Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej"

Transkript

1 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013

2 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by og lanskabsplanlægning aps i samarbejde med Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen Januar 2013 Kortmateriale udlånt af Odense Kommune Layout GBL gruppen for by og lanskabsplanlægning aps

3 Indhold Præsentation af området, opgaven og interessezonen Delområde 1 - Fynske Motorvej E20 - Fårebjergvej Delområde 2 - Blommenslyst Golfbane - Kohave Delområde 3 - Ryds Å Delområde 4 - Tyrsbjergvej - Langesøstien - Rugårdsvej Delområde 5 - Udskovvej - Stavis Å - Brobyvej/Ålemarksgyden Delområde 6 - Bogensevej Ring 3 vest - Visualiseringer

4 Præsentation af området, opgaven og interessezonen Forudsætninger Behovet for at placere en ny ringvej i det vestlige Odense afspejler den almene udvikling, der kendes fra andre dynamiske egne i Danmark. Landbrugslandet, der ligger tæt på landets største byer, bliver med tiden en del af nye, lokale bysamfund, der rummer boligområder, skoler, butikker og andre servicefunktioner. For at kunne skabe gode steder at leve og bo, er behovet for at sikre tilstrækkelige trafikale forbindelser en forudsætning. Hvor der er en vej, er der et hus; og omvendt. Behovet for at bygge nye veje er derfor et tegn på, at kommunen er i udvikling. Det har dog en række konsekvenser, at bygge nye veje og de skal belyses nøje for at sikre den rette løsning. Konsekvenserne er bl.a. trafikale. Som ringe i vandet vil trafikmønstre forandre sig, når nye veje bygges. God planlægning skaber grundlag for at etablere gode veje. Konsekvenserne afstedkommer også strukturelle forandringer i landskabet, når der placeres en ny vej i det åbne land. Oplevelsen af et sted kan blive helt anderledes. For mange mennesker kan vejen få direkte konsekvenser. Nye veje kan lette en travl hverdag og aflaste eksisterende, trafikbelastede områder. Vejen påvirker nærmiljøet, hvor der kan opleves en brugskvalitet ved vejen samtidig med, at der opleves gener ved samme. Derfor afvejes konsekvenserne ved at placere en Ringvej 3 vest både ud fra menneskelige hensyn og overordnede samfundsmæssige interesser. Konkret har udgangspunktet for nærværende opgave været tre parametre; landskab, fremkommelighed og mennesker. Afgrænsning og indsnævring af interessezonen baseres primært på disse tre parametre, der indgår som en integreret del i de samlede vurderinger. Parametrene nævnes kun, hvor ændringer af særskilt karakter eller betydeligt omfang kan forudses. Kommunens plangrundlag for interessezonen rummer ligeledes almene hensyn til mennesker, fremkommelighed og landskaber. Ved at indsnævre interessezonen, bliver det dog muligt, at tydeliggøre særlige behov for at belyse og afveje hensyn til landskab, fremkommelighed og mennesker, både lokalt og for hele Odense Kommune. På nuværende tidspunkt foreligger intet beslutningsgrundlag, endsige tekniske forudsætninger for en detaljeret landskabskonsekvensvurdering. Derfor er opgaven overordnet at vurdere et indgreb i landskabet, i den angivne interessezone. Konsekvensvurderingen fokuserer på det eksisterende landskabelige grundlag og påvirkningerne heraf. Fremkommelighed omfatter trafik- og vejtekniske forudsætninger herunder at sikre rimelig tilgængelighed for alle borgere i Odense Kommune. Mennesker afspejler et helhedshensyn, der både rummer varetagelse af den enkelte borgers interesser og kommunens borgere som fællesskab. Zonens afgrænsning Interessezonen for Ring 3 vest strækker sig fra motorvej E20 i syd til Bogensevej i nord. Zonens udstrækning baseres på tidligere erfaring fra etablering af ringveje i Odense Kommune og repræsenterer således intet konkret vejprojekt. Det er alene på baggrund af eksisterende viden, at en ny vejs overordnede påvirkninger af omgivelserne belyses. Interessezonen strækker sig over et ca. 7,5 km langt område fra nord mod syd. Zonens udstrækning tager afsæt i en 4-sporet ringvej med to spor i hver retning med 80 km hastighedsgrænse, hvilket svarer til en klassisk omfartsvej i kommunen. Trafik-, signalanlæg og tilslutningsramper ved de eksisterende veje indgår ikke i vurderingen. Det er dog overordnet sikret, at en ringvej trafikalt kan indpasses inden for zonens afgrænsning. Tilslutningen til motorvejen afhænger af den vejtekniske geometri for ringvejens linjeføring samt hensynet til landskab og mennesker. Trafikforholdene på E20 skal også afvejes i forhold til de overordnede, statslige interesser for trafik. En senere, konkret planlægning for ringvejen forventes derfor at blive løst i tæt dialog med Vejdirektoratet, der har til opgave at sikre den overordnede, nationale trafikstruktur. En videreførelse af ringvejen nord for Bogensevej indgår ikke som en del af denne vurdering, men bør på rimeligt niveau indgå i en fremtidig analyse for Ring 3 vest. En sådan analyse kan med fordel gennemføres i dialog med Nordfyns Kommune, der kan have interesser i at sikre trafikudviklingen på Nordfyn i et tæt samarbejde med Odense Kommune. Landskabet For at skabe en generel forståelse af det landskab, som interessezonen ligger i, beskrives de overordnede landskabstræk indledningsvist. Herefter vurderes eksisterende, landskabelige karakteristika og de stedsspecifikke konsekvenser ved at placere en ny ringvej inden for interessezonen. Landskabet, der berøres af interessezonen gennemgås i 6 delområder. Hvert delområde strækker sig over 2,1 km fra vest til øst og 1,5 km fra syd mod nord. Delområderne vises på kort i målestok 1:5000, hvor lokale variationer i terræn, bevoksning og detaljer i landskabsrummet ikke kan gengives, men de beskrives i hovedtræk. I teksten til hvert delområde knytter der sig fotos fra stedet. På visse strækninger er lavet fotovisualiseringer, der viser de principielle idéer for at placere en mulig, ny ringvej i området. By og land Landskabet mellem Odenses vestlige bygrænse og Korup og Vejrup i vest og Næsbyhoved-Broby i nord er et særligt, fortættet, varieret og karakterfuldt landskab, der gennemskæres af to ådale samt mindre veje i øst-vestlig retning. Terrænmæssigt er der stor variation i området, der veksler fra åbne, udstrakte dallandskaber til småkuperet terræn og højliggende, udstrakte plateauer. Mod E20 i syd ligger landskabet højt i kote 60 med storslåede udsigter over området. Mod nord ved Bogensevej ligger landskabet i kote 20 med udsigt over Stavis ådal og Korup i syd. Typisk for bebyggelsesstrukturerne i området er, at de danner en klar bygrænse ud til det åbne land. Desuden findes der i det åbne land større, sammenhængende bebyggelse, spredt bebyggelse og enkelte fritliggende gårde. Landbrugslandet, med dyrkede marker, græsningsarealer og levende hegn, afspejler et typisk, dansk mosaiklandskab. De to ådale omkring Stavis Å og Ryds Å, opleves som pauser i det opdyrkede og bebyggede landskab. Området afspejler den typiske udvikling af lokalsamfund, der ligger i overgangen mellem by og land. Landbrugsejendomme sammenlægges, husmandudstykninger overgår til fritidslandbrug og boligformål og der etableres nye boligområder i landbrugslandet. Området følger således den typiske udvikling af byudvikling og derved også et øget behov for tilstrækkelig fremkommelighed. Geologi og natur Den vestlige del af Odense Kommune er omfattet af særlige drikkevandinteresser, OSD, hvilket også gælder for den samlede interessezone for Ring 3 vest. Retningslinjer for beskyttelse af OSD er fastsat i den statslige vandplan. I området er der ydermere større indvindningsoplande, samt en række private og offentlige vandværksboringer med tilhørende bufferzoner på 300 meter. Ved etablering af en ny ringvej i det vestlige Odense, bør hensynet til en sikker og stabil vandforsyning indarbejdes i det konkrete vejprojekt. I både Ryds Å og Stavis Å er der registreret forekomster af tykskallet tykskallet malermusling, hvis levesteder skal beskyttes og ikke må forringes ifølge

5 6 Bogensevej EU s habitatdirektiv bilag IV. Kun ganske særlige samfundsmæssige interesser, som fx overordnede vejanlæg, kan begrunde at levestederne påvirkes. Særlige landskaber Elmelundskoven Den sydlige interessezone passerer et 320 hektar stort skovområde Elmelund, der i 2010 er opkøbt i et fællesskab bestående af Vandcenter Syd, Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune. Beskyttelse af grundvandet er baggrunden for den store, langsigtede investering i skoven Elmelund. Desuden er det målet, gennem etablering af ny, bynær skov, at skabe øget adgang til rekreative områder for borgerne i Odense. På nuværende tidspunkt er skovrejsningen kun påbegyndt i Elmelund, men fortsætter som led i en ambitiøs samarbejdsaftale for etablering af 2000 hektar ny skov, der blev indgået i 2001 mellem de 3 parter. Næsbyhoved-Broby kan man kigge langt gennem ådalens landskab, der er fladt og mindre markant end den østlige del af ådalen, som har mere dramatiske skråninger. Mod øst er kirketårnet i Næsbyhoved-Broby et fikspunkt, der trækker blikket ind og skaber perspektiv. I området omkring interessezonen er terrænforskellene i dallandskabet ca. 15 meter med bløde dalskråninger ned mod Stavis Å. De flade engområder langs åen skaber et bredt, åbent og smukt landskabsrum, der strækker sig langt mod vest. 5 Stavis Å 4 Rugårdsvej Kohave Landskabet øst for Ejlstrup har en særlig, landskabskarakter med velkendte landskabselementer som veje, bebyggelse, lunde og enge. Særligt ved Kohave findes disse elementer samlet i et landskabsrum. Hvor Ejlstrupvej slynger sig gennem Kohave, ligger spredt bebyggelse i et velafgrænset landskabsrum med fuldkronede skovbryn og tilstødende græsningsarealer i et varieret, småkuperet terræn. Her opleves landskabet som et rigt, harmonisk og samlet hele. Ryds Ådal Ryds Ådal har en åben karakter uden veldefineret afgrænsning. Træer som pil, poppel og el vokser langs åen og tegner dens forløb. Åen omgives af lavtliggende engområder, der afgræsses, samt tilgroede moseområder. Ryds Å er hjemsted for den sjældent forekomne tykskallet malermusling. Stavis Ådal Stavis Ådal har en åbenhed og et udtryk, der kendetegner agerlandet og den større skala. Sydvest for 3 Ryds Å 2 Middelfartvej 1 Fynske Motorvej E20

6 Delområde 1 - Fynske Motorvej E20 I delområde 1 løber interessezonen primært gennem landbrugsland og passerer gennem et 320 hektar stort skovområde Elmelund. Blommenslyst Golfbane gennemskæres omtrentligt midt i golfbanens område. Dette forhold beskrives dog ikke indenfor dette afsnit, men i delområde 2. To højspændingsledninger ligger inden for delområdet. Mod nord indsnævres zonen med en placering mellem de to højspændingstracéer i ca. 400 meters afstand til Vejrup. I syd passerer zonen på tværs af motorvej E20. En mulig videreførelse af ringvejen sydover indgår ikke i vurderingen. Ud fra generelle grundvandshensyn er den mest hensynsfulde placering af en ny ringvej så langt mod vest i området som muligt. Det kræver dog en nærmere vurdering af de konkrete landskabsmæssige og grundvandstekniske forhold for endelig stillingtagen. Elmelund er en ny skov under etablering. Arealerne hertil er opkøbt i fællesskab mellem Vandcenter Syd, Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune i Beskyttelse af grundvand er den primære baggrund for den store, langsigtede investering i skoven, sekundært er det ønsket at skabe rekreative tilbud for borgerne i Odense. Erstatning ved reduktion af arealet for Elmelundskoven, bør derfor belyses og afvejes, i forbindelse med et fremtidigt vejprojekt. Det bør gøres for at sikre planlagte fremtidige, naturmæssige og rekreative værdier, der svarer til de økonomiske og herlighedsmæssige investeringer, som er gennemført i projektet for Elmelundskoven. Endelig bør det tilsvarende sikres at grundvandets fremtidige beskyttelse er uændret. I området findes få, fritliggende bygningsejendomme inden for interessezonen. det videre arbejde. Interessezonen rummer placeringen af et klassisk tilslutningsanlæg til motorvejen med østvestgående ramper, der tilkobles ringvejen via rundkørsler nord og syd for E20. Zonen passerer Fårebjergvej, hvis fremtidige status og forløb i det videre arbejde bør belyses ud fra en overordnet trafikplanlægning. Terrænmæssigt er området højtliggende og kuperet med 10 meters terrænfald mod nord. Landskabet er åbent og udstrakt og med den høje beliggenhed har man herfra en storslået udsigt over området, hvorfor det er oplagt at udvikle de rekreative værdier i området i tilknytning til golfbanen og den nye skov Elmelund. Endvidere er det oplagt at etablere udsigtspunkter på dette sted, der kunne blive det vestlige Odenses nye rekreative friluftsdestination. Udsigt over landskabet mod syd set fra Fårebjergvej Da dyrkningsjorde gennemskæres af interessezonen, bør fremtidige konsekvenser for at opretholde en hensigtsmæssig landbrugsdrift derfor belyses i Udsigt over landskabet mod øst set fra Fårebjergvej

7

8 Delområde 2 - Middelfartvej Delområdet strækker sig fra Fårebjergvej i syd på tværs af Middelfartvej til Munkerodgyden i nord. Zonen krydser Blommenslyst Golfbane og Middelfartvej og forløber parallelt med Kohave. Terrænet syd for Middelfartvej er kuperet. Denne placering af zonen gennemskærer landskab og golfbane på en strækning, hvor der er 15 meters terrænfald. Det er muligt at anlægge en ringvej med den rette længdeprofil, men ringvejen vil skære sig ned i terrænet i afgravning med hældning på 1:3. Blommenslyst Golfbane er af både landskabelig og rekreativ betydning. Banen er højtliggende med en afgrænsning ind mod Vejrup og strækker sig ud mod det åbne land i øst. Interessezonen ligger omtrentligt midt i golfbanen. Den nærmere indsnævring af zonen langs golfbanen, kræver en indgående, landskabelig og trafikteknisk vurdering. Netop hvor zonen krydser Middelfartvej, er der en lavning i terrænet, hvilket muliggør at hæve Middelfartvej på en kortere strækning og føre ringvejen under denne. Fordi man hæver Middelfartvej, bliver det terrænmæssige indgreb i landskabet mindre. Som helhed betragtet er dette derfor en relativ nænsom og hensynsfuld indpasning. Underføring af ringvejen har ligeledes en støjdæmpende effekt i forhold til omgivelserne. Skt. Knuds Kirke, som kan ses helt fra motorvejsafkørslen vest for Blommenslyst ca. 12 km fra domkirken. På delstrækninger hele vejen ind til bygrænsen har man dette monumentale kig til Odense bys vartegn. Tilpasning af ringvejens tilslutningsanlæg bør derfor udformes således, at den overordnede sigtelinje bevares i fremtiden. Interessezonen nord for Middelfartvej har en blød kurve, der krydser det østlige højspændingstracé hen over åbne, udstrakte marker, hvor terrænet falder 10 meter mod nord til Munkerodgyden. Passagen af Middelfartvej kræver en nøjere, trafikteknisk og landskabelig vurdering for at kvalificere interessezonen på delstrækningen frem til Munkerodgyden. Umiddelbart vest for interessezonen ligger Kohave som et fortættet landskab af lavninger, græsningsareal og få spredte ejendomme, der sammen danner et præcist, landskabeligt indelukke, af betydelig landskabelig værdi. Mod øst afgrænses Kohave af en bygningsmæssig harmonisk gård, der fint markerer skovbrynets afgrænsning. Ved at placere interessezonen øst for Kohave, er det muligt, at gården ikke kan bevares, men indelukket omkring Kohave vil i sin struktur forblive intakt. Kohave set mod nordvest - Efter visualisering af et muligt vejforløb Ved at grave ringvejen ned, bevares det lange kig til Middelfartvej set mod Skt Knuds Kirke i øst. Middelfartvej kan hæves, så ringvejen kan føres under denne. Middelfartvej set mod sydvest - Efter visualisering af et muligt vejforløb uden illustrering af kommende tilslutningsanlæg

9 Det unikke landskab Kohave set fra Ejlstrupvej Landskabet nord for Middelfartvej er et fladt plateau

10 Delområde 3 - Ryds Å Ryds Ådal har en åben karakter uden umiddelbart veldefineret afgrænsning. Landskabet er relativt fladt med svagt terrænfald mod Ryds Å. Omkring Ryds Å findes agerjord, græsningsarealer, bevoksninger og vådområder. Store dele af de nære arealer omkring Ryds Å er ikke umiddelbart tilgængelige. Markveje fører derind, men indhegninger og blød bund gør området vanskeligt tilgængeligt. I både Ryds Å og Stavis Å er der registreret forekomster af tykskallet malermusling. Arten er stærkt truet og dens levesteder skal beskyttes og må ikke forringes ifølge EU s habitatdirektiv bilag IV. Kun ganske særlige samfundsmæssige interesser, som fx overordnede vejanlæg, kan begrunde at levestederne påvirkes. Ved etableringen af en Ringvej 3 vest bør det derfor undersøges, hvorledes tykskallet malermusling s levested beskyttes i Ryds Å, samt belyse muligheden for at forbedre biotopen. Derved vil etableringen af ringvejen kunne bidrage positivt til stedets naturkvalitet. Interessezonen passerer Ryds Å på en strækning, hvor åen forgrener sig med ca. 100 m. mellem hovedløb og sideløb. Zonen føres i et let- buet forløb mod vest med 300 meters afstand til sammenhængende bebyggelse mod øst. I den angivne interessezone hen over Ryds Å vil ringvejen forventeligt forløbe på en eller to lave dalbroer på hele eller dele af strækningen, kombineret med en eller to dæmninger. En lav dalbro vil, til forskel fra en dæmning, være et lokalt indgreb i stedets landskab og natur, der vil give passage af mindre dyr på tværs af ringvejen. En lav dalbro vil visuelt være mindre dominerende, men ikke kunne fungere som faunapassage for større pattedyr. En højere dalbro, der tilgodeser dyrelivet ved Ryds Å, vil visuelt og støjmæssigt afstedkomme negative konsekvenser for området. I begge tilfælde kan tilgængeligheden til arealerne ved Ryds Å højnes som rekreativt område, hvor det i dag fremstår utilgængeligt og kun sporadisk nås ad mark- og skovveje. Området ved Ryds Å rummer muligheder for at skabe et nyt oplevelseslandskab, der bør belyses i de kommende undersøgelser. Beskyttelse af biotoperne skal dog nøje afvejes i forhold til, hvilken negativ påvirkning en øget adgang kan medføre områdets flora og fauna. Dalbro over Ryds Å - efter visualisering af et muligt broforløb Villestofte skærmes af levende hegn, der vokser langs Ryds Å. Billedet er set fra syd mod nord. Bækkelundshave i Villestofte set fra syd Dalbro over Ryds Å - visualisering af et muligt broforløb set fra Villestofte

11

12 Delområde 4 - Rugårdsvej Nord for Ryds Å findes et åbent agerlandskab med relativt, fladt terræn. Landskabet i hele delområdet er uden store stigninger, men med lokale bakkepartier og lavninger. Lunde og levende hegn understreger landskabsformerne. Området afgrænses af Korups tætte bebyggelse i vest og en åben, sammenhængende bebyggelse mod øst, som er Odenses vestlige bygrænse. Mod nord afgrænses det åbne land af spredt bebyggelse langs Rugårdsvej. Uden for delområdet løber Ryds Å mod nord ind gennem Pårup og danner med stedvise slugter og åbne strøg et ophold i bebyggelsesstrukturen. Østvestgående veje forbinder Korup med Pårup, der opdeler og dominerer landskabet. Tyrsbjergvej går i en direkte linje fra vest mod øst. Vejen har en særlig karakter med husmandsbrug, der ligger direkte ud til vejen. Trelængede bygninger danner små gårdrum mod syd og skaber et stemningsfuldt forløb langs Tyrsbjergvej. Langesøstien går fra Langesø i vest ind til Odense. Stien ligger på en tidligere jernbanedæmning, hvorfor den har et meget jævnt terrænforløb, der gør stien velegnet til de bløde trafikanter. en erhvervsejendom. Zonen ligger umiddelbart op til det vestlige højspændingstracé som zonen krydser nord for Rugårdsvej. Odense Kommune har planlagt en forlægning af Rugårdsvej ca. 450 meter nord for den eksisterende vej, hvilket medfører at den nuværende Rugårdsvej neddrosles trafikalt. Det vurderes, at det er realistisk enten at føre den nye ringvej over, eller under den eksisterende Rugårdsvej og tilslutte Rugårdsvejs forlægning på en dæmning. I det svagt, kuperede terræn gennemskærer interessezonen lokale højdespring, der kan indarbejdes i et konkret vejprojekt således, at landskabsformerne udnyttes til støjreduktion. Hvor zonen passerer sammenhængende bebyggelse, bør det tilstræbes at indarbejde reduktionsfremmendeforanstaltninger tæt på støjkilden. Tyrsbjergvej kig fra vest mod Paarup Interessezonen ligger i 300 meters afstand til sammenhængende bebyggelse mod øst og passerer over Rugårdsvej ved en åbning i bebyggelsen ved Plateauet nord for Korup Kig mod nord fra Tyrsbjergvej Kig mod syd fra Rugårdsvej

13

14 Delområde 5 - Stavis Å Området består af et åbent agerland langs Stavis Ådal med 10 m terrænfald ned til åen. Stavis Ådal er dramatisk og fortættet syd for Kirkendrup, hvorimod landskabet syd for Næsbyhoved-Broby bliver mere åbent mod vest. Hvor interessezonen passerer, er der lokalt større, terrænvariation med lavninger omkring åen og med lokale højdedrag ved Ålemarksgyden. Interessezonen krydser tre eksisterende veje, Udskovvej, Stavadgyden og Ålemarksgyden. Udskovvej er en ubefæstet markvej, der fører fra Gammel Korup ud til marker i åbent land og slutter ved Stavis Å. Stavadgyden passerer Stavis Å der, hvor terrænet er relativt stejlt. Et højdespændingstracé krydser Stavis Å i delområdet, hvor det føres over dalskråningen og løber parallelt med åen og Ålemarksgyden. Interessezonens krydsning kræver her en nærmere indpasning. Interessezonen i delområdet føres på tværs af højdekurverne i et let kurvet forløb mod nord og krydser Stavis Å ved Stavadgyden gennem et lokalt højdedrag. I det videre arbejde bør det belyses, hvorvidt en ringvej vil kunne placeres vest om højdedragene og dermed reducere afgravninger i terrænnet. stærkt truet og dens levesteder skal beskyttes og må ikke forringes ifølge EU s habitatdirektiv bilag IV. Kun ganske særlige samfundsmæssige interesser, som fx overordnede vejanlæg, kan begrunde at levestederne påvirkes. I forbindelse med VVM-redegørelsen for Ring 3 vest bør det undersøges, hvorledes den tykskallede malermuslings levested beskyttes i Stavis Å, samt belyse muligheden for at forbedre biotopen. Derved vil etableringen af ringvejen kunne bidrage positivt til stedets naturkvalitet. Ligesom ved Ryds Å vil en lav dalbro over Stavis Å visuelt dominere mindre, men ikke give passage på tværs af større pattedyr eller rekreativ adgang på tværs under broen. En højere dalbro vil skabe bedre faunapassage og rekreativ værdi. Staten ved Naturstyrelsen Fyn har i 2011 gennemført et naturgenopretningsprojekt af Stavis Å. En ny ringvej bør understøtte disse langsigtede, økonomiske og naturmæssige investeringer, der har til hensigt at optimere levesteder, passager og adgang for flora, fauna og mennesker. Stavis Å set mod øst - efter visualisering af et muligt broforløb I Stavis Å er der registreret forekomster af tykskallet malermusling og tilsvarende i Ryds Å. Arten er Stavis Ådal set fra Udskovvej Kig mod syd fra Stavadsgyden mod Stavis Ådal og Gl. Korup Stavis Å set fra vest (fra kanten af villakvarteret Store Klaus)

15 1

16 Delområde 6 - Bogensevej I området umiddelbart vest for Næsbyhoved-Broby føres interessezonen ca. 600 meter frem til Bogensevej. To ejendomme ligger med 400 meters indbyrdes afstand i det åbne land, hvor interessezonen passerer. Området er et åbent og udstrakt agerland med levende hegn, der går vinkelret på Bogensevej og afgrænser markerne. Terrænmæssigt er der i området 5 meters fald over 700 meter mod Stavis Å, hvilket skaber en markant, storslået udsigt til Stavis Ådalen og det bagvedliggende Korup i syd. Zonen afsluttes omtrentligt vinkelret på Bogensevej, hvor det vejteknisk er realistisk at tilslutte ringvejen i eksisterende terræn. Trafikken vil kunne reguleres ved et signalanlæg. Ved placering af en ny ringvej, bør det særligt belyses, hvorledes man sikrer gode, trafikale forhold for alle trafikanter. De støjmæssige konsekvenser og visuelle sammenhænge bør for denne delstrækning undersøges både for næromgivelserne, men også for de overordnede, landskabelige sammenhænge. Kig mod rideskolen på Ålemarksgyden set fra Udskovvej En eventuel, fremtidig videreførelse af ringvejen nord for Bogensevej, indgår ikke som del af denne vurdering. Det anbefales dog, at man parallelt med det videre arbejde for Ring 3 vest, undersøger mulige, fremtidige linjeføringer for en videre forbindelse nord for Bogensevej, med forventelig tilslutning på Otterupvej. 16 Det flade plateau ved Bogensevej - set mod sydøst Kig fra Ålemarksgyden mod Bogensevej Kig fra Bogensevej mod Gl. Korup

17 17

18 Ring 3 vest - Visualiseringer Visualiseringerne af Ring 3 vest er et tillempet skøn af, hvorledes en 4 sporet vej kan placeres i landskabet. Visualiseringerne i dette hæfte er lavet som fotocollager, der gøres så virkelighedsnære som muligt på et indledende, men overordnet stadie. Visualiseringerne gengiver de overordnede intentioner og landskabelige hensyn ved at placere en ny vej mellem Korup og Paarup. I den efterfølgende undersøgelse og senere udarbejdelse af et konkret projekt vil det være muligt, at lave en mere repræsentativ og detaljeret, digital konstruktion eller billedgengivelse af Ring 3 vest. 18

19 19

20 20 Middelfartvej set mod sydvest - Før

21 Middelfartvej set mod sydvest - Efter 21

22 22 Kohave set mod nordvest - Før

23 Kohave set mod nordvest - Efter 23

24 24 Ryds Å set mod vest - Før

25 Ryds Å set mod vest - Efter 25

26 26 Ryds Å set mod sydvest - Før

27 Ryds Å set mod sydvest - Efter 27

28 28 Stavis Å set mod øst - Før

29 Stavis Å set mod øst - Efter 29

30

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere