NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION"

Transkript

1 NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION udarbejdet af: tegnestuen vandkunsten A/S grontmij A/S og LeanDesign Aps for DSB og Køge Kyst 1

2 luftfoto med modelfoto af byudviklingsområderne i Køge Kyst regi og skitseforslaget til Køge Station med broen til Collstropgrunden Indholdsfortegnelse: Om skitseforslaget side 3 Skitseforslagets program side 3 Oversigts visualisering side 4 Illustrationplan 1:1000 side 5 Skitseforslagets intentioner side 5 Illustrationsplan, tagplan 1:500 side 6 Broen geometri - isometri side 7 Illustrationsplan, stueplan 1:500 side 8 Visualisering, kig mod Collstropgrunden side 9 Stationens faciliteter diverse snit og diagrammer side Trafi kafvikling veje og stationsforplads side 12 Cykelparkering Kælderplan, 1:500 side 14 Cykelparkering, alternativer side 15 Visualisering, kig mod jernbanegade side Opdaterede visualiseringer fra Prospekt for ST1 side Visualisering, kig fra Bjerggade mod store trappe aftenbillede side dagsbillede forside 2

3 Om skitseforslaget Skitseforslagets til en ny Stationsforplads i Køge er udført af tegnestuen vandkunsten A/S med Grontmij A/S og LeanDesign Aps som underrådgivere. Stationsforpladsen har afsæt i Køge Kysts udviklingsplan samt Køge Kysts prospekt for ST1. Skitseforslaget skal fremadrettet danne udgangspunkt for en nytænkning af den offentlige trafi k i Køge samt danne afsæt for den kommende byudvikling i den centrale del af stationsområdet. Fælles opdragsgiver er DSB og Køge Kyst. En følgegruppe bestående af DSB miljø og trafi kplanlægning, DSB ejendomme, DSB s-tog og Køge Kommune har afholdt 3 møder undervejs i udarbejdelsen af skitseforslaget. Parallelt er der afholdt møder med Banedanmark som Køge Kyst har varetaget samt møder med MOVIA og handicaporganisationer i Køge hvor Køge Kyst, tegnestuen vandkunsten og Køge Kommune har deltaget. Skitseforslaget er endvidere udarbejdet med afsæt i overordnet opgavebeskrivelse samt en række programkrav formuleret af Køge Kyst 20. dec Skitseforslagets program: En dynamisk busstation med plads til 3 samtidige busser i hver retning vest for banen og 2 samtidige busser i hver retning øst for banen 5 afsætningspladser og 3 taxa pladser på hver side af banen Adgangsveje til og fra station, herunder omstigning mellem forskellige transportformer Ca cykelparkeringspladser Diverse rum til DSB og Banedanmark Stillingtagen til rumgitter, perrontag og fodgængertunnel Skiltning, trafi kinformation samt rejsekort- og billetterminaler Fritrumsprofi l på 5.81 m over skinnelegemer samt andre relevante sikkerhedskrav i forbindelse med togdrift. Skitseforslaget er udarbejdet i perioden december 2011 til 30 marts Efter 30. marts 2012 vil interimsløsninger blive vurderet og er dermed ikke en del af dette skitseforslag. Der udarbejdes et særskilt dokument der dokumenterer de økonomiske konsekvenser af skitseforslaget. 3

4 Oversigtsvisualisering af skitseforslaget til Køge Station med broen 4til Collstropgrunden

5 omlagt Ivar Huitfeldtsvej Illustrationsplan 1:1000 ST1 BUS STOP N STATIONS- BYGNING STATIONSFORPLADS afsætning omlagt Ivar Huitfeldtsvej taxa vendemulighed vendemulighed taxa afsætning BUS STOP S BROEN BUS STOP N cykel p taxa afsætning vendemulighed omlagt Østre Banevej omlagt Østre Banevej vendemulighed taxa afsætning ng BUS STOP S cykel p cykel p Collstropgrunden Forslagets intentioner Skitseforslaget ønsker at tilvejebringe en kvalitativ ramme for dels byrummet omkring stationen og den kommende stationsnære byudvikling, dels den offentlige transports lokale vilkår i Køge. Undervejs i udarbejdelsen er fremkommet adskillige specifi kke ønsker som isoleret set kan være ideelle, men som i den bymæssige sammenhæng er prioriteret med sigte på at skabe et nyt byrum af høj kvalitet - med afsæt i en helhedsmæssig tilgang. Overordnet set ligger banetraceet som en barriere mellem den gamle del af Køge og byens aktive erhvervshavn. I syd anviser Køge Kysts udviklingsplan fremover en stort nyt byrum der foldes under banen med arbejdstitlen `underføringen som afl øser for en alt for travl jernbaneoverskæring - i nord ved stationen krydses banen i dag i en bred men ikke særlig attraktiv fodgængertunnel der forbinder den centrale by med Collstropgrundens mange p-pladser. Fodgængertunnelen er ligeså bindeled mellem forskellige offentlige transportformer ofte holder lokalbanen til Stevns, men også regionaltog til Næstved og Roskilde ved øperronen. Mange mennesker har her deres daglige gang i tunnelen, på stationen og på busterminalen, et hverdagsrum der i dag fremstår mere med karakter af slidt trafi kmaskine end et attraktivt omdrejningspunkt i byen. Movia og DSB melder begge om kraftige stigninger i passagerantal og Køge Kyst ønsker fremover at støtte den positive udvikling i brugen af offentlig transport skitseforslaget skal ses som et væsentligt bymæssigt bidrag til denne udvikling. 5

6 j Huitfeldtsve gl gla as ass-ove ov errd er dæ dækk k et e venteskærm omlagt Ivar byggefelt ST1 ny trappe m elle terræn og br m oplan ny trappe m elle terræn og br m oplan store trappe overdæknin g glla g as assovve ov erd er dækkkke dæ et et ny elevator mel terræn og br lem cykeltunnel oplan overdæknin g ny elevator mel terræn og br lem cykeltunnel oplan rumgi gitt tte er cykeltunnel med dobbel trettet cyke fodgænger lsti i tunnel ekst. trapp pe eh hu hus fjernes ny trappe m elle terræn og br m oplan (midlertidig ) ny trappe m ellem terræn cyke ltunnel teknik teknik venteskærm gla gl asas sov ove ver erd rdæ dækk k et et evt. cykel p på broen Huitfeldtsve j 500 omlagt Ivar byggefelt ST1 byggefelt ST1 6 Illustrationsplan 1:500

7 kig til togskinner kig til togskinner Den store fortælling i skitseforslaget er således koblingen mellem Stationsområdet og Collstropgrunden, eller sagt på en anden måde, den fi ne gamle centrale del af Køge og den kommende, mere moderne byudvikling der tager afsæt i en markant anden kontekst. Samtidig tilstræbes en optimal afvikling af den offentlige transport. At krydse banen og bruge stationen, mener vi skal være en oplevelse der er markant mere spændende end i dag fremover skal hverdagsrummet være attraktivt. siddetrappe trapper til perron TT60 beton elementer Vi foreslår en bred broforbindelse, der med udgangspunkt i en ny stationsforplads spænder tværs over banearealets mange spor og forbinder til Collstropgrundens nye løftede byplads. Afsættet i den centrale del af Køge fejres med en moderne `Køgesk udgave af den spanske trappe i Rom en bred trappe med mulighed for ophold og kig i øjenhøjde til bylivet ved jernbanegade og især i den kommende ST1 bebyggelse. bærende søjler evt. rampe til tunnel På trappen sidder man vestvendt i eftermiddags- og aftensol, måske for at mødes med nogen `under uret eller hvis man er kommet i god tid til bus eller tog. Under trappen ligger stationsbutikken og adgang hertil kan ske både fra selve forpladsen samt mere direkte fra øst og dermed fra ankomsten med bus og tog. ind stationsbutik lager/teknik ind cykel-p evt. forlængelse af tunnel eks. elevatortårne forlænges 2-sporet cykelsti eks. trapper til perron Oppe på broen krydses banelegemet i næsten 20 meters bredde broen er tænkt mere som et byrum end en gangbro. Her er mulighed for at se på langs af banen, nu hvor man er trådt ud af den tætte snørklede by. Broens bredde inviterer til ophold i frisk vind, til togtælling og vil fungere som udkigspost til byudviklingen i Køge og industrien på nordhavnen. Byrummet adskiller sig markant fra andre byrum i Køge ved. bl.a. ikke at være indskrevet i en ramme af forbrug og hygge. Her kan man over tid forestille sig at nye former for ophold kan opstå. rampe til tunnel Isometri af broens komponenter 7

8 ny trappe mellem terræn og broplan (midlertidig) venteskærme ny trappe mellem terræn cykeltunnel teknik teknik tunnel forforlænget omlagt Ivar Huitfeldtsvej rejsekort billet venteskærm rejsekort ny trappe mellem terræn og broplan rejsekort rejsekort ny trappe mellem terræn og broplan ny trappe mellem terræn og broplan billet `hul `hul billet venteskærme nye elevatorer mellem cykeltunnel terræn og broplan nye elevator mellem cykeltunnel evt. ny trappe mellem terræn cykeltunnel evt. ny trappe mellem terræn cykeltunnel terræn og broplan rejsekort rejsekort rejsekort cykeltunnel med dobbeltrettet cykelsti i fodgængertunnel ekst. trappehus fjernes tunnel forkortet ekst. trappe mellem terræn cykeltunnel ekst. trappe mellem terræn cykeltunnel ny trappe mellem terræn cykeltunnel venteskærm rejsekort omlagt Ivar Huitfeldtsvej 8 byggefelt ST1 byggefelt ST1 store trappe dsb teknikrum frem til nyt signalsystem implementeres byggefelt ST1 Illustrationsplan, stueplan 1:500

9 Visualisering kig mod øst fra Jernbanegade mod Collstropgrunden Broen er også det nye forbindelsesled mellem de forskellige offentlige transportformer. Oplandsbusser holder i udgangspunktet primært øst for banen, mens bybusser primært holder vest for banen. Fra broen er trapper og elevatorer mellem nyanlagt cykelparkering i den ekst. men renoverede fodgængertunnel og til terræn hvor omstigning mellem bybusser og s- og sker. Over tid når Collstropgrunden er fuldt udbygget vil området rumme op imod m2 kontor. Denne tilførsel af nye menneskestrømme samt de mange rejsende og vil være med til at øge broens potentiale som et levende og aktivt byrum. 9

10 værn i cortenstål med belysning glas overdækning skridsikker støbt overflade med ledere i cortenstål værn i corten med belysning `hul TT60 rumgitter bevares, restaureres og begrønnes, glas overdækkes evt. delvist stationsbutik venteområde under broen venteskærm med trafikinfo og billetautomater rejsekort ved perroner 10 snit, ikke i mål

11 lysmast på trappen byggefelt i ST1 overdækning `hul værn med belysning rumgitter bevares, restaureres og begrønnes, glas overdækkes evt. delvist værn med belysning byggefelt i ST1 stationsbutik kig mod Jernbanegade venteskærm med trafikinfo busholdeplads kig mod Bjerggade venteskærm med trafikinfo og billetautomater venteområde under broen cykelparkering under rumgitter venteskærm med trafikinfo busholdeplads cykelparkering i tunnel evt. rampe til cykeltunnel kt:-1,14 Som en særlig oplevelse fra broen kan det store bevarede rumgitter betragtes, måske i en begrønnet udgave. Det er ikke uden udfordringer at bevare gitret, men vi mener det kan være med til at skabe en særlig stemning på stationen, begrønnet og belyst vil det især om aftenen være karakterskabende og om dagen, hvis solen skinner, vil skyggespillet afløst af drivende skyer være spektakulært. tværsnit 1:200 planlagt byggeri på Collstropgrunden lysmast trappetræ værn overdækning på broen planlagt byggeri på Collstropgrunden værn om `hul rumgitter bevares, restaureres og begrønnes ophold rumgitter bevares, restaureres indgang til stationsbutik krydsende trafik på Ivar Huitfeldtsvej tværsnit 1:200 langsomt spor med siddetrin/ repos et hurtigt spor Store Trappe 11

12 bil afs æt nin g bus lokalbane afog pås tign ing col lstr op pla ds til busperron og terræn (midlertidig) lokalbane til busperron og terræn regionaltog A regionaltog temazone overgang til Collstrop Plads infozone bil afs æt nin g til ø-perron infozone S-tog TA X til perron og terræn temazone bus afog pås tign ing til busperron og cykeltunnel opholdszone infozone S-tog TA X A TA X A til ø-perron og cykeltunnel eksisterende trappe til perron, terræn og cykeltunnel eksisterende trappe siddetrappe sta tion spl ads en opholdszone sta tion spl ads en temazone stationsbutik TA X A bus afog pås tign ing bil afs æt nin g isometri dynamiske busstoppesteder, taxa og afsætning isometri broens funktionsdiagram længdesnit 1:200 lysmast værn med lys Under Broen ro Stationsforplads busperron parkeringskælder under Stationsforplads 12 col lstr op pla ds bus afog pås bil tign afs ing æt nin g

13 Trafikafvikling De dynamiske (super)busstoppesteder er stationens farvede puls sammen med s-toget. Busserne holder i kanten af pladsen men stadig synlige fra broen, jernbanegade og fra stationsforpladsen. Bussernes placering i kanten af pladsen giver de bedste oversigtsforhold og dermed øget trafiksikkerhed. Under broen er ventefaciliteter for rejsende, delvist overdækket og i læ bag skærme med trafikinfo og billetautomater under broen ligger den østlige indgang til stationsbutikken under den store trappe. Hvis ikke ventetiden fordrives her eller i stationsbutikken kan man vente lokalt ved busstoppestederne, også i læskærme. Krydsningen af fordelingsvejen Ivar Huitfeldtsvej foreslås trafikreguleret med mulighed for busprioritering. Veje og stationsforplads Ivar Huitfeldtsvej er den overordnede fordelingsvej langs stationsområdet. Der forventes ca biler pr. årsdøgn. Stationsforpladsens belægning føres over vejens tracé i en hævet fl ade der lysreguleres. På pladsen afvikles trafi k i form af cyklister, fodgængere og evt. kørende trafi k i shared space/ lege-opholdsgade. På Ivar Huitfeldtsvej foreslås max 30 km/t. Østre Banevej er en overordnet fordelingsvej i Køge vejen er mere trafi keret end Ivar Huitfeldtsvej. Her etableres elevatorer og trapper mellem terræn og broplan og delvist til cykeltunnel på begge sider af vejen for at undgå krydsende fl øde trafi kanter. Her lysreguleres i udgangspunktet ikke. Her forslås max 50 km /t ved 40 km / t er forlægningen af vejens nuværende tracé dog mindre omfattende. Collstropgrunden værn med lys planlagt pladsrum på Collstropgrunden 5810 venteskærm perron øperron busperron evt. forlængelse af cykeltunnel med rampe 13

14 kontur af stationsforplads kontur af stationsbutik i stationsforpladsniveau kontur af broplan vestlig afgrænsning af Collstropgrund evt. teknikrum/depot som del af stationsbutik i p kælder niveau 3) 2) 1) 2) 1) cykeltunnel kan rumme op til ca. 300 cykler ved at anvende en kombination af cykelparkering i 2 etager og skråparkerede cykler - dermed næsten en tredjedel af det samlede antal cykelparkeringspladser. hvis det besluttes at forlænge tunnelen mod øst med cykelsnegl for let og attraktiv adgang i begge ender vil cykeltunnelen med ovenstående kombination af cykel p former kunne rumme ca.120 cykler yderligere. 2) evt. teknikrum/depot hvis trappe erstattes af nye trapper ved elevatorer 3) evt. teknikrum/depot til stationsbutil ud over de 180 m2 der er anvist på stationsforpladsniveau. arealreserven er særlig relevant i den situation hvor den ekst. fodgængertunnel ikke konverteres til cykkeltunnel - herefter vil tunnelen kunne indgå som del af daglig drift af køge station f.eks i en vekselvirkning med bygning KJ kælderplan 1:500

15 S-tog regionaltog lokalbane evt. cykel-p på bro evt. cykel-p på terræn evt. cykel-p på bro cykel-p i tunnel collstrop plads evt. cykel-p i forlænget tunnel cykel-p på terræn enkeltsporet cykelsti cykel-p på terræn Cykler En særlig del af trafi kken omkring stationen er cyklernes. Stationen er målpunkt for mange cyklister og behovet for cykelparkering er udtalt. Fodgængertunnelen foreslås indrettet til (overdækket) cykelparkering suppleret af cykelparkering på terræn. I cykeltunnelen kan være op til 300 pladser alt efter hvordan man kombinerer cykelparkering i to etager med skråparkerede cykler i én etage og muligheden for parkering af ladcykler. Fodgængertunnelen skal gøres så attraktiv som muligt en cykelvenlig rampe gør det nemt at komme ned i tunnelen og overkommeligt at komme op igen. Rampen ligger mod syd langs Ivar Huitfeldtsvejs nye tracé hvor langt de fleste cyklister vurderes at komme fra. I en stor udgave forlænges tunnelen mod øst og afsluttes med en stejlere rampe, der på sigt vil være oplagt at benytte for cyklister til og fra Søndre Havn. På Collstropgrunden kan anvises op imod 500 cykelparkeringspladser med mulighed for evt. endnu fl ere. Under rumgitret anvises cykelparkeringspladser. 2-sporet cykelsti stationspladsen isometri muligheder for cykelparkering forbindelse til P-kælder cykel-p i tunnel cykel-p på terræn cykelsti fortsætter som shared space evt. cykel-p på terræn enkeltsporet cykelsti rampe til tunnel 1:20 enkeltsporet cykelsti 2-sporet cykelsti Valget af cykelparkeringsstrategi er afgørende for hvor tæt man som cyklist kommer på sit mål, f.eks s-toget. Og dermed også afgørende for hvor effektiv cykelparkeringen er. På følgegruppemøder er der talt meget om cyklisters dårlige vaner skitseforslaget rummer derfor mulighed for fl ere varianter af cykelparkering hvor især fodgængertunnellen spiller en væsentlig rolle. De eksisterende trapper mellem tunnel og terræn er pt i ret dårlig stand og vil snart skulle renoveres. Hvis de sløjfes og erstattes af andre og mindre trapper vil det på stationsforpladsen under rumgitret give mulighed for bedre udnyttelse af pladsen til cykel p, i alt 130 pladser. I tunnelen vil de eksisterende trapper, hvis de fjernes, heller ikke være en begrænsning. 15

16 Rumprogram Vi anviser i alt 180 m2 til stationsbutik. Stationsbutikken tænkes indrettet i det negative rum under den store trappe rumhøjden bliver her skrå fra 2.10 m til ca m i facadehøjde under broen mod øst. Vi ser for os en ganske spektakulær stationsbutik med en tydelig relation til stationslivet under broen og med en tydelig placering i forhold til rejsende og forbipasserende på Ivar Huitfeldtsvej. Øvrige funktioner som DSB og Banedanmark har i området, der med rimelighed kan flyttes, fl yttes til bygning KJ014 øst for banen, eller alternativt til nybyggede teknikrum ved Collstropgrunden. Alt efter hvordan fodgængertunnelen anvendes er der også her mulighed for rengørings og teknikrum hvis føromtalte eksisterende trapper fjernes, i alt ca 70 m2. Signaltavler flyttes umiddelbart ikke men indskrives i kommende byggefelt B8ø som en midlertidig præmis. Konstruktion og materialer Broen udføres som en simpelt understøttet betonkonstruktion med søjler, dragere og TT elementer. Konstruktionsprincippet er forholdsvis prisbilligt, velegnet til store spænd og til konstruktioner der ikke skal bære tung last. Selve overfl aden udføres som (skridsikker) beton med ilagte ledere af cortenstål. Apteringen med inventar, trappetrin og rækværker m.v foreslås tilsvarende udført i cortenstål. Facader til butikken udføres i glas, gerne i profiler af cortenstål. Der er skitseret mulighed for at overdække dele af eller hele det eksisterende rumgitter, både i forbindelse med ventezoner og som overdækning af cykelparkering. Overdækning udføres med armeret glas. Der er tilstræbt et enkelt og let udtryk der underspiller broens udtryk som konstruktion og lægger vægt på funktionen som brugbart byrum. 16 Visualisering kig mod vest fra under broen mod Jernbanegade

17 17

18 18 Visualisering Opdateret visualisering fra Prospekt for ST1 Kig fra Bjerggade mod syd gennem Strædet

19 Visualisering Opdateret visualisering fra Prospekt for ST1 Kig fra Jernbanegade mod øst mod Collstropgrunden 19

20 20

21 Visualisering Opdateret visualisering fra Prospekt for ST1 Kig mod syd gennem Ivar Huitfeldtsgade i et nyt tracé 21

22 22 Visualisering Aftenbillede af Stationsforpladsen set fra Bjerggade

23 23

24 24

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

E L L E B J E R G H U S

E L L E B J E R G H U S ELLEBJERGHUS ELLEBJERGHUS NYE, EFFEKTIVE ER I UD- VIKLINGSOMRÅDE TÆT PÅ BY OG TRANSPORT Ellebjerghus opfylder alle nye og strengere krav til kontorbyggeri og tilbyder arealeffektive og energiøkonomiske

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

28.02-13 I Skitseprojekt for TK Developments

28.02-13 I Skitseprojekt for TK Developments 28.02-13 I Skitseprojekt for TK Developments entrepriseområde i Stationsområdet KØGE KYST I beskrivelse BYANALYSE Entrepriseområdet er placeret på bagsiden af den eksisterende midtby ud mod jernbanetraceet.

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVA DRIKKER MØLR -siloen er blevet et velkendt bygningsværk for mange Københavnere og et folkeligt ikon for Nordhavnen. Siloen er den største industribygning i Nordhavnen

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT

JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT STATIONSUDVIKLING, LOKALBANERNE NOTAT UDARBEJDET AF COWI A/S FOR MOVIA OG LOKALBANEN JUNI 2014 PROJEKTNR.: A051242-001 DOKUMENTNR.: 01

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ 1 ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ Østre Havn 11. november 2011/ 2 3 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 36/ 37/ 38/ Indhold Referencefotos

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Bibliotek, borgerservice og lokalcenter Højbjerg Plads ApS HØJBJERG PLADS EKSISTERENDE 1:5000 Skitseforslag 26.10 2012 HØJBJERG PLADS, set fra syd/øst HØJBJERG PLADS, set fra nord Arealopgørelse

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Roskilde Kommune, Teknik- & Miljøudvalget Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Temaer ff Light Rail-systemer/sporvogne (letbaner), BRT-løsninger (højklassede busløs- ninger). Cykel- og fodgængertrafik.

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS AKTIVITETSLAND I BLOKHUS NOMINI NORDJYSKE MINIDESTINATIONER I UDVIKLING SKITSEFORSLAG 11. JANUAR 2012 CXR A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent

Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent PROGRAM Anlæggets fødsel Boulevardtunnellen De 4 delprojekter Moderniseringsprojektet Kn14 Hovedistandsættelse

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Bording + Høringsmateriale 13. 11. 2014. Nyt centrum i Bording

Bording + Høringsmateriale 13. 11. 2014. Nyt centrum i Bording Bording + Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Jens Christensens lads set fra Borgergade mod Kr. O. Skovs bygning Høringsmateriale 13. 11. 2014 1 Konkurenceforslaget: Nyt centrum

Læs mere

Prospekt for etape SH1 og SH2 på Søndre Havn

Prospekt for etape SH1 og SH2 på Søndre Havn 1 Prospekt for etape SH1 og SH2 på Søndre Havn Prospekt for etape sh1 og sh2 Søndre Havn Kolofon Prospektet for etaperne SH1 og SH2 på Søndre Havn er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med Tegnestuen

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere