Gyldig fra: 07. november /6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gyldig fra: 07. november 2010 1/6"

Transkript

1 Gyldig fra: 07. november /6

2 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formand. 2. Hjemmeside domæne DZA betaler for domænenavnet hvor klassens hjemmeside er placeret. Domænenavnet er altid registreret som tilhørende DZA s siddende kasserer. Domænenavnet kan ikke registreres hos eller overdrages til andre organisationer, foreninger eller privat-personer. 3. Klubbens formål Klubben skal som national specialklub under Dansk Sejlunion (DS) virke som klasseorganisation for de aktive Zoom8 sejlere, og som sådan arbejde på at fremme og udvikle sejlads, og i særdeleshed kapsejlads med Zoom8 joller i Danmark, at klassens interesser varetages, herunder også på internationalt plan, at medvirke til og sikre afholdelse af Danmarksmesterskaber, at medvirke til Zoom8 sejleres deltagelse i internationale sejladser, at medvirke med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af udtagelser til internationale sejladser, samt at arbejde for, at unge sejlere får kendskab til og overholder de til enhver tid gældende klasseregler. 4. Medlemmer og deres forpligtigelser 4.1 Nye medlemmer optages mod betaling af kontingent hele året. Ved optagelse skal bestyrelsen sørge for, at hvert nyt medlem modtager en kopi af klubbens vedtægter. 4.2 Dansk Zoom8 Klub har følgende medlemskategorier: Aktive Som aktive medlemmer optages alle ejere/partejere af Zoom8 joller, samt andre der viser interessere i at støtte klassens udvikling og fremtid i Danmark Passive Som passivt medlem/støttemedlem uden stemmeret kan optages enhver, der ønsker at støtte klubbens arbejde økonomisk, organisatorisk og/eller moralsk. Gyldig fra: 07. november /6

3 4.3 Forpligtigelser Et aktivt medlem, som er bådejer, er forpligtiget til at være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion Kun aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret ved generalforsamlinger og medlemsmøder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et fremmødt stemmeberettiget medlem kan kun stemme, med én fuldmagt udover egen stemme DZA's medlemmer er forpligtet af de lovligt vedtagne beslutninger, som bestyrelsen træffer og de i henhold hertil organiserede aktiviteter Deltagelse i kapsejladser, som betinger medlemskab af DZA, forudsætter aktivt medlemskab af DZA Adresseændringer samt erhvervelse eller salg af jolle skal skriftligt meddeles bestyrelsen. 5. Organisatorisk tilknytning 5.1 DZA er medlem af DS og dermed Dansk ldrætsforbund (DIF), samt International Zoom8 Class Association (IZCA) DS er øverste myndighed på nationalt plan og administrerer Zoom8's klassebeviser. 5.2 Klubben og dermed også dens medlemmer er pligtige at overholde disse organisationers love. 5.3 DZA s bestyrelse kan ikke melde DZA eller dens medlemmer enkeltvis eller kollektivt ind i andre organisationer, foreninger eller tilsvarende med mindre der foreligger en generalforsamlingsbeslutning. Relationer til eller medlemskab af Dansk Sejlunion eller IZCA betragtes ikke som en kollektiv indmeldelse. 5.4 DZA s bestyrelse kan ikke overdrage kompetence til andre organisationer, foreninger eller tilsvarende med mindre der foreligger en generalforsamlings beslutning i form af en vedtægtsændring. 6. Kontingent 6.1 Medlemskontingent opkræves helårligt forud og forfalder til betaling inden den 1. marts det pågældende år. Bestyrelsen er forpligtet til at søge alle kontingentrestancer inddrevet. 6.2 Kontingent for aktive og passive medlemmer gældende for det følgende år fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling. 6.3 Medlemmer, der udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingentrefusion. 6.4 For at kunne deltage i nationale mesterskaber (DM), udtagelsessejladser og andre kapsejladser i klubbens regi skal kontingent være betalt rettidigt. 7. Regnskab 7.1 Regnskabsåret løber fra hvert kalenderårs 1. januar til 31. december. 7.2 Bestyrelsen skal senest to uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling afgive drifts- og statusregnskab til revisoren. Regnskabet skal forelægges forsynet med påtegning af revisoren til den ordinære generalforsamling. Gyldig fra: 07. november /6

4 7.3 Regnskabet skal indeholde klubbens aktiver og hvor de befinder sig. 8. Generalforsamling. Generalforsamlingen er DZA's højeste myndighed, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver. 8.1 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i efterårssæson, dog senest den 15. november. Det skal tilstræbes at denne afholdes i forbindelse med årets nationale mesterskaber (DM) Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt vedlagt dagsorden, og med mindst fire ugers varsel til samtlige medlemmer (evt. via , klubbens medlemsblad og/eller hjemmeside) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Valg af formand. 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. 8. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant. 9. Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen Ændringsforslag til fremsendte forslag, kan behandles på generalforsamlingen på lige fod med fremsendte forslag Intet forslag under punktet eventuelt på dagsordenen kan vedtages. 8.2 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fremskafter skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det/de emne/r, der ønskes behandlet En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles skriftligt, som nævnt under 8.1.2, til samtlige medlemmer med mindst to ugers varsel og indeholde dagsorden for mødet. 8.3 Generalforsamlingens ledelse. Gyldig fra: 07. november /6

5 9. Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger ved starten af mødet en dirigent, der må være et siddende bestyrelsesmedlem, til at lede generalforsamlingen Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra vedtægtsændringer og ved eksklusion, hvor der for vedtagelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal denne være skriftlig på begæring af mindst tre stemmeberettigede medlemmer Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af generalforsamlingen optages. Protokollen underskrives af dirigenten. I tilfælde af Zoom8 klubblad eller hjemmeside skal beslutninger og referat trykkes heri i sin helhed Har generalforsamlingen truffet beslutning om en sag, kan denne ikke bringes op igen på samme generalforsamling. Bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. 9.1 Bestyrelsen består af fem medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer af DZA, der ikke har kommercielle interesser i Zoom8-klassen, er valgbare til bestyrelsen. 9.2 Formanden vælges ved særlig afstemning hvert år. Hvert år afgår efter tur to bestyrelsesmedlemmer og suppleanten. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelsen og suppleanten, foretages der lodtrækning ved dirigenten. 9.3 Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest fire uger efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der være en næstformand, en kasserer og en sekretær Bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal, og et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, såfremt formanden eller næstformanden og mindst to medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. 9.4 Afgår formanden inden valgperiodens udløb, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling såfremt næstformanden ikke indtræder i dennes sted. Formanden er ikke løst fra posten før en ny formand er tiltrådt. 9.5 Bestyrelsen skal føre en protokol over dens handlinger. 10. Revisor Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted Regnskabet overgives til revisoren for revision senest to uger før generalforsamlingen Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede og forsyne regnskabet Gyldig fra: 07. november /6

6 med revisionspåtegning. Revisionsanmærkninger skal meddeles generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdningerne. 11. Klubbens midler 11.1 Klubbens midler skal anbringes i bank, sparekasse eller på postgiro, hvorover der kan disponeres af kassereren Til væsentlige økonomiske dispositioner kræves en bestyrelsesbeslutning For klubbens eventuelle økonomiske forpligtigelser hæfter alene klubbens formue. Solidarisk ansvar kan således ikke gøres gældende overfor medlemmerne personligt. 12. Vedtægtsændringer 12.1 Forandringer i disse vedtægter kan finde sted på enhver generalforsamling, når mindst 30% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel skriftligt, som nævnt under 8.1.2, indkalde en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen. 13. Udmeldelse og eksklusion 13.1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens bestyrelse med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til DZA Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter forfaldsdatoen kan bestyrelsen uden yderligere varsel slette et medlem af medlemskartoteket. Ønskes der igen medlemskab af DZA, må restancen først indfries Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen herom kræver dog, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Bestyrelsen skal være fuldtallig ved afstemningen Det pågældende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar enten skriftligt eller mundtligt Medlemmet kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling Endelig kan et medlem ekskluderes når det efter forslag fra mindst 15 stemmeberettigede medlemmer vedtages på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på den pågældende generalforsamlings dagsorden, og en beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som foreskrevet i 12 om ændringer af klubbens vedtægter. Gyldig fra: 07. november /6

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug Vedtægter for Christianshavns Bådelaug 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Christianshavns Bådelaug. Herefter benævnt CB 2. CB s hjemsted er Københavns Kommune 3. CB s stander er en vimpel,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere