Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune"

Transkript

1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013

2 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord Procesplan for Lillebælt Naturparks naturparkplan Tidsplan for udarbejdelse af naturparkplan Procesplan til udarbejdelse af kommuneplantillæg Tidsplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procesplan for koordineret formidling af Lillebælt Naturpark... 8

3 2 Procesplan for Lillebælt Naturpark Forord Lillebælt Naturpark arbejder mod at blive certificeret som naturpark under Danske Naturparker. For at blive optaget skal ti kriterier opfyldes, hvoraf Lillebælt Naturpark opfylder syv af kriterierne på nuværende tidspunkt, hvilket giver mulighed for at opnå mærkningen som pilotpark en naturpark under Danske Naturparker, der arbejder mod at blive certificeret. Under pilotparkperioden vil Lillebælt naturpark arbejde for at opfylde de resterende tre kriterier: Der skal være en koordineret formidling af Lillebælt Naturpark. Der skal udarbejdes en naturparkplan for Lillebælt Naturpark. Lillebælt Naturpark skal have ophæng i Kolding, Middelfart og Fredericia kommuners kommuneplan. Denne procesplan forklarer, hvordan der vil blive arbejdet med opfyldelsen af de tre kriterier, ved at definere rammerne og processen for udarbejdelsen af naturparkplanen, kommuneplantillægget samt udviklingen af den koordinerede formidling af Lillebælt Naturpark. Procesplanen er henvendt til Lillebælt Naturparks sekretariat samt Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, som også har ansvaret for opfyldelsen af kriterierne i Danske Naturparkers mærkningsordning. Procesplanen er udarbejdet på grundlag af Danske Naturparkers krav til en naturparkplan, kommuneplansinddragelsen og den koordinerede formidling af Lillebælt Naturpark samt borgerinddragelsesplanen for Lillebælt Naturpark og ud fra best practice erfaringer med succesfuld borgerinddragelse og strategisk planlægning. Procesplanen medtager væsentlige leverancer, møder og dialoger under udviklingen af naturparkplanen mv. og herudover holder planen sig på et mere overordnet niveau, for at opnå en fleksibilitet i arbejdet, hvis der bliver behov for at foretage mindre ændringer i processen. I procesplanen er der lagt stor vægt på involvering af borgere, lodsejere, erhverv, organisationer mv., da de både opfattes som ressourcepersoner og vigtige interessenter. Ligeledes er der meget fokus på at forankre Lillebælt Naturpark i lokalområdet, hvilket en veltilrettelagt og velgennemført borgerinddragelse kan bidrage til. Interessenternes viden og behov inddrages dermed meget tidligt og gennem hele forløbet. Lillebælt Naturparks sekretariat September 2013

4 3 Procesplan for Lillebælt Naturpark 1. Procesplan for Lillebælt Naturparks naturparkplan Lillebælt Naturparks naturparkplan vil blive strategien, som gælder for en 5-årig periode. Naturparkplanen indeholder formålet og visionen for Lillebælt Naturpark samt kortsigtede målsætninger og de projekter, der skal realiseres i perioden. Naturparkplanen beskæftiger sig med 6 overordnede temaer: natur, kulturarv, friluftsliv, formidling, erhverv og turisme. For at Lillebælt Naturpark kan blive certificeret som en naturpark under Danske Naturparker, skal der foreligge en godkendt naturparkplan. Da der endnu ikke er udarbejdet en naturparkplan for Lillebælt Naturpark, vil denne procesplan beskrive, hvordan Lillebælt Naturpark vil arbejde for at udvikle naturparkplanen. Udviklingen af naturparkplanen er nedenfor opdelt i faser for at overskueliggøre processen. 1.1 Administrativt møde om fastsættelse af rammer for naturparkplanen, planarbejdets organisering samt koordinering af borgerdialog. Indledningsvist er det vigtigt at få fastsat rammerne for naturparkplanens indhold og omfang samt at afstemme de deltagendes forventning til, hvad en naturparkplan er og skal bruges til. Rammerne er i store træk fastsat af Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker, men der er også plads til at tilpasse naturparkplanen til Lillebælt Naturpark og dens ambitionsniveau. Fastsættelse af rammerne er også med til at kunne målrette borgerinddragelsen til særlige temaer og fokusområder. Ud over at fastsætte rammerne skal det også vurderes, om der er behov for uddybende analysearbejde under udarbejdelsen af naturparkplanen. Den geografiske afgrænsning bliver endeligt vedtaget med naturparkplanen, og afgrænsningen vil derfor blive præsenteret sammen med naturparkplanen i inddragelsesprocesserne. Processen for fastsættelse af Lillebælt Naturparks afgrænsning skal derfor ses som en naturlig del af processen for naturparkplanen. 1.2 Dialog med Naturparkrådet Naturparkrådet i Lillebælt Naturpark inddrages tidligt i forløbet, hvor de får præsenteret rammerne og processen for planen, så de kender til forløbet og har en ide om outputet i sidste ende. Herefter får de selv mulighed for at bidrage aktivt til den fremtidige kurs for Lillebælt Naturpark og mulighed for at give forslag med til naturparkplanen. 1.3 Dialog med Det Grønne Råd i henholdsvis Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune Det Grønne Råd får ligesom Naturparkrådet mulighed for at bidrage med forslag og deres syn på den fremtidige kurs i Lillebælt Naturpark og mulighed for at give forslag med til naturparkplanen. De bliver præsenteret for rammerne og processen, så de ved, hvornår de har mulighed for at opnå indflydelse, og hvad de kan influere på. De inddrages tidligt i forløbet, da de kan have en værdifuld viden eller nogle ressourcestærke personer, der kan bidrage til en mere nuanceret naturparkplan. Flere organisationer har en repræsentant i Det Grønne Råd, der kan orientere baglandet om arbejdet med naturparkplanen, hvilket giver øget kendskab til udarbejdelsen af naturparkplanen og måske forventeligt interesse for at deltage i processen. 1.4 Dialog med lodsejere om forestående udarbejdelse af Naturparkplan Det er vigtigt, at Lillebælt Naturpark og naturparkplanen er forankret blandt lokalbefolkningen, men særligt blandt lodsejerne, da de frivillige initiativer ofte sker på privatejet jord. Derfor er det afgørende, at lodsejerne har tillid til Lillebælt Naturpark, hvilket bedst kan sikres gennem åbenhed og en gennemsigtighed. Der indgås derfor dialog med lodsejerne, hvor de får præsenteret formålet og rammerne for

5 4 Procesplan for Lillebælt Naturpark naturparkplanen samt arbejdsprocessen. Dermed har lodsejerne mulighed for at have indflydelse på de områder og tidspunkter, som er interessante for dem og muligvis give naturparksekretariatet en indsigt, som de ellers ikke ville have haft. 1.5 Dialog med interessenter om Naturparkplan Interessenterne i Lillebælt Naturpark spænder bredt fra borgere og lodejere til organisationer, erhverv, institutioner mv. Mange af interessenterne nås i andre anledninger f.eks. til andre møder, hvor der er mulighed for at holde et kort oplæg eller få skabt en dialog omkring naturparkplanen, hvor interessenterne har mulighed for at bidrage med inputs. Hermed bliver der skabt større spændvidde i inddragelsen, som kan bidrage til en mere nuanceret og bredt favnene naturparkplan. Der vil også blive afholdt større møder med specifik dagsorden for borgere, frivillige, organisationer mv., hvor de får mulighed for at bidrage med inputs til naturparkplanen. Der har tidligere været afholdt idegenererende workshops for erhverv og organisationer, hvor ideerne er samlet i et idekatalog, som benyttes under udarbejdelsen af naturparkplanen. Derfor er det ikke anset nødvendigt at afholde lignende workshops igen, men der bygges i stedet videre på det eksisterende idekatalog med de ideer, som modtages gennem dialogerne. Møderne vil i stedet mere bero sig på dialog omkring visionen og målsætningerne for Lillebælt Naturpark. 1.6 Analyser og udarbejdelse af forslag til naturparkplan På baggrund af alle modtage inputs til naturparkplanen, det hidtidige arbejde i Lillebælt Naturpark og eventuel forudgående analysearbejde udarbejdes et forslag til naturparkplanen med visioner, målsætninger og konkrete projekter, der vil blive udført i planperioden. Forslaget udarbejdes af naturparksekretariatet bestående af Destination Lillebælt samt Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. 1.7 Kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd Når forslaget til naturparkplanen er færdigt sendes det til kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd i hver af de tre kommuner. Det følges op af et oplæg for rådene, hvor de har mulighed for at spørge ind til planen og viderebringe deres kommentarer, som opsamles af oplæggeren. 1.8 Kommentering ved Danske Naturparker Forslaget sendes til Friluftsrådet til kommentering, der administrerer Danske Naturparker. Både i forhold til, om naturparkplanen lever op til kriterierne i mærkningsordningen Danske Naturparker, men også i forhold til om de har yderligere kommentarer til naturparkplanen. 1.9 Opsamling på kommenteringer og tilretning af naturparkplan Kommentarerne til naturparkplanen samles og gennemgås, hvorefter naturparkplanen tilrettes en sidste gang, inden den sendes til behandling i byrådene og i offentlig høring Behandling af naturparkplansforslag ved byråd Naturparkplanen behandles i byrådene i henholdsvis Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. Her vil byrådene også have mulighed for at stille spørgsmål til naturparkplanen kommentere på planen. Er der væsentlige kommentarer, hvor der er behov for en tilretning af planen, vil dette blive gjort, inden planen sendes i offentlig høring Naturparkplan i offentlig høring 8 uger Naturparkplanen sendes i offentlig høring i Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner og til eventuelle andre interessenter udenfor de tre kommuner. Det tilstræbes at få stor opmærksomhed på

6 5 Procesplan for Lillebælt Naturpark naturparkplanens høringsperiode gennem forskellige analoge og digitale medier for at få så mange til at deltage i debatten omkring naturparkplanen. Som endnu et led heri vil der i høringsperioden blive afholdt dialogmøder. Her vil interessenter have mulighed for at høre nærmere om tankerne bag planen og medbringe deres kommentarer. Møderne skal desuden være med til at forankre naturparkplanen hos lokalbefolkningen ved at give en forståelse for naturparkens sigte og opgaver gennem den nye planperiode Samling af hvidbog fra offentlig høring og behandling af bemærkninger Efter høringsperioden samles alle høringssvarene og kommentarerne fra høringsmøderne i en hvidbog, så det ved den videre behandling af planen kan ses og tages stilling til de kommentarer, naturparkplanen har udløst i høringsperioden. Skal der på baggrund af høringssvarene rettes i naturparkplanen, sker det ligeledes her, inden planen sendes til behandling i byrådene for de tre kommuner Endelig vedtagelse af naturparkplan ved byråd Når naturparkplanen har gennemgået den sidste tilretning, er det byrådene i hver kommune, der skal vedtage den endelige naturparkplan. Formålet med en kommunalbestyrelses vedtagelse er, at naturparkplanen har kommunalt ophæng, og dermed skal kommunerne i samarbejde med Lillebælt Naturparks sekretariat, samarbejdspartnere, frivillige og andre aktører arbejde for at gennemføre naturparkplanens vision, målsætninger og projekter Godkendelse af naturparkplan ved Danske Naturparker Naturparkplanen sendes efterfølgende til Friluftsrådet, som administrerer mærkningsordningen Danske Naturparker. Her skal det godkendes, at naturparkplanen lever op til de krav, som Danske Naturparker stiller, for at Lillebælt Naturpark kan blive certificeret som naturpark Offentlig præsentation af naturparkplan Når naturparkplanen er blevet godkendt præsenteres denne til et offentligt arrangement, hvor tankerne bag og det fremadrettede arbejde præsenteres. Herudover gøres naturparkplanen tilgængelig både digitalt på Lillebælt Naturparks hjemmeside og i trykt form Evaluering af processen Der foretages efter godkendelse af naturparkplanen en evaluering af naturparkplansprocessen blandt de som har været med i udarbejdelsen af naturparkplanen. Dvs. naturparksekretariatet, Kolding, Fredericia og Middelfart Kommune, Destination Lillebælt m.fl. Evalueringen følges op af en evaluering af borgerinddragelsen, hvor det undersøges, om interessenterne mener, at inddragelsen og dialogen har været sket i et passende omfang, og om noget kunne være gjort anderledes. Evalueringens resultater samles i en erfaringsrapport, som anvendes i næste naturparkplan proces. 2. Tidsplan for udarbejdelse af naturparkplan Nedenfor er tidsplanen for de overordnede aktiviteter vist. Mange ydre faktorer kan bevirke, at der kan forekomme mindre ændringer til processen eller tidsplanen for udviklingen af naturparkplanen. F.eks. kan det blive nødvendigt med yderligere borgerinddragelsestiltag, eller også kan det være, at der bliver behov for en ekstra tilretning af naturparkplanen, inden den kan godkendes. Der er dog forsøgt at få alle overordnede forhold og væsentlige møder med.

7 6 Procesplan for Lillebælt Naturpark Tidspunkt April 2014 April-maj 2014 April-maj 2014 April-juni 2014 April-juni 2014 April-juni 2014 August-oktober 2014 November/december 2014 December 2014 Januar-februar 2015 Februar 2015 Marts-april 2015 Marts-april 2015 April 2015 Maj-juni 2015 Maj-juni 2015 Juni 2015 Aktivitet Administrativt møde om fastsættelse af rammer for Naturparkplanen, planarbejdets organisering samt koordinering af borgerdialog. Dialog med Naturparkråd Dialog med Det Grønne Råd i henholdsvis Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune Dialog med lodsejere om forestående udarbejdelse af naturparkplan Dialog med interessenter om forestående udarbejdelse af naturparkplan Dialog med interessenter Analysearbejde og udarbejdelse af forslag til naturparkplan Kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd i henholdsvis Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune Kommentering ved Friluftsråd Opsamling på kommenteringer og tilretning af naturparkplan Behandling af naturparkplansforslag ved byråd Naturparkplanen i offentlig høring 8 uger Offentlige dialogmøder om Naturparkplan i høring Samling af hvidbog fra offentlig høring og behandling af bemærkninger Endelig vedtagelse af naturparkplan ved byråd og Danske Naturparker Offentlig præsentation af naturparkplan Evaluering af processen 3. Procesplan til udarbejdelse af kommuneplantillæg Lillebælt Naturpark inddrages i Fredericia, Kolding og Middelfarts kommuneplan både for at opfylde kriteriet ved Danske Naturparker, men også for at Lillebælt Naturpark får kommunalt ophæng og forankres mellem kommunerne, da Lillebælt Naturpark er baseret på frivillighed og er uden lovgivningsmæssigt ophæng til forskel fra danske nationalparker. I Kommuneplanen skal Lillebælt Naturparks formål, vision og målsætninger fremgå sammen med et kort over den geografiske placering. Udarbejdelsen af kommuneplantillægget sker derfor, når Lillebælt Naturparks geografiske afgrænsning er fastlagt, og når naturparkplanen er vedtaget af byrådene og godkendt af Danske Naturparker, da alt baggrundsmaterialet til kommuneplantillægget dermed er udarbejdet. Dermed er borgerinddragelsen allerede sket i et væsentligt omfang med få borgerinddragelsesprocesser tilbage under udarbejdelsen af kommuneplantillægget. De tilbageværende faser for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er også få, og langt hen af vejen er det de samme som de sidste faser for udarbejdelsen af naturparkplanen. Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner har allerede stor erfaring med kommuneplanssamarbejde, da de i forvejen sammen med andre kommuner i Trekantsområdet udarbejder en fælles kommuneplan. Viden og samarbejdsprocesser fra dette samarbejde vil blive anvendt under udarbejdelse af kommuneplanstillægget for Naturpark Lillebælt.

8 7 Procesplan for Lillebælt Naturpark 3.1 Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg På baggrund af en fastlagt geografisk afgrænsning for Lillebælt Naturpark samt naturparkplanen udarbejdes et forslag til kommuneplantillæget. Kommuneplantillægget udarbejdes i et tværkommunalt samarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner samt Destination Lillebælt. 3.2 Kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd Når forslaget til kommuneplantillæget er udarbejdet, får Naturparkrådet og Det Grønne Råd i hver af de tre kommuner forslaget til kommentering. Det følges op af et oplæg for rådene, hvor de har mulighed for at spørge ind til planen og viderebringe deres kommentarer, som opsamles af oplæggeren. Desuden sendes forslaget til kommentering ved Danske Naturparker. 3.3 Opsamling og behandling af kommenteringer Kommentarerne til kommuneplantillæget samles og gennemgås, hvorefter kommuneplantillægget tilrettes en sidste gang, inden det sendes til behandling i byrådene og i offentlig høring. 3.4 Kommentering af kommuneplantillæg ved byråd Kommuneplantillæget behandles i byrådene i henholdsvis Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. Her vil byrådene have mulighed for at stille spørgsmål til kommuneplantillæget og kommentere på planen. Er der efterfølgende behov for tilretning af kommuneplantillægget, vil dette blive gjort, inden det sendes i offentlig høring. 3.5 Kommuneplantillæg i offentlig høring - 8 uger Kommuneplantillæget sendes i offentlig høring i Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, og der vil blive informeret om høringen via kommunernes og Destination Lillebælts hjemmesider samt annoncering i aviser. I høringsperioden vil interessenter have mulighed for at høre nærmere om tankerne bag planen på et dialogmøde og indsende deres kommentarer. 3.6 Behandling af bemærkninger fra høringsperiode Efter høringsperioden samles høringssvarene i en hvidbog og behandles. Skal der på baggrund af høringssvarene foretages rettelser i kommuneplantillæget, sker det, inden planen sendes til behandling i byrådene for de tre kommuner. 3.7 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg ved byråd Når kommuneplantillæget har gennemgået den sidste tilretning, er det byrådene, der skal vedtage det endelige kommuneplantillæg, hvorefter Lillebælt Naturpark har kommunalt ophæng og er et skridt nærmere mod en certificering af Danske Naturparker. 3.8 Offentlig præsentation af naturparkplan Når kommuneplantillæget er blevet godkendt, præsenteres det via digitale og analoge medier. Digitalt på Middelfart, Fredericia og Kolding kommuners hjemmeside samt Lillebælt Naturparks hjemmeside. Analogt via annoncering i lokale aviser.

9 8 Procesplan for Lillebælt Naturpark 4 Tidsplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg Nedenfor er tidsplanen for de aktiviteter vist i udarbejdelsen af kommuneplantillæg. Mange ydrefaktorer kan bevirke, at der kan forekomme mindre ændringer til processen eller tidsplanen for udviklingen af kommuneplantillæget. F.eks. kan det blive nødvendigt med ekstra borgerdialoger, men det tilstræbes at holde tidsplanen. Tidspunkt August 2015 September-oktober 2015 Oktober-november 2015 December 2015 Januar-marts 2016 Marts-april 2016 Maj 2016 Aktivitet Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg Kommentering ved Naturparkrådet, Det Grønne Råd og Danske Naturparker Opsamling og behandling af kommenteringer kommentering af kommuneplantillæg ved byråd Kommuneplantillæg i offentlig høring 8 uger Behandling af bemærkninger fra høringsperiode Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg ved byråd 5 Procesplan for koordineret formidling af Lillebælt Naturpark Et af kriterierne i mærkningsordningen er, at der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende. Hermed menes, at der skal være udviklet følgende til naturparken: - En naturparkfolder eller/og naturparkapplikation - Et formidlingssted eller/og et besøgscenter - En hjemmeside - Servicevejvisning på kommunale stier og veje Al information skal være tilgængelig på dansk, tysk og engelsk. Nedenfor beskrives en overordnet proces for, hvordan aktiviteterne forventes udført. Som start vil der blive udviklet en formidlingsplan for den tværkommunale koordinerede naturparkformidling, der skal bidrage til en stærk, veltilrettelagt og synlig formidling til naturparkens forskellige målgrupper. Udvikling af naturparkfolder/applikation og formidlingssteder Destination Lillebælt søger sammen med Kolding, Middelfart og Fredericia kommuner Nordea-fonden om finansiering til et formidlingsprojekt, der skal bringe formidlingen i Naturpark Lillebælt op på et nyt niveau. I formidlingsprojektet, som har arbejdstitlen Marsvineruten, udvikles i hovedtræk et nyt stisystem kaldet Marsvineruten, formidling og faciliteter undervejs, formidlingsplatforme, en guide til Naturpark Lillebælt, et digitalt oplevelseskort og muligvis en applikation til interaktiv formidling. Herigennem vil kriterierne for en naturparkfolder/applikation blive opfyldt, med naturparkguiden som har oversigt over friluftsmuligheder og naturoplevelser med tilhørende formidling og muligvis med etableringen af en naturparkapplikation. Kriteriet om et formidlingssted eller besøgscenter vil også blive opfyldt gennem formidlingsprojektet, da der bliver identificeret udvalgte steder som f.eks. Skamlingsbanken, Trelde Næs, Hindsgavl aktivitetscenter mv. i

10 9 Procesplan for Lillebælt Naturpark tilknytning til Marsvinestien, hvorfra der vil blive formidlet om Lillebælt Naturpark gennem opstilling af faste fysiske formidlingsfaciliteter og gennem forskellige formidlingsaktiviteter med formidlingsteamet i Naturpark Lillebælt. Giver Nordea-fonden tilsagn til projektet forventes projektet igangsat 2. kvartal af 2014 og forventes afsluttet 2. kvartal Den foreløbige projektbeskrivelse til Nordea-fonden findes i bilag 8, hvor de forskellige aktiviteter står beskrevet. Udvikling af hjemmeside Destination Lillebælt vil i samarbejde med Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner udvikle en hjemmeside til Naturpark Lillebælt, som vil formidle om naturparkens strategi, aktiviteter og projekter samt holde interessenter og andre informerede om, hvad der foregår i naturparken. Udviklingen af hjemmesiden vil i hovedtræk gennemgå processen beskrevet i nedenstående tabel. Tidspunkt Juli 2014 Oktober 2014 November 2014 Februar 2015 Juni 2015 Fremefter Aktivitet Plan for hjemmesidens navn, struktur og indhold samt strategi Køb af domæne Indsamling af billeder og materiale til hjemmeside Opbygning af hjemmeside Lancering af hjemmeside Opdatering af hjemmeside med nyheder, informationer mv. På tværs af kommunerne og med Destination Lillebælt nedsættes en gruppe til at lave en plan for Naturpark Lillebælts hjemmeside, som skal indeholde et valg af domænenavn, strukturen på hjemmesiden og hvad der skal være af indhold på siden. Desuden udarbejdes en strategi for hjemmesiden, som et led i at sikre en målrettet brug af hjemmesiden, som henvender sig til de rette målgrupper i Naturpark Lillebælt. Hjemmesiden vil både være på dansk, engelsk og tysk, således også turister kan bruge hjemmesiden, og derfor er det væsentligt, at domænenavnet også giver mening internationalt set. Desuden arbejdes der for, at hjemmesiden skal være for alle, og derfor undersøges det, hvilke muligheder der er for at gøre hjemmesiden tilgængelig for synshæmmede. Der indsamles naturparksbilleder fra kommunerne og andre, der vil stille deres billeder til rådighed for Naturpark Lillebælt. Billederne skal primært have fokus på natur, kulturhistorie, geologi, friluftsliv o. lign. Herudover indsamles materiale omkring projekterne og aktiviteterne i Naturpark Lillebælt til udstilling på hjemmesiden evt. sammen med erhvervets, borgeres, turisters historier fra oplevelser mv. i Naturpark Lillebælt. Mens og efter materialet er indsamlet, opbygges hjemmesidens struktur og indholdet lægges på. Når hjemmesiden er færdigopbygget med et godt indholdsgrundlag lanceres hjemmesiden, hvilket er planlagt til juni Fremover vil der løbende være drift af hjemmesiden. Destination Lillebælt står for koordineringen mellem Destination Lillebælt og de tre kommuner i etablerings og driftsfasen, mens alle fire samarbejdspartnere i Naturpark Lillebælt har ansvaret for at levere nyheder og information til hjemmesiden. Samtidig med udviklingen af hjemmesiden vil der også blive oprettet en profil for Naturpark Lillebælt på udvalgte sociale medier som facebook, twitter el. lign, hvor der vil være mulighed for borgere, erhverv mv. at komme i dialog med Naurpark Lillebælt, at dele deres oplevelser i naturparken med andre mv. I første omgang vil Naturpark Lillebælt blive synliggjort og markedsført gennem Destination Lillebælts hjemmeside og facebook profil samt på Middelfart, Kolding og Fredericia kommuners hjemmeside.

11 10 Procesplan for Lillebælt Naturpark Servicevejvisning på kommunale stier og veje I samarbejde mellem Destination Lillebælt og Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner identificeres behovet for servicevejvisningens omfang i Naturpark Lillebælt og på grundlag af dette udarbejdes en strategi for servicevejvisningen på kommunale stier og veje i naturparken. I strategien indtænkes også Marsvineruten, som der også etableres servicevejvisning på. I arbejdet inddrages Destination Lillebælts naturparkråd og tematurismegrupper, som kan bidrage med inputs til, hvordan opgaven løses bedst muligt. Desuden inddrages også Friluftsrådet for at få deres inputs til, hvordan opgaven kunne løses ifølge dem og om strategien lever op til kriteriet. Når strategien er klar udarbejdes der et forslag til udseendet af skiltematerialet. Forslaget præsenteres for naturparkrådet og Friluftsrådet, som har mulighed for at kommentere på forslaget. Herefter rettes eventuelle ting til og skabelonen til skiltematerialet godkendes af Middelfart, Kolding og Fredericia Kommune. Når skabelonen for skiltematerialet er godkendt, identificeres det, hvor skiltningen skal være og herefter påbegyndes arbejdet med opstilling af skilte mv. Hele processen sammenkøres med processen for skiltning på Marsvinestien, således der opnås et ensartet resultat i hele Naturpark Lillebælt. Servicevejvisningen forventes at være klar samtidig med færdiggørelsen af Marsvineruten, og I resten af pilotparkperioden opsættes servicevejvisningen ved udvalgte steder.

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere