ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)"

Transkript

1 Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 1. juni 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte sit ændringsforslag i Forslaget gør alle rådighedsvagter til ikke-arbejdstid. Referenceperioderne kan forlænges ved lov eller ved kollektive overenskomster. Kompensation for manglende hvileperioder kan udskydes i 72 timer. Direktivets mulighed for en opt out vedrørende en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer indsnævres lidt. Europaparlamentet (EP) vedtog betænkning i maj EP foreslår et kompromis, hvor opt out bestemmelsen udfases over 3 år. Passiv rådighedstid betragtes som arbejdstid, medmindre andet følger af national lovgivning eller overenskomster. Arbejdstiden skal opgøres pr. person, uanset hvor mange ansættelsesforhold den pågældende har. Forhandlingerne i Ministerrådet har været meget langvarige på grund af blokerende mindretal. Frankrig, Spanien, Sverige m.fl. ville afskaffe opt out bestemmelsen. UK, Tyskland, Irland og DK ville gøre passive rådighedsvagter til ikke arbejdstid. UK m.fl. ville beholde opt out bestemmelsen. Den 10. juni 2008 meget tidligt om morgenen lykkedes det for det slovenske formandskab at opnå politisk enighed i Ministerrådet om et kompromis. Inaktiv rådighedsvagt skal som udgangspunkt ikke tælle som arbejdstid, medmindre at lovgivning eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter siger noget andet. Der kan fortsat indgås individuelle aftaler på virksomhederne om en maksimal arbejdsuge på over 48 timer, men mulighederne indskrænkes en anelse. En aftale kan aldrig overstige 60 timer, og den må først indgås, når en arbejdstager har været ansat i mere end en måned. Desuden har arbejdstageren en fortrydelsesret på et halvt år. Flere af Rådets medlemmer giver udtryk for, at de nok har tiltrådt eller undladt at stemme imod kompromiset, men at de meget gerne havde set en større beskyttelse af lønmodtagerne. Ministerrådets enighed blev imidlertid forkastet af Europaparlamentet ved en afstemning i plenum den 17. december EP ønsker opt out muligheden i direktivet vedrørende den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer udfaset senest 3 år efter vedtagelsen. Desuden vil EP fastholde, at alle rådighedsperioder skal medregnes i arbejdstiden. Den 27. april 2009 brød forligsforhandlingerne mellem Ministerrådet og Europaparlamentet sammen. Et blokerende mindretal af lande UK, Tyskland og visse øst- og centraleuropæiske medlemsstater ville ikke være med til at udfase opt out bestemmelse. Europaparlamentet ville ikke være med til at holde passive rådighedsvagter uden for beregningen af arbejdstiden. Det ville være et tilbageskridt i forhold til EF-Domstolens afgørelser. Forligsparterne kunne heller ikke blive enige om, hvordan den 1

2 samlede arbejdstid skal beregnes, når en ansat har flere arbejdsgivere. Resultatet er, at det nuværende arbejdstidsdirektiv fortsat består. Det er set med ANE s øjne bedre end en vedtagelse af Ministerrådets ændringsforslag. Men det er ikke uproblematisk. Med hensyn til opt out bestemmelsen er risikoen, at stadig flere medlemslande vil benytte denne mulighed for at forlænge den ugentlige arbejdstid. Den 24. marts 2010 har Kommissionen sendt en bred høring til de europæiske parter. Kommissionen stiller 7 spørgsmål, herunder om parterne har nogle innovative idéer, som kan bringe forslaget videre. Et andet spørgsmål er, om parterne er interesseret i en dialog om forslaget, eller om de kan forestille sig løsninger, som ikke kræver EU-lovgivning. Det er til at forudse, at arbejdsgiverne i BusinessEurope og CEEP ønsker et mere fleksibelt direktiv. ETUC har i begyndelsen af juni 2010 svaret, at det eksisterende direktiv skal ændres, så opt out regelen forsvinder og således, at der ikke er tvivl om, at rådighedsvagter er arbejdstid, som fastslået af EU-Domstolen. Kommissionen har i december 2010 sendt sin 2. høring til arbejdsmarkedets europæiske parter. Kommissionen spørger om en ændring af direktivet skal begrænses til on-call time og hvileperioder, eller om der også er behov for yderligere ændringer. Kommissionen har på den ene side opgivet at fjerne opt out bestemmelsen, som giver medlemsstater mulighed for at tillade fravigelser af den maksimale ugentlige arbejdstid ved aftaler mellem arbejdsgivere og individuelle arbejdstagere. Det er ikke muligt at opnå det nødvendige kvalificerede flertal i Ministerrådet. Kommissionen vil fastholde, at rådighedsvagter på arbejdspladsen er omfattet af arbejdstiden, men der er behov for undtagelser i visse brancher for eksempel læger og brandvæsen. Hvis arbejdstageren står til rådighed i hjemmet (tilkaldevagt), vil Kommissionen ikke anse det som arbejdstid. Dog kan den enkelte medlemsstat fastsætte mere gunstige regler for lønmodtagerne. Med hensyn til daglige og ugentlige hvileperioder ønsker Kommissionen at fastholde afgørelserne fra EU-Domstolen, men erkender at der er behov for undtagelser byggende på objektive grunde. Kommissionen nævner ingen eksempler på objektive undtagelser. Set med ingeniørernes øjne er det interessant, at Kommissionen blandt mulige ændringer i direktivet foreslår en stramning af artikel 17, så arbejdsgiverne får vanskeligere ved at fastsætte undtagelser for højere funktionærer for eksempel ingeniører. Kommissionen spørger endelig parterne, om de vil være parate til at forhandle en europæisk aftale. ANE s styrelse vedtog den 9. februar 2011 en fælles holdning til Kommissionens høring. Kommissionens udspil sikrer ikke ingeniørernes 2

3 maksimale arbejdstid i tilstrækkeligt grad, men der er tale om vigtige skridt i den rigtige retning. Eksempelvis foreslår Kommissionen en begrænsning i arbejdsgivernes ret til at holde højere funktionærer uden for direktivets beskyttelse. Den politiske situation er fastlåst. Hvis det nuværende direktiv ikke ændres, vil stadig flere lande benytte muligheden for at udnytte den såkaldte opt out bestemmelse, som giver medlemsstaterne mulighed for at lade arbejdsgiverne indgå frivillige aftaler om længere arbejdstid med de individuelle arbejdstagere. ANE opfordrer derfor de europæiske parter (BusinessEurope og ETUC) til at forhandle en europæisk aftale med henblik på at finde et mere optimalt kompromis. Den 14. november 2011 har BusinessEurope, CEEP og ETUC sendt et fælles brev til Europa-Kommissionen. Parterne meddeler, at de er parate til at forhandle en aftale om ændring af arbejdstidsdirektivet. Hensigten er at opnå enighed om en aftale, som kan ophøjes til europæisk lov via en efterfølgende beslutning i Ministerrådet. Første forhandlingsmøde finder sted den 8. december herefter har de europæiske parter 9 måneder til at forsøge at blive enige om en aftale. Fristen kan eventuelt forlænges, hvis parterne anmoder herom. Der er ingen tvivl om, at det bliver meget vanskeligt for parterne at blive enige. De europæiske arbejdsgivere i BusinessEurope og CEEP har hele tiden været parate til at forhandle, men de støtter opt out bestemmelsen i det nuværende direktiv og vil helst alene drøfte rådighedsvagter (on-call time) og kompenserende hvileperioder. ETUC har tidligere udtalt, at de kun vil forhandle, hvis følgende krav opfyldes: Opt out bestemmelsen i direktivet skal udfases og forsvinde De nuværende referenceperioder beholdes uændrede EU-domstolens retspraksis vedrørende on-call time kodificeres Det kodificeres, at direktivet gælder den enkelte arbejdstager uanset antallet af arbejdsgivere Parterne har holdt enkelte forhandlingsmøder. Fokus ligger i første omgang på bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv samt på sektorspecifikke arbejdsforhold for eksempel i redningstjenester, politiet, byggeri og andet. Parterne har besluttet, at forhandlingerne skal foregå i absolut fortrolighed, men alligevel er de endnu ikke blevet enige om forhandlingen af vanskelige spørgsmål som opt out og rådighedstjenester. Disse spørgsmål vil derfor først blive taget op så sent som muligt. Parterne har anmodet Kommissionen om at forlænge forhandlingsfristen. Kommissionen har forlænget fristen til udgangen af Kommissionen har understreget, at man ikke kan forlænge fristen ud over december Kommissionen skal nemlig bruge første halvår 2013 til at fremlægge forslag og gennemføre forhandlinger i EU. Begrundelsen er, at Europa-Parlamentet 3

4 Nyt direktivforslag om håndhævelse af udstationeringsdirektivet COM(2012) 131 ikke vil modtage nye forslag efter sommerferien 2013 på grund af nyvalg. Hvis parterne ikke kan blive enige, vil Kommissionen derfor fremsætte sit eget forslag i første halvår På arbejdsgiversiden er der uenighed. CEEP og UEAPME synes mere interesserede i et kompromis end BusinessEurope. Kilder har beskrvet forhandlingerne mellem ETUC og BusinessEurope som en dans på stedet, hvor man håber, at modparten vil få skylden for at stoppe forhandlingerne. Som ventet brød forhandlingerne derfor sammen i midten af december Generalsekretær Bernadette Ségol fra ETUC meddelte arbejdsgiverne, at deres sidste tilbud ikke er godt nok. EFS forlanger, at arbejdsgiverne betragter maksimal arbejdstid som et spørgsmål sundhed og sikkerhed. Det er i overensstemmelse med direktivets hjemmel i Traktaten og med EU-Domstolens fortolkning vedrørende rådighedsvagter. Arbejdsgiverne BusinesEurope og CEEP beklager i en fælles udtalelse, at ETUC har opgivet forhandlingerne. Arbejdsgiverne mener, at de har fremsat imødekommende forslag, som ETUC har afvist. Det er nu op til Kommissionen at fremsætte eget forslag til ændring af direktivet formentligt med skyldigt hensyn til forhandlingerne mellem de europæiske parter. Et forslag fra Kommissionen vil formentligt ikke foreligge før efter valget til Europa-Parlamentet og udpegningen af en ny Kommission i I foråret 2015har de europæiske parter modtaget en høring fra EU- Kommissionen om ændringer i arbejdstidsdirektivet. ETUC har besluttet at afvise ændringer på nuværende tidspunkt. Begrundelsen er en forventning om, at der alene kan opnås forringelser i det eksisterende direktiv set med lønmodtagernes øjne. Kommissionen har bedt Eurofound lave en evalueringsrapport om direktivet. Udbredelsen af opt out bestemmelsen er anvendt af 5 land primært i sundhedssektoren, brandvæsenet og andre sektorer med uforudsigelige indsatser. Kommissionen har den 21. marts 2012 vedtaget et forslag til direktiv om håndhævelse af bestemmelserne i udstationeringsdirektivet COM(2012) 131. Det er interessant, at det er et direktivforslag om implementering og håndhævelse. Ifølge EU-traktatens artikel 288 er det netop overladt til de nationale myndigheder at bestemme, hvordan implementering og håndhævelse af direktiver skal foregå!! Forslaget har været længe undervejs i Kommissionens inter service. De forskellige DGere kunne ikke blive enige. Det nye forslag indeholder blandt andet denne interessante artikel 1, stk.2: 4

5 This directive shall not affect in any way the exercise of fundamental rights as recognised in Member States and by Union law, including the right or freedom to strike or to take other actions covered by the specific industrial relations systems in member States, in accordance with national law and practices. Nor does it affect the right to negotiate, conclude and enforce collective agreements and to take industrial action in accordance with national law or practices. Spørgsmålet er, hvad det vil betyde i praksis. Kan et direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet samtidigt ændre dette direktiv? Næppe! EU-domstolen har i Laval-sagen afgjort, at en svensk strejke for at opnå en overenskomst med en lettisk virksomhed, som byggede en skole i Waxholm, var i strid med det eksisterende direktiv om udstationering af arbejdstagere 96/71. Et nyt direktiv kan heller ikke ændre ved traktatens regler om fri bevægelighed for tjenesteydelser. EU-Domstolen har i både Laval- og Viking-sagen bygget dele af sin afgørelse på traktatens regler. Sagen er derfor, at det nye forslag næppe ændrer noget i praksis. I øvrigt indeholder forslaget nogle vejledende indikatorer, som kan bruges til at afgøre, om en arbejdstager reelt er en udstationeret. Krav om oprettelse af en one-stop-shop i alle medlemsstater, som kan modtage alle henvendelser om udstationerede. Medlemsstaterne skal synliggøre alle krav til virksomheder, som udstationerer arbejdstagere på deres territorium. Hvis reglerne findes i kollektive overenskomster, skal også arbejdsmarkedets parter bidrage til at tydeliggøre disse ikke mindst med hensyn til beregning af mindstelønnen. Myndighederne i medlemsstaterne skal aktivt bistå andre myndigheders anmodning om hjælp i en sag om udstationering. Nationale myndigheder skal sikre administrativ kontrol med direktivets gennemførelse. Det kan betyde krav om, at virksomheder skal registrere antallet af udstationerede, deres identitet og opholdets varighed hos myndighederne i værtslandet. Der kan også stilles krav om, at en af de udstationerede arbejdstagere skal have fuldmagt til at repræsentere virksomhedens ejere. Det kan få betydning, hvis en faglig organisation vil kræve en overenskomst med arbejdsgiveren. Hvis en virksomhed i et EU-land udstationerer en tredielandsborger, som har lovligt ophold i denne medlemsstat i et andet EU-land, kan værtslandet ikke stille krav om fornyet opholds- og arbejdstilladelse. Medlemsstaterne skal sørge for klagemuligheder, hvor udstationerede 5

6 arbejdstagere kan rejse krav mod deres arbejdsgivere. Endeligt er det interessant, at det nye forslag i artikel 12 giver mulighed for at fastsætte et ansvar for hovedentreprenører, hvis deres underentreprenører ikke overholder sine pligter som arbejdsgiver i forhold til udstationerede arbejdstagere. Det danske formandskab måtte i juni 2012 opgive at fremme forslaget. Baggrunden er den henvendelse, som et antal nationale parlamenter inklusiv det svenske og danske har rettet til Kommissionen med henvisning til subsidiaritetsprincippet. Det er første gang, at denne nye mulighed i Lissabon-traktaten benyttes. Kommissionen ventes at overveje ændringer af forslaget, før det genfremsættes. Cypern har planlagt 5 møder på arbejdsgruppeniveau med henblik på at opnå en bred indstilling på Rådsmødet (Employment) den 6. december Rådsmødet den 6. december viste klart, at der er delte holdninger især til spørgsmålene om værtslandets adgang til at kontrollere virksomheder, som udstationerer arbejdstagere og spørgsmålet om hovedentreprenørers ansvar for underentreprenører, som ikke overholder direktivet. De øst- og centraleuropæiske medlemslande er imod ønskerne om kontrol og imod ansvar for underentreprenører. Den samme uenighed er tydelig i Europa-Parlamentet, hvor forslaget behandles i udvalget for beskæftigelse og sociale spørgsmål. Den 26. juni 2013 vedtog EP s komité for beskæftigelse (sysselsætning) en udtalelse til direktivforslaget. Det blev en blandet fornøjelse ifølge Ole Christensen fra den socialdemokratiske gruppe. På den gode side står, at udvalget har udvidet minimumsbestemmelserne for kædeansvar for underentreprenører til at dække andre sektorer end byggesektoren. Det er også godt, at myndighederne kan benytte såkaldte åbne lister med kontrolforanstaltninger, der kan udvikle sig med tiden. Det skal gøre det nemmere at bekæmpe forsøg på omgåelse af reglerne ved for eksempel at etablere postkassefirmaer. Desværre fik den liberale fløj især i de central- og østeuropæiske lande udvandet en række andre muligheder for at bekæmpe social dumping. Det forhindrer klare kriterier for definitionen af en virksomhed eller en udstationeret arbejdstager. Modstanderne frygter nye barrierer for den fri bevægelighed. Rådet (beskæftigelsesministre) forsøgte uden held den 15. oktober 2013 at nå til enighed, men det lykkedes ikke. To blokke af lande blokerer fortsat en vedtagelse på to afgørende punkter. 6

7 Det første vedrører adgangen til kontrolforanstaltninger og overvågning i værtslandet. For eksempel kræver visse lande, at arbejdsgivere, som udstationerer arbejdstagere, skal anmelde deres opgaver til et register i værtslandet, før arbejdet påbegyndes. Her ønsker medlemslande i Øst- og Centraleuropa en lukket og udtømmende liste af lovlige kontrolforanstaltninger. Medlemslande i Nordeuropa ønsker omvendt en åben liste, som kan tilpasses til udviklingen og lokale forhold. Et andet udestående spørgsmål er om entreprenører skal være ansvarlige for deres underleverandører, som ikke overholder direktivets regler. Landene i øst er imod et sådant ansvar, mens landene i nord inklusiv Frankrig er for. Et muligt kompromis kan blive, at en entreprenør får pligt til at udvise rettidigt omhu, når han/hun indgår aftaler med underleverandører. Den 9. december lykkedes det for Ministerrådet (Employment) at nå frem til et kompromis efter lange forhandlinger og en afstemning, hvor 7 medlemslande stemte imod. De to vigtigste udestående spørgsmål var: Skal listen over foranstaltninger, som værtslande kan træffe for at bekæmpe social dumping være udtømmende? Skal hovedentreprenører gøres ansvarlige, når deres underentreprenører bryder reglerne? Det lykkedes for de nordiske lande sammen med andre at sikre, at listen ikke bliver udtømmende, og at Danmark for eksempel fortsat kan stille krav om registrering af udstationerende virksomheder i RUT-registeret. Der er dog fra visse sider rejst tvivl om den endelige fortolkning af kompromiset, som bliver op til EU-Domstolen. Spørgsmålet om ansvaret for underentreprenører blev overladt til afgørelse på nationalt plan. Pressemeddelelsen af Ministerrådet forklarer det nærmere således: With regard to national control measures (article 9), they agreed that member states may only impose administrative requirements and control measures necessary in order to ensure effective monitoring of compliance with the obligations set out in this directive and in the posting of workers directive of 1996 provided these measures are justified and proportionate in accordance with Union law. These measures will have to be notified to the Commission and service providers will have to be informed through a single national website. With regard to joint and several liability in subcontracting chains (Article 12), the agreed text provides that, as regards the activities mentioned in the annex to directive 96/71/EC1, member states shall 7

8 provide for measures ensuring that in subcontracting chains, posted workers can hold the contractor, of which the employer is a direct subcontractor, liable, in addition to or in place of the employer, for the respect of posted workers' rights regarding any outstanding net remuneration corresponding to the minimum rates of pay. Instead of these liability rules, member states may take other appropriate enforcement measures, in accordance with EU and national law and/or practice, which enable in a direct subcontracting relationship, effective and proportionate sanctions against the (building work) contractor, to tackle fraud and abuse, in situations where workers have difficulties in obtaining their rights. Den endelig forhandling af direktivet skal nu finde sted mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Parlamentet ventes at ville styrke yderligere mulighed for at bekæmpe social dumping og for at ville gøre ansvaret for underentreprenører til europæisk lov. Direktivforslag om udstationering af arbejdstagere internt i tværnationale virksomheder Den 16. april 2014 enedes EP og Rådet om et kompromis. Den delvist åbne liste beskrevet ovenfor fastholdes. Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen deres planer, hvid de vil indføre yderligere kontrolforanstaltninger. Medlemsstaterne skal indføre et obligatorisk kædeansvar for underentreprenører i byggebranchen og kan, hvis de vil, udvide det til andre områder. Forslaget er i forlængelse af det vedtagne blue card om fri bevægelighed for højt kvalificerede arbejdstagere, som udstationeres på tværs af grænserne i multinationale virksomheder og koncerner. Forslaget har hjemmel i traktatens bestemmelser om indre- og retlige anliggender, hvorfor Danmark ikke er omfattet på grund af sit forbehold. Forslaget behandles fortsat i Europa-Parlamentet, hvor det gennem et år har været meget svært at blive enige. Slagsmålet går på, hvilke branchegrupper, som skal omfattes, og hvilke der kan undtages, Danmark vil eksempelvis gerne undtage byggeriet. Det lykkedes dog ikke at opnå det nødvendige flertal i EP-udvalget. Den endelige afgørelse træffes af plenarforsamlingen i Den svenske kommissær Cecilia Malmström opfordrer kraftigt EUinstitutionerne til at fremme sagen, men intet sker. 8

9 Direktivforslag om overførsel af supplerende pensionsrettigheder COM(2005) 507 Kommissionen fremsatte forslaget til direktiv om supplerende pensionsordninger i Det skal fjerne barrierer for den fri bevægelighed. Forslaget indeholder minimumsbestemmelser, som lægger loft over adgangskrav (karensperioder og lignende) til supplerende pensioner. Det sikrer ret til overførsel af indbetalte pensionsmidler mellem alle EU-lande, når en arbejdstager skifter job og stiller krav om fair regulering af hvilende pensionsopsparing. På grund af store forskelle mellem medlemsstaternes supplerende pensionsordninger har det været umuligt at nå til enighed i Ministerrådet. Et kompromisforslag har koncentreret indholdet om en fair regulering af hvilende opsparing. Vedtagelse kræver enstemmighed i Ministerrådet. Tyskland, Østrig og Luxembourg vil ikke acceptere en optjeningsperiode på under 5 år, før der åbnes for adgang til udbetaling. Tyskland vil også fastholde en minimumsalder for adgang på 25 år. NL blokerer, fordi kompromiset på den måde bliver udvandet og indholdsløst. Kommissionen har den 7. juli 2010 vedtaget en grønbog om pensioner KOM(2010)365:Sikre, tilstrækkelige og, bæredygtige pensionssystemer i Europa, som blandt andet slår fast, at det er op til medlemsstaterne selv at fastsætte alderen for pension. Grønbogen stiller en række spørgsmål inden for 3 hovedtemaer Bedre balance mellem tiden på arbejdsmarkedet og tiden på pension (EU2020) Problemer for den fri bevægelighed når personer skifter job eller flytter til et andet land Problemer når pensionsselskaberne er i krise Den ungarske kommissær Lászlo Andor ønsker arbejdsmarkedets parter inddraget i diskussionen om grønbogen. Senere vil Kommissionen analysere alle indkomne bidrag og fremsætte mere konkrete forslag. Kommissionen har den 7. juli 2010 udsendt grønbogen Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa. Den er et oplæg til en bred debat om udfordringerne for pensionssystemerne i medlemsstaterne, og hvad EU kan gøre for at opnå tilstrækkelige og bæredygtige pensioner. Kommissionen vil gerne sikre, at udviklingen tager hensyn til målene i EU-strategien EU2020 for vækst og beskæftigelse. Blandt udfordringerne er den økonomiske krise, som vil øge risikoen for pensionernes bæredygtighed. Grønbogen indeholder en række spørgsmål til medlemsstaterne og offentligheden. Den 16. februar 2012 har Kommissionen vedtaget en hvidbog om en dagsorden for passende, sikre og bæredygtige pensioner COM(2012) 55. 9

10 Hvidbogen indeholder en række anbefalinger til reform af de nationale pensionssystemer og en række forslag til, hvordan EU kan støtte medlemsstaternes arbejde. Blandt anbefalingerne til medlemsstaterne er: Pensioner skal tilpasses den voksende levealder Adgangen til tidlig pension skal begrænses Vi skal arbejde længere kombineret med livslang læring og særlige ordninger for ældre arbejdstagere Ligestillingen mellem mænd og kvinder skal forbedres Supplerende pensionsordninger skal fremmes Kommissionen kan blandt andet støtte medlemsstaterne på følgende områder: Lovforslag om funktionen af det indre marked og beskyttelse af arbejdstagere Økonomisk støtte især gennem den europæiske socialfond Koordinering gennem strategien for vækst og beskæftigelse EU Kommissionen opfordrer alle ikke mindst arbejdsmarkedets parter til at tage de nødvendige initiativer. ANE har gennem UNI Europa P&M bidraget til et svar på Kommissionens høring. Svaret findes på ANE s hjemmeside. Det er vigtigt at fjerne barrierer for den fri bevægelighed af lønmodtagere (ingeniører), men medlemsstaterne må have tilstrækkelige muligheder for at tilpasse deres pensionssystemer til den demografiske og økonomiske udvikling. I juli 2013 er der sket et gennembrud i forhandlingerne af forslaget til direktiv fra 2005 om supplerende pensionsrettigheder. Ministerrådet (Employment) er nået frem til en generel indstilling, som alle medlemslande har accepteret mere eller mindre godvilligt. Baggrunden er nogle tilpasninger i forslaget og ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten, som har gjort det muligt at droppe det dobbelte retsgrundlag til fordel for en enkelt artikel, som betyder, at forslaget kan vedtages med kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed. Det har sammen med opfordringer fra Det Europæiske Råd sat skub i forhandlingerne. Den generelle indstilling medfører, at der ikke kan stilles krav om en vis alder, før man kan blive omfattet af eksisterende pensionsordninger på arbejdsmarkedet i EU. Selvom man bliver omfattet af ordningen fra første dag i jobbet, kan der til gengæld stilles krav om en karensperiode på op til 2-3 å, før man får adgang til udbetaling af ydelser, når man når til pensionsalderen. Direktivet vedrører alene de vandrende arbejdstagere, som tager job i forskellige EU-lande. Vandringer inden for et bestemt EU-land er omfattet af de nationale regler. 10

11 Som nævnt ovenfor, var det især Holland, der var utilfreds med indholdet og blokerede for en vedtagelse. Da enstemmighed ikke længere kræves, har Holland opgivet sin modstand, Også Sverige og Danmark har længe været betænkelige ved indholdet. Da aldersgrænsen bortfaldt, opgav Sverige sin modstand. Danmark har stemt for den generelle holdning på den betingelse, at der tilføjes en tekst i præamblen, som understreger arbejdsmarkedets parters autonomi. I Danmark er pension i meget høj grad et overenskomstmæssigt spørgsmål. Med det nye hjemmelsgrundlag og kvalificeret flertal, skal Europa- Parlamentet være medbestemmende. Forslaget ventes derfor sendt til trialog-forhandlinger. Hvis Europa-Parlamentet kan acceptere Rådets indstilling, kan forslaget vedtages endeligt meget hurtigt. Hvis Parlamentet har flere indvendinger, er det spørgsmålet, om en endelig vedtagelse kan finde sted før efter valget af nyt Europa-Parlament og udpegning af ny Kommission i sommeren Direktivforslag om en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv COM(2008) 601 Der er tale om forslag til ændring af direktivet 92/85 om barselsorlov og ophævelse af 86/613 om selvstændiges erhverv. Sidstnævnte forslag vil give selvstændige kvinder adgang til barselsorlov på linje med ansatte. Også ægtefæller, og registrerede partnere vil blive omfattede. Det førstnævnte forslag vil forlænge retten til barselsorlov fra 14 til 18 uger, og det anbefales, at det sker med fuld løn. Ansatte kvinder vil samtidigt få større mulighed for selv at placere tidspunktet for orloven. Det er fortsat meget vanskeligt at blive enige i forhandlingerne mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet (EP). EP støtter en forlængelse af barselsorloven og insisterer på at udvide og øremærke en del af den til fædre. Det er i overensstemmelse med den fælles holdning, som ANE s bestyrelse vedtog den 12. november Flertallet i Ministerrådet opfordrer Kommissionen til at trække forslaget tilbage. Enkelte lande som Sverige og Finland bakker dog op om kravene fra EP. Kommissionen har i forbindelse med sit REFIT udspil Better regulation besluttet at trække forslaget og fremsætte et helt nyt. Det nye skal sikre en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv og få fædrene mere på banen. I maj 2015 har Europaparlamentets plenarforsamling vedtaget en resolution, der opfordrer Kommissionen til ikke at trække forslaget. Europaparlamentet er tilsyneladende nu mere kompromissøgende. 11

12 Forslag til EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 348 final} {SWD(2012) 349 final} Europaparlamentet ønsker blandt andet barselsorlov også til fædrene, men er nu parat til at se på dette spørgsmål i et særskilt nyt direktivforslag. Det forudsætter dog, at Kommissionen er parat til at fremsætte et sådant forslag. Kommissær Vivian Reding præsenterede sammen med 5 andre kommissærer den 14. november 2012 Kommissionens nye direktivforslag COM(2012) 614. Hensigten er at sikre, at begge køn sidder på mindst 40 % i børsnoterede selskabers bestyrelser. Medlemsstaterne er forpligtet til at nå målet senest i Virksomheder domineret af det offentlige skal dog opfylde målet i Metoden er at give fortrinsret til det underrepræsenterede køn, når ansøgerne er lige kvalificerede. Forslaget omfatter ikke SMV med under 250 ansatte. I alt forventes forslaget at berøre cirka selskaber i EU. I dag sidder mænd ifølge Kommissionen på 85 % af bestyrelsesposterne og på 91,1 % af de ledende poster i EU. Kommissionen argumenterer, at udviklingen er gået i stå i alle medlemsstater, som ikke har indført national lovgivning om fremme af flere kvinder i selskabsbestyrelser. Bemærk at Norge, som har gennemført særlig lovgivning, ligger højest af alle med hensyn til antallet af kvinder i bestyrelserne. Kommissionen anvender traktatens artikel 157, stk. 3 om ligeløn og ligebehandling som hjemmel for forslaget. Rådets Juridiske Tjeneste hævder i en note fra marts 2013, at denne hjemmel falder uden for det område, som direktivforslaget vedrører. Kommissionens Juridiske Tjeneste er imidlertid uenig jf. Staff Working Document 12581/13 fra den 22. juli Europa-Parlamentet vil heller ikke bøje sig for Rådets juridiske sagkundskab. Spørgsmålet er, om en afgørelse fra EU-Domstolen bliver nødvendig? Den 20. november 2013 stemte Europa- Parlamentet massivt for Kommissionens forslag. Direktivforslag om gennemførelse af princippet om ligebehandling uafhængigt af religion, tro, handicap, alder eller seksuel orientering COM(2008) 426 ANE har ikke vedtaget nogen fælles holdning til forslaget. Kommissionen har den 2. juli 2008 fremlagt forslag til direktiv, som indeholder et forbud mod diskrimination på direkte og indirekte på grund af religion, tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Bemærk at forslaget ikke berører arbejdsmarkedet, men supplerer allerede eksisterende direktiver på dette område. Forslaget er ambitiøst, fordi de angive emner er meget vanskelige og følsomme. Ligebehandling vedrørende handicap kan medføre større udgifter ved byggeri. Alder er ofte en helt saglig grund til forskelsbehandling, og seksuel orientering vil vække modstand i religiøse kredse. Vedtagelse af forslaget kræver enstemmighed, og forhandlinger i 12

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 24. februar 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr6/2005 UDDANNELSE 2 Lissabonstrategien og Uddannelse 2010 hvad er status på uddannelsesområdet? 2 En europæisk referenceramme for kvalifikationer

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal

DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal Forslag til dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart Rapport om Social indenfor luftfart Status marts 2015 3 Rapport om Social Forord Transportministeren nedsatte i juni 2013 en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra luftfartserhvervet, de

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV

ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal Til DLI-medlemmerne 4. oktober 2013 Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet Revideret notat. Ændringer

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Forfatter: Dennis Gerschefski Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Cand.merc.aud Revisors uafhængighed Ren revision eller rådgivning med fokus på levering af ikke

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel

Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Forfatter Merethe Lindblad Johansen Vejleder Niels Westergård-Nielsen Flexicurity en analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel Med fokus på om modellen lever op til sit gode ry også i krisetider! BA Økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere