Mål og procedurer for budgetlægningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og procedurer for budgetlægningen"

Transkript

1 Økonomi Dato: Mål og procedurer for budgetlægningen Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget Byrådets økonomiske mål og principper Kommunernes økonomiske rammer Basisbudgettet for Behov for råderum og Vejen Kommunes råderumsstrategi Udmøntning af målet i råderumsstrategien Budgetlægningen procedure Det tekniske budgetforslag (april-juni) Procedure for etablering af et råderum Inddragelse af medarbejdere og MED-organisationen Drøftelse af overordnede initiativer og anlæg i fagudvalgene (april-juni) Budgetmøde for Byrådet Økonomiaftalen og status på budgetlægningen Direktionens budgetoplæg (august) Budgetseminar (august) Budgetforslag (september-oktober) Dialog og høring (juni-oktober)...12 Side 2 af 12

3 1. Mål og rammer for budget Budgettet fastsætter de overordnede økonomiske rammer for kommunens serviceniveau og servicetilbud. Mål og procedurer for budgetlægningen udgør Byrådets strategi for udarbejdelse af det kommende års budget. Formålet med strategien er at fastlægge spilleregler og de overordnede rammer for budgetlægningen. Strategien indeholder desuden en tidsplan med angivelse af, hvilke opgaver Byrådet, Økonomiudvalget, fagudvalgene og administrationen skal varetage i forbindelse med budgetlægningen Byrådets økonomiske mål og principper De overordnede mål for budgetlægningen følger af Vejen Kommunes økonomiske politik. Den økonomiske politik skal understøtte det flerårige sigte med budgetlægningen og medvirke til, at Vejen Kommune på såvel kort som langt sigt har en solid og bæredygtig økonomi. Det er en forudsætning for at skabe politisk handlefrihed til at finansiere anlægsinvesteringer, udviklingsprojekter og nye ønsker til driftsvirksomheden. Målet for den ordinære driftsvirksomhed er, at resultatet kan finansiere: Skattefinansierede anlægsinvesteringer efter låntagning Afdrag på lån Eventuelle likviditetsforbedringer. På anlægsområdet er sigtemærket derfor, at der i alt afsættes 280 mio. kr. netto til skattefinansieret anlæg i den fireårige budgetperiode, svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. om året. Anlægsinvesteringer, der medfører effektiviseringsmuligheder (dvs. fremtidige lavere driftsudgifter), søges prioriteret frem for anlæg, som forventes at medføre øgede driftsudgifter. Ved prioriteringer lægger Byrådet vægt på, at investeringen kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Målet for de likvide aktiver er, at den beregnede kassebeholdning ved udgangen af året udgør mindst kr. pr. indbygger, svarende til mio. kr. Målet for den langfristede gæld er, at den maksimalt må svare til landsgennemsnittet pr. indbygger (ekskl. ældreboliger). Pr. 1. januar 2014 udgjorde Vejen Kommunes langfristede gæld kr. pr. indbygger, mens landsgennemsnittet var kr. pr. indbygger. Vejen Kommune optager normalt lån til konkrete anlægsprojekter i det omfang, der er låneadgang. Behovet for at optage lån vurderes nøje i hvert konkret tilfælde, herunder muligheden for alternativ finansiering i forbindelse med offentlige-private samarbejder. Udskrivningsprocent, grundskyldspromille og eventuel dækningsafgift fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen. Endelig fremgår det af den økonomiske politik, at Vejen Kommune i alle henseender vil leve op til regeringens og KL s aftaler om kommunernes økonomi. Side 3 af 12

4 Det tilstræbes endvidere, at der budgetteres med en overførselspulje af en vis volumen, som dels skal sikre spillereglerne for kommunens decentrale økonomistyringsprincipper, dels sikre en rationel prioritering mellem serviceudgifter og overførselsudgifter Kommunernes økonomiske rammer I forbindelse med finansloven for 2016 vedtog Folketinget et omprioriteringsbidrag, som indebærer at kommunernes økonomiske rammer reduceres med 1, 2 og 3 pct. om året i perioden Det betyder samtidig, at kommunernes bloktilskud til service reduceres tilsvarende. Vejen Kommunes indtægter fra statens bloktilskud bliver derfor i reduceret med henholdsvis 18, 37 og 55 mio. kr. Forventningen i Vejen Kommune er, at omprioriteringsbidraget ikke føres tilbage til kommunerne. Hvis en del af omprioriteringsbidraget føres tilbage til kommunerne, vil det formodentlig være i form af tilskud til bestemte serviceområder, som Folketinget ønsker at prioritere. Derfor besluttede Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for at indarbejde en rammereduktion i overslagsårene på henholdsvis 18,4 mio. kr., 36,8 mio. kr. og 55,2 mio. kr. Kommunerne har siden 2013 modtaget et ekstraordinært finansieringstilskud. I 2016 modtog kommunerne samlet 3,5 mia. kr. Det er KL s forventning, at dette tilskud bortfalder fra Vejen Kommune modtager i ,5 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud. I forbindelse med budgetlægningen for besluttede Byrådet at indarbejde en forventning om, at der også i 2017 vil være et ekstraordinært finansieringstilskud, og at det kommende, nye udligningssystem fra 2018 vil være mere gunstigt for Vejen Kommune. Der er således indarbejdet en forudsætning om ekstraordinært tilskud/øget udligningsbeløb på 17,5 mio. kr. årligt fra Herudover er kommunens styringsvilkår karakteriseret ved følgende: En konjunktursituation i bedring men fortsat et underskud på de offentlige finanser, som er tæt på grænsen på 3 pct., jf. EU s stabilitets- og vækstpagt 4-årige udgiftslofter på serviceområderne Et markant lavere anlægsniveau set i forhold til de seneste år Skattestop på landsplan Demografiske ændringer Refusionsomlægning og dermed større budgetusikkerhed på beskæftigelsesområdet Et stigende antal flygtninge og familiesammenførte med afledte udgifter til forsørgelse og servicetilbud mv. Kommunerne er underlagt en sanktionslovgivning, som betyder, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv. Budgetloven giver imidlertid social- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. I økonomiaftalen for 2016 er der aftalt et anlægsniveau på det skattefinansierede område på i alt 16,6 mia. kr. Regeringen har i flere omgange anført, at det nuværende investeringsniveau i kommunerne skyldes, at en række investeringer er blevet fremrykket, og at investeringsniveauet derfor skal ned på et lavere niveau i de kommende år. Side 4 af 12

5 1.3. Basisbudgettet for Budgettet på det skattefinansierede område udgør i ,120 mio. kr. Serviceudgifterne udgør 1.732,666 mio. kr. svarende til 71 pct. af de samlede skattefinansierede driftsudgifter. Overførsler til personer udgør 567,193 mio. kr. svarende til 23 pct. af de samlede skattefinansierede driftsudgifter. Udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 144,625 mio. kr. Skattefinansierede driftsudgifter Budget 2016 samt basisbudget Område, kr pl B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Serviceudgifter Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Generelle reserver I alt netto Overførselsudgifter Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for social og ældre I alt netto Øvrige områder Udvalget for sundhed, kultur og fritid (Kommunal medfinansiering) Udvalget for social og ældre (ældreboliger) I alt netto Skattefinansierede driftsudgifter i alt Behov for råderum og Vejen Kommunes råderumsstrategi Byrådet har udarbejdet et forslag til råderumsstrategi, som behandles på Byrådsmødet den 8. marts Råderumsstrategien erstatter effektiviseringsstrategien. Baggrunden for råderumsstrategien er, at den demografiske udvikling i Vejen medfører, at der fremover vil være færre i den erhvervsaktive alder. Det presser kommunens skatteindtægter og dermed kommunens samlede økonomi. Der fødes færre børn, og der bliver flere ældre. Det medfører et behov for omprioriteringer. Samtidig betyder den befolkningsmæssige udvikling, at der kan blive mangel på arbejdskraft. Det gør det endnu mere presserende at finde metoder til at løse de kommunale kerneopgaver med færre ressourcer. Råderumsstrategien skal også imødegå omprioriteringsbidraget, som betyder, at kommunerne under ét skal nedbringe serviceudgifterne med henholdsvis 1, 2 og 3 pct. i 2017, 2018 og Målet med råderumsstrategien er, at der årligt frigøres midler, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter. Det svarer til knap 26 mio. kr. årligt i Side 5 af 12

6 Dermed frigøres midler, som modvirker konsekvenserne af omprioriteringsbidraget. Samtidig bliver der plads til egne, kommunalpolitiske initiativer til udviklingen af Vejen Kommune. Som følge af omprioriteringsbidraget er der indarbejdet en rammereduktion på 18,4 mio. kr. i Derfor er de første 18,4 mio. kr. af de råderumsforslag, der anvises, reserveret til at udmønte denne rammereduktion. Råderumsstrategien skal medvirke til, at målsætningerne i den økonomiske politik efterleves: Den beregnede ultimokassebeholdning skal være på mio. kr. Der skal være overskud på den skattefinansierede drift til at kunne finansiere det ønskede niveau for anlægsinvesteringer på gennemsnitligt 70 mio. kr. set over en 4- årig periode. Målsætningen i den økonomiske politik er, at der årligt kan gennemføres anlægsinvesteringer for 70 mio. kr., svarende til 280 mio. kr. over en 4-årig periode. Samtidig er det et mål, at der er balance på det skattefinansierede område, hvilket betyder, at overskuddet på den ordinære drift skal være på 280 mio. kr. over en 4-årig periode. I forbindelse med budgetlægningen for blev det besluttet at øge anlægsrammen med 50,5 mio. kr. svarende til de midler, der var reserveret til særlige investeringer. Dermed blev rammen forhøjet til 330,5 mio. kr. Anlægsrammen for udgør 303,5 mio. kr., idet det forudsættes, at 27 mio. kr. af midlerne til særlige investeringer er udmøntet i 2016 (renovering af rådhus og nyt bibliotek i Vejen). I nedenstående tabel vises balancen mellem udgifter og indtægter over en 4-årig periode under forudsætning af, at indtægts- og udgiftsudviklingen i er uændret i forhold til den seneste budgetlægning. Ordinær drift og anlæg balance Område, løbende priser Indtægter Indtægter - Ekstraordinær finansiering Udgifter Rammebesparelse Renter Resultat drift i alt Skattefinansieret anlæg Balance Oversigten viser, at der over en 4-årig periode er et overskud på den ordinære drift på knap 329 mio. kr. Opgørelsen beror dog på nogle meget afgørende forudsætninger: et ekstraordinært finansieringstilskud/øget udligning på 17,5 mio. kr. årligt realisering af rammereduktion på henholdsvis 18,4 mio. kr. 36,8 mio. kr. og 55,2 mio. kr. i et teknisk budget, som ikke indebærer stigende udgifter. Side 6 af 12

7 Med disse forudsætninger er der umiddelbart finansiering til at leve op til målsætningen om anlægsinvesteringer på 303,5 mio. kr. over en 4-årig periode. I anlægsrammen indgår ikke-disponerede midler i på i alt 73 mio. kr Udmøntning af målet i råderumsstrategien Målet med råderumsstrategien er, at der årligt frigøres midler, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter eller ca. 26 mio. kr. årligt. Der er flere veje til etablering af det fornødne råderum. Råderummet kan skabes ved at øge produktiviteten, ved at effektivisere eller ved at gennemføre serviceændringer. Mulighederne for at skabe råderum ved at øge produktivitet og effektivitet går altid forud for løsninger, der medfører servicereduktioner. Ligeledes er det vigtigt, at råderumsløsninger her og nu går hånd i hånd med den langsigtede udvikling af Vejen Kommune. Derfor arbejdes der altid med råderumsløsninger på både kort og langt sigt. For at sikre udmøntning og realisering af det ønskede råderum på 26 mio. kr. fordeles rammereduktionen forholdsmæssigt mellem afdelingscheferne i forhold til områdernes respektive serviceudgifter. Hvis der undervejs i budgetprocessen kan identificeres tværgående initiativer, som kan bidrage til råderummet, ændres den enkelte afdelings rammereduktion. I den konkrete udmøntning af rammereduktionen er der mulighed for at se på tværs af serviceudgifter og overførselsudgifter. Rammereduktion fordelt på afdelinger - serviceudgifter Afdeling, kr. Budget Andel Beløb Intern Service ,5% Udvikling & Erhverv ,5% Borgerservice ,5% 558 Økonomi ,5% 171 Bygningsservice & Beredskab ,5% 799 Teknik & Miljø ,5% Sundhed & Familie ,5% Dagtilbud & Skole ,5% Social & Ældre ,5% Arbejdsmarked ,5% 611 I alt ,5% *Ovenstående budgetter omfatter alene serviceudgifter. Der er ikke under de enkelte afdelinger korrigeret for tværgående puljer, herunder fx tværgående rammereduktioner, barselspulje, tjenestemandspension og planlagt bygningsvedligeholdelse. Side 7 af 12

8 2. Budgetlægningen procedure Budgetlægningen for indledes i starten af marts. Herefter skal Økonomiudvalg, fagudvalg og administration arbejde med budgettet for det kommende år ud fra de opgaver, der er beskrevet i budgetstrategien. Direktionen udarbejder frem til primo august et budgetoplæg, som indeholder: Et budget, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter, og som overholder de økonomiske målsætninger Et råderumskatalog Et katalog med prioriterede ønsker til driften Et katalog med prioriterede anlægsprojekter I perioden fra marts til udgangen af juni arbejdes med nye initiativer i Budget Det drejer sig om initiativer med henblik på at skabe råderum samt forslag til drifts- og anlægsønsker. Primo maj afholdes et budgetmøde for Byrådet. Ultimo juni får Økonomiudvalget en orientering om den økonomiske situation med afsæt i aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi. Byrådet orienteres ligeledes. Primo august fremlægger direktionen sit budgetoplæg for Økonomiudvalget. Herefter afholder Byrådet et budgetseminar, hvor der vil være fokus på centrale elementer i det kommende års budget og på den politiske prioritering. Efter budgetseminaret færdiggør Økonomiudvalget budgetforslaget med henblik på 1. behandling i Byrådet Det tekniske budgetforslag (april-juni) I perioden april juni udarbejder administrationen et teknisk budget. Målet er at vise, hvordan Vejen Kommunes budget for vil se ud, hvis serviceniveau og produktivitet forbliver uændret på alle områder fra vedtagelsen af budget 2016 til den nye budgetperiode Først fremskrives det nuværende budgetoverslagsår 2017 med KL s vurdering af pris- og lønstigninger, som udmeldes i marts måned. Derefter tilrettes det tekniske budget i forhold til fire forhold: Mængdeændringer: budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc. Lovgivning: ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2016, og som har økonomiske konsekvenser. Byrådets beslutninger: beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget , og som har økonomiske konsekvenser. Regnskabet for 2015: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2015 og det forventede regnskabsresultat for Side 8 af 12

9 Det tekniske budget forelægges direktionen den 17. maj og Økonomiudvalget den 24. maj. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne, herunder til konsekvenserne i forhold til realvækst mv. Det tekniske budget fremsendes til fagudvalgenes orientering. Det tekniske budget udgør herefter grundlaget for direktionens videre arbejde med at skabe et budgetoplæg til Byrådets budgetseminar. Der vil dog løbende frem til udgangen af juli kunne indarbejdes tekniske ændringer i budgetoplægget. Det skyldes, at nogle prognoser først er endeligt på plads i løbet af juni, og at lov- og cirkulæreprogrammet først kendes ultimo juni. Eventuelle tekniske ændringer efter den 1. august skal indgå i den politiske behandling. Ambitionen er, at der ikke efter 1. august opstår tekniske ændringer, som skævvrider den politiske behandling med yderligere udgifter/behov for besparelser Procedure for etablering af et råderum Fra marts og frem til ultimo maj udarbejder administrationen et katalog med forslag til etablering af et råderum. I april/maj måned orienteres fagudvalgene om status på arbejdet med at skabe råderum. Fagudvalgene har mulighed for at pege på emner, der ønskes belyst, med henblik på at skabe råderum. Arbejdet med at skabe råderum har både fokus på tværgående tiltag og tiltag, som vedrører det enkelte fagområde. For at sikre udmøntning og realisering af det ønskede råderum fordeles en rammereduktion på 1,5 pct. af serviceudgifterne forholdsmæssigt mellem afdelingscheferne i forhold til områdernes respektive serviceudgifter. I fordelingen indgår en vurdering af effekterne af igangsatte tværgående initiativer. De tværgående tiltag har fokus på kommunen som helhed. Der er fokus på løsninger, der går på tværs i organisationen, og som vedrører flere forskellige fagområder. Jo flere tværgående råderumstiltag, der kan anvises, desto mindre bliver kravet om at skabe råderum på de enkelte fagområder. Chefteamet drøfter på et møde i marts tværgående tiltag med henblik på en fælles prioritering af, hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med i forbindelse med budgetlægningen. Ud over den helhedsorienterede tilgang stilles der krav om, at de enkelte afdelinger bidrager med forslag, der kan skabe råderum. Undervejs i processen med at skabe et råderum vil resultaterne fra KL s styrings- og effektiviseringsprogram blive inddraget. Råderumsarbejdet på de enkelte fagområder kan også understøttes af budgetarbejdsgrupper på direktørområderne. Alle forslag til at skabe råderum forelægges direktionen. Direktionen beslutter, hvilke forslag der forelægges de respektive fagudvalg til orientering og drøftelse samt indgår i Byrådets prioritering af budgetforslag. Side 9 af 12

10 Medio juni afholder chefteamet et administrativt budgetseminar med fokus på realisering af råderumsstrategien. Medio/ultimo juni orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på råderumskataloget. Dialog med borgerne om deres forventninger til og meninger om servicetilbud kan være med til at vise vejen for, hvordan den kommunale opgaveløsning tilrettelægges bedst muligt. Derfor etableres der en budgetportal på kommunens hjemmeside, hvor der løbende bliver orienteret om status på budgetlægningen. På portalen vil borgere og andre interessenter have mulighed for at give deres mening til kende, stille spørgsmål til budgetlægningen og komme med bidrag og inspiration til råderumsarbejdet Inddragelse af medarbejdere og MED-organisationen Medarbejdernes viden om opgaveløsningen og praktiske erfaring fra dagligdagen er vigtig at bringe i spil og kan være en særdeles nyttig kilde til, hvordan opgaverne løses bedst muligt, selv om ressourcerne bliver færre. Direktionen orienterer på et Hovedudvalgsmøde inden 1. april om proceduren ved budgetlægningen. Hovedudvalget orienteres på et møde i april eller maj om status på råderumskataloget, således at udvalget har mulighed for at drøfte emnerne og give sine synspunkter til kende. Samtidig drøfter Hovedudvalget, hvordan inddragelse af medarbejdere og de lokale MED-udvalg kan foregå. Det forventes desuden, at alle ledere inddrager personalets viden, erfaringer og ideer i det konkrete arbejde med at skabe råderum/råderumsforslag. Midt i juni holder Hovedudvalget og Økonomiudvalget møde, hvor emner i budgetlægningen kan drøftes Drøftelse af overordnede initiativer og anlæg i fagudvalgene (april-juni) Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte de overordnede initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser. Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2017 med udgangspunkt i følgende områder: Anlæg Temaplaner og andre politikker samt større projekter Status på igangsatte analyser Regnskabsresultatet for 2015 og realisering af budget På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til driftsog anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august. Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret foretage en prioritering af anlægsønskerne på eget område. Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis der er skabt råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gø- Side 10 af 12

11 re Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges ligeledes prioriteret. I investeringsoversigten er der i 2017 disponeret anlægsprojekter for godt 114 mio. kr. Prioriteringen af nye anlægsprojekter kan derfor primært foretages i perioden Alternativt skal der peges på muligheder for at udskyde projekter i 2017 til efterfølgende år. Som udgangspunkt vil anlægsønsker under kr. ikke blive imødekommet. Direktionen gennemgår driftsønsker og anlægsønsker medio juni. De samlede drifts- og anlægsønsker samt råderumskataloget fremsendes til Økonomiudvalgets og fagudvalgenes orientering i juni Budgetmøde for Byrådet Der afholdes et budgetmøde for Byrådet primo maj. På budgetmøde gives der en status på budgetlægningen, herunder arbejdet med at realisere råderumsstrategien. I forbindelse med budgetmødet vil der også blive givet en orientering om arbejdet i regi af KL s effektiviseringsprogram Økonomiaftalen og status på budgetlægningen Regeringen og KL indgår sædvanligvis aftalen om næste års økonomi medio juni. Efter at økonomiaftalen er indgået, får Økonomiudvalget en samlet status på budgetlægningen. Ligeledes orienteres Byrådet. Gennemgang af økonomiaftalen Katalog over forslag til at skabe råderum Kataloger med driftsønsker og anlægsønsker De præcise konsekvenser af økonomiaftalen kendes først i løbet af juli og vil blive forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 9. august Direktionens budgetoplæg (august) På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget og i fagudvalgene udarbejder direktionen et budgetoplæg. Hvis budgetoplægget indeholder ændrede serviceniveauer, skal det fremgå tydeligt med henblik på den efterfølgende politiske behandling. Direktionen fremlægger desuden forslag til investeringsoversigt samt oversigt over eventuelle tekniske ændringer som følge af økonomiaftalen. Budgetoplægget behandles i Økonomiudvalget den 9. august. Konsekvenser af direktionens budgetoplæg i forhold til det oprindelige budgetoverslagsår 2017 forelægges Byrådet på budgetseminaret Budgetseminar (august) Byrådet afholder budgetseminar den 25. og 26. august. På budgetseminaret fremlægges direktionens budgetoplæg for Side 11 af 12

12 Det nærmere indhold af budgetseminaret besluttes af Økonomiudvalget i august Budgetforslag (september-oktober) På baggrund af prioriteringerne på budgetseminaret udarbejder Økonomiudvalget et budgetforslag, der lever op til målsætningerne i den økonomiske politik. Budgetforslaget fremlægges til 1. behandling den 13. september og 2. behandling i Byrådet den 11. oktober Dialog og høring (juni-oktober) Vejen Kommune har fokus på at inddrage relevante parter i budgetlægningen. Dertil kommer det generelle krav om offentlighed i forvaltningen og i særdeleshed åbenhed om kommunens økonomiske forvaltning. Følgende skal sikre dette: Det tekniske budget forelægges institutionerne til orientering. Direktionen orienterer Hovedudvalg om budgetprocedure og råderumstiltag. Der afholdes møder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget. Der afholdes høring mellem 1. og 2. behandling, hvor budgetforslaget fremlægges for de formelle høringsparter og for offentligheden. Der afholdes informationsmøde med alle kommunens ledere umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Afdelingerne skal i samarbejde med Økonomi sikre, at forslag til etablering af råderum forelægges de relevante institutioner forinden indarbejdelse i budgetforslaget. Når budgetforslaget foreligger efter Byrådets 1. behandling, fremsendes det til officiel høring hos de relevante parter: Ældrerådet og Handicaprådet bestyrelser for institutioner Hovedudvalget og lokale MED-udvalg. Side 12 af 12

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes

Læs mere

Mål og procedurer for. budgetlægningen

Mål og procedurer for. budgetlægningen Intern Service Budget Dato: 25.02.14 Mål og procedurer for budgetlægningen 2015-2018 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2015-18... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere