NorFA-møde i netværket. Syddansk Universitet Kolding, d. 13. og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NorFA-møde i netværket. Syddansk Universitet Kolding, d. 13. og 14.09.02"

Transkript

1 NorFA-møde i netværket DATAFANGST VED HJÆLP AF EN NORDISK SØGEMASKINE Syddansk Universitet Kolding, d. 13. og September 2002: 1. netværksmøde Hermed følger notat fra vores 1. netværksmøde. Det bemærkes, at der nogle steder er anført Aktion det betyder, at der er nogen, der skal gøre noget. Deltagere: Øivin Andersen (ØA), Magnar Brekke (MB), Gert Engel (GE), Ruth Feil (RF)(fredag), Torben Dahl Jensen (TDJ)(fredag), Henrik Nilsson (HN), Nina Pilke (NP), Lotte Weilgaard (LW) Fredag, d Meddelelser og orientering/ Lotte Weilgaard LW bød velkommen til netværkets første møde og refererede fra NorFAs generelle seminar i Oslo i juni. Præsentation af idegrundlaget for den nordiske søgemaskine/ Gert Engel Mål At optimere udnyttelsen af nordiske vidensressourcer ved at give brugerne i Norden mulighed for at søge informationer på modersmålet og få dem leveret på alle nordiske sprog. Til dette formål udvikles en prototype for et nordisk søgeinterface, som i samspil med eksisterende søgemaskiner giver monolingval adgang til informationer på flere nordiske sprog. Sprog I prototypen må de nordiske sprog begrænses til dansk, norsk (nynorsk eller bokmål), svensk og finsk. Engelsk medtages, fordi det for alle nordiske sprog fungerer som drejeskivesprog til en global informationssøgning.

2 Ved en senere produktudvikling skal det være muligt at medtage de øvrige nordiske sprog og eventuelt andre hovedsprog. Multilingval approach Der skal arbejdes på et stringent ontologisk grundlag, der er fælles for de nordiske sprog. Til fagspecifikke søgebegreber udarbejdes definitioner (minimum: på et af de skandinaviske sprog), til mere almene begreber anføres en betydningsbeskrivelse. Indeks for en nordisk søgeinterface Datakategorier De vigtigste datakategorier er: CLASS Faglig klassifikation D Deskriptor (benævnelser for søgebegreber på et overordnet niveau) T Term (benævnelse for fagspecifikke søgebegreber) O Ortografiske varianter til D eller T A Associative søgebegreber til D og T DEF Definitioner EXPL Betydningsbeskrivelser Metadata Begrebsidentifikation Administrative oplysninger Udvalgte HEADER-informationer Håndtering ved hjælp af et ThT-system Til håndtering af de ovenfor nævnte data udvikles eller adapteres et hybridt system, der integrerer thesaurus- og termbankfunktioner Begrænsning på enkelte, udvalgte domæner Prototypen vil kun være i stand til at dække ganske få domæner. En praktisk løsning kan bestå i valg af et hoveddomæne, hvortil der kan knyttes udvalgte underdomæner. Korpusbaseret datafangst Datafangsten baseres på et korpus, der omfatter parallelle dokumenter på de repræsenterede sprog. Fri eller guidet søgning En fri søgning ville forudsætte, at den nordiske indeks skal integreres i en eller flere eksisterende søgemaskiner.

3 En sådan opgave ville end ikke med en prototype kunne løses inden for projektets rammer. Ud fra et pragmatisk synspunkt vælges derfor guidet søgning, der i form af et søgeinterface kan give adgang til flere udvalgte eksisterende søgemaskiner. Evaluering Ud over sideløbende intern testning skal prototypen søges testet efter de principper, der anvendes af Cross-Language Evaluation Forum ( CLEF). Præsentation af termbasesystemet TERMplus / Torben Dahl Jensen Præsentationen viste, at der er gode muligheder for at tilpasse TERMplus til NorNaplatformen. Nordisk søgeinterface / Torben Dahl Jensen TDJ skitserede, hvordan selve søgeinterfacet kan komme til at fungere. Brugeren vælger sit/sine søgebegreber fra faste søgelister. Ved valg af associerede begreber henvises til begreber med D- eller T-status. Er brugeren i tvivl om et begreb, han agter at vælge, er det helt rigtige, kan han få hjælp ved opslag i ThT-systemets definitioner og forklaringer. Når valget er truffet, sender interfacet søgebegrebet med alle nordiske benævnelser og - om ønsket - også den engelske benævnelse til den tilknyttede søgemaskine. Domæne, terminologi, korpus/ Lotte Afgrænsning af domæne inden for økonomi LW foreslog, at der både blev arbejdet med parallelle, oversatte korpora og emneparallelle originale korpora. Som et domæne kunne Nordeas årsrapporter bruges. De ligger på alle de nordiske sprog inkl. finsk samt engelsk. Desuden er Nordea en virksomhed, der er langt fremme på det sprogteknologiske område. Forslaget bygger også på, at MB og NP er kyndige på det økonomiske fagsprogsområde. Eksisterende terminologiske resurser brugt til validering i forhold til de data, der skal udarbejdes blev diskuteret. Handelshøjskolen i Århus vil i løbet af 2003 udbyde en regnskabsordbog på nettet. Vedr. korpusbaseret opbygning af terminologisk grundlag, se forløbsmodel nedenfor. Korpusdesign I forbindelse med drøftelse af kriterier for korpusdesign blev der præsenteret to eksempler, jf. nedenfor. Forslag til korpusdesign udarbejdet af Annelise Grinsted/Lotte Weilgaard baseret Ole Norling Christensen 1992 Hindsgavl

4 Headere Kildebeskrivelse Forfatter Virksomhed Fødeland (specielt aktuelt ved engelske tekster) Teksttitel Værktitel (ugeblad ol.) Lokalisering (fx sider) Forlag Udgivelsessted Udgivelsesår Tekstbeskrivelse Sprog Kommunikationspartnere / Setting Medium Genre Emne (klassifikation) Nøgleord (key words) Oversættelse: ja/nej Validitet: 1-3 Omfang Det andet eksempel på korpusdesign stammer fra System Quirk: SQ header information Author gender Author name Author nationality Character count Copyright status Domain General Infotech Aeronautics Auto engineering Entry date Language Path name Terminologist Text Text header, admin Text header, author Text header, general Text type Newspaper Advertisement Book Journal Popular science Tech manual

5 Word count ØA gjorde rede for, hvordan han sammen med kolleger fra HIT-centret har kodet tekster ved hjælp af TEI, som bygger på SGML, men pga. XML er det mere fleksibelt. Øivin henviste til TEILite: An Introduction ot Text Encoding for Interchange af L. Burnard, C.M. Spergberg McQueen, juni 1995, som findes på nettet (http://www.tei-c.org). Tekstkodningssystemet bygger EMACS-editoren, som ligger på nettet og kan fås gratis. På nettet findes også parser, som kan tjekke kodninger. I projektet har man kun foretaget en grovkodning. Målet er at øge teksternes genbrugsværdi. Koderne kan uden problemer slås fra og hæves ud af teksterne, så de ikke skaber problemer ved automatisk termekstraktion. Fremlæggelse af rammeforslag til hjemmeside/ Lotte LW præsenterede kort de enkelte landes dokumentationscentres hjemmesider. Derefter vistes eksempler på andre netværksprojekters hjemmesider. NORDOKNET ; Island ; Danmark Finland Sverige Norge Der var enighed om, at NorNa-hjemmesiden skal have en dansk og en finsk version samt en kort beskrivelse på engelsk. Følgende struktur for hjemmeside blev aftalt: Homepage Projekt Mere Information (Kort beskrivelse af projekt) (Nærmere beskrivelse af projekt) Aktiviteter Mødekalender Dagsordener Referater Publikationer Deltagere Ledelsesgruppe Relevante links Kolding udarbejder udkast til en hjemmeside. Aktion: De andre grupper kommer med ændringsforslag. Hjemmesiden er nu tilgængelig på (og ikke norna.dk som annonceret). Vi beder stadig om reaktioner/kritik, inden vi lægger siden endeligt ud på nettet. Aktion Henrik: Henrik udarbejder NorNa-logo med blomst.

6 Syddansk har betalt oprettelsesgebyr for topdomæne. Årlig afgift beløber sig til ca. DKK 175, som projektet betaler. Hvad skal projektet hedde i kortform - NORFACE, NOSE eller...? Der udspandt sig en livlig diskussion over middagen fredag aften. Et af de mere muntre forslag var Golden Retrieval. Vi enedes om NorNa for Nordic Navigator. Desuden er Norna en orkide, der vokser i det nordlige Sverige. Lørdag, d Drøftelse af oplæg mhp. beskrivelse af projektets arbejdsopgaver Diskussionen om domæne blev genoptaget: Forslag til domæne(r) regnskabsvæsen, årsregnskaber bankvæsen finansiering marketing miljørapporter i forbindelse med revision? (Nina har arbejdet med de økonomiske områder) forsikringer aktiemarkeder/børsaktiviteter alternativ energi (IfE har kontakt til Vestas) stål telekommunikation sorteringsanlæg Aktion: Gert kontakter Lisbeth Kjeldgaard, Crisplant om der findes lignende firmaer i de andre nordiske lande Nordisk Ministerråd har en hjemmeside med paralleltekster Det undersøges også, hvad der findes på den Europæiske Centralbanks hjemmeside. Tekstgenrer blev overvejet. Der var enighed om, at lærebøger (specielt i revision) er en central genre, som bør inddrages, da de udgør en god modvægt til tekster fra internettet. Maskinlæsbare tekster Ved tekster fra Internettet, kan pdf-filer være problematiske. Henrik gjorde opmærksom på SGML-koder i internet-tekster. Nogle tekster findes på CD-rom. Med hensyn til lærebøger vil det blive nødvendigt at kontakte forlag. Korpustekster Omfang af korpora: Ca løbende ord pr. sprog. Tekster sendes til Kolding og samles i én base. Der arbejdes med fuldtekster. Vi skal have en rimelig fordeling på parallelle oversættelser og originale dokumenter.

7 Vi blev enige om både at finde tekster ved hjælp af en bottom-down og en bottom-up approach. Vi udveksler søgeord, når vi har fundet gode tekster. Nina tilbød at sende en ordliste med ca. 25 centrale termer inden for revision. Aktion: Over en kortere periode spiller vi nu ping-pong for at lægge os endeligt fast på emner. Korpushåndteringssystem Aktion: Magnar / Øivin taler med Knut Hofland. Alle holder udkig. CorpusWorkbench, Stuttgart, blev nævnt som en mulighed. Hvis ikke bedre findes, bruges FolioViews Lemmatiseringsprogrammer Aktion: Det undersøges om der findes lemmatiseringsprogrammer til svensk, norsk og svensk, som vi kan bruge. Aktion: IfE: Undersøg, hvilke sprog IfE s termekstraktor p.t. kan håndtere. Søgemaskiner Google kan bruges Fast search har fået gode anmeldelser Opera? Arbejdsforløb i skitseform Udvælgelse af korpora. Grupperne overvejer hver især, hvilke headere, der bør bruges ved opmærkning. Opmærkning sker i forhold til behov. Udtræk af data fra korpora Hver gruppe validerer egne termlister. Fastlæggelse af ontologiske struktur (det mest tidskrævende arbejde). Her ligger også arbejdet med associative synonymer, tesaurus-elementet. Det skal fastlægges, hvordan vi deler arbejdet og efterfølgende får samlet portionerne i et fælles system. TERMplus kan bruges som opbevaringssted. Levering af data til hybrid-system. Samtidig tilpasning af TERMplus. Som noget af det sidste skal der udarbejdes en klassifikation. Arbejdsforløb ved parallelle, oversatte tekster Termekstraktion på engelsk Alignment af engelsk - da/sv/ til Translation Memory. Ekstraktion af oversættelser det undersøges, hvor de tilsvarende termer i de andre tekster findes.

8 Praktiske ting, herunder økonomi Vi rejser efter princippet efter regning, ikke diæter. Fastlæggelse af kommende møder Overordnede dagsordener for kommende møder Projektperiode: Foreløbig kalender: September 2002: 1. netværksmøde, Kolding deadline for rapport til årsbogen indsendelse vedr. bevilling 2. år Februar/marts 2002: 1. workshop, Bergen aflevering af statusrapport September 2003: 2. workshop Juli 2004 endelig afslutning identisk med det 2. netværksmøde Det bemærkes, at NorFAs årlige seminar i 2003 finder sted i Island, d. 30./ i forlængelse af NODALIDA. Det blev besluttet at holde kommende møder fra fredag (afrejse hjemmefra fredag morgen) til søndag. Møde i Bergen primo 2003 Emner på mødet: Arbejde med tekster: Det undersøges: hvad skal med i korpus og hvad mangler. Diskussion af headere og opmærkning Rapport Frister: Rapporten skal afleveres d LW foreslog følgende disposition Baggrund (fra ansøgningen) Projektets formål Projektbeskrivelse Projektdeltagere Aktiviteter (møde (r), herunder webside Fremtidige aktiviteter Antal sider: 4-5 sider Aktion: Lotte udarbejder udkast, som sendes til de andre netværksdeltagere til høring. Ændringsforslag markeres med kursiv og gul farve. Evt.

9 Orientering af Juris Baldunciks. Mail er efterfølgende sendt. Præsentation af projektet på konferencer blev diskuteret. To muligheder blev overvejet: LSP-konference i Bergen i februar. Nordterm 2003 finder sted i Sverige, Henrik Nilsson deltager i organisationsarbejdet for Nordterm. I den nuværende fase er det mest realistisk med poster presentations /LW

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 NorNa begrebsindeks og

Læs mere

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

PROJEKTSTYRING MED DESIGNER

PROJEKTSTYRING MED DESIGNER Metode Teknisk Artikel PROJEKTSTYRING MED DESIGNER - 1 Marc de Oliveira er teamleder hos NNE, skandinavisk forhandler af Design- Assist, Designer koordinator for OUGDK og ODTUG, og fra 1. januar 2003 bestyrelsesmedlem

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe

Læs mere

Maskinoversættelse i et dansk perspektiv

Maskinoversættelse i et dansk perspektiv Maskinoversættelse i et dansk perspektiv - En empirisk undersøgelse af kvaliteten af maskinoversættelse for sprogparret engelsk- dansk - Af Marianne Lund Laursen (404468) Vejleder: Anne Gram Schjoldager

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn: Rammeaftale 04.07.2011 Dansk Sprognævn 2011-2014 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger mål for Dansk Sprognævns virksomhed

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Januar 2002 Evaluering

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere