Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune"

Transkript

1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013

2 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord Procesplan for Lillebælt Naturparks naturparkplan Tidsplan for udarbejdelse af naturparkplan Procesplan til udarbejdelse af kommuneplantillæg Tidsplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procesplan for koordineret formidling af Lillebælt Naturpark... 8

3 2 Procesplan for Lillebælt Naturpark Forord Lillebælt Naturpark arbejder mod at blive certificeret som naturpark under Danske Naturparker. For at blive optaget skal ti kriterier opfyldes, hvoraf Lillebælt Naturpark opfylder syv af kriterierne på nuværende tidspunkt, hvilket giver mulighed for at opnå mærkningen som pilotpark en naturpark under Danske Naturparker, der arbejder mod at blive certificeret. Under pilotparkperioden vil Lillebælt naturpark arbejde for at opfylde de resterende tre kriterier: Der skal være en koordineret formidling af Lillebælt Naturpark. Der skal udarbejdes en naturparkplan for Lillebælt Naturpark. Lillebælt Naturpark skal have ophæng i Kolding, Middelfart og Fredericia kommuners kommuneplan. Denne procesplan forklarer, hvordan der vil blive arbejdet med opfyldelsen af de tre kriterier, ved at definere rammerne og processen for udarbejdelsen af naturparkplanen, kommuneplantillægget samt udviklingen af den koordinerede formidling af Lillebælt Naturpark. Procesplanen er henvendt til Lillebælt Naturparks sekretariat samt Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, som også har ansvaret for opfyldelsen af kriterierne i Danske Naturparkers mærkningsordning. Procesplanen er udarbejdet på grundlag af Danske Naturparkers krav til en naturparkplan, kommuneplansinddragelsen og den koordinerede formidling af Lillebælt Naturpark samt borgerinddragelsesplanen for Lillebælt Naturpark og ud fra best practice erfaringer med succesfuld borgerinddragelse og strategisk planlægning. Procesplanen medtager væsentlige leverancer, møder og dialoger under udviklingen af naturparkplanen mv. og herudover holder planen sig på et mere overordnet niveau, for at opnå en fleksibilitet i arbejdet, hvis der bliver behov for at foretage mindre ændringer i processen. I procesplanen er der lagt stor vægt på involvering af borgere, lodsejere, erhverv, organisationer mv., da de både opfattes som ressourcepersoner og vigtige interessenter. Ligeledes er der meget fokus på at forankre Lillebælt Naturpark i lokalområdet, hvilket en veltilrettelagt og velgennemført borgerinddragelse kan bidrage til. Interessenternes viden og behov inddrages dermed meget tidligt og gennem hele forløbet. Lillebælt Naturparks sekretariat September 2013

4 3 Procesplan for Lillebælt Naturpark 1. Procesplan for Lillebælt Naturparks naturparkplan Lillebælt Naturparks naturparkplan vil blive strategien, som gælder for en 5-årig periode. Naturparkplanen indeholder formålet og visionen for Lillebælt Naturpark samt kortsigtede målsætninger og de projekter, der skal realiseres i perioden. Naturparkplanen beskæftiger sig med 6 overordnede temaer: natur, kulturarv, friluftsliv, formidling, erhverv og turisme. For at Lillebælt Naturpark kan blive certificeret som en naturpark under Danske Naturparker, skal der foreligge en godkendt naturparkplan. Da der endnu ikke er udarbejdet en naturparkplan for Lillebælt Naturpark, vil denne procesplan beskrive, hvordan Lillebælt Naturpark vil arbejde for at udvikle naturparkplanen. Udviklingen af naturparkplanen er nedenfor opdelt i faser for at overskueliggøre processen. 1.1 Administrativt møde om fastsættelse af rammer for naturparkplanen, planarbejdets organisering samt koordinering af borgerdialog. Indledningsvist er det vigtigt at få fastsat rammerne for naturparkplanens indhold og omfang samt at afstemme de deltagendes forventning til, hvad en naturparkplan er og skal bruges til. Rammerne er i store træk fastsat af Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker, men der er også plads til at tilpasse naturparkplanen til Lillebælt Naturpark og dens ambitionsniveau. Fastsættelse af rammerne er også med til at kunne målrette borgerinddragelsen til særlige temaer og fokusområder. Ud over at fastsætte rammerne skal det også vurderes, om der er behov for uddybende analysearbejde under udarbejdelsen af naturparkplanen. Den geografiske afgrænsning bliver endeligt vedtaget med naturparkplanen, og afgrænsningen vil derfor blive præsenteret sammen med naturparkplanen i inddragelsesprocesserne. Processen for fastsættelse af Lillebælt Naturparks afgrænsning skal derfor ses som en naturlig del af processen for naturparkplanen. 1.2 Dialog med Naturparkrådet Naturparkrådet i Lillebælt Naturpark inddrages tidligt i forløbet, hvor de får præsenteret rammerne og processen for planen, så de kender til forløbet og har en ide om outputet i sidste ende. Herefter får de selv mulighed for at bidrage aktivt til den fremtidige kurs for Lillebælt Naturpark og mulighed for at give forslag med til naturparkplanen. 1.3 Dialog med Det Grønne Råd i henholdsvis Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune Det Grønne Råd får ligesom Naturparkrådet mulighed for at bidrage med forslag og deres syn på den fremtidige kurs i Lillebælt Naturpark og mulighed for at give forslag med til naturparkplanen. De bliver præsenteret for rammerne og processen, så de ved, hvornår de har mulighed for at opnå indflydelse, og hvad de kan influere på. De inddrages tidligt i forløbet, da de kan have en værdifuld viden eller nogle ressourcestærke personer, der kan bidrage til en mere nuanceret naturparkplan. Flere organisationer har en repræsentant i Det Grønne Råd, der kan orientere baglandet om arbejdet med naturparkplanen, hvilket giver øget kendskab til udarbejdelsen af naturparkplanen og måske forventeligt interesse for at deltage i processen. 1.4 Dialog med lodsejere om forestående udarbejdelse af Naturparkplan Det er vigtigt, at Lillebælt Naturpark og naturparkplanen er forankret blandt lokalbefolkningen, men særligt blandt lodsejerne, da de frivillige initiativer ofte sker på privatejet jord. Derfor er det afgørende, at lodsejerne har tillid til Lillebælt Naturpark, hvilket bedst kan sikres gennem åbenhed og en gennemsigtighed. Der indgås derfor dialog med lodsejerne, hvor de får præsenteret formålet og rammerne for

5 4 Procesplan for Lillebælt Naturpark naturparkplanen samt arbejdsprocessen. Dermed har lodsejerne mulighed for at have indflydelse på de områder og tidspunkter, som er interessante for dem og muligvis give naturparksekretariatet en indsigt, som de ellers ikke ville have haft. 1.5 Dialog med interessenter om Naturparkplan Interessenterne i Lillebælt Naturpark spænder bredt fra borgere og lodejere til organisationer, erhverv, institutioner mv. Mange af interessenterne nås i andre anledninger f.eks. til andre møder, hvor der er mulighed for at holde et kort oplæg eller få skabt en dialog omkring naturparkplanen, hvor interessenterne har mulighed for at bidrage med inputs. Hermed bliver der skabt større spændvidde i inddragelsen, som kan bidrage til en mere nuanceret og bredt favnene naturparkplan. Der vil også blive afholdt større møder med specifik dagsorden for borgere, frivillige, organisationer mv., hvor de får mulighed for at bidrage med inputs til naturparkplanen. Der har tidligere været afholdt idegenererende workshops for erhverv og organisationer, hvor ideerne er samlet i et idekatalog, som benyttes under udarbejdelsen af naturparkplanen. Derfor er det ikke anset nødvendigt at afholde lignende workshops igen, men der bygges i stedet videre på det eksisterende idekatalog med de ideer, som modtages gennem dialogerne. Møderne vil i stedet mere bero sig på dialog omkring visionen og målsætningerne for Lillebælt Naturpark. 1.6 Analyser og udarbejdelse af forslag til naturparkplan På baggrund af alle modtage inputs til naturparkplanen, det hidtidige arbejde i Lillebælt Naturpark og eventuel forudgående analysearbejde udarbejdes et forslag til naturparkplanen med visioner, målsætninger og konkrete projekter, der vil blive udført i planperioden. Forslaget udarbejdes af naturparksekretariatet bestående af Destination Lillebælt samt Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. 1.7 Kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd Når forslaget til naturparkplanen er færdigt sendes det til kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd i hver af de tre kommuner. Det følges op af et oplæg for rådene, hvor de har mulighed for at spørge ind til planen og viderebringe deres kommentarer, som opsamles af oplæggeren. 1.8 Kommentering ved Danske Naturparker Forslaget sendes til Friluftsrådet til kommentering, der administrerer Danske Naturparker. Både i forhold til, om naturparkplanen lever op til kriterierne i mærkningsordningen Danske Naturparker, men også i forhold til om de har yderligere kommentarer til naturparkplanen. 1.9 Opsamling på kommenteringer og tilretning af naturparkplan Kommentarerne til naturparkplanen samles og gennemgås, hvorefter naturparkplanen tilrettes en sidste gang, inden den sendes til behandling i byrådene og i offentlig høring Behandling af naturparkplansforslag ved byråd Naturparkplanen behandles i byrådene i henholdsvis Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. Her vil byrådene også have mulighed for at stille spørgsmål til naturparkplanen kommentere på planen. Er der væsentlige kommentarer, hvor der er behov for en tilretning af planen, vil dette blive gjort, inden planen sendes i offentlig høring Naturparkplan i offentlig høring 8 uger Naturparkplanen sendes i offentlig høring i Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner og til eventuelle andre interessenter udenfor de tre kommuner. Det tilstræbes at få stor opmærksomhed på

6 5 Procesplan for Lillebælt Naturpark naturparkplanens høringsperiode gennem forskellige analoge og digitale medier for at få så mange til at deltage i debatten omkring naturparkplanen. Som endnu et led heri vil der i høringsperioden blive afholdt dialogmøder. Her vil interessenter have mulighed for at høre nærmere om tankerne bag planen og medbringe deres kommentarer. Møderne skal desuden være med til at forankre naturparkplanen hos lokalbefolkningen ved at give en forståelse for naturparkens sigte og opgaver gennem den nye planperiode Samling af hvidbog fra offentlig høring og behandling af bemærkninger Efter høringsperioden samles alle høringssvarene og kommentarerne fra høringsmøderne i en hvidbog, så det ved den videre behandling af planen kan ses og tages stilling til de kommentarer, naturparkplanen har udløst i høringsperioden. Skal der på baggrund af høringssvarene rettes i naturparkplanen, sker det ligeledes her, inden planen sendes til behandling i byrådene for de tre kommuner Endelig vedtagelse af naturparkplan ved byråd Når naturparkplanen har gennemgået den sidste tilretning, er det byrådene i hver kommune, der skal vedtage den endelige naturparkplan. Formålet med en kommunalbestyrelses vedtagelse er, at naturparkplanen har kommunalt ophæng, og dermed skal kommunerne i samarbejde med Lillebælt Naturparks sekretariat, samarbejdspartnere, frivillige og andre aktører arbejde for at gennemføre naturparkplanens vision, målsætninger og projekter Godkendelse af naturparkplan ved Danske Naturparker Naturparkplanen sendes efterfølgende til Friluftsrådet, som administrerer mærkningsordningen Danske Naturparker. Her skal det godkendes, at naturparkplanen lever op til de krav, som Danske Naturparker stiller, for at Lillebælt Naturpark kan blive certificeret som naturpark Offentlig præsentation af naturparkplan Når naturparkplanen er blevet godkendt præsenteres denne til et offentligt arrangement, hvor tankerne bag og det fremadrettede arbejde præsenteres. Herudover gøres naturparkplanen tilgængelig både digitalt på Lillebælt Naturparks hjemmeside og i trykt form Evaluering af processen Der foretages efter godkendelse af naturparkplanen en evaluering af naturparkplansprocessen blandt de som har været med i udarbejdelsen af naturparkplanen. Dvs. naturparksekretariatet, Kolding, Fredericia og Middelfart Kommune, Destination Lillebælt m.fl. Evalueringen følges op af en evaluering af borgerinddragelsen, hvor det undersøges, om interessenterne mener, at inddragelsen og dialogen har været sket i et passende omfang, og om noget kunne være gjort anderledes. Evalueringens resultater samles i en erfaringsrapport, som anvendes i næste naturparkplan proces. 2. Tidsplan for udarbejdelse af naturparkplan Nedenfor er tidsplanen for de overordnede aktiviteter vist. Mange ydre faktorer kan bevirke, at der kan forekomme mindre ændringer til processen eller tidsplanen for udviklingen af naturparkplanen. F.eks. kan det blive nødvendigt med yderligere borgerinddragelsestiltag, eller også kan det være, at der bliver behov for en ekstra tilretning af naturparkplanen, inden den kan godkendes. Der er dog forsøgt at få alle overordnede forhold og væsentlige møder med.

7 6 Procesplan for Lillebælt Naturpark Tidspunkt April 2014 April-maj 2014 April-maj 2014 April-juni 2014 April-juni 2014 April-juni 2014 August-oktober 2014 November/december 2014 December 2014 Januar-februar 2015 Februar 2015 Marts-april 2015 Marts-april 2015 April 2015 Maj-juni 2015 Maj-juni 2015 Juni 2015 Aktivitet Administrativt møde om fastsættelse af rammer for Naturparkplanen, planarbejdets organisering samt koordinering af borgerdialog. Dialog med Naturparkråd Dialog med Det Grønne Råd i henholdsvis Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune Dialog med lodsejere om forestående udarbejdelse af naturparkplan Dialog med interessenter om forestående udarbejdelse af naturparkplan Dialog med interessenter Analysearbejde og udarbejdelse af forslag til naturparkplan Kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd i henholdsvis Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune Kommentering ved Friluftsråd Opsamling på kommenteringer og tilretning af naturparkplan Behandling af naturparkplansforslag ved byråd Naturparkplanen i offentlig høring 8 uger Offentlige dialogmøder om Naturparkplan i høring Samling af hvidbog fra offentlig høring og behandling af bemærkninger Endelig vedtagelse af naturparkplan ved byråd og Danske Naturparker Offentlig præsentation af naturparkplan Evaluering af processen 3. Procesplan til udarbejdelse af kommuneplantillæg Lillebælt Naturpark inddrages i Fredericia, Kolding og Middelfarts kommuneplan både for at opfylde kriteriet ved Danske Naturparker, men også for at Lillebælt Naturpark får kommunalt ophæng og forankres mellem kommunerne, da Lillebælt Naturpark er baseret på frivillighed og er uden lovgivningsmæssigt ophæng til forskel fra danske nationalparker. I Kommuneplanen skal Lillebælt Naturparks formål, vision og målsætninger fremgå sammen med et kort over den geografiske placering. Udarbejdelsen af kommuneplantillægget sker derfor, når Lillebælt Naturparks geografiske afgrænsning er fastlagt, og når naturparkplanen er vedtaget af byrådene og godkendt af Danske Naturparker, da alt baggrundsmaterialet til kommuneplantillægget dermed er udarbejdet. Dermed er borgerinddragelsen allerede sket i et væsentligt omfang med få borgerinddragelsesprocesser tilbage under udarbejdelsen af kommuneplantillægget. De tilbageværende faser for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er også få, og langt hen af vejen er det de samme som de sidste faser for udarbejdelsen af naturparkplanen. Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner har allerede stor erfaring med kommuneplanssamarbejde, da de i forvejen sammen med andre kommuner i Trekantsområdet udarbejder en fælles kommuneplan. Viden og samarbejdsprocesser fra dette samarbejde vil blive anvendt under udarbejdelse af kommuneplanstillægget for Naturpark Lillebælt.

8 7 Procesplan for Lillebælt Naturpark 3.1 Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg På baggrund af en fastlagt geografisk afgrænsning for Lillebælt Naturpark samt naturparkplanen udarbejdes et forslag til kommuneplantillæget. Kommuneplantillægget udarbejdes i et tværkommunalt samarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner samt Destination Lillebælt. 3.2 Kommentering ved Naturparkrådet og Det Grønne Råd Når forslaget til kommuneplantillæget er udarbejdet, får Naturparkrådet og Det Grønne Råd i hver af de tre kommuner forslaget til kommentering. Det følges op af et oplæg for rådene, hvor de har mulighed for at spørge ind til planen og viderebringe deres kommentarer, som opsamles af oplæggeren. Desuden sendes forslaget til kommentering ved Danske Naturparker. 3.3 Opsamling og behandling af kommenteringer Kommentarerne til kommuneplantillæget samles og gennemgås, hvorefter kommuneplantillægget tilrettes en sidste gang, inden det sendes til behandling i byrådene og i offentlig høring. 3.4 Kommentering af kommuneplantillæg ved byråd Kommuneplantillæget behandles i byrådene i henholdsvis Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. Her vil byrådene have mulighed for at stille spørgsmål til kommuneplantillæget og kommentere på planen. Er der efterfølgende behov for tilretning af kommuneplantillægget, vil dette blive gjort, inden det sendes i offentlig høring. 3.5 Kommuneplantillæg i offentlig høring - 8 uger Kommuneplantillæget sendes i offentlig høring i Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, og der vil blive informeret om høringen via kommunernes og Destination Lillebælts hjemmesider samt annoncering i aviser. I høringsperioden vil interessenter have mulighed for at høre nærmere om tankerne bag planen på et dialogmøde og indsende deres kommentarer. 3.6 Behandling af bemærkninger fra høringsperiode Efter høringsperioden samles høringssvarene i en hvidbog og behandles. Skal der på baggrund af høringssvarene foretages rettelser i kommuneplantillæget, sker det, inden planen sendes til behandling i byrådene for de tre kommuner. 3.7 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg ved byråd Når kommuneplantillæget har gennemgået den sidste tilretning, er det byrådene, der skal vedtage det endelige kommuneplantillæg, hvorefter Lillebælt Naturpark har kommunalt ophæng og er et skridt nærmere mod en certificering af Danske Naturparker. 3.8 Offentlig præsentation af naturparkplan Når kommuneplantillæget er blevet godkendt, præsenteres det via digitale og analoge medier. Digitalt på Middelfart, Fredericia og Kolding kommuners hjemmeside samt Lillebælt Naturparks hjemmeside. Analogt via annoncering i lokale aviser.

9 8 Procesplan for Lillebælt Naturpark 4 Tidsplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg Nedenfor er tidsplanen for de aktiviteter vist i udarbejdelsen af kommuneplantillæg. Mange ydrefaktorer kan bevirke, at der kan forekomme mindre ændringer til processen eller tidsplanen for udviklingen af kommuneplantillæget. F.eks. kan det blive nødvendigt med ekstra borgerdialoger, men det tilstræbes at holde tidsplanen. Tidspunkt August 2015 September-oktober 2015 Oktober-november 2015 December 2015 Januar-marts 2016 Marts-april 2016 Maj 2016 Aktivitet Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg Kommentering ved Naturparkrådet, Det Grønne Råd og Danske Naturparker Opsamling og behandling af kommenteringer kommentering af kommuneplantillæg ved byråd Kommuneplantillæg i offentlig høring 8 uger Behandling af bemærkninger fra høringsperiode Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg ved byråd 5 Procesplan for koordineret formidling af Lillebælt Naturpark Et af kriterierne i mærkningsordningen er, at der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende. Hermed menes, at der skal være udviklet følgende til naturparken: - En naturparkfolder eller/og naturparkapplikation - Et formidlingssted eller/og et besøgscenter - En hjemmeside - Servicevejvisning på kommunale stier og veje Al information skal være tilgængelig på dansk, tysk og engelsk. Nedenfor beskrives en overordnet proces for, hvordan aktiviteterne forventes udført. Som start vil der blive udviklet en formidlingsplan for den tværkommunale koordinerede naturparkformidling, der skal bidrage til en stærk, veltilrettelagt og synlig formidling til naturparkens forskellige målgrupper. Udvikling af naturparkfolder/applikation og formidlingssteder Destination Lillebælt søger sammen med Kolding, Middelfart og Fredericia kommuner Nordea-fonden om finansiering til et formidlingsprojekt, der skal bringe formidlingen i Naturpark Lillebælt op på et nyt niveau. I formidlingsprojektet, som har arbejdstitlen Marsvineruten, udvikles i hovedtræk et nyt stisystem kaldet Marsvineruten, formidling og faciliteter undervejs, formidlingsplatforme, en guide til Naturpark Lillebælt, et digitalt oplevelseskort og muligvis en applikation til interaktiv formidling. Herigennem vil kriterierne for en naturparkfolder/applikation blive opfyldt, med naturparkguiden som har oversigt over friluftsmuligheder og naturoplevelser med tilhørende formidling og muligvis med etableringen af en naturparkapplikation. Kriteriet om et formidlingssted eller besøgscenter vil også blive opfyldt gennem formidlingsprojektet, da der bliver identificeret udvalgte steder som f.eks. Skamlingsbanken, Trelde Næs, Hindsgavl aktivitetscenter mv. i

10 9 Procesplan for Lillebælt Naturpark tilknytning til Marsvinestien, hvorfra der vil blive formidlet om Lillebælt Naturpark gennem opstilling af faste fysiske formidlingsfaciliteter og gennem forskellige formidlingsaktiviteter med formidlingsteamet i Naturpark Lillebælt. Giver Nordea-fonden tilsagn til projektet forventes projektet igangsat 2. kvartal af 2014 og forventes afsluttet 2. kvartal Den foreløbige projektbeskrivelse til Nordea-fonden findes i bilag 8, hvor de forskellige aktiviteter står beskrevet. Udvikling af hjemmeside Destination Lillebælt vil i samarbejde med Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner udvikle en hjemmeside til Naturpark Lillebælt, som vil formidle om naturparkens strategi, aktiviteter og projekter samt holde interessenter og andre informerede om, hvad der foregår i naturparken. Udviklingen af hjemmesiden vil i hovedtræk gennemgå processen beskrevet i nedenstående tabel. Tidspunkt Juli 2014 Oktober 2014 November 2014 Februar 2015 Juni 2015 Fremefter Aktivitet Plan for hjemmesidens navn, struktur og indhold samt strategi Køb af domæne Indsamling af billeder og materiale til hjemmeside Opbygning af hjemmeside Lancering af hjemmeside Opdatering af hjemmeside med nyheder, informationer mv. På tværs af kommunerne og med Destination Lillebælt nedsættes en gruppe til at lave en plan for Naturpark Lillebælts hjemmeside, som skal indeholde et valg af domænenavn, strukturen på hjemmesiden og hvad der skal være af indhold på siden. Desuden udarbejdes en strategi for hjemmesiden, som et led i at sikre en målrettet brug af hjemmesiden, som henvender sig til de rette målgrupper i Naturpark Lillebælt. Hjemmesiden vil både være på dansk, engelsk og tysk, således også turister kan bruge hjemmesiden, og derfor er det væsentligt, at domænenavnet også giver mening internationalt set. Desuden arbejdes der for, at hjemmesiden skal være for alle, og derfor undersøges det, hvilke muligheder der er for at gøre hjemmesiden tilgængelig for synshæmmede. Der indsamles naturparksbilleder fra kommunerne og andre, der vil stille deres billeder til rådighed for Naturpark Lillebælt. Billederne skal primært have fokus på natur, kulturhistorie, geologi, friluftsliv o. lign. Herudover indsamles materiale omkring projekterne og aktiviteterne i Naturpark Lillebælt til udstilling på hjemmesiden evt. sammen med erhvervets, borgeres, turisters historier fra oplevelser mv. i Naturpark Lillebælt. Mens og efter materialet er indsamlet, opbygges hjemmesidens struktur og indholdet lægges på. Når hjemmesiden er færdigopbygget med et godt indholdsgrundlag lanceres hjemmesiden, hvilket er planlagt til juni Fremover vil der løbende være drift af hjemmesiden. Destination Lillebælt står for koordineringen mellem Destination Lillebælt og de tre kommuner i etablerings og driftsfasen, mens alle fire samarbejdspartnere i Naturpark Lillebælt har ansvaret for at levere nyheder og information til hjemmesiden. Samtidig med udviklingen af hjemmesiden vil der også blive oprettet en profil for Naturpark Lillebælt på udvalgte sociale medier som facebook, twitter el. lign, hvor der vil være mulighed for borgere, erhverv mv. at komme i dialog med Naurpark Lillebælt, at dele deres oplevelser i naturparken med andre mv. I første omgang vil Naturpark Lillebælt blive synliggjort og markedsført gennem Destination Lillebælts hjemmeside og facebook profil samt på Middelfart, Kolding og Fredericia kommuners hjemmeside.

11 10 Procesplan for Lillebælt Naturpark Servicevejvisning på kommunale stier og veje I samarbejde mellem Destination Lillebælt og Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner identificeres behovet for servicevejvisningens omfang i Naturpark Lillebælt og på grundlag af dette udarbejdes en strategi for servicevejvisningen på kommunale stier og veje i naturparken. I strategien indtænkes også Marsvineruten, som der også etableres servicevejvisning på. I arbejdet inddrages Destination Lillebælts naturparkråd og tematurismegrupper, som kan bidrage med inputs til, hvordan opgaven løses bedst muligt. Desuden inddrages også Friluftsrådet for at få deres inputs til, hvordan opgaven kunne løses ifølge dem og om strategien lever op til kriteriet. Når strategien er klar udarbejdes der et forslag til udseendet af skiltematerialet. Forslaget præsenteres for naturparkrådet og Friluftsrådet, som har mulighed for at kommentere på forslaget. Herefter rettes eventuelle ting til og skabelonen til skiltematerialet godkendes af Middelfart, Kolding og Fredericia Kommune. Når skabelonen for skiltematerialet er godkendt, identificeres det, hvor skiltningen skal være og herefter påbegyndes arbejdet med opstilling af skilte mv. Hele processen sammenkøres med processen for skiltning på Marsvinestien, således der opnås et ensartet resultat i hele Naturpark Lillebælt. Servicevejvisningen forventes at være klar samtidig med færdiggørelsen af Marsvineruten, og I resten af pilotparkperioden opsættes servicevejvisningen ved udvalgte steder.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsfrist: 1. december 2011 Vinderne af konkurrence vil blive kåret 1. marts 2012 Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk som PDF-fil

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance Projekttitel Kort beskrivelse af projektet Resumé Navn på partnerskabet Projektbeskrivelse Naturpark Lillebælt Naturpark Lillebælt er en marin naturpark. Det er et samarbejdsprojekt mellem Kolding, Fredericia

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Fremtidsbilleder Proces

Fremtidsbilleder Proces Fra Kreta og Chicago En En idé idé Sallingsund og Imagine Chicago Brainstorm og projektudvikling Flowdesign Foreløbig projektgodkendelse Kommunens ledelse Økonomiudvalget Grundlaget for borgerinddragelse

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere