Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud"

Transkript

1 Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud og Stavtrup Dagtilbud. Undersøgelsen baserer sig, dels på opgørelser af personale- og børnetal fra Børn og Unges egne databaser (del 1), og dels på en spørgeskemaundersøgelse sendt til medarbejdere og pædagogiske ledere i de to samt en registrering af børnenes fremmøde i uge 41 (del 2). Del 1. Personale- og børnetal Tabel 1 er en opgørelse over det pædagogiske personale i de to i oktober måned 2015 opgjort i antal hoveder og stillingsforbrug. Ansatte med andre stillingsbetegnelser, som fx husassistenter, kost- og ernæringspersonale, tekniske servicearbejdere samt ungarbejdere indgår ikke i denne opgørelse, men i den samlede opgørelse af ansatte i tabel 3. Pædagogiske assistenter er inkluderet i kategorien medhjælpere. Som det fremgår af tabel 2, var der i oktober måned et stillingsforbrug svarende til 164 fuldtidsstillinger i begge. Pædagoger og pædagogiske ledere tegnede sig for 60 % procent af det samlede stillingsforbrug. Studerende og medhjælpere tegnede sig for lige over 30 % af det samlede stillingsforbrug blandt det pædagogiske personale mens de sidste 10 % kan tilskrives ansatte i flex- og skånejob samt tilkaldevikarer. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Læring og Udvikling Grøndalsvej Viby J Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Bjørn Bjorholm Peter Lykke Berggreen Line Asp Hansen Tabel 1. Pædagogisk personale i de to. Antal hoveder (stillinger) Mårslet Stavtrup Pædagoger 59 (38) 70 (46) 129 (84) Medhjælpere 29 (23) 32 (24) 61 (47) Pæd. ledere 7 (7) 8 (7) 15 (14) Studerende 2 (2) 3 (2) 5 (4) Flex- og skånejob 2 (1) 3 (2) 5 (3) Tilkaldevikarer 21 (5) 24 (8) 45 (13) 120 (76) 140 (89) 260 (164) Tabel 2 er en samlet opgørelse over personalet i de to, hvor alle grupper af ansatte er inkluderet, herunder ansatte med ansvar for kost- og ernæring, tekniske medarbejdere, husassistenter og ungarbejdere. Sammenlignes stillingsforbruget med opgørelsen ovenfor, fremgår det, at der i Mårslet gik, hvad der svarer til 4 fuldtidsstillinger, til denne gruppe ansatte, mens der i Stavtrup gik, hvad der svarer til 7 fuldtidsstillinger, til gruppen. Tabel 2. Alle ansatte. Antal hoveder (stillinger)

2 Mårslet Stavtrup 136 (80) 150 (96) 286 (176) Tabel 3 er en opgørelse over børnetallet i de to institutioner samt antallet af H-børn. De to tilsammen 742 indskrevne børn i oktober måned og i alt 9 H-børn. Det skal desuden bemærkes, at andelen af børn med 30 timer var 11,9 % i Stavtrup og 4,9 % i Mårslet i den pågældende periode. Side 2 af 10 Tabel 3. Antal børn og H-børn pr. 1. okt Mårslet Stavtrup Antal børn Antal h-børn Tabel 4 er en oversigt over sygefraværet i de to for oktober måned. Sygefraværet er opgjort i kalenderdage pr. helårsansat, hvilket betyder, at tallene ikke kan oversættes direkte til, hvor meget medarbejderne har været fraværende fra arbejdet. Dette skyldes både, at der ikke tages højde for beskæftigelsesgrad, hvorfor sygefravær tæller for én dag uanset hvor mange timer den pågældende medarbejder skulle have været på arbejde på den pågældende sygedag, samt at sygedage i weekenden også tæller med i opgørelsen. Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at sygefraværet for oktober måned ikke nødvendigvis tegner et retvisende billede af det generelle sygefravær i de to tilbud. Tabel 4. Gns. antal fraværsdage pr. medarbejder (kalenderdage pr. helårsansat) Mårslet Stavtrup Fraværskalenderdage Fraværsdage pr. ansat 1,07 1,14 Antal fraværstilfælde Note: Opgørelsen er baseret på fraværet i oktober Kilde: Personale. Del 2. Spørgeskemaundersøgelse og fremmøderegistrering Tabel 5 viser antallet af medarbejdere, der besvarede spørgeskemaundersøgelsen henvendt til medarbejderne. Indsamlingsperioden løb fra den 5. oktober til den 25. oktober Indsamlingsperioden var oprindeligt sat til at vare en uge, men blev forlænget med yderligere to uger pga. en lav svarprocent. Besvarelserne er derfor ikke fra samme periode, hvilket har betydning for de spørgsmål, hvor medarbejderne fx er blevet bedt om at angive deres komme- og gåtider for den seneste uge. Ligeledes må der tages forbehold for, at ikke alle ansatte har besvaret spørgeskemaet, hvorfor undersøgelsens resultater ikke kan ses som et ét-til-ét billede på en tilfældig uge i de to, som det oprindeligt var intentionen. Den samlede svarprocent for det pædagogiske personale (ekskl. pædagogiske ledere og tilkaldevikarer) i de to er 49 %, fordelt på 36 % i Mårslet og 60 % i Stavtrup. Det fremgår desuden af de åbne kommentarer til undersøgelsen, at flere anser det som problematisk at tage udgangspunkt i enkelt uge, da der kan være stor variation i løbet af året.

3 Tabel 5. Antal respondenter, der har gennemført undersøgelsen. Mårslet Stavtrup Pædagoger Medhjælpere Andet Svarprocent 36 % 60 % 49 % Side 3 af 10 Figur 1a og 1b nedenfor er baseret på respondenternes angivne arbejdstider i løbet af ugen i de to. Alle respondenter er blevet bedt om at angive deres komme- og gåtider for alle dage i løbet af den seneste uge. Givet at alle ansatte ikke har besvaret spørgeskemaet, kan resultatet ikke tolkes som et faktisk udtryk for, hvor mange ansatte der reelt set var på arbejde. Hvis det antages, at der ikke er en systematisk forskel i arbejdstiderne mellem dem, der har besvaret spørgeskemaet og dem, der ikke har besvaret spørgeskemaet, kan de to figurer dog bruges til at tegne et billede af fordelingen af personale i løbet af dagen i de to. Det er her relevant at bemærke, at andelen af pædagoger, der har besvaret spørgeskemaet er relativt større end antallet af medhjælpere, hvilket kan have betydning for resultatet, hvis det forholder sig sådan, at de to medarbejdergrupper har forskellige arbejdstider (man kunne fx forestille sig, at der er relativt flere medhjælpere om eftermiddagen). Analysen viser, at andelen af pædagogisk personale topper i tidsrummet kl. 8-12, mens andelen falder i tidsrummet fra kl. 12 og frem. Figur 1a. Mårslet: Andel pædagogisk personale på arbejde i løbet af dagen 100% 90% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% 98% 100% 91% 70% 63% 56% 37% 31% 10% 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Andel medarbejdere af samlet pædagogisk personale på arbejde Note: Opgørelsen er ekskl. pædagogiske ledere og tilkaldevikarer. Figur 1b. Stavtrup: Andel pædagogisk personale på arbejde i løbet af dagen

4 100% 90% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% 98% 100% 97% 77% 69% 62% 63% 45% 30% 11% 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Andel medarbejdere af samlet pædagogisk personale på arbejde Side 4 af 10 Note: Opgørelsen er ekskl. pædagogiske ledere og tilkaldevikarer. Figur 2a og 2b er en opgørelse over antallet af børn i hvert af de to i løbet af dagen. Graferne er konstrueret på baggrund af fremmøderegistreringer fra uge 41 for hvert af de to, og antallet af børn er opgjort som et gennemsnit for alle ugens dage. Figuren viser antallet af fremmødte børn fraregnet antallet af børn, der er gået hjem. Fx viser fig. 2b., at der i løbet af uge 41 i gennemsnit var 314 børn tilstede i Stavtrup kl. 14, og at der i gennemsnit var 252 børn tilstede kl. 15. Det skal bemærkes, at det maksimale antal fremmødte børn i løbet af dagen ikke svarer til 100 % af det samlede børnetal, da alle børn ikke var fremmødte samtidig i den pågældende uge. I Mårslet var der i gennemsnit maksimalt 90 % fremmødte børn, mens der i Stavtrup i gennemsnit var maksimalt 83 % fremmødte børn. Figur 2a. Mårslet: Gns. antal fremmødte børn i løbet af dagen (uge 41) Før Figur 2b. Stavtrup: Gns. antal fremmødte børn i løbet af dagen (uge 41)

5 Side 5 af Før Figur 2c og 2d er en grafisk fremstilling af den gennemsnitlige fordeling af medarbejdere på arbejde i løbet af dagen (fra figur 1a og 1b) og den gennemsnitlige fordeling af fremmødte børn. For personalets vedkommende baserer fordelingen sig på de møde- og gåtider, som personalet har angivet i spørgeskemaundersøgelsen. Gennemsnitligt set var der flest medarbejdere på arbejde i tidsrummet kl Hvis det antages, at besvarelserne er repræsentative for hele medarbejdergruppen, så svarer det til at sige, at hele det pædagogiske personale var på arbejde i dette tidsrum. Som det fremgår af figur 2c, var der i gennemsnit 70 % af medarbejderne på arbejde i tidsrummet Konkret skal dette fortolkes sådan, at den gennemsnitlige bemanding i dette tidsrum er 30 procentpoint lavere end i tidsrummet kl Som nævnt må der dog tages forbehold for: 1) at det ikke er alle pædagogiske medarbejdere, der har besvaret undersøgelsen 2) at besvarelserne er indsamlet for forskellige uger, og 3) at der ikke tages højde for sygefravær blandt personalet i den pågældende periode. Sygefravær afdækkes dels i tabel 4 ovenfor, og dels i spørgeskemaundersøgelsen blandt de pædagogiske ledere. Andelen af fremmødte børn baserer sig på fremmøderegistreringer fra uge 41 for hvert af de to og viser andelen af det maksimale antal tilstedeværende børn. Opgørelsen baserer sig også her på et gennemsnit for alle ugens dage for den givne periode (uge 41). Figurerne bidrager altså til at tegne et billede af forholdet imellem antallet af personaler og børn i løbet af dagen. Når den blå graf (andelen af pædagogiske personaler på arbejde) ligger over den orange graf (andelen af fremmødte børn), betyder det, at personale-børne-ratioen falder, dvs. at der er relativt flere personaler per barn. Når den orange graf ligger over den blå graf betyder det omvendt, at der er relativt flere børn per ansat. Figur 2c. Mårslet: Andel pædagogisk personale på arbejde i forhold til andel

6 fremmødte børn 100% 93% 99% 100% 100% 99% 95% 90% 98% 100% 79% 92% 91% 70% 63% 60% 70% 50% 40% 31% 52% 56% 37% 30% 20% 30% 10% 10% 3% 0% 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Side 6 af 10 Andel medarbejdere af samlet pædagogisk personale på arbejde Andel børn af maksimalt antal tilstedeværende børn Note: Opgørelsen er ekskl. pædagogiske ledere og tilkaldevikarer. Figur 2d. Stavtrup: Andel pædagogisk personale på arbejde i forhold til andel fremmødte børn 100% 93% 99% 100% 100% 99% 95% 90% 98% 100% 97% 77% 90% 70% 62% 77% 60% 69% 63% 45% 50% 40% 30% 44% 30% 20% 30% 11% 10% 4% 0% 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Andel medarbejdere af samlet pædagogisk personale på arbejde Andel børn af maksimalt antal tilstedeværende børn Note: Opgørelsen er ekskl. pædagogiske ledere og tilkaldevikarer.. Tabel 6 er en opgørelse af personalets gennemsnitlige ugentlige arbejdstid samt den tid, personalet i gennemsnit har angivet at bruge sammen med børnene. I spørgeskemaet er personalet blevet bedt om at sondre mellem tid sammen med børnene og arbejdsopgaver, der ikke involverer børnekontakt. Nederst i tabellen er der lavet en beregning, der viser andelen af personalets arbejdstid med børnekontakt. Det fremgår, at personalet i gennemsnit bruger 74 % af deres tid på aktiviteter med børnekontakt. Fordelingen af timer brugt på opgaver, der ikke involverer børnekontakt, fremgår af tabel 7. Tabel 6. Gennemsnitlig arbejdstid samt tid med børnekontakt

7 Mårslet Stavtrup Tid med børnekontakt 22,9 23,5 23,3 Ugentlig arbejdstid 31,4 31,2 31,3 Andel tid med børnekontakt 73 % 75 % 74 % (n=98) Side 7 af 10 Det skal bemærkes, at den lille population gør, at beregningen af gennemsnitsværdier er påvirkelige overfor enkelte observationer med ekstreme værdier. Fx har én medarbejder angivet at bruge 16,5 timer ugentligt på møder, hvilket bidrager til, at den gennemsnitlige tid afsat til møder er ½ time højere i Stavtrup end i Mårslet. Det samme gør sig gældende for tidsforbruget til praktiske gøremål, hvor der er to respondenter (begge fra Mårslet ), der har svaret, at de bruger hhv. 25,5 og 29 timer ugentligt på praktiske gøremål. Begge respondenter har angivet, at de er ansat i stillinger, der involverer køkkenarbejde, hvilket derfor også afspejler sig i personalets tid sammen med børnene, der ligger tilsvarende lavt. Dette afspejler sig naturligvis også i beregningen personalets gennemsnitlige tid sammen med børnene. Herudover gør det sig i flere tilfælde gældende, at den tid, som personalet har angivet, at de bruger sammen med børnene, og den tid, som er angivet til aktiviteter uden børnekontakt, ikke går op med den samlede angivne arbejdstid. Dette på trods af, at respondenterne blev opfordret til ikke at angive aktiviteter, der oversteg den samlede angivne arbejdstid. Dette må tages som et udtryk for, at personalet ikke har opfattet aktiviteterne som gensidigt udelukkende, hvilket også fremhæves af en række respondenter i spørgeskemaets kommentarfelt. Disse besvarelser er inkluderet i ovenstående opgørelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid og tid med børnekontakt og opgørelsen skal derfor tolkes med dette forbehold. Variationerne i de gennemsnitlige timetal for de to skal derfor ses i lyset af ovennævnte forhold. Med disse forbehold in mente bidrager opgørelsen dog alligevel til at skabe et billede af personalets tidsforbrug på de forskellige aktiviteter, der ikke involverer børnekontakt. Som det fremgår af tabel 7, bruger personalet i gennemsnit 11,2 timer på aktiviteter, der ikke eller i begrænset omfang involverer børnekontakt. Der er nogen variation i tidsforbruget til de forskellige opgaver i de to, fx ift. praktiske gøremål og forældrekontakt. Som nævnt kan en del af denne variation dog forklares med, at der i Mårslet er personaler, der har angivet, at de er ansat i stillinger, der involverer køkkenarbejde samt det forhold, at der har været forskellige opfattelser af sondringen mellem arbejdstid, der involverer børnekontakt og arbejdstid, der ikke involverer børnekontakt. Fx fremhæves det af en enkelt respondent, at fx praktiske gøremål ofte også involverer børnekontakt. Ligeledes fremhæves det, at det har været svært at angive præcise angivelser af tidsforbruget til de enkelte opgaver. Nederst i tabellen fremgår det, at personalet i gennemsnit brugte 11,2 timer på aktiviteter, der ikke eller i begrænset omfang involverer børnekontakt, hvilket svarer til ca. en tredjedel (36%) af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (31,3 timer). Når tiden

8 med børnekontakt og tiden til andre opgaver samlet bliver mere end 100% er det udtryk for at andre opgaver som nævnt godt kan involvere børnekontakt. Tabel 7. Gennemsnitligt tidsforbrug på andre opgaver (i timer) Opgaver Mårslet Stavtrup Møder 1,3 1,8 1,6 Praktiske gøremål 3,1 2,0 2,4 Dokumentation/indberetninger 0,9 0,7 0,7 Pauser 2,1 1,7 1,9 Forberedelse af aktiviteter 1,9 0,7 1,1 Forældrekontakt 2,8 1,4 1,9 Andet (herunder møder, tlf. etc.) 1,3 1,8 1,6 13,4 10,0 11,2 (n=98) Side 8 af 10 Tabel 8. Oversigt over mødedeltagelsen blandt de ansatte fordelt på mødetyper. Personalet er blevet spurgt, hvor ofte de deltager i de nævnte møder. Tabel 8. Mødedeltagelse blandt personalet (alle ansatte: n=98) Stuemøder Mårslet Stavtrup Mårslet Stavtrup Personalemøder Hver gang 79% Hver gang 85% 86% 86% Nogle gange 9% 12% 11% Nogle gange 12% 11% 11% Sjældent 6% 5% 5% Sjældent 0% 2% 1% Aldrig 6% 3% 4% Aldrig 3% 2% 2% Forældremøder Mårslet Stavtrup Forældreråd Mårslet Stavtrup Hver gang 67% 23% 38% Hver gang 12% 12% 12% Nogle gange 3% 35% 24% Nogle gange 3% 3% 3% Sjældent 9% 11% 10% Sjældent 9% 3% 5% Aldrig 21% 31% 28% Aldrig 76% 82% Dagtilbudsbestyrelse Mårslet Stavtrup Andre møder i afdelingerne Mårslet Stavtrup Hver gang 6% 5% 5% Hver gang 18% 20% 19% Nogle gange 0% 3% 2% Nogle gange 27% 37% 34% Sjældent 0% 3% 2% Sjældent 27% 17% 20% Aldrig 94% 89% 91% Aldrig 27% 26% 27% Andre møder udenfor afd. Mårslet Stavtrup Hver gang 9% 9% 9% Nogle gange 27% 29% 29% Sjældent 24% 20% 21% Aldrig 39% 42% 41%

9 2. Spørgsmål til de pædagogiske ledere Tabel 9a er en opgørelsen over brugen af vikarer i forbindelse med sygdom og orlov. Opgørelserne er baseret på spørgeskemaundersøgelsen til de pædagogiske ledere. Samtlige pædagogiske ledere fra de 13 afdelinger i de to besvarede spørgeskemaet. Det fremgår af tabel 9a, at 5 af de i alt 13 afdelinger bruger vikarer ved korttidssygdom. 7 afdelinger bruger delvist vikarer og én afdeling bruger ikke vikarer ved korttidssygdom. Jf. tabel 9b benytter alle afdelinger sig helt eller delvist af et fast vikarkorps i forbindelse med sygefravær generelt. Side 9 af 10 Tabel 9c viser antallet af personaler, der var fraværende i en længere periode pga. sygdom eller orlov i indsamlingsperioden. 6 af afdelingerne har i perioden én medarbejder, der er fraværende i en længere periode og 4 af dene har to medarbejdere, der er fraværende i en længere periode. I 5 af dene er de fraværende fuldt vikardækkede, mens de i fire af afdelingerne er delvist vikardækkede. I 5 tilfælde er de fraværende personaler fuldt vikardækkede, i 4 tilfælde er de delvist vikardækkede mens der i et enkelt tilfælde ikke er vikardækning. Tabel 9a. Brug af vikarer ved korttidssygdom Tabel 9b. Brug af fast vikarkorps i forbindelse ved sygefravær Ja Delvist Nej Ja Delvist Nej Mårslet Mårslet Stavtrup Stavtrup Tabel 9c. Antal personaler fraværende i en længere periode (sygdom/orlov) Tabel 9d. Er de fraværende personaler vikardækkede? Fuldt Delvist Ikke Mårslet Mårslet Stavtrup Stavtrup Tabel 12a-d er opgørelser over, hvor ofte der afholdes en række forskellige møder i de to. De pædagogiske ledere er herudover blevet bedt om at angive, hvilke andre møder der afholdes i afdelingen. Det fremgår her, at der i flere afdelinger afholdes ugentlige middags- og postmøder samt forældre- og personalesamtaler samt en række andre møder. Tabel 12a. Mødefrekvens: Stuemøder Timer/ Mårslet Stavtrup Ugentligt 1 3 Hver anden uge 1 3 Flere gange ugentligt 0 1 Én gang om måneden eller sjældnere 4 0

10 Tabel 12b. Mødefrekvens: Personalemøder Timer/ Mårslet Stavtrup Ugentligt 0 0 Hver anden uge 0 1 Flere gange ugentligt 0 0 Én gang om måneden eller sjældnere 6 6 Side 10 af 10 Tabel 12c. Mødefrekvens: Forældremøder Timer/ Mårslet Stavtrup 1 gang om året gange om året 2 2 Tabel 12d. Mødefrekvens: Forældreråd Timer/ Mårslet Stavtrup 1 gang hver anden måned 3 3 Sjældnere end 1 gang hver anden måned 3 4 Tabel 13 er en opgørelse over de pædagogiske lederes tidsforbrug i timer fordelt på forskellige aktiviteter. Det fremgår af tabellen, at de pædagogiske ledere på tværs af de to i gennemsnit tilbringer 13 timer sammen med børnene, svarende til ca. 35 % af deres samlede ugentlige arbejdstid. Dette gennemsnit dækker dog over en vis variation mellem de to, hvor de pædagogiske ledere i Mårslet i gennemsnit tilbringer 9,8 timer sammen med børnene mod 14,9 timer i Stavtrup. I begge er det primært møder i og udenfor afdelingen, administration samt personaleledelse, som tiden uden børnekontakt går til. Tabel 13. De pædagogiske lederes tid til Opgaver Mårslet Stavtrup Timer tilbragt med børnene 9,8 14,9 13,0 Møder i afdelingen 2,7 2,1 2,4 Møder udenfor afdelingen 2,0 3,1 2,6 Administration 5,2 4,8 5,0 Personaleledelse 5,3 4,3 4,8 Daglig forældrekontakt 2,3 1,9 2,1 Dokumentation/indberetning 1,7 1,1 1,4 Kontakt til myndigheder 0,9 1,3 1,1 Praktiske gøremål 2,4 1,2 1,8 Pauser 1,6 1,5 1,5 Andet 2,2 0,7 1,4

I forlængelse af byrådets behandling af forslaget har Børn og Unge gennemført en undersøgelse i udvalgte vuggestuer og integrerede institutioner.

I forlængelse af byrådets behandling af forslaget har Børn og Unge gennemført en undersøgelse i udvalgte vuggestuer og integrerede institutioner. Dato for byrådsbehandling: 9. juni Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om normeringsundersøgelse i vuggestuer (Syn for sagn hvordan står de til i de aarhusianske vuggestuer?) Resume

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse i fem kommuner Notatet indeholder: 1. Kort introduktion til undersøgelsen samt hovedresultater.

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for:

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og 1. maj Evt. afspadsering overført

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Deltidsansættelse, 15/37

Deltidsansættelse, 15/37 I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og grundlovsdag Evt. afspadsering overført

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Totalrapport Udførelsestidspunkt: 15-05-2013 13:10:47 Antal besvarelser: 30

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato:

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato: Bilagsnotat Notat til sagen: Politikkontrol Forløbsprogrammer for borgere m. sygdom Se næste side. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID

SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID - Undersøgelse om arbejdstid og implementeringen af KTO-aftale om deltidsansattes ret til ledige arbejdstimer blandt medlemmer hos Socialpædagogerne December 29 Side 1 af

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning Januar 2015 Danmarks Lærerforening har i januar 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i folkeskolen om understøttende

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion N O TAT Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion Spørgeskemaet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem KL og de 10 projektkommuner i projekt Udsatte børn i dagtilbud. Herudover har vi fået sparring

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m.

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m. Notatark Sagsnr. 81.28.00-P05-1-15 Sagsbehandler Thomas Frank 6.2.2015 Analyse af udviklingen i sygefravær på skoleområdet i Hedensted Kommune 2013-2014 I det følgende præsenteres den overordnede udvikling

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Målopfølgning 2011 Regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Århus Kommune

Målopfølgning 2011 Regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Århus Kommune Målopfølgning egnskab Tværgående Socialforvaltningen I Århus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at borgeren

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere