Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015"

Transkript

1 Resultatplan 2015

2 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN ISSN Findes også på Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf

3 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål Kernefaglige mål Økonomiske mål Påtegning Vægtning og beregning af målopfyldelse

5 Indledning Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold. Dette er præciseret i Lov om Danmarks Statistik. I det europæiske statistiksamarbejde er Danmarks Statistik også den centrale myndighed for dansk statistik. Forpligtende EU-retsakter dækker langt størstedelen af statistikprogrammet. En række af de andre opgaver, som Danmarks Statistik udfører, følger af andre danske lovforpligtelser end Lov om Danmarks Statistik. Det drejer sig eksempelvis om ADAM-modellen, opretholdelse af et offentligt tilgængeligt bibliotek, gratis adgang til Danmarks Statistikbank samt en række opgaver vedrørende økonomi og personale. Derudover leverer Danmarks Statistik statistiske ydelser for både offentlige og private kunder mod betaling. Danmarks Statistik skal levere upartisk statistik og skal derfor være uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Lov om Danmarks Statistik 2-4 sikrer institutionen faglig og professionel selvstændighed. Danmarks Statistik har ifølge den nuværende lovgivning tre hovedopgaver: 1. Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet, evt. i samarbejde med andre statistikproducenter. Herudover udarbejder Danmarks Statistik statistiske analyser og prognoser. 2. Danmarks Statistik bidrager til det internationale statistiksamarbejde. Som medlem af EU indgår Danmark i et lovmæssigt forpligtende statistiksamarbejde. Danmarks Statistik har i den forbindelse ansvaret for at koordinere alle danske bidrag til europæiske statistikker. Herudover er Danmarks Statistik aktivt involveret i statistiksamarbejdet i FN, OECD, IMF og Norden mv. 3. Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed. For at imødekomme denne efterspørgsel udvikler og vedligeholder Danmarks Statistik en række særlige serviceregistre og systemer, som er grundlaget for disse ydelser. Nærværende resultatplan er 1-årig og gældende for Det bemærkes dog, at visse af målene i resultatplanen har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. 3

6 Resultatmålene for 2015 og frem udarbejdes ud fra et målhierarki, som er fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 Målhierarki Mål 1: Strategi Strategi Mål 2: Statistikproduktion i Danmark Mål 3: Brugertilfredshed Resultatmål 2. Kerneopgaver Mål 4: Pålidelige statistikker Mål 5: Nationalregnskab Mål 6: Datasikkerhed Mål 7: Udvikling af ny statistik Mål 8: Effektivisering 3. Økonomi Mål 9: Budgettering Mål 10: Sygefravær Mål 11 Huslejeomkostninger 4

7 1. Strategiske mål Danmarks Statistik har udarbejdet en strategi frem til 2015, Strategi 2015, som blev godkendt af Styrelsen for Danmarks Statistik i Strategien er målsætningen for, hvordan Danmarks Statistik vil udvikle sig fra 2010 til Strategien fastlægger hovedprioriteringerne i Danmarks Statistiks arbejde. I Strategi 2015 er opstillet følgende strategiske pejlemærker: - Danmarks Statistik skal levere den bedst mulige officielle statistik om samfundet og samfundsudviklingen. - Brugerne og dataleverandørerne skal i centrum for arbejdet. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i strategien. - Officiel statistik har både en national og en international vinkel. Danmarks Statistik satser derfor på, at udviklingen i Danmark så vidt muligt skal kunne sammenlignes med udviklingen i andre lande. Det er derfor målet at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikinstitutioner. Mål 1 Strategi 2020 I 2015 udarbejdes en ny strategi, Strategi 2020, som vil tage afsæt i anbefalingerne fra reformprocessen og budgetanalysen, som blev gennemført i 2014, samt et peer review, som afsluttes primo Strategien vil rette fokus på kvalitet, analytisk indhold og formidling, styrkelse af det faglige miljø i Danmarks Statistik, øget kontakt og orientering mod brugerne, herunder interaktion med storbrugere, samt mulighederne for at finde finansiering til nye opgaver. Boks 1 Strategi 2020 I 2015 udarbejdes en ny strategi, Strategi 2020, for Danmarks Statistiks udvikling i perioden Strategien vil inddrage reformprocessen og budgetanalysen fra 2014 og vil bl.a. sætte fokus på kvalitet, analytisk indhold og formidling, styrkelse af det faglige miljø, øget kontakt og orientering mod brugerne samt mulighed for at finde finansiering til nye opgaver. Strategi 2020 skal afrapporteres til departementet mhp. at kunne indgå i drøftelserne om resultatplan Mål 2 Statistikproduktion i Danmark Udviklingen de seneste år viser, at flere statslige institutioner planlægger eller opbygger egne datamiljøer og iværksætter egen statistikproduktion. I 2014 udarbejdede Danmarks Statistik en handlingsplan for statistikproduktionen i Danmark, der forholder sig til denne udvikling. Handlingsplanen afgrænser, hvad der er officiel statistik. Derudover inddrager handlingsplanen en række relevante målsætninger, herunder mulighederne for sikring og overvågning af statistikkens kvalitet og efficiens samt sikring af et konsistent datagrundlag. Herudover omfatter handlingsplanen en beskrivelse af mulighederne for samordning af de større officielle databaser og statistikker, der oprettes og planlægges oprettet af staten, regionerne og kommunerne. Handlingsplanen beskriver forskellige scenarier for statistikproduktionen i Danmark med fokus på mulige institutionelle mekanismer til opnåelse af de ønskede målsætninger. Desuden inddrages Danmarks Statistik i arbejdet med udmøntning af den datastrategi mellem kommuner og staten, som er aftalt i ØA15, og indgår i øvrigt konkrete aftaler 5

8 med en række ministerier om adgang til at gennemføre analyser på data i Danmarks Statistik. Boks 2a Handlingsplan for officiel statistikproduktion i Danmark Danmarks Statistik indkalder til møder med andre producenter af officiel statistik med henblik på en drøftelse af handlingsplanen. Danmarks Statistik afrapporterer til departementet om udfaldet af drøftelserne og forslag til videre proces inden udgangen af 2. kvartal Boks 2b Strategi for officiel databehandling Danmarks Statistik indgår aftaler med ministerier om en udvidelse af ministeriernes adgang til at gennemføre analyser på Danmarks Statistiks data (den såkaldte ministerieordning). Danmarks Statistik stiller et it-miljø til datavarehusløsninger til rådighed for de ministerier, der måtte ønske det. 6

9 2. Kernefaglige mål Mål 3 Brugertilfredshed Det er visionen, at Danmarks Statistik skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner. Brugerne af statistik inddrages derfor i Danmarks Statistiks arbejde. Danmarks Statistik gennemfører løbende forskellige brugertilfredshedsundersøgelser, herunder kundetilfredshedsundersøgelser, brugertilfredshedsundersøgelser vedrørende Statistikbanken og hjemmesiden, borgerundersøgelser mv. l 2015 skal Danmarks Statistik følge op på de brugertilfredshedsundersøgelser, som blev gennemført i 2014 jf. Resultatkontrakt 2014, herunder for de professionelle brugere. Boks 3a Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelser i 2014 Med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelserne fra 2014 gennemfører Danmarks Statistik en opfølgning, der fokuserer på de områder, der skal forbedres for bl.a. de professionelle brugere, hvilket danner input til en formidlingsstrategi, der vil blive integreret i Strategi Boks 3b Aktualitet i statistikproduktionen I 2015 gennemføres en analyse af mulighederne for en mere målrettet indsats til forbedring af aktualiteten for de statistikker, som i 2014 ikke kunne overholde de maksimale udgivelsestider. På baggrund af analysen opstilles en handlingsplan til forbedring af udgivelsestider. Handlingsplanen afrapporteres til departementet hurtigst muligt. Mål 4 Pålidelige statistikker Der skal fortsat være fokus på kvaliteten og en lav fejlrate i Danmarks Statistiks produkter. Alle statistikker gennemgår derfor en grundig kvalitetssikring, men det kan ikke udelukkes, at fejl kan forekomme. Når det sker, vil Danmarks Statistik hurtigt og tydeligt offentliggøre rettede tal. Boks 4 Fejl i NYT-udgivelser Der gennemføres i 2015 en analyse af baggrunde og årsager til fejl med henblik på at identificere indsatsområder, som kan bidrage til at minimere antal fejl. Analysen afrapporteres til departementet hurtigst muligt. Mål 5 Nationalregnskab Det kvartalsvise nationalregnskab er baseret på de fleste konjunkturstatistikker, så pålideligheden af dette giver indirekte et generelt billede af konjunkturstatistikkernes pålidelighed. Det kvartalsvise nationalregnskab har siden 2001 været udgivet i to versioner. Den tidligste version 60 dage efter kvartalets udløb og en revideret version 90 dage efter kvartalets udløb. På sigt er det målet at udkomme allerede 45 dage efter kvartalets udløb som de fleste andre EU-lande, men dette forudsætter en øget indsats i forhold til kilder og metoder. Mål om bias på det kvartalsvise nationalregnskab er i nogle år blevet opfyldt, og derfor kan fokus ændres mod at øge kvaliteten i forhold til de løbende revisioner. 7

10 Boks 5 Hurtigere flashtal på nationalregnskab Danmarks Statistik skal i 2015 udarbejde en plan for, hvordan det bliver muligt at offentliggøre den første version af de kvartalsvise nationalregnskaber samtidigt med de kvartalsvise nationalregnskaber for EU og uden at dette fører til uacceptable niveauer for datarevision. Planen afrapporteres til departementet mhp. at kunne indgå i drøftelserne om resultatplan Mål 6 Datasikkerhed Danmarks Statistik vil i 2015 omlægge alle produktionssystemer, der behandler identificerbare personoplysninger, herunder oplysninger om personligt ejede virksomheder. Dette skal være med til at sikre, at sikkerhedsbekendtgørelsens krav til logning af medarbejdernes behandling af identificerbare personoplysninger opfyldes. Boks 6 Logning af medarbejderes behandling af personfølsomme oplysninger Danmarks Statistik gennemfører systemomlægninger mv., som sikrer opfyldelse af sikkerhedsbekendtgørelsens ( 19) krav til logning af medarbejdernes søgekriterier ifm. behandling af identificerbare personoplysninger eller egentlig afidentificering af personoplysninger. For så vidt angår de processer, der kræver logning, vil systemovervågning være gennemført senest den 15. december Mål 7 Udvikling af ny statistik Danmarks Statistik udvikler løbende ny samfundsrelevant statistik. I 2015 implementeres et system til måling af befolkningens livskvalitet og der offentliggøres dele af en individbaseret formuestatistik. Boks 7a Statistik om befolkningens livskvalitet I 2015 implementeres et system til måling af befolkningens livskvalitet, som viser forskelle i objektive indikatorer for livskvalitet på kommunalt niveau. Boks 7b Individbaseret formuestatistik Der offentliggøres i 2015 en individbaseret formuestatistik for arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger. 8

11 3. Økonomiske mål Mål 8 Implementering af effektiviseringsforslag Gennem digitalisering, omlægning af arbejdsgange samt standardisering, effektiviserer Danmarks Statistik løbende statistikproduktionen. Formålet er at forbedre statistikkernes aktualitet, rettidighed og kvalitet inden for institutionens økonomiske rammer, ligesom Danmarks Statistik vil skabe mulighed for implementering og finansiering af nye initiativer. I 2014 blev der gennemført en budgetanalyse i Danmarks Statistik, som bl.a. viste, at Danmarks Statistik er ganske billig i forhold til lignende bureauer i de fleste andre lande, og at Mange aktiviteter synes ret effektive. Derudover blev der i Budgetanalysen præsenteret en række potentielle effektiviseringsforslag, som vil blive indprioriteret i en konkret tids- og implementeringsplan. Boks 8 Implementering af effektiviseringsforslag I 2015 udarbejder Danmarks Statistik en konkret tids- og implementeringsplan for gennemførelse af effektiviseringstiltag jf. reformproces og budgetanalysen Mål 9 Budgetoverholdelse I medfør af Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring videreføres mål om afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab på maksimalt 2 pct. Grundbudgettet udarbejdes, så det ligger klar ved regnskabsårets begyndelse. Udgangspunktet er budgetmæssig balance i grundbudgettet, men et andet mål, f.eks. vedrørende tilbageføring af overskud til IDV-kunder, kan aftales mellem departement og Danmarks Statistik i løbet af året. Yderligere må der maksimalt være en afvigelse på 1 pct. mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab. 1 Boks 9a - Afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab (pct.) R Mål Resultat Boks 9b - Afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab (pct.) Mål Resultat Mål 10 - Sygefravær Danmarks Statistik skal løbende foretage tiltag som forbedrer institutionens effektivitet. Sygefravær påvirker omkostningsniveauet ved at reducere arbejdstiden, der er tilgængelig til at varetage opgaverne. Det er målet, at koncernens samlede sygefra- 1 Afvigelserne opgøres som differencen mellem Danmarks Statistiks samlede regnskabsresultat og det budgetterede resultat. Den procentvise afvigelse opgøres som afvigelsen i forhold til Danmarks Statistiks samlede omkostninger og egne indtægter. Opgørelse af afvigelse mellem budget og regnskab i tabel 10: (budgetteret resultat regnskabsresultat) / (samlede omkostninger + numerisk værdi af egne indtægter) 9

12 vær er på det statslige niveau eller under i Ultimo 2014 var sygefraværet i Danmarks Statistik, opgjort for de seneste fire kvartaler, 7,1 sygefraværsdag pr. medarbejder, hvor statens gennemsnit var 7,6. sygefraværsdag pr. medarbejder. Boks 10 - Sygefravær Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder skal enten være på eller ligge under niveau for statens gennemsnit i 2015 og være reduceret i forhold til Grundlaget for vurdering af målopfyldelsesgraden er nøgletallet Sygefravær i Statens Benchmark-database eller årets resultat. Mål 11 - Huslejeomkostninger Danmarks Statistik skal løbende optimere egne driftsomkostninger med henblik på at allokere flest mulige ressourcer til kernefaglige aktiviteter. En væsentlig driftsomkostning er husleje. Derfor er målet, at omkostningen pr. årsværk i 2015 er på eller under Bygningsstyrelsens målbillede for kontorlokaler i københavnsområdet. Danmarks Statistik har på ministerområdet de laveste huslejeomkostninger pr. årsværk. Boks 11 Huslejeomkostninger pr. årsværk Institutionen skal i 2015 udarbejde en plan for nedbringelse af omkostninger til husleje fremadrettet. Planen skal indeholde konkrete implementeringsovervejelser for 2016 mhp. at koncernens gennemsnit fra og med 2017 ligger på eller under Bygningsstyrelsens benchmark. Grundlaget for vurdering af målopfyldelsesgraden er nøgletallet Husleje pr. årsværk i Statens Benchmark-database. Anm.: Bygningsstyrelsens seneste målbillede for den årlige huslejeomkostning pr. medarbejder i københavnsområdet fremgår af rapporten analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København fra

13 4. Påtegning Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2015 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen til departementet, efter nærmere angivet skabelon. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået. København den 16. december 2014 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov 11

14 5. Vægtning og beregning af målopfyldelse For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på resultatplanen, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet eller vurderet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatmål, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelse. For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. I forbindelse med afgivelse af årsrapporten for 2014 udarbejder Danmarks Statistiks ledelse en redegørelse for årets resultater, herunder målene i resultatplanen og en vurdering af målopfyldelsesgraden. Redegørelsen drøftes i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement inden årsrapporten lægges til endelig underskrift. Boks 12 Vægtning og beregning af målopfyldelse Mål Opfyldelsesgrad i pct. Vægt Strategiske mål Mål 1 Strategi , Mål 2 Statistikproduktion i Danmark 0, Kernefaglige mål Mål 3 Brugertilfredshed 0, Mål 4 Pålidelige statistikker 0, Mål 5 Nationalregnskab 0, Mål 6 Datasikkerhed 0, Mål 7 Udvikling af ny statistik 0, Økonomiske mål Mål 8 Effektivisering 0, Mål 9 Budgettering 0, Mål 10 Sygefravær 0, Mål 11 Huslejeomkostninger 0, Total 100,0 12

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Udgivet af Danmarks Statistik 18. december 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2109-1 ISSN 2245-0637 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatkontrakt

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2016 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Socialstyrelsen 2016 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det social serviceområde

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Resultatplan Socialstyrelsen 2017

Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt

Læs mere

Resultatplan Statsforvaltningen 2017

Resultatplan Statsforvaltningen 2017 Resultatplan Statsforvaltningen 2017 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2017 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans.

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans. Resultatplan Ankestyrelsen - 2018 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Investering i og implementering af mere effektive processer

Investering i og implementering af mere effektive processer Resultatplan Ankestyrelsen - 2017 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Resultatmål Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Udgivet af Danmarks Statistik 4. Februar 2013 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Trykt udgave: ISBN 978-87-501-2051-3 ISSN 1602-9275

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatkontrakt 2010

Resultatkontrakt 2010 Danmarks Statistik Sejrøgade DK-200 København Ø Tlf. 39 7 39 7 www.dst.dk dst@dst.dk Resultatkontrakt 200 Resultatkontrakt 200 Resultatkontrakt 200 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 200 Oplag: 50 Printet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Årsrapport Danmarks Statistik Udgivet og printet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag: 100

Årsrapport Danmarks Statistik Udgivet og printet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag: 100 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Udgivet og printet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag: 100 Netudgave: ISBN 978-87-501-2218-0 ISSN 1603-0869 Findes også på: www.dst.dk/publ/aarsrapport

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dorte Dewitz HR & Personalechef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

3. Resultatkontrakt 2006

3. Resultatkontrakt 2006 Hvert år indgår Danmarks Statistik en resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Målene heri tager sit udgangspunkt i Strategi 2010 samt institutionens aktuelle situation og udfordringer.

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Forord. Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab.

Forord. Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab. Forord Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab. I 1997 har Danmarks Statistik leveret positive resultater på centrale områder. Til glæde for brugerne er statistikkernes udgivelsestider

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Erik Hagen Jørgensen Kommunikationschef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Resultatkontrakt 2003

Resultatkontrakt 2003 Resultatkontrakt 2003 Resultatkontrakt 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2003 Oplag: 200 Danmarks Statistiks trykkeri Trykt udgave: ISBN 87-501-1339-9 ISSN 1602-9275 Netudgave: ISBN 87-501-1340-2

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 Dato 25. august 2015 Sagsnr. 2014092769 CHD CHD@dkma.dk Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 På baggrund af EPSO-rapporten af 10. juni 2014

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2006 Oplag: 250 Danmarks Statistiks trykkeri Trykt udgave: ISBN87-501-1517-0 ISSN 1602-9275 Netudgave: ISBN 87-501-1518-9

Læs mere

2. Lovgrundlag og fundament

2. Lovgrundlag og fundament 2. Lovgrundlag og fundament 2.1 Hovedopgaver Hovedopgaver Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Danmarks Statistiks hovedopgaver fremgår af lov om Danmarks Statistik 1, lov

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Strategi Pdf-udgave: Kan hentes gratis på ISBN

Strategi Pdf-udgave: Kan hentes gratis på  ISBN Strategi 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Januar 2016 Foto: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/strategi ISBN 978-87-501-2209-8 Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne 4. Interessenterne 4.1 Brugerne Forskellige brugere Brugerne er årsagen til, at Danmarks Statistik eksisterer. De mange forskellige brugere har imidlertid et meget forskelligt statistikbehov. Nogle statistikker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002 Fra Strategi 2006 til konkrete mål Strategi 2006 beskriver den udvikling Danmarks Statistik ønsker at gennemføre i perioden 2000-2006. Inden for de udvalgte strategiområder, som er statistik, formidling,

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

STRATEGI Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik

STRATEGI Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik STRATEGI 2015 Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik STRATEGI 2015 Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmarks Statistik Udgivet september 2009 Oplag 1100 Trykt hos: rosendahls

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 4 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 8 4. Formalia

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012 ØSC Kundeforum Den 19. juni 2012 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Status for ØSC drift og projekter 3. Justering af opgavesplittet (orientering og drøftelse) 4. Kundetilfredshedsundersøgelse 2012

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Kolofon Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere