Baggrundsrapport til Kulturstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsrapport til Kulturstyrelsen"

Transkript

1 Forslag til ny ikke- kommerciel lokalradio og - tv- ordning. Baggrundsrapport til Kulturstyrelsen Per Jauert Hans- Peter Degn Anders Taylor Hansen Katrine Broe Sørensen 1. februar 2013

2 Rettelsesblad I den først offentliggjorte udgave af rapporten optrådte der desværre en fejl på s. 39: Odense Ser Rødt har en fornemmelse af, at stationen ikke er velkendt i lokalsam- fundet. Det er den oplevelse de får, når de færdes i de politiske og kulturelle miljøer i Odense. Stationen har dog en opfattelse af, at man især i de kulturelle kredse sæt- ter pris på deres tilstedeværelse. Den korrekte formulering er: Odense Ser Rødt har en fornemmelse af, at stationen er velkendt i lokalsamfundet. Det er den oplevelse de får, når de færdes i de politiske og kulturelle miljøer i Oden- se. Stationen har en opfattelse af, at man især i de kulturelle kredse sætter pris på deres tilstedeværelse. 1

3 Indholdsfortegnelse Forord INDLEDNING - UNDERSØGELSENS RAMME Hvad skal der forstås ved lokale forhold?... 5 Hvad skal man forstå ved, at den lokale programvirksomhed reelt har et publikum?... 7 Tv- stationer:... 8 Radiostationer:... 8 Generel information om stationen... 9 Stationens organisation... 9 Økonomi... 9 Programvirksomhed... 9 Stationen og lokalsamfundet... 9 Fremtid? LOKALRADIO OG TV I DANMARK OG I UDLANDET Lokalradio og - tv i Danmark: Et kort historisk rids Tilladelsesordningen Tilskudsordningen Afslutning Oversigt over udvalgte udenlandske lokalradio- og lokal- tv- ordninger Udvalgte kilder vedr. udenlandske lokalradio- og lokal- tv- ordninger PORTRÆTTER AF UDVALGTE LOKALE RADIO- OG TV- STATIONER Aabenraa Lokal TV - ALT Aarhus Global Media / European Community Media Center for Diversity and Intercultural Dialog Bispebjerg Lokal TV KKR Københavns Kristne TV Odense Ser Rødt TV Gladsaxe TV Kolding Aalborg Senior Radio Københavns Nærradio Midtfjord Radio Radio Mælkebøtten Radio Odsherred Radio Rønde Syddjurs Lokalradio Konklusion på interviewundersøgelsen SCENARIER Scenarier for lokalradio Scenarier for lokal- tv Nye muligheder for lokalradio og tv?

4 Forord Arbejdet med denne rapport tog sin begyndelse med udgangen af november 2012 og blev afsluttet 31. Januar Rapporten har til formål at bidrage til Kulturstyrelsen udarbejdelse af forslag til en ny lokalradio- og - tv- ordning, som led i gennemførelsen af målbeskrivelserne i den mediepolitiske aftale for Rapporten er udarbejdet af en gruppe, bestående af studielektor, cand.mag. Hans- Peter Degn, som har produceret oversigten over de udvalgte udenlandske ordninger for lokalradio og - tv. Cand. public. Anders Taylor Hansen har foretaget interviewene på de udvalgte lokalstationer og den efterfølgende databearbejdning. Stud. mag. Ka- trine Broe Sørensen har stået for transskriptionen af interviews. Kulturstyrelsen har udarbejdet rapportens historiske oversigt over lokalradio og - tv i Danmark i forbin- delse med de to rundbordsamtaler med repræsentanter for stationer og brugere, som blev afholdt i december 2012 i København og i Børkop i januar Lektor Per Jauert har varetaget projektplanlægning og - koordination, og har udfor- met de indledende og konkluderende afsnit, samt stået for slutredigeringen af den samlede rapport. Tak til Kulturstyrelsens medarbejdere for godt og konstruktivt samarbejde og tak til de deltagende stationer og brugere, som har stillet sig til rådighed for interviews og på anden vis har bidraget med viden og erfaringer. Eventuelle fejl og mangler i rapporten hæfter jeg alene for. Viby J., d. 31. Januar Per Jauert Lektor, cand. phil. 3

5 1. INDLEDNING - UNDERSØGELSENS RAMME. Denne rapport har som formål at bidrage til Kulturstyrelsens udarbejdelse af forslag til en ny lokalradio- og - tv- ordning, som led i gennemførelsen af den mediepolitiske aftale for Ifølge aftalen er det hensigten at revidere områdets støttesystem og tilladelsessy- stemet. Aftalen rummer tre hovedpunkter: Der skal fremover kun gives støtte til programvirksomhed, som reelt har et publikum, og som handler om lokale forhold. Det skal overvejes, om ikke- kommercielt lokal radio og - tv på sigt skal distribueres ved hjælp af radiofrekvenser, eller om distributionen ikke mere hensigtsmæssigt kan finde sted via in- ternettet. I den forbindelse skal desuden overvejes en omlægning af støtten til lokal- tv og på sigt må- ske også lokal radio - så der åbnes mulighed for at støtte disse former for ikke- kommerciel programvirksomhed på internettet. I indledningen redegøres der kort for undersøgelsens ramme, dvs. indkredsninger af definitioner på lokale medier (community media), lokale forhold, og hvordan man kan måle, om en lokalradio eller tv- station reelt har et publikum. Desuden præsen- teres i oversigtsform interviewguiden og proceduren for databearbedningen. Rapporten består af fire hovedafsnit: Udover en kort beskrivelse af et kort historisk rids af ordningen vedr. lokalradio og tv i Danmark indeholder det første hovedafsnit en oversigtsmæssig beskrivelse af udenlandske lokalradio- og tv- ordninger. Følgende lande er udvalgt: Norge, Sveri- ge, Finland, Island, Nederlandene og Irland. Undersøgelsen af forholdene i nævnte lande indeholder en overordnet redegørelse for de enkelte landes støtte- og tilskudsordninger, tilladelsesordninger samt publi- kum og brugere. Andet hovedafsnit rummer en beskrivelse af forholdet mellem programtilbud, lokal- samfund og lokalt publikum i Danmark til belysning af best practices, herunder hvilken rolle webbaserede løsninger har i lokalsamfundene i dag både i sig selv og i kombination med lokalradio- og tv. Disse eksempler på best practices under- støtter den efterfølgende udarbejdelse af scenarier i rapportens tredje afsnit, der kan danne grundlag for forslag til en ny lokalradio- og tv- ordning. I det fjerde af- snit diskuteres kort hvilke muligheder og udfordringer der nu og i de nærmeste år viser sig for lokalradio og tv området, særligt under indtryk af de kommunale initi- ativer, der i de seneste år udfoldet i form af borgernær information og kommunika- 4

6 tion via netsteder eller portaler. Kan der etableres et samarbejde mellem disse to områder, der kan styrke den lokale, demokratiske debat, som jo i et historisk per- spektiv har været den væsentlige politiske og kulturelle vision for etableringen af lokalradio og tv? Medieaftalen rejser to væsentlige krav til lokalradio og- tv aktiviteterne: programvirksomheden skal handle om lokale forhold og den skal reelt have et publikum. Hvad skal der forstås ved lokale forhold? I et internationalt, forskningsmæssigt perspektiv kan der ikke peges på entydige de- finitioner af den broadcast- virksomhed, som finder sted i den såkaldte tredje me- diesektor under forskellige betegnelser. Community Media er den term, som har vundet størst anerkendelse, men det karakteristiske for sektoren som helhed er dens diversitet, globalt set. Den forskelligartede politiske og kulturelle kontekst fremgår af de forskellige sproglige betegnelser, som anvendes. Inden for Europa støder man fx på betegnelserne associatif og libre (Frankrig og Italien), i Spanien comunitarias (kommunal/lokal) og i Norden anvendes termerne lokal eller nær-. I Latinamerika anvendes begrebet popular (folkelig) og i Afrika rural. I medielovgivningen om lokalradio og - tv i de fem nordiske lande findes også defini- toriske forskelle, som kommer til udtryk både i formålsbestemmelserne, i afgræns- ningen i forhold til de to øvrige broadcast sektorer og i de reguleringsmæssige tiltag. Begrebet community kan betyde samfund, lokalsamfund, fællesskab men rækkevidden af begrebet er ikke entydig, idet det anvendes både som community i betydningen: geografisk fællesskab - og som betegnelse for et interessefælleskab, som kan udfoldes inden for det geografiske område og/eller nationalt og interna- tionalt. Specielt med det seneste årtis udbredelse af web radio og web tv har com- munity of interest været dækkende for meget af en borgerorienterede streaming- aktivitet, som foregår på nettet. I den internationale forskning i community media er der fokus på fænomenet ud fra en afgrænsning i forhold til de (multi)nationale kommercielle medieaktører så- vel som til de offentlige, public service medier. Community media defineres desuden ud fra radikal- demokratiske koncepter inden for demokrati, deltagelse (participati- on), adgang (access), lokal forankring (localism) og identitet. Begreber som fandt anvendelse allerede ved etableringen af lokalradio og - tv i Europa fra 1970 erne - og fremefter. 5

7 Fællestræk for community media i Europa er: orientering mod civilsamfundet, dvs. borgerbevægelser eller - grupper af forskellig karakter (politisk, social, kulturel, etnisk osv), som har vanskeligheder med at trænge igennem til de større, etablerede og professionelt drevne medier. uafhængighed af såvel stat som marked hvad angår redaktionel frihed og frie ytringsmuligheder ikke- hierarkisk organiserede, dvs. med vide adgangsmuligheder for lokalbefolk- ningen, som producenter og/eller aktive deltagere (access og participation) anvendelse af programformer, som opererer med vide rammer for oppositionelle synspunkter og debatformer. Flere forskere fremhæver som et væsentligt træk, at forholdet mellem community media og deres brugere er præget af gensidighed og to- vejskommunikation. Det centrale er, at lokalradio og- tv indgår i et fællesskab med lokalbefolkningen på an- dre måder end de, der er gældende for de landsdækkende medier. De er et forum for i bred forstand lokal kultur og samfundsdebat og knytter således an til forestillin- gerne om åbne, offentlige fora (public spheres/public arenas), som ofte har karakter af modoffentligheder, altså som alternativer til de publikumsmæssigt dominerende nationale og globale mediekoncerner. Forankringen af lokalradio og - tv i lokalsamfundet er betydningsfuld for den kultu- relle identitetsdannelse. Som modsætning til mainstream- medierne kan lokalstatio- nerne styrke den lokale identitet og dermed oplevelsen af tilknytning til lokalsam- fundet, bl.a. fordi programmerne adskiller sig i form og indhold fra mainstream- medierne og dermed ofte opfattes som mere autentiske, i kontakt med hvad der rører sig i lokalsamfundet. I bedste fald opstår der en øget social og politisk op- mærksomhed i lokalsamfundet, hvad der yderligere motiverer lokalbefolkningen til at engagere sig i lokalpolitiske forhold og lokale organisationer og foreninger. På denne måde kommer ikke kommerciel lokalradio og tv i bedste fald til at fungere som netværksdanner i kraft af sin tilstedeværelse og synlighed i lokalsamfundet, både som talerør, som informationsformidler og som socio- kulturel katalysator for grupper, som ønsker at bidrage til lokalsamfundets hverdagsliv i bred forstand via debat, formidling af lokal historie, kunst, underholdning mv. Nærhedsprincippet og mediernes betydning for den lokale, demokratiske debat og for den lokale identitet kan ikke længere siges at være et dominerende træk ved lo- kalradio og tv. Tilsvarende initiativer er etableret af såvel lokale og regionale tryk- te medier (dagblade og ugeaviser) og af nationale broadcasteres regionale ekspan- sion, fx DR P4 og TV 2s regionalstationer samt større kommercielle lokalradio og tv stationer. Ikke mindst udbygningen af de regionale og lokale professionelle mediers internetsider har på forskellig vis inddraget borgerne. Tilsvarende initiativer er i de seneste år taget af en række kommuner, som har oprettet portaler, som dels består af digital forvaltning, dels af borgernær kommunikation, hvor der udover informati- 6

8 on er etableret fx debatfora og borgerpaneler, som rådgiver byråd og forvaltning. Spørgsmålet er, hvordan disse lokalt orienterede initiativer fra de større medier og fra kommunal side har påvirket interessen i lokalbefolkningen for de ikke- kommercielle stationers virksomhed? Dette felt har det ikke været muligt at dække tilfredsstillende inden for den begrænsede tid, vi har haft til rådighed, men vi har ment det betydningsfuldt for den videre politiske med justeringen bestemmelserne for lokalradio og tv at inddrage denne problemstilling. Der har de seneste ti år ikke været produceret empirisk forskning af betydning til belysning af forholdet mellem ikke- kommerciel lokalradio og tv og de regionale og landsdækkende mediers samt kommunernes bestræbelser på borgerinddragelse, fx gennem såkaldt brugergeneret indhold og på det seneste gennem mediernes sti- gende inddragelse af sociale medier (primært Facebook) i tilknytning til program- virksomheden. 1 Hvad skal man forstå ved, at den lokale programvirksomhed reelt har et publikum? Det er vores antagelse, at de ikke- kommercielle lokalradio og tv stationer ikke har tiltrukket et større publikum end det, som blev forsøgt kortlagt i forbindelse med udredningen i Medie- og tilskudssekretariatets statusrapport om den eksisterende tilstand på lokalradio og tv- området fra 2003, hvor lytning/sening for de ikke- kommercielle stationer viste sig at være marginal. Ikke- kommerciel radio- og tv- virksomhed indgår ikke i de løbende seer- og lytter- undersøgelser (TV- Meter/Radio Meter), dels af økonomiske grunde, dels fordi må- lingerne af publikumsanvendelsen er forbundet med en høj grad af statistisk usik- kerhed. Danskernes kulturvaner 2012 udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kul- turministeriet rummer oversigter over danskernes radio- og tv- forbrug, herunder lokalradio og tv. Heraf fremgår det, at der i 2004 var 5% af seerne der dagligt så lokal- tv, i % af seerne. For lokalradio var tallet i % - mens det ikke blev målt i Det er naturligvis vigtigt at bemærke, at der bag disse gennem- snitstal sandsynligvis gemmer sig store regionale og lokale forskelle, som bl.a. beror på stationernes sendeudbud, rækkevidde, befolkningsunderlag mv. Når man vurderer lokalradio- og tv- stationernes lytter- og seertal skal man natur- ligvis sætte dem i relation til befolkningsunderlaget i lokalområdet, men også vur- dere dem i relation til styrkeforholdet mellem de forskellige medietyper: dagblade, gratisaviser, lokale ugeaviser, landsdækkende og regional radio og tv. Lokalradio og tv, såvel kommercielt som ikke kommercielt befinder sig i bunden af dette hierar- ki, og muligheden for at trænge igennem i større omfang til lokalbefolkningen af- 1 Jauert, Per og Ole Prehn (2002) Mangfoldighed og kvalitet. Evaluering af tilskudsordningen for lokal- radio og tv. Kulturprofilen:Kulturministeriet. 7

9 hænger i høj grad af de hverdagsrutiner, som i vid udstrækning bestemmer, hvornår man lytter til radio, ser tv osv. Radioen har sin prime time om morgenen og sidst på eftermiddagen, mens aftenen for hovedparten af befolkningen er reserveret til TV- sening. På den baggrund er ikke- kommerciel lokalradio og tv bundet til en relativ margi- nal tilværelse i forhold til publikumskontakt, men det er jo ikke ensbetydende med, at stationernes kulturelle, politiske og sociale funktion er tilsvarende marginal. I øvrigt findes der ikke forskningsbaserede undersøgelser af sammenhængen mel- lem døgnrytme og anvendelse af lokale ætermedier, og derfor er det ikke muligt at udtale sig om, hvorvidt der findes en særlig prime time for lokalradio og tv udsen- delser, der adskiller sig fra de landsdækkende og regional ætermedier. Rent kvantitativt publikumsundersøgelser, baseret på elektroniske målinger såvel som på surveys, er altså ikke i stand til at levere statistisk pålidelige resultater for de enkelte stationer med mindre disse selv har foranstaltet professionelt udførte un- dersøgelser. Derfor har vi i stedet valgt at foretage kvalitative interviews med ledelse og medar- bejdere på tretten stationer (6 lokalradio- og 7 lokal- tv- stationer), udvalgt på bag- grund af typemæssig og geografisk spredning og på baggrund af antagelser (baseret på indhentet information fra forskellige kilder) om best practice - med henblik på at kortlægge den betydning, som stationerne har for lokalsamfundet, som kan komme til udtryk på andre måder end gennem lytter- og seertal. Rent kvantitativt anlagte kriterier for at bedømme den rolle, som lokalstationerne spiller i de forskel- lige lokalsamfund, yder efter vores opfattelse ikke denne type stationer retfærdig- hed. Interviewundersøgelsen omfattede (med interviewdato i parentes): Tv- stationer: Aabenraa Lokal TV Aarhus Global Media Bispebjerg Lokal TV KKR- Københavns Kristne TV Odense Ser Rødt TV Gladsaxe TV Kolding Radiostationer: Aalborg Senior Radio Københavns Nærradio Midtfjord Radio

10 Radio Mælkebøtten Radio Odsherred Radio Rønde Syddjurs Lokalradio Der er for alle interview anvendt en interviewguide, hvis hovedpunkter er: Generel information om stationen Stationens historie. Stationens geografiske sendeområde. Stationens organisation Stationens organisation og ledelse. Frivillige og ansættelsesforhold. Samarbejdsaftaler. Økonomi Gennemgang af stations økonomi. Øvrige indtægter udover driftstilskud. Tilfredshed med den nuværende støtteordning. Idéer til en alternativ støtteordning. Programvirksomhed Gennemgang af stationens sendevirksomhed. Programmernes lokale forankring. Stationen og lokalsamfundet Stationens rolle og funktion i lokalsamfundet. Stationens synlighed. Forbindelseslinjer til lokalsamfundet. Respons fra publikum. Dokumentation af publikum. Fremtid? Fremtidsudsigter. Overvejelser om fremtidige sendemuligheder. Efterfølgende er alle interviews transskriberet og derefter databearbejdet, beskre- vet og analyseret ud fra følgende punkter: 1. Præsentation af stationen Præsentation af stationens historie, geografisk sendeområde, nuværende or- ganisation. 9

11 2. Stationens økonomi En præsentation af stationens budget, udgifter og indtægtskilder. Stationens vurdering af den nuværende tilskudsordning. 3. Programvirksomhed En præsentation af stationens sendevirksomhed og en karakteristik af pro- grammernes indhold. 4. Reelle lyttere og seere - forbindelseslinjer til lokalsamfundet? Hvilken rolle spiller stationen i lokalsamfundet? Har stationen lyttere, og hvordan kan dette dokumenteres? Responderer lokalbefolkningen på programvirksomheden, eller er der tale om envejskommunikation? Hvordan dokumenteres stationens synlighed? 5. Fremtidsudsigter Hvilke overvejelser har stationen gjort sig om deres fremtidige eksistens og sendeforhold? 6. Stationen i kontekst Hvordan passer denne station ind i den ikke- kommercielle sektor? Er dette et repræsentativt billede af en velfungerende station? Stationen set ud fra et teoretisk perspektiv. Hvordan repræsenterer denne station best pratice? Hvad taler for? Hvad taler imod? 10

12 2. LOKALRADIO OG TV I DANMARK OG I UDLANDET. Lokalradio og - tv i Danmark: Et kort historisk rids Kimen til lokalradio og - tv i Danmark blev lagt i slutningen af 1970erne med nogle få kabeltransmitterede tv- forsøg, som i 1983 førte til etableringen af en forsøgsord- ning for lokalradio og - tv. Forsøgsordningen skulle ses på baggrund af Danmarks Radios daværende monopol i de elektroniske medier samt et Public Access- hensyn, idet det ofte var vanskeligt for eksempelvis lokale røster og minoritetsgrupper af komme til orde i de lands- dækkende sendeflader. I 1987 blev der i kølvandet på vedtagelsen af etableringen af TV2 åbnet mulighed for at sende reklamefinansieret lokalradio og - tv, og efterfølgende opstod to lag af stationer: dels en række professionelt anlagte stationer med en bredt appellerende programflade og dels et stort og uensartet lag af ikke- kommercielle stationer. For at afbøde denne skævhed blev det i 1988 besluttet at iværksætte en mere sy- stematisk offentlige støtte til ikke- kommerciel lokalradio og - tv, dvs. stationer som ikke bringer reklamer. De årlige statslige støttebeløb til ikke- kommerciel lokalradio og - tv steg markant til 50 mio. kr. årligt under Medieforliget for finansieret ved licensmidler og afsat på finansloven. Samtidig blev over halvdelen af de årlige bevillinger afsat til uddannelsesaktiviteter og specifik programvirksomhed, mens den resterende del gik til egentlige driftstilskud. Derudover bidrog kommuner, organisationer m.v. for egne midler til finansieringen af en række ikke- kommercielle stationer. Den statslige støtte til lokalradio og - tv blev bibeholdt i de efterfølgende medieforlig, men reduceret til mio. kr. om året i perioden Siden 2007 har der årligt været afsat mellem mio. kr. på finansloven til formålet, hvortil skal lægges tilbageførsler fra forudgående tilskudsår. Endvidere blev støtten til ikke- kommerciel lokalradio og - tv i 2007 omlagt til udelukkende at omfatte tilskud til fi- nansiering af stationernes driftsudgifter. Med udgangen af 2009 bortfaldt tillige den særlige pulje på 2 mio. kr., der forlods var afsat til supplerende støtte til studenter-, højskole- og handicapradio og tv. Antallet af tilskudsmodtagende lokalradio- stationer har siden 2000 varieret mellem 150 og 175, mens antallet af tilskudsmodtagende tv- stationer er steget fra 90 til 235 i samme tidsrum. Stigningen skal ses på baggrunden af overgangen til digitalt lokal- tv i MUX 1- sendebåndet, som skabte markant øgede sendemuligheder, idet ikke- kommercielt tv fik sendetid i 8 adskilte regioner svarende til TV 2- regionerne samt et landsdækkende sendebånd. 11

13 Lokal- tv er således i et vist omfang blevet til regionalt tv. I forbindelse med nedlæg- gelsen af det analoge tv- sendenet bortfaldt muligheden for at sende kommercielt lokal- tv samtidig. Op mod 200 stationer sender i dag kommerciel lokalradio, men indgår for en stor dels vedkommende i formelle netværk og har derved i praksis en dækningsgrad, som rækker ud over det egentlige lokalområde. Tilladelsesordningen Udsendelse af lokalradio og - tv kræver programtilladelse fra en statslig myndighed. Siden starten af lokalradio- og tv- ordningen har den lokale programvirksomheds forankring i det område, som en lokalstation dækker, været et centralt spørgsmål. Frem til 2006 lå ansvaret for udstedelsen af tilladelser hos lokale radio- og fjern- synsnævn, som endvidere skulle høres i forbindelse med fordelingen af statslige til- skud. Lokalnævnene kunne bl.a. lægge vægt på, om den ansøgende station havde bred kontakt til lokalsamfundet, og om stationen bidrog til at opfylde lokale medie- politiske målsætninger. I 2006 overtog Radio- og tv- nævnet kompetencen til udste- delse af programtilladelser fra lokalnævnene. Alsidighed har stedse været et overordnet krav ved tildeling af lokale programtilla- delser, dvs. at det ved prioriteringen af ansøgerne skal tilstræbes, at det enkelte lo- kale område får en samlet programvirksomhed af alsidig karakter efter emner og målgrupper. Dette indebærer, at programvirksomheden oftest har rettet sig mod et specifikt geografisk område, men samtidig har der været plads til den såkaldt idéba- serede programvirksomhed, altså programvirksomhed med speciel interesse for indvandrere, andre minoritetsgrupper, mennesker med interesse for miljø, stude- rende, religion, public access programvirksomhed mv. Alsidighedsprincippet modificeres dog af, at der, medmindre der er mistanke om kunstig opsplitning af en station, altid gives programtilladelse, hvis der er ledig sen- detid. Dette skyldes, at frekvenser og ledig sendetid anses som en vigtig samfunds- mæssig ressource, der alt andet lige bør udnyttes. Tilskudsordningen Det nuværende Radio- og tv- nævn overtog i 2001 kompetencen fra Udvalget vedr. Lokalradio- og tv til at fordele de statslige midler, som er afsat til ikke- kommerciel lokalradio og tv, bl.a. ud fra et ønske om at sikre tilstrækkelig ensartethed i sagsbe- handlingen. Som følge af nedlæggelsen af de lokale radio- og tv- nævn fra 2006 fik Radio- og tv- nævnet pligt til at høre kommunerne vedrørende stationernes til- skudsansøgninger, herunder om stationernes kontakt til lokalsamfundet. Hørings- pligten blev ophævet ved de bekendtgørelser, der trådte i kraft i 2009 for henholds- vis lokalradio og lokal- tv. 12

14 Bestemmelsen om, at tilskud alene ydes til stationer med en bred kontakt til lokal- samfundet, fungerer ikke som begrænsende faktor for antallet af tilskudsberettige- de, idet det selv for eksempelvis små trossamfund er enkelt at påvise, at de har loka- le foreninger i området, eller at der er tilknyttet lokale bestyrelsesmedlemmer til foreningen, der driver stationen. Og eftersom alle stationer med en gyldig programtilladelse er berettiget til at mod- tage støtte fra lokalradio- og tv- puljen (forudsat de ikke sender reklamer), rummer den nuværende tilskudsordning et betragteligt element af automatik. En station, der er bevilliget programtilladelse eller kabelregistrering (radio), er således også til- skudsberettiget. Tilskudsberegningen for ikke- kommercielt tv i MUX 1- ordningen er baseret på et pointsystem med maksimum point (5) til én times førstegangsudsendelse af egen- producerede programmer rettet mod en stations eget regionale område. Én times førstegangsudsendelse af egenproducerede programmer fra stationer i andre regio- ner udløser 2 point og andre programmer end de to førnævnte det laveste pointtal (1). Tilskud til genudsendelser ydes med 1/4 af pointsatsen for førstegangsudsen- delser. Der kan maksimalt ydes tilskud til i alt 3 timers udsendelser pr. uge. Alle nugældende tilladelser til ikke- kommercielt tv i MUX 1 udløber ved udgangen af For lokalradios vedkommende gives der kun tilskud til radio- stationernes selvstæn- dige programvirksomhed og dermed ikke til networkning, dvs. programmer, der aftages som led i et fast aftaleforhold uden selvstændig redaktionel bearbejdelse, og som stationerne ikke bidrager til finansieringen af. Programmernes andel af egenproduktion er ikke et tilskudskriterium, bl.a. fordi indspillet musik ofte udgør en stor andel af radioprogrammer. Til radio- stationer ydes der maksimalt støtte til 15 timers udsendelse om ugen og i modsætning til tv er genudsendelser ikke tilskudsberettigede. Programtilladelserne til lokalradio udlø- ber ved udgangen af Afslutningsvis skal det oplyses, at kabel- tv ikke er støtteberettiget under den nuvæ- rende tilskudsordning, og det samme gælder internetbaseret lokalradio eller - tv. Afslutning Som led i medieaftalen for er det bl.a. besluttet at lade Kulturstyrelsen udarbejde konkrete forslag til en nyordning af tilskuds- og tilladelsessystemet under involvering af repræsentanter fra lokalradio- og tv- branchen samt brugere. 13

15 Oversigt over udvalgte udenlandske lokalradio- og lokal- tv- ordninger Sverige Typer Økonomiske forhold Vilkår Brugere Støtteramme. Fordeling. Betingelser for støtte. Blandingsfinansiering? Mulighed Regler for indhold. Specifikke regler for for tilskud til internetbaseret program- lokalt indhold virksomhed? søgelser Hvilke typer "community media" findes "När- radio" og lokale kabel- tv- stationer. (Derimod ikke terrestrisk lokal- tv.) Bag närradioerne står alt- overvejende i ideelle for- eninger eller trossamfund med tilknytning til nærom- rådet. Ved udgangen af 2011 var der 863 närradioer fordelt på 157 sendeområder (ty- pisk kommuner eller min- dre). Hertil ca. 30 lokale kabel- tv- stationer. Strukturen synes i det hele taget at være meget præget af foreningstankegangen og dermed knyttet til det civile samfund. Der er ingen statslig støtte til hverken närradio eller lokal- tv. Det koster ikke noget at få tilladelse til at sende närradio, men man må ikke samti- dig have tilladelse til kommerciel radio. Indtægten finansieres af medlemskontin- genter, kommunale bidrag og reklame- indtægter. Närradio må således have både reklame- indtægter og sponsorer. Lokale kabel- tv- stationer må derimod ikke have reklamer, men må gerne have spon- sorer. Generelt blev vilkårene for community media løsnet med ny lovgivning i 2010 (særligt kravet om egenproduceret ind- hold). Ved tildeling af närradio- tilladelse læg- ges vægt på, at organisationen har sine lokaler og virke og lokalområdet, at dens ledelse er fra lokalområdet og afholder sine møder i lokalområdet. Der er til gengæld intet krav om, at ind- holdet i sig selv skal være lokalt. Statio- nerne kan frit sende det indhold, de øn- sker. Som udgangspunkt gælder samme vilkår for indholdet på närradio som kommer- ciel radio - dog gælder særlige regler for närradioforeningerne (??). Närradioerne kan derfor også sende reklamer, hvis de ønsker. Tidligere skulle programmer som hoved- regel være produceret til stationens egen virksomhed (egenproduktion), men det krav er nu væk. Hvor mange. Hvem (profil). Hvilket omfang. Hvad findes af kvalitative/kvantitative under- Andelen af svenskere, der i løbet af et døgn lytter til när- radio, er faldet en smule de seneste år, fra 3,1% i 2009 til 2,4% i

16 Norge Typer Økonomiske forhold Vilkår Brugere Der er statslig støtte til community media i Norge. Støtten går hovedsageligt til programproduk- tion og til dels kompetenceudvikling og udvik- lingsprojekter. Dertil kommer støtte til drift af etnisk sproglige minoritetsradioer. Community media er primært det, der kaldes nicheradio, som er (stort set) non- kommerciel. Niche- radios indhold er rettet mod sær- lige lyttergrupper. Etni- ske/sproglige minoriteter og krist- ne/livssynsradio udgør de to ho- vedgrupper, men en række andre grupper er også dækket. Hertil kommer til dels almen lo- kalradio, der sender lokalt, varie- ret indhold hovedsageligt rettet mod brede grupper. Almene lokal- radioer kan både være kommerci- el og non- kommerciel. De kom- mercielle kan være både selv- stændige radioer og radioer som indgår i lokale mediehuse sammen med en avis. De kommercielle har indtægter primært fra reklamer og sponsorering. De non- kommercielle driver radi- oen vha. bingo, lidt reklame og sponsorering, frivillig lytterlicens samt frivilligt arbejde og egenfi- nansiering. Tredje type, kommerciel lokalra- dio, falder entydigt uden for community media. I alt 13,9 mio. norske kroner blev i 2011 for- delt med 6,3 mio. til radioprojekter (heraf 2,2 mio. til programproduktion og 2,2 mio. til brancheorganisation) og 7,5 mio. til tv- projekter (heraf 4,7 mio. til programprodukti- on og 2 mio. til brancheorganisation). De forskellige programmer/projekter, der støttes, omfatter kun gammeldags broadca- sting, ikke internetaktiviteter. Nicheradioerne må have sponsor- /reklameindtægter på op norske kro- ner årligt eller op til 40% af stationens sam- lede indtægter. Nicheradioerne må ikke udbe- tale udbytte til sine ejere. Lokal- tv- stationerne har fri mulighed for at generere de indtægter, de nu kan, her gælder ingen beløbsgrænser eller andet. (Der pågår et arbejde mhp. en mere plat- formsneutral mediestøtteordning.) Community media- stationernes økonomi er i væsentlig grad præget af blandingsøkonomi; statsstøtte, reklame, bingo, kontingenter mv. Der er ikke krav om specifikt indhold hos de non- kommercielle lokalradio- er ( nicheradio ). De er i deres natur spredt blandt forskellige temaer (reli- giøse radioer, foreningsradioer, mi- noritetsradioer mv.) Der er således ikke specifikke krav til lokalt indhold eller andet. De non- kommercielle radioer (niche- radioerne) er som udgangspunkt af- skåret fra sendetid i primetime. Sendetiden på en frekvens deles ofte mellem én kommerciel almen- radio og en eller flere nicheradioer, hvor almenradioen har retten til prime- time. Projekt- og investeringsstøtte (der udgør den største del af statsstøtten) udbetales i to rater; 50% forud og 50% ved projektets afslut- ning/rapportaflæggelse. Driftsstøtte udbetales også i to rater; første rate udbetales ved tilsagn om støtte, anden rate udbetales i anden halvdel af støtteåret, efter afrappor- tering/regnskabsaflæggelse for det forudgående år er aflagt og god- kendt. Det har ikke været muligt at opdrive lyttertal for com- munity media. 15

17 Irland Typer Økonomiske forhold Vilkår Brugere Der ydes støtte til både lokalradio og - tv, og Indholdet skal være baseret på com- community broadcasters er i vid udstrækning munity access (jf. dansk public ac- afhængige af statslig støtte. Støtten er knyttet til cess) og skal reflektere de særlige specifikke aktiviteter, f.eks. træning/uddannelse, interesser og behov, kanalen har fået initiativer til nye programmer, lokal udvikling etc. licens til at favne. Ca. 21 community radioer og 3 community tv- stationer. En community radio er ejet af en lokal non- profit organisation, hvor lokale kan være medlemmer af organisationen, og det også er lo- kale, der styrer organisationen. I øvrigt må en community radio ikke have mere end højst 50% af sine indtægter fra én kilde, herun- der staten. Derfor forventes den at have mange forskellige interes- senter, herunder (betalende) med- lemmer, annoncører mv. En stor del af støtten ydes gennem Sound and Vision - ordningen, der støtter programprodukti- on men ikke kun programproduktion hos lokale medier. Sound and Vision- ordningen får ca. 7% licensmid- lerne. Af Sound and Vision- ordningen går ca. 7-10% til community media. I 2012 blev der uddelt ca. 18 mio. euro fra ord- ningen, hvoraf ca euro gik til communi- ty radio, mens euro gik til community tv. Det er dog ikke sådan, at community media for- lods er sikret en bestemt del af støtten, den for- deles på baggrund af alle de indkomne ansøgnin- ger. Herudover modtager community radio netvær- ket (Craol) ca euro årligt, mens det til- svarende community tv netværk modtager ca euro årligt. Hertil kommer i et eller andet omfang støtte til ansættelse af medarbejdere (jobtræning bl.a.), men det fremgår ikke i hvilket omfang. Community radio må gerne sende reklamer, dog må også max 50% af de samlede indtægter komme herfra. Reklamerne må højst udgøre 6 mi- nutter pr. time og skal være lokale (forhandlere/varer/events). Generelt er vilkårene for community media i Irland præget af, at man helst støtter udvikling og igangsætning af projekter, træning og uddannelse samt evaluering af projekter, men til gengæld helst holder sig fra mere institutionaliseret driftsstøtte, da man hellere vil støtte det entrepre- nante og udviklende. Normalt udbetales 50-60% af den tildelte støtte forud. De sidste ca. 15% af støtten tilbageholdes indtil regnskab for det støttede pro- jekt/initiativ er aflagt og godkendt. Det har ikke været muligt at støve data op ang. lytte- re/seere til com- munity media i Ir- land. Støtten er altovervejende rettet mod tv/radio (broadcasting), men kan dog også omfatte udvik- ling af aktiviteter på internettet. 16

18 Finland Typer Økonomiske forhold Vilkår Brugere Der er ingen statslig støtte (specifikt) til commu- nity media. Community media eksisterer ikke som et særskilt begreb i Finland. Ikke- kommerciel radio fandtes i periode Alle lokalradioer har således fulde kommercielle muligheder og kan sende reklamer. Dog er der pt. 5 radioer, der ope- rerer efter community media prin- cipper. Herudover er der communi- ty tv- stationer i forskellige kabel- netværk rundt om i landet, hvoraf dog kun sender regelmæs- sigt. Det kræver ikke sendetilladel- se at sende den slags kabel- lokal- tv. Som udgangspunkt skal organisationerne selv finde den nødvendige finansiering. Dog har Mini- steriet for uddannelse og kultur fra tid til anden midler, som alle former for medier (inkl. lokalra- dio/- tv) kan søge på lige fod (ifølge Marko Ala- Fossi) Nye regler kræver blot 1 time dagligt mandag- fredag med lokalt indhold. Dette er væsentligt mildere betingel- ser end i den forudgående periode ( ). Finnpanel har reelt monopol på seer- /lyttertal i Fin- land. Seer- /lyttertal er noget, man skal kø- be sig adgang til. Ingen af kilderne har kunnet henvise til tal for forbruget af community me- dia i Finland. Samtidig er de loka- le stationer ikke særligt interessere- de i disse tal, fordi de ikke rigtigt skal leve af reklameind- tægter, men i øvrigt har de ikke råd til at betale for sådanne tal. 17

19 Nederlan- dene Island Typer Økonomiske forhold Vilkår Brugere Der er ikke statslig (national) støtte til communi- ty media. Derimod er de lokale myndigheder for- pligtet til at støtte det lokale broadcasting miljø med mindst 1,30 euro pr. husstand. Ca. 260 community radioer og 120 community tv- stationer. Hver lokal station skal have et programråd (program policy board) sammensat repræsentativt ift. de væsentligste grupper (socia- le, kulturelle, religiøse, arbejdsgi- vere/- tagere, sportsforeninger, ældre/unge mv.) i lokalsamfundet. Community media betragtes altså i udpræget grad som et lokalt (ikke nationalt) anliggende i Nederlandene. Reklameindtægter er ikke tilladt. Sponsorindtægter er generelt set heller ikke tilladt. For en lokal radio- /tv- organisation skal mindst 50% af programmerne være af informativ, kulturel eller op- lysende karakter med relevans for det lokale samfund (by- en/kommunen). Stationens pro- gramråd skal holde øje med, at det- te sker. Programrådet holder såle- des øje med den overordnede forde- ling af programmerne, men ikke som sådan med selve indholdet. Det er ikke lykkedes at få nye tal for seer- /lytter- tilslutningen på an- det end hollandsk. Men tal fra OLON 2005 viste, at 12% havde lyttet deres lokale community radio i løbet af den sidste uge, mens 34% havde set de- res lokale communi- ty tv. Melder generelt tilbage, at der ikke gælder særlige vilkår for community media. Indikerer samtidig, at det ikke rigtigt er noget, man går op i på Is- land. 18

20 Udvalgte kilder vedr. udenlandske lokalradio- og lokal- tv- ordninger Island: Islands Media Act No. 38/2011 pdf/media- Act- 38- English- translation- nov pdf Islands Broadcasting Act No. 53/2000 pdf/brodcasting_act_53_2000.pdf Islands Regulation on broadcasting activities No. 50/2002 Sverige: och- registrering/tv/kabel- tv/lokala- kabelsandarforetag/ och- registrering/tv/marksand- tv/ och- registrering/radio/narradio/ marksand- tv/ radio/ mediebranschen/mediestatistik/ mediebranschen/branschstruktur/ A report on Swedish community radio from October this year, Närradio 2012, which contains information on the radio landscape, legal structure, economic condi- tions and audience oss/nyheter/2012/rapport- om- narradion/ Medieutveckling

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Community medier i Aarhus

Community medier i Aarhus Community medier i Aarhus 1. Resumé Lokalradio og lokal-tv (community medier) har et relativt marginalt publikum i det samlede mediebillede, men det er ikke altid ensbetydende med, at stationernes kulturelle,

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet.

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet. ET SCENARIO FRA SLRTV SLRTVs holdning til et scenario for hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Mediesekretariatet H.C.Andersens Boulevard 2, 1553 København V Århus Kommune. Den 16. september 2008

Mediesekretariatet H.C.Andersens Boulevard 2, 1553 København V Århus Kommune. Den 16. september 2008 Mediesekretariatet H.C.Andersens Boulevard 2, 1553 København V jni@bibliotekogmedier.dk Den 16. september 2008 Århus Kommune Kultur og Borgerservice I skrivelse af 11. juli 2008 har Mediesekretariatet

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

NOTAT. Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv

NOTAT. Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv NOTAT Radio og tv 28. november 2012 Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv Mødedeltagerne var fordelt på fire borde og blev

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

Folkelige medier i en ufolkelig tid

Folkelige medier i en ufolkelig tid Grundtvigs højskole 11. august 2017 Folkelige medier i en ufolkelig tid udfordringer og behov 1 Tre hovedtemaer: 1) Udfordring 1: Digitaliseringen og nye medier Overgangen fra kanaler til on demand 2)

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte 16. maj 2011 Henning Dyremose Formand for Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte Program for høringen Kl. 10.00-10.20 Velkomst Kl. 10.20-11.30

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Anmodning om at blive optaget på ministeriets aktstykke vedr. tips- og lottomidlerne

Anmodning om at blive optaget på ministeriets aktstykke vedr. tips- og lottomidlerne Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 155 Offentligt SAML tlf. 9813 9681 Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 13. november

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden Udbudt antal tilladelser i Region Hovedstaden: 1 Oversigt over tilladelseshavere i forhold til emner, målgruppe, geografi og skønhedskriterier (som angivet i ansøgningerne) Bemærk at nr. 1-5 i kolonnen

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? Reglerne om skjult reklame - Ikkekommerciel lokalradio nu og fra 2018 - Ikkekommerciel lokal-tv - Generelle

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning 11. juni 2003 Referat af arbejdsgruppens 4. møde den 14. maj 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere