Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område."

Transkript

1 Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/06- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). I s % * DKK 0025 Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Politisk organisation Administrativ organisation Samlet resultat Den samlede nettoudgift har været kr Det korrigerede er kr Halvårsregnskabet viser således et rest på kr , hvilket svarer til en forbrugsprocent på 48%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 50%. Der påregnes 1 måneds forsinkelse på flexjob og sygedagpenge; 2 måneder på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der er indlagt forventede udgifter for 2 måneder på sundhedsområdet samt 1 måneds forventet forbrug på det specialiserede socialområde. Der er bogført administrationsbidrag fra kt. 6 til kt. 5 for første halvår. 1

2 Konklusionen på halvårsregnskabet pr. 30/06- er følgende: Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen og har følgende væsentlige bemærkninger. et pr. 30/06- er 48%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 50%. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent. På nedenstående områder er der behov for tillægsbevillinger Tilbud til børn og unge med særlige behov På området er der et samlet merforbrug på kr i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, herunder udredning. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr Opfølgning er sket i august i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der søges derfor om tillægsbevilling på kr Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Der er på det samlede område et merforbrug på kr i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 3,3 mio. Der er her taget højde for værdighedspuljen. Der søges derfor om tillægsbevilling på kr Tilbud til voksne med særlige behov Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af juni på 54. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr i. Opfølgning er sket i august i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der søges derfor om tillægsbevillinger på kr Administrativ organisation Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for Reguleringen var en efterbetaling på kr fra Esbjerg Kommune. et for forventes at være kr Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr , hvilket vil medføre et merforbrug på kr Der søges derfor om tillægsbevillinger på kr På nuværende tidspunkt er det vurderede merforbrug for på de nævnte områder på i alt kr

3 Bemærkninger til de enkelte bevillinger, med og uden overførselsadgang: JAN - JUN s % * DKK Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Konto 011 Beboelse Konto 018 Driftsikring af boligbyggeriet På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der ses en negativ forbrugsprocent idet der bliver bogført indtægter vedr. flygtninges egenbetaling til husleje, men ingen tilsvarende udgift for Fanø Kommune på samme funktionsområde. Huslejen er efterfølgende flyttet til relevante områder. Endvidere betales til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. Der er modtaget kr fra Social- og Indenrigsministeriet, som følge af aftale mellem KL og regeringen på flygtningeområdet. Disse midler har byrådet øremærket til istandsættelse af Sognegården. 3

4 Hovedkonto 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Resultat Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Konto 490 Andre sundhedsudgifter Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. sprocenten er 45. Der er afregnet for januar, februar, marts og april måned og indlagt 2 måneders forventet forbrug. Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Ingen bemærkninger. Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut m.v. Der er i teret med kr Der er modtaget regninger samt afregnet løn til medarbejder for kr sprocenten er 78. Konto 485 Kommunal tandpleje Ingen bemærkninger. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) Ingen bemærkninger. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Der betales bl.a. udgifter til sundhedsdatabase. 4

5 Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Sundhedshusets drift bogføres her. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her. Der mangler huslejeindtægter på området, blandt andet fra flygtninge, se også bemærkningen under Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen Central refusionsordning s % Ej overførselsadgang S&S I Resultat På området bogføres statsrefusion herunder refusion for det specialiserede socialområde samt på dele af overførselsområdet. Denne funktion skal bl.a. ses i sammenhæng med forbruget på , og Der er bogført refusion vedrørende 3. kvartal. Tages der højde for dette, ligger forbrugsprocenten på 48%. 5

6 05 28 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Resultat På området er der et samlet merforbrug på kr i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, herunder udredning. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr Opfølgning er sket i august i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der søges derfor om tillægsbevilling på kr Der er overført midler vedr. DUBU fra 2015, kr Det afsluttende regnskab på projektet aflægges i. Konto 520 plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Der er sket en stigning i forbruget af kost og efterskoler og skibsprojekter. Dette skyldes 4 dyre sager. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for. sprocenten er 74 på området. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent er 68. Der er igangsat flere forebyggende undersøgelser end forudsat ved lægningen samt forbruget vedr. aflastningsordninger er øget, hvilket giver at forbrugsprocenten ligger væsentligt over det forventede. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (særlig overførselsadgang) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100% kommunal finansiering. Budgettet på kr

7 Konto 522 Plejefamilier På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Her er igangsat flere sager; forbrugsprocenten er på 76. Konto 523 døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. sprocenten samlet på funktionen er 33. Der er bogført administrationsbidrag vedrørende institutioner fra kt. 6 til kt. 5 for første halvår. Konto 524 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Der er på det samlede område et merforbrug på kr i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 3,3 mio. Der er her taget højde for værdighedspuljen. Der søges derfor om tillægsbevilling på kr Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. 7

8 Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr er overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 59, hvilket svarer til et merforbrug på kr for perioden. Bevillingsniveauet omfatter: Konto 530 Ældreboliger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger Konto 535 Hjælpemidler Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Konto 530 Ældreboliger Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Der er pr. 30/06 en forbrugsprocent på 7. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ej overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er tillige forbrug vedr. Fanø borgere i andre kommuner, hvilket ikke er teret, pr på kr Sammenholdes indtægterne fra udenøs borgere med udgifterne til egne borgere, der har ophold uden-øs udgør den samlede forbrugsprocent 44%. Der bemærkes, at der er 3 borgere, der har ophold uden-øs. For den ene borger er modtaget regning vedrørende 2015 på kr Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr fra ministeriet. 8

9 Fanø kommune har søgt ministeriet om kr overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr er overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 59, hvilket svarer til et merforbrug på kr for perioden. Merforbruget er på løn. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler føres også her. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. Der er modtaget midler til Klippekortmodellen kr Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr er overført til Der er modtaget midler til puljen Aktivt ældreliv. Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger (med overførselsadgang) Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer og aflastnings-boliger samt vand, varme og elektricitetsforbrug. Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for 1. halvår i alt kr samt en mindre regulering for Der er endvidere givet støtte til individuel befordring efter serviceloven 117 på kr sprocenten er 60 på det samlede område. 9

10 Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. sprocenten er Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U Resultat Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. Der afregnes kvartalsvist til hjælpemiddelcentralen. Der er pr. 30/06 en forbrugsprocent på Tilbud til voksne med særlige behov s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af juni på 54. En del af forbruget kr vedrører flygtningeområdet og vil blive flyttet. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr i Opfølgning er sket i august i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der søges derfor om tillægsbevillinger på kr Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) 10

11 Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 Sundhedsloven 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) Der er flere borgere, der benytter sig af tilbuddet. et er pr kr Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er afsat kr vedr. alkoholbehandling og forbruget ses voldsomt stigende, der hovedsagelig skyldes visiteret døgnophold. Der er visiteret ophold indtil 30. september. Endvidere er Pulje vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling bogført her. Der er et restbeløb på kr i 2015, som er søgt overført til. Der er modtaget kr vedr. alkoholpuljen. Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Der er på området brugt kr mere end teret. Esbjerg kommune har i et enkelt tilfælde anvist direkte til behandling. Det undersøges, hvorvidt behandlingen skal betales af Fanø Kommune, da kontante udbetalinger er ophørt ved fraflytning, samt foranstaltningerne iværksat efterfølgende. sprocenten er pr. 30/6, 104. Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Den samlede forbrugsprocent er 34. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Den samlede forbrugsprocent er 246. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Ingen bemærkninger. sprocenten er 47. Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ingen bemærkninger. sprocenten er 47. Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 11

12 Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. sprocenten er Introduktionsprogram for udlændinge s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Konto 560 introduktionsprogram m.v. Konto 561 introduktionsydelse På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten på området er for perioden 17. Der er modtaget restrefusion vedrørende 2015 på kr Tages der højde for dette, er forbrugsprocenten på 35. Der forventes et højere forbrug i 2. halvår, som følge af familiesammenføringer i 2. kvartal. Der er som nævnt indført lave ydelser for de nytilkomne; dette har i en del tilfælde medført udgifter til ekstra ydelser på kontanthjælpsområdet. Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr , i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. Kommunens kvote for er 16. I perioden er der ankommet 23 flygtninge (kvoteflygtninge) samt 38 familiesammenførte personer. Totalt er der således 60 personer (flygtninge eller familiesammenførte) pr I er der pr ankommet 6 flygtninge og 16 personer i forbindelse med familiesammenføring (total ankomne: 22). Flygtninge ankommet efter modtager den nye integrationsydelse. Den månedlige ydelse for flygtninge og familiesammenførte vil pr blive reduceret med gennemsnitlig 45%. Indtægten er statsrefusionen. Overførselsområdet førtidspensioner, kontante ydelser, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger Overførselsområdet, under et, ligger inden for det terede med en forbrugsprocent på 42. Hertil kommer, at A-kasserne typisk er en del forsinkede med deres indberetninger vedrørende de forsikrede ledige. Endvidere udbetales en del 12

13 ydelser tildelt efter den 1. juli 2014 nu via STAT-systemet. Her er der en måned forsinkelse. Den forventede forbrugsprocent er således ikke 50, men 42. Det er derfor vurderingen, at området samlet kan holdes inden for det terede. For hele overførselsområdet gælder nye regler for tildelinger sket efter den 1. juli Refusionssatserne for området er nu tidsafhængige, og er som hovedregel følgende: Ydelsesrefusion for: 0-4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion uger: 30% refusion 53- uger: 20% refusion Førtidspensioner og personlige tillæg s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Konto 566 pensioner tildelt efter den 1. juli 2014 Konto 567 personlige tillæg Konto 568 førtidspensioner med 50% refusion Konto 569 førtidspensioner med 35% før 1. januar 2003 Konto 570 førtidspensioner med 35% efter 1. januar 2003 Afregning af førtidspension sker nu hovedsageligt via nettoafregning, dvs. der er taget højde for refusion. Fanø Kommune hjemtager kun refusion på en mindre del af ydelserne. Der er afsat midler til at imødegå de forringede refusionssatser. Disse er indlagt på kontanthjælpsområdet, hvorfor forbrugsprocenten på førtidspensionsområdet er for høj. Der vil blive omplaceret i løbet af efteråret Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U

14 Ej overførselsadgang S&S I Resultat sprocenten på området er samlet set 40. Konto 571 Sygedagpenge Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Konto 576 Boligydelser til pensionister Konto 577 Boligsikring Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Konto 571 Sygedagpenge sprocenten er 29. Udover 52 uger Der er ved udgangen af juni registreret 4 modtagere. Mellem 4 og 52 uger Der er ved udgangen af juni registreret 15 modtagere. Mellem 0 og 4 uger Der er ved udgangen af juni registreret 1 modtager. Konto 572 Socialformål Ingen bemærkninger. sprocenten er 34. Konto 573 Kontanthjælp sprocenten på kontanthjælpsområdet, kt. 573 og 575 er på 52 Der er ved udgangen af juni registreret 35 modtagere af kontanthjælp. Udover 52 uger Der er ved udgangen af juni registreret 27 modtagere. Mellem 4 og 52 uge Der er ved udgangen af juni registreret 7 modtagere. Mellem 0 og 4 uger Der er ved udgangen af juni registreret 1 modtager. Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 14

15 Der er 100% refusion på de udgifter der bliver bogført her. Der er ikke forbrug på området; ej heller. Konto 575 Afløb vedrørende gamle regler Se i øvrigt konto 573. Ingen bemærkninger. Konto 576 Boligydelser til pensionister sprocenten er 40. Afregning for juni er ikke modtaget pr Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 48. Konto 577 Boligsikring sprocenten er 46. Afregning for juni er ikke modtaget pr Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 55. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige sprocenten på området er 40, justeres for en måneds forsinkelse er forbrugsprocenten 48. Der teres i forhold til udmeldingen fra Indenrigsministeriet. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50% og 70% bidrag. Der var ved udgangen af juni afregnet kr En andel af disse personer kan overgå til seniorjob. Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Der er ikke været forbrug på området Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Dette medfører, at refusion vedrørende 2015 kan være indeholdt i -udgiften. Konto 580 Revalidering. Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Konto 582 Ressourceforløb Konto 583 Ledighedsydelse 15

16 Konto 580 Revalidering Udgifterne til revalidering forløber ikke jævnt over året. Der har været 1 person i ordningen. Pt. er der ingen. Konto 581 Fleksjob mv. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget refusion. Konto 582 Ressourceforløb De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. Der er pt. 6 borgere i forløbet. Konto 583 Ledighedsydelse Der var 6 personer, der modtog ydelsen pr Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Der er indgået restrefusion vedrørende 2015; tages der højde for dette, ligger forbrugsprocenten på 28. Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Konto 595 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Konto 596 Servicejob Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Konto 598 Beskæftigelsesordningen Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der bliver her bl.a. bogført driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50% refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket er blevet opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede samt løntilskud til forsikrede ledige med 30-40% refusion. Der er udgiftsført kr

17 Konto 595 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. Konto 596 Servicejob Der er pt. 1 person i ordningen. Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 2 personer i ordningen. Konto 598 Beskæftigelsesordninger Ingen bemærkninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I -3 3 Resultat Konto 599 Øvrige sociale formål Konto 599 Øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Seniorrådet har fået overført kr fra

18 Hovedkonto 06 Administration Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U Resultat Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for Reguleringen var en efterbetaling på kr fra Esbjerg Kommune. et for forventes at være kr Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr , hvilket vil medføre et merforbrug på kr

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/4- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s % * 1.000 DKK

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/08- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). JAN - AUG s % *

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1 Social- og sundhedsudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme Konto 011 - Beboelse Konto 018 - Driftssikring

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio. kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. 2017. Begge

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere