KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering"

Transkript

1 KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Medarbejdersekretariat: Vester Søgade 12, København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Den kan endvidere købes hos Arbejdsmiljøbutikken, tllf.: , Bestillingsnr.: Tekst: Helle M. Andersen, M.Sc. (Chem) Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 3000 November 2009 EAN

3 Forord Denne vejledning henvender sig primært til virksomheder og deres ansatte, hvor kemikalier anvendes i forbindelse med det daglige arbejde/produktion, uanset hvor anvendelsen sker og hvilke mængder der anvendes. Formålet er at give et overblik over, hvad de nye regler om klassificering og mærkning betyder i praksis, samt hvordan de nye fareetiketter skal forstås. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Bagest i vejledningen findes en ordliste, hvor de vigtigste forkortelser og begreber er forklaret. 3

4 Indhold Forord...3 Baggrund for CLP...5 Lovgivningen...5 Vigtige datoer og overgangsordning...6 Forskel på klassificering og mærkning...6 Overgangsordning for stoffer...7 Overgangsordning for materialer...8 Farepiktogrammer...9 Farepiktogrammer for sundhedsfarer...9 Farepiktogrammer for fysisk-kemiske farer...11 Farepiktogrammer for miljøfarer...12 Fare- og sikkerhedssætninger...13 Fareetiketter...14 Hvordan læses fareetiketten?...17 Sikkerhedsdatablade...18 Arbejdspladsbrugsanvisninger...19 Oversættelse af gamle klassificeringer...19 Hvem skal gøre hvad?...20 Nyttige links...21 Ordliste

5 Baggrund for CLP Forskellige steder i verden bruger man vidt forskellige kriterier, når man skal vurdere, hvor farligt et kemikalie er. Det betyder, at et kemikalie, som regnes for giftigt i fx Europa, kan blive betragtet som ufarligt i fx Japan, på trods af at der er tale om det samme kemikalie. I en del af verden findes overhovedet ingen systemer til vurdering og klassificering af kemikalier. Når en producent af et kemikalie har fastlagt, hvor farligt kemikaliet er, er det vigtigt at få kommunikeret denne information ud til brugerne af kemikaliet. Her er faremærkningen vigtig, men ligesom med klassificeringen er der meget stor forskel på, hvordan kemikalier mærkes forskellige steder i verden. For at sikre at kemikalier bliver vurderet ens over hele verden indførte FN i 2002 et nyt system til klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. Systemet hedder GHS, Globally Harmonized System. Der er ikke tale om en konvention, som er underskrevet og ratificeret. Derimod er der tale om et sæt retningslinjer, som medlemslandene har givet hinanden håndslag på at ville følge. Det er meningen, at de enkelte lande eller regioner skal implementere GHS som en del af deres kemikalielovgivning. I EU er GHS blevet implementeret som CLP. CLP står for Classification, Labelling and Packaging of chemicals (Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier). GHS består af såkaldte byggeblokke, hvor hver byggeblok fx kan bestå af en bestemt type klassificering med bestemte kriterier. Når GHS implementeres i EU og den øvrige verden, kan de enkelte regioner selv beslutte, hvilke byggeblokke de vil have med i deres nye klassificerings- og mærkningssystem. Det betyder, at der ikke kommer fuldstændig ens systemer over hele verden. Det er dog sådan, at hvis en region vælger at implementere en byggeblok, så må denne ikke ændres i forhold til det oprindelige GHS. To regioner, der har valgt at klassificere for fx øjenirritation, vil derfor klassificere og mærke efter samme regler og kriterier, når det gælder øjenirritation. GHS er bygget på de systemer til klassificeringer, der fandtes i forvejen. Det betyder, at der er meget i GHS, som minder om de EU-regler vi hele tiden har kendt. GHS/CLP har betydning for alle, som har med kemikalier at gøre. Det gælder både dem, som producerer og sælger kemikalier, alle, som bruger kemikalier på deres arbejde samt alle private forbrugere, som bruger rengøringsmidler, lim, maling og andre kemikalier derhjemme. Lovgivningen EU s implementering af GHS hedder CLP (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) og trådte i kraft den 20. januar CLP er implementeret som en forordning. Det betyder, at den er direkte gældende i det enkelte EU-land. Forordningen har status som en national lovgivning. Det er det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, som udstikker de overordnede retningslinjer for, hvordan CLP skal bruges af de producenter og importører, som er ansvarlige for at klassificere og mærke kemikalier. Det er også ECHA, som er ansvarlig for at samle stofklassificeringer i en database, den såkaldte Industriliste. I Danmark administreres CLP-lovgivningen af Miljøstyrelsen. CLP får direkte indflydelse på Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (bek. 329 af 16. maj 2002). Når overgangsordningen slutter, vil denne bekendtgørelse ikke længere være gældende. Da vil det være CLP-forordningen, der gælder. 5

6 Listen Over Farlige Stoffer, som indeholder myndighedernes officielle klassificeringer af en række stoffer, bliver afskaffet med CLP. Listen Over Farlige Stoffer er nu en del af CLP-forordningen og benævnes Liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer. Fremtidige opdateringer vil ske her. Der er megen anden lovgivning, som indirekte vil blive berørt af CLP. Eksempelvis reglerne om arbejde med stoffer og materialer. Det samme gælder for reglerne for, hvad unge under 18 år må arbejde med, samt reglerne om arbejde med kræftfremkaldende stoffer og produkter. En del lovgivning berøres, da den henviser til bestemte klassificeringer og R-sætninger, som ikke længere eksisterer med CLP. CLP berører ikke reglerne for sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger, men som det er beskrevet senere, vil der alligevel ske en del ændringer her. CLP er den anden store lovændring i EU i løbet af få år. I 2006 kom den nye kemikalielov, REACHforordningen, som blandt andet betyder, at producenter og importører af kemiske stoffer får pligt til at dokumentere, at stofferne er sikre at bruge. REACH og CLP hænger tæt sammen, da man som følge af REACH vil få fremskaffet en række data om de kemiske stoffer, som kan bruges til at vurdere, hvordan stofferne skal klassificeres under CLP. Vigtige datoer og overgangsordning Ændringen af klassificeringer og mærkninger for alle kemikalier sker gradvist i løbet af en periode på omkring 6½ år. Hvornår ændringerne sker, afhænger af, om der er tale om rene stoffer eller om materialer. Forskel på klassificering og mærkning For at forstå overgangsordningen må man forstå forskellen på en klassificering og en mærkning. Ved klassificering fastlægges, hvilke farlige egenskaber et kemikalie har, fx brandfarligt eller hudirriterende. Der kigges ikke på den faktiske risiko for at komme til skade, når man arbejder med kemikaliet. Klassificeringen skrives efter den gamle lovgivning med et bogstavsymbol efterfulgt af et semikolon og nummeret på en risikosætning. Med CLP skrives klassificeringen anderledes, men princippet er det samme. I et sikkerhedsdatablad vil man finde et produkts klassificering i sektion 2. Mærkningen, som ses på fareetiketten, er en grafisk og tekstmæssig kommunikation af klassificeringen. Mærkningen består blandt andet af et eller flere faresymboler samt teksten på én eller flere tilhørende risikosætninger. Mærkningen består også af andre elementer, som er nævnt under afsnittet: Fareetiketter. I et sikkerhedsdatablad vil man finde et produkts mærkning i sektion 15. Materiale er Arbejdstilsynets betegnelse for et kemikalie bestående af to eller flere rene stoffer. Miljøstyrelsen bruger betegnelserne blanding eller produkt for præcis det samme. I denne tekst bruges betegnelsen materiale" 6

7 Gammel lovgivning CLP Klassificering Xi;R36 Eye Irrit. 2;H319 Mærkning Irriterer øjnene Forårsager alvorlig øjenirritation I Figur 1 ses eksempler på klassificering og tilhørende mærkning efter hhv. gammel lovgivning og CLP Overgangsordning for stoffer Første deadline i CLP-forordningen er den 1. december Senest den dato skal alle rene stoffer være klassificeret og mærket efter CLP. Der er krav om, at stofferne frem til 1. juni 2015 samtidig klassificeres efter de gamle regler, således at man i denne periode arbejder med to klassificeringer med kun én mærkning. Det er tilladt, men ikke et krav, at klassificere og mærke de rene stoffer efter CLP allerede fra 20. januar I så fald skal man klassificere efter både den gamle lovgivning og CLP, mens man kun skal mærke efter CLP. Grafisk kan overgangsperioden for rene stoffer illustreres som i Figur januar december juni 2015 Enten Klassificering Gammel lovgivning Gammel lovgivning og CLP CLP Mærkning Gammel lovgivning CLP 1 CLP 20. januar december juni 2015 Eller Klassificering Gammel lovgivning Gammel lovgivning og CLP CLP Mærkning CLP CLP 1 CLP Figur 2. Overgangsordning for rene stoffer 1 Stoffer, der allerede står på hylderne inden 1. december 2010, behøver først at være mærket efter CPL den 1. december

8 Når der her tales om Gammel lovgivning henviser betegnelsen til Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning, bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj Egentlig er det lidt misvisende at kalde det gammel lovgivning, da den vil være gældende frem til 1. juni Overgangsordning for materialer Den 1. juni 2015 skal alle materialer være klassificeret og mærket efter CLP. Her må ikke være dobbelte klassificeringer efter denne dato. Det er tilladt, men ikke et krav, at klassificere og mærke materialerne efter CLP allerede fra 20. januar I så fald skal man klassificere efter både den gamle lovgivning og CLP, mens man kun skal mærke efter CLP. Overgangsordningen for materialer kan illustreres som vist i Figur januar december juni 2015 Enten Klassificering Gammel lovgivning Gammel lovgivning CLP Mærkning Gammel lovgivning Gammel lovgivning CLP januar december juni 2015 Eller Klassificering Gammel lovgivning og CPL Gammel lovgivning og CLP CLP Mærkning CLP CLP CLP 2 Figur 3. Overgangsordning for materialer 2 Materialer, der allerede står på hylderne inden 1. juni 2015, behøver først at være mærket efter CLP den 1. juni

9 Farepiktogrammer De syv orange faresymboler, som kendes fra den gamle lovgivning, forsvinder helt. De erstattes af ni nye CLP-farepiktogrammer. Til hvert af de orange faresymboler er knyttet en såkaldt farebetegnelse, som står under symbolet. Det kan fx være Lokalirriterende eller Brandfarlig. Til de nye CLP-piktogrammer hører ingen farebetegnelser. Der står altså ingen tekst under de enkelte piktogrammer. Da kriterierne for, hvordan der klassificeres, er anderledes under CLP end under de gamle regler, er det ikke altid muligt direkte at oversætte en eksisterende klassificering eller et eksisterende faresymbol til en tilsvarende CLP-klassificering og et CLP-piktogram. Desuden vil man opleve, at klassificeringer, som ikke havde et faresymbol tilknyttet efter den gamle lovgivning, sagtens kan have et farepiktogram i CLP. Dette gælder eksempelvis for den mildeste kategori af brandfarlige væsker, som tidligere blev tildelt R10 men intet faresymbol. Under CLP hører der både et farepiktogram og en faresætning til disse kemikalier. Farepiktogrammer for sundhedsfarer CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter De tre farligste kategorier for akut giftighed ved hudkontakt, indånding og indtagelse R26: Meget giftig ved indånding R27: Meget giftig ved hudkontakt R28: Meget giftig ved indtagelse R23: Giftig ved indånding R24: Giftig ved hudkontakt R25: Giftig ved indtagelse R20: Farlig ved indånding 3 R21: Farlig ved hudkontakt 3 R22: Farlig ved indtagelse 3 Alle kategorier for kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige effekter R45: Kan fremkalde kræft R49: Kan fremkalde kræft ved indånding R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader R60: Kan skade forplantningsevnen R61: Kan skade barnet under graviditeten R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen STOT (Specifik målorgantoksicitet) Allergi ved indånding Aspirationsfare Intet symbol R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten R39: Fare for alvorlig skade på helbred R48: Giftig: Alvorlig sundhedsfare efter læn gere tids påvirkning R68: Mulighed for varig skade på helbred R42: Kan give overfølsomhed ved indånding R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse R33: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug 9

10 CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter Mildeste kategori for akut fare Øjenirritation Luftvejsirritation Hudirritation Allergi ved hudkontakt R20: Farlig ved indånding 4 R21: Farlig ved hudkontakt 4 R22: Farlig ved indtagelse 4 R36: Irriterer øjnene R37: Irriterer åndedrætsorganerne R38: Irriterer huden R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden Narkotiske virkninger Intet symbol R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed Hudætsende R34: Ætsningsfare R35: Alvorlig ætsningsfare Alvorlig øjenskade R41: Risiko for alvorlig øjenskade Tabel 1. Farepiktogrammer for sundhedsfarer 3 Gælder ikke alle sundhedsskadelige. Nogle vil erstattes af udråbstegnet 4 Gælder ikke alle sundhedsskadelige. Nogle vil erstattes af dødningehoved og knogler 10

11 Farepiktogrammer for fysisk-kemiske farer Kriterierne for klassificering for fysisk-kemiske farer er meget anderledes under CLP end under den gamle lovgivning. Derfor er det ikke muligt at laver en komplet liste over, hvordan de gamle symboler og de nye piktogrammer hænger sammen. Tabel 2 giver et fingerpeg men er ikke komplet.. CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter De værste eksplosiver Visse organiske peroxider R2: Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder R3: Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder 5 Brandfarlige R11: Meget brandfarlig R12: Yderst brandfarlig R17: Selvantændelig i luft Visse organiske peroxider R7: Kan forårsage brand Intet symbol R10: Brandfarlig Brandnærende R8: Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer 6 R9: Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer Gasser under tryk I den gamle lovgivning klassificeres ikke for gasser under tryk 11

12 CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter Ætsende for metaller I den gamle lovgivning bruges klassificeringen som ætsende udelukkende for hudætsning. Det er nyt at bruge dette symbol for en klassificering som ætsende for metaller Tabel 2. Farepiktogrammer for fysisk-kemiske farer 5 Gælder ikke alle. Afhænger af testdata 6 Gælder kun for gasser Farepiktogrammer for miljøfarer CLP-Farepiktogram Bruges ved Erstatter Miljøfarlighed R50: Meget giftig for organismer der lever i vand R50/53: Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R51/53: Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Tabel 3. Farepiktogrammer for miljøfarer 12

13 Fare- og sikkerhedssætninger Hidtil har man benyttet risikosætninger, også kaldet R-sætninger til at beskrive farerne ved et kemikalie. Disse R-sætninger forsvinder og bliver erstattet af nye faresætninger, kaldet H-sætninger (H står for Hazard). Ordlyden af de nye sætninger er lidt anderledes end R-sætningerne, men de beskriver stort set de samme farer. Det er vigtigt at bemærke, at en R-sætning ikke nødvendigvis direkte erstattes af en H-sætning. Somme tider er der flere muligheder. Eksempelvis vil R11 (Meget brandfarlig) blive erstattet af enten H224 (Yderst brandfarlig væske og damp) eller H225 (Meget brandfarlig væske og damp) Hvilken, der skal bruges afhænger af væskens kogepunkt. Udover H-sætninger findes der såkaldte EUH-sætninger, som er særlige for EU og som ikke bruges i resten af verden R-sætning, gammel lovgivning CLP H-sætning R10: Brandfarlig H224, H225 og H226: Brandfarlig væske og damp (afhænger af flammepunkt og begyndelseskogepunkt) R36: Irriterer øjnene H319 Forårsager alvorlig øjenirritation R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud Ingen R-sætning i gammel lovgivning (Dog kunne brandfarlige aerosoler være mærket R10 eller R11 yderst brandfarlig) H223: Brandfarlig aerosol Tabel 4. Eksempler på faresætninger De kendte sikkerhedssætninger, kaldet S-sætninger, erstattes af nye sikkerhedssætninger, som kaldes P-sætninger (P står for Precautionary). S-sætning CLP P-sætning S24: Undgå kontakt med huden P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj S35: Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler S36: Brug særligt arbejdstøj P280: Bær beskyttelsestøj S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge Ingen S-sætning i gammel lovgivning P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået Tabel 5. Eksempler på sikkerhedssætninger 13

14 Fareetiketter En fareetiket på et kemikalie indeholder blandt andet farepiktogrammer, H-sætninger og P-sætninger. Desuden indføres et nyt begreb, Signalord. Der findes to signalord; Fare og Advarsel, hvor "Fare" udtrykker større risiko end "Advarsel". På etiketten vil der kun være ét signalord. Signalordene hører ikke til bestemte farepiktogrammer. Ved mærkning efter de gamle regler kan der højst være tre faresymboler, nemlig ét for sundhedsfare, ét for fysisk-kemisk fare og ét for miljøfare. Med CLP er der i princippet ingen øvre grænse for antallet af farepiktogrammer. Ved at se på fareetiketten på et kemikalie kan man danne sig et hurtigt overblik over, hvilke farlige egenskaber kemikaliet har. Ved hjælp af sikkerhedsdatablad, arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbrugsanvisning skal det fastlægges, hvordan man kan arbejde med kemikaliet på en sikker måde. Figur 4 viser en fareetiket for et kemikalie, som den ser ud efter de gamle regler. Figur 5 viser fareetiketten for præcis det samme kemikalie efter CLP-reglerne. Bemærk især, at selv om der er tale om det samme kemikalie, så er antallet af farepiktogrammer fordoblet. Det skyldes ikke, at kemikaliet er blevet mere farligt. Det skyldes, at reglerne for, hvordan farepiktogrammerne benyttes, er ændret. Fareetiketter skal være på dansk. 14

15 Firmanavn Firmaadresse Telefonnummer ABC-RENSEVÆSKE Indeholder: Cellulase Sundhedsskadelig Miljøfarlig (R10) Brandfarlig (R38) Irriterer huden (R41) Risiko for alvorlig øjenskade (R42) Kan give overfølsomhed ved indånding (R51/53) Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet (S23) Undgå indånding af dampe (S26) Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S37/39) Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet (S45) Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt (S60) Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Figur 4. Eksempel på fareetiket efter gamle regler 15

16 Firmanavn Firmaadresse Telefonnummer ABC-RENSEVÆSKE Indeholder: Cellulase Octylenglycol 8 7 FARE 9 (H226) Brandfarlig væske og damp (H315) Forårsager hudirritation (H318) Forårsager alvorlig øjenskade (H334) Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger 10 (P261) Undgå indånding af damp (P305+P351+P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P280) Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P342+P311) Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P501) Indholdet bortskaffes via Kommunekemi 11 Figur 5. Eksempel på fareetiket efter CLP. Fodnoterne angiver, hvad de enkelte dele af etiketten kaldes 7 Farepiktogrammer 8 Produktidentifikator 9 Signalord 10 Faresætninger 11 Sikkerhedssætninger 16

17 Hvordan læses fareetiketten? Element på fareetiketten Fortæller om Pas på! Farepiktogrammer Viser grafisk, hvilke farlige egenskaber et kemikalie har Det samme piktogram dækker over flere forskellige farlige egenskaber, så man kan ikke umiddelbart se, præcis hvori faren består. Desuden kan der være farlige egenskaber, som ikke illustreres med et piktogram, eksempelvis den mildeste kategori af miljøfare Angivelse af visse indholdsstoffer (Produktidentifikator) I visse tilfælde er der krav om, at man skriver navnene på nogle bestemte indholdsstoffer i et materiale. Hvilke afhænger af både stoffernes og materialernes klassificering. Under de gamle regler er der blandt andet krav om at deklarere stoffer, som bidrager til et materiales klassificering som allergifremkaldende ved indånding, som gjort i Figur 4. Under CLP er kravene lidt anderledes. Blandt andet skal også deklareres stoffer, som bidrager til en klassificering som alvorligt øjenskadende (tidligere R41). Derfor ses det af Figur 5, at der nu er krav om deklarering af to stoffer på etiketten, selv om det er det samme materiale Det er ikke alle farlige stoffer, der skal deklareres på etiketten. Læs derfor også sikkerhedsdatabladets punkt 3 for at se, hvilke farlige stoffer materialet yderligere indeholder Signalord Meget kort indikation af, om et kemikalie er mere eller mindre farligt Siger intet om, hvori faren består Faresætninger/Hsætninger Fortæller med ord, hvilke farlige egenskaber et kemikalie har. Præciserer hvori faren består Faresætningerne siger intet om den reelle risiko ved at arbejde med kemikaliet. Selv om et kemikalie fx er ætsende for huden, så behøver dette ikke at være et problem, hvis éns arbejdsproces betyder, at det ikke er muligt at få kemikaliet på huden Sikkerhedssætninger Fortæller med ord, hvordan man skal håndtere et kemikalie på en sikker, måde samt hvad man skal gøre i tilfælde af uheld Da der maksimalt må være seks sikkerhedssætninger på en fareetiket er det begrænset, hvor meget information man kan finde her. Oplysningerne bør derfor altid suppleres med oplysningerne fra sikkerhedsdatabladet Øvrige oplysninger Udover ovenstående skal fareetiketten indeholde navn, adresse og telefonnummer på producenten eller leverandøren samt handelsnavnet for kemikaliet. Disse oplysninger skal være identiske med oplysningerne i sikkerhedsdatabladets sektion 1 17

18 Sikkerhedsdatablade I Danmark og resten af EU ændrer CLP ikke på de krav, der er til sikkerhedsdatablade. Hvis man køber et kemikalie, og det skal bruges erhvervsmæssigt, så har man krav på at få leveret et sikkerhedsdatablad, hvis kemikaliet er klassificeret eller hvis det indeholder klassificerede stoffer eller stoffer med en grænseværdi. Det er leverandøren af kemikaliet, som skal sørge for, at der findes sikkerhedsdatablade. Sikkerhedsdatabladene skal være på dansk. Selv om CLP ikke stiller nye krav til sikkerhedsdatabladene, så vil de alligevel komme til at se anderledes ud. I sektion 2 vil der stå en CLP-klassificering, ligesom der i sektion 3 vil stå CLP-klassificeringer for de stoffer, der skal deklareres. Endelig vil sektion 15 se en del anderledes ud, da man her vil finde kemikaliets mærkning inklusive farepiktogrammer. Klassificeringerne skrives anderledes end under den gamle lovgivning. For eksempel vil man i den gamle lovgivning kunne se en klassificering skrevet som Xn; R22. Med CLP vil den tilsvarende klassificering være: Akut tox. 4; H302. I overgangsperioden vil man opleve, at der i sektion 2 og 3 kan stå to forskellige klassificeringer. Hvis man har et rent stof, vil der fra 2010 til 2015 både stå en gammel klassificering og en CLP-klassificering. For et materiale vil det afhænge af, hvad leverandøren har valgt at gøre. Hvis leverandøren af et materiale ønsker at klassificere og mærke efter CLP før 1. juni 2015, skal der stå både en gammel og en ny klassificering for materialet i sektion 2. Desuden skal der stå to klassificeringer for de indholdsstoffer, der er nævnt. Figur 6 viser et eksempel på, hvordan et sikkerhedsdatablad, sektion 2, 3 og 15, for et materiale kan se ud i overgangsperioden, hvis leverandøren vælger at følge CLP før 1. juni Fareidentifikation Produktet er klassificeret: Xn R22 CLP: Akut tox 4; H302 Fysiske og kemiske farer: Mennesker: Produktets farlige egenskaber anses for at være begrænsede. Produktet er farligt ved indtagelse. Stænk i øjnene kan medføre rødme og svie. Virker affedtende på huden. 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Produktet indeholder: organisk opløsningsmiddel og additiver %: CAS-nr.: EF nr.: Kemisk navn: Fareklassificering: ,2-Ethandiol Xn;R22 Akut tox 4; H Citronsyre Xi;R36 Øjenirrit. 2; H OPLYSNINGER OM REGULERING Faremærkning Indeholder: 1,2-Ethandiol H302 Farlig ved indtagelse P301+ I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag P312 Ring til en giftlinje eller en læge P501 Indholdet bortskaffes hos Kommunekemi ADVARSEL Figur 6. Eksempel på sikkerhedsdatablad for et materiale i overgangsperioden 18

19 Arbejdspladsbrugsanvisninger Der er krav om, at alle farlige kemikalier skal have en arbejdspladsbrugsanvisning, som fortæller, hvordan man skal arbejde med kemikaliet på den pågældende arbejdsplads. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der bliver udarbejdet de nødvendige arbejdspladsbrugsanvisninger. I overgangsperioden vil man opleve at modtage sikkerhedsdatablade, som er klassificeret og mærket efter de gamle regler, mens andre sikkerhedsdatablade vil være klassificeret og mærket efter CLP. Da Arbejdstilsynet i dag kræver, at leverandørens klassificering og mærkning gengives i arbejdspladsbrugsanvisningen, kan det betyde, at virksomhederne i overgangsperioden vil være nødt til at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger efter både den gamle lovgivning og efter CLP afhængig af, hvad leverandørerne af kemikalierne gør. Da det som udgangspunkt kun er klassificeringer og mærkninger, der kommer til at se anderledes ud, og da det er leverandøren af et kemikalie, der har ansvar for at udarbejde disse, vil arbejdet for mange brugere i praksis blive begrænset. Det gælder de brugere, som enten udarbejder en arbejdspladsrelateret tillægsside til leverandørens sikkerhedsdatablad, eller dem, som modtager sikkerhedsdatabladet elektronisk og selv sætter de arbejdspladsrelaterede informationer ind. I disse tilfælde skal brugerne ikke ændre noget. Kun hvis kemikaliet ændrer klassificering og mærkning, fx på grund af ændret sammensætning, eller hvis éns kemiske APV viser, at kemikaliet bør håndteres anderledes, er der grund til en opdatering af arbejdspladsbrugsanvisningen. Som altid bør den kemiske APV løbende ajourføres, ligesom man bør holde øje med eventuelt ændrede anbefalinger fra leverandøren. Hvis en virksomhed udarbejder arbejdspladsbrugsanvisninger helt fra bunden, kan det i overgangsperioden være nødvendigt at opdatere dem alle i takt med, at leverandørerne skifter fra gammel lovgivning til CLP. Oversættelse af gamle klassificeringer Det vil blive et kæmpe arbejde at ændre alle eksisterende klassificeringer og mærkninger til CLP. For at lette arbejdet er der lavet en oversættelsestabel, som må benyttes for kemikalier, som allerede er klassificeret efter de gamle regler. Det betyder, at man kan tage en eksisterende klassificering og direkte oversætte den til en CLP-klassificering. Man slipper altså for at skulle indsamle data og vurdere forfra. Oversættelsestabellen må kun bruges for stoffer og materialer, der er klassificeret efter den gamle lovgivning. Hvis et stof eller et materiale ikke er klassificeret efter den gamle lovgivning, betyder det ikke, at man må regne det for uklassificeret efter CLP. I disse tilfælde skal man vurdere stoffet eller materialet efter de nye kriterier. Oversættelsestabellen kan primært benyttes til klassificeringer for sundhedsfarer og for miljøfarer. For de fleste fysisk-kemiske farer kan man ikke oversætte en gammel klassificering til en CLP-klassificering. Her er man nødt til at vurdere stoffet eller materialet efter de nye kriterier, og det kræver, at man har testdata til rådighed. 19

20 I Figur 7 ses et eksempel på oversættelser af klassificeringer fra den gamle lovgivning til CLP. Klassificering efter gamle regler Fysisk tilstand (hvis relevant) Fareklasse og -kategori CLP-klassificering Faresætning E; R3 Direkte oversættelse ikke mulig O; R9 Væske Ox.Væske 1 H271 Xn; R21 Akut tox. 4 H312 Xi; R36 Øjenirrit. 2 H319 N; R51/53 Vandmiljø, kronisk 2 H411 Figur 7. Eksempler fra oversættelsestabellen Hvem skal gøre hvad? Leverandøren af et kemikalie skal sørge for, at kemikaliet er klassificeret og mærket efter de nye regler. Rene stoffer skal have ny klassificering og mærkning senest den 1. december Materialer skal have ny klassificering og mærkning senest den 1. juni Leverandørerne skal også sørge for, at der følger opdaterede sikkerhedsdatablade med de kemikalier, de sælger. Både etiketter og sikkerhedsdatablade skal være på dansk. I forbindelse med anvendelsen af kemikalier er der ingen direkte nye forpligtelser som følge af CLP. Det betyder dog ikke, at man ikke bliver berørt. For eksempel skal der laves nye arbejdspladsvurderinger, så klassificering og mærkning er i overensstemmelse med den på sikkerhedsdatabladet. Man bør kræve af sin leverandør, at sikkerhedsdatabladene er af en ordentlig kvalitet, så de kan bruges som grundlag for nogle gode og brugbare arbejdspladsbrugsanvisninger. Virksomhederne skal sikre, at arbejdspladsbrugsanvisningerne opdateres i det omfang det er nødvendigt, ligesom de løbende skal holde sig ajour med nye oplysninger om de kemikalier, der anvendes. Virksomhederne, som bruger kemikalier, som er faremærket, bør også undersøge, om der ligger kemikaliepolitikker, instrukser eller andet materiale, som indeholder henvisninger til gamle klassificeringer og R-sætninger. I så fald skal disse opdateres, så de kommer til at indeholde de nye CLPklassificeringsbetegnelser. Endelig vil det være en god idé at sikre sig, at de it-systemer, man fx bruger til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, bliver opdateret, så der kan laves arbejdspladsbrugsanvisninger for kemikalier klassificeret og mærket efter CLP. Det er dog ikke et krav, at arbejdspladsen skal have et særskilt it-system, der er målrettet udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. 20

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp.

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Den 28. november 2008 vedtog Europaparlamentet, efter mere end 15 års indledende arbejde i FN, direktiv nr. EU 1272/2008 omhandlende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: WC NET INTENSE WC BLOK MOUNTAIN FRESH

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 Classification Labelling Packaging Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 CLP Forordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1032718 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSVEDLIGEHOLDER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V711D Produktregisternummer: 21700864

Læs mere

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 22072009 / ABB Erstatter den: 07062007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: WC NET INTENSE WC BLOK OCEAN FRESH (BLÅ)

Læs mere

Sikkerhed i laboratoriet

Sikkerhed i laboratoriet Sikkerhed i laboratoriet Kemisk viden er baseret på eksperimenter og erfaring. Derfor er det eksperimentelle arbejde et særkende for kemiundervisningen. Det kan dog være farligt at arbejde i kemilaboratoriet,

Læs mere

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs.

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Seahealth Denmark Hovedpunkter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Bente Nesting Kemiingeniør / Rådgiver A day with Bureau Veritas (video) Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V410D Produktregisternummer: 2170872

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: LYSON 133 BLÆK (BLACK, CYAN, YELLOW, MAGENTA)

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052479 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser teakens overflade, fremhæver træets årer

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: WC NET DESCALER/AFKALKER GEL Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1083371 Anvendelse: 0,25; 0,5; 1 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1083371 Anvendelse: 0,25; 0,5; 1 l Leverandør: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1083371 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 0,25; 0,5; 1 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kokmose 8

Sikkerhedsdatablad. Kokmose 8 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Revision: 10012008 / ABB UDDEHOLM A/S Kokmose 8 Anvendelse: Metallegering til fabrikation

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Styr på kemikalierne Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Hvem er jeg? Dorte H. Jørgensen 1994: Kemiingeniør 2002: Master i Miljøledelse 2003-: ALECTIA, tidligere Jobliv Danmark A/S 2002-2003: Hvidovre

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PR-nr. 2067904 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 800 g, 3 kg (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

Med denne GHS oversigt får du en sammenligning til orientering.

Med denne GHS oversigt får du en sammenligning til orientering. MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Oversigt Med den nye standard Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals () ændres karakteriseringen af farlige stoffer, som hidtil var forskellig

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1; 7.5; 25 kg Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1; 7.5; 25 kg Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 PR-nr. 2067891 Anvendelse: Til støbning af emner Emballage: 1; 7.5; 25 kg Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 LINDEMANN APS SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: BLYERSTATNINGSADDITIV Produktregisternummer:

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: V470D VIDEOJET BLÆK Anvendelse: Produktet

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1776370 Leverandør: Revision: 26-10-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: Støbemasse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V461D Produktregisternummer: 2170880

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: NPINK BLUE Anvendelse: Produktet anvendes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Boracol Special 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Storhaven 7 B

Sikkerhedsdatablad. Boracol Special 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Storhaven 7 B Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revision: 24-09-2009 / HSV LavTOX Storhaven 7 B Anvendelse: Desinfektionsmiddel til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 163000 VIDEOJET CLEANING SOLUTION

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sanitetsrens

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sanitetsrens Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 2020030 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 25062012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Privat husholdning. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 4140 Borup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 163502 VIDEOJET CLEANING SOLUTION

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1868611 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1868611 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1868611 Anvendelse: Skærevæske Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Emballage: 5 l plastdunk Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: FACEPLATE CLEANING SOLUTION Journalnummer:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: FIXATIV Anvendelse: Til fixering af pastelfarver.

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 169405 VIDEOJET MAKEUP FLUID

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: V907Q INKSOURCE CLEANING SOLUTION

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSRENSER Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 168550 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kirk Chemicals ApS Støberivej 7

Sikkerhedsdatablad. Kirk Chemicals ApS Støberivej 7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 07-12-2009 / LFJ Kirk Chemicals ApS Støberivej 7 Anvendelse: Sporingspatron

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: ENSOLV Produktregisternummer: 1136250

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 10-09-2009 / LBN Anvendelse: Vandafskyllelig affedtning Leverandør: Dankemi Bilplejemidler,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere