Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen i Kvaglund Grundejerforening. Sted: Lokalerne i Egelunden 2. Antal deltagere: fra bestyrelsen (Peter Bay fraværende grundet sygdom). Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede 2014 regnskab samt budget 2015 til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent 6. Valg af medlemmer. På valg er: Lindelunden, Hassellunden og Kastanielunden samt 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Formanden bød velkommen. Efterfølgende blev J.O. Okholm valgt som dirigent. Denne konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsel og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015 På bestyrelsesmødet lige efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Erik Gram Næstformand: Henning Rasmussen Kasserer: Martin Nielsen Sekretær: Børge Bolding Best.medl.: Lars Pødenphant Best.medl.: Peter Bay Best.medl.: Bjarne Nielsen Vi har igen i år valgt at flytte generalforsamlingen fra det tidligere anvendte lokale i Kvaglundhallens cafeteria til Egehuset, Egelunden 2. Dels grundet den store interesse, der har været de sidste par år for deltagelse i generalforsamlingen, og dels fordi vi efter generalforsamlingen vil afholde et temamøde som opfølgning og evaluering af sidste års temamøde om nabohjælp. Det forløbne år har været præget af en del mødeaktivitet. Ud over de 6 ordinære bestyrelsesmøder har der været afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor politiet har været til stede, dels for at drøfte nabohjælp og dels for at gøre status for området i en periode med negativ omtale af området i pressen. Ligeledes har der været afholdt diverse forberedende møder i forbindelse med breve og kontakter, vi har haft til Esbjerg Kommune og deltagelse i Koordinationsudvalgsmøder / KO møder (omtales senere) og arbejdsudvalgsmøder herunder. 1

2 Nabohjælp har fyldt meget i det forgangne år. Det har taget megen tid. Vi har skrevet, tegnet og talt for at få de endelig tilladelser til opsætningen af skiltene på kommunens master. Et kapitel for sig selv var fremskaffelse af så mange skilte i én bestilling - dette var systemet ikke gearet til, men endelig den 18. oktober kunne bestyrelsen trække i arbejdstøjet og tage ud og sætte skiltene op. I forbindelse med ansøgningen til kommunen og politiet blev der sat spørgsmålstegn ved, om vi nu også mente det alvorligt med nabohjælp, eller om vi bare ville skilte med det. Altså om vi tilmeldte os ordningen på nettet og fulgte de henvisninger, der blev sendt. Det har mange gjort, men det kan blive meget bedre og mere effektfuldt, hvis vi får flere med. Derfor er temaet på vores møde efter dette års generalforsamling, Evaluering og opfølgning af Nabohjælp med sikringsrådgiver Jesper Lærke Nielsen fra Esbjerg Politi som gæst. Sidste år gjorde vi status over ghetto-problematikken, men er desværre nødt til at følge op på den. Området Kvaglund er ikke længere på ghettolisten, men en del af området, Hedelundgårdparken, er, og det havde mange håbet og regnet med ikke ville være tilfældet, da listen blev offentliggjort i december. Hedelundgårdparken er desværre på listen og yderligere er det bekymrende, at der er kommet endnu et område på listen i postdistrikt 6705 dette har bestyrelsens bevågenhed. I forbindelse med arbejdet for at få Hedelundgårdparken af listen er der taget initiativ til, at der samarbejdes mellem alle foreninger, institutioner og forretninger, der har deres virke i eller interesse i området. Dette sker i Koordinationsudvalget, KO. Tidligere år har samarbejdet kun omfattet en del af boligforeningerne og de professionelle aktører (politi, bibliotek, institutioner, skolen, centret, kirken m.fl.), og vi blev indbudt, når det var aktuelt. KO er nu udvidet permanent med alle boligforeninger, de professionelle aktører og den frivillige verden, herunder grundejerforeningen. Dette ser vi som meget positivt for området. Der afholdes 4 møder om året. På disse møder orienteres om og drøftes, hvad der sker på alle fronter i Kvaglund. Det lige fra problemerne omkring biblioteket, der har mediernes interesse, hvor det senest er blevet nødvendigt at stoppe de udvidede åbningstider, da enkelte grupperinger med tilhørsforhold i og uden for området ikke så det som deres primære formål at benytte biblioteket efter hensigten. Endvidere drøftes og orienteres om opstart af Natteravnene igen, renovering af tunnellerne, sommerferieaktiviteter i hele Kvaglund og meget mere. Vi deltager i udarbejdelsen af en aktivitetskalender for Kvaglund, som alle kan følge på Her er der mulighed for at se bibliotekets aktiviteter og alle de andre fælles aktiviteter (banko, fastelavnsfest, legestue, loppemarked mv.). Det er Kvaglunds kalender, hvor bl.a. alle foreninger kan lægge aktiviteter ind, der er for alle. Der sker meget i Kvaglund. På KO mødet den 16. februar i år er der bragt et forslag frem om oprettelse af Kvaglund lokalråd. Det vil vi følge meget nøje og forholder os til. Det er undertegnede, der har deltaget i KO møderne og ser rigtig mange muligheder i dette samarbejde. 2

3 På generalforsamlingen sidste år lovede vi, at bladet, Kvaglund Nyt, ville komme i et nyt layout. Dette er sket, og vi er selv godt tilfredse med det signal, bladet nu sender. Vi vil gerne have tilbagemeldinger, når bladet er udkommet ultimo april/primo maj. Bladet indeholder ud over referatet en del praktiske oplysninger. Adresser på lokale håndværkere og en del oplysninger om regler og love som vi ofte får henvendelser om. Samt adresser på offentlige institutioner som har ansvar for, belysning, beplantning mm. Vi ønsker at profilere - og forbedre informationen om vores boligområde ved at tage vores hjemmeside op til en kraftig revision. er grundejerforeningens domæne, så det er her søgemaskiner henviser til når ordet Kvaglund søges. Vi er i gang med at udarbejde en drejebog over hvilke elementer/informationer, den reviderede hjemmeside skal indeholde for at tegne et dækkende billede af vores dejlige område med de mange muligheder. Vi overlader det til professionelle at tilpasse hjemmesiden efter drejebogen i et format, der er let at holde opdateret. Foreningen har igen i år støttet Kvaglunddagen med 2000 kr. ud af det beløb, der hvert år bliver afsat af generalforsamlingen ifølge vedtægterne 3. På torvekontiene er der ikke blevet brugt ret meget, kun godt 5000 kr. Hvad de enkelte torve og området vest for Degnevej har til rådighed kan ses i oversigten i KVAGLUND - NYT. På fælleskontoen kan det ses, at Nabohjælp har kostet ca kr., som vi håber er givet godt ud. Vi går ind i tredje år af vores 5-årige gartnerkontrakt. Aflønningen er pristalsreguleret, så der er en lille årlig stigning. Gartneren gør et godt stykke arbejde i god dialog med beboerne. Belysningen i Kvaglund er stadig under forandring. Et forsøg er sat i gang på de midterste fire torve og tilhørende stier i Fyrrelunden. Det er desværre gået i stå grundet pengemangel, men det skal ikke betyde, at vi ikke skal have rettet op på de mørke huller, der er opstået - og samtidig pynter det ikke, at der findes 4 forskellige belysningskilder på en enkelt sti. Dette følger vi op på. Efter byrådsvalget besluttede bestyrelsen, at vi ville følge op på det dilemma, at vi ikke mente, at kommunen levede op til sin vedligeholdelsespligt for området. Vi sendte derfor et brev til Anders Kronborg, formand for Teknik & Miljø. Han svarede hurtigt. at han selv kommer i området og synes, at alt er vældig flot og glædede sig over, at de grønne områder bliver så flittigt brugt. Han satte dog forvaltningen til at se på de tre hovedtemaer i vores skrivelse: Støjdæmpende asfalt på Degnevej Nordskrænten - kloakdæksler under vejniveau Grønne områder - kommunens vedligeholdelsesarbejder fremstår generelt som uordentlige og sjuskede. Andre bydele er meget mere velfriserede at se til. Den 29. april modtager vi følgende svar: Kære Kvaglund Grundejerforening v. Erik Gram 3

4 Tak for jeres henvendelse d. 29. april Forvaltningen har undersøgt forholdene på Degnevej, Nordskrænten og i de grønne områder og givet følgende redegørelse. Degnevej Belægningen på Degnevej er en overfladebehandling fra 2004 i 8/11 mm sten. Strækningen har et skadespoint på 0,78 på en skala hvor 0 er bedst og 9 er uacceptabelt. 0,78 er derfor en belægning af meget høj kvalitet når den er 10 år gammel. På udlægningstidspunktet blev der regnet med en levetid på år for overfladebehandlingen. Belægningen er mere grov end vi normalt vil bruge i byområder af hensyn til dækstøj (normal stenstørrelse i byer er 5/8mm). Ved udlægningen blev det vurderet at det var nødvendigt at bruge den grovere sten pga. trafikmængden. Man regnede dengang med at stenene i løbet af de første 2 år ville vende den flade side opad. Dette er ikke sket i væsentlig grad på denne strækning, og derfor er der en del mere dækstøj end man kunne forvente. På baggrund af belægningernes skadespoint prioriteres det hvert år, hvor der skal udlægges nyt slidlag. Det må derfor forventes, at der går nogle år inden der lægges nyt slidlag på denne strækning. Nordskrænten Dækslerne på Nordskrænten er Esbjerg Forsynings. Vej & Park retter henvendelse til Esbjerg Forsyning for at få brøndene gennemgået med henblik på at udjævne højdeforskelle og undersøge for eventuelle løse dæksler og ødelagte tætningsringe. Grønne områder De grønne områder i Esbjerg Kommune vedligeholdes efter en ensartet standard, hvor der er defineret en række forskellige plejeniveauer for vedligeholdelsen af græs, buskbeplantninger og skovplantninger. I både Kvaglund og Hjerting er der arealer med mere eller mindre naturpræg, samtidig med at der også findes beskyttet natur (NBL 3) i begge områder. Der er løbende udtyndet i beplantningerne i Kvaglund, og de fremstår i dag i god tilstand og med potentiale for forsat vækst og udvikling. Der er mange brugere af de grønne områder i Kvaglund og det kan de grønne områder nogle gange bære præg af. Vej & Park vil være opmærksom herpå. Med venlig hilsen Anders Kronborg Udvalgsformand Vi fulgte op med en henvendelse, hvor vi gjorde opmærksom på, at vi har meget store arealer at vedligeholde. Fik det svar, at det var historisk bestemt og i henhold til lokalplan 399. Vi holder stadig kommunen til ilden for at få den til at overholde sit ansvar for de grønne områder. Har du problemer med kommunens beplantninger i forbindelse med din matrikel, så kontakt Sara Skouboe Termansen har lige har overtaget Niels Bukhaves opgaver her i Kvaglund, og hun er indstillet på at vil fortsætte det gode samarbejde. Hun træffes på mail (mere info i bladet). Hun har kort orienteret om fremtidsudsigterne for etablering af det grønne område mellem Nordskrænten og industriområdet, samt mulighed for at åbne den indhegnede sø ud for Granlunden. Vi følge op på det, for at få sat fart i det projekt vi blev lovet da lokalplanen for industriområdet blev vedtaget. ( beplantning, sti mm. ) Som tidligere omtalt, er der rigtig mange aktiviteter i Kvaglund, som er tilgængelige for hele områdets beboere, der kun bliver tilsendt bestyrelsen. Vi modtager også nyhedsbreve fra 4

5 politiet og diverse parcelhusrelaterede organisationer, men vi har ikke mulighed for at formidle denne information videre. Vi vil derfor igen omdele en indbydelse til, at I tilmelder jer en medlemsmailliste, så I vil få mulighed at modtage disse informationer. Vi arbejder stadig ud fra mottoet KVAGLUND ET GODT STED AT BO, og med de tiltag, der er sat i gang, er vi på rette vej. Kan vi så i det kommende år, trods pengenød, få de politikere, der under valgkampen og holde ord, bliver det endnu bedre. Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling På bestyrelsens vegne Erik Gram Af spørgsmål, kommentarer og svar til formandens beretning kan nævnes: Kommentar: Ønskelig med beskæring af beplantningen ved opkørsel fra Kvaglundstien til Lindelunden og Morbærlunden. Svar: Det vil være hensigtsmæssig om den enkelte grundejer selv henvender sig skriftlig til kommunen omkring ønskede beskæring. Kopi af henvendelse sendes til Grundejerforeningen for eventuel opfølgning. Kommentar: I flere lysstandere er pærerne itu. Svar: På foreningens nye hjemmeside bliver der et link, således den enkelte grundejer selv kan melde ind til kommunen om isættelse af nye pærer. Kommentar: De store ahorntræer ved de grønne områder er ikke fældet som lovet for mange år siden. Svar: Træerne er fredede. Kommentar: Stiforbindelsen til Vanførehuset er dårlig. Svar: Bring problemerne videre til Boligforeningen. Kommentar: Fra S.E.`s tidligere bygninger på Ravnevej opleves støjgener i aftentimerne. Grundejer mener, det burde have været i høring omkring den nye anvendelse af bygningerne/området. Svar: Foreningen har intet hørt om dette. Beretningen blev herefter godkendt. AD 3: Resultatopgørelse er udsendt med indkaldelsen og fremgår af dens bagside. Opgørelsen viser et overskud på kr ,12 mod kr ,41 året før. Egenkapitalen udgør kr ,14, hvoraf kr ,oo henstår på torvekontiene. AD 4: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer til behandling. AD 5: Bestyrelsens forslag til uændret kontingentindbetaling på kr. 550,oo blev godkendt. 5

6 AD 6: Til valg af medlemmer til bestyrelsen var repræsentanter for Lindelunden, Hassellunden og Kastanielunden på valg. De blev alle genvalgt for en 2 årig periode. Suppleanterne Frank Davidsen og Jørn Bøllund blev ligeledes genvalgt. Britta Køhler og Erik Weis Thomsen genvalgtes som revisorer, meden Jens Ole Okholm genvalgtes som revisorsuppleant. AD 8: Et medlem spurgte til, hvorledes man skulle forholde sig ved rotteplage. Svaret hertil var, at Skadedyrscentralen tager sig disse problemer. Afsluttende takkede formanden for fremmødet og ordstyreren for god ledelse af generalforsamlingen. Efterfølgende har bestyrelsens konstitueret sig som følger: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden tlf Mail: Næstformand: Henning Rasmussen, Nøddelunden Mail: Kasserer: Martin Hovgaard Nielsen, Fyrrelunden Mail: Sekretær: Børge Bolding, Morbærlunden Mail: Medlem: Bjarne Nielsen, Nøddelunden Mail: Medlem: Lars Pødenphant, Hassellunden Mail: Medlem: Peter Bay, Kastanielunden Mail: Efter generalforsamlingen var politiet til stede for opfølgning på Nabohjælp, herunder vigtigheden af, at man tilmelder sig ordningen og ikke blot nøjes med at sætte skiltene op. Endelig fortalte en beboer om sine ubehagelige oplevelser ved at have været udsat for tyveri i sit hjem. 6

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere