Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler.. Ændringer pr.. august 05 Som følge af EUD-reformen er der indført: o Ny uddannelseslængde o Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) o Talentspor o EUX Fagene på hovedforløbet er ændret både med hensyn til titler og indhold. Praktikmålene er ligeledes blevet justeret i forhold til den seneste uddannelsesordning. Herudover er praktikum nu både formuleret som et kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen og som uddannelsesspecifikke fag i denne uddannelsesordning. 3. Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsens formål og opdeling fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen for bygningsmaleruddannelsen. 4. Uddannelsens struktur Skole: Grundforløb* GF GF 0 uger 0 uger Praktik Skole H 0 uger Praktik * Eller praktik i henhold til bestemmelser om Ny mesterlære. ** Inklusiv uges uddannelsesspecifikt valgfag. Hovedforløb Skole Praktik H 3 0 uger Skole H3** 5 uger Praktik 3 Svendeprøve Erhvervsuddannelse for unge (EUD) Der er variabel uddannelseslængde: Uddannelsens hovedforløb har en varighed mellem år og 9 måneder og 3 år og 3 måneder. For EUD ere, som har gennemført grundforløbet uden uddannelsesaftale gælder, at den enkelte uddannelsesaftale skal afsluttes med den svendeprøve, som ligger tættest på 3 år og måned. Hvis EUD-eleven har indgået uddannelsesaftale for hele/eller dele af grundforløbet, lægges denne til de 3 år og måned, før man beregner svendeprøvespunktet. Afslutningsspunkter for uddannelsesaftaler: For elever på samtlige skoler på nær TEC: Fredag i uge 4 og fredag i uge 50. For elever på TEC: Fredag i uge, 4, 37 eller 50. Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 03065

2 For EUV ere varer uddannelsen på hovedforløbet år og uger. Uddannelsesaftalen skal således have en længde på år og uger, med mindre EUV-eleven har opnået standardmerit i henhold til Bilag i uddannelsesbekendtgørelsen (og/eller individuel merit, som er godkendt af det faglige udvalg), Hvis EUV-eleven har indgået uddannelsesaftale for dele af grundforløbet, lægges denne til de år og uger. EUX Uddannelsens hovedforløb varer for elever i eux-forløb mellem 3 år og 5 måneder og 3 år og 6 måneder. For EUX ere, som har gennemført grundforløbet uden uddannelsesaftale gælder følgende vedrørende længden på uddannelsesaftalen: EUX-elever med start i januar: Udlæres efter 3 år og 6 måneder aflægger eux-eksamen i december og svendeprøve med i juni med afslutning fredag i uge 4. EUX-elever med start i august: Udlæres efter 3 år og 5 måneder aflægger eux-eksamen i juni og svendeprøve i december med afslutning fredag i uge 50. Hvis EUX-eleven har indgået uddannelsesaftale for hele/eller dele af grundforløbet, lægges denne til de 3 år og 6 måneder / 3 år og 5 måneder. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag og uddannelsesspecifikke fag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og de mellemliggende praktikophold. Det er op til skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg i den lokale undervisningsplan at vedtage den endelige placering af de enkelte fag på skoleperioder. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater skal dog placeres på. hovedforløb, således at eleverne kan arbejde med produkterne gennem hele hovedforløbet. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne udgave af uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse nr. 009 af. september 04 om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen Det faglige udvalg skal nævne følgende forhold vedrørende de pædagogiske principper for skoleundervisning og praktikuddannelse: Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Kurset skal placeres på. hovedforløb, således at eleverne kan arbejde med produkterne gennem hele hovedforløbet. Logbog 03065

3 Gennem hele uddannelsesforløbet skal elev og virksomhed udfylde en praktiklogbog, som er udarbejdet af det faglige udvalg. Praktiklogbogen dokumenterer, hvilke praktikmål og fagdiscipliner, eleven har gennemført samt på hvilket niveau, disse er gennemført. Vurdering og dokumentation fastlægges i et samarbejde mellem elev og praktikvirksomhed og skal underskrives af begge parter ved afslutningen af hver praktikperiode. Udfyldelsen af praktiklogbogen er obligatorisk, idet den er lig den praktikerklæring, virksomheden i henhold til Hovedbekendtgørelsens 80 er forpligtet til at udfylde ved afslutningen af hver praktikperiode. Praktiklogbogen skal medbringes/uploades til elevplan før hvert skoleophold. Projektorienteret undervisning Skolen bør tilrettelægge undervisningen som projektorienteret undervisning. Praktikum I henhold til uddannelsesbekendtgørelsen ( 4, stk.. nr. 4) skal eleven kunne koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikumopgaver. Formålet med praktikum er at give eleven stadigt stigende erfaring i at koble fagets teori og praktik ved planlægning og udførsel af bygningsmalerfaglige opgaver. Herudover skal praktikum styrke samarbejdet mellem eleven, virksomheden og skolen, samt udvikle elevens evner og erfaring i at planlægge og udføre selvstændigt malerarbejde fagligt korrekt. Praktikum er nærmere beskrevet i fagene Praktikum C og Praktikum B. I fagene forpligter virksomhed og skole sig til at indgå i et praktikumsamarbejde. Der udarbejdes 3 praktikum projekter: Et i hver praktikperiode (se model) med viderebearbejdning på de efterfølgende skoleophold. I fagbeskrivelserne praktikum C og B er beskrevet, hvilke praktikmål og uddannelsesmål, som indgår i praktikum En praktikumopgave består af en opgave, som eleven arbejder med, både i virksomhedspraktik og på skoleophold. Der tages udgangspunkt i en praktisk bygningsmaleropgave, som eleven efter aftale med virksomheden udfører. Eleven beskriver sammen med virksomheden et første udkast til en problemstilling for praktikumprojektet. Der arbejdes videre med opgaven på det efterfølgende skoleophold. På den måde sammenbindes uddannelsens kompetencemål i praktikuddannelsen og skoleundervisningen til en samlet helhed. Det første praktikumprojekt udføres mellem grundforløbet og. Hovedforløb på rutineret niveau, hvor praktikumprojektet tager udgangspunkt i indvendigt malerarbejde. Her kan der eksempelvis være tale om farvesætning, behandlingsopbygninger, materialer, værktøj og anvendelse af dekorative elementer. Det andet praktikumprojekt udføres mellem. og. hovedforløb på avanceret niveau, hvor praktikumprojektet tager udgangspunkt i udvendig malerarbejde. Her kan der eksempelvis være tale om facadebehandlinger, træværk, arbejdsmiljø (stiger og stilladser). Det tredje praktikumprojekt udføres mellem. og 3. hovedforløb på avanceret niveau, hvor praktikumprojektet tager udgangspunkt i en innovativ problemstilling, som eleven eller firmaet har oplevet på arbejdspladsen. Her kan der for eksempel være tale om: o o o o at vurdere og begrunde behovet for at forbedre forskellige arbejdsprocesser at afprøve alternative materialer og behandlingsopbygninger at vurdere og begrunde mulighederne for at forbedre fagets kvalitetssikringssystemer at afprøve og vurdere eget engagement i forhold til arbejdsplanlægning, arbejdsprocesser og økonomi i forbindelse med malerfagets løn- og prisfastsættelse

4 Praktikumopgaverne skal oploades til elevplan/afleveres elektronisk inden hvert skoleophold. Virksomheden fremsender udkastet til elevens praktikum til skolen senest en måned inden det spunkt, hvor skolen har indkaldt eleven til skoleopholdet. Hvis der er elever, hvor virksomheden ikke har fremsendt et udkast til praktikum-samarbejde til den fastsatte, anmoder skolen det lokale uddannelsesudvalg om at kontakte virksomheden for at få et udkast fremsendt inden for en fornyet sfrist. Skolen indkalder virksomheden til overværelse af elevens fremlæggelse af sit færdige projekt på skolen. Elevens praktikumprojekt evalueres af virksomhed, skole og elev, som tilsammen vurderer resultatet af elevens skoledel af praktikumprojektet og sammenholder det med det reelt udførte malerarbejde i virksomheden. Skolen skal efter afslutning af det enkelt praktikum sikre, at praktikvirksomheden informeres om, hvilke kompetencer eleven har opnået i projektet. I den lokale undervisningsplan beskriver skolen de nærmere retningslinjer for hver af de tre praktikumprojekter. I retningslinjerne indgår hvilke kompetencemål, elev og virksomhed skal inddrage i et udkast til problemstilling. Herudover skal indgå en enkel, praktisk anvisning på, hvordan elev og virksomhed kan indsamle relevante informationer til belysning af det praktiske malerarbejde i virksomheden. Talentspor Uddannelsen udbydes med talentspor. For at opfylde kravene til dette, skal eleverne først opnå samtlige mål på avanceret niveau og herefter på ekspertniveau i o Teknikker og materialer o Farvelære, tegning, æstetik 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau, som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Bedømmelse og beviser mv. Praktikerklæringer/logbog Efter hver praktikperiode sørger virksomheden for, at den for praktikperioden udfyldte praktiklogbog medbringes/uploades til skolen, da denne er lig med den obligatoriske praktikerklæring. Ved uddannelsens afslutning fremsendes endelig praktikerklæring til det faglige udvalg. Svendeprøve Efter sidste skoleperiode afholder det faglige udvalg en svendeprøve. Prøven er beskrevet i det faglige udvalgs Retningslinjer for afholdelse af svendeprøve i bygningsmaleruddannelsen Afslutningsspunkter for svendeprøver: For elever på samtlige skoler på nær TEC: Fredag i uge 4 og fredag i uge 50. For elever på TEC: Fredag i uge, 4, 37 eller 50. Virksomhederne betaler et gebyr for elevens deltagelse i prøven. Eleven har bestået prøven, hvis gennemsnittet af karaktererne i de 4 opgaver er på minimum 0,0. Den endelige karakter fastsættes efter den mundtlige præsentation

5 Svendebrev Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencerne inden for uddannelsen. Svendebrevet udstedes i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis og den afsluttende praktikerklæring er udstedt, og når svendeprøven er bestået. Svendebrevet påføres resultatet af den afsluttende svendeprøve. 7-trins-karakterskalaen anvendes, og der tilføjes det bogstav i ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter. Herudover påtegnes svendebrevet efter følgende karaktergennemsnit med følgende påtegning: 0 8,4: Ingen påtegning (kun karakterer) 8,5 9,9: Bestået med ros 0,0 0,9: Bestået med bronzemedalje,0 : Bestået med sølvmedalje Svendebrevet skal desuden indeholde oplysninger om elevens deltagelse i valgfrit uddannelsesspecifikt fag og eventuel deltagelse i talentspor

6 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Antal uger Bygningsmaler Grundfag,0 uger,0 uger Engelsk 5 F,0,0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag,0 uger,0 uger Bygningsmaler - Teknikker og materialer Rutineret 4,6 4,6 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Avanceret 4,0 4,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Rutineret,0,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik 5+7 Avanceret,0, Rutineret,0,0 3+0 Avanceret,0,0 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Rutineret 0,5 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed 4 Avanceret 0,5 0,5 Bygningsmaler Praktikum Rutineret 3,0 3,0 Bygningsmaler Praktikum Avanceret 4,0 4,0 Epoxy sikkerhedskursus Avanceret 0,4 0,4 Valgfri uddannelsesspecifikke fag,0 uger,0 uger Tapetopsætning Avanceret,0,0 Lakering af træværk Avanceret,0,0 Facadebehandlinger og tyndpudsede overflader Avanceret,0,0 Spartling af gips og vanskelige overflader med forskellige teknikker Avanceret,0,0 Antal skoleuger i alt

7 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema Obligatorisk Begynder, rutineret, avanceret Bygningsmaler - Teknikker og materialer Avanceret 4,6 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Rutineret Bygningsmaler - Teknikker og materialer Ekspert 4,0 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Avanceret Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Rutineret Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Ekspert,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret Avanceret,0 Ekspert,0 Rutineret Avanceret Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Avanceret 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Rutineret Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Ekspert 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Avanceret Bygningsmaler Praktikum Avanceret 3,0 Bygningsmaler Praktikum Rutineret Bygningsmaler Praktikum Ekspert 4,0 Bygningsmaler Praktikum Avanceret

8 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 5 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Faget bidrager til følgende kompetenmål Bygningsmaler Nummer svarer til nummere- Antal uger ringen i uddannelsesbekendtbekendtgørelsen.. Grundfag,0 uger,0 uger Engelsk 5 F,0,0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 9,5 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Rutineret 4,0 4,0 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Avanceret 3,6 3,6 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Rutineret,0,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik 5+7 Avanceret,5, Rutineret 0,7 0,7 3+0 Avanceret 0,8 0,8 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Rutineret 0,5 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed 4 Avanceret 0,5 0,5 Bygningsmaler Praktikum Rutineret 3,0 3,0 Bygningsmaler Praktikum Avanceret 3,5 3,5 Epoxy sikkerhedskursus Avanceret 0,4 0,4 Valgfri uddannelsesspecifikke fag,0,0 Tapetopsætning Avanceret,0,0 Lakering af træværk Avanceret,0,0 Facadebehandlinger og tyndpudsede overflader Avanceret,0,0 Spartling af gips og vanskelige overflader med forskellige teknikker Avanceret,0,0 Antal skoleuger i alt,

9 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret ekspert Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk Begynder, rutineret, avanceret Bygningsmaler Teknikker og materialer Avanceret 4,0 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Rutineret Bygningsmaler - Teknikker og materialer Ekspert 3,6 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Avanceret Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Rutineret Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Ekspert,5 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret Avanceret 0,7 Ekspert 0,8 Rutineret Avanceret Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Avanceret 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Rutineret Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Ekspert 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Avanceret Bygningsmaler Praktikum Avanceret 3,0 Bygningsmaler Praktikum Rutineret Bygningsmaler Praktikum Ekspert 3,5 Bygningsmaler Praktikum Avanceret

10 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Faget bidrager til følgende kompetencemål Antal uger Bygningsmaler Grundfag,0 uger,0 uger Engelsk 5 F,0,0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 0,0 uger 0,0 uger Bygningsmaler Teknikker og materialer Avanceret 4,6 4,6 Bygningsmaler Teknikker og materialer Ekspert 4,0 4,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret,0,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik 5+7 Ekspert,0,0 Bygningsmaler Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold Rutineret,0,0 Bygningsmaler Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold 3+0 Avanceret,0,0 Bygningsmaler - Miljø og sikkerhed Rutineret 0,5 0,5 Bygningsmaler - Miljø og sikkerhed 4 Avanceret 0,5 0,5 Bygningsmaler Praktikum Rutineret 3,0 3,0 Bygningsmaler Praktikum Avanceret 4,0 4,0 Epoxy sikkerhedskursus Avanceret 0,4 0,4 Valgfri uddannelsesspecifikke fag,0 uger,0 uger Tapetopsætning Avanceret,0,0 Lakering af træværk Avanceret,0,0 Facadebehandlinger og tyndpudsede overflader Avanceret,0,0 Spartling af gips og vanskelige overflader med forskellige teknikker Avanceret,0,0 Antal skoleuger i alt

11 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema Obligatorisk Begynder, rutineret, avanceret Bygningsmaler - Teknikker og materialer Avanceret 4,6 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Rutineret Bygningsmaler - Teknikker og materialer Ekspert 4,0 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Avanceret Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Rutineret Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Ekspert,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret Avanceret,0 Ekspert,0 Rutineret Avanceret Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Avanceret 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Rutineret Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Ekspert 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Avanceret Bygningsmaler Praktikum Avanceret 3,0 Bygningsmaler Praktikum Rutineret Bygningsmaler Praktikum Ekspert 4,0 Bygningsmaler Praktikum Avanceret 03065

12 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Faget bidrager til følgende kompetencemål Bygningsmaler Antal uger Grundfag,0 uger,0 uger Engelsk 5 F,0,0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 0 Bygningsmaler Teknikker og materialer Avanceret 4,0 4,0 Bygningsmaler Teknikker og materialer Ekspert 3,60 3,60 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret,0,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik 5+7 Ekspert,5,5 Bygningsmaler Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold Rutineret 0,7 0,7 Bygningsmaler Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold 3+0 Avanceret 0,8 0,8 Bygningsmaler - Miljø og sikkerhed Rutineret 0,5 0,5 Bygningsmaler - Miljø og sikkerhed 4 Avanceret 0,5 0,5 Bygningsmaler Praktikum Rutineret 3,0 3,0 Bygningsmaler Praktikum Avanceret 3,5 3,5 Epoxy sikkerhedskursus Avanceret 0,4 0,4 Valgfri uddannelsesspecifikke fag,0 uger,0 uger Tapetopsætning Avanceret,0,0 Lakering af træværk Avanceret,0,0 Facadebehandlinger og tyndpudsede overflader Avanceret,0,0 Spartling af gips og vanskelige overflader med forskellige teknikker Avanceret,0,0 Antal skoleuger i alt 5,0 uger 5,0 uger 03065

13 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Bygningsmaler - Teknikker og materialer Avanceret 4,0 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Rutineret Bygningsmaler - Teknikker og materialer Ekspert 3,6 Bygningsmaler - Teknikker og materialer Avanceret Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret,0 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Rutineret Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Ekspert,5 Bygningsmaler Farvelære, tegning, æstetik Avanceret Avanceret 0,7 Rutineret Ekspert 0,8 Avanceret Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Avanceret 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Rutineret Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Ekspert 0,5 Bygningsmaler Miljø og sikkerhed Avanceret Bygningsmaler Praktikum Avanceret 3,0 Bygningsmaler Praktikum Rutineret Bygningsmaler Praktikum Ekspert 3,5 Bygningsmaler Praktikum Avanceret

14 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Faget bidrager til følgende kompetencemål Eux gymnasiale fag: Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgø relsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Skoleperiode Skoleperiode Dansk A 7 x x x Engelsk B 5, x x x Matematik B 5,6 x x x Fysik B 4, x x x Kemi C 3 x x x Byggeteknologi B 3 x x x Teknikfag - Byggeri og energi B 4 x x x Større skriftlig opgave x x Eksamensprojekt x Valgfag 5 Løft af niveau i et fag (Minimumsudbud: Matematik) Antal skoleuger i alt 39 Skoleperiode 3 A x x x

15 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen.. Afdækning og renholdelse +3. Afrensning Spartling Bundbehandlinger / grundinger Mellembehandlinger Færdigbehandlinger Airless-anlæg Metaloverflader og isolerede rør Gulve Vægbeklædninger Farver Værktøjer og hjælpemidler Sikkerhedsforhold Kreativitet Planlægning og kvalitetssikring Arbejdsnormer

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

2. Ændringer pr. 15. juli 2016 I forhold til den seneste uddannelsesordning er der foretaget følgende ændringer: Praktik 2. Skole H2.

2. Ændringer pr. 15. juli 2016 I forhold til den seneste uddannelsesordning er der foretaget følgende ændringer: Praktik 2. Skole H2. Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 213 af 8. marts 2016 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum Praktikum Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på 1. 2. 3. Hovedforløb. Eleven Praktikum Virksom heden Skolen Formålet med praktikum. Du skal i forbindelse med din praktiktid ude hos din

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for vognmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere