Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup"

Transkript

1 Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus og staldgavl, pigstensbelægningen foran stuehuset og granitstenen ved indkørslen til ejendommen. Endvidere foreslås de to vinkelbyggede, jævnaldrende avlsbygninger i kampesten medtaget i fredningen. Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Ejer er positivt indstillede. Indholdsfortegnelse: Begrundelse for fredningsforslaget m.v. side 2 Historisk baggrund side 3 Bygningsbeskrivelse side 5 Bygningshistorie, oprindelighed og ændringer side 8 Skitseopmåling og situationsplan side 9 Vedligeholdelsestilstand, Planforhold og kommuneatlas side 10 Identifikation, kontaktpersoner side 10 Kort og fotos side 10 Kilder side 13 1

2 Begrundelse for fredningsforslaget: Ny Spøttrups hovedbygning/stuehus fra 1870 én af de meget få beboelsesbygninger i Danmark, som er opført i kampestensmur. Imod gårdspladsen fremstår bygningen uforandret med undtagelse af, at det oprindelige stråtag omkring 1950 blev erstattet af tegltag. På bagsiden, ud mod strandengene, er samtidigt 3 tofagsvinduer erstattet af 2 trefagsvinduer. Indenfor de senere år er havedøren blevet udskiftet. Disse ændringer påvirker dog ikke i nævneværdig grad oplevelsen af bygningen. Kampestensmur Strandengene omkring Ny Spøttrup Stuehuset Staldlængen Portbue og staldlænge Sten ved indkørsel 2

3 Indvendigt fremstår huset usædvanligt originalt med mange detaljer, der vidner om gårdens status som afbyggergård til Spøttrup Borg. I den sydlige ende har der i en periode været en særlig forpagterlejlighed. Hovedbygningen/stuehuset er en vejrbidt, standsbevidst og magtfuld bygning af betydelig størrelse (45 meter lang, 12 meter dyb og med en loftshøjde på cirka 3,5 meter), som afspejler studehandlermiljøets idealer og selvbevidsthed i midten af 1800 tallet og i særdeleshed den entreprenante Niels Breinholdt, som etablerede gården i 1870 hvor han bortforpagtede Spøttrup Borg Der er et klart større slægtskab med den typiske bondegård end med samtidens mindre herregårde opført i historicistisk stil. Med sin markante, ensomme placering bag det forblæste krat på kystskråningen og med udsigt over de vidtstrakte, mere end 100 hektar strandenge mod Sallingsund, fremstår Ny Spøttrup som et overbevisende og særpræget eksempel på en vestjysk studegård fra sidste halvdel af 1800 tallet. De 2 avlslænger i kampesten foreslås medtaget i fredningsforslaget på trods af eternittagbeklædningen og indvendige forandringer, overvejende foretaget i 1960 erne, da de i høj grad er med til at tegne billedet af den markante og særprægede studehandlergård. Endelig skal bemærkes, at temagennemgangen over landbrugets bygninger , gennemført for Viborg og Nordjyllands Amter i 2004, ikke havde fundet frem til Ny Spøttrup, og i øvrigt kun resulterede i 2 fredninger, Langesgård, Roslev og Skarregård, Feggesund. Sidstnævnte havde allerede på dette tidspunkt museumsstatus og i øvrigt eternittag på stuehuset De bærende værdier for fredningsforslaget er bygningens egenart, størrelse, placering og originalitet. Historisk baggrund: Økonomisk og kulturelt har Vestjylland helt tilbage til vikingetiden været en del af et åbent samfund omkring Nordsøen med tætte forbindelser og livligt handelssamkvem med primært England og Norge. Efter ophævelsen af herregårdenes monopol på studeeksport i 1788, kastede mange driftige bønder i det nordjyske område sig over disse pludseligt opståede muligheder, og tilførte derved området en betydelig økonomisk fremgang, som i nogen grad er blevet overset af det officielle Danmark - set fra hovedstaden. I den tidlige fase gik den overvejende del af eksporten dog fortsat til nordtyske markeder ad de gamle studeveje ned gennem Jylland. Fra omkring 1840 forskød den hastigt voksende eksport sig gradvis fra Nordtyskland til England, som efter 1864 blev det altdominerende marked med det hastigt voksende Esbjerg som det store udskibningssted. Frygten for mund- og klovsyge medførte at England i 1892 lukkede af for importen af levende kvæg. Dette var et hårdt slag for 3

4 kreatureksporten, hvis storhedstid var forbi lige efter år 1900, hvorefter andelstidens eksport af forædlede landbrugsprodukter fik den helt dominerende rolle. Da studehandelen var på sit højeste, havde studeprangerne forlængst forvandlet sig fra tarveligt klædte krejlere til kreaturkommissærer, som var indbyrdes forbundne gennem forretningsforbindelser og slægtskab i et sådant omfang, at man kan tale om regulære kvæghandlerdynastier, som eksempelvis slægterne Stokholm, Breinholdt, Westenholz, Tang, Dall, Ladefoged, Kjeldsen, Bjerre og Nissen. Disse slægter sad stort set på alle de store vestjyske kvæggårde. I relation til Ny Spøttrup er især Niels Breinholdt interessant. Niels Breinholdt erhvervede i 1855 Spøttrup Borg af et konsortium af godsslagtere ( den tids kapitalfonde) som, set ud fra et kulturhistorisk synspunkt, hærgede Vestjylland i midten af 1800 årene, hvor en række pragtfulde renæssanceherregårde (Timgård, Landting, Trøjborg etc.) blev nedrevet. Breinholdt nærede da heller ingen sentimentale følelser for Spøttrup Borg, og forøvede mere skade på bygningerne end de forudgående 300 år havde gjort med krige og borgerkrige. Han var irriteret over de gamle bygninger, og så helst, at de blev revet ned og efter hans Smaamandssind erstattet af en mindre og hyggeligere Bolig paa Stedet, som en samtidig forfatter tørt udtrykte det. Dette har givet ham et skidt eftermæle, selvom han ikke har gjort andet, end hvad mange både før og efter ham havde gjort, nemlig forsøgt at gøre sin landbrugsdrift økonomisk rentabel. Især har eftertiden dog berettiget haft svært ved at tilgive ham, at Spøttrups omfattende godsarkiv blev kørt til papirmøllen, hvorved års kildemateriale for stedse gik tabt. Den rastløse og foretagsomme Breinholdt etablerede Ny Spøttrup som en afbyggergård til Spøttrup Borg i 1870 nær landsbyen Krejbjerg med 300 hektar, hvoraf godt 100 hektar var strandenge. Han beboede selv gården indtil 1875, hvor Ny Spøttrup blev solgt. Den nyopførte gård afveg både i grundplan og materialevalg væsentligt fra den typisk vestjyske gård. Hovedbygning/stuehuset er opført som et længehus i kampesten med gavlene nord/syd og indgår ikke i et traditionelt firelænget anlæg. Den nordlige gavl er gennem en portbue forbundet med en vinkelbygget stald (mod øst), som har 2 udløberfløje mod nord. Øst for stuehuset går den pigstensbelagte gårdsplads over i et haveanlæg. Det er nærliggende at se Ny Spøttrups hovedbygning/stuehus som virkeliggørelsen af Niels Breinholdts projekt om en mindre og hyggeligere Bolig til Spøttrup Borg blot opført andetsteds. 4

5 Bygningsbeskrivelse: Det ca. 45 meter lange og 12 meter dybe stuehus er opført 1870 i kampestensmur af groft tilhuggede, kløvede kampesten af uens størrelser og form. Murene er cirka en halv meter tykke. Over vinduer og døre er der murede buestik i røde sten, ligesom dør- og vinduesåbninger er indrammede af røde sten. Muret indfatning om vindue Muret indfatning om hoveddøren Muret stik over dør og vindue Mod gårdsiden er de originale korspostvinduer med tidstypisk profilerede poster og sprosser regelmæssigt placerede og af usædvanlig størrelse. I de fleste sidder stadig det originale glas. I den nordligste ende 2 små relativt lavtsiddende vinduer. I vestfacaden ses det samme mønster, dog med den variation, at 3 tofagsvinduer omkring 1950 er ændrede til 2 trefagsvinduer. Tilpasningen er udført omhyggeligt med murede buestik m.v. Havedøren er en nyere tofløjet dør med termoglas med fyldinger nederst, således at glaspartierne er i flugt med vinduerne. Vinduerne i nordgavlens stueplan er på et ukendt tidspunkt tilmurede med tilhuggede kampesten og en tofløjet revleport etableret. Foroven afsluttes murene af en kraftig gesims i røde mursten (savsnit nederst og bloktand ovenover). Mod gårdsiden en lav revledør i den nordlige ende og to ældre, oprindelige, tofløjede døre med 5 fyldinger i hver dørfløj. Over disse et overvindue opdelt i fire ruder. Dørgreb og låsetøj er originale. Dørene er malede i ret stærke farver (rød, gul og grøn) og ifølge en tidligere ejer, der er født på ejendommen, har de altid set sådan ud. Stuehuset har oprindeligt haft halvvalmet stråtag, men dette blev omkring 1950 udskiftet med røde vingetegl. Der er stadig tre skorstenspiber, men dog lavere og enklere udformet end da huset havde stråtag. Stuehusets nordlige ende består af ét stort rum som ligger forsænket i forhold til det øvrige. Væggene er overkalket kampestensmur, og der er bjælkeloft. Rummet benyttes til oplagring af brænde o.l. Mod gårdsiden et par smårum (mælkerum og depotrum). Fra dette store udhusrum fører en støbt trappe op til en midtergang fra hvilken der mod gårdsiden først kommer to værelser og derefter dagligindgangen. Gangen stopper ved køkkenet, som ligger mod vestsiden. Mellem køkkenet og udhusrummet ligger i vestsiden et stort bryggers med 5

6 støbejernskomfur, terazzogulv og åbent gulvafløb langs ydervæggen. Bag dette et slagterum. Ind imod midtergangen er der etableret fyrrum hvor det gamle ildsted har været, ligesom der er indrettet et toilet, fra mellemgangen er der en trappe til loftet. Køkkenet har et ældre skabsbord langs ydervæggen. Gulvet er dels stengulv og dels trægulv, dog skjult under linoleum. Vægge og loft er malet mørkerødt i hhv. kvadermønster og i mosaikmønster. Således skulle det have set ud i hvert fald tilbage til omkring anden verdenskrig. Loftshøjden er her, som i de andre beboelsesrum, mere end 3,5 meter. Efter køkkenet fortsætter en midtergang med folkestue og dagligstue imod gårdsiden og soveværelse, værelse og et ældre badeværelse modsat. Herefter stopper midtergangen ved en gennemgående stue, som omkring 1950 blev skabt ved sammenlægning af to stuer, hvorfra to dobbeltdøre forbinder denne med en hall med loftstrappe imod gårdsiden og storstue mod vest. Fra storstuen er der 2 tofløjsdøre, hvoraf den ene fører ind til et soveværelse og den anden til en kort midtergang med to værelse på hver sin side. Generelt kan siges, at beboelsesrummene har pudsede lofter, dog har en enkelt stue nyere gipsplader. Gulvene er trægulve, som kan være ferniserede eller malede som i soveværelset. Der er høje fodpaneler og profilerede gerichter omkring dørene, som generelt har deres oprindelige dørgreb m.v. I de fine rum er der oprindelige fyldingsdøre (tre fyldinger i hver dørfløj), som i nogle rum er ådrede. I de daglige rum er dørene malede eller ådrede revledøre. I flere af stuerne er der smukke kakkelovne. Loftsrummet har været brugt som kornloft. I hver gavlende er der lavet to værelser, hvoraf et i den nordlige ende har været rullestue. Soveværelset er hævet med 2 trin, og under dette er der en lille kælder. Udlængerne: De 2 stadig eksisterende kampestensudlænger fra 1870 er bygget i vinkel nordøst for stuehus/ hovedbygning og har stået ubenyttede i cirka 10 år. Længen vinkelret på hovedbygning/stuehus er indrettet til svineproduktion, og den østligste fremstår som lade og maskinhus. Begge disse længer fik eternittag i 1962 samtidig med opførelsen af den nye kostald i røde sten. Sidstnævnte bygning erstattede en lang kampestenskostald fra Den nye kostald er i fredningsmæssig henseende uinteressant. Anlægget består af yderligere 2 fritliggende bygninger. Den ene er et nyt maskinhus (fra1980) og det andet er æ beeshus fra 1870, en slags læskur for kvæg. Denne simple, men maleriske, kampestensbygning er i stærkt forfald. 6

7 Bygningshistorie, oprindelighed og ændringer: I vestfacaden er 3 tofagsvinduer erstattet af 2 trefagsvinduer omkring To vinduer i nordgavlen er tilmurede med tildannede kampesten på et ikke nærmere kendt tidspunkt. En ny havedør isat indenfor de sidste 10 år. Det oprindelige stråtag blev omkring 1950 udskiftet med røde vingetegl, og skorstenspiberne samtidigt fornyede. Desværre er taget omkring 1970 blevet understrøget med skum, uden at dette dog tilsyneladende indtil videre har forårsaget væsentlige skader. Indvendigt synes ændringerne meget få. Den væsentligste er sammenlægningen af to stuer. Der hersker en vis usikkerhed omkring den tidligere anvendelse af det store udhusrum i husets nordlige ende. En af stuerne har fået gipsplader på loftet. Sammenfattende kan siges, at de gennem årene foretagne ændringer kun i ubetydeligt omfang har indvirket på husets fremtræden og karakter, og den historiske atmosfære i huset fornemmes meget tydeligt. Tegninger: Ikke målfast skitse og situationsplan. Planskitse, 1-4: Værelser, 5: Storstue, 6: Hall, 7-8: Stuer, 9: Bad, 10: Stue, 11: Soveværelse, 12: Køkken, 13: Stue, 14: Daglig indgang, 15: Værelse, 16: Bryggers, 17: Værelse, 18: Mælkekælder 19: Slagterum, 20: Udhusrum, 21: Depotrum 7

8 1: Maskinhus (1980) 2:Kampestenshus (1870) 3: Stuehus (1870) 4:Portbue (1870) 5:Kampestensstald (1870) 6:Staldbygning (1962) 7: Kampestenslade (1870) 1: Svinebåse 2: Svinebåse 3: Vognport 4: Rum 5: Lade 6: Ny stald (1962) Vedligeholdelsestilstand: Generelt rimelig. Tegltagets skumunderstrygning fra 1970 erne er problematisk, men taget forekommer generelt tæt. 8

9 Planforhold m.v.: Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan med bevaringsbestemmelser. Kommuneatlas: Ejendommen er beliggende i den nuværende Skive kommune, men i den tidligere Spøttrup Kommune før sammenlægningen. Er ikke medtaget i atlas eller SAVEregistreret. Identifikation: Adresse: Matrikelnumer: Ny Spøttrup, Heden 19, Rødding, 7860 Spøttrup 1 a Rødding By, Rødding Ejendomsnummer: Kommune: Skive Ejerforhold: Marianne Lindsmann, Heden 19, Rødding, 7860 Spøttrup Kontaktpersoner: Marianne Lindsmann tlf: og Kort: Ny Spøttrup ligger syd for Lysen Bredning på Salling Luftfoto fra Google Earth 9

10 Målebordsblad fra Kort- og Matrikelstyrelsen (ældre ) Målebordsblad fra Kort- og Matrikelstyrelsen (yngre ) 10

11 4 cm-kort, fra Kort- og Matrikelstyrelsen ( ) Kilder: - Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet, Esben Graugaard - Kort- og Matrikelstyrelsen 11

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Rubjerg Knude Området

Rubjerg Knude Området Rubjerg Knude Området Kulturmiljø nr. 27 Tema Kystkultur Emne Fyrvæsen, bosættelse på landet, sandflugtsbekæmpelse Sted/Topografi Rubjerg Knude Området omfatter den nordligste del af Lønstrup Klint og

Læs mere

Mikrokosmos kondenseret i et tag - en beskrivelse, analyse og værdivurdering af tanggårdene på Læsø

Mikrokosmos kondenseret i et tag - en beskrivelse, analyse og værdivurdering af tanggårdene på Læsø Mikrokosmos kondenseret i et tag - en beskrivelse, analyse og værdivurdering af tanggårdene på Læsø Omfang: Semesteropgaven må højst være 10 normalsider. En normalside er 2400 anslag. Der kan vedlægges

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere