FAMILIEN BLOM FRA HURUM. EN SLÆGTEBOG, AFFATTET PAA GRUNDLAG AF DE AF RIGSARKIVAR. H. J. HUITFELDT-KAAS i PERSONALHISTORISK TIDSSKKIFT IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIEN BLOM FRA HURUM. EN SLÆGTEBOG, AFFATTET PAA GRUNDLAG AF DE AF RIGSARKIVAR. H. J. HUITFELDT-KAAS i PERSONALHISTORISK TIDSSKKIFT IV"

Transkript

1 FAMILIEN BLOM FRA HURUM. EN SLÆGTEBOG, AFFATTET PAA GRUNDLAG AF DE AF RIGSARKIVAR H. J. HUITFELDT-KAAS i PERSONALHISTORISK TIDSSKKIFT IV MEDDELTE STAMTAVLER OVER FAMILIEN. KJØBENHAVN. H. H. THIELES BOGTRYKKERI

2 Trykt som Manuskript.

3 Navnet Blom i det 17. Aarhundrede af Udenforstaaende stundom skrevet Blomme, Blome, Blumb og Blum er blevet ført af forskjellige Familier i Norge, Danmark, Sverrig, Finland, Nordtydskland og Holland. Alene i Norge kjendes der tre nulevende talrige Slægter af dette Navn og, foruden den ene af disse, i Danmark endvidere tre, uden at nogen indbyrdes Forbindelse mellem dem lader sig paavise. Den Familie Blom, som de følgende Optegnelser gjælde, har siden omtrent 1645 fortrinsvis hørt hjemme i det søndenfjeldske Norge, især i Egnen om Dramsfjorden, hvor den fra Begyndelsen af det 18. til Begyndelsen af det 19. Aarhundrede besad Grundeiendomme i Hurum Sogn paa Halvøen mellem Kristiania- og Dramsfjorden; den er derfor stundom blevet betegnet som Drammenseller Hurums-Slægten, især til Adskillelse fra en anden Familie af samme Navn, som fortrinsvis har havt sin Hjemstavn i og ved Skien. Egenligt først ved Begyndelsen af det 19. Aarhundrede har Slægten forplantet sig nordenfjelds, lidt tidligere til Danmark; i den sidste Halvdel af Aarhundredet har den sendt Grene til Tydskland hvor mandlige Medlemmer af den dog ikke findes længere til Schweiz, Algier samt Nord- og Sydamerika. Dengang dav. Kapitain Hans Jørgen Blom (se p. 36) i Aaret 1838 affattede det første Forsøg til en Stamtavle over Familien efter Meddelelser, han havde faaet 1822 under et Sommerbesøg paa Skavngaard hos sin Farbroder og Fosterfader af samme Navn (se p. 46), kjendte han af sine Forfædre ingen ældre end sin Oldefader, Jan Blom paa Gaarden Jaren i Hurum. Dog kjendte han en Tra-

4 IV dition om, at Jan Blom skulde være Søn af en Officer, der havde tjent i Baahuslen, hvor der findes en Herregaard, Blomsholm, og at denne Søn, da Faderen var død, ved en Vaabenbroder af denne af Familien Huitfeldt var blevet taget med til Familiens Herresæde Throndstad i Hurum og opdraget der, for senere at fæste Bo paa det nærliggende Jaren. Noget Slægtskab med Familien Huitfeldt har Kapt. H. J. Blom ikke kjendt; han har ikke engang optegnet, at hans Farbroder, Justitsraad Jan Blom (se p. 6) havde været gift med to Jomfruer Huitfeldt efter hinanden og havde arvet Throndstad i sit første Ægteskab; mundtlig Oplysning derom gaves mig først 1861 af Amtmand Gustav Peter Blom (se p. 10); men denne mente tillige mere bestemt, at Familien stammede fra Gaarden Blomsholm i Baahuslen, samt at der havde existeret en ældre Ægteskabsforbindelse mellem en af Forfædrene og en Jomfru af Huitfeldternes Slægt. I Aaret 1883 skrev Rigsarkivar H. J. Huitfeldt- Kaas i Personalhistorisk Tidsskrift en Afhandling om sin Families Gravkapeller ved Hurum og Skjebjerg Kirker, af hvilke det første rummer flere Kister med Personer af Familien Blom. Til denne Afhandling har han knyttet udførlige Stamtavler ikke blot over den adelige Slægt Huitfeldt, men ogsaa over Slægten Blom; i Afhandlingen har han tillige udredet Forholdene i de ældste sikkre og hypothetiske Led af denne Famiiie, saa godt det lod sig gjøre efter de foreliggende Efterretninger. Det er herved bragt paa det Rene, at Slægten Blom fra Hurum ikke har noget at gjøre med Herregaarden Blomsholm ved Strømstad i Baahuslen og ikke nedstammer fra den Herremand, Anders Blome eller Blomme, som har givet Gaarden Navn; han levede i Christian d. 4.s Tid, 1617 til henimod 1648, og synes at have hørt til den holstenske Adelsslægt Blome, hvis Skjoldemærke, en Mynde, han førte i sit Vaaben, saa det er urigtigt, naar der tillægges ham et Vaaben med tre Blomster i det Danske

5 V Adelslexikon; dette angiver ogsaa, at hans Efterkommere synes uddøde i et af de første Slægtled efter ham. Den uklare Tradition om, at Familien stammer fra en Officer, der tjente i Baahuslen, har vist sig rigtig; kun var Jan Blom paa Jaren ikke en Søn, men Sønnesøn af denne Officer, Wolf Blom, der tjente som Major i det Baahusiske Regiment under Hannibalsfeiden ; han maa med sin Kone Ragnhild Haagensdatter have havt en Søn, Haagen Blom, af hvem igjen Jan Haagensen Blom paa Jaren var Søn. Det er tænkeligt, at den bekjendte Tønne Huitfeldt, der i Aarene nærmest efter 1651 var Kapitain ved Baahusiske Regiment, efter Wolf Bloms Død, som maa være indtruffen efter 1649, har taget dennes fader- og moderløse Søn med sig til Throndstad, og at Familien Bloms Tilknytning til Hurum Sogn er blevet indledet allerede derved; men at Sønnen Haagen Blom skulde have faaet en Jomfru af den høiadelige Huitfeldtske Slægt tilægte, er i sig selv høist usandsynligt og mangler enhver Hjemmel. I sin ovennævnte Afhandling i Personalhistorisk Tidsskrift har Rigsarkivar Huitfeldt-Kaas henledet Opmærksomheden paa en hel Række af Mænd i Norge, de fleste Militaire, der i det 17. Aarhundrede have ført Navnet Blom i dets forskjellige tildels travesterede Former, og som muligvis kunne have hørt til samme Familie som den fra Hurum. Kun tildels, og da oftest ganske hypothetisk kunne disse vildfarne Navne paa Mænd med Tilnavne som Blom, Blomme og Blumb bringes i indbyrdes Forbindelse, saaledes som det nedenfor er forsøgt. Clement Blom førte 1616 et Flensborger Skib»nordenom«, o: paa Ishavsfarten og eiede Part i et andet Skib i samme Fart; det maa være paa en af sine Nordlandsfarter, at han har havt det Uheld at blive opbragt af Russerne og ført til Archangel, hvorfra han dog atter blev givet løs; han nævnes den Gang som Borger i Kjøbenhavn. I Rækken af Christian d. 4.s Embedspersonale

6 VI forekommer han fra d. 20. Oktbr indtil henimod d. 25. Aug. 1636, da han var død, som russisk Tolk; men tillige har han tjent Kongen som Søkapitain, 1622 som Fører af»gribben«paa et Krydstogt i Vesterhavet i Jens Munks Eskadre, 1627 som Chef for»postillonen«og 1628 for»marekatten«; er det rigtigt, at han ogsaa har tjent som Kapitain i Hæren under Keiserkrigen, saa har det været under de første Felttog fra 1625 indti! Sommeren Følgende fire Officerer kunne tænkes at have været Sønner af Clement Blom: Wolf Blom {se p. 1), var Kapitain ved Bergenhusiske, Tønsbergske og Baahusiske Regiment, 1645 Major ved sidstnævnte Regiment, ved hvilket han endnu tjente 1649; Gabriel Blumb var Lieutenant ved Smaalenske Regiment og i Stavangers og Agdesidens Len; Johan von Blum var 1644 Lieutenant ved Bergenhusiske, 1645 Kaptain ved Smaalenske Regiment; Daniel Blom blev 1645 Lieutenant i Flaaden og var endnu i Tjenesten Af de ovennævnte fire formodede Brødre vides kun Wolf Blom at have været gift, nemlig med Ragnhild Haagensdatter, med hvem han menes at have havt mindst tre Sønner, nemlig: Gustavus Blom, Korporal ved Aggershusiske Regiment; Peder Blomme, 1662 Korporal ved samme Regiment; og Haagen Blom (se p. 2), som øiensynligt har været opkaldt efter sin Morfader, og fra hvis Søn, Jan Haagensen Blom (se p. 3) paa Jaren, Familien Blom fra Hurum nedstammer. Noget vanskeligere falder det at opstille en plausibel Gisning om, hvorvidt og hvorledes der har været Slægt-

7 VII skab med endnu to Officerer i den norske Armee i sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede; muligvis have ogsaa de været Frænder af Major Wolf Blom; deres Navne ere: Johan Blom, 1680 Lieutenant i Marineregimentet, 1682 ved Bergenhusiske Marinebataillon, 1685 Premierlieutenant ved samme, 1697 Kapitainlieutenant ved Vesterlenske Marinebataillon, død eller ialtfald udgaaet af Tjenesten før Marts 1701; Jacob Lorentz Blom, Styklieutenant paa Halden fra 1661 til 1682, da han fik Kapitains Karakter; han maa være død eller udgaaet af Tjenesten 1688; det andet Led i hans Navn kan muligt være en Forkortelse af Lorentsen, saa hans Fader har været en ellers ukjendt Lorentz Blom; det, at hans nedennævnte Søn, Cornelius Blom, allerede 1662 gjorde Tjeneste som Konstabel, gjør det ikke urimeligt, at Jacob Blom har hørt til samme Generation som Wolf Blom. I sit Ægteskab med Anna Clausdatter havde Jacob Blom to Børn: Anna Jacobsdatter Blom, gift med Kapitain Caspar Royer ved Throndhjemske Regiment, død 1698 eller 1699; og Cornelius Jacob (vel egenligt Jacobsen) Blom, nævnes 1662 som Konstabel paa Halden, men maa senere have søgt borgerligt Erhverv; 1691 boede han paa Kongsvinger; 1697 var han med at begjære Muthung paa Hakedals Jernværk; senere var han vistnok Kjøbmand paa Frederikshald. Det vides ikke, med hvem Cornelius Blom har været gift; men han synes at have havt fire Børn, nemlig: Christen Corneliussen Blomme, Konsul paa Frederikshald, nævnes 1720 som Konsul og Kommissarius i Kjøbenhavn; Anna Cathrine Blom var gift med Kjøbmand Niels Christensen Sten paa Rød ved Frederikshald; Gertrud Blom og Peter Blom paa Frederikshald forekomme begge ca

8 VIII Det er vel tænkeligt, at denne Styklieutenant Jacob Bloms Efterslægt har forplantet sig til Nutiden i en af de Familier af Navnet Blom, som leve i Danmark. En anden Linie, som muligt kan have været i Slægt med Familien fra Hurum, synes at stamme fra en vis Abraham Blom, som iøvrigt ikke kjendes, men som maa have levet i den første Halvdel af det 17. Aarhundrede og har havt to Sønner, af hvilke den enes Døbenavn og den andens Fødselsaar gjøre det antageligt, at han har været en ældre Broder til den foran nævnte Skibslieutenant Daniel Blom: Daniel Abrahamsen Blom paa Bjørntved i Bamble Præstegjæld ved Skien, død d. 9. Febr, 1694, var gift med Magdalene Henriksdatter, med hvem han havde Børn; Christen Abrahamsen Blom, født ca. 1639, død i Marts 1737, i en Alder af 97 Aar 7 Mndr. og begravet i Solum ved Skien, i hvilken sidste By han havde levet Det er en rimelig Formodning, at de to forannævnte Mænd have havt en tredie Broder i Frederik Blom, Sognepræst til Laurdal i Øvre Thelemarken i den sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede og Stamfader til den talrige Slægt af Navnet Blom, der har sin Hjemstavn i Egnen om Skien, og som iøvrigt angives at stamme fra en Gaard af et lignende Navn, maaske Gaarden Blom "i Hov Præstegjæld paa Osterøen eller en af Gaardene paa Blomøen ligeledes ved Bergen i Manger Præstegjæld. Det ligger ialtfald nær at formode, at det har været paa en af disse vestenfjeldske Gaarde, at følgende to Mænd have hørt hjemme: Svend Blomme, der d. 3. Oktbr blev ægteviet i Bergen til en»svensk Jomfru«og den 26. Jan. næstefter havde et 7 Uger gammelt Barn i Kirke paa Bragernæs; og

9 IX Hans Hansen Blom, der levede i Bergen 1683 og var gift med Johanne Nielsdatter. Endnu sikkrere uden alt Slægtskab med Familien fra Hurum turde følgende to Søofficerer have været, som her kun nævnes for at tage alle de Mænd af Navnet Blom med, som i det 17. Aarhundrede vides at have levet i Danmark og Norge, nemlig: Jan Jansen Blom, født i Holland, var Kapitain i i den danske Søetat fra 1678 til 1683, da han som Chef paa Fregatten»Havmanden«paa Togt til Vestindien blev myrdet af sit oprørske Skibsmandskab. Claus Blom, født 1645 i Stiftet Bremen, blev efter at have tjent paa hollandske Skibe under Admiral de Ruyter, 1675 hvervet til den danske Flaade som Skibmand, og tjente som Lieutenant i Søetaten, indtil han afskedigedes 1691; han var gift med en Enke, men havde kun Stifbørn. Ligesom i saa mange andre, ikke-adelige Slægter have Medlemmer af Familien Blom fra Hurum saa langt tilbage i Tiden, som den med Sikkerhed kan følges, altsaa endog før den har fæstet Bo i dette Sogn, i deres Signeter ført Vaabenskjolde og aabne Tournerhjelme; men hverken Skjoldemærket eller Hjelmtegnet have faaet faste Skikkelser før sent i det 18. Aarhundrede. Major Wolf Blom førte 1645 i Skjoldet tre jævnsides stillede Blomster, hver paa sin Stængel, paa Hjelmen en væbnet Arm med et Sværd i Haanden. Hans formodede Slægtning, Kapitainlieutenant Johan Blom brugte som Skjoldemærke tre Blomster i en Vase eller Krukke. Sønnesønnen Jan Haagensen Blom førte i Skjoldet tre Blomster paa en fælles Stængel og som Hjelmtegn det samme Mærke anbragt imellem to Fuglevinger. Først sent i det 18. Aarhundrede, men ialfald før 1792, har Vaabnet faaet den Form, hvori det er blevet optaget og endnu bruges i alle Grene af Familien, nemlig Skjoldet ligesom i Wolf Bloms Signet med tre Blomster (»Tuli-

10 X paner«) voksende jævnsides hver paa sin Stængel, hvilket Mærke tillige er brugt som Hjelmtegn. Hvad Vaabnets Farver angaar, saa ere Blomsterne at opfatte som»naturfarvede«o: Stænglerne med Blade ligesom den Jord, de vokse paa, grønne, selve Blomsterne derimod røde eller gule; Skraveringen paa Signeter fra Tiden henimod 1800 viser Skjoldets Farve som blaa, og de samme Tinkturer som her angivet ere brugte i et samtidigt Silkebroderi af Vaabnet, forfærdiget af en af Familiens unge Damer. Selv de bedst stukne, tildels endogsaa fortrinligt udførte Signeter fra hin Tid røbe tydeligt, at de hidrøre fra Heraldikens dybeste Forfaldstid; Hjelmtegnet er f. Eks. anbragt umiddelbart paa Hjelmens Issestykke uden nogen Pude eller Krans som Mellemled, og Vaabnet er udpyntet med nedhængende Blomsterfestons e. desl istedenfor med et udfliget Hjelmklæde. I Tegning uden Farver har det af Familien nu i mere end 100 Aar brugte Vaaben megen Lighed paa den ene Side med det af Stamfaderen Wolf Blom 1645 benyttede, paa den anden Side med det, som det 1782 udkomne første Hefte af Dansk Adelslexikon iøvrigt med Urette tillægger den i Christian d. 4.s Tid levende Anders Blome eller Blomme til Blomsholm. Det er rimeligt nok, at det er Lexikonnet, der har givet Familien fra Hurum Stødet til at gjenoptage Wolf Bloms Skjoldemærke, dog med Forbigaaelse af hans Hjelmtegn, der vel kun har havt Hensyn til hans militaire Stilling; derimod synes det lidet sandsynligt, at den med Optagelsen af Vaabnet har forbundet Prætensioner paa at nedstamme fra Anders Blome eller overhovedet paa adelig Herkomst; isaafald havde den vel nok fulgt Lexikonnets udtrykkelige Angivelse af Skjoldets Tinktur som Sølv istedenfor af en Slags mere naturalistisk landskabeligt end heraldisk Hensyn at gjøre det blaat; og vel kan den honnette Ambition give sig underlige Udslag, men den kan dog næppe have drevet nogen til at gjøre Prætensioner paa at nedstamme

11 XI fra en Mand, om hvem Adelslexikonnet selv angiver, at hans Afkom for længe siden er uddød. Naar alt kommer til alt har vel Familien ligesom mangfoldige andre reputerlige borgerlige Slægter baade længe forinden og endnu den Dag idag ført Skjold og Hjelm med fælles Mærker i deres Signeter, uden noget mere høitflyvende Øiemed end at manifestere, at Medlemmerne vedkjende sig Slægtskabet Det er et Udslag af den samme naturlige Følelse, som har foranlediget Familierne til at tage faste Navne og til efter Evne at føre Optegnelser over deres Udspring, deres Forgreninger og Tilvækst i Tidens Løb. Det er en Fortegnelse over de hidtil med Sikkerhed kjendte Medlemmer af Fannlien Blom fra Hurum, der er ført paa de efterfølgende Sider. I Virkeligheden er det egenligt kun den samme Stamtavle over Slægten, som Rigsarkivar Huitfeldt-Kaas har meddelt i 4. Bind af Personalhistorisk Tidsskrift. Men den er givet i en noget udvidet Skikkelse, blandt andet fordi den saavidt muligt er ført à jour til Sommeren Det forøgede Omfang af Stoffet har gjort det nødvendigt at fravige den sædvanlige Stamtavleform. Hver Mand af Slægten, som har indgaaet Ægteskab, er der tildelt, om man saa kan sige, en egen Folio, hvorpaa er indført hans egne Vitae, hans Hustrus Personalia samt en ordnet Fortegnelse over deres Børn med disses Personalia, dog saaledes at der for de Sønner, der ere blevne gifte, er henvist til, hvor de have faaet en egen Folio. Over hver saadan vil man finde en Række af Talciffre, hvis Antal viser, til hvilken Generation, regnet fra Wolf Blom som den første, Vedkommende hører, og hvis enkelte Ciffre angive, hvilken Plads han selv, hans Fader, hans Farfader o. s. v. har indtaget mellem sine Søskende. Naar der saaledes over Stiftamtmand Emanuel Bloms Folio staar Talrækken , saa viser den, at han hørte til Slægtens 5. Generation; det første Ettal henviser til Slægtens 1. Mand, Wolf Blom, det andet til dennes eneste sikkert kjendte

12 XII Barn, Haagen Blom, det tredie til Sønnesønnen Jan Haagensen Blom, Totallet i fjerde Række til dennes 2. Barn, Gustavus Blom, Ottetallet i femte Række til dennes 8. Barn Emanuel Blom; dennes 6. Barn Hans Jørgen Blom betegnes videre med Talrækken: , og saa fremdeles. Undertegnede vilde ikke have kunnet paatage sig at affatte disse Optegnelser om Familien uden at have faaet en baade ivrig og virksom Hjælper til Indsamling af Efterretninger om dens norske Medlemmer i min unge Frænde Stud. jur. Axel Blom i Kristiania. Den formelle Affattelse maa jeg selv bære Ansvaret for. Det kan vel være, at En og Anden vil finde, at der er offret uforholdsmæssigt megen Plads til at gjøre Rede for de enkelte militaire Familiemedlemmers Tjenestestillinger og deres Deltagelse i Krigsbegivenheder; men jeg tør vel gjøre Regning paa, at saadant vil blive tilgivet en gammel Soldat. Omkostningerne ved Trykningen af denne Slægtebog har Fabrikant Tage Blom i Kjøbenhavn paataget sig at afholde i det væsentlige. Kjøbenhavn, den 8. Juni OTTO BLOM, fhv. Oberst af det danske Artilleri.

13 1 1. Wolf Blom (han underskriver selv sit Navn: Wolff Blom; i Omskriften paa hans Segl er det skrevet: Wvlf Blom) maa straks ved Oprettelsen af den nationale norske Armee være traadt ind i denne som Kapitain og Kompagnichef; som saadan stod han ved det Bergenhusiske Regiment, men alt fra Slutningen af April sidstnævnte Aar ved det Tønsbergske og i August s. A. ved det Baahusiske, ved hvilket han blev Major ved Nytaar 1645; han deltog med Regimentet i Felttoget i Baahuslen og nævnes endnu i Baahus's Fæstningsregnskab Han var gift med Ragnhild Haagensdatter, som dog tilføiede ham den Krænkelse at løbe fra ham med en anden Officer, der vistnok 1645 deserterede over til Svensken, medtagende en stor Del af hans Formue; ved Dom af 17. Okt lykkedes det ham at blive skilt fra hende. Med denne Hustru havde han idetmindste en Søn: 1. Haagen Blom (se p. 2).

14 Haagen Blom (se p. 1) kjendes ikke af Familietraditionen, ligesaalidt som hans Tilværelse kan paavises i samtidige skriftlige Kilder. Han maa være opkaldt efter sin Morfader, Wolf Bloms Svigerfader, og hans eget Døbenavn gaar igjen i Tilnavnet paa hans eneste, sikkert kjendte Søn, 1. Jan (eller Johan) Haagensen Blom, født ca. 1676, død 1741 (se p. 3).

15 Jan Haagensen Blom (se p. 2), født ca. 1676, begravet d. 1. Febr. 1741, 65 Aar gammel i Hurum, var, da han skulde giftes 1709, Skipper paa Strømsø, men maa faa Aar efter være bleven Eier af Gaarden Jaren i Hurum. Han søgte d. 30. Sept Kongebrev til Vielse med Kirsten Engel Hansdatter Undal, født ca. 1682, begr. d. 26. Sept. 1766, 84 Aar gl., paa Strømsø. Med hende havde han følgende 9 Børn: 1. Hans Jørgen Blom druknede som Styrmand paa Saint-Martins Rhed ved La Rochelle. 2. Gustavus Blom, født d. 11. Juli 1713, død d. 11. Jan (se p. 4) 3. Morten Blom, født paa Holmsbo d. 19. Juni 1715, død d. 1 Mai 1778 (se p. 62). 4. Mads Blom. døbt i Hurum d. 14. Marts 1717, død d. 16. Novbr (se p. 70). 5. Haagen Blom, født paa Holmsbo d. 2. Juni 1718, død d. 9. Mai 1782 (se p. 71). 6. Susanne Christine Blom, døbt i Hurum d. 17. Juli 1720, begr. sstds. d. 15. Sept. s. A. 7. Christian Blom, døbt i Hurum d. 21. Sept. 1721, begr. sstds. d. 19. Juli Christian Blom, døbt i Hurum d. 26. Juli 1724, død d. 6. Okt (se p. 73). 9. Ole Blom, døbt i Hurum d. 14. Juli 1726, begr. sstds. d. 4. Aug. s. A.

16 Gustavus Blom (se p. 3), født d. 11. Juli 1713, død d, 14. Jan i Asker Præstegaard ved Kristiania, hvor han paa Gjennemreise var i Besøg; han var Kjøbmand paa Holmsbo og eiede i Hurum Sogn Gaardene Jaren, Hof, Aas og Holm med betydelige Skovstrækninger. I 1ste Ægteskab blev han gift d. 10. Febr med Susanne Reth, født d. 2. Sept. 1715, død i Hurum d. 21. Marts 1771, Datter af Vinhandler Ener Reth paa Strømsø, med hvilken Hustru han havde 15 Børn, alle fødte paa Holmsbo. 1. Engel Sophie Blom, født d. 16. Okt. 1739, død i Holmestrand d. 27. Febr. 1828, gift d. 16. Novb med Michael Nicolai Rømø, født i Danmark, død 1785, Tolder i Holmestrand. 2. Jan Blom, født d. 28. Sept. 1740, død d. 6. Okt, 1822 (se p. 6). 3. Sophie Dorothea Blom, født d. 11. Sept. 1741, død d. 22. Jan Anna Cathrine Blom, født d. 14. Sept. 1742, død d. 19. Juli 1822 i Holmestrand, gift d. 27. Jan 1762 med Ellev Næskil, født d. 24. Marts 1734, død 1819, Skibsfører i Holmestrand, Søn af Johannes Næskil og Birgitte Ellevsdatter Hiis. 5. Peter Blom, født d. 6. Sept. 1743, død d. 23. Aug (se p. 8). 6. Sophie Dorothea Blom, født d. 2. Nov. 1744, død d. 22. Mai 1823 paa Græsvold i Sandsverv ved Kongsberg, gift d. 27. Jan med Johannes Michael Klem, født d. 19. Aug. 1719, død d. 25. April 1806, Provst og Sognepræst til Sandsverv. 7. Anne Helene Elisabet Blom, født d, 15. Marts 1746, død i Juni 1785, gift d. 10. Febr med

17 Frederik Schjerven Lorentzen, født d. 8. Nov. 1739, død d. 26. Marts 1825, Kjøbmand og Lodsoldermand i Holmestrand. 8. Emanuel Blom, født d. 20. Mai 1747, død d. 17. Febr (se p. 24). 9. Susanne Christiane Blom, født den 13. Aug. 1748, død d. 4. Juli 1773 paa Gaarden Valle i Sande, gift d. 4. Nov med Frederik Grüner, født d. 28. Okt paa Valle, død d. 1. Mai 1795 sstds. som karakt. Generalmajor, forh. Oberstlieutenant af 2. Aggershusiske Regiment tilfods. 10. Hans Jørgen Blom, født d. 14. Sept. 1751, død d. 4. Okt (se p. 46). 11. Annechen Johanne Blom, døbt d. 25. Okt. 1752, begr. d. 24. Novb. s. A. 12. Annechen Johanne Blom, født d. 19. Jan. 1754, død d. 29. Okt paa Strømsø, gift d. 2. Sept med Kjøbmand Hans Neumann, døbt paa Strømsø d. 10. Aug. 1745, død 1789 i Kjøbenhavn som Toldofficiant, Søn af Jacob Neumann, Eier af Hassel Jernværk, og Anne Cathrine Arboe. 13. Claus (Huitfeldt) Blom, født d. 25. Okt. l755, død d. 25. Novb i Viborg, ugift; 1776 blev han Sekondlieutenant i Søetaten, 1785 Premierlieutenant, 1794 Kapitainlieutenant og 1798 Kapitain; 1802 afgik han af Tjenesten paa Grund af Sindssvaghed. 14. Cathrine Jacobine Blom, født d. 25. Okt. 1755, død d. 15. Nov. s. A. 15. Gustavus Blom, født d. 5. April 1758, død d. 8. Jan (se p. 47). I 2det Ægteskab giftede den ældre Gustavus Blom sig d. 17. Febr paa Holmsbo med Anne Christiane Krefting, Enke efter Kapitain M. N. Vogelius og efter Bloms Død 3die Gang gift med Kommandeur Frederik Vilhelm Krog. Med denne sin anden Kone havde Blom ingen Børn. 2 5

18 Jan Blom (se p. 4), født d. 23. Sept paa Holmsbo, død d. 6. Okt paa Moss, var ansat ved Drammens Toldkammer fra 1763, som Toldkasserer vistnok fra c til 1804, da han tog sin Afsked efter at være bleven blind; alt 1761 havde han faaet Titel af Assessor, og 1779 blev han Justitsraad. I Hurum eiede han Gaarden Hof, som han dog solgte 1790 til sin Svigersøn G. v. Cappelen, og i Aaret 1800 arvede han og hans første Hustru Huitfeldternes gamle Herresæde Throndstad, som han igjen afhændede Han ægtede d. 10. Aug Kirsten Huitfeldt, født d. 28. Dec paa Throndstad, død d. 13. Marts 1808, Datter af Etatsraad og Lagmand Claus Huitfeldt til Throndstad og dennes Hustru Anna Margrethe Huitfeldt. I dette Jan Bloms 1ste Ægteskab fødtes 5 Børn, vistnok alle paa Hof. 1. Anne Margrethe Blom, født d. 8. Aug. 1765, død d. 6.Feb paa Hof, gift d. 15. Marts 1788 med Gabriel von Cappelen, født d. 26. Marts 1761 paa Fossesholm ved Drammen, død d. 1. Febr paa Hof, som han 1790 kjøbte af Svigerfaderen; tidligere var han Kjøbmand i Holmestrand. 2. Gustavus Blom, døbt d. 10. April 1767, druknede d. 13. Jan paa det frosne Gjellumvand i Røken Præstegjæld, var ugift. 3. Susanne Reth Blom, født d. 13. Dec. 1771, død ugift d. 18. April 1829 paa Hof. 4. Bolette Sophie Amalie Huitfeldt Blom, døbt d. 21. Nov. 1774, begr. d. 7: Dec

19 7 5. Bolette Sophie Huitfeldt Blom, døbt d. 9. Aug. 1779, begr. d. 12. Mai indgik Jan Blom et barnløst 2det Ægteskab med Birgitte Christine Søster Huitfeldt, født d. 28. Mai 1757 paa Kjølberg ved Frederiksstad, død d. 22. Sept paa Vernekloster ved Moss, Datter af Major Christopher Christian Huitfeldt til Kjølberg og Else Cathrine v. Reichwein.

20 Peter Blom (se p. 4), født d. 6. Septbr paa Holmsbo, død d. 23. Sept paa Strømsø, havde taget baade theologisk og juridisk Attestats, inden han overtog Faderens Trælasthandel paa Holmsbo, hvor han tillige blev Forligelseskommissair; 1767 blev han Kammerraad, hvilken Titel han dog frasagde sig 1817; i Hurum eiede han Gaardene Jaren, Aas og Holm (dengang stundom kaldet Blomsholm) med Ladestedet Holmsbo. Efterat han havde mistet Synet, realiserede han 1813 sine faste Eiendomme og sin indtil 1807 betydelige Trælasthandel og bosatte sig paa Strømsø, men mistede snart efter Størstedelen af sin efter den Tids Forhold ikke ringe Formue, ved at et Handelshns, som han havde betroet den, gik Fallit, I 1ste Ægteskab giftede han sig d. 28. Aug med Kirsten Malling, døbt d. 26. Mai 1755, begr. d. 29. Okt. 1774, Datter af Raadmand Michael Malling i Drammen og Barbara Hansdatter Neumann; med denne Kone havde Blom kun 1 Søn, født paa Holmsbo: 1. Michael Malling Blom, døbt d. 20. Okt. 1774, død 16 Dage gammel. I 2det Ægteskab blev Peter Blom gift d. 7. Marts 1777 i Asker med Frederikke Juliane Marie Stoud, født d. 16. Jan i Kristianssand, død d. 28. Febr paa Strømsø, Datter af Amtmand i Kristianssand, Justitsraad Jens Ludvig Stoud og Else Bolette Bircherod; i dette Bloms 2det Ægteskab fødtes 9 Børn, alle paa Holmsbo. 2. Kirsten Karine Blom, døbt d. 2. Juni 1778, begr. i Mai 1780.

21 3. Johan Christopher Vogelius Blom, døbt 29. Dec. 1779, begr. d. 3. Juni :. Johan Christopher Vogelius Blom, døbt d. 31. Mai 1781, begr. d. 11. Juni s. A. 5. Kirsten Karine Blom, født d. 25. Juli 1782, død paa Holmsbo d. 23. Aug. 1801, ugift. 6. Susanne Cathrine Blom, døbt d. 25. Mai 1784, begr. d. 8. Dec Gustavus, kaldet Gustav Peter Blom, født d. 4. Juli 1786, død d. 29. Okt (se p. 10). 8. Susanne Cathrine Blom, født d. 29. Dec. 1788, død d. 29. Juli 1834 paa Strømsø, ægtede d. 29. Dec sit Næstsøskendebarn, Skibsfører og Skibsreder Christian Blom paa Strømsø, født d, 20. Okt. 1782, død d, 22. April 1861 (se p. 76), Søn af Justitsraad og Sorenskriver Jan Blom og Anne Cathrine Heegaard. 9. Johan Christian Blom, født d. 9. Febr. 1797, død d. 10. Nov (se p. 14). 10. Jens Ludvig Blom, født d. 8. Okt. 1799, død d. 22. April 1826 (se p. 22). 9

22 Gustav Peter Blom (se p. 9), født d. 4. Juli 1785 paa Holmsbo, død d. 29. Okt paa Strømsø, blev efter at have taget juridisk Eksamen adjungeret sin Svigerfader, Sorenskriver J. C. Müller 1808 og fulgte ham 1810 i Embedet som Sorenskriver i Nordre Jarlsberg og Overinspekteur i Grevskabet; 1826 blev han Byfoged i Drammen og 1831 Amtmand i Buskeruds Amt, fra hvilken Post han fik Afsked 1857; i mange Aar indtil sin Død var han Bankadministrator i Drammen mødte han i Rigsforsamlingen paa Eidsvold som Repræsentant for Grevskabet Jarlsberg; for Byen Drammen havde han Sæde i Storthinget 1830, 1833, , 1839, 1842 og I Aaret 1852 var han Medlem af Interimsregjeringen i Stockholm. Han var Medlem af Videnskabernes Selskab i Throndhjem, Kmdr. af St. Olaf og R. af Nordstjernen. Han blev 1ste Gang gift d. 30. Okt med Anne Cathrine Collett Müller, født d. 7. Aug paa Reggestad ved Holmestrand, død sstds. d. 21. Juni 1812, Datter af Sorenskriver Johan Collett Müller og Anne Cathrine Flor. I dette Ægteskab fødtes 6 Børn: 1. Peter Julius Blom, døbt d. 12. Juni 1806 i Hurum og begr. ssts. 20 Uger gl. 2. Anne Cathrine Blom, født paa Holmsbo d. 8. April 1807, død d. 14. Okt i Holmestrand, gift d. 10. April 1830 med Underretsprokurator Jan Holst, født d. 16. Mai 1799, død d. 12. Sept. 1868, Søn af Kjøbmand Frants Holst i Holmestrand. Efter hendes Død ægtede Enkemanden hendes Søster, Frederikke Juliane Marie Blom.

23 11 3. Vilhelmine Marie Blom, født d. 11. Okt. 1808, død d. 24. Jan paa Reggestad. 4. Kirsten Karine Susanne Blom, født d. 10. Nov. (eller 7. Dec.) 1809 paa Reggestad, død d. 7. April 1834 i Holmestrand, gift d. 28. Dec med Kjøbmand og Skibsreder Hans Hansen Holst i Holmestrand, født den 1. Aug. 1797, død d. 22. Marts Søn af Hans Frederiksen Holst og Inger Christine Backer. 5. Frederikke Juliane Marie Blom, født d. 6. Mai 1811 paa Reggestad, død d. 2. Jan i Drammen, gift 1843 med sin Svoger, Prokurator Jan Holst. 6. Valborg Mathilde Blom, født d. 12. Juni 1812 paa Reggestad, død d. 21. Marts 1884 ugift paa»aldershvile«i Drammen. I 2det Ægteskab blev G. P. Blom gift d. 15. Marts 1813 med Valborg Marie Ørn, født d. 2. Okt i Skien, død d. 18. Marts 1859 paa Bragernæs, Datter af Kjøbmand i Skien Hans Ørn og Else Dorothea Ramshart. I dette hans 2det Ægteskab fødtes 6 Børn, alle paa Reggestad. 7. Johan Collett Blom, født 1814, død c. 1/2 Aar gl. 8. Hans Ørn Blom, født ca. 1815, død d. 19.Febr. 1818, 3 Aar gl. 9. Peter Julius Blom, født ca. 1816, død d. 27. Febr. 1818, 1 1/2 à 2 Aar gl. 10. Hans Ørn Blom, født d. 21. Dec død i Kristiania d. 11. Mai 1885, ugift, var Cand. jur. og Kopist i Justitsdepartementet samt Forfatter, deltog 1848 i den slesvigske Krig som Frivillig ved den danske Armees 1ste Reservebataillon. 11. Peter Julius Blom, født d. 23. Marts 1820, død d. 9. Mai 1902 (se p. 12). 12. Gustav Blom, født d. 17. Sept. 1822, død 1872 i Kristiania, ugift, var Cand. jur. og havde været Sagfører samt Kopist.

24 Peter Julius Blom (se p. 11), født d. 23. Marts 1820 paa Reggestad, død d. 9. Mai 1902 ved Kristiania, Cand. jur., blev konstitueret som Sorenskriver 1851 i Vestre Nedenæs, 1852 i Sand og Lillesand, 1853 som Amtmand i Buskeruds Amt, blev 1854 Politifuldmægtig og 1863 Politimester i Drammen, 1870 Byfoged i Porsgrund og 1881 Sorenskriver i Sande i Nordre Jarlsberg; efterat han 1897 modtog sin Afsked, boede han udenfor Kristiania. Han ægtede d. 21. Febr paa Bragernæs Anne Christine Marie Nickelsen, født sstds. d. 20. Juli 1828, Datter af Skibsreder Hans Lorentz Nickelsen og Olava Isabella Winther. I Ægteskabet fødtes 2 Sønner, begge i Drammen: 1. Hans Lorentz Blom, født d. 23. Marts 1857, Cand. jur. & philol., Adjunkt ved den lærde Skole i Drammen. 2. Gustav Peter Blom, født d. 18. Dec (se p. 13).

25 Gustav Peter Blom (se p. 12), født d. 18. Dec i Drammen, Cand. jur., 1884 Overretssagfører og 1887 Høiesteretsadvokat i Kristiania. Han ægtede d. 28. Okt Charlotte Elisabeth Alberta Winsnes, født den 12. Sept i Porsgrund, Datter af Peder Valentin Winsnes, Sognepræst til Lier ved Drammen, og Johanne Alberta Benedikte Kielland, som igjen er Datter af Sognepræst G. K. Kielland og Gustava Blom (se p. 47). I dette Ægteskab er født følgende Børn, alle i eller ved Kristiania. 1. Marie Blom, født d. 6. Juni Julius Blom, født d. 14. Juli Alberta Blom, født d. 23. Febr Valborg Elisabeth Gustava Blom, født d. 20. Okt Gustava Blom, født d. 2. Jan

26 Johan Christian Blom (se p. 9), født paa Holmsbo d. 9. Febr. 1797, død i Frederiksstad d. 10. Nov. 1874, bestyrede, efter at have taget juridisk Examen, i Broderen G. P. Bloms Forfald 1823 dennes Embede som Sorenskriver i Nordre Jarlsberg, blev 1829 Politifuldmægtig i Drammen, 1837 Byfoged paa Kongsberg og 1853 Sorenskriver i Tune ved Frederiksstad med Bolig I denne By. Sit 1ste Ægteskab indgik han d. 28. Juni 1827 paa Strømsø med Laura Christopha Backer, født d. 24. Mai 1809 i Holmestrand, død d. 9. Nov paa Strømsø, Datter af Jan Backer i Holmestrand og Anna Gether. Han havde med hende 5 Børn, alle fødte paa Strømsø. 1. Peter Blom, født d. 28. Sept. 1827, død d. 23. Mai Frederikke Juliane Marie Blom, født d, 18. Sept. 1828, lever som Enke i Laurvig, gift d. 7. Aug med sit Søskendebarn, Niels Magnus Johansen Bugge, født i Laurvig d. 28. Okt. 1819, død i Juni 1897, Sagfører i Tønsberg og 1870 Byfoged i Frederiksstad, R. af St. Olaf, Søn af Konsul J. N. Bugge og Barthe Sofie Backer. 3. Anne Cathrine Blom, født d. 12. Apr paa Strømsø, lever som Enke paa Kongsberg, gift 1854(?) med Kjøbmand paa Kongsberg Carl Christian Christophersen, født d. 9. Mai 1826 i Laurvig, død d. 15. Sept Jan Gustav Blom, født d. 12. Jan paa Strømsø (se p. 16).

27 15 5. Christian Lauritz Blom, født d. 4. Dec paa Strømsø (se p. 19). I 2det Ægteskab giftede J. C. Blom sig d. 8. Aug i Laurvig med Thalette Holst, født d. 2. Sept paa Tangen, død d. 23. Jan. 1883, Datter af Christen Jacobsen Holst, Kjøbmand i Laurvig og Susanne Lorentze Backer. I dette 2det Ægteskab fødtes der 3 Sønner, alle paa Kongsberg, nemlig: 6. Christian Peter Andreas Blom, født d. 17. Okt. 1839, død d. 15, Jan Georg Blom, født d. 6. Nov (se p. 20). 8. Thorvald Blom, født d. 11. Dec (se p. 21).

28 Jan Gustav Blom (se p. 14), født d. 12. Jan paa Strømsø, blev, efter at være uddannet som Ingenieur i Tydskland, 1856 ansat ved den norske Stats Veivæsen, var Sektionschef ved Bygningen af Smaalensbanen og Sarpsbroen og blev 1898 Amtsingenieur i Jarlsbergs og Laurvigs Amter, fra 1902 med Bopæl i Laurvig; han er R. af St. Olaf. lste Gang ægtede han d. 10. Okt paa Moss sit Søskendebarn Mariane Christine Blom (se p. 22), født d. 8. Aug paa Tangen, død d. 11. Marts 1864 paa Stageberg i Øvre Størdalen ved Throndhjem, Datter af Toldbetjent Jens Ludvig Blom og Martine Holte. I dette Ægteskab fødtes en Datter: 1. Sigrid Blom, født d. 2. Marts 1861 paa Silgjord i Thelemarken, ægtede d. 10. Aug paa Moss Gunerius Furuholmen, født d. 12. Jan i Varteig ved Sarpsborg, Inspekteur og fra 1899 Overinspekteur ved Frederiksstads Tømmerdirektion, Søn af Overinspekteur Richard C. Furuholmen, R. af St. Olaf, 2det Ægteskab indgik J. G. Blom d. 29. Mai 1870 i Tønsberg med Ivara Christine Sellæg, født d. 16. Febr paa Hunn ved Namsos, Datter af Matthias Sellæg, Handelsmand og Eiendomsbesidder i Namdalen, og Anne Johanne Lund fra Halvardsmo sstds. I dette Ægteskab fødtes 7 Børn. 2. Johan Christian Blom, født d. 12. Mai 1872 i Trysil i Østerdalen (se p. 18). 3. Mariane Christine Blom, født d. 10. Juli 1873 i Trysil, gift d. 17. Novbr i Kristiania med

29 17 Christian August Thorne, født d. 6. Aug paa Moss, Premierlieutenant ved 2. Akershusiske Infanteribrigade samt Elektroingenieur, Søn af Fabrikseier Carl Thorne og Caroline Thorne. 4. Haakon Blom, født d. 28. Juli 1875 i Sarpsborg, Student og Ingenieur, Assistent hos sin Fader i Laurvig. 5. Harald Blom, født d. 26. Okt i Sarpsborg, død d. 26. Okt Axel Blom, født d. 1. Febr i Sarpsborg, Stud. jur. 7. Sverre Blom, født d. 21. Febr i Sarpsborg, Student og Kadet. 8. Gustav Peter Blom, født d. 15. April 1885 paa Moss, død d. 7. Juli 1886.

30 Johan Christian Blom (se p. 16), født i Trysil d. 12. Mai 1872, Agronom og Forpagter af Gaarden Botner i Hølands Præstegjæld ved Moss. Han ægtede d. 21. Okt i Raade ved Moss Bolette Wiersholm, født d. 30. Marts 1856, Datter af Gaardbruger Peder Wiersholm.

31 Christian Lauritz Blom (se p. 15), født d. 4. Dec paa Strømsø, fra 1862 Kjøbmand paa Bragernæs. Han blev gift d. 24. Aug med Susanna Laurentia Seeberg, født d. 23. Nov paa Bragernæs, Datter af Grosserer Christen F. Seeberg og Maren Laurentia Faye. De have 4 Børn, alle fødte i Drammen. 1. Maren Laurentia Blom, født d. 26. Juni Johan Christian Blom, født d. 22.Nov. 1875, ansat i Kammerherre Treschows Forretning i Laurvig. 3. Ragna Blom, født d. 10. Okt, Einar Blom, født d. 16. Juni 1879, er Student og forbereder sig til at blive Kjøbmand.

32 Georg Blom (se p. 15), født d. 6. Nov paa Kongsberg, blev 1861 Kjøbmand i Lybek, senere i Hamborg og fra 1897 i Kristiania i sin Svogers Forretning Vinfirmaet Dammann & Baltzersen. Han ægtede d. 8. Nov i Lybek Amalie Mariane Henriette Dammann, født d. 29. Nov sstds., Datter af Toldskriver i Lybek Georg Heinrich Gotthard Dammann og Johanna Henriette Friederike von Bergen. Deres 4 Børn ere alle fødte i Lybek. 1. Thalette Johanne Louise Blom, født d. 14. Marts 1868, blev gift d. 14. Aug i Hamborg med sit Søskendebarn, Christian Lauritz Bugge, født d. 24. April 1867 i Tønsberg, Forretningsmand paa Kongsberg og senere i Kristiania, Søn af Byfoged Niels Magnus Johansen Bugge og Frederikke Juliane Marie Blom(sep.l4). 2. Johanna Blom, født d. 3. Dec. 1871, Fotografistinde i Lybek. 3. Christian Frithjof Blom, født d. 15.Mai l877. Handelsfuldmægtig i Kristiania. 4. Ingeborg Amalia Blom, født d. 14. April 1881.

33 Thorvald Blom (se p. 15), født d. 11. Dec paa Kongsberg, Cand. jur., 1871 Overretssagfører i Tønsberg, 1889 Statsadvokat, 1890 konst. Lagmand i Agder og Borgarthings Lagdømme, 1892 Sorenskriver i Hadeland og Land, 1893 fast extraordinair Assessor i Norges Høiesteret, R. af St. Olaf. Han ægtede d. 19. Juli 1874 i Tønsberg Karen Marie Hasberg, født d. 16. Dec sstds., Datter af Korpslæge Haagen Hasberg og Inger Sophie Caroline Borch. Af 8 Børn i dette Ægteskab ere de syv ældste fødte i Tønsberg, det yngste i Kristiania. 1. Haagen Hasberg Blom, født d. 26. April 1875, død i Mai s. A. 2. Thalette Blom, født d. 16. Mai Inger Sophie Caroline Blom, født d. 8. Mai 1878, 4. Carl Vilhelm Blom, født d. 28. Juli 1880, Student og Elev af Kristiania tekniske Skole. 5. Christian Blom, født d. 2. Okt. 1882, Elev af Kristiania tekniske Skole. 6. Niels Magnus Bugge Blom, født d. 30. Dec Karen Marie Blom, født d. 16. Marts Agnes Blom, født d. 12. Dec

34 Jens Ludvig Blom (se p. 9), født d. 8. Okt paa Holmsbo, død d. 28. April 1862 paa Moss, var Skibsfører med Bopæl paa Tangen, senere Toldbetjent paa Moss. Han ægtede d. 24. Dec. (?) 1826 i Holmestrand Martine Holte, født 1805, død d. 2. Nov paa Tangen, Datter af Toldbetjent Ingebret Holte og Mariane Widing. De to Børn ere begge fødte paa Tangen: 1. Peter Blom, født d. 27. Mai 1828 (se p. 23). 2. Mariane Christine Blom, født d. 8. Aug. 1829, død d. 22. Marts 1864 paa Stageberg i Øvre Størdalen, gift d. 10. Okt paa Moss med sit Søskendebarn, Ingenieur Jan Gustav Blom (se p. 16), født d. 12. Jan. 1832, Søn af Sorenskriver Johan Christian Blom, og Laura Christopha Backer.

35 Peter Blom (se p. 22), født d. 27. Mai 1828 paa Tangen, blev.1859 Præst ved den norsk-svenske Legation i Konstantinopel, 1864 Sognepræst til Valle i Sætersdalen, nordenfor Kristianssand, 1871 tillige Provst i Robyggelaget, 1880 Sognepræst til Vardal og Gjøvik samt Provst paa Thoten paa Vestsiden af Søen Mjøsen; han er R. af den preussiske Kroneorden. Han ægtede d. 16. Marts 1859 i Arendal Marie Mangor, født d. 29. Juni 1837, Datter af Fabrikseier Peter Anton Mangor paa Gaarden Tangen paa Hiserøen ved Arendal og Cathrine Helene Juel. De have havt 2 Døttre: 1. Jenny Martine Blom, født d. 18. Marts 1863 i Arendal, død d. 17. Aug i Vardal, ægtede d. 2. Aug Pastor Carl Pharo, senere Sognepræst til Fladanger ved Namsos, født d. 4. Mai 1863, Søn af Provst Hans Hansen til Sparbo nordenfor Levanger og Anna Steen. 2. Cathrine Helene Blom, født d. 31. Marts 1870 i Valle, ægtede d. 7. Dec Ingenieur Carl Swensen, født d. 25. Okt. 1861, Disponent for Gjøvik Cellulosefabrik, Søn af Fabrikseier G. Swensen i Kristiania og Trine Vikersund.

36 Emanuel Blom (se p. 5), født d. 20. Mai 1747 paa Holmsbo, død d. 17. Febr i Viborg, blev 1760 Korporal ved Søndenfjeldske Dragonregiment, fik alt 1762, medens han var Elev paa den mathematiske Skole i Kristiania, Karakter som Premierlieutenant, og kjøbte 1765 en Bestalling som Kapitain og Kompagnichef ved det nyligt oprettede Delmenhorstske (fra 1778 benævnt det Sjællandske, fra 1785 det Fynske) geworbne Regiment tilfods; fra 1774 havde han Majors Anciennetet, var han udkommanderet med Orlogsskibet»Holsten«paa et Togt til Guineakysten og det gode Haabs Forbjerg; straks efter Hjemkomsten fik han Titel af Generaladjutant, men forlod Militairtjenesten 1785 for at kunne gifte sig. Endnu s. A ndnævntes han med Titel af Justitsraad til Amtsforvalter i Roskilde Amt, og 1789 til Amtsforvalter i Randers over Dronningborg, Silkeborg og Mariager Klosters Amter; 1801 blev han konstitueret og 1803 virkelig Amtmand i Hjørring, og 1813 udnævntes han til Stiftamtmand i Viborg, fra hvilket Embede han afskedigedes Han var R. af Dbg. og Dbmd. I 1ste Ægteskab blev han gift d. 22. Mai 1785 i Thisted med Anne Marie Elisabeth Würnfeldt, født d. 21. Aug paa Læsø, død d. 28. Mai 1795 i Randers, Datter af Søren Würnfeldt, Landfoged paa Læsø, senere Byskriver i Thisted. De havde 7 Børn: 1. Jan Gustav Blom, født d. 27. Febr i Thisted, druknede d. 7. Mai 1803 ved Kristianssand som Styrmand.

37 25 2. Susanne Christiane Reth Blom, født d. 4. Sept i Roskilde, død d. 3. Aug i Viborg, ugift. 3. Emanuel Blom, født d. 10. Febr i Roskilde, død d. 1. Febr (se p. 27). 4. Engel Sophie Undal Blom, født d. 16. April 1790 i Randers, død d. 11. Febr i Viborg, ugift 5. Peter Blom, født d. 7. Juii 1791 i Randers, Gift med død d. 8. Mai 1864 i Viborg, Toldbetjent sstds., ugift %MarenViste 6. Hans Jørgen Blom, født d. 16. Okt i Randers, død d. 13. April 1864 (se p. 36). 7. Frederik Christian Blom, født d. 10. Marts 1794 i Randers, død d. 7. April s. A. 2den Gang giftede Emanuel Blom sig d. 27. April 1798 med Charlotte Christiane von Arenstorf, født d. 15. Jan paa Overgaard ved Mariager, død d. 15. Marts 1826 i Viborg, Datter af Etatsraad Frederik Christian von Arenstorf til Overgaard og Albertine Cathrine Benzon af Sohngaardsholm. I dette 2det Ægteskab fødtes der 10 Børn: 8. Frederikke Albertine Blom, født d. 15. Juni 1799 i Randers, død d. 10. Marts 1871 i Kjøbenhavn, gift d. 26. Juli 1826 i Viborg med Kancelliraad Frederik Christopher Gundelach, født d. 2. Okt i Kjøbenhavn, død d. 6. Mai 1847 i Lemvig, Borgemester i Viborg, fra 1830 Byfoged i Lemvig samt Herredsfoged i Skodborg og Vandfuld Herreder, Søn af Kammerraad og Kontorchef Johan Henrik Gundelach og Anna Cathrine Lützow Mund. 9. Agnete Marie Elisabeth Blom, født d. 10. Febr i Randers, død d. 16. Febr i Kjøbenhavn, gift d. 19. April 1821 i Viborg med Christian Erasmi Otterstrøm, født d. 6. Juli l795 i Kjøbenhavn, død d. 17. Mai 1876 sstds,, Kancelliraad og Prokurator i Viborg og Kasserer ved Nationalbankens Filial i Aarhus, Deputeret i den nørrejydske Stænderforsaniling , Medlem af den grundlovgivende Forsamling

38 , af Folkethinget og af Rigsraadet , Søn af Skomagermester og Skibsreder Aage Otterstrøm og Karen Krympke. 10. Christian Herman Blom, født i Hjørring d. 2. Juni 1802, død i Kjøbenhavn d. 9. Jan. 1862, Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, ugift. 11. Jane Gustava Blom, født d. 26. Juni 1803 i Hjørring, død d. 17. Okt i Sorø, gift d. 15. Nov i Viborg med Morten Hansen, født d. 5. Juni 1790 i Frær mellem Aalborg og Mariager, død d. 18. Juli 1864 i Skive, Kammerraad og Hospitalsforstander i Viborg og fra 1841 Byskriver i Skive; han var Søn af Gaardmand Hans Mortensen og Hustru Maren. 12. Ida Karene Blom, født d. 3. Juli 1805 i Hjørring, død d. 6. Sept i Kjøbenhavn, gift d. 8. Nov med Christian Nicolai Grave, født d. 1. Mai 1807 i Kjøbenhavn, død d. 4. April 1880 sstds., Kapitain i Borgervæbningen og Urtekræmmer, Søn af Urtekræmmer Jacob Nicolai Grave og Marie Groth. 13. Øllegaard Rodsteen Blom, født d. 16. Sept i Hjørring, død d. 3. Sept i Kjøbenhavn, ugift. 14. Emanuelle Charlotte Blom, født d. 19. Aug i Hjørring, død d. 22. Juni 1879 i København, Konventualinde i Vemmetofte Jomfrukloster. 15. Marcine Gerhardine Blom, født d. 3. Dec. 1809, død d. 21. s. M. 16. Marcine Gerhardine Blom, født d. 17. Febr i Hjørring, død d. 18. Jan i Roskilde, Konventualinde i Roskilde Jomfrukloster. 17. Frederik Christian Blom, født d. 9. April 1813 i Hjørring, død d. 7. Sept (se p. 44).

39 Emanuel Blom (se p. 25), født d. 10. Febr i Roskilde, død d. 1. Febr i Kjøbenhavn, blev, efter at have gjennemgaaet Søkadetakademiet, 1805 Sekondlieutenant i den danske Søetat, 1811 Premierlieutenant, 1817 Kapitainlieutenant, 1826 Kapitain, 1839 Kommandeurkapitain og 1843 Kommandeur. I Aaret 1807 var han udkommanderet med Korvetten»Diana«, og da denne efter at være tyet ind til Carthagena, Aaret efter blev tvunget til Overgivelse af Spanierne til Gjengjæld for vor Regerings Forholdsregler mod de spanske Regimenters Opstand 1808 i Danmark mod de franske Militairmyndigheder, maatte han indtil l810 forblive i spansk Krigsfangenskab; udvekslet af dette tjente han de nærmest følgende Krigsaar paa Kanonbaadsflotillen i de danske Farvande; var han Chef for Skonnerten»Macaria«paa Station i Vestindien, 1826 for Briggen»Falster«som Vagtskib i Øresundet, 1836 for Korvetten»Najaden«som Kadetskib. Ved sin Død var han Kommandeur af Dbg. og Dbmd. Han ægtede d. 5. Dec i Helsingør Christophine Joachime Grüner, født d. 9. Okt sstds., død d. 30. Jan i Kjøbenhavn, Datter af Elias Lauritz Grüner, Sognepræst til Mariekirken i Helsingør samt Slotspræst paa Kronborg, og Karen Holm. De havde 9 Børn, alle fødte i Kjøbenhavn: 1. Emma Elisa Blom, født d. 19. Sept. 1820, død d. 28. Juli 1900 i Kjøbenhavn, Konventualinde i Gisselfelt Jomfrukloster. 2. Gustav Emanuel Blom, født d. 4. Jan. 1823, død d. 19. Mai 1834.

40 28 3. Caroline Marie Blom, født d. 29. April 1825, død d. 13. Sept Jan Carl Blom, født d. 11. Aug (sep.29). 5. Ludvig Blom, født d. 3. Marts 1829, død d. 22. Nov i Kjøbenhavn, blev 1847 Sekondlientenant ved 10. Linieinfanteribataillon og fik i Slaget ved Slesvig d. 23. April 1848 det Saar, hvoraf han døde ugift 7 Maaneder senere. 6. Hans Peter Lauritz Blom, født d. 10. Nov (se p. 33). 7. Mary Sophie Susanne Blom, født d. 30. April 1833, død d. 16. Mai Gustav Joachim Blom, født d. 2. Aug. 1835, død d. 22. Juni 1857 paa St. Thomas i Vestindien af den gule Feber; var efter at have gjennemgaaet Søakademiet i Kjøbenhavn blevet Sekondlieutenant i den danske Marine 1855; han var ugift. 9. Axel Valdemar Blom, født d. 23. Nov. 1837, død d. 10. Mai 1899 paa St. Hans Hospital paa Bistrup, havde været Assistent i Nationalbanken i Kjøbenhavn, og var ugift.

41 Jan Carl Blom (se p. 28), født d. 11. Aug i Kjøbenhavn, blev efter at have gjennemgaaet Landkadetakademiet i 1844 Sekondlieutenant ved 4. Linieinfanteribataillon og gjennemgik den militaire Høiskoles yngste Afdeling; ved sin Bataillon deltog han i Felttoget 1848, til Tjeneste ved Artilleriet deltog han 1849 som Premierlieutenant i Forsvaret af Fredericia som Adjutant hos Fæstningens Kommandant og 1850 i Felttoget ved Batteriet Schultz og mod dets Slutning som Kompagnikommandeur ved 4. Infanteribataillon; gjennemgik han den militaire Høiskoles ældste Afdeling; 1855 blev han Kapitain i Generalstaben og var Lærer ved Høiskolen; under Krigen 1864 var han Stabschef ved Armeens 1. og senere dens 3. Division, og efter Krigen en kortere Tid ved 2. Generalkommando ansattes han som Kompagnichef ved 3. og 1867 ved 13. Bataillon efter i Mellemtiden at have gjort et Aarstids Tjeneste i den franske Armee i Afrika ved Marskalk de Mac Mahons Stab; var han Lærer paa Officersskolen; 1874 blev han Oberst og Chef for 9. Bataillon i Aalborg, men vendte 1882 tilbage til Kjøbenhavn som Chef for 4. Regiment; da han tog sin Afsked i 1887, blev han som Oberst i Forstærkningen Kommandant paa Bornholm indtil Senere lever han i Kjøbenhavn, er Komdr. af Dbg. og Dbmd., R. af Sværdordenen og Off. af Æreslegionen samt dekoreret med Erindringsmedaillen for Krigene og I 1ste Ægteskab giftede han sig d. 3. Nov Kjøbenhavn med Hulda Camilla Cruse, født d. 1

42 30 Nov og død d. 26. Nov sstds., Datter af Etatsraad Valentin Bang Cruse, Kasserer ved Nationalbanken i Kjøbenhavn, og Dorothea Brøndsted. I dette Ægteskab fødtes en Datter: 1. Camilla Margrethe Blom, født d. 12. Nov i Kjøbenhavn, ægtede d. 9. April 1880 i Aalborg Stefan Frederik Olufsen Ravn, født d. 8. Nov i Kjøbenhavn, Premierlieutenant i Fodfolket 1878, i Generalstaben , Kapitain ved 1. Regiment 1889, afskediget 1901 og derefter ansat som Revisor ved Kongens Civilliste, Søn af Viceadmira!, dav. Marineminister Niels Frederik Ravn og Vilhelmine Sophie Frederikke Olufsen. Under sit Ophold i Algier indgik Jan Carl Blom sit 2det Ægteskab d. 14. Nov med Esperance Victoire Bélisaire Françoise Segui de Carreras, født i Algier d. 8. Okt. 1845, Datter af Antonio Segui de Oarreras, forhen Officer i spansk Tjeneste samt Eiendomsbesidder paa de Baleariske Øer, og Esperança Jovera. Med denne Hustru har han havt 6 Børn: 2. Carl Henrik Blom, født d. 1. Juli 1868 i Kjøbenhavn, død d. 11. s. M. 3. Estella Blom, født d. 30. Aug i Kjøbenhavn, gift d. 17. Sept med Grosserer Carl Aage Holm, født den 12. Aug sstds., Søn af Grosserer Carl Michael Holm i Kjøbenhavn og Hertha Adolphine Liebert. 4. Gaston Emanuel Blom, født d. 16. Aug i Kjøbenhavn, Student, er ansat ved en Fabrik i Algier. 5. Fernanda Blom, født d. 19. Febr i Kjøbenhavn, gift d. 5. Okt med Hans Viggo Ravn, født d. 11. Dec sstds., Fyrdirekteur og kar. Kapitain; efter at have gjennemgaaet Søkadetakademiet var han 1878 blevet Sekondlieutenant og 1880 Premierlieutenant i Søofficerskorpset, blev 1883 udnævnt til Værftsingenieur, 1893 konstitueret som Fyringenieur og 1894 udnævnt til

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst Forfædre til: Side 1 af 9 1st Generationer 1. blev født den Apr. 2 1932 i Nørregade 26, Århus og døde den Dec. 4 2001 i Helsingevej 142, Frederiksværk. Andre begivenheder i s liv Barnedåb Jul 24 1932 Århus

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827)

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827) Vor Frelsers Kirke, centrum i Klokker Brandts liv, og klokken fra 1725, som han ringede med. Klokken er ikke længere i brug. Kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek. Foto fra Vor Frelsers Kirkes website. Johannes

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Generation nr. 1 1. Mary Jakobine Schwartz, født 08 jun 1897 i Christianshavn; Overgaden oven Vandet 12-14.st o. G.. Hun er datter af 2. Peter Hansen Schwartz og 3.

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Maj 6 1954 i Fødselsanstalten i Aarhus. Andre begivenheder i Sep 19 1954 Risskov Kirke Sognepræst Frederik Kassner Modelsnedker Aage Knudsen (morfar) og Inger

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere