Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune"

Transkript

1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013

2 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord Procesplan for Lillebælt Naturparks naturparkplan Tidsplan for udarbejdelse af naturparkplan Procesplan til udarbejdelse af kommuneplantillæg Tidsplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procesplan for koordineret formidling af Lillebælt Naturpark... 8

3 2 Procesplan for Lillebælt Naturpark Forord Lillebælt Naturpark arbejder mod at blive certificeret som naturpark under Danske Naturparker. For at blive optaget skal ti kriterier opfyldes, hvoraf Lillebælt Naturpark opfylder syv af kriterierne på nuværende tidspunkt, hvilket giver mulighed for at opnå mærkningen som pilotpark en naturpark under Danske Naturparker, der arbejder mod at blive certificeret. Under pilotparkperioden vil Lillebælt naturpark arbejde for at opfylde de resterende tre kriterier: Der skal være en koordineret formidling af Lillebælt Naturpark. Der skal udarbejdes en naturparkplan for Lillebælt Naturpark. Lillebælt Naturpark skal have ophæng i Kolding, Middelfart og Fredericia kommuners kommuneplan. Denne procesplan forklarer, hvordan der vil blive arbejdet med opfyldelsen af de tre kriterier, ved at definere rammerne og processen for udarbejdelsen af naturparkplanen, kommuneplantillægget samt udviklingen af den koordinerede formidling af Lillebælt Naturpark. Procesplanen er henvendt til Lillebælt Naturparks sekretariat samt Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, som også har ansvaret for opfyldelsen af kriterierne i Danske Naturparkers mærkningsordning. Procesplanen er udarbejdet på grundlag af Danske Naturparkers krav til en naturparkplan, kommuneplansinddragelsen og den koordinerede formidling af Lillebælt Naturpark samt borgerinddragelsesplanen for Lillebælt Naturpark og ud fra best practice erfaringer med succesfuld borgerinddragelse og strategisk planlægning. Procesplanen medtager væsentlige leverancer, møder og dialoger under udviklingen af naturparkplanen mv. og herudover holder planen sig på et mere overordnet niveau, for at opnå en fleksibilitet i arbejdet, hvis der bliver behov for at foretage mindre ændringer i processen. I procesplanen er der lagt stor vægt på involvering af borgere, lodsejere, erhverv, organisationer mv., da de både opfattes som ressourcepersoner og vigtige interessenter. Ligeledes er der meget fokus på at forankre Lillebælt Naturpark i lokalområdet, hvilket en veltilrettelagt og velgennemført borgerinddragelse kan bidrage til. Interessenternes viden og behov inddrages dermed meget tidligt og gennem hele forløbet. Lillebælt Naturparks sekretariat September 2013

4 3 Procesplan for Lillebælt Naturpark 1. Procesplan for Lillebælt Naturparks naturparkplan Lillebælt Naturparks naturparkplan vil blive strategien, som gælder for en 5-årig periode. Naturparkplanen indeholder formålet og visionen for Lillebælt Naturpark samt kortsigtede målsætninger og de projekter, der skal realiseres i perioden. Naturparkplanen beskæftiger sig med 6 overordnede temaer: natur, kulturarv, friluftsliv, formidling, erhverv og turisme. For at Lillebælt Naturpark kan blive certificeret som en naturpark under Danske Naturparker, skal der foreligge en godkendt naturparkplan. Da der endnu ikke er udarbejdet en naturparkplan for Lillebælt Naturpark, vil denne procesplan beskrive, hvordan Lillebælt Naturpark vil arbejde for at udvikle naturparkplanen. Udviklingen af naturparkplanen er nedenfor opdelt i faser for at overskueliggøre processen. 1.1 Administrativt møde om fastsættelse af rammer for naturparkplanen, planarbejdets organisering samt koordinering af borgerdialog. Indledningsvist er det vigtigt at få fastsat rammerne for naturparkplanens indhold og omfang samt at afstemme de deltagendes forventning til, hvad en naturparkplan er og skal bruges til. Rammerne er i store træk fastsat af Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker, men der er også plads til at tilpasse naturparkplanen til Lillebælt Naturpark og dens ambitionsniveau. Fastsættelse af rammerne er også med til at kunne målrette borgerinddragelsen til særlige temaer og fokusområder. Ud over at fastsætte rammerne skal det også vurderes, om der er behov for uddybende analysearbejde under udarbejdelsen af naturparkplanen. Den geografiske afgrænsning bliver endeligt vedtaget med naturparkplanen, og afgrænsningen vil derfor blive præsenteret sammen med naturparkplanen i inddragelsesprocesserne. Processen for fastsættelse af Lillebælt Naturparks afgrænsning skal derfor ses som en naturlig del af processen for naturparkplanen. 1.2 Dialog med Naturparkrådet Naturparkrådet i Lillebælt Naturpark inddrages tidligt i forløbet, hvor de får præsenteret rammerne og processen for planen, så de kender til forløbet og har en ide om outputet i sidste ende. Herefter får de selv mulighed for at bidrage aktivt til den fremtidige kurs for Lillebælt Naturpark og mulighed for at give forslag med til naturparkplanen. 1.3 Dialog med Det Grønne Råd i henholdsvis Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune Det Grønne Råd får ligesom Naturparkrådet mulighed for at bidrage med forslag og deres syn på den fremtidige kurs i Lillebælt Naturpark og mulighed for at give forslag med til naturparkplanen. De bliver præsenteret for rammerne og processen, så de ved, hvornår de har mulighed for at opnå indflydelse, og hvad de kan influere på. De inddrages tidligt i forløbet, da de kan have en værdifuld viden eller nogle ressourcestærke personer, der kan bidrage til en mere nuanceret naturparkplan. Flere organisationer har en repræsentant i Det Grønne Råd, der kan orientere baglandet om arbejdet med naturparkplanen, hvilket giver øget kendskab til udarbejdelsen af naturparkplanen og måske forventeligt interesse for at deltage i processen. 1.4 Dialog med lodsejere om forestående udarbejdelse af Naturparkplan Det er vigtigt, at Lillebælt Naturpark og naturparkplanen er forankret blandt lokalbefolkningen, men særligt blandt lodsejerne, da de frivillige initiativer ofte sker på privatejet jord. Derfor er det afgørende, at lodsejerne har tillid til Lillebælt Naturpark, hvilket bedst kan sikres gennem åbenhed og en gennemsigtighed. Der indgås derfor dialog med lodsejerne, hvor de får præsenteret formålet og rammerne for

5 4 Procesplan for Lillebælt Naturpark naturparkplanen samt arbejdsprocessen. Dermed har lodsejerne mulighed for at have indflydelse på de områder og tidspunkter, som er interessante for dem og muligvis give naturparksekretariatet en indsigt, som de ellers ikke ville have haft. 1.5 Dialog med interessenter om Naturparkplan Interessenterne i Lillebælt Naturpark spænder bredt fra borgere og lodejere til organisationer, erhverv, institutioner mv. Mange af interessenterne nås i andre anledninger f.eks. til andre møder, hvor der er mulighed for at holde et kort oplæg eller få skabt en dialog omkring naturparkplanen, hvor interessenterne har mulighed for at bidrage med inputs. Hermed bliver der skabt større spændvidde i inddragelsen, som kan bidrage til en mere nuanceret og bredt favnene naturparkplan. Der vil også blive afholdt større møder med specifik dagsorden for borgere, frivillige, organisationer mv., hvor de får mulighed for at bidrage med inputs til naturparkplanen. Der har tidligere været afholdt idegenererende workshops for erhverv og organisationer, hvor ideerne er samlet i et idekatalog, som benyttes under udarbejdelsen af naturparkplanen. Derfor er det ikke anset nødvendigt at afholde lignende workshops igen, men der bygges i stedet videre på det eksisterende idekatalog med de ideer, som modtages gennem dialogerne. Møderne vil i stedet mere bero sig på dialog omkring visionen og målsætningerne for Lillebælt Naturpark. 1.6 Analyser og udarbejdelse af forslag til naturparkplan På baggrund af alle modtage inputs til naturparkplanen, det hidtidige arbejde i Lillebælt Naturpark og eventuel forudgående analysearbejde udarbejdes et forslag til naturparkplanen med visioner, målsætninger og konkrete projekter, der vil blive udført i planperioden. Forslaget udarbejdes af naturparksekretariatet bestående af Destination Lillebælt samt Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. 1.7 Kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd Når forslaget til naturparkplanen er færdigt sendes det til kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd i hver af de tre kommuner. Det følges op af et oplæg for rådene, hvor de har mulighed for at spørge ind til planen og viderebringe deres kommentarer, som opsamles af oplæggeren. 1.8 Kommentering ved Danske Naturparker Forslaget sendes til Friluftsrådet til kommentering, der administrerer Danske Naturparker. Både i forhold til, om naturparkplanen lever op til kriterierne i mærkningsordningen Danske Naturparker, men også i forhold til om de har yderligere kommentarer til naturparkplanen. 1.9 Opsamling på kommenteringer og tilretning af naturparkplan Kommentarerne til naturparkplanen samles og gennemgås, hvorefter naturparkplanen tilrettes en sidste gang, inden den sendes til behandling i byrådene og i offentlig høring Behandling af naturparkplansforslag ved byråd Naturparkplanen behandles i byrådene i henholdsvis Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. Her vil byrådene også have mulighed for at stille spørgsmål til naturparkplanen kommentere på planen. Er der væsentlige kommentarer, hvor der er behov for en tilretning af planen, vil dette blive gjort, inden planen sendes i offentlig høring Naturparkplan i offentlig høring 8 uger Naturparkplanen sendes i offentlig høring i Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner og til eventuelle andre interessenter udenfor de tre kommuner. Det tilstræbes at få stor opmærksomhed på

6 5 Procesplan for Lillebælt Naturpark naturparkplanens høringsperiode gennem forskellige analoge og digitale medier for at få så mange til at deltage i debatten omkring naturparkplanen. Som endnu et led heri vil der i høringsperioden blive afholdt dialogmøder. Her vil interessenter have mulighed for at høre nærmere om tankerne bag planen og medbringe deres kommentarer. Møderne skal desuden være med til at forankre naturparkplanen hos lokalbefolkningen ved at give en forståelse for naturparkens sigte og opgaver gennem den nye planperiode Samling af hvidbog fra offentlig høring og behandling af bemærkninger Efter høringsperioden samles alle høringssvarene og kommentarerne fra høringsmøderne i en hvidbog, så det ved den videre behandling af planen kan ses og tages stilling til de kommentarer, naturparkplanen har udløst i høringsperioden. Skal der på baggrund af høringssvarene rettes i naturparkplanen, sker det ligeledes her, inden planen sendes til behandling i byrådene for de tre kommuner Endelig vedtagelse af naturparkplan ved byråd Når naturparkplanen har gennemgået den sidste tilretning, er det byrådene i hver kommune, der skal vedtage den endelige naturparkplan. Formålet med en kommunalbestyrelses vedtagelse er, at naturparkplanen har kommunalt ophæng, og dermed skal kommunerne i samarbejde med Lillebælt Naturparks sekretariat, samarbejdspartnere, frivillige og andre aktører arbejde for at gennemføre naturparkplanens vision, målsætninger og projekter Godkendelse af naturparkplan ved Danske Naturparker Naturparkplanen sendes efterfølgende til Friluftsrådet, som administrerer mærkningsordningen Danske Naturparker. Her skal det godkendes, at naturparkplanen lever op til de krav, som Danske Naturparker stiller, for at Lillebælt Naturpark kan blive certificeret som naturpark Offentlig præsentation af naturparkplan Når naturparkplanen er blevet godkendt præsenteres denne til et offentligt arrangement, hvor tankerne bag og det fremadrettede arbejde præsenteres. Herudover gøres naturparkplanen tilgængelig både digitalt på Lillebælt Naturparks hjemmeside og i trykt form Evaluering af processen Der foretages efter godkendelse af naturparkplanen en evaluering af naturparkplansprocessen blandt de som har været med i udarbejdelsen af naturparkplanen. Dvs. naturparksekretariatet, Kolding, Fredericia og Middelfart Kommune, Destination Lillebælt m.fl. Evalueringen følges op af en evaluering af borgerinddragelsen, hvor det undersøges, om interessenterne mener, at inddragelsen og dialogen har været sket i et passende omfang, og om noget kunne være gjort anderledes. Evalueringens resultater samles i en erfaringsrapport, som anvendes i næste naturparkplan proces. 2. Tidsplan for udarbejdelse af naturparkplan Nedenfor er tidsplanen for de overordnede aktiviteter vist. Mange ydre faktorer kan bevirke, at der kan forekomme mindre ændringer til processen eller tidsplanen for udviklingen af naturparkplanen. F.eks. kan det blive nødvendigt med yderligere borgerinddragelsestiltag, eller også kan det være, at der bliver behov for en ekstra tilretning af naturparkplanen, inden den kan godkendes. Der er dog forsøgt at få alle overordnede forhold og væsentlige møder med.

7 6 Procesplan for Lillebælt Naturpark Tidspunkt April 2014 April-maj 2014 April-maj 2014 April-juni 2014 April-juni 2014 April-juni 2014 August-oktober 2014 November/december 2014 December 2014 Januar-februar 2015 Februar 2015 Marts-april 2015 Marts-april 2015 April 2015 Maj-juni 2015 Maj-juni 2015 Juni 2015 Aktivitet Administrativt møde om fastsættelse af rammer for Naturparkplanen, planarbejdets organisering samt koordinering af borgerdialog. Dialog med Naturparkråd Dialog med Det Grønne Råd i henholdsvis Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune Dialog med lodsejere om forestående udarbejdelse af naturparkplan Dialog med interessenter om forestående udarbejdelse af naturparkplan Dialog med interessenter Analysearbejde og udarbejdelse af forslag til naturparkplan Kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd i henholdsvis Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune Kommentering ved Friluftsråd Opsamling på kommenteringer og tilretning af naturparkplan Behandling af naturparkplansforslag ved byråd Naturparkplanen i offentlig høring 8 uger Offentlige dialogmøder om Naturparkplan i høring Samling af hvidbog fra offentlig høring og behandling af bemærkninger Endelig vedtagelse af naturparkplan ved byråd og Danske Naturparker Offentlig præsentation af naturparkplan Evaluering af processen 3. Procesplan til udarbejdelse af kommuneplantillæg Lillebælt Naturpark inddrages i Fredericia, Kolding og Middelfarts kommuneplan både for at opfylde kriteriet ved Danske Naturparker, men også for at Lillebælt Naturpark får kommunalt ophæng og forankres mellem kommunerne, da Lillebælt Naturpark er baseret på frivillighed og er uden lovgivningsmæssigt ophæng til forskel fra danske nationalparker. I Kommuneplanen skal Lillebælt Naturparks formål, vision og målsætninger fremgå sammen med et kort over den geografiske placering. Udarbejdelsen af kommuneplantillægget sker derfor, når Lillebælt Naturparks geografiske afgrænsning er fastlagt, og når naturparkplanen er vedtaget af byrådene og godkendt af Danske Naturparker, da alt baggrundsmaterialet til kommuneplantillægget dermed er udarbejdet. Dermed er borgerinddragelsen allerede sket i et væsentligt omfang med få borgerinddragelsesprocesser tilbage under udarbejdelsen af kommuneplantillægget. De tilbageværende faser for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er også få, og langt hen af vejen er det de samme som de sidste faser for udarbejdelsen af naturparkplanen. Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner har allerede stor erfaring med kommuneplanssamarbejde, da de i forvejen sammen med andre kommuner i Trekantsområdet udarbejder en fælles kommuneplan. Viden og samarbejdsprocesser fra dette samarbejde vil blive anvendt under udarbejdelse af kommuneplanstillægget for Naturpark Lillebælt.

8 7 Procesplan for Lillebælt Naturpark 3.1 Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg På baggrund af en fastlagt geografisk afgrænsning for Lillebælt Naturpark samt naturparkplanen udarbejdes et forslag til kommuneplantillæget. Kommuneplantillægget udarbejdes i et tværkommunalt samarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner samt Destination Lillebælt. 3.2 Kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd Når forslaget til kommuneplantillæget er udarbejdet, får Naturparkrådet og Det Grønne Råd i hver af de tre kommuner forslaget til kommentering. Det følges op af et oplæg for rådene, hvor de har mulighed for at spørge ind til planen og viderebringe deres kommentarer, som opsamles af oplæggeren. Desuden sendes forslaget til kommentering ved Danske Naturparker. 3.3 Opsamling og behandling af kommenteringer Kommentarerne til kommuneplantillæget samles og gennemgås, hvorefter kommuneplantillægget tilrettes en sidste gang, inden det sendes til behandling i byrådene og i offentlig høring. 3.4 Kommentering af kommuneplantillæg ved byråd Kommuneplantillæget behandles i byrådene i henholdsvis Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. Her vil byrådene have mulighed for at stille spørgsmål til kommuneplantillæget og kommentere på planen. Er der efterfølgende behov for tilretning af kommuneplantillægget, vil dette blive gjort, inden det sendes i offentlig høring. 3.5 Kommuneplantillæg i offentlig høring - 8 uger Kommuneplantillæget sendes i offentlig høring i Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, og der vil blive informeret om høringen via kommunernes og Destination Lillebælts hjemmesider samt annoncering i aviser. I høringsperioden vil interessenter have mulighed for at høre nærmere om tankerne bag planen på et dialogmøde og indsende deres kommentarer. 3.6 Behandling af bemærkninger fra høringsperiode Efter høringsperioden samles høringssvarene i en hvidbog og behandles. Skal der på baggrund af høringssvarene foretages rettelser i kommuneplantillæget, sker det, inden planen sendes til behandling i byrådene for de tre kommuner. 3.7 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg ved byråd Når kommuneplantillæget har gennemgået den sidste tilretning, er det byrådene, der skal vedtage det endelige kommuneplantillæg, hvorefter Lillebælt Naturpark har kommunalt ophæng og er et skridt nærmere mod en certificering af Danske Naturparker. 3.8 Offentlig præsentation af naturparkplan Når kommuneplantillæget er blevet godkendt, præsenteres det via digitale og analoge medier. Digitalt på Middelfart, Fredericia og Kolding kommuners hjemmeside samt Lillebælt Naturparks hjemmeside. Analogt via annoncering i lokale aviser.

9 8 Procesplan for Lillebælt Naturpark 4 Tidsplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg Nedenfor er tidsplanen for de aktiviteter vist i udarbejdelsen af kommuneplantillæg. Mange ydrefaktorer kan bevirke, at der kan forekomme mindre ændringer til processen eller tidsplanen for udviklingen af kommuneplantillæget. F.eks. kan det blive nødvendigt med ekstra borgerdialoger, men det tilstræbes at holde tidsplanen. Tidspunkt August 2015 September-oktober 2015 Oktober-november 2015 December 2015 Januar-marts 2016 Marts-april 2016 Maj 2016 Aktivitet Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg Kommentering ved Naturparkrådet, Det Grønne Råd og Danske Naturparker Opsamling og behandling af kommenteringer kommentering af kommuneplantillæg ved byråd Kommuneplantillæg i offentlig høring 8 uger Behandling af bemærkninger fra høringsperiode Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg ved byråd 5 Procesplan for koordineret formidling af Lillebælt Naturpark Et af kriterierne i mærkningsordningen er, at der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende. Hermed menes, at der skal være udviklet følgende til naturparken: - En naturparkfolder eller/og naturparkapplikation - Et formidlingssted eller/og et besøgscenter - En hjemmeside - Servicevejvisning på kommunale stier og veje Al information skal være tilgængelig på dansk, tysk og engelsk. Nedenfor beskrives en overordnet proces for, hvordan aktiviteterne forventes udført. Som start vil der blive udviklet en formidlingsplan for den tværkommunale koordinerede naturparkformidling, der skal bidrage til en stærk, veltilrettelagt og synlig formidling til naturparkens forskellige målgrupper. Udvikling af naturparkfolder/applikation og formidlingssteder Destination Lillebælt søger sammen med Kolding, Middelfart og Fredericia kommuner Nordea-fonden om finansiering til et formidlingsprojekt, der skal bringe formidlingen i Naturpark Lillebælt op på et nyt niveau. I formidlingsprojektet, som har arbejdstitlen Marsvineruten, udvikles i hovedtræk et nyt stisystem kaldet Marsvineruten, formidling og faciliteter undervejs, formidlingsplatforme, en guide til Naturpark Lillebælt, et digitalt oplevelseskort og muligvis en applikation til interaktiv formidling. Herigennem vil kriterierne for en naturparkfolder/applikation blive opfyldt, med naturparkguiden som har oversigt over friluftsmuligheder og naturoplevelser med tilhørende formidling og muligvis med etableringen af en naturparkapplikation. Kriteriet om et formidlingssted eller besøgscenter vil også blive opfyldt gennem formidlingsprojektet, da der bliver identificeret udvalgte steder som f.eks. Skamlingsbanken, Trelde Næs, Hindsgavl aktivitetscenter mv. i

10 9 Procesplan for Lillebælt Naturpark tilknytning til Marsvinestien, hvorfra der vil blive formidlet om Lillebælt Naturpark gennem opstilling af faste fysiske formidlingsfaciliteter og gennem forskellige formidlingsaktiviteter med formidlingsteamet i Naturpark Lillebælt. Giver Nordea-fonden tilsagn til projektet forventes projektet igangsat 2. kvartal af 2014 og forventes afsluttet 2. kvartal Den foreløbige projektbeskrivelse til Nordea-fonden findes i bilag 8, hvor de forskellige aktiviteter står beskrevet. Udvikling af hjemmeside Destination Lillebælt vil i samarbejde med Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner udvikle en hjemmeside til Naturpark Lillebælt, som vil formidle om naturparkens strategi, aktiviteter og projekter samt holde interessenter og andre informerede om, hvad der foregår i naturparken. Udviklingen af hjemmesiden vil i hovedtræk gennemgå processen beskrevet i nedenstående tabel. Tidspunkt Juli 2014 Oktober 2014 November 2014 Februar 2015 Juni 2015 Fremefter Aktivitet Plan for hjemmesidens navn, struktur og indhold samt strategi Køb af domæne Indsamling af billeder og materiale til hjemmeside Opbygning af hjemmeside Lancering af hjemmeside Opdatering af hjemmeside med nyheder, informationer mv. På tværs af kommunerne og med Destination Lillebælt nedsættes en gruppe til at lave en plan for Naturpark Lillebælts hjemmeside, som skal indeholde et valg af domænenavn, strukturen på hjemmesiden og hvad der skal være af indhold på siden. Desuden udarbejdes en strategi for hjemmesiden, som et led i at sikre en målrettet brug af hjemmesiden, som henvender sig til de rette målgrupper i Naturpark Lillebælt. Hjemmesiden vil både være på dansk, engelsk og tysk, således også turister kan bruge hjemmesiden, og derfor er det væsentligt, at domænenavnet også giver mening internationalt set. Desuden arbejdes der for, at hjemmesiden skal være for alle, og derfor undersøges det, hvilke muligheder der er for at gøre hjemmesiden tilgængelig for synshæmmede. Der indsamles naturparksbilleder fra kommunerne og andre, der vil stille deres billeder til rådighed for Naturpark Lillebælt. Billederne skal primært have fokus på natur, kulturhistorie, geologi, friluftsliv o. lign. Herudover indsamles materiale omkring projekterne og aktiviteterne i Naturpark Lillebælt til udstilling på hjemmesiden evt. sammen med erhvervets, borgeres, turisters historier fra oplevelser mv. i Naturpark Lillebælt. Mens og efter materialet er indsamlet, opbygges hjemmesidens struktur og indholdet lægges på. Når hjemmesiden er færdigopbygget med et godt indholdsgrundlag lanceres hjemmesiden, hvilket er planlagt til juni Fremover vil der løbende være drift af hjemmesiden. Destination Lillebælt står for koordineringen mellem Destination Lillebælt og de tre kommuner i etablerings og driftsfasen, mens alle fire samarbejdspartnere i Naturpark Lillebælt har ansvaret for at levere nyheder og information til hjemmesiden. Samtidig med udviklingen af hjemmesiden vil der også blive oprettet en profil for Naturpark Lillebælt på udvalgte sociale medier som facebook, twitter el. lign, hvor der vil være mulighed for borgere, erhverv mv. at komme i dialog med Naurpark Lillebælt, at dele deres oplevelser i naturparken med andre mv. I første omgang vil Naturpark Lillebælt blive synliggjort og markedsført gennem Destination Lillebælts hjemmeside og facebook profil samt på Middelfart, Kolding og Fredericia kommuners hjemmeside.

11 10 Procesplan for Lillebælt Naturpark Servicevejvisning på kommunale stier og veje I samarbejde mellem Destination Lillebælt og Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner identificeres behovet for servicevejvisningens omfang i Naturpark Lillebælt og på grundlag af dette udarbejdes en strategi for servicevejvisningen på kommunale stier og veje i naturparken. I strategien indtænkes også Marsvineruten, som der også etableres servicevejvisning på. I arbejdet inddrages Destination Lillebælts naturparkråd og tematurismegrupper, som kan bidrage med inputs til, hvordan opgaven løses bedst muligt. Desuden inddrages også Friluftsrådet for at få deres inputs til, hvordan opgaven kunne løses ifølge dem og om strategien lever op til kriteriet. Når strategien er klar udarbejdes der et forslag til udseendet af skiltematerialet. Forslaget præsenteres for naturparkrådet og Friluftsrådet, som har mulighed for at kommentere på forslaget. Herefter rettes eventuelle ting til og skabelonen til skiltematerialet godkendes af Middelfart, Kolding og Fredericia Kommune. Når skabelonen for skiltematerialet er godkendt, identificeres det, hvor skiltningen skal være og herefter påbegyndes arbejdet med opstilling af skilte mv. Hele processen sammenkøres med processen for skiltning på Marsvinestien, således der opnås et ensartet resultat i hele Naturpark Lillebælt. Servicevejvisningen forventes at være klar samtidig med færdiggørelsen af Marsvineruten, og I resten af pilotparkperioden opsættes servicevejvisningen ved udvalgte steder.

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune.

Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. Borgerinddragelsesplan for Naturpark Bilag 5 Destination, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. September 2013 1 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Indhold 1. Forord... 2 2. Borgerinddragelse

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord Naturpark Randers Fjord Opsamling på Visionsdag den 5. november 2016 Offentlighedens Notat ideer til Naturpark Randers Fjord 1. INDLEDNING Naturpark Randers Fjord er godkendt som pilotpark under Danske

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Dok.nr. 921421-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Tid: 3. oktober 2012 kl.

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Procesplan for cykelhandlingsplan

Procesplan for cykelhandlingsplan Procesplan for cykelhandlingsplan Formålet med cykelhandlingsplanen Cykelhandlingsplanen er det instrument, der skal sikre, at de målsætninger og resultatmål, som er vedtaget i forbindelse med cykelpolitikken,

Læs mere

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark Viborg Naturpark Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark PROGRAM Velkomst v/ Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget Oplæg om frivillighed og samskabelse v/ Lars Stentoft, kulturdirektør

Læs mere

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Dok.nr. 1026662-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Sted: Oksbøl Vandrehjem, Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl Tid: 6. december 2012

Læs mere

Danske Naturparker. koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger.

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

12.9.1 12.9.2 12.9.3 12.9.4 Kort 12.9 Naturparker 8. Kommuneplantillæg 47 Revision af kapitel 12.9 Naturparker J.nr.: 01.02.15P15-0003 Sagsnr.: 327803 Initialer: MAKJ Åbent punkt Brevid.: 3715645 Sagsfremstilling:

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL ÅRSHJUL JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL DDB s årshjul skaber et overblik over de væsentligste årligt tilbagevendende begivenheder i DDB, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB s udvikling.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Samlet beskrivelse af ønsker til kompetenceløftopgaven i KLIKOVAND (Kompetencer, leverance 1)

Samlet beskrivelse af ønsker til kompetenceløftopgaven i KLIKOVAND (Kompetencer, leverance 1) Dato 20. oktober 2014 Samlet beskrivelse af ønsker til kompetenceløftopgaven i KLIKOVAND (Kompetencer, leverance 1) KLIKOVAND lagde i 2012 ud med at gennemføre spørgeskemaundersøgelser for at afdække,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Uge 43, 2010 Politikgruppen Forbereder oplæg til Byrådets temamøde. relevante interessenter, som fx Pæd. Råd, Elevråd og Skolebestyrelser.

Uge 43, 2010 Politikgruppen Forbereder oplæg til Byrådets temamøde. relevante interessenter, som fx Pæd. Råd, Elevråd og Skolebestyrelser. Tids og procesplan for Skolepolitik i Middelfart Kommune: (ajourført 24.1.2011). Denne model forudsætter at dele af udarbejdelsen af skolepolitikken udføres sideløbende med skolestrukturen og at den borgerrelaterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune Velkommen v/ Frede Lundgaard Madsen, formand for LandboForeningen Midtjylland og Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget samt formand for brugerrådet Viborg Naturpark projektet hvordan går

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent Direktionssekretariatet Notat Til: Styregruppen Sagsnr.: 2011/06925 Dato: 27-10-2011 Sag: Sagsbehandler: Kommissorium - Servicepolitik Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent 1. Baggrund Byrådet

Læs mere

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Dok.nr. 1159321 Sagsnr. 985046 Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Sted: Lydum Mølle, Åvej 27, 6830 Nr. Nebel Tid: 20. juni 2012 kl. 14.00 16.00 Deltagere:

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

Temakonference - program

Temakonference - program Temakonference - program - Velkomst v/landsbysamvirket Helle Hagen Blæsbjerg - Opsamling på udviklingskatalogerne og rundbordssamtalerne v/landsbysamvirket Helle Hagen Blæsbjerg - Sandwich el. lign - Præsentation

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Indledning Baggrunden for igangsættelsen af projektet omkring naturparker er dels et ønske om at give blandt andet de områder, der ikke

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum 1 Indholdsfortegnelse Side Forord.. 3 Baggrund 4 Projekt-idé 5 Projektets ophavsmænd, ansvar og roller. 6 Præsentation af platformen 7 Navn og logo

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Vejledning fra Friluftsrådet 2013. Danske Naturparker. Hvordan kommer vi i gang?

Vejledning fra Friluftsrådet 2013. Danske Naturparker. Hvordan kommer vi i gang? Vejledning fra Friluftsrådet 2013 Danske Naturparker Hvordan kommer vi i gang? 1 2 Hvad er en naturpark? 7 En vision for pleje, benyttelse og beskyttelse 8 En ramme for tværgående samarbejde 9 Hvorfor

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013

Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013 Dok.nr. 25726-13 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013 Sted: Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranumsvej 25, 6715 Esbjerg N (ved Esbjerg Lufthavn)

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af ny sportslig strategi og handleplan for Dansk Svømmeunions Sportsafdeling Sportsafdeling marts-april 2015

Procesplan for udarbejdelse af ny sportslig strategi og handleplan for Dansk Svømmeunions Sportsafdeling Sportsafdeling marts-april 2015 Procesplan for udarbejdelse af ny sportslig strategi og handleplan for Dansk Svømmeunions Sportsafdeling Sportsafdeling marts-april 2015 Side 1 af 5 1. Indledning og baggrund Dansk Svømning har gennem

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER S I K R E R O B U S T E U D D A N N E L S E R 6. 2 P å b a g g r u n d a f r o b u s t h e d s p r i n c i p p e r n e s æ t t e s e t a r b e j d e i g a n g m

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den 20.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 11. Status Sybergland... 3 12. Til Grønt Råd 20. november 2012... 3 13. Vand og

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere