LOTTO i Danmark. Betænkning fra Lottoudvalget. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 16. februar 1987, nedsatte udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOTTO i Danmark. Betænkning fra Lottoudvalget. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 16. februar 1987, nedsatte udvalg"

Transkript

1 LOTTO i Danmark Betænkning fra Lottoudvalget Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 16. februar 1987, nedsatte udvalg Betænkning nr Skattedepartementet januar 1988

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Fi bet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE til betænkning Side Kapitel 1 Indledning Udvalgets sammensætning Udvalgets kommissorium Udvalgets arbejde Begrænsninger i udvalgets arbejde 12 Kapitel 2 Resume 14 Kapitel 3 Lottospillet Hvad er lotto Lottospillets udvikling og udbredelse i Europa "Lykkelotto" Administration af lottospillet Tipstjenesten Maskinparken Administration Spillets opbygning Spillets start 35 Kapitel 4 De almenvelgørende landslotterier Indledning De humanitære organisationers baggrund og opgaver De humanitære lotterier og lotto Lovgrundlag Gældende regulering af lotteriaktiviteten Kompetence Formål Tilbagebetalingsgrad og anvendelse af overskud Almindelige bestemmelser 41

4 Side 4.3 Udviklingen De statistiske oplysninger En AIM-undersøgelse af et landslotteri Afledede indtægter ved landslotterier Kapitel 5 5 De nordiske spillemarkeder Indledning Norge. Lotto kontra andre spil Tipningen Pengelotteriet De norske lotteriregler Konklusion Sverige Paralleller til det danske spillemarked Lotto på Island Lottospillets indvirkning på andre spilleformer 72 Kapitel 6 Konklusion på baggrund af de foreliggende undersøgelser (beskrevet i kapitel 4 og 5) Lotteriundersøgelser i Danmark Lokale lotterier Landslotterier Paralleller fra udlandet 74 Kapitel 7 Tipningen Indledning Lovgrundlag Overskuddets fordeling 7.4 Udviklingen i lovgivningen Statens indtægter ved tipsspillet Udviklingen i tipsoverskuddet Tipning som spil Tipning og lotto 84

5 Side Kapitel 8 Lotto og totalisatorspil på heste Totalisatorspil V6-spillet, lovgivning - økonomiske forventninger Konklusion 98 Kapitel 9 Klasselotteriet, varelotteriet og landbrugslotteriet Klasselotteriet Konklusion Landbrugslotteriet og varelotteriet Konklusion 103 Kapitel 10 Bingo Indledning Radio/tv-bingo Antallet Omsætning Halbingo Udvalgets bemærkninger 106 Kapitel 11 Team Danmark Team Danmark og lotto 107 Kapitel 12 Danskernes spil i udlandet Indledning Bookmakerspillet i London Omsætning Påvirkning til dansk spil Lotto i Vesttyskland De vesttyske klasselotterier Den fremtidige udvikling 116

6 Kapitel 13 Side Sammenfatning af udvalgets undersøgelser vedrørende lottospil og de humanitære lotterier Lottospillet:s omfang Udenlandske erfaringer vedrørende lotto kontra landslotterier Ligheder og forskelle mellem lotto og landslotterier i spillemæssig henseende Kapitel 14 Udvalgets overvejelser vedrørende en økonomisk løsning for de humanitære organisationer Indledning De humanitære organisationer m.v Udvalgets indstilling Revisionsbestemmelse Finansiering Udvalgets overvejelser vedrørende ændring af de gældende lotteriregler 134 Bilag Bilag 1 Skrivelse fra ministeren for skatter og (1-3) afgifter til lottoudvalget angående henvendelse fra Ældre Sagen 141 Bilag 2 Skrivelse fra Forbrugerrådet til ministe- (1-3) riet for skatter og afgifter 144 (4-11) Korrespondance mellem Forbrugerrådet og Justitsministeriet ang. lotterireglerne. 147 Bilag 3 Oversigt over spilleformer i statslige (1-5) spilleselskaber tilknyttet Intertoto

7 Side Bilag 4 Tipning/lotto i Norge 160 (1-2) Bilag 5 Cirkulære nr. 226 af 20. december 1963 (1-7) om bortlodning 162 Bilag 6 Cirkulære nr. 6 af 17. januar 1984 (1-3) om bortlodning 169 Bilag 7 Cirkulære nr. 130 af 14. november 1986 om ændring af cirkulære om bortlodning Bilag 8 Cirkulære nr. 117 af 3. august 1987 om ændring af cirkulære om bortlodning Bilag 9 Husstandsomdelte lotterier og ikke- (1-2) husstandsomdelte lotterier Bilag 10 AIM-lotteriundersøgelse for Kræftens (1-8) Bekæmpelse 176 Bilag 11 Kræftens Bekæmpelses afledede indtægter (1-4) af lotterier 184 Bilag 12 Lov om talspillet lotto i Norge 188 Bilag 13 Skrivelser vedr. lotterier i Norge - (1-6) Norsk Blindeforbund og Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 189 Bilag 14 Skrivelser vedrørende svenske lotterier (1-3) IOGT-NTO Lotteribyrå og A-lotterierna m.v. samt omsætningstal 195 Bilag 15 Udviklingen i tipsomsætningen

8 Side Bilag 16 Spilleomsætningen pr. borger i spille- (1-3) selskaber tilknyttet Intertoto 199 Bilag 17 Travsportens! totalisatoromsætning samt V6 ( ) 202 Bilag 18 Travspil i Norge 203 Bilag 19 Klasselotteriets omsætning og overskud Bilag 20 Bilag 21 Varelotteriets og landbrugslotteriets omsætning og overskud Annonce fra Tipsbladet uge for bookmakerspillet i England 206 Bilag 22 Beskrivelse fra De Samvirkende Invalide- (1-2) organisationer af de i pulje 2 omtalte organisationer 207

9 Kapitel 1 INDLEDNING 1.1. Udvalgets sammensætning Udvalget blev nedsat af ministeren for skatter og afgifter den 16. februar 1987 og fik følgende sammensætning: Formand; Direktør H. Sejer-Petersen, Det Danske Handelskammer Medlemmer ; Fuldmægtig Henrik Bloch Andersen, Justitsministeriet Fuldmægtig Helle Bruhn, Socialministeriet Kontorchef Lissi Snabe, Kulturministeriet Kontorchef Gitte Skouby, Skattedepartementet Kai Holm, Idrættens Fællesråd Leif Mikkelsen, Idrættens Fællesråd Generalsekretær Finn Larsen, Dansk Ungdoms Fællesråd Direktør Ole Bang, Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse Generalsekretær Eigil Pedersen, Dansk Røde Kors Forretningsfører Bent Pedersen, De Samvirkende Invalideorganisationer Direktør Frantz Howitz, Dansk Tipstjeneste Direktør Poul Rørsgaard, Dansk Travsports Centralforbund/Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme Den 1. juni 1987 blev kontorchef Gitte Skouby fritaget fra hvervet som medlem af udvalget. Som nyt medlem udnævnte skatteministeren samtidig kst. kontorchef i Skattedepartementet Anne Marie Frederiksen. Den 21. juli 1987 blev sekretariatschef Lars Pedersen, De Samvirkende Invalideorganisationer, udnævnt som medlem i stedet for Bent Pedersen, der afgik ved døden den 16. juni 1987.

10 10 Ved en del af møderne har Dansk Røde Kors været repræsenteret ved informationschef Poul Jul Andersen. Som sekretærer for udvalget udpegedes fuldmægtig i Skattedepartementet Anne Marie Frederiksen, administrationschef i tipstjenesten Michael Thielsen og sekretær Anita Andersen. Den 11. juni 1987 blev sekretær Lars Fogh, Skattedepartementet, udpeget som sekretær i stedet for fuldmægtig Anne Marie Frederiksen. Tillige har sekretær Troels Horn, Skattedepartementet, medvirket ved udarbejdelsen af de forskellige statistiske oversigter. Udvalget har afholdt 9 møder Udvalgets kommissorium Kommissoriet for udvalgets arbejde blev angivet således: "Der er fra flere sider stillet forslag om indførelse af et lotto-spil i Danmark. Især idrætsorganisationerne har arbejdet aktivt for idéen. På baggrund heraf har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg om eventuel indførelse af et lotto-spil og om eventuelle ændringer i lotteriloven. Idrætsorganisationernes arbejde finansieres ved, at organisationerne overtager andele af tipstjenestens overskud. Imidlertid har organisationerne i stigende grad vanskeligheder med økonomien. Dette skyldes på den ene side stagnation i tipsoverskuddet og dermed i de tipsmidler, der tilflyder idrætsorganisationerne, og på den anden side en forøget medlemstilgang og den almindelige prisudvikling. Herudover frygter idrætsorganisationerne og andre et fald i tipsomsætningen som følge af konkurrencen fra udenlandske lotterier og tv- 1otto m.v.

11 11 For at imødekomme behovet for øget finansiering hos idrætsorganisationerne og andre, har regeringen fremsat lovforslag til ændring af tipsloven, hvorefter statsafgiften skal nedsættes med 3 pct. point i Det er med henblik på en forbedring på længere sigt af de økonomiske vilkår for idrætten og andre ved en forøgelse af tipsmidlerne, man nu har besluttet at nedsætte det nævnte udvalg. Udvalget har til opgave at undersøge fordele og ulemper ved en eventuel etablering af talspil (lotto) i Danmark i tipstjenestens regi. Udvalget skal herunder undersøge, hvorvidt et eventuelt lotto vil få indvirkning på de humanitære foreningers lotteriindtægter, og - såfremt en negativ indvirkning må påregnes - da undersøge, hvorledes de pågældende foreninger kan friholdes for tab. Udvalget skal endvidere i samarbejde med tipstjenesten undersøge, hvorledes spillet mest hensigtsmæssigt kan opbygges. I sammenhæng med overvejelserne om indførelse af lotto-spil skal udvalget tillige overveje, om der er behov for ændringer i lotteriloven. Udvalget skal afslutte arbejdet hurtigst muligt med henblik på, at den nødvendige lovgivning kan gennemføres i folketingsåret " Ved skrivelse af 7. maj 1987 har skatteministeren til udvalget oversendt en skrivelse af 23. april fra Ældre Sagen (bilag 1) med anmodning om, at udvalget medtager foreningens synspunkter i overvejelserne. Endvidere har udvalget modtaget en henvendelse af 9. september 1987 (bilag 2) fra Forbrugerrådet vedrørende landslotter ierne Udvalgets arbejde Arbejdet i lottoudvalget har båret præg af, at vurderingerne

12 12 omkring et lottospils udvikling i Danmark og dets eventuelle indvirkning på andre spilleformer i sagens natur må blive af skønsmæssig karakter. At nå frem til entydige bedømmelser og konklusioner har naturligvis også været vanskeliggjort af, at udvalget dels har bestået af repræsentanter for de nuværende modtagere af tipsoverskuddet, som er gået varmt ind for indførelsen af et lottospil, dels af repræsentanter for de store humanitære landsforeninger, som fra starten har været modstandere af lottospillet, fordi det blev anset for at være en konkurrent til disse organisationers landslotterier. Det anførte gav tidligt i udvalgsarbejdet anledning til en principdebat om, hvilken form udvalgets betænkning skulle have. Med en snæver fortolkning af kommissoriet kunne det således anføres, at udvalget alene var bedt om at foretage en faktisk bedømmelse af omstændighederne omkring indførelse af et lottospil samt i forlængelse heraf beskrive mulighederne for at afbøde spillets eventuelle negative indvirkning på andre spilleformer. Under hensyntagen til den debat, der er gået forud for nedsættelsen af udvalget, og under hensyntagen til udvalgets brede organisationspolitiske sammensætning har udvalget imidlertid anset det for sin væsentligste opgave at fremkomme med et forslag til en bred løsning, der i rimelig grad kompenserer organisationerne Begrænsninger i udvalgets arbejde Den snævre tidsfrist for færdiggørelsen af udvalgsarbejdet har ikke levnet tid til at foretage en fuldstændig beskrivelse af det danske spillemarked. De forskellige spilleformer er kun omtalt i det omfang, det skønnes nødvendigt for en bedømmelse af lottospillets mulige indvirkning. Udvalgsarbejdet har i vidt omfang drejet sig om disse indvirkninger - den negative indflydelse på andre spilleformer. Fordelene ved lot-

13 13 tospillet er derimod ikke selvstændigt behandlet, fordi de ikke er nær så komplekse. Spillets fordele er først og fremmest af økonomisk art, idet spillet skønnes at kunne tilføre de hidtidige overskudsmodtagere m.v. og statskassen betydelige merindtægter. Udvalget tager ikke stilling til, om lottospillet skal indføres, men der peges på en økonomisk model, hvorefter de forskellige interesser efter udvalgets mening på en rimelig måde t i lgodeses. Udvalget har ikke foretaget en økonomisk behovsanalyse for de organisationer, der primært er inddraget i problemstillingen, det være sig de hidtidige overskudsmodtagere, Team Danmark og de forskellige humanitære organisationer. De lotteriførende, humanitære organisationers indtægter af lotterierne er højst forskellige. For en række af de helt store organisationer, der har husstandsomdelte lotterier, udgør lotteriindtægterne mindre end 20% af de samlede indtægter. Det skal dog bemærkes, at disse midler er til fri disposition for de pågældende organisationer, mens en væsentlig del af de øvrige indtægter er øremærkede, eventuelt båndlagt til bestemte formål. Af denne grund er midlerne, selv om de måske ikke udgør en stor procentuel del af de samlede indtægter, af betydelig værdi for organisationerne. For mindre, humanitære organisationer udgør lotteriindtægterne dog normalt en større del af deres økonomiske grundlag.

14 14 Kapitel 2 RESUME 2.1 Lottoudvalget blev nedsat af ministeren for skatter og afgifter i februar 1987 med den opgave at undersøge fordele og ulemper ved en eventuel etablering af talspil (lotto) i Danmark i tipstjenestens regi. Blandt andet skulle udvalget undersøge, hvorvidt et eventuelt lotto vil få indvirkning på de humanitære foreningers lotteriindtægter, og - såfremt en negativ indvirkning må påregnes - da undersøge, hvorledes de pågældende foreninger kan friholdes for tab. I sammenhæng med overvejelserne om indførelse af lottospil skal udvalget tillige overveje, om der er behov for ændringer i lotteriloven. Udvalgets sammensætning og kommissorium fremgår af kapitel 1. I kapitel 1 er endvidere i afsnittene 1.3. og 1.4. redegjort for udvalgets arbejde. Udvalget anfører bl.a. her, at under hensyntagen til udvalgets brede organisationspolitiske sammensætning har udvalget anset det for sin væsentligste opgave at fremkomme med et forslag til en bred løsning, som i rimelig grad kompenserer organisationerne. 2.2 I kapitel 3 er lottospillet beskrevet. Det grundliggende princip i lottospillet er, at deltagerne ud fra en fastlagt talrække afkrydser et antal cifre. Hvis de afkrydsede cifre ved den efterfølgende lodtrækning bliver udtrukket, har den pågældende vundet en førstepræmie. Udtrækkes kun en del af de afkrydsede tal som vindertal, har deltageren ret til en mindre præmie. I Sverige går spillet f.eks. ud på optimalt at afkrydse 7 "rigtige" numre ud af 35.

15 15 Afsnittet indeholder tillige oplysninger om spillets oprindelse og en oversigt: over spillets udbredelse i Europa. Lotto er indført i de fleste europæiske lande, senest i Norge og Island i Lottospillet er ikke indført i England, Italien, Grækenland og Luxemburg. 2.3 Udvalgets kommissorium forudsætter, at et eventuelt lottospil i Danmark etableres i tipstjenestens regi. I kapitel 3 er nærmere redegjort for tipstjenestens baggrund for at administrere spillet. Udvalget peger i afsnit på to måder, på hvilke administrationen kan ske. Enten kan der oprettes et selvstændigt lottoselskab, der mod betaling lader Dansk Tipstjeneste AS administrere spillet. En sådan ordning er etableret i Norge. En anden mulighed er, at lotto indordnes under den nuværende bestyrelse i Dansk Tipstjeneste. Udvalget anser den sidstnævne løsning for at være mest hensigtsmæssig. En samordning af tipning og lotto under samme bestyrelse og administration vil således ikke give anledning til uhensigtsmæssig konkurrence spillene indbyrdes og økonomiske krav fra de respektive overskudsmodtagere, hvis markedsandele og forudsætninger ændres. En sådan ordning forudsætter, at den samme fordelingsnøgle gælder for den samlede tips/lottoomsætning. Udvalget foreslår en sådan ordning indført. I afsnit skitserer udvalget på baggrund af oplysninger fra tipstjenesten lottospillets mulige opbygning i Danmark. Spillet forudsættes bl.a. at blive ugentligt og vil i øvrigt ligge nær op ad tipsspillet. Således forudsættes det, at tipstjenestens nuværende forhandlerkreds på 3.100, hovedsagelig mindre forretningsdrivende, ved siden af tipning skal være forhandlere for lottospillet. Der tilføres derved disse handlende en betydelig merindtægt på årsbasis. I øvrigt foreslås det, at tilbagebetalingsprocenten bliver den samme i lotto som i tipning, dvs. 45.

16 16 Udvalget er ved sine beregninger m.v. gået ud fra, at spillet hvis lovgivning herom gennemføres i foråret kan startes i begyndelsen af Efter en kort generel beskrivelse af de humanitære organisationers baggrund og opgaver gennemgås i kapitel 4 regelgrundlaget for organisationernes lotteriaktivitet. Der redegøres for, hvordan udviklingen fra klasselot te ri lovens tid (1869) er gået mod en mere liberal bevi11ingspraksis. Klasselotterilovens regler danner fortsat lovgrundlaget for lotteriaktiviteten. Loven administreres af Justitsministeriet, og regler herom er senest fastsat i bortlodningscirkulære af 17. januar 1984, som er ændret ved cirkulærer af 14. november 1986 og 3. august Baggrunden for at lade spørgsmålet omkring etableringen af et lottospil behandle i et udvalg var bl.a. et ønske om at søge oplyst, hvilken indflydelse et lottospil kunne forventes at få for de humanitære landslotterier. Udvalget har derfor gennemført en undersøgelse af samtlige landslotterier afholdt i perioden Undersøgelsernes resultater fremgår af afsnit På grundlag af oversigterne har udvalget foretaget en opdeling af de velgørende foreningers lotterier i to hovedgrupper bestemt af salgsformen. Den ene hovedgruppe omfatter, hvad udvalget betegner "husstandsomdelte landslotterier", hvorved forstås la ridslotterier, hvor opfordring til at købe lodsedler udsendes i form af girokort til samtlige eller i hvert fald hovedparten af samtlige danske husstande. Den anden kategori af lotterier består af de lotterier, som ikke husstandsomdeles til hele befolkningen, men hvor salget foregår gennem udsendelse af lodsedler eller opfordring til at købe lodsedler til udvalgte målgrupper, f.eks. den pågældende forenings egne medlemmer eller ved "håndsalg" af lod-

17 17 sedler til venner og bekendte m.v. Disse lotterier betegnes som "håndsolgte lotterier". Den anførte sondring er anvendt på totaloversigten side 51, ligesom sondringen er anvendt i den mere detaljerede oversigt over udviklingen på lotterimarkedet (bilag 9). Beskrivelsen af lotterimarkedet i kapitel 4 afsluttes med omtale af to undersøgelser, som er gennemført på initiativ af Kræftens Bekæmpelse. I afsnit redegøres der således for en AIM-undersøgelse, der viser, hvilke bevæggrunde deltagerne har for at deltage i Kræftens Bekæmpelses lotterier, og afsnit indeholder et af Revisions- og Forvaltnings-Instituttet A/S godkendt skøn over målelige dele af den indirekte værdi, landslotterierne har for Kræftens Bekæmpelse (ved medlemstilmeldinger og arvebeløb, som lotterierne giver anledning til). Skønnet ligger på mellem 35 og 56 mio. kr. på årsbasis. Sammenholdt med de statistiske oplysninger er den samlede indtægt gennem lotterierne i 1986 over 100 mio. kr. og i 1987 over 135 mio. kr. Udvalgets konklusioner på basis af oplysningerne i kapitel 4 fremgår af kapitel I kapitel 5 belyses spillemønsteret i de øvrige nordiske lande, som alle har indført lottospillet. For samtlige lande gælder, at spillelysten pr. indbygger overgår danskernes spillelyst. Dernæst redegøres for spillemarkederne i Norge (afsnit ), i Sverige (5.3.1.) og på Island (5.4.1.) med vægten lagt på lottospillets indvirkning på andre spilleformer i disse lande. Der er navnlig redegjort for forholdene i Norge, hvor lottospillet indførtes i april 1986, samt i Sverige, hvor lottospillet indførtes i 1980.

18 I kapitel 6 drager udvalget en række konklusioner på baggrund af de foreliggende oplysninger om lotteriaktiviteten i Danmark og i de øvrige nordiske lande efter lottospillets indførelse der. Som udgangspunkt antages det, at mindre, lokale lotterier i Danmark ikke vil blive berørt af lottospillet. Blandt landslotterierne antages den gruppe, der primært benytter sig af postomdeling af lotterisedler, at være i en egentlig konkurrencesituation til lotto, medens de "håndsolgte" lotterier ifølge de foreliggende oplysninger ikke synes at være særlig følsomme over for udviklingen på spillemarkedet. Den stærke indbyrdes konkurrence på lotterimarkedet i perioden ses således alene at have påvirket de postomdelte lotteriers omsætning og indtjening. De oplysninger, der foreligger fra Sverige, Norge og Island tyder ikke på, at landslotterierne er blevet "løbet over ende" af lottospillet. Under de svenske og norske vilkår, hvor der er flere spil og betydelig større omsætning end i Danmark, tyder det på, at lotterierne set under et mister markedsandele, men stort set er i stand til at bevare deres omsætningstal. Udvalget anfører, at dette kun har været muligt med en øget markedsføringsindsats og produktudvikling. Der er i udvalget enighed om, at de norske, svenske og islandske erfaringer ikke nødvendigvis kan overføres til danske forhold. Således kan spilletraditioner, salgsformer m.v. adskille sig væsentligt fra Danmark. 2.7 Ud over at påvirke landslotterierne forventes det også, at lottospillet vil få en indvirkning på tipsomsætningen. I kapitel 7 er indledningsvis redegjort for den lovgivningsmæssige udvikling på området, fra den første lov om tipning blev

19 19 vedtaget i De mange ændringer i tidens løb har stort set været kendetegnet ved det motiv at tilføre overskudsmodtagerne øgede midler. I kapitlet redegøres endvidere for tipsomsætningen og tipsoverskuddet i løbende og faste priser fra 1976/77 til 1986/87. Der har i perioder været tale om en vis stagnation, men spillet er dog fortsat stærkt og i omsætning Danmarks langt største spil. I 1986/87 opnåedes således en omsætning på mio. kr. I de fleste lande, hvor lotto er indført, fandtes der på tidspunktet for indførelsen tipning. Det har derfor været naturligt at undersøge,, hvorledes de to spil udviklede sig indbyrdes. Først og fremmest viser de foreliggende oplysninger, at lotto overalt, hvor det er blevet introduceret, er blevet succesrigt. Der er ikke forhold, som tyder på, at dette ikke også skulle blive tilfældet ved spillets eventuelle introduktion i Danmark. I hvilket omfang spillet vil indvirke på fodboldtipningen er imidlertid usikkert. I flere lande syd for Danmark og i Finland ses en udvikling, hvorefter lottospillet er blevet altdominerende i forhold til tipningen. I Norge og Sverige derimod ser det på kort sigt ud, som om tipningen kan bevare sit niveau i løbende priser. Under hensyntagen til disse forskellige følger for tipningen ved indførelse af lotto har udvalget afstået fra at fremkomme med særskilte skøn over, hvilken indbyrdes udvikling de to spilformer kan tænkes at få ved et lottospils indførelse. Dette skyldes, at der for Danmarks vedkommende kan drages paralleller til begge grupperinger. Udvalget har derfor begrænset sit skøn til, at spillene tilsammen vil kunne opnå en omsætningsfremgang i det første år i forhold til tipningen alene på mindst 30% og næppe mere end 50%. Den nævnte usikkerhed omkring et lottospils udvikling og indflydelse på tipningen kan - som tidligere nævnt - imødegås på

20 20 den måde, at der fastsættes en samlet nøgle for fordeling af overskud og omsætningsandele for de to spil. 2.8 I kapi tel 8 belyses i korthed lottospillets mulige indvirkning på totalisatorspillet på heste. Udvalget antager ikke, at introduktionen af et lottospil vil have nogen direkte negativ virkning på totalisatoromsætningen på væddeløbsbanerne. Med udgangspunkt i de økonomiske forudsætninger væddeløbssporten havde til det nu ophørte V6-spil overvejes det imidlertid i hestesportskredse, hvordan anden tilsvarende indtjening kan opnås. Med baggrund i den hurtige udvikling på det elektroniske område er der således planer om at indføre adgang til at spille på tværs af landsdelene - både fra hestesportsbane til hestesportsbane - og fra større forhandlere (indskudsboder) direkte til hestesportsbanerne (det såkaldte online-system). En sådan udvidelse af spi 1 leadgangen har i Norge givet gode omsætningsmæssige resultater. Udvalget anser det for sandsynligt, at et lottospil kan begrænse mulighederne for at udvikle sådanne spilleformer, der henvender sig til en bredere kreds. Udvalget ser ikke mulighed for skønsmæssigt at angive en sådan eventuel påvirkning. Betænkningen indeholder derfor ikke forslag om, at der etableres en direkte kompensationsordning. Derimod indstiller udvalget, at hestesporten for en periode tilføres, hvad der svarer til 1/255 af tips/lottoomsætningen til brug for nyanskaffelser (herunder udbygning af elektroniske spilleformer) og renovering af hestesportsbanerne m.v. gennem de midler, som Kultur- og Kommunikationsministeriet uddeler i henhold til 7, stk. 3 i tipsloven. Denne pulje foreslås derfor yderligere tilført 1/2% af den samlede tips/lottoomsætning. Ved en sådan ordning opnås hermed den fleksibilitet, at det er

21 21 muligt uden lovgivning at overføre disse beløb til andre sportsformål, når hestesportens problemer må anses for løst. 2.9 I kapitel 9 er klasselotteriet, varelotteriet og landbrugslotteriet omtalt. Efter en kort beskrivelse af de enkelte lotterier konkluderer udvalget, at man i hvert fald på kort sigt ikke kan forvente en direkte påvirkning fra lottospillet til klasselotteriet. Klasselotteriets præg af "traditionsspil" tillægges i den henseende vægt. For landbrugslotteriet og varelotteriet gælder, at disse lotterier ikke har den samme karakter af tradition for spillerne. Udvalget antager derfor, at der er en større risiko for, at disse lotterier påvirkes negativt af lottospillet. Det foreslås derfor, at der efter forhandling mellem Finansministeriet og Justitsministeriet fastlægges en ordning, hvorefter de to lotterier eller eventuelt subsidiært formål, der nyder godt af overskuddet herfra, gives adgang til at søge om kompensation af de midler, som foreslås hensat til kompensationsformål m.v., se nærmere under punkt I kapitel 10 konstaterer udvalget, at der inden for de seneste 5 til 10 år er etableret et ganske betydeligt "bingomarked" her i landet. Det gælder både den betydelige udbredelse af radio- og tv-bingo, og hvad udvalget betegner som "halbingo", dvs. en mere systematiseret form for de private foreningsbingospil, som har været kendt gennem årtier. Det antages, at radio/tv-bingo alene har en årsomsætning på over 200 mio. kr., og at den samlede bingoomsætning overstiger samtlige andre spilleformer på nær tipning og det samlede totalisatorspil på de danske hestesportsbaner. Det kan formentlig ikke afvises, at lottospillet vil have en indflydelse på det-

22 22 te bingomarked. Udvalget har imidlertid ikke fundet grundlag for at foreslå, at der overvejes at kompensere herfor I kapitel 11 redegøres for Team Danmarks finansieringssituation ved en eventuel indførelse af lotto. Det anføres, at de finansielle forudsætninger, der lå til grund for etableringen af Team Danmark baseredes på, at Team Danmark fra den fulde udbygning i 1989 skal tilføres statslige midler svarende til 3% af tipsomsætningen. Under hensyntagen til, at udvalget anbefaler sammenfaldende fordelingsnøgler for tipning og lotto, påpeges det, at en bibeholdelse af 3%-rammen vil medføre en kapitaltilførsel til Team Danmark, der ligger ud over de gældende forudsætninger. Under hensyntagen hertil foreslår udvalget, at der ved eventuel etablering af lottospillet sker den ændring i forhold til den gældende lov, at det statslige tilskud til Team Danmark fra 1/1-89 kun stiger med 1/2% til 2 1/2% under forudsætning af, at lottospillet starter i begyndelsen af Team Danmark vil med et tilskud på 2 1/2% fra 1989 have fordel af indførelse af lotto i forhold til de foreliggende forudsætninger, såfremt den samlede tips- og lottoomsætning stiger mere end 20% i forhold til tipsomsætningen uden indførelse af lotto I forbindelse med overvejelserne om at indføre et lottospil i Danmark har det som en fordel været nævnt, at lottospillet vil være i stand til at begrænse danskernes spil hos de udenlandske spiludbydere. I kapitel 12 gennemgås det engelske bookmakerspil (som henvender sig til en dansk forbrugerkreds), tysk lotto og de to tyske klasselotterier. Udvalget

23 23 anser det for sandsynligt, at de engelske bookmakerselskaber har en årsomsætning i størrelsesordenen 50 mio. kr. Det anføres endvidere, at det tyske lottospil navnlig i Sydjylland påkalder sig betydelig interesse, hvorimod klasselotterispillet på trods af en betydelig hvervekampagne i form af private henvendelser antages at have en mere beskeden udbredelse. Samlet overstiger den danske deltagelse i disse to vesttyske spilleformer næppe 50 mio. kr. på årsbasis. Udvalget antager ikke, at dansk spil hos bookmakerne i London vil blive begrænset væsentligt som følge af lotto. Derimod vil spillet sandsynligvis virke begrænsende på dansk deltagelse i tysk lotto og klasselotterispil Efter at have behandlet de forskellige problemstillinger omkring et eventuelt lottospil, og herunder stillet forslag til økonomiske fordelingsordninger i relation til tipsspillet, vare- og landbrugslotteriet, Team Danmark samt totalisatorspillet på de danske hestevæddeløbsbaner, vender udvalget i kapitlerne 13 og 14 tilbage til problemstillingen: Lottospillet og de humanitære organisationer. Kapitel 13 indeholder en sammenfatning af de oplysninger og undersøgelser, som i kapitel 14 danner grundlag for udvalgets overvejelser vedrørende en økonomisk løsning for de humanitære organisationer. I kapitel 14 indleder udvalget med at konstatere, at fra 1984, hvor de første konkrete tanker omkring etableringen af lottospil opstod, har der fra politisk side været erklæret velvilje overfor, at de humanitære foreninger holdes skadesløse ved en eventuel indførelse af lottospillet. Det har endvidere været fremført, at etableringen af tilfredsstillende ordninger for de humanitære foreninger er en betingelse for at starte lottospillet i Danmark. Samtidig konstateres det, at det ikke er muligt at opstille

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Spilleregler for. Lotto

Spilleregler for. Lotto Spilleregler for Lotto gældende fra 22. oktober 2014 Generelt 1. Lotto er betegnelsen på et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal udtrækkes 7. Foruden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Forslag til Lov om Danske Spil A/S

Forslag til Lov om Danske Spil A/S Finansministeriet 12. februar 2010 Forslag til Lov om Danske Spil A/S Selskabets formål mv. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 1. De overskud,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere