Allerød Kommune Dagtilbudsafdelingen del 2 Forældrebetaling, ressourcetildeling og lukkedage i dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Kommune Dagtilbudsafdelingen del 2 Forældrebetaling, ressourcetildeling og lukkedage i dagtilbud"

Transkript

1 Analyserapport af styringsgrundlag på daginstitutionsområdet Allerød Kommune Dagtilbudsafdelingen del 2 Side 1 af 17

2 Indledning Byrådets konstitueringsaftale efter kommunalvalget den 19. november 2013 beskriver, at følgende analyse skal gennemføres til budgetforhandlingerne : Byrådet vil i de kommende 4 år: - gennemføre analyse af daginstitutionstaksten og lukkedage i takt med evt. effektiviseringer på dagtilbudsområdet. Af Byrådets Forlig om budgettet for Allerød Kommune fremgår det i øvrigt, at der skal arbejdes med en forbedring af styringsgrundlaget på daginstitutioner, der skal sikre, at børnene får den daginstitutionsplads der ønskes. Disse tre analyseområder samles i en rapportering, som sammenfatter de ønskede analyseområder Analysen opdeles i 3 delrapporteringer: Delanalyse Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes Udvalgsbehandling Er behandlet i: Børn og Skoleudvalget d Ressourcetildelingsmodel, herunder analyse af enhedsnormering samt Forslag til nedbringelse af dagtilbudstakster Børn og Skoleudvalget d Analyse af madordning Børn og Skoleudvalget d Side 2 af 17

3 Indledning... 2 Nuværende beregning af dagtilbudstaksten på 0-6 års området... 4 Bruttodriftsudgifter, som må indregnes i takstberegningen... 4 Institutionsudgifter... 4 Fællesudgifter... 5 Bruttodriftsudgifter, som ikke må indregnes i takstberegningen... 5 Sprogvurdering... 5 Tilsyn... 6 Administration... 6 Anlægsudgifter og ejendomsrelaterede udgifter... 6 Madordning... 6 Beregning af Forældrebetaling... 6 Takstberegning med vægtet fordeling og enhedstakst... 7 Forslag til besparelser på taksten Fordelt effekt af besparelser:... 8 Konsekvenser af enhedstakst... 8 Dagplejen Kapacitet og delt ledelse Nedlæggelse af selvstændig legestue Daginstitutioner Lederlønninger Tid til samarbejde i daginstitutioner med flere afdelinger Kapacitetsberegning Nedlæggelse af basispladser Regulering af støtteressourcer Lønudgift til studerende Sammenlægning af to-sprogsindsatsen og PPR Benchmarking Takstberegning uden vægtet fordeling Lukkedage Tilkendegivelser fra brugerundersøgelserne om Udvidet Åbningstid i Daginstitutioner og om Dagplejeprojektet Tilkendegivelser fra dagtilbuddenes forældrebestyrelser Beregning af udgift til bortskaffelse aflukkedage Side 3 af 17

4 Nuværende beregning af dagtilbudstaksten på 0-6 års området Forældrebetalingen i dagtilbud, som administreres efter Dagtilbudsloven, beregnes efter Dagtilbudslovens 31. Kommunens bruttodriftsudgift er kommunens samlede udgift ved at drive dagtilbud, det vil sige uden fradrag for forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud. Ifølge Dagtilbudsloven er det ikke alle de udgifter, som er forbundne med kommunens drift af dagtilbud, som må indgå i beregning af forældrenes egenbetaling. Bruttodriftsudgifter, som må indregnes i takstberegningen Institutionsudgifter Nuværende beregningsgrundlag for forældrebetaling 2015 Side 4 af 17

5 Ved beregningen af det samlede budget til institutionen indgår følgende 1 : Lønbudget bestående af Tid til børn Tid til ledelse Klynge -tid Vikarpulje Køkkenpersonale Driftsbudget bestående af Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter (nyanskaffelse og daglig vedligeholdelse) Kurser og uddannelse Materiale og aktivitetsudgifter (børneafhængigt rammebeløb) Fællesudgifter Til fordeling af fællesudgifterne mellem vuggestuebørn og børnehavebørn anvendes i de fleste tilfælde en vægtet fordeling, hvor der tages højde for antallet pladser og normering pr. barn. Normeringen pr. vuggestuebarn er mere end dobbelt så høj som normeringen til børnehavebørn. Derfor vil den vægtede fordeling belaste vuggestuetaksten. For udgiften til støttepædagoger, studerende og børnesprogskolen tages der højde for den overordnede fordeling af det faktiske forbrug. Bruttodriftsudgifter, som ikke må indregnes i takstberegningen Sprogvurdering Udgiften til sprogvurderingen skal afholdes fuldt ud af kommunen, så kan udgiften ikke indgå i beregningen af den bruttodriftsudgift, der lægges til grund for fastsættelse af forældrebetalingen. 1 Uddybende beskrivelse af beregningsgrundlaget findes i Dagtilbuddenes Administrationsgrundlag Side 5 af 17

6 Tilsyn Tilsynet har blandt andet til formål at sikre kvaliteten af de kommunale serviceydelser. Udgiften til denne tilsynsopgave afholdes af kommunen og kan derfor ikke medregnes i de budgetterede bruttodriftsudgifter - beregningsgrundlaget for forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud. Administration Administrationsudgifter vedrørende dagtilbud, som skal afholdes af kommunen: Anlægsudgifter og ejendomsrelaterede udgifter Anlægsudgifter, herunder udgifter til om- og tilbygninger og alle vedligeholdelsesudgifter i umiddelbar forbindelse hermed. Renter og afdrag i fast ejendom. Husleje. Driftsudgifter vedrørende fast ejendom såsom afgifter, moms og forsikringer. Udgifter til ordinær og ekstraordinær vedligeholdelse af de fysiske rammer, Anskaffelse eller leasing af bus til udflytterbørnehaver samt vedligeholdelsesudgifter til bussen. Madordning I Allerød kommune afholder forældrene 100% af udgiften til madordningerne. Derfor indregnes denne ikke udgift ikke i beregningen af dagtilbudstaksten, men afholdes direkte af de forældre, der modtager ydelsen. Beregning af Forældrebetaling I den nuværende beregningsmetode beregnes forældrebetalingen (taksten) separat for de tre dagtilbudstyper: dagpleje, vuggestue og børnehave. I denne beregningsmetode vægtes udgiftsfordelingen mellem de tre typer i forhold til timenormeringen og antallet af børn. Det betyder, at Allerød kommunes vuggestuetakst belastes af, at daginstitutionerne tildeles mere end dobbelt så mange timer til pasning af et 0-2 årigt barn (10,9 tim/uge) end der tildeles til pasning af et 3-5 årigt barn (5 tim/uge). Desuden er der betydeligt færre 0-2 årige børn til at dele andelen af fælles udgifter I nedenstående gennemgang af forældrebetalingens sammensætning beskrives tre forskellige modeller for fastsættelse af taksten på dagtilbud: Model 1. SOM NU! Der beregnes en særskilt takst ift. de tre dagtilbudstyper: dagpleje, vuggestue og børnehave. De tre takster for hhv. dagpleje, vuggestuebørn og børnehavebørn ses i de tre midterste koloner. Side 6 af 17

7 Model 2. Der fastsættes en særskilt takst for dagplejen, mens taksten for vuggestue og børnehave samles til en daginstitutions-enhedsnormering, der fordeler alle udgifter ligeligt mellem de børn, der er indmeldt i daginstitutionerne. På denne måde vil taksten for en daginstitutionsplads være den samme uanset barnets alder. Enhedstaksten ses i næstyderste højre kolonne. Model 3. For at undgå, at taksten for dagplejeplads overstiger taksten for daginstitutionsplads fastsættes der en enhedstakst på det samlede 0-6 års område (dagpleje, vuggestue og børnehave). Denne model kan kun gennemføres, hvis dagpleje og daginstitutioner har nogle fælles driftsudgifter. Det kan opnås fx ved sambrug af lokaler og/eller samarbejde omkring gæstepleje. Modellen kan endvidere alene etableres i samarbejde mellem kommunale dagtilbud. Den samlede 0-6 års takst ses i yderste højre kolonne. Takstberegning med vægtet fordeling og enhedstakst På baggrund af den nuværende ressourcetildelingsmodel beregnes følgende takster for 2015: Forslag til besparelser på taksten. Alle følgende besparelsesforslag fremgår af fagudvalgenes effektiviseringskatalog vedr. budget , som Økonomiudvalget behandlede d. 17. juni OBS! Ikke alle af disse besparelsesforslag vil få fuldt gennemslag i Side 7 af 17

8 De samlede besparelse, som vil kunne opnås, udgør: kr. Den samlede besparelse vil have følgende effekt på forældrebetalingen under forudsætning af, at der gennemføres enhedstakst med en ligelig fordeling af alle udgifter. Fordelt effekt af besparelser: Efter fradrag af alle de foreslåede besparelser kan effekten på de enkelte dagtilbudstyper aflæses i nedenstående skema. Model 1. Særskilt takstberegning (dagpleje, vuggestue og børnehave) ses i de tre midterste kolonner. Model 2. Enhedstakst for daginstitutioner ses i næstyderste kolonne. Model 3. Enhedstakst 0-6 års området ses i yderste højre kolonne. Konsekvenser af enhedstakst Såfremt der gennemføres en enhedstakst (Model 2+3) vil dette have konsekvenser for daginstitutionernes ressourcetildeling og normering. I den nuværende ressourcetildelingsmodel er normeringen for de 0-2 årige børn mere end dobbelt så høj som normeringen for de 3-5 årige. 2 Såfremt der fastsættes en enhedstakst, bør daginstitutionernes ressourcetildeling tilpasses, så personaletimetildeling tildeles pr. barn uanset alder (enhedsnormering). Princippet om enhedsnormering vil gøre op med princippet om daginstitutionernes aldersopdelte børnenormering, og princippet om, at der tildeles flest personaletimer til de yngste børn. Timetildelingen pr. barn pr. uge i en 0-6 års daginstitution vil være: 7,04 timer uanset barnets alder. 2 Uddybende beskrivelse af beregningsgrundlaget findes i Dagtilbuddenes Administrationsgrundlag Side 8 af 17

9 Det betyder, at de daginstitutioner, som har mange vuggestuepladser vil blive ramt hårdt af en ændret ressourcetildelingsmodel. I nedenstående skema vil forskellen på den nuværende personalenormering og en fremtidig normering efter enhedsprincippet fremgå af kolonnen yderst til højre. Side 9 af 17

10 I det følgende gennemgås, hvilket gennemslag det enkelte besparelsesforslag har for taksten på de forskellige typer af dagtilbud: Dagplejen Kapacitet og delt ledelse I dagplejen gennemføres i 2014 et projekt, der afprøver effekten af fælles ledelse mellem dagplejen og en daginstitution. Projektet evalueres i november Hvis den delte ledelse gøres permanent kan dagplejens lønbudget bespares med 16 timers ledelse/uge. Derudover gennemføres nogle besparelser på den administrative drift som følge af det faldende børnetal. Samlet besparelse: kr. Nedlæggelse af selvstændig legestue Såfremt dagplejens legestuefaciliteter sambruges med daginstitutionerne, vil driften af dagplejens legestue ved Blovstrødhallen kunne bespares. Drift af legestuehuset på Kokkedalen i Lynge skal fortsat afholdes. Disse lokaler vil dog også kunne sambruges med en daginstitution. Samlet besparelse: kr. Daginstitutioner Lederlønninger Sammenlignende undersøgelser har vist, at lønniveauet for daginstitutionsledere i Allerød kommune er højere end gennemsnittet. En ny aftale om dagtilbudsledernes lønniveau skal forhandles med den faglige organisation og vil ikke have fuldt gennemslag i den nuværende ledelsesgeneration. Det vurderes, at en ny forhåndsaftaler med ledernes faglige organisation på sigt vil kunne nedbringe den samlede (nuværende) udgift til lederlønninger med 1,5 mio.kr. Side 10 af 17

11 Tid til samarbejde i daginstitutioner med flere afdelinger I den nuværende tildelingsmodel tildeles klyngeinstitutioner med flere afdelinger ressourcer til ledelse og samarbejde mellem afdelingerne 3. Der kan findes en samlet besparelse på 180 timer pr. uge, hvis disse ressourcer bespares. Ressourcer gives til samarbejde mellem klyngeinstitutionens afdelinger, tildeles i form af timer, som i vis udstrækning også indgår i tiden til børn. Selvom disse timer ikke indregnes i daginstitutionernes normeringsfaktor pr. barn, vil daginstitutionens samlede lønbudget blive påvirket, hvis disse ressourcer bortfalder. Tiden til samarbejde mellem afdelingerne i en klyngeinstitution vil under alle omstændigheder bortfalde i takt med, at institutionerne sammenbygges ( jf. Den fysiske Udviklingsplan på dagtilbudsområdet). Kapacitetsberegning Aktuelt indlægges en buffer på 2% i kapaciteten på dagtilbudsområdet. Dette sker for at sikre en vis volumen i udbuddet af dagtilbudspladser, således at forældre kan tilbydes dagtilbudsplads i eget pasningsområde. Afskaffes bufferkapaciteten, vil pladskapaciteten på dagtilbudsområdet kunne nedjusteres med yderligere 50 pladser. Såfremt bufferkapaciteten afskaffes vil forældrenes valgmuligheder indskrænkes betydeligt. Nedlæggelse af basispladser Allerød Kommune budgetterer aktuelt med 13 basispladser til børn med særlige pædagogiske behov. Basispladserne er fordelt i to dagtilbud. Det vurderes, at det faldende børnetal, og daginstitutionernes arbejde med social inklusion betyder, at antallet af basispladser vil kunne reduceres. 3 Uddybende beregningsgrundlag findes i Dagtilbuddenes Administrationsgrundlag Side 11 af 17

12 Regulering af støtteressourcer Støttekorpsets ressourcer har hidtil ikke været konjunkturafhængige og er derfor ikke reguleret i takt med det faldende børnetal. Det har været hensigtsmæssigt med mange støtteressourcer, idet støttepædagogerne har været retningsangivende ressourcepersoner i daginstitutionsområdets arbejde med social inklusion. Støttekorpsets ressourcer kan gøres konjunkturafhængige samtidigt med at støtteressourcerne pr. barn i dagtilbud reduceres. Lønudgift til studerende Traditionelt har den enkelte daginstitution kun afholdt en andel på 25% af lønudgiften til studerende 4 fra pædagogseminarier. Såfremt daginstitutionerne afholder 50% af lønudgiften til studerende, vil der kunne opnås en samlet besparelse for kommunen. Sammenlægning af to-sprogsindsatsen og PPR Dagtilbudsafdelingen råder over 30 konsulenttimer om ugen til opfølgning på sprogvurderingen af to-sprogede småbørn. Denne indsats er oprindeligt oprettet under Folkeskolelovens 4A og varetaget i Børnesprogskolen, som blev nedlagt i Uddybende beregningsgrundlag findes i Dagtilbuddenes Administrationsgrundlag Side 12 af 17

13 I 2011 blev sprogstimuleringsindsatsen af to-sprogede småbørn lagt ind under Dagtilbudslovens 11. Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt, at opfølgningen på daginstitutionernes pædagogiske arbejde med sprogudvikling og -stimulering af to-sprogede småbørn indgår i PPR s og talehørepædagogernes funktion. Benchmarking Med den nuværende tildelingsmetode (2014 takst) betaler de 0-2 årige børn i daginstitutioner en forholdsmæssigt større andel af fællesudgifterne end de 3-5 årige, fordi den ugentlige personaletimenormering for de 0-2 årige er højere. Det betyder, at Allerød Kommunes forældrebetaling for vuggestuebørn er høj, mens forældrebetalingen for børnehavebørn ligger i den laveste halvdel af landets kommuner. Kommune Dagpleje 0-2 år 3-6 år Enhedstakst (vug/bh) - vægtet ift. antallet af børn Allerød Allerød 2014 uden besparelser Bemærkninger Der opkræves 24% af den samlede bruttodriftsudgift i forældrebetaling. Haderslev Den samlede bruttodriftsudgift på dagtilbudsområdet er fratrukket 4,7 mio.kr. inden forældrebetalingen er beregnet Hillerød % forældrebetaling Rudersdal % forældrebetaling Herlev Der opkræves 18,5% af den samlede bruttodriftsudgift i forældrebetaling. Side 13 af 17

14 Takstberegning uden vægtet fordeling Nedenstående beregningsmodel er kun relevant, hvis der fortsat ønskes forskellige forældrebetalingstakster for forskellige typer af dagtilbud (se Model 1, s. 6). I den nuværende takstberegningsmodel fordeles alle udgifter i daginstitutionerne med udgangspunkt i den tildelte normering pr. barn. Det betyder at et vuggestuebarn betaler en forholdsmæssigt større andel af fællesudgifterne end et børnehavebarn. I nedenstående beregning fordeles lønudgifterne som hidtil ift. den eksisterende normering, mens alle øvrige institutionsudgifter samt fællesudgifter fordeles i forholdet 1:1 mellem vuggestuebørn og børnehavebørn. Beregning af taksten med en 1:1 vægtning af udgifter mellem vuggestue- og børnehavebørn giver følgende forældrebetaling før indregning af besparelser: Når de foreslåede besparelsesforslag (se s. 8-10) indregnes i takstberegningen, vil forældrebetalingen fremadrettet kunne reduceres som følger: Side 14 af 17

15 Side 15 af 17

16 Lukkedage Analysen af lukkedage er baseret på to forskellige input: 1. Tilkendegivelser i brugerundersøgelserne om Udvidet Åbningstid i Daginstitutioner og om Dagplejeprojektet. (Gennemført i foråret 2014) 2. Tilkendegivelser fra dagtilbuddenes forældrebestyrelser. Tilkendegivelser fra brugerundersøgelserne om Udvidet Åbningstid i Daginstitutioner og om Dagplejeprojektet 9 besvarelser fra brugerundersøgelsen om Udvidet Åbningstid i Daginstitutioner har uden opfordring kommenteret på lukkedagene i undersøgelsen. Det er primært lukkedagene d. 1. maj og d. 5. juni og lukkedagene i forbindelse med påske, som ønskes afskaffet. En enkelt besvarelse udtrykker ønske om nødpasning i dagplejen på lukkedage. Der gives følgende kommentarer på en række konkrete spørgsmål i brugerundersøgelsen: Hvor længe har du maksimalt brug for pasning før normal åbningstid og efter normal lukketid? - hele dagen på lukkedage - de mange lukkedage ned til et minimum. Hvad vil det give dig at få udvidet åbningstider? - i forbindelse med lukkedage vil jeg ikke skulle tage fri fra arbejde - Lukkedage 1/5, 5/6 samt påske. Nemmere på job, da man ikke skal tage ekstra feriedage. - afskaf lukkedagene. Det er svært at få fri og betyder ofte at vi ikke kan holde fri som familie, da en må arbejde og en anden holde fri. - jeg så gerne at lukkedagene forsvandt. De giver ingen værdi for forældre, dagplejere og kommunen. Der er ingen besparelse for kommunen ved denne ordning, den er udelukkende til besvær. - Jeg synes det kan være en ret stor udfordring med lukkedage, som ikke er helligdage, da vi ikke har bedsteforældre i nærheden, der kan passe en enkelt dag. Side 16 af 17

17 Tilkendegivelser fra dagtilbuddenes forældrebestyrelser Der er modtaget tilbagemeldinger fra 6 forældrebestyrelser. 33% af besvarelserne tilkendegiver, at daginstitutionerne i Allerød kommune har et passende antal lukkedage. Hvis antallet af lukkedage begrænses, er der enighed om at ønske 1. maj afskaffet som lukkedag Såvel fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag nævnes også som lukkedage, der ønskes afskaffet. 66% af besvarelserne ønsker, at daginstitutionernes og skolernes lukkedage koordineres. Halvdelen af de adspurgte forældrebestyrelser ønsker ikke at benytte et tilbud om nødpasning i anden daginstitution end den, deres barn er indmeldt i. 33% af besvarelserne tilkendegiver imidlertid, at der fortsat ønskes til bud om nødpasning i en enkelt daginstitution i kommunen. En enkelt tilbagemelding beder om, at der informeres tydeligere om tilbuddet om nødpasning. Beregning af udgift til bortskaffelse aflukkedage Den oprindelige beregningsmetode ved indførsel af lukkedage var, at daginstitutionernes budget blev fratrukket 8 normeringstimer pr. børnegruppe (stue) pr. lukkedag. Hvis der afskaffes lukkedage vil udgiften for hhv. kommunen og forældrene være: Side 17 af 17

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Billund Kommune 21. juni 2016

Billund Kommune 21. juni 2016 Billund Kommune Ressourcetildelingsmodel samt forslag til takstberegning af forældrebetaling i daginstitutioner 21. juni 2016 Billund Kommune Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag BU1 Reduktion i støttepædagogkorpset med 4 fuldtidsstillinger Børneudvalget Dagtilbudsområdet Funktion: 05.25.10 X Der er i dag reserveret

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Medlemmer: Formand - Miki Dam Larsen (A), Næstformand - Marie Kirk Andersen (C), Jesper Hammer (D), Erik Lund (C), Agnete Fog (B), John Køhler (V)

Medlemmer: Formand - Miki Dam Larsen (A), Næstformand - Marie Kirk Andersen (C), Jesper Hammer (D), Erik Lund (C), Agnete Fog (B), John Køhler (V) ALLERØD KOMMUNE Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 Møde nr. 8 Mødet blev holdt tirsdag den 24. juni 2014 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 18:00. Medlemmer: Formand - Miki

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering.

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering. Pixi udgave af høringssvarene vedr. ny resursetildelingsmodel i daginstitutionerne. Institution Model 1, med en fast ugentlig åbningstid, med mulighed for tilmelding fra 6 til 18. Valg af 5 moduler; 48,

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Analyserapport af Madordningen på Daginstitutionsområdet

Analyserapport af Madordningen på Daginstitutionsområdet Analyserapport af Madordningen på Daginstitutionsområdet Allerød Kommune Dagtilbudsafdelingen Valg af madordning i institutionerne 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING AF MADORDNINGER I DAGINSTITUTIONERNE 3 ANALYSE

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Driftsoverenskomsten, som den selvejende daginstitution indgår med Byrådet, regulerer institutionens forhold.

Driftsoverenskomsten, som den selvejende daginstitution indgår med Byrådet, regulerer institutionens forhold. NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dagtilbudsafdelingen Uenighedspunkter i forhold til driftsoverenskomsten Lovgivning Jf. dagtilbudsloven baseres driften af en selvejende daginstitution på

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Enhedspriser og produktivitet

Enhedspriser og produktivitet Enhedspriser og produktivitet Dagtilbud 0-5 års området // Børne- og Ungdomsforvaltningen Hovedkonklusioner Københavns har faldende enhedspriser i 2011 for både vuggestuer og børnehaver. Årsagen er indførslen

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Regeringen har afsat 500 mio. til bedre normeringer og et kvalitetsløft i daginstitutioner til udmøntning i 2013, og Randers kommune har

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2015 Tved Børnehave

Afrapportering anmeldt tilsyn 2015 Tved Børnehave Afrapportering anmeldt tilsyn 2015 Tved Børnehave Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk TTTid:

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere