NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION"

Transkript

1 NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION udarbejdet af: tegnestuen vandkunsten A/S grontmij A/S og LeanDesign Aps for DSB og Køge Kyst 1

2 luftfoto med modelfoto af byudviklingsområderne i Køge Kyst regi og skitseforslaget til Køge Station med broen til Collstropgrunden Indholdsfortegnelse: Om skitseforslaget side 3 Skitseforslagets program side 3 Oversigts visualisering side 4 Illustrationplan 1:1000 side 5 Skitseforslagets intentioner side 5 Illustrationsplan, tagplan 1:500 side 6 Broen geometri - isometri side 7 Illustrationsplan, stueplan 1:500 side 8 Visualisering, kig mod Collstropgrunden side 9 Stationens faciliteter diverse snit og diagrammer side Trafi kafvikling veje og stationsforplads side 12 Cykelparkering Kælderplan, 1:500 side 14 Cykelparkering, alternativer side 15 Visualisering, kig mod jernbanegade side Opdaterede visualiseringer fra Prospekt for ST1 side Visualisering, kig fra Bjerggade mod store trappe aftenbillede side dagsbillede forside 2

3 Om skitseforslaget Skitseforslagets til en ny Stationsforplads i Køge er udført af tegnestuen vandkunsten A/S med Grontmij A/S og LeanDesign Aps som underrådgivere. Stationsforpladsen har afsæt i Køge Kysts udviklingsplan samt Køge Kysts prospekt for ST1. Skitseforslaget skal fremadrettet danne udgangspunkt for en nytænkning af den offentlige trafi k i Køge samt danne afsæt for den kommende byudvikling i den centrale del af stationsområdet. Fælles opdragsgiver er DSB og Køge Kyst. En følgegruppe bestående af DSB miljø og trafi kplanlægning, DSB ejendomme, DSB s-tog og Køge Kommune har afholdt 3 møder undervejs i udarbejdelsen af skitseforslaget. Parallelt er der afholdt møder med Banedanmark som Køge Kyst har varetaget samt møder med MOVIA og handicaporganisationer i Køge hvor Køge Kyst, tegnestuen vandkunsten og Køge Kommune har deltaget. Skitseforslaget er endvidere udarbejdet med afsæt i overordnet opgavebeskrivelse samt en række programkrav formuleret af Køge Kyst 20. dec Skitseforslagets program: En dynamisk busstation med plads til 3 samtidige busser i hver retning vest for banen og 2 samtidige busser i hver retning øst for banen 5 afsætningspladser og 3 taxa pladser på hver side af banen Adgangsveje til og fra station, herunder omstigning mellem forskellige transportformer Ca cykelparkeringspladser Diverse rum til DSB og Banedanmark Stillingtagen til rumgitter, perrontag og fodgængertunnel Skiltning, trafi kinformation samt rejsekort- og billetterminaler Fritrumsprofi l på 5.81 m over skinnelegemer samt andre relevante sikkerhedskrav i forbindelse med togdrift. Skitseforslaget er udarbejdet i perioden december 2011 til 30 marts Efter 30. marts 2012 vil interimsløsninger blive vurderet og er dermed ikke en del af dette skitseforslag. Der udarbejdes et særskilt dokument der dokumenterer de økonomiske konsekvenser af skitseforslaget. 3

4 Oversigtsvisualisering af skitseforslaget til Køge Station med broen 4til Collstropgrunden

5 omlagt Ivar Huitfeldtsvej Illustrationsplan 1:1000 ST1 BUS STOP N STATIONS- BYGNING STATIONSFORPLADS afsætning omlagt Ivar Huitfeldtsvej taxa vendemulighed vendemulighed taxa afsætning BUS STOP S BROEN BUS STOP N cykel p taxa afsætning vendemulighed omlagt Østre Banevej omlagt Østre Banevej vendemulighed taxa afsætning ng BUS STOP S cykel p cykel p Collstropgrunden Forslagets intentioner Skitseforslaget ønsker at tilvejebringe en kvalitativ ramme for dels byrummet omkring stationen og den kommende stationsnære byudvikling, dels den offentlige transports lokale vilkår i Køge. Undervejs i udarbejdelsen er fremkommet adskillige specifi kke ønsker som isoleret set kan være ideelle, men som i den bymæssige sammenhæng er prioriteret med sigte på at skabe et nyt byrum af høj kvalitet - med afsæt i en helhedsmæssig tilgang. Overordnet set ligger banetraceet som en barriere mellem den gamle del af Køge og byens aktive erhvervshavn. I syd anviser Køge Kysts udviklingsplan fremover en stort nyt byrum der foldes under banen med arbejdstitlen `underføringen som afl øser for en alt for travl jernbaneoverskæring - i nord ved stationen krydses banen i dag i en bred men ikke særlig attraktiv fodgængertunnel der forbinder den centrale by med Collstropgrundens mange p-pladser. Fodgængertunnelen er ligeså bindeled mellem forskellige offentlige transportformer ofte holder lokalbanen til Stevns, men også regionaltog til Næstved og Roskilde ved øperronen. Mange mennesker har her deres daglige gang i tunnelen, på stationen og på busterminalen, et hverdagsrum der i dag fremstår mere med karakter af slidt trafi kmaskine end et attraktivt omdrejningspunkt i byen. Movia og DSB melder begge om kraftige stigninger i passagerantal og Køge Kyst ønsker fremover at støtte den positive udvikling i brugen af offentlig transport skitseforslaget skal ses som et væsentligt bymæssigt bidrag til denne udvikling. 5

6 j Huitfeldtsve gl gla as ass-ove ov errd er dæ dækk k et e venteskærm omlagt Ivar byggefelt ST1 ny trappe m elle terræn og br m oplan ny trappe m elle terræn og br m oplan store trappe overdæknin g glla g as assovve ov erd er dækkkke dæ et et ny elevator mel terræn og br lem cykeltunnel oplan overdæknin g ny elevator mel terræn og br lem cykeltunnel oplan rumgi gitt tte er cykeltunnel med dobbel trettet cyke fodgænger lsti i tunnel ekst. trapp pe eh hu hus fjernes ny trappe m elle terræn og br m oplan (midlertidig ) ny trappe m ellem terræn cyke ltunnel teknik teknik venteskærm gla gl asas sov ove ver erd rdæ dækk k et et evt. cykel p på broen Huitfeldtsve j 500 omlagt Ivar byggefelt ST1 byggefelt ST1 6 Illustrationsplan 1:500

7 kig til togskinner kig til togskinner Den store fortælling i skitseforslaget er således koblingen mellem Stationsområdet og Collstropgrunden, eller sagt på en anden måde, den fi ne gamle centrale del af Køge og den kommende, mere moderne byudvikling der tager afsæt i en markant anden kontekst. Samtidig tilstræbes en optimal afvikling af den offentlige transport. At krydse banen og bruge stationen, mener vi skal være en oplevelse der er markant mere spændende end i dag fremover skal hverdagsrummet være attraktivt. siddetrappe trapper til perron TT60 beton elementer Vi foreslår en bred broforbindelse, der med udgangspunkt i en ny stationsforplads spænder tværs over banearealets mange spor og forbinder til Collstropgrundens nye løftede byplads. Afsættet i den centrale del af Køge fejres med en moderne `Køgesk udgave af den spanske trappe i Rom en bred trappe med mulighed for ophold og kig i øjenhøjde til bylivet ved jernbanegade og især i den kommende ST1 bebyggelse. bærende søjler evt. rampe til tunnel På trappen sidder man vestvendt i eftermiddags- og aftensol, måske for at mødes med nogen `under uret eller hvis man er kommet i god tid til bus eller tog. Under trappen ligger stationsbutikken og adgang hertil kan ske både fra selve forpladsen samt mere direkte fra øst og dermed fra ankomsten med bus og tog. ind stationsbutik lager/teknik ind cykel-p evt. forlængelse af tunnel eks. elevatortårne forlænges 2-sporet cykelsti eks. trapper til perron Oppe på broen krydses banelegemet i næsten 20 meters bredde broen er tænkt mere som et byrum end en gangbro. Her er mulighed for at se på langs af banen, nu hvor man er trådt ud af den tætte snørklede by. Broens bredde inviterer til ophold i frisk vind, til togtælling og vil fungere som udkigspost til byudviklingen i Køge og industrien på nordhavnen. Byrummet adskiller sig markant fra andre byrum i Køge ved. bl.a. ikke at være indskrevet i en ramme af forbrug og hygge. Her kan man over tid forestille sig at nye former for ophold kan opstå. rampe til tunnel Isometri af broens komponenter 7

8 ny trappe mellem terræn og broplan (midlertidig) venteskærme ny trappe mellem terræn cykeltunnel teknik teknik tunnel forforlænget omlagt Ivar Huitfeldtsvej rejsekort billet venteskærm rejsekort ny trappe mellem terræn og broplan rejsekort rejsekort ny trappe mellem terræn og broplan ny trappe mellem terræn og broplan billet `hul `hul billet venteskærme nye elevatorer mellem cykeltunnel terræn og broplan nye elevator mellem cykeltunnel evt. ny trappe mellem terræn cykeltunnel evt. ny trappe mellem terræn cykeltunnel terræn og broplan rejsekort rejsekort rejsekort cykeltunnel med dobbeltrettet cykelsti i fodgængertunnel ekst. trappehus fjernes tunnel forkortet ekst. trappe mellem terræn cykeltunnel ekst. trappe mellem terræn cykeltunnel ny trappe mellem terræn cykeltunnel venteskærm rejsekort omlagt Ivar Huitfeldtsvej 8 byggefelt ST1 byggefelt ST1 store trappe dsb teknikrum frem til nyt signalsystem implementeres byggefelt ST1 Illustrationsplan, stueplan 1:500

9 Visualisering kig mod øst fra Jernbanegade mod Collstropgrunden Broen er også det nye forbindelsesled mellem de forskellige offentlige transportformer. Oplandsbusser holder i udgangspunktet primært øst for banen, mens bybusser primært holder vest for banen. Fra broen er trapper og elevatorer mellem nyanlagt cykelparkering i den ekst. men renoverede fodgængertunnel og til terræn hvor omstigning mellem bybusser og s- og sker. Over tid når Collstropgrunden er fuldt udbygget vil området rumme op imod m2 kontor. Denne tilførsel af nye menneskestrømme samt de mange rejsende og vil være med til at øge broens potentiale som et levende og aktivt byrum. 9

10 værn i cortenstål med belysning glas overdækning skridsikker støbt overflade med ledere i cortenstål værn i corten med belysning `hul TT60 rumgitter bevares, restaureres og begrønnes, glas overdækkes evt. delvist stationsbutik venteområde under broen venteskærm med trafikinfo og billetautomater rejsekort ved perroner 10 snit, ikke i mål

11 lysmast på trappen byggefelt i ST1 overdækning `hul værn med belysning rumgitter bevares, restaureres og begrønnes, glas overdækkes evt. delvist værn med belysning byggefelt i ST1 stationsbutik kig mod Jernbanegade venteskærm med trafikinfo busholdeplads kig mod Bjerggade venteskærm med trafikinfo og billetautomater venteområde under broen cykelparkering under rumgitter venteskærm med trafikinfo busholdeplads cykelparkering i tunnel evt. rampe til cykeltunnel kt:-1,14 Som en særlig oplevelse fra broen kan det store bevarede rumgitter betragtes, måske i en begrønnet udgave. Det er ikke uden udfordringer at bevare gitret, men vi mener det kan være med til at skabe en særlig stemning på stationen, begrønnet og belyst vil det især om aftenen være karakterskabende og om dagen, hvis solen skinner, vil skyggespillet afløst af drivende skyer være spektakulært. tværsnit 1:200 planlagt byggeri på Collstropgrunden lysmast trappetræ værn overdækning på broen planlagt byggeri på Collstropgrunden værn om `hul rumgitter bevares, restaureres og begrønnes ophold rumgitter bevares, restaureres indgang til stationsbutik krydsende trafik på Ivar Huitfeldtsvej tværsnit 1:200 langsomt spor med siddetrin/ repos et hurtigt spor Store Trappe 11

12 bil afs æt nin g bus lokalbane afog pås tign ing col lstr op pla ds til busperron og terræn (midlertidig) lokalbane til busperron og terræn regionaltog A regionaltog temazone overgang til Collstrop Plads infozone bil afs æt nin g til ø-perron infozone S-tog TA X til perron og terræn temazone bus afog pås tign ing til busperron og cykeltunnel opholdszone infozone S-tog TA X A TA X A til ø-perron og cykeltunnel eksisterende trappe til perron, terræn og cykeltunnel eksisterende trappe siddetrappe sta tion spl ads en opholdszone sta tion spl ads en temazone stationsbutik TA X A bus afog pås tign ing bil afs æt nin g isometri dynamiske busstoppesteder, taxa og afsætning isometri broens funktionsdiagram længdesnit 1:200 lysmast værn med lys Under Broen ro Stationsforplads busperron parkeringskælder under Stationsforplads 12 col lstr op pla ds bus afog pås bil tign afs ing æt nin g

13 Trafikafvikling De dynamiske (super)busstoppesteder er stationens farvede puls sammen med s-toget. Busserne holder i kanten af pladsen men stadig synlige fra broen, jernbanegade og fra stationsforpladsen. Bussernes placering i kanten af pladsen giver de bedste oversigtsforhold og dermed øget trafiksikkerhed. Under broen er ventefaciliteter for rejsende, delvist overdækket og i læ bag skærme med trafikinfo og billetautomater under broen ligger den østlige indgang til stationsbutikken under den store trappe. Hvis ikke ventetiden fordrives her eller i stationsbutikken kan man vente lokalt ved busstoppestederne, også i læskærme. Krydsningen af fordelingsvejen Ivar Huitfeldtsvej foreslås trafikreguleret med mulighed for busprioritering. Veje og stationsforplads Ivar Huitfeldtsvej er den overordnede fordelingsvej langs stationsområdet. Der forventes ca biler pr. årsdøgn. Stationsforpladsens belægning føres over vejens tracé i en hævet fl ade der lysreguleres. På pladsen afvikles trafi k i form af cyklister, fodgængere og evt. kørende trafi k i shared space/ lege-opholdsgade. På Ivar Huitfeldtsvej foreslås max 30 km/t. Østre Banevej er en overordnet fordelingsvej i Køge vejen er mere trafi keret end Ivar Huitfeldtsvej. Her etableres elevatorer og trapper mellem terræn og broplan og delvist til cykeltunnel på begge sider af vejen for at undgå krydsende fl øde trafi kanter. Her lysreguleres i udgangspunktet ikke. Her forslås max 50 km /t ved 40 km / t er forlægningen af vejens nuværende tracé dog mindre omfattende. Collstropgrunden værn med lys planlagt pladsrum på Collstropgrunden 5810 venteskærm perron øperron busperron evt. forlængelse af cykeltunnel med rampe 13

14 kontur af stationsforplads kontur af stationsbutik i stationsforpladsniveau kontur af broplan vestlig afgrænsning af Collstropgrund evt. teknikrum/depot som del af stationsbutik i p kælder niveau 3) 2) 1) 2) 1) cykeltunnel kan rumme op til ca. 300 cykler ved at anvende en kombination af cykelparkering i 2 etager og skråparkerede cykler - dermed næsten en tredjedel af det samlede antal cykelparkeringspladser. hvis det besluttes at forlænge tunnelen mod øst med cykelsnegl for let og attraktiv adgang i begge ender vil cykeltunnelen med ovenstående kombination af cykel p former kunne rumme ca.120 cykler yderligere. 2) evt. teknikrum/depot hvis trappe erstattes af nye trapper ved elevatorer 3) evt. teknikrum/depot til stationsbutil ud over de 180 m2 der er anvist på stationsforpladsniveau. arealreserven er særlig relevant i den situation hvor den ekst. fodgængertunnel ikke konverteres til cykkeltunnel - herefter vil tunnelen kunne indgå som del af daglig drift af køge station f.eks i en vekselvirkning med bygning KJ kælderplan 1:500

15 S-tog regionaltog lokalbane evt. cykel-p på bro evt. cykel-p på terræn evt. cykel-p på bro cykel-p i tunnel collstrop plads evt. cykel-p i forlænget tunnel cykel-p på terræn enkeltsporet cykelsti cykel-p på terræn Cykler En særlig del af trafi kken omkring stationen er cyklernes. Stationen er målpunkt for mange cyklister og behovet for cykelparkering er udtalt. Fodgængertunnelen foreslås indrettet til (overdækket) cykelparkering suppleret af cykelparkering på terræn. I cykeltunnelen kan være op til 300 pladser alt efter hvordan man kombinerer cykelparkering i to etager med skråparkerede cykler i én etage og muligheden for parkering af ladcykler. Fodgængertunnelen skal gøres så attraktiv som muligt en cykelvenlig rampe gør det nemt at komme ned i tunnelen og overkommeligt at komme op igen. Rampen ligger mod syd langs Ivar Huitfeldtsvejs nye tracé hvor langt de fleste cyklister vurderes at komme fra. I en stor udgave forlænges tunnelen mod øst og afsluttes med en stejlere rampe, der på sigt vil være oplagt at benytte for cyklister til og fra Søndre Havn. På Collstropgrunden kan anvises op imod 500 cykelparkeringspladser med mulighed for evt. endnu fl ere. Under rumgitret anvises cykelparkeringspladser. 2-sporet cykelsti stationspladsen isometri muligheder for cykelparkering forbindelse til P-kælder cykel-p i tunnel cykel-p på terræn cykelsti fortsætter som shared space evt. cykel-p på terræn enkeltsporet cykelsti rampe til tunnel 1:20 enkeltsporet cykelsti 2-sporet cykelsti Valget af cykelparkeringsstrategi er afgørende for hvor tæt man som cyklist kommer på sit mål, f.eks s-toget. Og dermed også afgørende for hvor effektiv cykelparkeringen er. På følgegruppemøder er der talt meget om cyklisters dårlige vaner skitseforslaget rummer derfor mulighed for fl ere varianter af cykelparkering hvor især fodgængertunnellen spiller en væsentlig rolle. De eksisterende trapper mellem tunnel og terræn er pt i ret dårlig stand og vil snart skulle renoveres. Hvis de sløjfes og erstattes af andre og mindre trapper vil det på stationsforpladsen under rumgitret give mulighed for bedre udnyttelse af pladsen til cykel p, i alt 130 pladser. I tunnelen vil de eksisterende trapper, hvis de fjernes, heller ikke være en begrænsning. 15

16 Rumprogram Vi anviser i alt 180 m2 til stationsbutik. Stationsbutikken tænkes indrettet i det negative rum under den store trappe rumhøjden bliver her skrå fra 2.10 m til ca m i facadehøjde under broen mod øst. Vi ser for os en ganske spektakulær stationsbutik med en tydelig relation til stationslivet under broen og med en tydelig placering i forhold til rejsende og forbipasserende på Ivar Huitfeldtsvej. Øvrige funktioner som DSB og Banedanmark har i området, der med rimelighed kan flyttes, fl yttes til bygning KJ014 øst for banen, eller alternativt til nybyggede teknikrum ved Collstropgrunden. Alt efter hvordan fodgængertunnelen anvendes er der også her mulighed for rengørings og teknikrum hvis føromtalte eksisterende trapper fjernes, i alt ca 70 m2. Signaltavler flyttes umiddelbart ikke men indskrives i kommende byggefelt B8ø som en midlertidig præmis. Konstruktion og materialer Broen udføres som en simpelt understøttet betonkonstruktion med søjler, dragere og TT elementer. Konstruktionsprincippet er forholdsvis prisbilligt, velegnet til store spænd og til konstruktioner der ikke skal bære tung last. Selve overfl aden udføres som (skridsikker) beton med ilagte ledere af cortenstål. Apteringen med inventar, trappetrin og rækværker m.v foreslås tilsvarende udført i cortenstål. Facader til butikken udføres i glas, gerne i profiler af cortenstål. Der er skitseret mulighed for at overdække dele af eller hele det eksisterende rumgitter, både i forbindelse med ventezoner og som overdækning af cykelparkering. Overdækning udføres med armeret glas. Der er tilstræbt et enkelt og let udtryk der underspiller broens udtryk som konstruktion og lægger vægt på funktionen som brugbart byrum. 16 Visualisering kig mod vest fra under broen mod Jernbanegade

17 17

18 18 Visualisering Opdateret visualisering fra Prospekt for ST1 Kig fra Bjerggade mod syd gennem Strædet

19 Visualisering Opdateret visualisering fra Prospekt for ST1 Kig fra Jernbanegade mod øst mod Collstropgrunden 19

20 20

21 Visualisering Opdateret visualisering fra Prospekt for ST1 Kig mod syd gennem Ivar Huitfeldtsgade i et nyt tracé 21

22 22 Visualisering Aftenbillede af Stationsforpladsen set fra Bjerggade

23 23

24 24

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser 10. DRIFT 10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser Det primære formål med Cityringen er at sikre en effektiv kollektiv betjening af tætbyen, dvs. Indre By, Østerbro, Nørrebro,

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Ide-oplæg til RING 3 LETBANEN

Ide-oplæg til RING 3 LETBANEN Ide-oplæg til RING 3 LETBANEN En højklasset løsning i terræn Lundtofte-DTU-Lyngby-Herlev-Glostrup-Ishøj efter en kendt og gennemprøvet model. Ideoplæg til Ring 3 - Letbanen Ideoplægget Ring 3-Letbanen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Lad os gøre en forskel

Lad os gøre en forskel Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere