Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej"

Transkript

1 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013

2 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by og lanskabsplanlægning aps i samarbejde med Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen Januar 2013 Kortmateriale udlånt af Odense Kommune Layout GBL gruppen for by og lanskabsplanlægning aps

3 Indhold Præsentation af området, opgaven og interessezonen Delområde 1 - Fynske Motorvej E20 - Fårebjergvej Delområde 2 - Blommenslyst Golfbane - Kohave Delområde 3 - Ryds Å Delområde 4 - Tyrsbjergvej - Langesøstien - Rugårdsvej Delområde 5 - Udskovvej - Stavis Å - Brobyvej/Ålemarksgyden Delområde 6 - Bogensevej Ring 3 vest - Visualiseringer

4 Præsentation af området, opgaven og interessezonen Forudsætninger Behovet for at placere en ny ringvej i det vestlige Odense afspejler den almene udvikling, der kendes fra andre dynamiske egne i Danmark. Landbrugslandet, der ligger tæt på landets største byer, bliver med tiden en del af nye, lokale bysamfund, der rummer boligområder, skoler, butikker og andre servicefunktioner. For at kunne skabe gode steder at leve og bo, er behovet for at sikre tilstrækkelige trafikale forbindelser en forudsætning. Hvor der er en vej, er der et hus; og omvendt. Behovet for at bygge nye veje er derfor et tegn på, at kommunen er i udvikling. Det har dog en række konsekvenser, at bygge nye veje og de skal belyses nøje for at sikre den rette løsning. Konsekvenserne er bl.a. trafikale. Som ringe i vandet vil trafikmønstre forandre sig, når nye veje bygges. God planlægning skaber grundlag for at etablere gode veje. Konsekvenserne afstedkommer også strukturelle forandringer i landskabet, når der placeres en ny vej i det åbne land. Oplevelsen af et sted kan blive helt anderledes. For mange mennesker kan vejen få direkte konsekvenser. Nye veje kan lette en travl hverdag og aflaste eksisterende, trafikbelastede områder. Vejen påvirker nærmiljøet, hvor der kan opleves en brugskvalitet ved vejen samtidig med, at der opleves gener ved samme. Derfor afvejes konsekvenserne ved at placere en Ringvej 3 vest både ud fra menneskelige hensyn og overordnede samfundsmæssige interesser. Konkret har udgangspunktet for nærværende opgave været tre parametre; landskab, fremkommelighed og mennesker. Afgrænsning og indsnævring af interessezonen baseres primært på disse tre parametre, der indgår som en integreret del i de samlede vurderinger. Parametrene nævnes kun, hvor ændringer af særskilt karakter eller betydeligt omfang kan forudses. Kommunens plangrundlag for interessezonen rummer ligeledes almene hensyn til mennesker, fremkommelighed og landskaber. Ved at indsnævre interessezonen, bliver det dog muligt, at tydeliggøre særlige behov for at belyse og afveje hensyn til landskab, fremkommelighed og mennesker, både lokalt og for hele Odense Kommune. På nuværende tidspunkt foreligger intet beslutningsgrundlag, endsige tekniske forudsætninger for en detaljeret landskabskonsekvensvurdering. Derfor er opgaven overordnet at vurdere et indgreb i landskabet, i den angivne interessezone. Konsekvensvurderingen fokuserer på det eksisterende landskabelige grundlag og påvirkningerne heraf. Fremkommelighed omfatter trafik- og vejtekniske forudsætninger herunder at sikre rimelig tilgængelighed for alle borgere i Odense Kommune. Mennesker afspejler et helhedshensyn, der både rummer varetagelse af den enkelte borgers interesser og kommunens borgere som fællesskab. Zonens afgrænsning Interessezonen for Ring 3 vest strækker sig fra motorvej E20 i syd til Bogensevej i nord. Zonens udstrækning baseres på tidligere erfaring fra etablering af ringveje i Odense Kommune og repræsenterer således intet konkret vejprojekt. Det er alene på baggrund af eksisterende viden, at en ny vejs overordnede påvirkninger af omgivelserne belyses. Interessezonen strækker sig over et ca. 7,5 km langt område fra nord mod syd. Zonens udstrækning tager afsæt i en 4-sporet ringvej med to spor i hver retning med 80 km hastighedsgrænse, hvilket svarer til en klassisk omfartsvej i kommunen. Trafik-, signalanlæg og tilslutningsramper ved de eksisterende veje indgår ikke i vurderingen. Det er dog overordnet sikret, at en ringvej trafikalt kan indpasses inden for zonens afgrænsning. Tilslutningen til motorvejen afhænger af den vejtekniske geometri for ringvejens linjeføring samt hensynet til landskab og mennesker. Trafikforholdene på E20 skal også afvejes i forhold til de overordnede, statslige interesser for trafik. En senere, konkret planlægning for ringvejen forventes derfor at blive løst i tæt dialog med Vejdirektoratet, der har til opgave at sikre den overordnede, nationale trafikstruktur. En videreførelse af ringvejen nord for Bogensevej indgår ikke som en del af denne vurdering, men bør på rimeligt niveau indgå i en fremtidig analyse for Ring 3 vest. En sådan analyse kan med fordel gennemføres i dialog med Nordfyns Kommune, der kan have interesser i at sikre trafikudviklingen på Nordfyn i et tæt samarbejde med Odense Kommune. Landskabet For at skabe en generel forståelse af det landskab, som interessezonen ligger i, beskrives de overordnede landskabstræk indledningsvist. Herefter vurderes eksisterende, landskabelige karakteristika og de stedsspecifikke konsekvenser ved at placere en ny ringvej inden for interessezonen. Landskabet, der berøres af interessezonen gennemgås i 6 delområder. Hvert delområde strækker sig over 2,1 km fra vest til øst og 1,5 km fra syd mod nord. Delområderne vises på kort i målestok 1:5000, hvor lokale variationer i terræn, bevoksning og detaljer i landskabsrummet ikke kan gengives, men de beskrives i hovedtræk. I teksten til hvert delområde knytter der sig fotos fra stedet. På visse strækninger er lavet fotovisualiseringer, der viser de principielle idéer for at placere en mulig, ny ringvej i området. By og land Landskabet mellem Odenses vestlige bygrænse og Korup og Vejrup i vest og Næsbyhoved-Broby i nord er et særligt, fortættet, varieret og karakterfuldt landskab, der gennemskæres af to ådale samt mindre veje i øst-vestlig retning. Terrænmæssigt er der stor variation i området, der veksler fra åbne, udstrakte dallandskaber til småkuperet terræn og højliggende, udstrakte plateauer. Mod E20 i syd ligger landskabet højt i kote 60 med storslåede udsigter over området. Mod nord ved Bogensevej ligger landskabet i kote 20 med udsigt over Stavis ådal og Korup i syd. Typisk for bebyggelsesstrukturerne i området er, at de danner en klar bygrænse ud til det åbne land. Desuden findes der i det åbne land større, sammenhængende bebyggelse, spredt bebyggelse og enkelte fritliggende gårde. Landbrugslandet, med dyrkede marker, græsningsarealer og levende hegn, afspejler et typisk, dansk mosaiklandskab. De to ådale omkring Stavis Å og Ryds Å, opleves som pauser i det opdyrkede og bebyggede landskab. Området afspejler den typiske udvikling af lokalsamfund, der ligger i overgangen mellem by og land. Landbrugsejendomme sammenlægges, husmandudstykninger overgår til fritidslandbrug og boligformål og der etableres nye boligområder i landbrugslandet. Området følger således den typiske udvikling af byudvikling og derved også et øget behov for tilstrækkelig fremkommelighed. Geologi og natur Den vestlige del af Odense Kommune er omfattet af særlige drikkevandinteresser, OSD, hvilket også gælder for den samlede interessezone for Ring 3 vest. Retningslinjer for beskyttelse af OSD er fastsat i den statslige vandplan. I området er der ydermere større indvindningsoplande, samt en række private og offentlige vandværksboringer med tilhørende bufferzoner på 300 meter. Ved etablering af en ny ringvej i det vestlige Odense, bør hensynet til en sikker og stabil vandforsyning indarbejdes i det konkrete vejprojekt. I både Ryds Å og Stavis Å er der registreret forekomster af tykskallet tykskallet malermusling, hvis levesteder skal beskyttes og ikke må forringes ifølge

5 6 Bogensevej EU s habitatdirektiv bilag IV. Kun ganske særlige samfundsmæssige interesser, som fx overordnede vejanlæg, kan begrunde at levestederne påvirkes. Særlige landskaber Elmelundskoven Den sydlige interessezone passerer et 320 hektar stort skovområde Elmelund, der i 2010 er opkøbt i et fællesskab bestående af Vandcenter Syd, Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune. Beskyttelse af grundvandet er baggrunden for den store, langsigtede investering i skoven Elmelund. Desuden er det målet, gennem etablering af ny, bynær skov, at skabe øget adgang til rekreative områder for borgerne i Odense. På nuværende tidspunkt er skovrejsningen kun påbegyndt i Elmelund, men fortsætter som led i en ambitiøs samarbejdsaftale for etablering af 2000 hektar ny skov, der blev indgået i 2001 mellem de 3 parter. Næsbyhoved-Broby kan man kigge langt gennem ådalens landskab, der er fladt og mindre markant end den østlige del af ådalen, som har mere dramatiske skråninger. Mod øst er kirketårnet i Næsbyhoved-Broby et fikspunkt, der trækker blikket ind og skaber perspektiv. I området omkring interessezonen er terrænforskellene i dallandskabet ca. 15 meter med bløde dalskråninger ned mod Stavis Å. De flade engområder langs åen skaber et bredt, åbent og smukt landskabsrum, der strækker sig langt mod vest. 5 Stavis Å 4 Rugårdsvej Kohave Landskabet øst for Ejlstrup har en særlig, landskabskarakter med velkendte landskabselementer som veje, bebyggelse, lunde og enge. Særligt ved Kohave findes disse elementer samlet i et landskabsrum. Hvor Ejlstrupvej slynger sig gennem Kohave, ligger spredt bebyggelse i et velafgrænset landskabsrum med fuldkronede skovbryn og tilstødende græsningsarealer i et varieret, småkuperet terræn. Her opleves landskabet som et rigt, harmonisk og samlet hele. Ryds Ådal Ryds Ådal har en åben karakter uden veldefineret afgrænsning. Træer som pil, poppel og el vokser langs åen og tegner dens forløb. Åen omgives af lavtliggende engområder, der afgræsses, samt tilgroede moseområder. Ryds Å er hjemsted for den sjældent forekomne tykskallet malermusling. Stavis Ådal Stavis Ådal har en åbenhed og et udtryk, der kendetegner agerlandet og den større skala. Sydvest for 3 Ryds Å 2 Middelfartvej 1 Fynske Motorvej E20

6 Delområde 1 - Fynske Motorvej E20 I delområde 1 løber interessezonen primært gennem landbrugsland og passerer gennem et 320 hektar stort skovområde Elmelund. Blommenslyst Golfbane gennemskæres omtrentligt midt i golfbanens område. Dette forhold beskrives dog ikke indenfor dette afsnit, men i delområde 2. To højspændingsledninger ligger inden for delområdet. Mod nord indsnævres zonen med en placering mellem de to højspændingstracéer i ca. 400 meters afstand til Vejrup. I syd passerer zonen på tværs af motorvej E20. En mulig videreførelse af ringvejen sydover indgår ikke i vurderingen. Ud fra generelle grundvandshensyn er den mest hensynsfulde placering af en ny ringvej så langt mod vest i området som muligt. Det kræver dog en nærmere vurdering af de konkrete landskabsmæssige og grundvandstekniske forhold for endelig stillingtagen. Elmelund er en ny skov under etablering. Arealerne hertil er opkøbt i fællesskab mellem Vandcenter Syd, Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune i Beskyttelse af grundvand er den primære baggrund for den store, langsigtede investering i skoven, sekundært er det ønsket at skabe rekreative tilbud for borgerne i Odense. Erstatning ved reduktion af arealet for Elmelundskoven, bør derfor belyses og afvejes, i forbindelse med et fremtidigt vejprojekt. Det bør gøres for at sikre planlagte fremtidige, naturmæssige og rekreative værdier, der svarer til de økonomiske og herlighedsmæssige investeringer, som er gennemført i projektet for Elmelundskoven. Endelig bør det tilsvarende sikres at grundvandets fremtidige beskyttelse er uændret. I området findes få, fritliggende bygningsejendomme inden for interessezonen. det videre arbejde. Interessezonen rummer placeringen af et klassisk tilslutningsanlæg til motorvejen med østvestgående ramper, der tilkobles ringvejen via rundkørsler nord og syd for E20. Zonen passerer Fårebjergvej, hvis fremtidige status og forløb i det videre arbejde bør belyses ud fra en overordnet trafikplanlægning. Terrænmæssigt er området højtliggende og kuperet med 10 meters terrænfald mod nord. Landskabet er åbent og udstrakt og med den høje beliggenhed har man herfra en storslået udsigt over området, hvorfor det er oplagt at udvikle de rekreative værdier i området i tilknytning til golfbanen og den nye skov Elmelund. Endvidere er det oplagt at etablere udsigtspunkter på dette sted, der kunne blive det vestlige Odenses nye rekreative friluftsdestination. Udsigt over landskabet mod syd set fra Fårebjergvej Da dyrkningsjorde gennemskæres af interessezonen, bør fremtidige konsekvenser for at opretholde en hensigtsmæssig landbrugsdrift derfor belyses i Udsigt over landskabet mod øst set fra Fårebjergvej

7

8 Delområde 2 - Middelfartvej Delområdet strækker sig fra Fårebjergvej i syd på tværs af Middelfartvej til Munkerodgyden i nord. Zonen krydser Blommenslyst Golfbane og Middelfartvej og forløber parallelt med Kohave. Terrænet syd for Middelfartvej er kuperet. Denne placering af zonen gennemskærer landskab og golfbane på en strækning, hvor der er 15 meters terrænfald. Det er muligt at anlægge en ringvej med den rette længdeprofil, men ringvejen vil skære sig ned i terrænet i afgravning med hældning på 1:3. Blommenslyst Golfbane er af både landskabelig og rekreativ betydning. Banen er højtliggende med en afgrænsning ind mod Vejrup og strækker sig ud mod det åbne land i øst. Interessezonen ligger omtrentligt midt i golfbanen. Den nærmere indsnævring af zonen langs golfbanen, kræver en indgående, landskabelig og trafikteknisk vurdering. Netop hvor zonen krydser Middelfartvej, er der en lavning i terrænet, hvilket muliggør at hæve Middelfartvej på en kortere strækning og føre ringvejen under denne. Fordi man hæver Middelfartvej, bliver det terrænmæssige indgreb i landskabet mindre. Som helhed betragtet er dette derfor en relativ nænsom og hensynsfuld indpasning. Underføring af ringvejen har ligeledes en støjdæmpende effekt i forhold til omgivelserne. Skt. Knuds Kirke, som kan ses helt fra motorvejsafkørslen vest for Blommenslyst ca. 12 km fra domkirken. På delstrækninger hele vejen ind til bygrænsen har man dette monumentale kig til Odense bys vartegn. Tilpasning af ringvejens tilslutningsanlæg bør derfor udformes således, at den overordnede sigtelinje bevares i fremtiden. Interessezonen nord for Middelfartvej har en blød kurve, der krydser det østlige højspændingstracé hen over åbne, udstrakte marker, hvor terrænet falder 10 meter mod nord til Munkerodgyden. Passagen af Middelfartvej kræver en nøjere, trafikteknisk og landskabelig vurdering for at kvalificere interessezonen på delstrækningen frem til Munkerodgyden. Umiddelbart vest for interessezonen ligger Kohave som et fortættet landskab af lavninger, græsningsareal og få spredte ejendomme, der sammen danner et præcist, landskabeligt indelukke, af betydelig landskabelig værdi. Mod øst afgrænses Kohave af en bygningsmæssig harmonisk gård, der fint markerer skovbrynets afgrænsning. Ved at placere interessezonen øst for Kohave, er det muligt, at gården ikke kan bevares, men indelukket omkring Kohave vil i sin struktur forblive intakt. Kohave set mod nordvest - Efter visualisering af et muligt vejforløb Ved at grave ringvejen ned, bevares det lange kig til Middelfartvej set mod Skt Knuds Kirke i øst. Middelfartvej kan hæves, så ringvejen kan føres under denne. Middelfartvej set mod sydvest - Efter visualisering af et muligt vejforløb uden illustrering af kommende tilslutningsanlæg

9 Det unikke landskab Kohave set fra Ejlstrupvej Landskabet nord for Middelfartvej er et fladt plateau

10 Delområde 3 - Ryds Å Ryds Ådal har en åben karakter uden umiddelbart veldefineret afgrænsning. Landskabet er relativt fladt med svagt terrænfald mod Ryds Å. Omkring Ryds Å findes agerjord, græsningsarealer, bevoksninger og vådområder. Store dele af de nære arealer omkring Ryds Å er ikke umiddelbart tilgængelige. Markveje fører derind, men indhegninger og blød bund gør området vanskeligt tilgængeligt. I både Ryds Å og Stavis Å er der registreret forekomster af tykskallet malermusling. Arten er stærkt truet og dens levesteder skal beskyttes og må ikke forringes ifølge EU s habitatdirektiv bilag IV. Kun ganske særlige samfundsmæssige interesser, som fx overordnede vejanlæg, kan begrunde at levestederne påvirkes. Ved etableringen af en Ringvej 3 vest bør det derfor undersøges, hvorledes tykskallet malermusling s levested beskyttes i Ryds Å, samt belyse muligheden for at forbedre biotopen. Derved vil etableringen af ringvejen kunne bidrage positivt til stedets naturkvalitet. Interessezonen passerer Ryds Å på en strækning, hvor åen forgrener sig med ca. 100 m. mellem hovedløb og sideløb. Zonen føres i et let- buet forløb mod vest med 300 meters afstand til sammenhængende bebyggelse mod øst. I den angivne interessezone hen over Ryds Å vil ringvejen forventeligt forløbe på en eller to lave dalbroer på hele eller dele af strækningen, kombineret med en eller to dæmninger. En lav dalbro vil, til forskel fra en dæmning, være et lokalt indgreb i stedets landskab og natur, der vil give passage af mindre dyr på tværs af ringvejen. En lav dalbro vil visuelt være mindre dominerende, men ikke kunne fungere som faunapassage for større pattedyr. En højere dalbro, der tilgodeser dyrelivet ved Ryds Å, vil visuelt og støjmæssigt afstedkomme negative konsekvenser for området. I begge tilfælde kan tilgængeligheden til arealerne ved Ryds Å højnes som rekreativt område, hvor det i dag fremstår utilgængeligt og kun sporadisk nås ad mark- og skovveje. Området ved Ryds Å rummer muligheder for at skabe et nyt oplevelseslandskab, der bør belyses i de kommende undersøgelser. Beskyttelse af biotoperne skal dog nøje afvejes i forhold til, hvilken negativ påvirkning en øget adgang kan medføre områdets flora og fauna. Dalbro over Ryds Å - efter visualisering af et muligt broforløb Villestofte skærmes af levende hegn, der vokser langs Ryds Å. Billedet er set fra syd mod nord. Bækkelundshave i Villestofte set fra syd Dalbro over Ryds Å - visualisering af et muligt broforløb set fra Villestofte

11

12 Delområde 4 - Rugårdsvej Nord for Ryds Å findes et åbent agerlandskab med relativt, fladt terræn. Landskabet i hele delområdet er uden store stigninger, men med lokale bakkepartier og lavninger. Lunde og levende hegn understreger landskabsformerne. Området afgrænses af Korups tætte bebyggelse i vest og en åben, sammenhængende bebyggelse mod øst, som er Odenses vestlige bygrænse. Mod nord afgrænses det åbne land af spredt bebyggelse langs Rugårdsvej. Uden for delområdet løber Ryds Å mod nord ind gennem Pårup og danner med stedvise slugter og åbne strøg et ophold i bebyggelsesstrukturen. Østvestgående veje forbinder Korup med Pårup, der opdeler og dominerer landskabet. Tyrsbjergvej går i en direkte linje fra vest mod øst. Vejen har en særlig karakter med husmandsbrug, der ligger direkte ud til vejen. Trelængede bygninger danner små gårdrum mod syd og skaber et stemningsfuldt forløb langs Tyrsbjergvej. Langesøstien går fra Langesø i vest ind til Odense. Stien ligger på en tidligere jernbanedæmning, hvorfor den har et meget jævnt terrænforløb, der gør stien velegnet til de bløde trafikanter. en erhvervsejendom. Zonen ligger umiddelbart op til det vestlige højspændingstracé som zonen krydser nord for Rugårdsvej. Odense Kommune har planlagt en forlægning af Rugårdsvej ca. 450 meter nord for den eksisterende vej, hvilket medfører at den nuværende Rugårdsvej neddrosles trafikalt. Det vurderes, at det er realistisk enten at føre den nye ringvej over, eller under den eksisterende Rugårdsvej og tilslutte Rugårdsvejs forlægning på en dæmning. I det svagt, kuperede terræn gennemskærer interessezonen lokale højdespring, der kan indarbejdes i et konkret vejprojekt således, at landskabsformerne udnyttes til støjreduktion. Hvor zonen passerer sammenhængende bebyggelse, bør det tilstræbes at indarbejde reduktionsfremmendeforanstaltninger tæt på støjkilden. Tyrsbjergvej kig fra vest mod Paarup Interessezonen ligger i 300 meters afstand til sammenhængende bebyggelse mod øst og passerer over Rugårdsvej ved en åbning i bebyggelsen ved Plateauet nord for Korup Kig mod nord fra Tyrsbjergvej Kig mod syd fra Rugårdsvej

13

14 Delområde 5 - Stavis Å Området består af et åbent agerland langs Stavis Ådal med 10 m terrænfald ned til åen. Stavis Ådal er dramatisk og fortættet syd for Kirkendrup, hvorimod landskabet syd for Næsbyhoved-Broby bliver mere åbent mod vest. Hvor interessezonen passerer, er der lokalt større, terrænvariation med lavninger omkring åen og med lokale højdedrag ved Ålemarksgyden. Interessezonen krydser tre eksisterende veje, Udskovvej, Stavadgyden og Ålemarksgyden. Udskovvej er en ubefæstet markvej, der fører fra Gammel Korup ud til marker i åbent land og slutter ved Stavis Å. Stavadgyden passerer Stavis Å der, hvor terrænet er relativt stejlt. Et højdespændingstracé krydser Stavis Å i delområdet, hvor det føres over dalskråningen og løber parallelt med åen og Ålemarksgyden. Interessezonens krydsning kræver her en nærmere indpasning. Interessezonen i delområdet føres på tværs af højdekurverne i et let kurvet forløb mod nord og krydser Stavis Å ved Stavadgyden gennem et lokalt højdedrag. I det videre arbejde bør det belyses, hvorvidt en ringvej vil kunne placeres vest om højdedragene og dermed reducere afgravninger i terrænnet. stærkt truet og dens levesteder skal beskyttes og må ikke forringes ifølge EU s habitatdirektiv bilag IV. Kun ganske særlige samfundsmæssige interesser, som fx overordnede vejanlæg, kan begrunde at levestederne påvirkes. I forbindelse med VVM-redegørelsen for Ring 3 vest bør det undersøges, hvorledes den tykskallede malermuslings levested beskyttes i Stavis Å, samt belyse muligheden for at forbedre biotopen. Derved vil etableringen af ringvejen kunne bidrage positivt til stedets naturkvalitet. Ligesom ved Ryds Å vil en lav dalbro over Stavis Å visuelt dominere mindre, men ikke give passage på tværs af større pattedyr eller rekreativ adgang på tværs under broen. En højere dalbro vil skabe bedre faunapassage og rekreativ værdi. Staten ved Naturstyrelsen Fyn har i 2011 gennemført et naturgenopretningsprojekt af Stavis Å. En ny ringvej bør understøtte disse langsigtede, økonomiske og naturmæssige investeringer, der har til hensigt at optimere levesteder, passager og adgang for flora, fauna og mennesker. Stavis Å set mod øst - efter visualisering af et muligt broforløb I Stavis Å er der registreret forekomster af tykskallet malermusling og tilsvarende i Ryds Å. Arten er Stavis Ådal set fra Udskovvej Kig mod syd fra Stavadsgyden mod Stavis Ådal og Gl. Korup Stavis Å set fra vest (fra kanten af villakvarteret Store Klaus)

15 1

16 Delområde 6 - Bogensevej I området umiddelbart vest for Næsbyhoved-Broby føres interessezonen ca. 600 meter frem til Bogensevej. To ejendomme ligger med 400 meters indbyrdes afstand i det åbne land, hvor interessezonen passerer. Området er et åbent og udstrakt agerland med levende hegn, der går vinkelret på Bogensevej og afgrænser markerne. Terrænmæssigt er der i området 5 meters fald over 700 meter mod Stavis Å, hvilket skaber en markant, storslået udsigt til Stavis Ådalen og det bagvedliggende Korup i syd. Zonen afsluttes omtrentligt vinkelret på Bogensevej, hvor det vejteknisk er realistisk at tilslutte ringvejen i eksisterende terræn. Trafikken vil kunne reguleres ved et signalanlæg. Ved placering af en ny ringvej, bør det særligt belyses, hvorledes man sikrer gode, trafikale forhold for alle trafikanter. De støjmæssige konsekvenser og visuelle sammenhænge bør for denne delstrækning undersøges både for næromgivelserne, men også for de overordnede, landskabelige sammenhænge. Kig mod rideskolen på Ålemarksgyden set fra Udskovvej En eventuel, fremtidig videreførelse af ringvejen nord for Bogensevej, indgår ikke som del af denne vurdering. Det anbefales dog, at man parallelt med det videre arbejde for Ring 3 vest, undersøger mulige, fremtidige linjeføringer for en videre forbindelse nord for Bogensevej, med forventelig tilslutning på Otterupvej. 16 Det flade plateau ved Bogensevej - set mod sydøst Kig fra Ålemarksgyden mod Bogensevej Kig fra Bogensevej mod Gl. Korup

17 17

18 Ring 3 vest - Visualiseringer Visualiseringerne af Ring 3 vest er et tillempet skøn af, hvorledes en 4 sporet vej kan placeres i landskabet. Visualiseringerne i dette hæfte er lavet som fotocollager, der gøres så virkelighedsnære som muligt på et indledende, men overordnet stadie. Visualiseringerne gengiver de overordnede intentioner og landskabelige hensyn ved at placere en ny vej mellem Korup og Paarup. I den efterfølgende undersøgelse og senere udarbejdelse af et konkret projekt vil det være muligt, at lave en mere repræsentativ og detaljeret, digital konstruktion eller billedgengivelse af Ring 3 vest. 18

19 19

20 20 Middelfartvej set mod sydvest - Før

21 Middelfartvej set mod sydvest - Efter 21

22 22 Kohave set mod nordvest - Før

23 Kohave set mod nordvest - Efter 23

24 24 Ryds Å set mod vest - Før

25 Ryds Å set mod vest - Efter 25

26 26 Ryds Å set mod sydvest - Før

27 Ryds Å set mod sydvest - Efter 27

28 28 Stavis Å set mod øst - Før

29 Stavis Å set mod øst - Efter 29

30

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE HAVKLITTERNE KANDESTEDERNE KIG MOD KANDESTEDERNES BEBYGGELSE

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg VVM-redegørelse for Kombilinien Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 304 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse B o r g e r m ø d e d. 1 3. 0 6. 2 0 0 7 D a g s o r d e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere