Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007"

Transkript

1 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth Dennis Vagtborg Christensen, suppleant, FOA Lis Tjørnelunde Pedersen, tilforordnet, skolerne Sekretariat: Mette Vase Afbud Karen Stæhr, næstformand, FOA Gurli Evershed, Danske Regioner Lotte Meilstrup, suppleant, FOA 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat 3) Orientering om arbejdet med at omlægge Portøruddannelsen til erhvervsuddannelse (fast punkt på dagsordenen) 4) Udbud af portøruddannelsen 5) Hjemmeside, logo og brevpapir 6) Central styring af uddannelsesbeviser 7) Opdatering af materiale om den nuværende uddannelsesordning 8) Ansøgning om praktikvejlederuddannelse i AMU-regi 9) Generel orientering 10) Evt. Ad 1) Godkendelse af dagsorden Har du i hånden Bemærkninger: Drøftet med formandskabet Godkendelse Godkendt. Det blev dog besluttet at bytte rundt på rækkefølgen af punkt 6 og 7. Ad 2) Godkendelse af referat 1. Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet 28. juni 2007 Bemærkninger: Ingen

2 Godkendelse Godkendt Der blev stillet forslag om en ny procedure for godkendelse af referat: Referatet sendes til skriftlig høring, hvor nævnet har 1 uge til at kommentere det. Er der ingen kommentarer, er referatet godkendt og kan offentliggøres efter yderligere 1 uge. Forslaget blev godkendt. Ad 3) Orientering om arbejdet med at omlægge Portøruddannelsen til erhvervsuddannelse (fast punkt på dagsordenen) Ingen Bemærkninger: FOA har udpeget følgende til arbejdsgruppen: Karen Stæhr, Stig Ove Jensen og Lotte Meilstrup. Danske Regioner mangler endnu at udpege en repræsentant fra Region Hovedstaden. Der er endnu ikke et færdigt kommissorium. Til orientering Erik er blevet spurgt, om han vil være formand for arbejdsgruppen som repræsentant for Danske Regioner. Han har ønsket men desværre ikke tiden til at deltage i arbejdsgruppen. Steen er blevet udpeget som repræsentant for Danske Regioner til arbejdsgruppen og kan sammen med Karen, Lotte og Stig varetage brobygningen over til Portøruddannelsesnævnet. Lis anbefalede, at arbejdsgruppen tænker den pædagogiske dimension ind i uddannelsen ved f.eks. at have en fra skolerne repræsenteret. Steen peger ligeledes på, at der i arbejdsgruppen skal være en med erfaring fra portøruddannelsen samt den pædagogiske indsigt i, hvordan uddannelsen strikkes sammen. Ad 4) Udbud af Portøruddannelsen 1. Baggrundspapir til drøftelse af udbud af portørernes basisuddannelse Bemærkninger: Portøruddannelsesnævnet har på sidste møde besluttet, at reducere antallet af skoler der udbyder basisuddannelsen. Portøruddannelsesnævnet skal derfor beslutte, hvilken skole i hhv. øst og vest, der skal fortsætte. Til drøftelse Danske Regioner har fastslået, at det er Portøruddannelsesnævnet, der beslutter, hvilke skoler der udbyder portøruddannelsen. I 2

3 den forbindelse er nævnet interesseret i at undersøge, hvilke aktiviteter Social- og sundhedsskolen Syd har i forhold til basisuddannelsen. Det blev besluttet, at Lis går i dialog med en repræsentant fra Region Syd, for at få belyst Social- og sundhedsskolen Syds aktiviteter i forhold til Portørernes basisuddannelse. Portøruddannelsesnævnet ønsker at reducere i antallet af skoler for at sikre en gennemførelse af de udbudte uddannelsesaktiviteter samt sikre en kvalitet ved, at skolerne har tilstrækkelig aktivitet på området. Lis gjorde opmærksom på, at samtlige fire skoler er interesserede i at beholde portøruddannelsen. Elias pointerede, at det vil sikre et bedre grundlag, hvis skolerne reduceres til to, og således kan afvikle mere end et hold om året. Portøruddannelsesnævnet besluttede, at 2008 kører med de aktiviteter skolerne har planlagt i Derefter vil uddannelsen forhåbentlig være omlagt til en erhvervsuddannelse, hvor Social- og sundhedsskolerne kan byde ind på opgaven. Portøruddannelsesnævnet vil gøre status over punktet på mødet i januar I den forbindelse skal Portøruddannelsesnævnet tage stilling til, om udbudsrunden skal ske ved 1) at de nuværende skoler beskriver sig selv eller 2) at alle landets skoler for mulighed for at byde ind på uddannelsen ved at svare på en række korte og præcise spørgsmål. Formanden vil på vegne af portøruddannelsesnævnet skrive et brev til de fire nuværende portørskoler, for at formidle nævnets beslutninger. Ad 5) Hjemmeside, logo og brevpapir 1. Forslag til struktur for portør-info.dk (bilag vedhæftet separat i den udsendte mail pga. formatet) 2. Budget for udvikling og drift af portør-info.dk 3. Forslag til brevpapir for Portøruddannelsesnævnet 4. Budget for udvikling af brevpapir 5. Baggrundsoplæg om valg af logo Bemærkninger: Ad Bilagene er ikke ensartet, hvad angår logo og layout. Det er selvfølgelig meningen, at der i slutprodukterne skal være en ensartethed, hvilket skal drøftes i forbindelse med bilag 5. Ad Sekretariatet har udarbejdet forslag til en struktur for portør-info.dk. Formålet med hjemmesiden er primært, at portøraspiranter og chefportører kan orienterer sig om uddannelsens opbygning og retningslinjer. Hjemmesiden skal desuden være informativ for folk, der ønsker at blive portør. Portøruddannelsesnævnet skal tage stilling til 1) om de ønsker en hjemmeside og 2) om den foreslåede struktur er hensigtsmæssig. 3

4 Ad Portøruddannelsesnævnet skal beslutte, om de ønsker et brevpapir. Layoutet er kun i udkastform, nævnet skal alene tage stilling til, om der ønskes eget brevpapir. Ad 5. Portøruddannelsesnævnet skal beslutte retningslinjer for nævnets logo. Til drøftelse Portøruddannelsesnævnet vedtog, at der skal etableres en hjemmeside på domænet Nævnet udtrykte stor tilfredshed med sekretariatets forslag til en struktur for hjemmesiden. Dog ønsker nævnet, at punktet om konferencer og publikationer skilles i to i menubjælken. Nævnet drøftede, hvorvidt der skal være et lukket domæne for nævnsmedlemmerne med referater fra mødet. Nævnet har et ønske om, at referaterne efter godkendelse kan placeres på den åbne del af hjemmesiden og besluttede derfor ikke at have et lukket domæne. Efterfølgende har formanden dog besluttet, at der skal være et lukket domæne på hjemmesiden til at starte med, så dagsordener og bilagsmateriale kan ligge tilgængeligt for Portøruddannelsesnævnets medlemmer. Der blev spurgt til, om der kan være videoklip, der præsenterer portørernes arbejde. Sekretariatet påpegede, at det ikke ligger i det nuværende budget. Stig gjorde opmærksom på, at FOA kan have en interesse i at støtte et sådan initiativ. Portøruddannelsesnævnet vedtog, at der skal udvikles logo og brevpapir. Hvis det er muligt, skal logoets hoved ord være portør, og derunder skal der stå uddannelsesnævnet. Alternativt skal ordet portør alene fungere som logo. Portøruddannelsesnævnet kan ikke pege på en farve, der skal præge logo og hjemmeside. Sekretariatet rundsender et forslag til en samlet grafisk profil. I Portøruddannelsesnævnets budget er der midler til at finansiere udvikling af hjemmeside, logo og brevpapir. For at finansiere driften, besluttede nævnet at tage midlerne fra posten censorer under møder og repræsentation. På næste møde skal censorsituationen drøftes, og her må nævnet forholde sig til finansiering af udgifter i den forbindelse. Ad 6) Central styring af uddannelsesbeviser Se evt. bilag til punkt 7 Bemærkninger: På sidste møde diskuterede nævnet sekretariatets budget for at stå for en central håndtering af uddannelsesbeviserne. Nævnet skal nu tage stilling til, om håndteringen af uddannelsesbeviserne skal forsætte som hidtil. 4

5 Til drøftelse Punkt 7 blev behandlet før punkt 6. På baggrund af beslutningerne under punkt 7, vedtog Portøruddannelsesnævnet følgende model: Censorformandskabet styrer uddannelsesbeviserne i samarbejde med skolerne. Skolerne skal sende kopi af afsluttet basisuddannelse til censorformandskabet. Beviser fra overbygningsuddannelsen skal sendes til den skole, der har gennemført basisuddannelsen for pågældende portøraspirant. Først når portøraspiranten har gennemført både basisuddannelse og overbygningsuddannelse, skal vedkommende have et eksamensbevis. Det udstedes af den skole, hvor portøraspiranten har taget sin basisuddannelse. Portøruddannelsesnævnet besluttede samtidig at stille som krav til skolerne, at de i 2008 og fremefter sender deltagere videre til de andre portørskoler, hvis et overbygningsmodul bliver aflyst. Ad 7) Opdatering af materiale om den nuværende uddannelsesordning 1. Uddannelsens opbygning 2. Sekretariatets oversigt over relevante fælles kompetencebeskrivelser Bemærkninger: Ad 1. Beskrivelsen af Portøruddannelsens opbygning er redaktionelt opdateret. Portøruddannelsesnævnet skal forholde sig til, om beskrivelsen er korrekt opdateret. Ad 2. I den nuværende beskrivelse af Portøruddannelsens opbygning er der peget på en række relevante AMU-uddannelser indenfor det grønne og blå portørarbejde. Flere af uddannelserne kan meget vel være forældede. Sekretariatet har udfærdiget en oversigt over relevante fælles kompetencebeskrivelser, som portørerne kan orienterer sig i, når de stykker deres overbygningsuddannelse sammen. Portøruddannelsesnævnet skal tage stilling til, om de udvalgte FKBer er relevante. Til godkendelse Formanden pointerede, at det rundsendte bilag var uden de foreslåede rettelser, hvorfor der blev uddelt et nyt bilag. De største ændringer i det nye forslag er: 1) At portøraspiranten ikke kan påbegynde uddannelsen, 5

6 med mindre der foreligger en komplet uddannelsesaftale. 2) At portøraspiranten først modtager et eksamensbevis, når både basisuddannelse og overbygningsmodul er gennemført. Portøruddannelsesnævnet vedtog de nye forslag, og skolernes tilforordnede bakkede også op om forslaget. Erik opdaterer de nuværende retningslinier og sender dokumentet i høring i Portøruddannelsesnævnet. Stig sørger for, at sekretariatet får en elektronisk version af uddannelsesaftalen. Sekretariatet vil sørge for, at formidle den videre til skolerne med et følgebrev om de nye retningslinier. Afsnittet om overbygningsuddannelser skal erstattes af informationerne i bilag 2, hvor der er skitseret en række fælles kompetencebeskrivelser portøraspiranterne kan orientere sig i. Portøruddannelsesnævnet finder de udvalgte fælles kompetencebeskrivelser relevante og ønsker dem formidlet på hjemmesiden, når den er etableret. Ad 8) Ansøgning om praktikvejlederuddannelse i AMU-regi 1. Udkast til ansøgning til efteruddannelsesudvalget (EPOS) Bemærkninger: Portøruddannelsesnævnet skal lave en ansøgning til efteruddannelsesudvalget (EPOS), for at de kan ansøge Undervisningsministeriet om at få en praktikvejlederuddannelse til Portøraspiranter godkendt som AMU-uddannelse. Portøruddannelsesnævnet skal diskutere om varighed og målbeskrivelse er passende i udkastet til ansøgningen. Til godkendelse Sekretariatet uddelte et ekstra bilag, hvor formanden for portørkorpset på Bispebjerg skitserede relevant indhold for praktikvejledere. Portøruddannelsesnævnet ønsker at samarbejde med BAI om at udvikle en praktikvejlederuddannelse for kontraktuddannelserne. Varigheden må gerne være op til 5 dage. Portøruddannelsesnævnets hovedargument for den nye uddannelsen er de nye krav i forbindelse med optimering af patientforløb. Patientforløbene er mere og mere komplicerede. Kravene til portørerne er blevet større og dermed også til praktikvejlederne. Sekretariatet kontakter BAI og udarbejder en ny version af ansøgningen, der skal rundsendes til høring i nævnet. Ad 9) Generel orientering 1. Link til EPOS nyhedsbrev Ændringer i AMU lovgivningen 2. Revidering af mødeplan 6

7 3. Opdateret liste over medlemmer af Portøruddannelsesnævnet Bemærkninger: Ad 1. Ændringerne omhandler først og fremmest muligheden for, at ansøgere til AMU-uddannelser kan få vurderet deres kompetencer mhp. at få udstedt et uddannelsesbevis eller få afkortet en ønsket uddannelse. Det hidtidige IKA (individuel kompetenceafklaring) ændres således til IKV (individuel kompetencevurdering). Samtidig benytter ministeriet lejligheden til at foretage en række justeringer af lov og bekendtgørelse, bl.a.: godkendelse til en FKB medfører også godkendelse til at udbyde de enkeltfag, der er optaget i FKB'en (f.eks. Patienttransport og løft m.v.) adgang til AMU og enkeltfag forudsætter bopæl eller beskæftigelse i Danmark AMU kan udbydes på fremmedsprog ved markedsføring af en AMU-uddannelse skal uddannelsens titel og kode oplyses Ad 2. Mødeplanen er revideret. Dels er punktet Analyse af problemet med, at kun 50 % af portørerne med en basisuddannelse har en overbygningsuddannelse flyttet til et senere møde. Dels er punktet Godkendelse af regnskab flyttet fra mødet i januar til mødet i april. Ad 3. Lis Tjørnelunde Pedersen fra Portørskolen v/århus Socialog sundhedsskole træder ind i Portøruddannelsesnævnet som til tilforordnet. Hun afløser dermed Annette Rolighed og vil fremover repræsenterer skolerne. Lotte Meilstrup træder ind i Portøruddannelsesnævnet som suppleant for FOA. Hun afløser dermed Asbjørn Christiansen. Til orientering Portøruddannelsesnævnet besluttede, at sætte IKV på dagsorden på et senere møde. Ad 10) Evt. Ingen Bemærkninger: Ingen Ingen Sekretariatet informerede om, at der i EPOS regi er ved at blive udarbejdet en analyse om skolernes varetagelse af læse-, skriveog regnesvage AMU deltagere. Og at Undervisningsministeriet er ved at udarbejde elektroniske test, der kan bruges til at afklare 7

8 deltagernes evt. problemer med at læse- og skrive. Lis pointerede, at hun pt. har 29 portøraspiranter på basisuddannelsen, hvor 6 er læse- og skrivesvage. Portøruddannelsesnævnet besluttede, at sætte problemstillingen på dagsorden på et senere møde. 8

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere