Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej"

Transkript

1 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013

2 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by og lanskabsplanlægning aps i samarbejde med Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen Januar 2013 Kortmateriale udlånt af Odense Kommune Layout GBL gruppen for by og lanskabsplanlægning aps

3 Indhold Præsentation af området, opgaven og interessezonen Delområde 1 - Fynske Motorvej E20 - Fårebjergvej Delområde 2 - Blommenslyst Golfbane - Kohave Delområde 3 - Ryds Å Delområde 4 - Tyrsbjergvej - Langesøstien - Rugårdsvej Delområde 5 - Udskovvej - Stavis Å - Brobyvej/Ålemarksgyden Delområde 6 - Bogensevej Ring 3 vest - Visualiseringer

4 Præsentation af området, opgaven og interessezonen Forudsætninger Behovet for at placere en ny ringvej i det vestlige Odense afspejler den almene udvikling, der kendes fra andre dynamiske egne i Danmark. Landbrugslandet, der ligger tæt på landets største byer, bliver med tiden en del af nye, lokale bysamfund, der rummer boligområder, skoler, butikker og andre servicefunktioner. For at kunne skabe gode steder at leve og bo, er behovet for at sikre tilstrækkelige trafikale forbindelser en forudsætning. Hvor der er en vej, er der et hus; og omvendt. Behovet for at bygge nye veje er derfor et tegn på, at kommunen er i udvikling. Det har dog en række konsekvenser, at bygge nye veje og de skal belyses nøje for at sikre den rette løsning. Konsekvenserne er bl.a. trafikale. Som ringe i vandet vil trafikmønstre forandre sig, når nye veje bygges. God planlægning skaber grundlag for at etablere gode veje. Konsekvenserne afstedkommer også strukturelle forandringer i landskabet, når der placeres en ny vej i det åbne land. Oplevelsen af et sted kan blive helt anderledes. For mange mennesker kan vejen få direkte konsekvenser. Nye veje kan lette en travl hverdag og aflaste eksisterende, trafikbelastede områder. Vejen påvirker nærmiljøet, hvor der kan opleves en brugskvalitet ved vejen samtidig med, at der opleves gener ved samme. Derfor afvejes konsekvenserne ved at placere en Ringvej 3 vest både ud fra menneskelige hensyn og overordnede samfundsmæssige interesser. Konkret har udgangspunktet for nærværende opgave været tre parametre; landskab, fremkommelighed og mennesker. Afgrænsning og indsnævring af interessezonen baseres primært på disse tre parametre, der indgår som en integreret del i de samlede vurderinger. Parametrene nævnes kun, hvor ændringer af særskilt karakter eller betydeligt omfang kan forudses. Kommunens plangrundlag for interessezonen rummer ligeledes almene hensyn til mennesker, fremkommelighed og landskaber. Ved at indsnævre interessezonen, bliver det dog muligt, at tydeliggøre særlige behov for at belyse og afveje hensyn til landskab, fremkommelighed og mennesker, både lokalt og for hele Odense Kommune. På nuværende tidspunkt foreligger intet beslutningsgrundlag, endsige tekniske forudsætninger for en detaljeret landskabskonsekvensvurdering. Derfor er opgaven overordnet at vurdere et indgreb i landskabet, i den angivne interessezone. Konsekvensvurderingen fokuserer på det eksisterende landskabelige grundlag og påvirkningerne heraf. Fremkommelighed omfatter trafik- og vejtekniske forudsætninger herunder at sikre rimelig tilgængelighed for alle borgere i Odense Kommune. Mennesker afspejler et helhedshensyn, der både rummer varetagelse af den enkelte borgers interesser og kommunens borgere som fællesskab. Zonens afgrænsning Interessezonen for Ring 3 vest strækker sig fra motorvej E20 i syd til Bogensevej i nord. Zonens udstrækning baseres på tidligere erfaring fra etablering af ringveje i Odense Kommune og repræsenterer således intet konkret vejprojekt. Det er alene på baggrund af eksisterende viden, at en ny vejs overordnede påvirkninger af omgivelserne belyses. Interessezonen strækker sig over et ca. 7,5 km langt område fra nord mod syd. Zonens udstrækning tager afsæt i en 4-sporet ringvej med to spor i hver retning med 80 km hastighedsgrænse, hvilket svarer til en klassisk omfartsvej i kommunen. Trafik-, signalanlæg og tilslutningsramper ved de eksisterende veje indgår ikke i vurderingen. Det er dog overordnet sikret, at en ringvej trafikalt kan indpasses inden for zonens afgrænsning. Tilslutningen til motorvejen afhænger af den vejtekniske geometri for ringvejens linjeføring samt hensynet til landskab og mennesker. Trafikforholdene på E20 skal også afvejes i forhold til de overordnede, statslige interesser for trafik. En senere, konkret planlægning for ringvejen forventes derfor at blive løst i tæt dialog med Vejdirektoratet, der har til opgave at sikre den overordnede, nationale trafikstruktur. En videreførelse af ringvejen nord for Bogensevej indgår ikke som en del af denne vurdering, men bør på rimeligt niveau indgå i en fremtidig analyse for Ring 3 vest. En sådan analyse kan med fordel gennemføres i dialog med Nordfyns Kommune, der kan have interesser i at sikre trafikudviklingen på Nordfyn i et tæt samarbejde med Odense Kommune. Landskabet For at skabe en generel forståelse af det landskab, som interessezonen ligger i, beskrives de overordnede landskabstræk indledningsvist. Herefter vurderes eksisterende, landskabelige karakteristika og de stedsspecifikke konsekvenser ved at placere en ny ringvej inden for interessezonen. Landskabet, der berøres af interessezonen gennemgås i 6 delområder. Hvert delområde strækker sig over 2,1 km fra vest til øst og 1,5 km fra syd mod nord. Delområderne vises på kort i målestok 1:5000, hvor lokale variationer i terræn, bevoksning og detaljer i landskabsrummet ikke kan gengives, men de beskrives i hovedtræk. I teksten til hvert delområde knytter der sig fotos fra stedet. På visse strækninger er lavet fotovisualiseringer, der viser de principielle idéer for at placere en mulig, ny ringvej i området. By og land Landskabet mellem Odenses vestlige bygrænse og Korup og Vejrup i vest og Næsbyhoved-Broby i nord er et særligt, fortættet, varieret og karakterfuldt landskab, der gennemskæres af to ådale samt mindre veje i øst-vestlig retning. Terrænmæssigt er der stor variation i området, der veksler fra åbne, udstrakte dallandskaber til småkuperet terræn og højliggende, udstrakte plateauer. Mod E20 i syd ligger landskabet højt i kote 60 med storslåede udsigter over området. Mod nord ved Bogensevej ligger landskabet i kote 20 med udsigt over Stavis ådal og Korup i syd. Typisk for bebyggelsesstrukturerne i området er, at de danner en klar bygrænse ud til det åbne land. Desuden findes der i det åbne land større, sammenhængende bebyggelse, spredt bebyggelse og enkelte fritliggende gårde. Landbrugslandet, med dyrkede marker, græsningsarealer og levende hegn, afspejler et typisk, dansk mosaiklandskab. De to ådale omkring Stavis Å og Ryds Å, opleves som pauser i det opdyrkede og bebyggede landskab. Området afspejler den typiske udvikling af lokalsamfund, der ligger i overgangen mellem by og land. Landbrugsejendomme sammenlægges, husmandudstykninger overgår til fritidslandbrug og boligformål og der etableres nye boligområder i landbrugslandet. Området følger således den typiske udvikling af byudvikling og derved også et øget behov for tilstrækkelig fremkommelighed. Geologi og natur Den vestlige del af Odense Kommune er omfattet af særlige drikkevandinteresser, OSD, hvilket også gælder for den samlede interessezone for Ring 3 vest. Retningslinjer for beskyttelse af OSD er fastsat i den statslige vandplan. I området er der ydermere større indvindningsoplande, samt en række private og offentlige vandværksboringer med tilhørende bufferzoner på 300 meter. Ved etablering af en ny ringvej i det vestlige Odense, bør hensynet til en sikker og stabil vandforsyning indarbejdes i det konkrete vejprojekt. I både Ryds Å og Stavis Å er der registreret forekomster af tykskallet tykskallet malermusling, hvis levesteder skal beskyttes og ikke må forringes ifølge

5 6 Bogensevej EU s habitatdirektiv bilag IV. Kun ganske særlige samfundsmæssige interesser, som fx overordnede vejanlæg, kan begrunde at levestederne påvirkes. Særlige landskaber Elmelundskoven Den sydlige interessezone passerer et 320 hektar stort skovområde Elmelund, der i 2010 er opkøbt i et fællesskab bestående af Vandcenter Syd, Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune. Beskyttelse af grundvandet er baggrunden for den store, langsigtede investering i skoven Elmelund. Desuden er det målet, gennem etablering af ny, bynær skov, at skabe øget adgang til rekreative områder for borgerne i Odense. På nuværende tidspunkt er skovrejsningen kun påbegyndt i Elmelund, men fortsætter som led i en ambitiøs samarbejdsaftale for etablering af 2000 hektar ny skov, der blev indgået i 2001 mellem de 3 parter. Næsbyhoved-Broby kan man kigge langt gennem ådalens landskab, der er fladt og mindre markant end den østlige del af ådalen, som har mere dramatiske skråninger. Mod øst er kirketårnet i Næsbyhoved-Broby et fikspunkt, der trækker blikket ind og skaber perspektiv. I området omkring interessezonen er terrænforskellene i dallandskabet ca. 15 meter med bløde dalskråninger ned mod Stavis Å. De flade engområder langs åen skaber et bredt, åbent og smukt landskabsrum, der strækker sig langt mod vest. 5 Stavis Å 4 Rugårdsvej Kohave Landskabet øst for Ejlstrup har en særlig, landskabskarakter med velkendte landskabselementer som veje, bebyggelse, lunde og enge. Særligt ved Kohave findes disse elementer samlet i et landskabsrum. Hvor Ejlstrupvej slynger sig gennem Kohave, ligger spredt bebyggelse i et velafgrænset landskabsrum med fuldkronede skovbryn og tilstødende græsningsarealer i et varieret, småkuperet terræn. Her opleves landskabet som et rigt, harmonisk og samlet hele. Ryds Ådal Ryds Ådal har en åben karakter uden veldefineret afgrænsning. Træer som pil, poppel og el vokser langs åen og tegner dens forløb. Åen omgives af lavtliggende engområder, der afgræsses, samt tilgroede moseområder. Ryds Å er hjemsted for den sjældent forekomne tykskallet malermusling. Stavis Ådal Stavis Ådal har en åbenhed og et udtryk, der kendetegner agerlandet og den større skala. Sydvest for 3 Ryds Å 2 Middelfartvej 1 Fynske Motorvej E20

6 Delområde 1 - Fynske Motorvej E20 I delområde 1 løber interessezonen primært gennem landbrugsland og passerer gennem et 320 hektar stort skovområde Elmelund. Blommenslyst Golfbane gennemskæres omtrentligt midt i golfbanens område. Dette forhold beskrives dog ikke indenfor dette afsnit, men i delområde 2. To højspændingsledninger ligger inden for delområdet. Mod nord indsnævres zonen med en placering mellem de to højspændingstracéer i ca. 400 meters afstand til Vejrup. I syd passerer zonen på tværs af motorvej E20. En mulig videreførelse af ringvejen sydover indgår ikke i vurderingen. Ud fra generelle grundvandshensyn er den mest hensynsfulde placering af en ny ringvej så langt mod vest i området som muligt. Det kræver dog en nærmere vurdering af de konkrete landskabsmæssige og grundvandstekniske forhold for endelig stillingtagen. Elmelund er en ny skov under etablering. Arealerne hertil er opkøbt i fællesskab mellem Vandcenter Syd, Naturstyrelsen Fyn og Odense Kommune i Beskyttelse af grundvand er den primære baggrund for den store, langsigtede investering i skoven, sekundært er det ønsket at skabe rekreative tilbud for borgerne i Odense. Erstatning ved reduktion af arealet for Elmelundskoven, bør derfor belyses og afvejes, i forbindelse med et fremtidigt vejprojekt. Det bør gøres for at sikre planlagte fremtidige, naturmæssige og rekreative værdier, der svarer til de økonomiske og herlighedsmæssige investeringer, som er gennemført i projektet for Elmelundskoven. Endelig bør det tilsvarende sikres at grundvandets fremtidige beskyttelse er uændret. I området findes få, fritliggende bygningsejendomme inden for interessezonen. det videre arbejde. Interessezonen rummer placeringen af et klassisk tilslutningsanlæg til motorvejen med østvestgående ramper, der tilkobles ringvejen via rundkørsler nord og syd for E20. Zonen passerer Fårebjergvej, hvis fremtidige status og forløb i det videre arbejde bør belyses ud fra en overordnet trafikplanlægning. Terrænmæssigt er området højtliggende og kuperet med 10 meters terrænfald mod nord. Landskabet er åbent og udstrakt og med den høje beliggenhed har man herfra en storslået udsigt over området, hvorfor det er oplagt at udvikle de rekreative værdier i området i tilknytning til golfbanen og den nye skov Elmelund. Endvidere er det oplagt at etablere udsigtspunkter på dette sted, der kunne blive det vestlige Odenses nye rekreative friluftsdestination. Udsigt over landskabet mod syd set fra Fårebjergvej Da dyrkningsjorde gennemskæres af interessezonen, bør fremtidige konsekvenser for at opretholde en hensigtsmæssig landbrugsdrift derfor belyses i Udsigt over landskabet mod øst set fra Fårebjergvej

7

8 Delområde 2 - Middelfartvej Delområdet strækker sig fra Fårebjergvej i syd på tværs af Middelfartvej til Munkerodgyden i nord. Zonen krydser Blommenslyst Golfbane og Middelfartvej og forløber parallelt med Kohave. Terrænet syd for Middelfartvej er kuperet. Denne placering af zonen gennemskærer landskab og golfbane på en strækning, hvor der er 15 meters terrænfald. Det er muligt at anlægge en ringvej med den rette længdeprofil, men ringvejen vil skære sig ned i terrænet i afgravning med hældning på 1:3. Blommenslyst Golfbane er af både landskabelig og rekreativ betydning. Banen er højtliggende med en afgrænsning ind mod Vejrup og strækker sig ud mod det åbne land i øst. Interessezonen ligger omtrentligt midt i golfbanen. Den nærmere indsnævring af zonen langs golfbanen, kræver en indgående, landskabelig og trafikteknisk vurdering. Netop hvor zonen krydser Middelfartvej, er der en lavning i terrænet, hvilket muliggør at hæve Middelfartvej på en kortere strækning og føre ringvejen under denne. Fordi man hæver Middelfartvej, bliver det terrænmæssige indgreb i landskabet mindre. Som helhed betragtet er dette derfor en relativ nænsom og hensynsfuld indpasning. Underføring af ringvejen har ligeledes en støjdæmpende effekt i forhold til omgivelserne. Skt. Knuds Kirke, som kan ses helt fra motorvejsafkørslen vest for Blommenslyst ca. 12 km fra domkirken. På delstrækninger hele vejen ind til bygrænsen har man dette monumentale kig til Odense bys vartegn. Tilpasning af ringvejens tilslutningsanlæg bør derfor udformes således, at den overordnede sigtelinje bevares i fremtiden. Interessezonen nord for Middelfartvej har en blød kurve, der krydser det østlige højspændingstracé hen over åbne, udstrakte marker, hvor terrænet falder 10 meter mod nord til Munkerodgyden. Passagen af Middelfartvej kræver en nøjere, trafikteknisk og landskabelig vurdering for at kvalificere interessezonen på delstrækningen frem til Munkerodgyden. Umiddelbart vest for interessezonen ligger Kohave som et fortættet landskab af lavninger, græsningsareal og få spredte ejendomme, der sammen danner et præcist, landskabeligt indelukke, af betydelig landskabelig værdi. Mod øst afgrænses Kohave af en bygningsmæssig harmonisk gård, der fint markerer skovbrynets afgrænsning. Ved at placere interessezonen øst for Kohave, er det muligt, at gården ikke kan bevares, men indelukket omkring Kohave vil i sin struktur forblive intakt. Kohave set mod nordvest - Efter visualisering af et muligt vejforløb Ved at grave ringvejen ned, bevares det lange kig til Middelfartvej set mod Skt Knuds Kirke i øst. Middelfartvej kan hæves, så ringvejen kan føres under denne. Middelfartvej set mod sydvest - Efter visualisering af et muligt vejforløb uden illustrering af kommende tilslutningsanlæg

9 Det unikke landskab Kohave set fra Ejlstrupvej Landskabet nord for Middelfartvej er et fladt plateau

10 Delområde 3 - Ryds Å Ryds Ådal har en åben karakter uden umiddelbart veldefineret afgrænsning. Landskabet er relativt fladt med svagt terrænfald mod Ryds Å. Omkring Ryds Å findes agerjord, græsningsarealer, bevoksninger og vådområder. Store dele af de nære arealer omkring Ryds Å er ikke umiddelbart tilgængelige. Markveje fører derind, men indhegninger og blød bund gør området vanskeligt tilgængeligt. I både Ryds Å og Stavis Å er der registreret forekomster af tykskallet malermusling. Arten er stærkt truet og dens levesteder skal beskyttes og må ikke forringes ifølge EU s habitatdirektiv bilag IV. Kun ganske særlige samfundsmæssige interesser, som fx overordnede vejanlæg, kan begrunde at levestederne påvirkes. Ved etableringen af en Ringvej 3 vest bør det derfor undersøges, hvorledes tykskallet malermusling s levested beskyttes i Ryds Å, samt belyse muligheden for at forbedre biotopen. Derved vil etableringen af ringvejen kunne bidrage positivt til stedets naturkvalitet. Interessezonen passerer Ryds Å på en strækning, hvor åen forgrener sig med ca. 100 m. mellem hovedløb og sideløb. Zonen føres i et let- buet forløb mod vest med 300 meters afstand til sammenhængende bebyggelse mod øst. I den angivne interessezone hen over Ryds Å vil ringvejen forventeligt forløbe på en eller to lave dalbroer på hele eller dele af strækningen, kombineret med en eller to dæmninger. En lav dalbro vil, til forskel fra en dæmning, være et lokalt indgreb i stedets landskab og natur, der vil give passage af mindre dyr på tværs af ringvejen. En lav dalbro vil visuelt være mindre dominerende, men ikke kunne fungere som faunapassage for større pattedyr. En højere dalbro, der tilgodeser dyrelivet ved Ryds Å, vil visuelt og støjmæssigt afstedkomme negative konsekvenser for området. I begge tilfælde kan tilgængeligheden til arealerne ved Ryds Å højnes som rekreativt område, hvor det i dag fremstår utilgængeligt og kun sporadisk nås ad mark- og skovveje. Området ved Ryds Å rummer muligheder for at skabe et nyt oplevelseslandskab, der bør belyses i de kommende undersøgelser. Beskyttelse af biotoperne skal dog nøje afvejes i forhold til, hvilken negativ påvirkning en øget adgang kan medføre områdets flora og fauna. Dalbro over Ryds Å - efter visualisering af et muligt broforløb Villestofte skærmes af levende hegn, der vokser langs Ryds Å. Billedet er set fra syd mod nord. Bækkelundshave i Villestofte set fra syd Dalbro over Ryds Å - visualisering af et muligt broforløb set fra Villestofte

11

12 Delområde 4 - Rugårdsvej Nord for Ryds Å findes et åbent agerlandskab med relativt, fladt terræn. Landskabet i hele delområdet er uden store stigninger, men med lokale bakkepartier og lavninger. Lunde og levende hegn understreger landskabsformerne. Området afgrænses af Korups tætte bebyggelse i vest og en åben, sammenhængende bebyggelse mod øst, som er Odenses vestlige bygrænse. Mod nord afgrænses det åbne land af spredt bebyggelse langs Rugårdsvej. Uden for delområdet løber Ryds Å mod nord ind gennem Pårup og danner med stedvise slugter og åbne strøg et ophold i bebyggelsesstrukturen. Østvestgående veje forbinder Korup med Pårup, der opdeler og dominerer landskabet. Tyrsbjergvej går i en direkte linje fra vest mod øst. Vejen har en særlig karakter med husmandsbrug, der ligger direkte ud til vejen. Trelængede bygninger danner små gårdrum mod syd og skaber et stemningsfuldt forløb langs Tyrsbjergvej. Langesøstien går fra Langesø i vest ind til Odense. Stien ligger på en tidligere jernbanedæmning, hvorfor den har et meget jævnt terrænforløb, der gør stien velegnet til de bløde trafikanter. en erhvervsejendom. Zonen ligger umiddelbart op til det vestlige højspændingstracé som zonen krydser nord for Rugårdsvej. Odense Kommune har planlagt en forlægning af Rugårdsvej ca. 450 meter nord for den eksisterende vej, hvilket medfører at den nuværende Rugårdsvej neddrosles trafikalt. Det vurderes, at det er realistisk enten at føre den nye ringvej over, eller under den eksisterende Rugårdsvej og tilslutte Rugårdsvejs forlægning på en dæmning. I det svagt, kuperede terræn gennemskærer interessezonen lokale højdespring, der kan indarbejdes i et konkret vejprojekt således, at landskabsformerne udnyttes til støjreduktion. Hvor zonen passerer sammenhængende bebyggelse, bør det tilstræbes at indarbejde reduktionsfremmendeforanstaltninger tæt på støjkilden. Tyrsbjergvej kig fra vest mod Paarup Interessezonen ligger i 300 meters afstand til sammenhængende bebyggelse mod øst og passerer over Rugårdsvej ved en åbning i bebyggelsen ved Plateauet nord for Korup Kig mod nord fra Tyrsbjergvej Kig mod syd fra Rugårdsvej

13

14 Delområde 5 - Stavis Å Området består af et åbent agerland langs Stavis Ådal med 10 m terrænfald ned til åen. Stavis Ådal er dramatisk og fortættet syd for Kirkendrup, hvorimod landskabet syd for Næsbyhoved-Broby bliver mere åbent mod vest. Hvor interessezonen passerer, er der lokalt større, terrænvariation med lavninger omkring åen og med lokale højdedrag ved Ålemarksgyden. Interessezonen krydser tre eksisterende veje, Udskovvej, Stavadgyden og Ålemarksgyden. Udskovvej er en ubefæstet markvej, der fører fra Gammel Korup ud til marker i åbent land og slutter ved Stavis Å. Stavadgyden passerer Stavis Å der, hvor terrænet er relativt stejlt. Et højdespændingstracé krydser Stavis Å i delområdet, hvor det føres over dalskråningen og løber parallelt med åen og Ålemarksgyden. Interessezonens krydsning kræver her en nærmere indpasning. Interessezonen i delområdet føres på tværs af højdekurverne i et let kurvet forløb mod nord og krydser Stavis Å ved Stavadgyden gennem et lokalt højdedrag. I det videre arbejde bør det belyses, hvorvidt en ringvej vil kunne placeres vest om højdedragene og dermed reducere afgravninger i terrænnet. stærkt truet og dens levesteder skal beskyttes og må ikke forringes ifølge EU s habitatdirektiv bilag IV. Kun ganske særlige samfundsmæssige interesser, som fx overordnede vejanlæg, kan begrunde at levestederne påvirkes. I forbindelse med VVM-redegørelsen for Ring 3 vest bør det undersøges, hvorledes den tykskallede malermuslings levested beskyttes i Stavis Å, samt belyse muligheden for at forbedre biotopen. Derved vil etableringen af ringvejen kunne bidrage positivt til stedets naturkvalitet. Ligesom ved Ryds Å vil en lav dalbro over Stavis Å visuelt dominere mindre, men ikke give passage på tværs af større pattedyr eller rekreativ adgang på tværs under broen. En højere dalbro vil skabe bedre faunapassage og rekreativ værdi. Staten ved Naturstyrelsen Fyn har i 2011 gennemført et naturgenopretningsprojekt af Stavis Å. En ny ringvej bør understøtte disse langsigtede, økonomiske og naturmæssige investeringer, der har til hensigt at optimere levesteder, passager og adgang for flora, fauna og mennesker. Stavis Å set mod øst - efter visualisering af et muligt broforløb I Stavis Å er der registreret forekomster af tykskallet malermusling og tilsvarende i Ryds Å. Arten er Stavis Ådal set fra Udskovvej Kig mod syd fra Stavadsgyden mod Stavis Ådal og Gl. Korup Stavis Å set fra vest (fra kanten af villakvarteret Store Klaus)

15 1

16 Delområde 6 - Bogensevej I området umiddelbart vest for Næsbyhoved-Broby føres interessezonen ca. 600 meter frem til Bogensevej. To ejendomme ligger med 400 meters indbyrdes afstand i det åbne land, hvor interessezonen passerer. Området er et åbent og udstrakt agerland med levende hegn, der går vinkelret på Bogensevej og afgrænser markerne. Terrænmæssigt er der i området 5 meters fald over 700 meter mod Stavis Å, hvilket skaber en markant, storslået udsigt til Stavis Ådalen og det bagvedliggende Korup i syd. Zonen afsluttes omtrentligt vinkelret på Bogensevej, hvor det vejteknisk er realistisk at tilslutte ringvejen i eksisterende terræn. Trafikken vil kunne reguleres ved et signalanlæg. Ved placering af en ny ringvej, bør det særligt belyses, hvorledes man sikrer gode, trafikale forhold for alle trafikanter. De støjmæssige konsekvenser og visuelle sammenhænge bør for denne delstrækning undersøges både for næromgivelserne, men også for de overordnede, landskabelige sammenhænge. Kig mod rideskolen på Ålemarksgyden set fra Udskovvej En eventuel, fremtidig videreførelse af ringvejen nord for Bogensevej, indgår ikke som del af denne vurdering. Det anbefales dog, at man parallelt med det videre arbejde for Ring 3 vest, undersøger mulige, fremtidige linjeføringer for en videre forbindelse nord for Bogensevej, med forventelig tilslutning på Otterupvej. 16 Det flade plateau ved Bogensevej - set mod sydøst Kig fra Ålemarksgyden mod Bogensevej Kig fra Bogensevej mod Gl. Korup

17 17

18 Ring 3 vest - Visualiseringer Visualiseringerne af Ring 3 vest er et tillempet skøn af, hvorledes en 4 sporet vej kan placeres i landskabet. Visualiseringerne i dette hæfte er lavet som fotocollager, der gøres så virkelighedsnære som muligt på et indledende, men overordnet stadie. Visualiseringerne gengiver de overordnede intentioner og landskabelige hensyn ved at placere en ny vej mellem Korup og Paarup. I den efterfølgende undersøgelse og senere udarbejdelse af et konkret projekt vil det være muligt, at lave en mere repræsentativ og detaljeret, digital konstruktion eller billedgengivelse af Ring 3 vest. 18

19 19

20 20 Middelfartvej set mod sydvest - Før

21 Middelfartvej set mod sydvest - Efter 21

22 22 Kohave set mod nordvest - Før

23 Kohave set mod nordvest - Efter 23

24 24 Ryds Å set mod vest - Før

25 Ryds Å set mod vest - Efter 25

26 26 Ryds Å set mod sydvest - Før

27 Ryds Å set mod sydvest - Efter 27

28 28 Stavis Å set mod øst - Før

29 Stavis Å set mod øst - Efter 29

30

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kommuneplan

Kommuneplan Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Interessezone Ring 3 vest Ring 3 vest For at sikre en sammenhængende overordnet transportstruktur i den vestlige del af Odense, udlægges der en interessezone til en ny

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Skovrejsning ved Næstved

Skovrejsning ved Næstved Skovrejsning ved Næstved Landskabsbeskrivelse og analyse af Kirsten Vest Rundt om Næstved by er der udpeget tre skovrejsningsområder. Det nordlige er Vridsløse, det vestlige er Even og det sydøstlige er

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

5. Rammeområderne for Det Åbne Land

5. Rammeområderne for Det Åbne Land 5. rne for Det Åbne Land Planområde tematiseret på anvendelse Fælles friareal og rekreativ anvendelse Jordbrug Servicefunktioner Teknisk anlæg Åben/lav boligbebyggelse Byggeforhold 5B13, KILDEBRØNDE LANDSBY

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Korsør Fyldplads i dag Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Plan for fremtidige forhold Mål: - Smukt landskab - Ny rekreativ anvendelse Kort på nettet ANALYSE Find et sted, / FORUNDERSØGELSER

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Pil i landskabet Vejledning og anbefalinger om energipils indpasning i landskabet

Pil i landskabet Vejledning og anbefalinger om energipils indpasning i landskabet Pil i landskabet Vejledning og anbefalinger om energipils indpasning i landskabet Energipil kan hurtigt blive et markant element i landskabet Baggrund Pil er en afgrøde, der kan anvendes til flere formål

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i området. Der er gode udviklingsmuligheder med en relativt høj frihedsgrad for såvel jordanvendelse som for muligheden for at bygge. Dog er der

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere vandhuller på ejendommene matr.nr. 177, 113, 228 og 184 Brandsbøl, Havnbjerg og

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere