Rød) ALLE STØRRELSER T: +44 (0)1628 894374 F: +44 (0)1628 894375 SALES@BIGWIPES.COM

Læs mere

: TRUCKCLEANER SUPER

: TRUCKCLEANER SUPER Udarbejdet den: 24/07/2012 Erstatter: 13/07/2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Oprettet: 23. august 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: 200070 - Version nr.: 1.0 Printet d. 24. august 2012. Multi Tabs

Oprettet: 23. august 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: 200070 - Version nr.: 1.0 Printet d. 24. august 2012. Multi Tabs Multi Tabs dk 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Oplysninger om produktet Handelsnavn: Multi Tabs Stoffets/præparatets anvendelse: Kemikalie til forskellige anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere