Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen."

Transkript

1 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte om opgørelse af klipforbrug. Klageren havde ikke fået en klagevejledning. Styrelsen og Ankenævnet for Uddannelsesstøtten mente ikke at styrelsens brev til klageren var en afgørelse; der var derfor ikke givet klagevejledning. 29. september 2010 Forvaltningsret: Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. Undervisningsministeriet udtalte blandt andet at styrelsens brev til klageren var en afgørelse selv om støttemeddelelser fra tidligere år (som tidligere kunne have været påklaget særskilt) i det væsentlige indgik i grundlaget for afgørelsen. Ministeriet udtalte også at en myndighed efter almindelige forvaltningsretlige regler kan have pligt til at genoptage en tidligere afgjort sag, og at der også kan klages over genoptagelsesafgørelsen. Ombudsmanden erklærede sig enig i Undervisningsministeriets retsopfattelse. Ombudsmanden præciserede dog at styrelsens pligt til at træffe en afgørelse må gælde selvom der ikke er begæret genoptagelse/rejst tvivl om rigtigheden af de tidligere støttemeddelelser der indgår i grundlaget for den nye afgørelse. Ombudsmanden mente således at Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes brev til klageren var en afgørelse der kunne påklages til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Afgørelsen burde derfor have indeholdt en klagevejledning. (J.nr ) Den 22. april 2008 indledte jeg en undersøgelse af egen drift af et spørgsmål om manglende klagevejledning. Baggrunden for min undersøgelse var at jeg havde modtaget en klage over et brev af 6. marts 2008 fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte om opgørelse af forbrug af uddannelsesstøtte. Klageren havde ikke modtaget en kla-

2 gevejledning. Med henvisning til ombudsmandslovens 17, stk. 1, bad jeg Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte om at udtale sig om baggrunden for at afgørelsen af 6. marts 2008 fra styrelsen ikke indeholdt en klagevejledning. Jeg bad styrelsen om at sende udtalelsen gennem Ankenævnet for Uddannelsesstøtten så ankenævnet kunne udtale sig i sagen. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og Ankenævnet for Uddannelsesstøtten mente ikke at styrelsens brev af 6. marts 2008 var en afgørelse; der var derfor ikke givet klagevejledning. Jeg bad herefter Undervisningsministeriet om en udtalelse. Ministeriet afgav en udtalelse den 11. august I en udtalelse til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte skrev ombudsmanden sådan: Ombudsmandens udtalelse Undervisningsministeriet har i udtalelsen henvist til bestemmelsen i 46, stk. 1, 2. pkt., i lov om statens uddannelsesstøtte (dagældende lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, nu lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som senest ændret ved lov nr. 78 af 27. januar 2010). Bestemmelsen i 46, stk. 1, 2. pkt., nr. 1, der er uændret, lyder sådan: 46. Undervisningsministeren nedsætter et ankenævn, Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Følgende afgørelser truffet af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte kan indbringes for ankenævnet: 1) Grundlaget for tildeling og beregning af uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende. Klage over en afgørelse skal indbringes for ankenævnet inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen. Klagen skal indbringes af den afgørelsen vedrører. Ankenævnet kan indtil 6 måneder efter meddelelsen af afgørelsen se bort fra overskridelse af fristen når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig, jf. 46, stk. 2. Undervisningsministeriet har også henvist til forvaltningslovens 25, stk. 1, om pligten til at give klagevejledning. Bestemmelsen lyder sådan: 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 2/10

3 Ministeriet har i udtalelsen tilkendegivet at ministeriet i lighed med styrelsen finder at afgørelser om klipforbrug er omfattet af klageadgangen til ankenævnet. Ministeriet har videre tilkendegivet at styrelsens brev af 6. marts 2008 må anses for en afgørelse hvorved der tages stilling til en klage over en afgørelse truffet af Københavns Universitet, da brevet i sit indhold går ud på at fastsætte hvad der er gældende ret i det foreliggende tilfælde. Jeg er enig i ministeriets retsopfattelse. Jeg kan tilføje at styrelsen efter min opfattelse må være forpligtet til at træffe en afgørelse når den modtager en klage over en uddannelsesinstitutions afgørelse om som i dette tilfælde opgørelse af klipforbrug. Jeg henviser til 42, stk. 1, 1. pkt., i lov om statens uddannelsesstøtte hvorefter de afgørelser som styrelsen kan træffe, efter styrelsens (tidligere undervisningsministerens) bestemmelse helt eller delvis kan henlægges til uddannelsesinstitutionerne. Afgørelser som uddannelsesinstitutionen træffer efter stk. 1 eller efter styrelsens bestemmelse om støttetildelingen, kan inden 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen indbringes for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte af den afgørelsen vedrører, jf. stk. 2. Ministeriet har også tilkendegivet at styrelsens brev af 6. marts 2008 må anses for en afgørelse selvom støttemeddelelser fra 1990 og 2004 i det væsentlige indgik i grundlaget for styrelsens afgørelse. Ministeriet finder heller ikke at det har betydning for vurderingen heraf om en klage herover er indgivet inden for eller uden for en fastsat klagefrist. Ministeriet har anført at det følger af almindelige forvaltningsretlige regler at en myndighed kan have pligt til at genoptage en afgjort sag hvis der fremkommer oplysninger som myndigheden ikke var bekendt med på tidspunktet for den oprindelige afgørelse, og som i givet fald må antages at ville have medført en væsentlig anden vurdering af sagen. Dette indebærer efter ministeriets opfattelse at også henvendelser og klager som involverer ældre afgørelser om indplacering, eventuelt skal undergives realitetsbehandling, og at SU-styrelsens svar på sådanne henvendelser og klager må anses for afgørelser i forvaltningsretlig forstand. Jeg er enig i ministeriets retsopfattelse. Jeg skal dog præcisere at styrelsens pligt til at træffe en afgørelse efter min opfattelse må gælde selvom der ikke (også) klages over/begæres genoptagelse af de tidligere støttemeddelelser der indgår i grundlaget for den nye af- 3/10

4 gørelse. I (A) s tilfælde betyder det f.eks. at styrelsen havde pligt til at træffe en afgørelse uanset om (A) alene klagede over opgørelsen af klipforbrug i relation til hendes nye uddannelse, eller om hun tillige klagede over/begærede genoptagelse af de tidligere støttemeddelelser som vedrørte en tidligere uddannelse og et revalideringsforløb. Selvom der ikke i en sag er rejst tvivl om tidligere afgørelser om klipforbruget i relation til f.eks. en tidligere uddannelse (og dette således lægges til grund i den nye sag), er der således desuagtet tale om en afgørelse om SU-berettigelse; og dermed en afgørelse som kan påklages. I relation til ministeriets omtale af spørgsmålet om genoptagelse kan jeg endvidere tilføje at genoptagelse på ulovbestemt grundlag også kan komme på tale hvis der kommer væsentlige nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag der forelå på tidspunktet for den oprindelige afgørelse. Endelig kan myndigheden have pligt til at genoptage sagen hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl. Se Karsten Loiborg mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 921 ff. Det er herefter min opfattelse at Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i brevet af 6. marts 2008 traf en afgørelse om grundlaget for tildeling og beregning af uddannelsesstøtte, og at denne afgørelse kunne påklages til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten i medfør af 46, stk. 1, 2. pkt., i lov om statens uddannelsesstøtte. Afgørelsen burde derfor efter min opfattelse have indeholdt en klagevejledning, jf. forvaltningslovens 25, stk. 1. Jeg kan ikke se af sagen eller af den underliggende klagesag (mit j.nr ) om Ankenævnet for Uddannelsesstøtten rent faktisk har behandlet (A) s klage som jeg videresendte den 14. april Jeg har derfor i dag skrevet til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten at jeg går ud fra at ankenævnet nu vil behandle (A) s klage hvis dette ikke er sket tidligere. Jeg har sendt en kopi af dette brev til (A) til orientering. Sagsfremstilling I en afgørelse af 11. september 2007 tog Københavns Universitet, SU-kontoret stilling til en klage fra A over opgørelsen af hendes klipforbrug. I afgørelsen var der vejledt om klageadgang til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. A klagede til styrelsen der i et brev af 6. marts 2008 skrev sådan til hende: Med brev modtaget i styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte den 19. november 2007 har du klaget til styrelsen over opgørelsen af dit klipforbrug. Styrelsen kan ikke imødekomme din klage. 4/10

5 Det fremgår af sagen, at du blev indplaceret i klippekortet efter en særlig overgangsordning, som netop tog hensyn til studerende, der tidligere havde været under uddannelse. Før 1. august 1989 blev der taget hensyn til indskrivningsperiodens længde uanset om der var udbetalt SU. Efter 1. august 1989 tages kun hensyn til udbetaling af SU. Der blev derfor ved indplaceringen ikke taget hensyn til om der før 1989 var udbetalt SU, men udelukkende til din indskrivningsperiode. Der blev på daværende tidspunkt taget endelig stilling til det klipforbrug du startede med. Styrelsen kan i det hele henholde sig til afgørelse af 11. september 2007 på Københavns Universitet. I den konkrete klagesag sendte jeg den 14. april 2008 sagen videre til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten med henblik på at ankenævnet traf afgørelse, jf. ombudsmandslovens 14. Med henvisning til ombudsmandslovens 17, stk. 1, bad jeg den 22. april 2008 styrelsen om at udtale sig om baggrunden for at afgørelsen af 6. marts 2008 fra styrelsen ikke indeholdt en klagevejledning. Jeg henviste herved til 46, stk. 1, 2. pkt., nr. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte og forvaltningslovens 25, stk. 1. I en udtalelse af 2. juni 2008 skrev styrelsen at Ankenævnet for Uddannelsesstøtten i en konkret sag om indplaceringsregler havde udtalt at hvis den pågældende klager ville klage over indplaceringen i klippekortsystemet pr. 1. august 1989, skulle han have gjort det umiddelbart efter at han havde modtaget den støttemeddelelse hvoraf indplaceringen fremgik (ankenævnets brev af 25. august 2005). Med henvisning hertil skrev styrelsen videre: Styrelsen har på denne baggrund vurderet, at studerende med gamle indplaceringssager naturligvis skal have en forklaring på indplaceringen og det heraf følgende klipforbrug, og at denne forklaring skal følges op med, at der er gjort endeligt op med indplaceringen. Forklaringen er derfor ikke ledsaget af en klagevejledning. Styrelsen skal beklage, at der i vores brev af 6. marts 2008 ikke er givet denne oplysning. Vi finder derfor ikke, at sagen kan indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, som nævnt i brev af 14. april 2008 fra Folketingets Ombudsmand. 5/10

6 Den 4. september 2008 bad jeg styrelsen om at redegøre nærmere for hvorfor styrelsens afgørelse af 6. marts 2008 efter styrelsens opfattelse ikke er omfattet af klageadgangen i 46, stk. 1, 2. pkt., nr. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte. Jeg bad styrelsen om at sende udtalelsen til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten med henblik på at ankenævnet udtalte sig om sagen. I en udtalelse af 5. november 2008 skrev Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte sådan: Afgørelser om klipforbrug er principielt omfattet af den almindelige mulighed for at indbringe styrelsens afgørelser for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, jævnfør 46, stk. 1, i lov nr. 983 af 27. juli 2007 om statens uddannelsesstøtte. Efter 46, stk. 2, 1. pkt., skal en klage over en afgørelse indbringes for Ankenævnet inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen. SU-afgørelser bygger meget ofte på afgørelser, der er truffet tidligere vedrørende den pågældende studerendes SU-forhold, og som den studerende har fået særskilt meddelelse om, herunder med oplysning om, at der kunne klages over afgørelsen, jf. bestemmelserne som er nævnt ovenfor. Tidligere afgørelser lægges altid til grund ved den nye afgørelse, men bliver selvsagt ikke på ny vurderet i forbindelse med den nye afgørelse. At der i en studerendes SU-forløb opstår nye spørgsmål, hvorom der skal træffes nye afgørelser, har efter styrelsens vurdering ikke den virkning, at der indtræder nye klagemuligheder for at indbringe ældre afgørelser for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. I modsat fald ville fristen på 4 uger i 46, stk. 2, 1. pkt., blive illusorisk. Dette gør sig gældende i nærværende sag, hvor det er styrelsens vurdering, at der ikke opstår en ny klagemulighed over et klipforbrug, som der er gjort endeligt op med i forbindelse med indplaceringen i SU-klippekortet. Klagefristen over klipforbruget var 4 uger efter, at den studerende havde modtaget den støttemeddelelse, hvor indplaceringen fremgik. Klagefristen på 4 uger er overskredet, ligeså vel som den udvidede klagefrist på 6 måneder i medfør af 46, stk. 2, 3. pkt. er overskredet. Vi vedlægger i den forbindelse kopi af støttemeddelelse af 17. januar 1990, hvoraf indplaceringen i SU-klippekortet blev meddelt (A). Her fremgår det, at en klage skal være indsendt inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. ( ) 6/10

7 Styrelsen mener derfor fortsat, at sagen ikke kan indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, og at styrelsens brev af 6. marts 2008 derfor ikke skulle indeholde en klage[vejledning]. I en udtalelse af 15. december 2008 skrev Ankenævnet for Uddannelsesstøtten sådan: Det fremgår af sagen, at indplaceringen i klippekortsystemet for (A) s vedkommende skete ved støttemeddelelse af 17. januar 1990 vedrørende støtteåret 1989/90 (1. august juli 1990). Det fremgik af støttemeddelelsen: Hvis du vil klage over vores afgørelse, skal du sende din klage til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K. Klagen skal være indsendt inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Ankenævnet er enigt med SU-styrelsen i, at en klage over indplaceringen skulle være indsendt inden 4 uger fra meddelelsen af 17. januar 1990, jf. lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 23. december 1988, 25, stk. 1. Hvis overskridelsen af særlige grunde var undskyldelig, kunne ankenævnet indtil 6 måneder efter meddelelsen af afgørelsen se bort fra overskridelsen af fristen, jf. 25, stk. 2. Med hensyn til, at ankenævnet i en lignende sag besluttede at behandle klagen, skyldes det, at SU-styrelsens afgørelse i denne sag fremtrådte som en ny afgørelse, og der var anført klagevejledning. Desuden havde SU-styrelsen behandlet klagen og skrevet en udtalelse til ankenævnet, som havde sendt udtalelsen i kopi til klageren og givet klageren mulighed for at fremsætte eventuelle kommentarer. Under disse omstændigheder fandt nævnet, at der ikke var grundlag for at afvise klagen, selv om begge klagefrister var overskredet i forhold til den oprindelige afgørelse. Ankenævnet bemærkede i afgørelsen af 25. august 2005, at hvis klager ville klage over indplaceringen i klippekortsystemet pr. 1. august 1989, skulle han have gjort det umiddelbart efter, at han havde modtaget den støttemeddelelse, hvoraf indplaceringen fremgik. Ankenævnet er enigt med SU-styrelsen i, at styrelsens brev af 6. marts 2008 er en orientering om reglerne for indplaceringen i klippekortsystemet, men ikke en afgørelse. Det er derfor korrekt, at der ikke er angivet en klagevejledning. Hvis der kunne klages, ville det være ensbetydende med, at klagefristerne blev ophævet. 7/10

8 Nævnet bemærker, at det i mange sager formentlig vil være umuligt at foretage en realitetsprøvelse vedr. længden af den studerendes indskrivningsperioder før 1. august 1989, idet uddannelsesinstitutionen ikke længere ville have materiale herom. I et brev af 18. november 2009 til Undervisningsministeriet redegjorde jeg for sagsforløbet efter den 22. april 2008 hvor jeg bad Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte om en udtalelse i sagen. Jeg vedlagde styrelsens og ankenævnets udtalelser i sagen og bad ministeriet om bemærkninger hertil. I en udtalelse af 11. august 2010 skrev Undervisningsministeriet sådan: Sagsfremstilling Det fremgår af sagen, at (A) i perioden fra august 1987 til juni 1990 var indskrevet på pædagoguddannelsen. Det fremgår af en støttemeddelelse dateret den 17. januar 1990, at (A) til pædagoguddannelsen havde en støtteramme på 47 klip, svarende til normeret studietid plus et år. (A) havde i juni 1990, hvor hun blev udskrevet af studiet, brugt 22 klip heraf. Det fremgår endvidere af sagen, at (A) fra september 2003 modtog revalideringsydelse i 11 måneder og således havde brugt 11 klip af støtterammen. (A) startede på jurastudiet i september Københavns Universitet havde ved beregningen af (A) s støtteramme for jurastudiet fratrukket modtagen uddannelsesstøtte for pædagoguddannelsen og revalideringsydelse, således at støtterammen udgjorde 37 klip (den samlede støtteramme på 70 klip fratrukket de forbrugte 33 klip). Dette blev meddelt (A) ved støttemeddelelse af 25. oktober Ved støttemeddelelse af 31. juli 2007 fik (A) oplyst, at den samlede støtteramme på 70 klip med udgangen af oktober ville være opbrugt. Ved brev af 15. august 2007 klagede (A) til Københavns Universitet over støtteberegningen. (A) henviste til, at hun ved tidligere henvendelse til Københavns Universitet fik oplyst, at de forbrugte klip på pædagoguddannelsen ikke skulle fratrækkes den samlede støtteramme for jurastudiet. Københavns Universitet traf ved brev af 11. september 2007 afgørelse i sagen. Københavns Universitet henviste til den dagældende 21 i be- 8/10

9 kendtgørelse nr. 178 af 20. marts 1989 om uddannelsesstøtte, som havde følgende ordlyd: 21. Uddannelsessøgende, der har påbegyndt deres første støtteberettigende videregående uddannelse før den 15. marts 1988, indplaceres i klippekortsystemet med en støttetid svarende til sædvanlig studietid for den igangværende uddannelse med tillæg af 1 år og fradrag for indskrivningsperioder ved den igangværende uddannelse og ved tidligere afsluttede eller afbrudte støtteberettigende videregående uddannelser, uanset om de har modtaget uddannelsesstøtte eller uddannelsesydelse i henhold til lov om arbejdstilbud til ledige. Det fremgik endvidere af 18, stk. 1, nr. 4, i SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, at der i rammen for uddannelsesstøtte skulle fratrækkes det antal klip, der svarede til de måneder, den uddannelsessøgende har modtaget revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til en uddannelse, der gav uddannelsesstøtte til inden for klippekortet. Københavns Universitet anførte endvidere, at det ikke var muligt at sidestille den gennemførte pædagoguddannelse med en gymnasial uddannelse, således at forbrugte klip hertil ikke skulle fratrækkes den samlede støtteramme. Der var desuden ikke mulighed for at se bort fra klip brugt til anden videregående uddannelse. Københavns Universitet vejledte om klageadgang til SU-Styrelsen. (A) klagede i november 2007 over Københavns Universitets afgørelse til SU-Styrelsen. Ved brev af 6. marts 2008 meddelte SU-Styrelsen, at styrelsen ikke kunne imødekomme klagen, og at styrelsen i det hele kunne henholde sig til Københavns Universitets afgørelse. Der blev ikke vejledt om mulighed for at klage til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Undervisningsministeriet redegjorde herefter for sagsforløbet hos ombudsmanden og skrev videre: Undervisningsministeriets udtalelse Det fremgår af SU-lovens 46, stk. 1, 2. pkt., at SU-styrelsens afgørelser om grundlaget for tildeling og beregning af uddannelsesstøtte samt tilbagebetaling af uddannelsesstøtte kan indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. 9/10

10 Undervisningsministeriet finder i lighed med SU-Styrelsen, at styrelsens afgørelser om klipforbrug er omfattet af klageadgangen til ankenævnet, jf. SU-Styrelsens udtalelse af 15. november 2008 til ankenævnet. Efter forvaltningslovens 25, stk. 1, skal afgørelser, som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, og som meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om en eventuel klagefrist. Efter Undervisningsministeriets opfattelse må SU-Styrelsens brev af 6. marts 2008 anses for en afgørelse, hvorved der tages stilling til en klage over en afgørelse truffet af Københavns Universitet, idet brevet i sit indhold går ud på at fastsætte, hvad der er gældende ret i det foreliggende tilfælde. Det kan efter Undervisningsministeriets opfattelse ikke føre til andet resultat, at støttemeddelelser fra 1990 og 2004 i det væsentlige indgik i grundlaget for styrelsens afgørelse. Undervisningsministeriet finder heller ikke, at det har betydning for vurderingen heraf, om en klage er indgivet inden for eller uden for en fastsat klagefrist. SU-styrelsen har i sin udtalelse af 5. november 2008 til ankenævnet anført, at SU-afgørelser meget ofte bygger på afgørelser, der tidligere er truffet vedrørende den pågældende studerendes SU-forhold. Styrelsen har endvidere anført, at nye spørgsmål i relation til den studerendes SUforløb, hvorom der skal træffes nye afgørelser, ikke har den virkning, at der indtræder nye klagemuligheder for at indbringe ældre afgørelser for ankenævnet, jf. ovenfor. Undervisningsministeriet skal hertil anføre, at det følger af almindelige forvaltningsretlige regler, at en myndighed kan have pligt til at genoptage en afgjort sag, hvis der fremkommer oplysninger, som myndigheden ikke var bekendt med på tidspunktet for den oprindelige afgørelse, og som i givet fald må antages at ville have medført en væsentlig anden vurdering af sagen. Dette indebærer efter Undervisningsministeriets opfattelse, at også henvendelser og klager, som involverer ældre afgørelser om indplacering kan skulle undergives realitetsbehandling, og at SU-Styrelsens svar på sådanne henvendelser og klager må anses for afgørelser i forvaltningsretlig forstand. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og Ankenævnet for Uddannelsesstøtten er med kopi af dette brev orienteret om ovenstående. 10/10

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse

Gebyr ved anmodning om genoptagelse Gebyr ved anmodning om genoptagelse En advokat klagede til ombudsmanden over at Naturklagenævnet havde afkrævet ham et gebyr på 500 kr. for at tage stilling til hans indsigelser mod nævnets behandling

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse 20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse Et forældrepar klagede til ombudsmanden over en kommunal skoles beslutning om klassesammensætning

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere